Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0037-20140409

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/37/2014-04-09

2003L0037 — SV — 09.04.2014 — 008.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/37/EG

av den 26 maj 2003

om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 171, 9.7.2003, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS DIREKTIV 2004/66/EG av den 26 april 2004

  L 168

35

1.5.2004

►M2

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/13/EG Text av betydelse för EES av den 21 februari 2005

  L 55

35

1.3.2005

►M3

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/67/EG Text av betydelse för EES av den 18 oktober 2005

  L 273

17

19.10.2005

►M4

RÅDETS DIREKTIV 2006/96/EG av den 20 november 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M5

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1137/2008 av den 22 oktober 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M6

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/22/EU Text av betydelse för EES av den 15 mars 2010

  L 91

1

10.4.2010

►M7

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/62/EU Text av betydelse för EES av den 8 september 2010

  L 238

7

9.9.2010

►M8

RÅDETS DIREKTIV 2013/15/EU av den 13 maj 2013

  L 158

172

10.6.2013

►M9

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/44/EU Text av betydelse för EES av den 18 mars 2014

  L 82

20

20.3.2014
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/37/EG

av den 26 maj 2003

om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG

(Text av betydelse för EES)EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 2 ),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 3 ), och

av följande skäl:

(1)

Inom ramen för harmoniseringen av typgodkännandeförfarandena har det blivit nödvändigt att anpassa bestämmelserna i rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul ( 4 ) till bestämmelserna i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ( 5 ), och till bestämmelserna i rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon ( 6 ).

(2)

I direktiv 74/150/EG begränsas gemenskapens typgodkännandeförfarande endast till jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul. Det är därför också nödvändigt att utvidga bestämmelsernas tillämpningsområde till andra kategorier av jordbruks- och skogsbruksfordon. Det här direktivet är således ett första steg mot en reglering av övriga motoriserade jordbruksfordon.

(3)

Hänsyn måste också tas till det faktum att det i vissa fall bör inrättas ett undantagsförfarande för fordon som tillverkas i begränsat antal, fordon i slutet på serier, eller fordon med utrustning som är resultatet av ett tekniskt framsteg som inte täcks av ett särdirektiv.

(4)

Eftersom detta direktiv bygger på principen om en total harmonisering, bör tillverkarna av dessa fordon ges en tidsfrist som är tillräckligt lång för att de skall hinna anpassa sig till de nya harmoniserade förfarandena innan EG-typgodkännandet blir obligatoriskt.

(5)

Som ett resultat av rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (Reviderad överenskommelse av år 1958) ( 7 ) måste de olika internationella bestämmelser som Europeiska gemenskapen har anslutit sig till följas. Vissa provningar bör också harmoniseras med dem som definieras i OECD:s regelverk.

(6)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 8 ).

(7)

I detta direktiv tas hänsyn till de grundläggande rättigheterna och de principer som bland annat erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i deras egenskap av allmänna principer för gemenskapsrätten.

(8)

Direktiv 74/150/EEG har ändrats flera gånger och ändringarna har varit omfattande, varför det finns anledning att omarbeta direktivet för att göra det tydligare och lättare att tillämpa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:Artikel 1

Tillämpningsområde

1.  Detta direktiv skall tillämpas på typgodkännandet av fordon, oavsett om dessa tillverkats i en enda etapp eller i flera. Det skall tillämpas på sådana fordon som definieras i artikel 2 d och som är konstruerade för en maximal hastighet om lägst 6 km/tim.

Detta direktiv skall även tillämpas på EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för dessa fordon.

2.  Detta direktiv skall inte tillämpas på följande:

a) Godkännande av enskilda fordon.

Detta förfarande får dock tillämpas på vissa kategorier av fordon som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde, och för vilka EG-typgodkännande är obligatoriskt.

b) Maskiner som har konstruerats särskilt för användning inom skogsbruket såsom lunnare och skotare, enligt definitionen i ISO-standard 6814:2000.

c) Skogsmaskiner som är baserade på schaktmaskinschassier, enligt definitionen i ISO-standard 6165:2001.

d) Utbytbara maskiner som helt och hållet lyfts från marken när fordonet de är kopplade till kör på väg.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)  EG-typgodkännande: det förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de relevanta tekniska kraven i detta direktiv. EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter kan också betecknas ”EG-komponenttypgodkännande”.

b)  EG-typgodkännande i flera etapper: det förfarande genom vilket en eller flera medlemsstater intygar att en typ av etappvis färdigbyggt eller icke färdigbyggt fordon, i det konstruktionsstadium det befinner sig i, motsvarar de relevanta tekniska kraven i detta direktiv.

c)  godkännande av enskilda fordon: det förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att ett individuellt godkänt fordon uppfyller kraven i de nationella föreskrifterna.

d)  fordon: alla färdigbyggda, icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda traktorer, släpvagnar och utbytbara dragna maskiner som är avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk.

e)  fordonskategori: grupp av fordon med identisk utformning.

f)  fordonstyp: fordon i en särskild kategori, som är identiska åtminstone när det gäller de huvudaspekter som anges i bilaga II kapitel A; en fordonstyp får förekomma i de varianter och olika versioner som anges i bilaga II kapitel A.

g)  grundfordon: icke färdigbyggt fordon vars identitetsnummer under processen för ett EG-typgodkännande i flera etapper bevaras under påföljande etapper.

h)  icke färdigbyggt fordon: fordon vars förfärdigande kräver åtminstone ytterligare en etapp för att fordonet skall kunna uppfylla samtliga relevanta krav i detta direktiv.

i)  etappvis färdigbyggt fordon: fordon som genomgått sista etappen i processen för ett EG-typgodkännande i flera etapper och som uppfyller samtliga relevanta krav i detta direktiv.

j)  traktor: jordbruks- eller skogsbrukstraktor med hjul eller band, och med motor, som har minst två axlar, som är konstruerad för en maximal hastighet om lägst 6 km/tim, vars främsta funktion är som dragfordon och som konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- och skogsbruk. Traktorn kan utrustas för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang och/eller med passagerarsäten.

k)  släpvagn: alla sorters släpvagnar för jord- eller skogsbruk, främst avsedda för transport av last och konstruerade för att sammankopplas med en traktor för utnyttjande i jord- och skogsbruk. Släpvagnar där lasten delvis fraktas av dragfordonet tillhör denna kategori. Med jordbruks- eller skogsbrukstraktorsläp likställs fordon som är kopplade till en traktor och som omfattar ett fast redskap, om förhållandet mellan den totala tekniskt tillåtna vikten och det olastade fordonets vikt är större än eller lika med 3,0 och om fordonet inte är avsett för att behandla material.

l)  utbytbar dragen maskin: utrustning som används inom jord- eller skogsbruk, som är konstruerad för att dras av en traktor och som ändrar dennas funktionssätt eller utökar det med en ny funktion. Den kan dessutom omfatta en lastplattform som är konstruerad för att bära de redskap och anordningar som är nödvändiga för arbetsuppgifternas utförande och för tillfällig lagring av material som produceras under arbetet eller är nödvändigt för dess utförande. Med utbytbar dragen maskinlikställs fordon som är kopplat till en traktor och som omfattar ett fast redskap eller som är avsedda för materialbehandling, om förhållandet mellan den totala tekniskt tillåtna vikten och det olastade fordonets vikt är mindre än 3,0.

m)  system: en uppsättning anordningar som kombineras för att fylla en särskild funktion i fordonet.

n)  komponent: anordning som är avsedd att ingå i ett fordon och som kan genomgå typgodkännande oberoende av fordonet.

o)  separat teknisk enhet: anordning som är avsedd att ingå i ett fordon och som kan genomgå separat typgodkännande, dock endast i samband med en eller flera bestämda fordonstyper.

p)  tillverkare: den fysiska eller juridiska person som är ansvarig inför EG-typgodkännandemyndigheten för alla aspekter av godkännandeprocessen och för att garantera en enhetlig produktion oavsett om den personen är direkt involverad i alla konstruktionsstadierna av ett fordon, ett system, en komponent, eller en separat teknisk enhet; som tillverkare skall också anses:

i) alla fysiska eller juridiska personer som för sitt eget bruk utformar eller har utformat, tillverkar eller har tillverkatett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet,

ii) alla fysiska eller juridiska personer som vid ibruktagande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, eller när de släpps ut på marknaden, är ansvariga för produktens överensstämmelse med föreliggande direktiv.

Tillverkares representanter är alla fysiska eller juridiska personer som är etablerade inom gemenskapen, och som i vederbörlig ordning har utsetts av tillverkaren för att inför behörig myndighet företräda honom och agera för hans räkning inom ramen för detta direktiv.

När det i det följande hänvisas till ”tillverkaren” skall termen avse tillverkaren eller dennes representant.

q)  ibruktagande: den första användningen inom gemenskapen av ett fordon, i dess avsedda funktion, som före denna första användning varken behöver installeras eller justeras av tillverkaren eller en tredje person som utsetts av denne. Ibruktagandet skall anses äga rum när fordonet registreras eller för första gången släpps ut på marknaden.

r)  EG-typgodkännandemyndighet: den myndighet i en medlemsstat som är ansvarig för hela godkännandeprocessen för fordonstyp, system, komponenter eller enskilda tekniska enheter, och som utfärdar och eventuellt återkallar EG-typgodkännanden, håller kontakt med sina motsvarigheter i andra medlemsstater och kontrollerar att tillverkaren vidtagit åtgärder för att garantera att produkten överensstämmer med gällande bestämmelser.

s)  teknisk tjänst: den organisation eller enhet som i en medlemsstat utsetts till provningslaboratorium i syfte att för dess EG-typgodkännandemyndighets räkning utföra provning och inspektioner. Denna funktion kan även innehas av den behöriga myndigheten själv.

t)  särdirektiv: de direktiv som anges i bilaga II kapitel B.

u)  EG-typgodkännandeintyg: de dokument som anges i bilaga II kapitel C eller i motsvarande bilaga till ett särdirektiv, och av vilka det framgår vilka uppgifter den behöriga EG-typgodkännandemyndigheten skall lämna.

v)  informationsdokument: de dokument som anges i bilaga I eller i motsvarande bilagor till ett särdirektiv och av vilka det framgår vilka uppgifter sökanden skall lämna.

w)  underlag: den fullständiga samling dokument eller handlingar i ärendet, inbegripet de i bilaga I angivna uppgifterna, ritningarna och fotografierna, vilken i enlighet med informationsdokumentet i ett särdirektiv eller detta direktiv inlämnas av sökanden till den tekniska tjänsten eller den behöriga EG-typgodkännandemyndigheten.

x)  tekniskt underlag: underlaget kompletterat med provningsrapporter eller andra dokument som den tekniska tjänsten eller EG-typgodkännandemyndigheten bifogat under ärendets gång.

y)  index till det tekniska underlaget: det dokument där det tekniska underlagets innehåll redovisas, uppställt enligt ett numrerings- eller märkningssystem som gör det möjligt att lätt hitta varje sida.

z)  intyg om överensstämmelse: det dokument som avses i bilaga III och som tillhandahålls av tillverkaren för att intyga att ett visst fordon, som har godkänts i enlighet med detta direktiv uppfyller alla rättsinstrument som är tillämpliga vid tiden för tillverkningen och i vilket det anges att fordonet kan inregistreras eller tas i bruk i alla medlemsstater utan kompletterande inspektion.

Artikel 3

Ansökan om EG-typgodkännande

1.  Ansökningar om EG-typgodkännande av fordon skall inlämnas av tillverkaren till medlemsstatens typgodkännandemyndighet. Ansökan skall kompletteras med ett underlag innehållande de uppgifter som anges i bilaga I.

När det gäller EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter skall underlaget dessutom ställas till EG-typgodkännandemyndighetens förfogande fram till dess att EG-typgodkännandet har utfärdats eller ansökan avslagits.

2.  Vid ett EG-typgodkännande i flera etapper skall tillverkaren

a) i första etappen lämna de delar av underlaget och de EG-typgodkännandeintygsom krävs för ett färdigbyggt fordon som motsvarar grundfordonets konstruktionsstadium,

b) i andra etappen och påföljande etapper lämna de delar av underlaget och de EG-typgodkännandeintygsom motsvarar det aktuella konstruktionsstadiet samt ett exemplar av det EG-typgodkännandeintyg för det icke färdigbyggda fordonet som svarar mot föregående etapp. Tillverkaren skall vidare bifoga en förteckning över de ändringar och kompletteringar som gjorts på det icke färdigbyggda fordonet.

3.  Ansökningar om EG-typgodkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet skall inlämnas av tillverkaren till EG-typgodkännandemyndigheten i en medlemsstat. Vidare skall ett underlag bifogas i enlighet med särdirektivet.

