EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0006-20100331

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 6/2003 av den 30 december 2002 om spridning av statistik om varutransport på väg (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/6/2010-03-31

2003R0006 — SV — 31.03.2010 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 6/2003

av den 30 december 2002

om spridning av statistik om varutransport på väg

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 001, 4.1.2003, p.45)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 202/2010 av den 10 mars 2010

  L 61

24

11.3.2010
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 6/2003

av den 30 december 2002

om spridning av statistik om varutransport på väg

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg ( 1 ), särskilt artiklarna 6 och 9 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Det är lämpligt att utnyttja de statistiska data om varutransport på väg som det hänvisas till i förordning (EG) nr 1172/98 i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som de enskilda dataposternas konfidentialitet respekteras.

(2)

Det är nödvändigt att säkerställa en rimlig kvalitet på den information som sprids samt att befintlig statistik underhålls.

(3)

Det är nödvändigt att göra vissa data tillgängliga för medlemsstaterna för att statistiken om vägtransport på nationell nivå skall bli fullständig.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

De enskilda dataposter som medlemsstaterna översänder till kommissionen (Eurostat) i enlighet med förordning (EG) nr 1172/98 skall användas för att sammanställa statistiktabeller med aggregerade värden som erhålls genom summering av underliggande data. Kommissionen (Eurostat) skall sprida dessa statistiktabeller i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 2 och 3.

Artikel 2

Spridning skall vara tillåten vad gäller de statistiktabeller som förtecknas i bilagan.

Artikel 3

1.  Tabellerna får spridas till andra användare än medlemsstaternas nationella myndigheter under förutsättning att varje cell baseras på minst 10 fordonsposter, beroende på vilka variabler som ingår i tabellen. Om en cell baseras på färre än 10 fordonsposter skall den aggregeras med andra celler eller markeras på lämpligt sätt. Denna bestämmelse skall inte vara tillämplig på de tabeller som avses i punkt A i bilagan.

2.  Tabeller som innehåller aggregerade värden som baseras på färre än 10 fordonsposter kan göras tillgängliga för de nationella myndigheter i medlemsstaterna som är ansvariga för gemenskapsstatistik om transport, förutsatt att de nationella myndigheterna tillämpar det villkor som föreskrivs i punkt 1 på alla tabeller som sprids till andra användare.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1
BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER TABELLER SOM FÅR SPRIDAS

A.    Befintliga tabellers kontinuitet

För att kontinuiteten ska upprätthållas får befintliga tabeller spridas av kommissionen (Eurostat).

B.    Huvudtabeller

Följande tabeller och undertabeller får spridas.Tabell

Benämning

Anmärkning 1

Referensperiod

Enheter

Anmärkning 2

Anmärkningar

B1

Sammanfattning av verksamhet per typ av uppdrag och typ av transport

År, kvartal

1 000 t

Miljoner tonkm

Fordonskm

Anmärkning 3

B2

Transport, per typ av uppdrag

År, kvartal

1 000 t

Miljoner tonkm

Anmärkning 3

B3

Transport, per typ av varor

År

1 000 t

Miljoner tonkm

 

B4.1

Internationell transport, per land för pålastning och avlastning (sammanlagt för alla rapporterande länder)

År

1 000 t

Miljoner tonkm

 

B4.2

Som tabell B4.1, men dessutom uppdelad per typ av varor

År

1 000 t

Miljoner tonkm

 

B4.3

Internationell transport, per land för pålastning och avlastning (uppdelat per rapporterande land)

År

1 000 t

Miljoner tonkm

 

B4.4

Som tabell B4.3, men dessutom uppdelad per typ av varor

År

1 000 t

Miljoner tonkm

 

B5.1

Transport, per region för pålastning

År

1 000 t

Miljoner tonkm

Rörelser

Anmärkning 4

B5.2

Transport, per region för avlastning

År

1 000 t

Miljoner tonkm

Rörelser

Anmärkning 4

B6.1

Transport, per avståndsklass

År

1 000 t

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B6.2

Som tabell B6.1, men dessutom uppdelad per typ av varor

År

1 000 t

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B7

Transport, per axelkonfiguration

År

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B8

Transport, per fordonsålder

År

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B9

Transport, per maximal totalvikt för fordonet

År

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B10

Transport, per fordonets lastkapacitet

År

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B11

Transport, per Nace-näringsgren

År

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B12

Fordonsrörelser, med och utan last

År

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B13.1

Transitfordonsrörelser, per transitland, per lastat/tomt fordon och per maximal totalvikt för fordonet (sammanlagt för alla rapporterande länder)

År, kvartal

1 000 t

Rörelser

 

B13.2

Transitfordonsrörelser, per transitland (uppdelat per rapporterande land)

År

1 000 t

Rörelser

 

B14

Transport av farligt gods, per typ av farligt gods

År

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B15

Transport, per lasttyp

År

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B16

Transport, per lasttyp och avståndsklass

År

1 000 t

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm

Rörelser

 

B17

Nationella transporter, per region för pålastning och avlastning, per rapporterande land

År

1 000 t

Miljoner tonkm

Rörelser

Anmärkning 5

B18

Internationella transporter, per region för pålastning och avlastning (sammanlagt för alla rapporterande länder)

År

1 000 t

Miljoner tonkm

Rörelser

Anmärkning 6

Anmärkning 1:  Om inget annat anges är tabellen uppdelad per rapporterande land.

Anmärkning 2:  Följande beräknas internt för samtliga tabeller:

1 000 t

Miljoner tonkm

Miljoner fordonskm (med/utan last).

Rörelser (med/utan last).

Antal fordonsposter som använts för beräkningen av cellvärdet.

Här anges vilka uppgifter som normalt är tillgängliga för användarna. Andra uppgifter och enheter får spridas om användarna så begär.

Beroende på användarnas behov kan tabellerna baseras på variabler som avser antingen körningen (uppgifter från A2-data) eller varan (uppgifter från A3-data) (se förordning (EG) nr 1172/98). Rörelserna klassificeras därför antingen som antal resor eller som antal transportuppdrag. Transitrörelser klassificeras som sådana.

Anmärkning 3:  Typ av uppdrag delas upp enligt följande:

Nationella resor: platser för på- och avlastning i det rapporterande landet.

Internationella resor: platser för på- och/eller avlastning i andra länder än det rapporterande landet (= summan av följande fyra kategorier)

(varav):

Utresa (varor pålastade i det rapporterande landet): resan påbörjas i det rapporterande landet och slutar någon annanstans.

Inresa (varor avlastade i det rapporterande landet): resan påbörjas någon annanstans men avslutas i det rapporterande landet.

Tredjelandshandel: resa mellan två andra länder än det rapporterande landet.

Cabotagetrafik: resa mellan platser inom ett land annat än det rapporterande landet.

Anmärkning 4:  Data efter på- och avlastningsregion offentliggörs på Nuts 3-nivå.

Anmärkning 5:  För nationell transport offentliggörs på- och avlastningsplatser på Nuts 2-nivå.

Anmärkning 6:  För internationell transport offentliggörs på- och avlastningsplatser på Nuts 1-nivå.

C.    Cabotagetabeller

För att kunna ge information om cabotage som är likvärdig med den som finns tillgänglig i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3118/93 ( 2 ) får följande uppsättningar tabeller och undertabeller spridas: 

Benämning

Period

Enhet

C1

Cabotage som utförs av transportföretag från respektive rapporterande land, per rapporterande land

År

1 000 t

Miljoner tonkm

C2

Cabotage som utförs av transportföretag från samtliga rapporterande länder, per land där cabotaget äger rum

År

1 000 t

Miljoner tonkm

C3

Cabotage per rapporterande land och land där cabotaget äger rum

År

1 000 t

Miljoner tonkm

D.    Tabeller för medlemsstaternas myndigheter

För att myndigheterna i andra medlemsstater än de som lämnat uppgifterna ska kunna sammanställa fullständig statistik om vägtransporter på deras territorium kan följande aggregerade data göras tillgängliga för nationella myndigheter: 

Benämning

Period

Aggregerade per

(Anmärkning 7)

Enheter

D1.1

Transportuppdrag på landsnivå (med last)

År

— rapporterande land

— pålastningsland

— avlastningsland

— typ av varor

— typ av transport

— åldersklass

— avståndsklass

— axelkonfiguration

Ton

Tonkm

Fordonskm

Rörelser

Antal fordonsposter

D1.2

Transporter av farligt gods på landsnivå (med last)

År

— rapporterande land

— pålastningsland

— avlastningsland

— farligt gods

— typ av transport

Ton

Tonkm

Fordonskm

Rörelser

Antal fordonsposter

D2

Transportuppdrag på landsnivå (utan last)

År

— rapporterande land

— ursprungsland

— destinationsland

— typ av transport

— åldersklass

— avståndsklass

Fordonskm

Rörelser

Antal fordonsposter

D3.1

Transportuppdrag regionalt (med last)

År

— rapporterande land

— pålastningsregion

— avlastningsregion

— axelkonfiguration

— lasttyp

— åldersklass

Ton

Tonkm

Fordonskm

Rörelser

Antal fordonsposter

D3.2

Transportuppdrag regionalt (med last)

År

— rapporterande land

— pålastningsregion

— typ av varor

— axelkonfiguration

— åldersklass

Ton

Tonkm

Fordonskm

Rörelser

Antal fordonsposter

D3.3

Transportuppdrag regionalt (med last)

År

— rapporterande land

— avlastningsregion

— typ av varor

— axelkonfiguration

— åldersklass

Ton

Tonkm

Fordonskm

Rörelser

Antal fordonsposter

D4

Transportuppdrag regionalt (utan last)

År

— rapporterande land

— urpsrungsregion

— destinationsregion

— axelkonfiguration

— åldersklass

Fordonskm

Rörelser

Antal fordonsposter

D5

Transittransport, med och utan last

År

— transitland

— rapporterande land

— med/utan last

— urpsrungsregion

— destinationsregion

Ton

Rörelser

Antal fordonsposter

Anmärkning 7:  För D-tabellerna kommer följande klassificeringar att användas:

Typ av transport: för annans räkning/för egen räkning.

Åldersklass: tre klasser.

Avståndsklass: fyra klasser.

Region: Nuts 3.

Axelkonfiguration: aggregerad till fordonstyper (lastbil, ledat fordon och fordonståg).( 1 ) EGT L 163, 6.6.1998, s. 1.

( 2 ) EGT L 279, 12.11.1993, s. 1.

Top