4.  En ansökan gällande EG-typgodkännande av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet får inlämnas till endast en medlemsstat. För varje typ som skall godkännas skall en separat ansökan inlämnas.

Artikel 4

Processen för EG-typgodkännandet

1.  Varje medlemsstat skall bevilja följande:

a) EG-typgodkännande till fordonstyper som motsvarar uppgifterna i underlaget och som, beroende på vilken kategori de tillhör, uppfyller de tekniska kraven i alla särdirektiv som anges i bilaga II kapitel B.

b) Ett EG-typgodkännande i flera etapper till icke färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda grundfordonsom motsvarar uppgifterna i underlaget och som uppfyller de tekniska kraven i samtliga de särdirektiv som anges i bilaga II kapitel B.

c) EG-typgodkännande för system, komponent eller separat teknisk enhet till alla typer av system, komponenter eller separata tekniska enheter som motsvarar uppgifterna i underlaget och som uppfyller de tekniska kraven i det relevanta särdirektiv som anges i bilaga II kapitel B.

Om de system, komponenter eller separata tekniska enheter som skall godkännas är funktionsdugliga eller uppvisar en viss egenskap endast i kombination med andra fordonsdelar och om, på grund av detta överensstämmelsen med ett eller flera krav inte kan kontrolleras förrän systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga kombinerats med andra verkliga eller simulerade fordonsdelar skall räckvidden för systemets, komponentens eller den tekniska enhetens EG-typgodkännande begränsas i motsvarande mån.

Eventuella begränsningar när det gäller användningen och villkor för installationen skall då framgå av EG-typgodkännandeintyget för systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga. Efterlevnaden av dessa begränsningar och villkor skall kontrolleras när fordonet EG-typgodkänns.

2.  Om en medlemsstat bedömer att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som uppfyller kraven i punkt 1 trots detta riskerar att bli en allvarlig fara för trafiksäkerhet, miljö eller arbetsmiljö får den vägra att utfärda EG-typgodkännandet. Den skall omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta och om skälen för sitt beslut.

3.  För varje fordonstyp som en medlemsstats EG-typgodkännandemyndighet beviljat eller avslagit en ansökan om typgodkännande eller återkallat ett typgodkännande skall den inom en månad till sina motsvarigheter i de andra medlemsstaterna skicka ett exemplar av EG-typgodkännandeintyget tillsammans med de bilagor som specificeras i kapitel C i bilaga II.

4.  Varje medlemsstats EG-typgodkännandemyndighet skall till sina motsvarigheter i de andra medlemsstaterna varje månad skicka en förteckning, i vilken de uppgifter som anges i bilaga VI finns med, över de EG-typgodkännanden av system, komponenter eller separata tekniska enheter som de har beviljat, vägrat eller återkallat under månaden i fråga.

EG-typgodkännandemyndigheten skall så snart den mottagit en begäran från en EG-typgodkännandemyndighet i en annan medlemsstat omedelbart till denna översända ett exemplar av EG-typgodkännandeintyget för systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten och/eller det tekniska underlaget för alla typer av system, komponenter eller separata tekniska enheter för vilka den beviljat eller avslagit ansökan om EG-typgodkännande eller återkallat EG-typgodkännande.

Artikel 5

Ändringar av EG-typgodkännanden

1.  En medlemsstat som har beviljat ett EG-typgodkännande skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den underrättas om varje ändring av uppgifterna i det tekniska underlaget.

2.  Ansökan om ändring av ett EG-typgodkännande skall lämnas in till endast den medlemsstat som beviljade det ursprungliga EG-typgodkännandet.

3.  Då ändringar har skett av uppgifterna i tekniska underlag som avser EG-typgodkännanden av fordon, skall EG-typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat som ursprungligen utfärdade EG-typgodkännandet om så är nödvändigt utfärda rättelseblad till det tekniska underlaget och därvid på varje rättelseblad tydligt markera vilket slag av ändring det gäller och vilken dag den reviderade versionen utfärdats.

Även en konsoliderad, uppdaterad version av det tekniska underlaget tillsammans med en detaljerad beskrivning av ändringen skall anses uppfylla detta krav.

4.  Varje gång rättelseblad eller en konsoliderad, uppdaterad version utfärdas skall ävenindex till det tekniska underlaget, som bifogas EG-typgodkännandeintyget, ändras så att senaste ändringsdatum eller datum för den konsoliderade och uppdaterade versionen framgår.

5.  Ändringen skall anses vara en ”utvidgning” och EG-typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat som ursprungligen utfärdade EG-typgodkännandet skall utfärda ett korrigerat EG-typgodkännandeintyg med ett utvidgningsnummer, från vilket syftet med utvidgningen och datum för den nya publiceringen klart framgår,

a) om nya inspektioner är nödvändiga,

b) om en av uppgifterna i EG-typgodkännandeintyget, med undantag för bilagorna, har ändrats, eller

c) om kraven i ett särdirektiv, som skall tillämpas från och med det datum då det första ibruktagandet förbjuds, har ändrats efter det datum som anges på EG-typgodkännandeintyget.

6.  Om EG-typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat som ursprungligen utfärdade EG-typgodkännandet finner att en ändring i ett tekniskt underlag kräver att nya inspektioner, kontroller eller provningar utförs, skall den underrätta tillverkaren om detta och inte utfärda de dokument som avses i punkterna 3, 4 och 5 förrän EG-typgodkännandemyndigheten utfört nya provningar eller kontroller med tillfredsställande resultat.

Artikel 6

Intyg om överensstämmelse och EG-typgodkännandemärke

1.  Tillverkaren skall i sin egenskap av innehavare av ett EG-typgodkännandeintyg utfärdaett intyg om överensstämmelse.

Detta intyg, för vilket standardmodeller finns uppställda i bilaga III, skall medfölja varje färdigbyggt eller icke färdigbyggt fordon som tillverkats i överensstämmelse med det typgodkända fordonet.

2.  Medlemsstaterna får emellertid, av skäl som hänför sig till beskattning eller registrering av fordon, efter att minst tre månader i förväg ha underrättat kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta, begära att intyg om överensstämmelse kompletteras med de egenskaper som inte finns upptagna i bilaga III, förutsatt att dessa uttryckligen nämns i det tekniska underlaget eller att de lätt kan räknas fram utifrån detta underlag.

3.  Tillverkaren skall i sin egenskap av innehavare av ett EG-typgodkännandeintyg för ett system, en komponent eller en teknisk enhet, märka varje system, komponent eller separat teknisk enhet som tillverkats i enlighet med typgodkännandet med sitt fabrikat eller sitt varumärke, typangivelse samt, om särdirektivet föreskriver det, EG-typgodkännandenumret eller EG-typgodkännandemärket.

4.  Tillverkaren skall i sin egenskap av innehavare av ett EG-typgodkännandeintyg, i vilket det i enlighet med artikel 4.1 c föreskrivs begränsningar för användningen av systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga, till varje sådant system eller sådan komponent eller enhet som tillverkas bifoga detaljerade uppgifter om begränsningarna samt ange installationskraven.

Artikel 7

Registrering, försäljning och ibruktagande

1.  Varje medlemsstat skall registrera nya typgodkända fordon eller tillåta försäljning eller ibruktagande av dem på grundval av skäl som rör deras konstruktion eller funktionssätt endast om dessa fordon är försedda med ett giltigt intyg om överensstämmelse.

Vad beträffar icke färdigbyggda fordon skall medlemsstaterna tillåta försäljning av dem men de får vägra att registrera dem permanent eller förbjuda ibruktagande innan de är färdigbyggda.

2.  Medlemsstaterna skall tillåta försäljning eller ibruktagande av system, komponenter eller separata tekniska enheter endast om dessa uppfyller kraven i de relevanta särdirektiven och kraven i artikel 6.3.

Artikel 8

Undantag

1.  De krav som anges i artikel 7.1 skall inte tillämpas på fordon som är avsedda för användning av försvarsmakten, civilförsvaret, brandkåren eller ordningsmakten, och inte heller på fordon som typgodkänts i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.

2.  Varje medlemsstat får på tillverkarens begäran bevilja undantag från tillämpningen av en eller flera bestämmelser i ett eller flera särdirektiv för de fordon som avses i artiklarna 9, 10 och 11.

Medlemsstaterna skall varje år till kommissionen och övriga medlemsstater översända en förteckning över de undantag som beviljats.

Artikel 9

Fordon tillverkade i små serier

Antalet fordon som registreras, saluförs eller tas i bruk varje år i varje medlemsstat skall begränsas när det gäller fordon tillverkade i små serier till det maximala antal enheter som anges i bilaga V avsnitt A.

Medlemsstaterna skall varje år överlämna en förteckning till kommissionen över de EG-typgodkännanden som beviljats när det gäller sådana fordon. Den medlemsstat som utfärdat dessa EG-typgodkännanden skall till EG-typgodkännandemyndigheterna i de andra medlemsstater som tillverkaren angivit överlämna en kopia av informationsdokumenten, EG-typgodkännandeintyget och samtliga bilagor, med angivande av orsakerna till att undantag beviljats. Inom tre månader skall dessa medlemsstater besluta om de godtar EG-typgodkännandet av de fordon som skall registreras på deras territorium och i så fall för hur många.

Artikel 10

Fordon i slutet på serier

1.  När det gäller fordon i slutet på serier får medlemsstaterna på begäran från tillverkaren och inom de kvantitativa gränser som anges i bilaga V avsnitt B, och under den begränsade period som anges i tredje stycket, registrera och tillåta försäljning eller ibruktagande av nya fordon som överensstämmer med en fordonstyp vars EG-typgodkännande inte längre är giltigt.

Första stycket skall endast tillämpas på fordon som

a) befinner sig inom gemenskapens territorium, och

b) åtföljs av ett giltigt intyg om överensstämmelse utfärdat när EG-typgodkännandet av fordonet ifråga fortfarande var giltigt, men som inte hade registrerats eller tagits i bruk innan typgodkännandet ifråga upphörde att vara giltigt.

Denna möjlighet skall begränsas till en period på 24 månader för färdigbyggda fordon och 30 månader för etappvis färdigbyggda fordon från och med den dag då EG-typgodkännandet upphörde att gälla.

2.  För att punkt 1 skall kunna tillämpas på en eller flera fordonstyper inom en kategori måste tillverkaren lämna en begäran om detta till den behöriga myndigheten i varje medlemsstat som berörs av ibruktagande av sådana typer av fordon. Ansökan skall innehålla uppgifter om de tekniska och/eller ekonomiska omständigheter som motiverar undantaget.

Inom tre månader skall dessa medlemsstater besluta om huruvida de godkänner att den berörda fordonstypen registreras inom deras territorium och i så fall hur många fordon.

De medlemsstater där ibruktagandet av dessa fordonstyper sker skall ansvara för att tillverkaren följer de bestämmelser som anges i bilaga V avsnitt B.

Artikel 11

Bristande överensstämmelse för fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter

När det gäller fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som har utformats enligt metoder eller principer som inte uppfyller ett eller flera av kraven i ett eller flera särdirektiv gäller följande:

a) Medlemsstaten kan bevilja ett provisoriskt EG-typgodkännande. När så är fallet måste medlemsstaten inom en månad skicka en kopia av EG-typgodkännandeintyget och dess bilagor till de behöriga EG-typgodkännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Medlemsstaten skall samtidigt inlämna en ansökan till kommissionen om att få bevilja ett typgodkännande i enlighet med detta direktiv.

Ansökan skall omfatta handlingar där följande uppgifter ingår:

i) Angivande av orsaken till att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som utformats enligt de aktuella metoderna eller principerna inte uppfyller kraven i ett eller flera av de berörda relevanta särdirektiven.

ii) Beskrivning av riskerna för säkerhet, miljö och arbetsmiljö, samt vidtagna åtgärder.

iii) Beskrivning av de provningar, och resultaten av dem, som visar att den garanterade nivån när det gäller säkerhet, miljöskydd och arbetsmiljösäkerhet minst motsvarar den garanterade nivå som föreskrivs i ett eller flera av de relevanta särdirektiven.

b) Inom tre månader räknat från det att kommissionen mottog alla handlingar skall den lägga fram ett förslag till beslut till den kommitté som avses i artikel 20.1. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 20.2 besluta om huruvida medlemsstaten skall tillåtas bevilja ett EG-typgodkännande i enlighet med detta direktiv.

Endast ansökan om tillåtelse att få bevilja ett EG-typgodkännande och beslutsförslaget skall översändas till medlemsstaterna på deras egna språk.

c) Om ansökan godkänns får medlemsstaten bevilja ett EG-typgodkännande i enlighet med detta direktiv. I sådana fall måste det i beslutet även preciseras om det finns några begränsningar när det gäller EG-typgodkännandets giltighet. Giltighetstiden får inte i något fall understiga 36 månader.

d) När särdirektiven har anpassats till den tekniska utvecklingen så att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som godkänts i enlighet med föreskrifterna i denna artikel överensstämmer med de ändrade direktiven, skall medlemsstaterna omvandla dessa EG-typgodkännanden till EG-typgodkännanden som överensstämmer med detta direktiv, varvid en rimlig tidsfrist skall ges för de nödvändiga ändringarna när det gäller komponenter eller separata tekniska enheter, i synnerhet för att alla hänvisningar till begränsningar eller undantag skall kunna tas bort.

e) Om nödvändiga åtgärder för att anpassa de berörda särdirektiven inte har vidtagits får giltighetstiden för de EG-typgodkännanden som beviljats i enlighet med denna artikel förlängas på begäran av den medlemsstat som har beviljat EG-typgodkännandet, genom ytterligare ett beslut av kommissionen.

f) Ett undantag som beviljas för första gången enligt denna artikel får användas som prejudikat för den kommitté som avses i artikel 20.1 när det gäller andra, identiska ansökningar.

Artikel 12

Likvärdighet

1.  Rådet får med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen förklara att de villkor eller bestämmelser för EG-typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som fastställs i detta direktiv samt i särdirektiven är likvärdiga med de förfaranden som fastställts genom internationella bestämmelser eller bestämmelser i tredje land inom ramen för multinationella eller bilaterala överenskommelser mellan gemenskapen och tredje land.

2.  Likvärdigheten för EG-typgodkännanden skall erkännas när de beviljats på grundval av de särdirektiv om motorfordon som gäller enligt definitionen i direktiv 70/156/EEG och finns förtecknade i bilaga II kapitel B del II.A i det här direktivet.

3.  Likvärdigheten för typgodkännanden skall erkännas när de beviljats på grundval av de FN/ECE-förordningar som finns som bilagor till den reviderade överenskommelse från 1958 som finns förtecknad i bilaga II kapitel B del II.B i detta direktiv.

4.  Likvärdigheten för provningsrapporter som utfärdats på grundval av de standardiserade OECD-koderna som anges i bilaga II kapitel B del II.C i detta direktiv skall erkännas som alternativ till de provningsprotokoll som utfärdats på grundval av särdirektiven.

Artikel 13

Åtgärder för att garantera produktionsöverensstämmelse

1.  En medlemsstat som beviljar ett EG-typgodkännande skall vidta åtgärder i enlighet med vad som föreskrivs i bilaga IV för att kontrollera, vid behov i samarbete med EG-typgodkännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna, att lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att tillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter överensstämmer med den godkända typen.

2.  En medlemsstat som har beviljat ett EG-typgodkännande skall vidta åtgärder i enlighet med vad som anges i bilaga IV för att kontrollera, vid behov i samarbete med EG-typgodkännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna, att de åtgärder som avses i punkt 1 fortfarande är lämpliga och att tillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter fortfarande överensstämmer med den godkända typen.

Kontrollen av produktens överensstämmelse med den godkända typen skall begränsas till de förfaranden som anges i bilaga IV del 2.

Artikel 14

Informationsplikt

Medlemsstaternas behöriga EG-typgodkännandemyndigheter skall inom en månad underrätta varandra om återkallade EG-typgodkännanden och skälen till denna åtgärd.

Artikel 15

Skyddsklausuler

1.  Om en medlemsstat fastställer att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter av en viss typ utgör en allvarlig fara för trafiksäkerhet eller arbetsmiljö trots att den är försedd med ett giltigt intyg om överensstämmelse eller korrekt märkning kan medlemsstaten under högst sex månader vägra registrering av dessa fordon eller på sitt territorium förbjuda försäljning och ibruktagande av sådana fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

Medlemsstaten skall omedelbart underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om detta och skall då ange skälen till sitt beslut.

2.  I sådana fall som avses i punkt 1 skall kommissionen utan dröjsmål samråda med de berörda parterna.

Kommissionen skall efter samrådet vidta någon av följande åtgärder:

a) Om kommissionen konstaterar att beslutet är berättigat skall den genast underrätta den medlemsstat som har tagit initiativet och övriga medlemsstater.

b) Om kommissionen konstaterar att beslutet inte är berättigat skall den genast underrätta den medlemsstat som har tagit initiativet och tillverkaren.

När ett beslut enligt punkt 1 är berättigat på grund av att det saknas en bestämmelse i något av särdirektiven, skall beslutet om att inte ändra det tagna beslutet antas i enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 16

Bristande överensstämmelse med godkänd typ

1.  Bristande överensstämmelse med den godkända typen skall anses föreligga om avvikelser från uppgifterna i EG-typgodkännandeintyget och/eller det tekniska underlaget upptäcks och om den medlemsstat som har beviljat EG-typgodkännandet inte har godkänt dessa avvikelser med stöd av artikel 5.3.

Ett fordon kan inte anses avvika från den godkända typen om avvikelserna är godtagbara enligt vad som föreskrivs i särdirektiven.

2.  Om en medlemsstat som har utfärdat ett EG-typgodkännande konstaterar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse eller är försedda med ett EG-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den godkända typen skall den vidta nödvändiga åtgärder för att fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna uppnår sådan överensstämmelse.

Medlemsstatens EG-typgodkännandemyndighet skall underrätta sina motsvarigheter i de andra medlemsstaterna om vilka åtgärder som vidtagits, och dessa kan gå så långt som till återkallande av EG-typgodkännandet.

3.  De behöriga myndigheterna för EG-typgodkännande av fordon skall begära av den medlemsstat som har givit EG-typgodkännande för ett system, en komponent, en separat teknisk enhet eller ett icke färdigbyggt fordon att denna vidtar nödvändiga åtgärder för att överensstämmelse med godkänd typ skall uppnås om det rör sig om

a) EG-typgodkännande av ett fordon och om den bristande överensstämmelsen enbart beror på bristande överensstämmelse hos ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, eller

b) EG-typgodkännande i flera etapper och om ett etappvis färdigbyggt fordons bristande överensstämmelse enbart beror på bristande överensstämmelse hos ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som tillhör det icke färdigbyggda fordonet, eller som ingår i det icke färdigbyggda fordonet självt.

De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta, och punkt 2 skall tillämpas.

Artikel 17

Kontroll av bristande överensstämmelse

Om en medlemsstat konstaterar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett EG-intyg om överensstämmelse eller är försedda med ett EG-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den godkända typen får den begära att den medlemsstat som har utfärdat EG-typgodkännandet kontrollerar om fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna överensstämmer med den godkända typen.

Denna kontroll skall ske så snart som möjligt, och senast sex månader efter begäran.

Artikel 18

Meddelande om beslut och tillgängliga rättsmedel

I varje beslut som gäller avslag på ansökan om eller återkallande av ett EG-typgodkännande, avslag på ansökan om registrering eller förbud mot ibruktagande eller försäljning och som fattats i enlighet med bestämmelser som antagits vid genomförande av detta direktiv, skall skälen till beslutet anges.

Beslutet skall meddelas den berörda parten med angivande av vilka rättsmedel som står till dennes förfogande enligt medlemsstaternas lagstiftning och vilka tidsfrister som måste iakttas.

Artikel 19

Ändring av bilagorna till detta direktiv och särdirektiven

▼M5

1.  Följande åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv och som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv ska i följande frågor antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3:

▼B

a) ändringar som är nödvändiga för anpassningen av bilagorna till föreliggande direktiv, eller

b) ändringar som är nödvändiga för anpassningen av de tekniska bestämmelserna i särdirektiven, eller

c) införandet i särdirektiven av bestämmelser om EG-typgodkännandet av separata tekniska enheter.

▼M5

2.  Kommissionen ska anpassa bilagorna till detta direktiv i de fall då nya bestämmelser eller ändringar av befintliga bestämmelser som gemenskapen har godkänt införs i enlighet med beslut 97/836/EG. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.

▼B

Artikel 20

Kommitté

1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall i artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

▼M5

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼B

Artikel 21

Anmälan om EG-typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster

1.  Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om namn på och adresser till

a) EG-typgodkännandemyndigheter och i förekommande fall om deras behörighetsområden,

b) de tekniska tjänster som de har utsett, med angivande av de provningsförfaranden för vilka tjänsterna har utsetts.

De anmälda tekniska tjänsterna skall uppfylla de harmoniserade standarderna för provningslaboratorier (EN-ISO/EIC 17025:2000) på följande villkor:

i) En tillverkare får utses till teknisk tjänst endast om särdirektiven eller de alternativa bestämmelserna uttryckligen tillåter det.

ii) En teknisk tjänst får använda annan utrustning än sin egen om de behöriga EG-typgodkännandemyndigheterna gett sitt tillstånd till det.

2.  En anmäld teknisk tjänst skall antas uppfylla de harmoniserade standarderna i punkt 1 b.

Kommissionen kan dock i förekommande fall begära att medlemsstaterna skall styrka detta.

3.  Tjänster i tredje land får endast anmälas som utsedda tekniska tjänster inom ramen för en bilateral eller multilateral överenskommelse mellan gemenskapen och berört tredje land.

Artikel 22

Genomförande

1.  Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 23

Bestämmelser för genomförande av EG-typgodkännandet

1.  Angående fordon som hör till kategorierna T1, T2 och T3 skall medlemsstaterna tillämpa detta direktiv på

a) nya fordonstyper från och med den 1 juli 2005,

b) alla nya fordon vars ibruktagande sker från och med den 1 juli 2009.

2.  För andra fordonskategorier än dem som avses i punkt 1 och så snart alla särdirektiv för en fordonskategori enligt bilaga II har antagits, skall medlemsstaterna tillämpa detta direktiv

a) tre år efter dagen för ikraftträdande av det sista särdirektiv som återstår att anta när det gäller nya fordonstyper, och

b) sex år efter dagen för ikraftträdande av det sista särdirektiv som återstår att anta när det gäller alla fordon som tas i bruk.

3.  Medlemsstaterna får på tillverkarens begäran tillämpa detta direktiv för nya fordonstyper från och med dagen för ikraftträdandet av alla relevanta särdirektiv.

Artikel 24

Upphävande

1.  Direktiv 74/150/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den 1 juli 2005.

2.  Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII till det här direktivet.

Artikel 25

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 26

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
FÖRTECKNING ÖVER BILAGORBilaga I

Mallar för informationsdokument

Bilaga II

 

— Kapitel A

Definition av fordonskategorier och fordonstyper

— Kapitel B

Förteckning över de krav som skall uppfyllas vid EG-typgodkännande av en fordonstyp

Tillägg 1

Definition av fordon för särskilda ändamål och förteckning över de krav som skall uppfyllas för EG-typgodkännande; särdirektivens tillämplighet på fordon för särskilda ändamål

Tillägg 2

Förfaranden som skall tillämpas när ett fordon genomgår en EG-typgodkännandeprocess

— Kapitel C

EG-typgodkännandeintyg

Tillägg 1

Numreringssystem för EG-typgodkännandeintyg

Bilaga III

EG-intyg om överensstämmelse

Bilaga IV

Förfaranden för fastställande av produktionens överensstämmelse

Bilaga V

Gränser för små fordonsserier och fordon i slutet på serier

Bilaga VI

Förteckning över EG-typgodkännanden som beviljats i enlighet med särdirektiv

Bilaga VII

Förfaranden som skall följas vid fleretappsgodkännanden

Bilaga VIII

Jämförelsetabell
BILAGA I ( 9 )

MALLAR FÖR INFORMATIONSDOKUMENT

(Samtliga informationsdokument som avses i detta direktiv och i särdirektiven skall uteslutande bestå av utdrag ur denna fullständiga förteckning och följa samma numreringssystem.)

Tillämpliga uppgifter i denna förteckning skall inlämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Eventuella ritningar skall vara i lämplig skala och tillräckligt detaljerade och lämnas i A4-format eller i vikt A4-format. Eventuella foton skall vara tillräckligt detaljerade.

MALL A

Fullständig förteckning

Mall A skall användas när inget EG-typgodkännandeintyg som beviljats enligt ett särdirektiv är tillgängligt.

0.   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

0.1. Fabrikat (tillverkarens registrerade varumärke): …

0.2. Typ (ange i förekommande fall varianter och versioner): …

0.2.0. Fordonets konstruktionsstadium:

färdigbyggt/etappvis färdigbyggt /icke färdigbyggt fordon ( 10 )

Om fordonet är etappvis färdigbyggt skall den föregående tillverkarens namn och adress anges och det etappvis färdigbyggda eller färdigbyggda fordonets typgodkännandenummer anges

0.2.1. Varumärke(n) (i förekommande fall): …

0.3. Sätt att identifiera fordonstypen (om denna anges på fordonet):

0.3.1. Tillverkarens skylt (placering och fastsättningsmetod): …

0.3.2. Chassinummer (placering): …

0.4. Fordonskategori ( 11 ): …

0.5. Tillverkarens namn och adress: …

0.6. Placering av föreskrivna skyltar och uppgifter samt fastsättningsmetod (foton eller ritningar): …

0.7. För system, komponenter och separata tekniska enheter: EG-EU-typgodkännandemärkets placering och använd fastsättningsmetod: …

0.8. Monteringsanläggningens/-anläggningarnas namn och adress: …

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

(Bifoga foton av traktorn sedd snett framifrån och snett bakifrån eller en ritning av en representativ version samt en måttritning av hela fordonet.)

1.1. Antal axlar och hjul: …

1.1.1. Antal axlar med dubbelhjul och deras placering (i förekommande fall): …

1.1.2. Antal styraxlar och deras placering: …

1.1.3. Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar): …

1.1.4. Bromsaxlar (antal, placering): …

1.2. Motorns placering och montering: …

1.3. Rattens placering: höger/vänster/central (11) 

1.4. Vändbart förarsäte: ja/nej (11) 

1.5. Chassi: bjälkchassi/chassi med sidobalkar/midjechassi/övriga (11) 

1.6. Fordon som konstruerats för framförande på väg: till höger/till vänster: (11) 

2.   VIKTER OCH MÅTT ( 12 ) (i kg och mm) (hänvisa till skiss i tillämpliga fall)

2.1. Den olastade traktorns vikt

2.1.1. Den olastade traktorns vikt i körklart skick ( 13 )

(referenspunkt för de olika särdirektiven) (inklusive skyddsanordningar vid vältning, utan tillbehör men med kylvätska, oljor, bränsle, verktyg och förare) ( 14 ):

 max: …

 min: …

2.1.1.1. Fördelning av denna vikt på axlarna och, när det gäller påhängsvagnar (eller utbytbar dragen maskin som delvis bärs av fordonet) eller släpvagnar (eller utbytbar dragen maskin) med centralt placerad axel, vikten vid kopplingspunkten: …

2.2. Maximal vikt enligt tillverkaren: …

2.2.1. Högsta tekniskt tillåtna vikt för lastat fordon med hänsyn till däckens egenskaper: …

2.2.2. Fördelning av denna vikt på axlarna och, när det gäller påhängsvagnar (eller utbytbar dragen maskin som delvis bärs av fordonet) eller släpvagnar (eller utbytbar dragen maskin) med centralt placerad axel, vikten vid kopplingspunkten: …

2.2.3. Gränser för fördelningen av denna vikt på axlarna (specificera minimigränserna i procenttal för framaxeln och bakaxeln) och, när det gäller påhängsvagnar (eller utbytbar dragen maskin som delvis bärs av fordonet) eller släpvagnar (eller utbytbar dragen maskin) med centralt placerad axel, vikten vid kopplingspunkten: …

2.2.3.1. Vikt och däck:Axel nr

Däck (mått)

Belastningskapacitet

Högsta tekniskt tillåtna vikt per axel

Högsta tillåtna vertikala belastning (1) vid kopplingspunkten

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Last som i statiskt tillstånd överförts till kopplingens referenscentrum.

2.2.4. Nyttolastens vikt (14) : …

2.3. Ballastvikter (total vikt, material, antal komponenter): …

2.3.1. Fördelning av dessa vikter på axlarna: …

▼M6

2.4. Högsta tekniskt tillåtna dragvikt (beroende på kopplingstyp)

2.4.1. Obromsad bogseringsvikt: …

2.4.2. Bogseringsvikt vid separat bromsanordning: …

2.4.3. Bogseringsvikt vid tröghetsbromsning: …

2.4.4. Bogseringsvikt vid servobromsning (hydraulisk eller luft): …

2.4.5. Högsta tekniskt tillåtna vikt för traktor och släp för varje typ av bromskonfiguration: …

2.4.6. Kopplingspunktens läge:

2.4.6.1. Höjd ovan marken

2.4.6.1.1. högsta höjd: …

2.4.6.1.2. lägsta höjd: …

2.4.6.2. Avstånd i förhållande till vertikalplanet genom bakaxelns centrum:

2.4.6.2.1. största avstånd: …

2.4.6.2.2. minsta avstånd: …

2.4.6.3. Högsta tekniskt tillåtna vikt/statiska vertikala belastning på kopplingspunkten

2.4.6.3.1. 

 för traktor: …

2.4.6.3.2. 

 för påhängsvagn (utbytbar dragen maskin) eller släpkärra (utbytbar dragen maskin): …

▼B

2.5. Axelavstånd ( 15 ):

2.5.1. För påhängsvagnar (utbytbar dragen maskin som delvis bärs av fordonet)

2.5.1.1. 

 avstånd mellan kopplingsaxel och den första bakaxeln: …

2.5.1.2. 

 avstånd mellan kopplingsaxel och påhängsvagnens (den delvis burna utbytbara dragna maskinens) bakersta del: …

2.6. Högsta och lägsta spårvidd för varje axel (mätt mellan symmetriplanen för enkel- eller dubbelhjul som är normalt monterade) (skall anges av tillverkaren) ( 16 ): …

2.7. Fordonets mått (yttre mått och för framförande på väg)

2.7.1. För chassier utan karosseri

2.7.1.1. Längd ( 17 ): …

2.7.1.1.1. Det etappvis färdigbyggda fordonets största tillåtna längd: …

2.7.1.1.2. Det etappvis färdigbyggda fordonets minsta tillåtna längd: …

2.7.1.2. Bredd ( 18 ): …

2.7.1.2.1. Det etappvis färdigbyggda fordonets största tillåtna bredd: …

2.7.1.2.2. Det etappvis färdigbyggda fordonets minsta tillåtna bredd: …

2.7.1.3. Höjd (i olastat skick) ( 19 ) (vid upphängning med nivåreglering, ange normal körposition): …

2.7.1.4. Främre överhäng ( 20 ): …

2.7.1.4.1. Främre yttre frigångsvinkel: … grader

2.7.1.5. Bakre överhäng ( 21 ): …

2.7.1.5.1. Bakre yttre frigångsvinkel: … grader

2.7.1.5.2. Minsta och största tillåtna överhäng vid kopplingspunkten (21) : …

2.7.1.6. Markfrigång ( 22 ):

2.7.1.6.1. Mellan axlarna: …

2.7.1.6.2. Under framaxeln eller framaxlarna: …

2.7.1.6.3. Under bakaxeln eller bakaxlarna: …

2.7.1.7. Högsta och lägsta tillåtna läge för karosseriets och/eller inredningens och/eller utrustningens och/eller nyttolastens gravitationscentrum: …

▼M6

2.7.2. Fordonets mått med kopplingsanordning

2.7.2.1. Längd vid framförande på väg (22) :

största längd: …

minsta längd: …

2.7.2.2. Bredd vid framförande på väg (22) :

största bredd: …

minsta bredd: …

2.7.2.3. Höjd vid användning på väg (22) :

högsta höjd: …

lägsta höjd: …

2.7.2.4. Främre överhäng (22) :

största överhäng: …

minsta överhäng: …

2.7.2.5. Bakre överhäng (22) :

största överhäng: …

minsta överhäng: …

2.7.2.6. Markfrigång (22) :

största markfrigång: …

minsta markfrigång: …

▼M2

3. MOTORDel 1 – Allmänt3.1 Huvudmotor/motortyp (1) (3) (21)3.1.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning):3.1.2 Typ och handelsbeteckning för huvudmotorn och (i tillämpliga fall) motorfamiljen (1):3.1.3 Tillverkarens motorkod enligt märkning på motor(erna) samt fastsättningsmetod:3.1.3.1 Motoridentifikationsnumrets placering och kod samt fastsättningsmetod:3.1.3.2 EG-typgodkännande av komponent – märkets placering samt fastsättningsmetod:3.1.4 Tillverkarens namn och adress:3.1.5 Adress(er) till monteringsanläggning(ar):3.1.6 Funktionssätt:— gnisttändning/kompressionständning (1)— direktinsprutning/indirekt insprutning (1)— fyrtakt/tvåtakt (1)3.1.7 BränsleDiesel/bensin/LPG/annat (1)Del 2 – Motortyp inom motorfamiljen3.2 Grundläggande fakta om motorfamiljens huvudmotor (3)3.2.1 Beskrivning av motorer med kompressionständning3.2.1.1 Tillverkare:3.2.1.2 Tillverkarens motorkod (fastsatt på motorerna):3.2.1.3 Cykel: fyrtakt/tvåtakt (1)3.2.1.4 Borrning: … mm3.2.1.5 Slaglängd: … mm3.2.1.6 Antal cylindrar och cylinderarrangemang:3.2.1.7 Slagvolym: … cm33.2.1.8 Nominellt varvtal: … r/min ( 23 )

3.2.1.9 Maximalt vridmomentsvarvtal: … r/min3.2.1.10 Kompressionsförhållande (2):3.2.1.11 Beskrivning av förbränningssystemet:3.2.1.12 Ritning(ar) av förbränningsrum och kolvtopp:3.2.1.13 Minsta tvärsnittsarea för in- och utsugningskanaler:3.2.1.14 Kylsystem3.2.1.14.1 Kylning3.2.1.14.1.1 Slag av kylning:3.2.1.14.1.2 Cirkulationspump(ar): ja/nej (1)3.2.1.14.1.3 Egenskaper eller fabrikat och typ(er) (i tillämpliga fall):3.2.1.14.1.4 Utväxlingsförhållande(n) (i tillämpliga fall):3.2.1.14.2 Luft3.2.1.14.2.1 Fläkt: ja/nej (1)3.2.1.14.2.2 Egenskaper eller fabrikat och typ(er) (i tillämpliga fall):3.2.1.14.2.3 Utväxlingsförhållande(n) (i tillämpliga fall):3.2.1.15 Temperaturer som tillåts av tillverkaren:3.2.1.15.1 Vätskekylning: högsta temperatur vid motorns utlopp:3.2.1.15.2 Luftkylning: referenspunkt:Högsta temperatur vid referenspunkten: … K3.2.1.15.3 Högsta laddningsluftstemperatur i laddluftkylarens utlopp (i tillämpliga fall): … K3.2.1.15.4 Högsta avgastemperatur vid den punkt i avgasröret(en) som befinner sig vid avgasrörets(ens) utloppsfläns(ar): … K3.2.1.15.5 Smörjmedelstemperatur: minimum: … K maximum: … K3.2.1.16 Överladdare: ja/nej (1)3.2.1.16.1 Fabrikat:3.2.1.16.2 Typ:3.2.1.16.3 Systembeskrivning (t.ex. maximalt laddtryck, eventuell övertrycksventil):3.2.1.16.4 Laddluftkylare: ja/nej (1)3.2.1.17 Insugningssystem: maximalt tillåtet insugningsundertryck vid nominellt motorvarvtal och 100 % belastning: … kPa3.2.1.18 Avgassystem: högsta tillåtna avgasmottryck vid nominellt motorvarvtal och 100 % belastning: … kPa

 ( 24 )

▼M9

3.2.2   Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.2.1 Anordning för återföring av vevhusgaser: ja/nej (1)

3.2.2.2 Ytterligare anordningar mot luftföroreningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)

3.2.2.2.1 Katalytisk omvandlare: ja/nej (1)

3.2.2.2.1.1 Fabrikat: …

3.2.2.2.1.2 Typ(er): …

3.2.2.2.1.3 Antal katalytiska omvandlare med beståndsdelar: …

3.2.2.2.1.4 Katalysatorns/katalysatorernas mått och volym: …

3.2.2.2.1.5 Typ av katalytisk verkan: …

3.2.2.2.1.6 Totalt ädelmetallinnehåll: …

3.2.2.2.1.7 Relativ koncentration: …

3.2.2.2.1.8 Substrat (struktur och material): …

3.2.2.2.1.9 Celltäthet: …

3.2.2.2.1.10 Typ av hölje på katalysatorn/katalysatorerna: …

3.2.2.2.1.11 Katalysatorns/katalysatorernas placering (placering och största/minsta avstånd från motorn): …

3.2.2.2.1.12 Normalintervall för drifttemperatur (K): …

3.2.2.2.1.13 Eventuellt förbrukningsbart reagens: …

3.2.2.2.1.13.1 Typ och koncentration av det reagens som behövs för katalysen: …

3.2.2.2.1.13.2 Normalintervall för reagensets temperatur under drift: .…

3.2.2.2.1.13.3 Internationell standard (om sådan finns): …

3.2.2.2.1.14 NOx-givare: ja/nej (1)

3.2.2.2.2 Syrgasgivare: ja/nej (1)

3.2.2.2.2.1 Fabrikat: …

3.2.2.2.2.2 Typ: …

3.2.2.2.2.3 Placering: …

3.2.2.2.3 Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.2.2.2.3.1 Typ (pulserande luft, luftpump osv.): …

3.2.2.2.4 Avgasåterföring (EGR): ja/nej (1)

3.2.2.2.4.1 Egenskaper (kyld/okyld, högtryck/lågtryck osv.): …

3.2.2.2.5 Partikelfälla: ja/nej (1)

3.2.2.2.5.1 Partikelfällans mått och volym: …

3.2.2.2.5.2 Partikelfällans typ och konstruktion: …

3.2.2.2.5.3 Läge (placering och största/minsta avstånd från motorn): …

3.2.2.2.5.4 Regenereringsmetod/regenereringssystem, beskrivning och/eller ritning: …

3.2.2.2.5.5 Normalintervall för temperatur (K) och tryck (kPa) under drift: …

3.2.2.2.6 Andra system: ja/nej (1)

3.2.2.2.6.1 Beskrivning och funktionssätt: …

▼M2

3.2.3 Bränsletillförsel3.2.3.1 TillförselpumpTryck (2) eller diagram med karakteristik: … kPa3.2.3.2 Insprutningssystem3.2.3.2.1 Pump3.2.3.2.1.1 Fabrikat:3.2.3.2.1.2 Typ(er):3.2.3.2.1.3 Bränslemängd: … mm3 (2) per slag eller cykel vid ett pumpvarvtal av … r/min (nominellt) respektive … r/min (maximalt vridmoment) eller diagram med pumpkarakteristik.Ange vilken metod som används: på motor/i pumpprovbänk (1)3.2.3.2.1.4 Förinställning av insprutning3.2.3.2.1.4.1 Kurva för förinställd insprutning (2):3.2.3.2.1.4.2 Tider (2):3.2.3.2.2 Insprutningsrör3.2.3.2.2.1 Längd … mm3.2.3.2.2.2 Innerdiameter … mm3.2.3.2.3 Insprutare3.2.3.2.3.1 Fabrikat:3.2.3.2.3.2 Typ(er):3.2.3.2.3.3 Öppningstryck (2) eller diagram med karakteristik:3.2.3.2.4 Regulator3.2.3.2.4.1 Fabrikat:3.2.3.2.4.2 Typ(er):3.2.3.2.4.3 Varvtal då begränsningen påbörjas vid full belastning (2): … r/min3.2.3.2.4.4 Högsta varvtal vid obelastad motor (2): … r/min3.2.3.2.4.5 Tomgångsvarvtal (2): … r/min3.2.3.3 Kallstartsystem3.2.3.3.1 Fabrikat:3.2.3.3.2 Typ(er):3.2.3.3.3 Beskrivning:3.2.4 Ventiltider3.2.4.1 Maximal lyftning samt öppnings- och slutningstider i förhållande till övre dödpunkt eller motsvarande:3.2.4.2 Referensspel och/eller inställningsområden (1)

►(1) M9  

3.2.4.3 Eventuellt system för variabla ventiltider (insug/avgas)3.2.4.3.1 Typ: kontinuerligt eller tvåläges3.2.4.3.2 Variationsområde för kamvinkeln:3.2.5 Kanalkonfiguration3.2.5.1 Position, storlek och numrering:3.2.6 Elektroniska styrfunktionerOm motorn har elektroniskt styrda funktioner måste information ges om deras prestanda, med angivande av följande:3.2.6.1 Fabrikat:3.2.6.2 Typ:3.2.6.3 Delnummer:3.2.6.4 Placering av motorns elektroniska styrenhet:3.2.6.4.1 Vad känner den av?3.2.6.4.2 Vad styr den?Del 3 – Motorer med kompressionständning3.3 Väsentliga egenskaper hos motorfamiljen3.3.1 Förteckning över motortyper inom en familj3.3.1.1 Motorfamiljens namn:

►(1) M9  

▼M9 

Huvudmotor (1)

Motorer inom familjen (2)

Motortyp

 
 
 
 
 

Antal cylindrar

 
 
 
 
 

Nominellt varvtal (min–1)

 
 
 
 
 

Bränslemängd per slag (mm3) för dieselmotorer, bränsleflöde (g/h) för bensinmotorer, vid nominell nettoeffekt

 
 
 
 
 

Nominell nettoeffekt (kW)

 
 
 
 
 

Varvtal vid maximal effekt (min–1)

 
 
 
 
 

Maximal nettoeffekt (kW)

 
 
 
 
 

Varvtal vid maximalt vridmoment (min–1)

 
 
 
 
 

Bränslemängd per slag (mm3) för dieselmotorer, bränsleflöde (g/h) för bensinmotorer, vid maximalt vridmoment

 
 
 
 
 

Maximalt vridmoment (Nm)

 
 
 
 
 

Lågt tomgångsvarvtal (min–1)

 
 
 
 
 

Cylindervolym (i % av huvudmotorns volym)

100

 
 
 
 

(1)   För närmare upplysningar, se avsnitt 3.2.

(2)   För närmare upplysningar, se avsnitt 3.4.

▼M2

Del 4 – Motortyp3.4. Väsentliga egenskaper hos motortypen3.4.1 Beskrivning av motorn3.4.1.1 Tillverkare:3.4.1.2 Tillverkarens motorkod (fastsatt på motorerna):3.4.1.3 Cykel: fyrtakt/tvåtakt (1)3.4.1.4 Borrning: … mm3.4.1.5 Slaglängd: … mm3.4.1.6 Antal cylindrar och deras placering:3.4.1.7 Slagvolym: … cm33.4.1.8 Nominellt varvtal: … r/min3.4.1.9 Maximalt vridmomentsvarvtal: … r/min3.4.1.10 Kompressionsförhållande (2):3.4.1.11 Förbränningssystem:3.4.1.12 Ritning(ar) av förbränningsrum och kolvtopp:3.4.1.13 Minsta tvärsnittsarea för in- och utsugningskanaler:3.4.1.14 Kylsystem3.4.1.14.1 Kylning3.4.1.14.1.1 Slag av kylning:3.4.1.14.1.2 Cirkulationspump(ar): ja/nej (1)3.4.1.14.1.3 Egenskaper eller fabrikat och typ(er) (i tillämpliga fall):3.4.1.14.1.4 Utväxlingsförhållande(n) (i tillämpliga fall):3.4.1.14.2 Luft3.4.1.14.2.1 Fläkt: ja/nej (1)3.4.1.14.2.2 Egenskaper eller fabrikat och typ(er) (i tillämpliga fall):3.4.1.14.2.3 Utväxlingsförhållande(n) (i tillämpliga fall):3.4.1.15 Temperaturer som tillåts av tillverkaren:3.4.1.15.1 Vätskekylning: högsta temperatur vid motorns utlopp: … K3.4.1.15.2 Luftkylning: referenspunkt:Högsta temperatur vid referenspunkten:3.4.1.15.3 Högsta laddningsluftstemperatur i laddluftkylarens utlopp (i tillämpliga fall): … K3.4.1.15.4 Högsta avgastemperatur vid den punkt i avgasröret(en) som befinner sig vid avgasrörets(ens) utloppsfläns(ar): … K3.4.1.15.5 Smörjmedelstemperatur: minimum: … K maximum: … K

3.4.1.16 Överladdare: ja/nej (1)3.4.1.16.1 Fabrikat:3.4.1.16.2 Typ:3.4.1.16.3 Systembeskrivning (t.ex. maximalt laddtryck, eventuell övertrycksventil):3.4.1.16.4 Laddluftkylare: ja/nej (1)3.4.1.17 Insugningssystem: maximalt tillåtet insugningsundertryck vid nominellt motorvarvtal och 100 % belastning: … kPa3.4.1.18 Avgassystem: högsta tillåtna avgasmottryck vid nominellt motorvarvtal och 100 % belastning: … kPa (2)

▼M9

3.4.2   Åtgärder mot luftföroreningar

3.4.2.1 Anordning för återföring av vevhusgaser: ja/nej (1) …

3.4.2.2 Ytterligare anordningar mot luftföroreningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)

3.4.2.2.1 Katalytisk omvandlare: ja/nej (1)

3.4.2.2.1.1 Fabrikat: …

3.4.2.2.1.2 Typ(er): …

3.4.2.2.1.3 Antal katalytiska omvandlare med beståndsdelar: …

3.4.2.2.1.4 Katalysatorns/katalysatorernas mått och volym: …

3.4.2.2.1.5 Typ av katalytisk verkan: …

3.4.2.2.1.6 Totalt ädelmetallinnehåll: …

3.4.2.2.1.7 Relativ koncentration: …

3.4.2.2.1.8 Substrat (struktur och material): …

3.4.2.2.1.9 Celltäthet: …

3.4.2.2.1.10 Typ av hölje på katalysatorn/katalysatorerna: …

3.4.2.2.1.11 Katalysatorns/katalysatorernas placering (placering och största/minsta avstånd från motorn): …

3.4.2.2.1.12 Normalintervall för drifttemperatur (K): …

3.4.2.2.1.13 Eventuellt förbrukningsbart reagens: …

3.4.2.2.1.13.1 Typ och koncentration av det reagens som behövs för katalysen: …

3.4.2.2.1.13.2 Normalintervall för reagensets temperatur under drift: …

3.4.2.2.1.13.3 Internationell standard (om sådan finns): …

3.4.2.2.1.14 NOx-givare: ja/nej (1)

3.4.2.2.2 Syrgasgivare: ja/nej (1)

3.4.2.2.2.1 Fabrikat: .…

3.4.2.2.2.2 Typ: …

3.4.2.2.2.3 Placering: …

3.4.2.2.3 Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.4.2.2.3.1 Typ (pulserande luft, luftpump osv.): …

3.4.2.2.4 Avgasåterföring (EGR): ja/nej (1)

3.4.2.2.4.1 Egenskaper (kyld/okyld, högtryck/lågtryck osv.): …

3.4.2.2.5 Partikelfälla: ja/nej (1)

3.4.2.2.5.1 Partikelfällans mått och volym: …

3.4.2.2.5.2 Partikelfällans typ och konstruktion: …

3.4.2.2.5.3 Läge (placering och största/minsta avstånd från motorn): …

3.4.2.2.5.4 Regenereringsmetod/regenereringssystem, beskrivning och/eller ritning: …

3.4.2.2.5.5 Normalintervall för temperatur (K) och tryck (kPa) under drift: …

3.4.2.2.6 Andra system: ja/nej (1)

3.4.2.2.6.1 Beskrivning och funktionssätt: …

▼M2

3.4.3 Bränsletillförsel3.4.3.1 TillförselpumpTryck (2) eller diagram med karakteristik: … kPa3.4.3.2 Insprutningssystem3.4.3.2.1 Pump3.4.3.2.1.1 Fabrikat:3.4.3.2.1.2 Typ(er):3.4.3.2.1.3 Bränslemängd: … och … mm3 (2) per slag eller cykel vid ett pumpvarvtal av … r/min (nominellt) respektive … r/min (maximalt vridmoment) eller diagram med pumpkarakteristik.Ange vilken metod som används: på motor/i pumpprovbänk (1)3.4.3.2.1.4 Förinställning av insprutning3.4.3.2.1.4.1 Kurva för förinställd insprutning (2):3.4.3.2.1.4.2 Tider (2):3.4.3.2.2 Insprutningsrör3.4.3.2.2.1 Längd: … mm3.4.3.2.2.2 Innerdiameter: … mm3.4.3.2.3 Insprutare3.4.3.2.3.1 Fabrikat:3.4.3.2.3.2 Typ(er):3.4.3.2.3.3 Öppningstryck (2) eller diagram med karakteristik (1):

3.4.3.2.4 Regulator(er)3.4.3.2.4.1 Fabrikat:3.4.3.2.4.2 Typ(er):3.4.3.2.4.3 Varvtal då begränsningen påbörjas vid full belastning (2): … r/min3.4.3.2.4.4 Högsta varvtal vid obelastad motor (2): … r/min3.4.3.2.4.5 Tomgångsvarvtal (2): … r/min3.4.4 Kallstartsystem3.4.4.1 Fabrikat:3.4.4.2 Typ(er):3.4.4.3 Beskrivning:3.4.5 Ventiltider3.4.5.1 Maximal lyftning samt öppnings- och slutningstider i förhållande till övre dödpunkt eller motsvarande:3.4.5.2 Referensspel och/eller inställningsområden (1):3.4.5.3 Eventuellt system för variabla ventiltider (insug/avgas)3.4.5.3.1 Typ: kontinuerligt eller tvåläges3.4.5.3.2 Variationsområde för kamvinkeln:3.4.6 Kanalkonfiguration3.4.6.1 Position, storlek och antal:3.4.7 Elektroniska styrfunktionerOm motorn har elektroniskt styrda funktioner måste information ges om deras prestanda, med angivande av följande:3.4.7.1 Fabrikat:3.4.7.2 Typ:3.4.7.3 Delnummer:3.4.7.4 Placering av motorns elektroniska styrenhet:3.4.7.4.1 Vad känner den av?3.4.7.4.2 Vad styr den? …

►(1) M9  

▼M9

3.5.   Motoreffekt

3.5.1. Högsta nettomotoreffekt: … kW, vid … min–1 (i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG ( 25 ))

3.5.2. Motorns nominella nettoeffekt: … kW, vid … min–1 (i enlighet med direktiv 97/68/EG)

3.5.3. Valfritt: Effekt i kraftuttaget, (enligt OECD:s kod 2 eller ISO 789–1:1990), om sådant finns, vid nominellt/nominella varvtalStandardvarvtal för kraftuttag

(min–1)

Motsvarande motorvarvtal

(min–1)

Effekt

(kW)

1–540

 
 

2–1 000

 
 

3–540 ECO

 
 

4–1 000 ECO

 
 

▼B

4.   KRAFTÖVERFÖRING (25) 

4.1. Diagram över kraftöverföringssystemet: …

4.2. Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk, etc.): …

4.2.1. Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter (om sådana finns): …

4.3. Motorsvänghjulets tröghetsmoment: …

4.3.1. Överskjutande tröghetsmoment utan ilagd växel: …

4.4. Koppling (typ), i förekommande fall: …

4.4.1. Maximal konversion för vridmoment, i förekommande fall: …

4.5. Växellåda (typ, verkningssätt, manövermetod), i förekommande fall:

4.6. Utväxling, med eller utan överföringslåda, i förekommande fall ( 26 ):Växel

Utväxling i växellåda

Utväxling i överföringslådan (-orna)

Slutlig utväxling

Totalutväxling

Maximum CVT (1)

1

2

3

 
 
 
 

Minimum CVT (1)

Backväxel

1

 
 
 
 

(1)   Kontinuerligt varierbar utväxling (CVT).

4.6.1. Drivaxlarnas maximala pneumatiska dimensioner: …

4.7. Fordonets beräknade konstruktionsmässiga maximihastighet på högsta växeln (ange de faktorer som använts vid beräkningen) (26) : … km/tim

4.7.1. Uppmätt maximal hastighet: … km/tim

4.8. Drivhjulens förflyttning framåt vid ett varv: …

4.9. Hastighetsregleringsanordning på fordonet: ja/nej (26) 

4.9.1. Beskrivning: …

4.10. Hastighetsmätare, varvräknare och timräknare (om sådana finns)

4.10.1. Hastighetsmätare (om sådan finns)

4.10.1.1. Funktionssätt och beskrivning av drivmekanismen: …

4.10.1.2. Instrumentkonstant: …

4.10.1.3. Mätmekanismens tolerans: …

4.10.1.4. Totalt utväxlingsförhållande: …

4.10.1.5. Ritning över hastighetsmätarens skala eller andra visningssätt: …

4.10.1.6. Kortfattad beskrivning av de elektriska/elektroniska komponenterna: …

4.10.2. Varvräknare och timräknare (om sådana finns): ja/nej (26) 

4.11. Differentialspärr (om monterad): ja/nej (26) 

4.12. Kraftuttag (varvtal och förhållandet mellan detta värde och motorns varvtal) (antal, typ och placering)

4.12.1. 

 Huvudkraftuttag: …

4.12.2. 

 Övriga: …

4.12.3. Kraftuttagsskydd (beskrivning, mått, ritningar): …

4.13. Skydd för motordelar, utstickande delar och hjul (beskrivningar, ritningar, skisser, foton):

4.13.1. Enkelsidigt skydd: …

4.13.2. Flersidigt skydd: …

4.13.3. Total inneslutning: …

4.14. Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter (om sådana finns): …

5.   AXLAR

5.1. Beskrivning av varje axel: …

5.2. Fabrikat (i förekommande fall): …

5.3. Typ (i förekommande fall): …

6.   FJÄDRING (i förekommande fall)

6.1. Maximala och minimala däck/hjulkombinationer (om sådana finns) (mått, egenskaper, däcktryck för användning på väg och största tillåtna belastning, fälgmått och bak-/framhjulskombination): …

6.2. Typ av fjädring (om sådan finns) för varje axel eller hjul: …

6.2.1. Nivåreglering: ja/nej/valfri (26) 

6.2.2. Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter (om sådana finns): …

6.3. Andra anordningar (om sådana finns): …

7.   STYRANORDNINGAR (beskrivande diagram)

7.1. Kategori av styranordning: manuell/servostyrning (26) 

7.1.1. Vändbart förarsäte (beskrivning): …

7.2. Mekanism och reglering

7.2.1. Typ av länksystem (ange typ både fram och bak i förekommande fall): …

7.2.2. Koppling till hjulen (även icke-mekaniska system; ange i förekommande fall vilken typ både för fram- och bakhjulen): …

7.2.2.1. Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter (om sådana finns): …

7.2.3. Typ av servosystem, i förekommande fall: …

7.2.3.1. Verkningssätt och schema, fabrikat och typ(er): …

7.2.4. Schema över hela styrsystemet som visar var de olika anordningar som påverkar fordonets styrförmåga är placerade: …

7.2.5. Schema över styrorgan: …

7.2.6. Eventuella möjligheter till justering av styrorganen: …

7.3. Hjulens maximala styrutslag (i förekommande fall):

7.3.1. Åt höger: … grader

Antal rattvarv: …

7.3.2. Åt vänster: … grader

Antal rattvarv: …

7.4. Minsta vänddiameter (utan bromsning) ( 27 )

7.4.1. Åt höger: … mm

7.4.2. Åt vänster: … mm

7.5. Eventuella möjligheter till justering av styrorganen: …

7.6. Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter (om sådana finns): …

8.   BROMSAR (beskrivande diagram över helheten och funktionsdiagram) ( 28 )

8.1. Färdbroms: …

8.2. Reservbroms (om sådan finns): …

8.3. Parkeringsbroms: …

8.4. Ytterligare bromsanordningar (om sådana finns) (inklusive retarder): …

8.5. För fordon med låsningsfria bromsar: beskrivning av systemets funktion (även av elektroniska delar om sådana finns): kopplingsschema, plan över hydraul- och luftledningar: …

8.6. Förteckning över bromsanordningens komponenter: …

8.7. Största tillåtna däckdimensioner på bromsaxlarna: …

8.8. Beräkning av bromsverkan (bestämning av förhållandet mellan den totala bromskraften på hjulens rullningsomkrets och den kraft som anbringas på manöverorganet): …

8.9. Låsning av vänster och höger bromsmanöverorgan: …

8.10. Yttre energikällor (om sådana finns) (egenskaper, energibehållarnas volym, högsta och lägsta tryck, tryckmätare och varningsanordning för lägsta tryck på instrumentpanelen, vakuumbehållare och matningsventil, kompressorer, överensstämmelse med bestämmelser om tryckbärande utrustning): …

8.11. Fordon utrustade med bromsanordning för dragna redskap

8.11.1. Manöverorgan för släpvagnsbroms (beskrivning, egenskaper): …

8.11.2. Kraftöverföring: mekanisk/hydraulisk/pneumatisk (28) 

8.11.3. Anslutningar, kopplingar, säkerhetsanordning (beskrivning, ritning, skiss): …

8.11.4. Anslutning: till en eller två ledningar (28) 

8.11.4.1. Laddningstryck (en ledning): … kPa

8.11.4.2. Laddningstryck (två ledningar): … kPa

9.   SIKTFÄLT, GLASRUTOR, VINDRUTETORKARE OCH BACKSPEGLAR

9.1. Siktfält

9.1.1. Ritning(ar) eller foto(n) som visar komponenternas placering inom siktfältet framåt: …

9.2. Glasrutor

9.2.1. Uppgifter som gör det möjligt att snabbt identifiera referenspunkten: …

9.2.2. Vindruta/vindrutor

9.2.2.1. Material: …

9.2.2.2. Monteringssätt: …

9.2.2.3. Lutningsvinkel: … grader

9.2.2.4. EG-typgodkännandemärke(n): …

9.2.2.5. Kompletterande utrustning för vindrutan och utrustningens placering samt kortfattad beskrivning av eventuella elektriska/elektroniska komponenter: …

9.2.3. Annan ruta/andra rutor

9.2.3.1. Placering: …

9.2.3.2. Material: …

9.2.3.3. EG-typgodkännandemärke(n): …

9.2.3.4. Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter (om sådana finns) i fönsterhissmekanismen: …

9.3. Vindrutetorkare: ja/nej (28)  (beskrivning, antal, torkarslag per minut): …

9.4. Backspegel/-speglar

9.4.1. Klass(er): …

9.4.2. EG-typgodkännandemärke(n): …

9.4.3. Placering i förhållande till karosseriet (ritningar): …

9.4.4. Monteringssätt: …

9.4.5. Tilläggsutrustning som kan begränsa siktfältet bakåt: …

9.4.6. Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter (om sådana finns) i justeringssystemet för backspeglar: …

9.5. Avfrostnings- eller avimningsanordning

9.5.1. Teknisk beskrivning: …

10.   SKYDDSANORDNINGAR VID VÄLTNING, VÄDERSKYDD, SÄTEN, LASTPLATTFORM

10.1. Skyddsanordningar vid vältning (måttritningar, eventuellt foton, beskrivning)

10.1.1. Ram(ar):

10.1.1.0. Befintlig: ja/nej (28) 

10.1.1.1. Fabrikat: …

10.1.1.2. EG-typgodkännandemärke(n): …

10.1.1.3. Inre och yttre mått: …

10.1.1.4. Material och konstruktion: …

10.1.2. Förarhytt(er)

10.1.2.0. Befintlig: ja/nej (28) 

10.1.2.1. Fabrikat: …

10.1.2.2. EG-typgodkännandemärke(n): …

10.1.2.3. Dörrar (antal, mått, öppningsriktning, lås och gångjärn): …

10.1.2.4. Fönster och nödutgång(ar) (antal, mått, placering): …

10.1.2.5. Andra väderskyddsanordningar (beskrivning): …

10.1.2.6. Inre och yttre mått: …

10.1.3. Bågar: monterade framtill/baktill (28)  nedfällbara eller ej (28) 

10.1.3.0. Befintlig: ja/nej (28) 

10.1.3.1. Beskrivning (placering, montering etc.): …

10.1.3.2. Fabrikat (eller varumärke): …

10.1.3.3. EG-typgodkännandemärke(n): …

10.1.3.4. Mått: …

10.1.3.5. Material och konstruktion: …

10.2. Manöverutrymme och instigning till förarsätet (beskrivning, egenskaper eller måttritningar): …

10.3. Säten och fotstöd

10.3.1. Förarsäte(n) (ritning, foton, beskrivning) …

10.3.1.1. Fabrikat eller varumärke: …

10.3.1.2. EG-typgodkännandemärke(n): …

10.3.1.3. Kategori av sätestyp: kategori A klass I/II/III, kategori B (28) :

10.3.1.4. Placering och huvudsakliga egenskaper: …

10.3.1.5. Inställningssystem: …

10.3.1.6. System för förflyttning och låsning: …

10.3.2. Passagerarsäten (antal, mått, placering och egenskaper): …

10.3.3. Fotstöd (antal, mått och placering): …

10.4. Lastplattform

10.4.1. Mått: … mm

10.4.2. Placering: …

10.4.3. Tekniskt tillåten last: … kg

10.4.4. Fördelning av lasten mellan axlarna: … kg

10.5. Skydd mot radiostörningar

10.5.1. Beskrivning och ritningar eller foton av utformningen av och förekommande material i den del av karosseriet som utgör motorrummet och den mest närbelägna delen av passagerarutrymmet:

10.5.2. Ritningar eller foton som visar hur de metallkomponenter som inryms i motorrummet är placerade (t.ex. värmepaket, reservhjul, luftfilter, styrsystem osv.): …

10.5.3. Förteckning över delar som ingår i avstörningsutrustningen samt ritning: …

10.5.4. Nominellt värde på likströmsresistanserna och de resistiva tändkablarnas nominella resistens per meter: …

11.   BELYSNINGS- OCH LJUSSIGNALANORDNINGAR (måttritning över fordonets yttre som visar var ljusanordningarna är placerade: antal, elektrisk koppling, EG-typgodkännandemärke samt ljusfärg)

11.1. Obligatoriska anordningar

11.1.1. Huvudstrålkastare för halvljus: …

11.1.2. Främre positionslyktor: …

11.1.3. Bakre positionslyktor: …

11.1.4. Körriktningsvisare

 fram: …

 bak: …

 på sidan: …

11.1.5. Bakre reflexanordningar: …

11.1.6. Bakre skyltlyktor: …

11.1.7. Stopplyktor: …

11.1.8. Varningsblinker: …

11.2. Frivilliga anordningar:

11.2.1. Huvudstrålkastare för helljus: …

11.2.2. Främre dimljus: …

11.2.3. Bakre dimljus: …

11.2.4. Backningsstrålkastare: …

11.2.5. Arbetsbelysning: …

11.2.6. Parkeringslyktor: …

11.2.7. Breddmarkeringslyktor: …

11.2.8. Kontrollampa för släpvagnens körriktningsvisare: …

11.3. Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter andra än lyktorna (om sådana finns): …

12.   ANDRA ANORDNINGAR

12.1. Ljudsignalanordning(ar) (placering): …

12.1.1. EG-typgodkännandemärke(n): …

12.2. Mekaniska kopplingar mellan traktor och släpvagn

12.2.1. Typ av koppling: …

12.2.2. Fabrikat: …

12.2.3. EG-typgodkännandemärke(n): …

12.2.4. Anordning för en största horisontell belastning på … kg och eventuellt för en största vertikal belastning på … kg ( 29 )

12.3. Hydraulisk lyftanordning, trepunkts länksystem: ja/nej (29) 

12.4. Anslutning för belysnings- och ljussignalanordningar på släpvagnen (beskrivning): …

12.5. Manöverorganens placering, funktion och märkning (beskrivning, foton, diagram): …

12.6. Bakre registreringsskyltens placering (utformning och mått): …

12.7. Främre kopplingsanordning (måttritning): …

12.8. Beskrivning av fast elektronik som används för att driva och styra de monterade eller dragna redskapen: …

MALL B

Förenklat informationsdokument för EG-typgodkännande av en fordonstyp

DEL I

Mall B skall användas när ett eller flera EG-typgodkännanden som utfärdats enligt särdirektiv finns tillgängliga.

Motsvarande EG-typgodkännandenummer skall anges i tabellen i del III.

För varje rubrik nedan (numrerade 1–12) och för varje typ/variant/version av ett fordon skall de uppgifter som anges i bilaga III (intyg om överensstämmelse) lämnas.

När det inte finns något EG-typgodkännandeintyg som utfärdats enligt ett särdirektiv skall motsvarande rubriker fyllas i med de uppgifter som begärs i mall A för informationsdokumentet.0.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

0.1.

Fabrikat (tillverkarens registrerade varumärke): …

0.2.

Typ (ange i förekommande fall varianter och versioner): …

0.2.0.

Ange huruvida fordonet är:

ett färdigbyggt/etappvis färdigbyggt/icke färdigbyggt fordon (1)

Om fordonet är etappvis färdigbyggt skall den föregående tillverkarens namn och adress anges och det etappvis färdigbyggda eller färdigbyggda fordonets typgodkännandenummer anges

0.2.1.

Varumärke(n) (i förekommande fall): …

0.3.

Sätt att identifiera fordonstypen (om denna anges på fordonet):

0.3.1.

Tillverkarens skylt (placering och fastsättningsmetod): …

0.3.2.

Chassinummer (placering): …

0.4.

Fordonskategori (1): …

0.5.

Tillverkarens namn och adress: …

0.7.

För komponenter och separata tekniska enheter, typgodkännandemärkenas placering och använd fastsättningsmetod: …

0.8.

Monteringsanläggningens/-anläggningarnas namn och adress: …

1.

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

(Bifoga foton av traktorn sedd snett framifrån (3/4 bild) och snett bakifrån (3/4 bild) eller en ritning av en representativ version samt en måttritning av hela fordonet.)

2.

VIKT OCH MÅTT

3.

MOTOR

4.

KRAFTÖVERFÖRING

5.

AXLAR

6.

FJÄDRING

7.

STYRANORDNING

8.

BROMSAR

9.

SIKTFÄLT, GLASRUTOR, VINDRUTETORKARE OCH BACKSPEGLAR

10.

SKYDDSANORDNINGAR VID VÄLTNING, VÄDERSKYDD, SÄTEN, LASTPLATTFORM

11.

BELYSNINGS- OCH LJUSSIGNALANORDNINGAR

12.

ANDRA ANORDNINGAR

(1)   Klassificering enligt de definitioner som anges i bilaga II kapitel A i direktiv 2003/37/EG.

DEL II

Tabell som visar de olika versionernas tillåtna kombinationer av de komponenter i del I där flera uppgifter kan ges. Vad komponenterna beträffar skall varje uppgift tilldelas en bokstav som skall tjäna till att i tabellen visa vilken/vilka uppgift(er) för en viss komponent som hör till en viss version.

En separat tabell skall upprättas för varje variant av en typ.

När flera uppgifter finns för en variant och kombinationsbegränsningar saknas skall uppgifterna skrivas in i kolumnen med rubriken ”Alla versioner”.Komponentens nummer

Alla versioner

Version 1

Version 2

etc.

Version ”n”

 
 
 
 
 
 

Dessa uppgifter får presenteras i annan form under förutsättning att det ursprungliga syftet uppnås.

Varje variant och varje version skall vara försedd med en siffer- eller bokstavskod som även skall anges i intyg om överensstämmelse (bilaga III) för fordonet i fråga.

DEL III

EG-typgodkännandenummer enligt särdirektiv

Här nedan lämnas uppgifter om egenskaperna hos de komponenter som kan monteras på fordonet ( 30 ).

För EG-typgodkännande måste alla berörda EG-typgodkännandeintyg (med bilagor) bifogas och inlämnas till de behöriga typgodkännandemyndigheterna.Mål

EG-typgodkännandenummer

Datum för EG-typgodkännande

Typ(er),

variant(er) och version(er)

som omfattas

Exempel

 
 
 

Bromsar

E1*76/432*97/54*0026*00

3.2.2000

MF/320/U

E4*76/432*97/54*0039*00

1.3.2000

MF/320/F

Underskrift: …

Befattning: …

Datum: …
BILAGA II

KAPITEL A

Definition av fordonskategorier och fordonstyper

A.   Fordonskategorierna definieras enligt följande klassificering:

1.   Kategori T: Hjultraktorer

 Kategori T1: hjultraktorer konstruerade för en maximal hastighet som understiger 40 km/tim, vars minsta spårvidd på den av axlarna som är närmast föraren ( 31 ) inte understiger 1 150 mm, vars vikt i olastat och körklart tillstånd överstiger 600 kg och vars markfria gång inte överstiger 1 000 mm.

 Kategori T2: hjultraktorer konstruerade för en maximal hastighet som understiger 40 km/tim, vars minsta spårvidd understiger 1 150 mm, vars vikt i olastat och körklart tillstånd överstiger 600 kg och vars markfria gång inte överstiger 600 mm. När värdet på traktorns tyngdpunkt i höjdled ( 32 ) (mätt från marken), delat med medelvärdet för axlarnas minsta spårvidd, är större än 0,90 begränsas emellertid den konstruktionsmässiga maximihastigheten till 30 km/tim.

 Kategori T3: hjultraktorer konstruerade för en maximal hastighet på 40 km/tim, vars vikt i olastat och körklart tillstånd är högst 600 kg.

 Kategori T4: hjultraktorer konstruerade för ett särskilt ändamål och för en maximal hastighet på 40 km/tim (enligt definitionen i tillägg 1).

 Kategori T5: hjultraktorer konstruerade för en maximal hastighet som överstiger 40 km/tim.

2.   Kategori C: Bandtraktorer

Bandtraktorer som drivs och styrs med hjälp av band och för vilka kategori C1–C5 definieras analogt med kategori T1–T5.

3.   Kategori R: Släpvagnar

 Kategori R1: släpvagnar vilkas högsta tekniskt tillåtna totalvikt per axel inte överstiger 1 500 kg.

 Kategori R2: släpvagnar vilkas högsta tekniskt tillåtna totalvikt per axel överstiger 1 500 kg och är mindre eller lika med 3 500 kg.

 Kategori R3: släpvagnar vilkas högsta tekniskt tillåtna totalvikt per axel överstiger 3 500 kg och är mindre eller lika med 21 000 kg.

 Kategori R4: släpvagnar vilkas högsta tekniskt tillåtna totalvikt per axel överstiger 21 000 kg.

Varje släpvagnskategori är också markerad med bokstäverna ”a” eller ”b”, som anger vilken maximal hastighet släpvagnen konstruerats för:

 ”a” för släpvagnar som konstruerats för en hastighet på högst 40 km/tim

 ”b” för släpvagnar som konstruerats för en hastighet på mer än 40 km/tim.

Exempel: Rb3 är en släpvagnskategori vars tekniskt tillåtna totalvikt per axel är minst 3 500 kg och högst 21 000 kg, och som är konstruerad för att kopplas till en traktor i kategori T5.

4.   Kategori S: Utbytbar dragen maskin

 Kategori S1: Utbytbar dragen maskin avsedd för användning inom jord- eller skogsbruk, vars tekniskt tillåtna totalvikt per axel är högst 3 500 kg.

 Kategori S2: Utbytbar dragen maskin avsedd för användning inom jord- eller skogsbruk, vars tekniskt tillåtna totalvikt per axel är högre än 3 500 kg.

Varje kategori av utbytbar dragen maskin är också markerad med bokstäverna ”a” eller ”b”, som anger vilken maximal hastighet den konstruerats för:

 ”a” för utbytbar dragen maskin som konstruerats för en hastighet på högst 40 km/tim

 ”b” för utbytbar dragen maskin som konstruerats för en hastighet på mer än 40 km/tim.

Exempel: Sb2 är en kategori av utbytbar dragen maskin vars tekniskt tillåtna totalvikt per axel är minst 3 500 kg, och som är konstruerad för att kopplas till en traktor i kategori T5.

B.   Definition av fordonstyperna:

1.   Hjultraktorer

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

typ: traktorer av en kategori som är identiska avseende åtminstone följande egenskaper:

 Tillverkare.

 Tillverkarens typbeteckning.

 Viktiga konstruktions- och formgivningsegenskaper:

 

 Bjälkchassi/chassi med sidobalkar/midjechassi (uppenbara och grundläggande skillnader).

 Motor (förbränningsmotor/elektrisk/hybrid).

 Axlar (antal).

variant: traktorer av en typ som är identiska avseende åtminstone följande egenskaper:

  motor:

 

 Funktionssätt.

 Antal cylindrar och arrangemang.

 Effektskillnad på högst 30 % (högsta effekten 1,3 gånger högre än lägsta effekten).

 Slagvolymsskillnad på högst 20 % (högsta värdet 1,2 gånger högre än det lägsta värdet).

 Drivaxlar (antal, placering, koppling till varandra).

 Styraxlar (antal och placering).

 Skillnader i tekniskt tillåten vikt på över 10 %.

 Kraftöverföring (typ).

 Skyddsanordning vid vältning.

 Bromsaxlar (antal).

version (av en variant): traktorer som har en kombination av de egenskaper som finns upptagna i det tekniska underlaget i enlighet med bilaga I.

2.

Bandtraktorer: Se hjultraktorer.

3.

Släpvagnar:

typ:släpvagnar av en kategori som är identiska avseende åtminstone följande egenskaper:

 Tillverkare.

 Tillverkarens typbeteckning.

 Viktiga konstruktions- och formgivningsegenskaper.

 Bjälkchassi/chassi med sidobalkar/midjechassi (uppenbara och grundläggande skillnader).

 Axlar (antal).

variant: släpvagnar av en typ som är identiska avseende åtminstone följande egenskaper:

 Drivaxlar (antal, placering, koppling till varandra).

 Skillnader i tekniskt tillåten vikt på över 10 %.

 Bromsaxlar (antal).

4.

Utbytbar dragen maskin: Se släpvagnar.

KAPITEL B

Förteckning över de krav som skall uppfyllas vid EG-typgodkännande av en fordonstyp

Del I

Förteckning över särdirektivNr

Område

Grunddirektiv och bilagor

EGT L

Tillämplighet

(beträffande T4 och C4, se tillägg 1)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

1.1.

Högsta vikt med last

74/151/EEG I

84, 28.3.1974, s. 25

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

1.2.

Registreringsskylt

74/151/EEG II

X

X

X

X

I

(X)

(X)

1.3.

Bränsletank

74/151/EEG III

X

X

X

X

I

1.4.

Ballastvikter

74/151/EEG IV

X

X

 

(X)

I

1.5.

Ljudsignalanordning

74/151/EEG V

X

X

X

X

I

1.6.

Ljudnivå (yttre)

74/151/EEG VI

X

X

X

(X)

I

2.1.

Maximal hastighet

74/152/EEG, punkt 1 i bilagan

84, 28.3.1974, s. 33

X

X

X

(X)

I

2.2.

Lastplattformar

74/152/EEG, punkt 2 i bilagan

X

X

X

(X)

I

3.1.

Backspeglar

74/346/EEG

191, 15.7.1974, s. 1

X

X

 

(X)

I

4.1.

Siktfält och vindrutetorkare

74/347/EEG

91, 15.7.1974, s. 5

X

X

X

(X)

I

5.1.

Styranordning

75/321/EEG

147, 9.6.1975, s. 24

X

X

X

(X)

(X)

6.1.

Elektromagnetisk kompatibilitet

75/322/EEG

147, 9.6.1975, s. 28

X

X

X

X

I

7.1.

Bromsar

76/432/EEG

122, 8.5.1976, s. 1

X

X

X

(X)

(X)

(X)

71/320/EEG

202, 6.9.1971, s. 37

X

8.1.

Passagerarsäten

76/763/EEG

262, 27.9.1976, s. 135

X

X

(X)

I

9.1.

Ljudnivå (inre)

77/311/EEG

105, 28.4.1977, s. 1

X

X

X

(X)

I

10.1.

Skyddsanordning vid vältning

77/536/EEG

220, 29.8.1977, s. 1

X

(X)

(X)

12.1.

Förarsäte

78/764/EEG

255, 18.9.1978, s. 1

X

X

X

(X)

(X)

13.1.

Belysningens och ljussignalanordningarnas installering

78/933/EEG

325, 20.11.1978, s. 16

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

14.1.

Belysnings- och ljussignalanordningar

79/532/EEG

145, 13.6.1979, s. 16

X

X

X

X

X

(X)

(X)

15.1.

Kopplingsanordning och backväxel

79/533/EEG

145, 13.6.1979, s. 20

X

X

X

(X)

I

16.1.

Skyddsanordning vid vältning (statisk provning)

79/622/EEG

179, 17.7.1979, s. 1

X

(X)

I

17.1.

Förarutrymme och tillträde till förarplats

80/720/EEG

194, 28.7.1980, s. 1

X

X

(X)

I

18.1.

Kraftuttag

86/297/EEG

186, 8.7.1986, s. 19

X

X

X

►M7  X ◄

I

19.1.

Skyddsanordning vid vältning monterad baktill (traktorer med liten spårvidd)

86/298/EEG

186, 8.7.1986, s. 26

X

(X)

I

20.1.

Installation av manöverorgan

86/415/EEG

240, 26.8.1986, s. 1

X

X

X

(X)

I

21.1.

Skyddsanordning vid vältning monterad framtill (traktorer med liten spårvidd)

87/402/EEG

220, 8.8.1987, s. 1

X

(X)

I

22.1.

Släpvagnsdimensioner och -vikt

89/173/EEG I

67, 10.3.1989, s. 1

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.2.

Rutor

89/173/EEG III

X

X

X

I

92/22/EEG

129, 14.5.1992, s. 11

X

22.3.

Hastighetsregleringsanordning

89/173/EEG II,1

X

X

X

(X)

I

22.4.

Skydd för motordelar

89/173/EEG II,2

X

X

X

(X)

I

22.5.

Mekaniska kopplingar

89/173/EEG IV

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.6.

Föreskriven skylt

89/173/EEG V

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

22.7.

Bromsningskoppling mellan traktor och släpvagn

89/173/EEG VI

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

23.1.

Avgasutsläpp

2000/25/EG

173, 12.7.2000, s. 1

X

X

X

X

X

24.1.

Däck (1)

[…./../EG]

X

X

X

X

(X)

(X)

25.1.

Stabilitet (1)

[…/../EG]

SD

26.1.

►M3  Förankring av bilbälten (3)  ◄

76/115/EEG

24, 30.1.1976, s. 6

X

X

X

X

X

27.1.

Bilbälte

77/541/EEG

220, 29.8.1977, s. 95

X

28.1.

Hastighetsmätare och backväxel

75/443/EEG

196, 26.7.1975, s. 1

X

29.1.

Stänkskyddsanordningar

91/226/EEG

103, 23.4.1991, s. 5

X

(X)

30.1.

Hastighetsbegränsande anordning

92/24/EEG

129, 14.5.1992, s. 154

X

31.1.

Bakre underkörningsskydd (1)

[…/…/EG]

SD

32.1.

Sidoskydd

89/297/EEG

124, 5.5.1989

X

(X)

(1)   I avvaktan på antagandet av direktiv om däck, stabilitet och bakre underkörningsskydd hindrar avsaknaden av särdirektiv inte att hela fordonet beviljas EG-typgodkännande.

(2)   För att ett EG-typgodkännande skall kunna beviljas måste hakparenteserna avlägsnas.

(3)   Minsta antal förankringar som krävs för traktorer i kategorierna T1, T2, T3, C1, C2 och C3 är två, i enlighet med tillägg 1 till bilaga I till direktiv 76/115/EEG för framåtriktade centrumsäten hos fordonskategori N3. De provningsbelastningar som anges i punkterna 5.4.3 och 5.4.4 i bilaga I till det direktivet för fordon i kategori N3 skall tillämpas på dessa traktorkategorier.

Förklaringar:

X = tillämpligt i befintligt skick

(X) = tillämpligt efter ändring (2)

SD = kräver ett särdirektiv

— = ej tillämpligt

I = identiskt med T med hänsyn till kategorierna

Del II A

Nedanstående tabell visar vilka särdirektiv om motorfordon (i den version som gäller vid tidpunkten för EG-typgodkännandet) som kan tillämpas som alternativ till motsvarande särdirektiv.Nummer i tabellen i del I

(särdirektiv)

Grunddirektivets nummer om motorfordon

EGT L

1.5.

Ljudsignalanordningar

70/388/EEG

176, 10.8.1970, s. 12

1.6.

Ljudnivå (yttre)

70/157/EEG

42, 23.2.1970, s. 16

4.1.

Siktfält och vindrutetorkare

77/649/EEG

284, 10.10.1978, s. 11

5.1.

Styranordning

70/311/EEG

133, 18.6.1970, s. 10

6.1.

Skydd mot radiostörningar

72/245/EEG

152, 6.7.1972, s. 15

7.1.

Bromsar

71/320/EEG

202, 6.9.1971, s. 37

14.1.

Bakre reflexanordningar

76/757/EEG

262, 27.9.1976, s. 32

14.1.

Bakre lyktor

76/758/EEG

262, 27.9.1976, s. 54

14.1.

Körriktningsvisare

76/759/EEG

262, 27.9.1976, s. 71

14.1.

Skyltlyktor

76/760/EEG

262, 27.9.1976, s. 85

14.1.

Strålkastare

76/761/EEG

262, 27.9.1976, s. 96

14.1.

Huvudstrålkastare för halvljus

76/761/EEG

14.1.

Främre dimstrålkastare

76/762/EEG

262, 27.9.1976, s. 122

14.1.

Bakre dimstrålkastare

77/538/EEG

220, 29.8.1977, s. 60

14.1.

Backningsstrålkastare

77/539/EEG

220, 29.8.1977, s. 72

22.2.

Rutor av säkerhetsglas

92/22/EEG

129, 14.5.1992, s. 11

23.1.

Avgasutsläpp

88/77/EEG

36, 9.2.1988, s. 33

Del II B

Nedanstående förordningar har delvis tagits från bilagan till den reviderade överenskommelsen från 1958, och erkänns i de versioner som gäller vid tidpunkten för EG-typgodkännandet enligt motsvarande särdirektiv av gemenskapen i dess egenskap av fördragspart, varför de kan tillämpas som alternativ till motsvarande särdirektiv om jordbrukstraktorer och om motorfordon i tabellen i del II A.Nummer i tabellen i del I

(särdirektiv)

Grundförordningens FN/ECE-nummer

1.5.

Ljudsignalanordningar

R 28

1.6.

Ljudnivå (yttre)

R 51

4.1.

Siktfält och vindrutetorkare

R 71

5.1.

Styranordning

R 79

6.1.

Skydd mot radiostörningar

R 10

7.1.

Bromsar

R 13

13.1.

Belysnings- och ljussignalanordningar

R 86 (1)

14.1.

Bakre reflexanordningar

R 3

14.1.

Bakre lyktor

R 7

14.1.

Körriktningsvisare

R 6

14.1.

Skyltlyktor

R 4

14.1.

Strålkastare

R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1.

Huvudstrålkastare för halvljus

R 1 — R 8 — R 20 — R 98

14.1.

Främre dimstrålkastare

R 19

14.1.

Bakre dimstrålkastare

R 38

14.1.

Backningsstrålkastare

R 23

22.2.

Rutor av säkerhetsglas

R 43 (2)

23.1.

Utsläpp av avgaser

R 49/R 96 (3)

(1)   Endast när det gäller de anordningar som åberopas i det motsvarande direktivet.

(2)   Med undantag för vindrutor i härdat glas.

(3)   Endast med hänvisning till de etapper som åberopas i det motsvarande direktivet.

▼M3

Del II C

Överensstämmelse med standardiserade OECD-koder

De fullständiga provningsrapporter som utfärdas i överensstämmelse med de nedan förtecknade OECD-koderna kan användas som alternativ till de provningsprotokoll som utfärdas i överensstämmelse med motsvarande särdirektiv.Nummer i tabellen i del I (särdirektiv)

Område

OECD-kod (1)

10.1.

77/536/EEG

Officiell provning av skyddsbågar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer (dynamisk provning)

Kod 3

26.1.

76/115/EEG

16.1.

79/622/EEG

Officiell provning av skyddsbågar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer (statisk provning)

Kod 4

26.1.

76/115/EEG

19.1.

86/298/EEG

Officiell provning av baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul

Kod 7

26.1.

76/115/EEG

21.1.

87/402/EEG

Officiell provning av skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul

Kod 6

26.1.

76/115/EEG

 

SD (2)

Officiell provning av skyddsbågar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med band

Kod 8

26.1.

76/115/EEG

(1)   Provningsprotokollen ska överensstämma med OECD-rådets beslut K(2008) 128 från oktober 2008. För förankringar av bilbälten kan provningsprotokollen betraktas som likvärdiga endast om förankringarna har provats. Provningsprotokoll som överensstämmer med koderna enligt OECD-rådets beslut K(2000) 59, i dess ändrade lydelse enligt beslut K(2005) 1, ska fortfarande vara giltiga. Från och med dagen för införlivandet av detta direktiv ska provningsprotokollen grundas på den nya versionen av koderna.

(2)   SD: kommer att bli föremål för ett särdirektiv.

▼B

Tillägg 1

DEL I

DEFINITION AV FORDON FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH FÖRTECKNING ÖVER KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE

För särskilda ändamål förekommer följande specialfordon:

1.   T4-traktorer

1.1.   T4.1 Traktorer med stor frihöjd

Traktorer som konstruerats för arbete i högväxande odlingar, såsom vinodlingar. De kännetecknas av att deras chassi eller en del av det är upphöjt, vilket gör att de kan köra parallellt med odlingens rader med höger- och vänsterhjulen på var sin sida om en eller flera linjer. De är konstruerade för att bära eller driva redskap som kan monteras framme på traktorn, mellan dess axlar, bak eller på en plattform. När traktorn är i arbetsläge är dess markfrigång högre än 1 000 mm, mätt i förhållande till odlingsradernas vertikalplan. När värdet på traktorns tyngdpunkt i höjdled ( 33 ) (mätt från marken, vid användning av däck av normal storlek) delat med medelvärdet för axlarnas minsta spårvidd är större än 0,90 begränsas emellertid den konstruktionsmässiga maximihastigheten till 30 km/tim.

1.2.   T4.2 Extra breda traktorer

Traktorer som kännetecknas av sina stora mått och som är särskilt avsedda för arbete på stora jordbruksarealer.

1.3.   T4.3 Traktorer med låg markfrigång

Jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med fyrhjulsdrift med utbytbar utrustning avsedd för användning inom jord- eller skogsbruk, vilka dels kännetecknas av ett bärande chassi, dels är utrustade med ett eller flera kraftuttag, och dessutom har en tekniskt tillåten vikt som inte överstiger 10 ton; förhållandet mellan denna vikt och högsta vikt i olastat skick under körning är lägre än 2,5 ton. Dessutom är traktorernas tyngdpunkt (33)  (mätt från marken, vid användning av däck av normal storlek) lägre än 850 mm.

2.   Kategori C4

C4.1 Bandtraktorer med stor frihöjd: definieras analogt med kategori T4.

DEL II

SÄRDIREKTIVENS TILLÄMPLIGHET PÅ FORDONFÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅLNr

Mål

Grunddirektiv och bilagor

Tillämplighet

T4.1

T4.2

T4.3

C4.1

1.1.

Högsta vikt med last

74/151/EEG I

X

X

X

X

1.2.

Registreringsskylt

74/151/EEG II

(X)

(X)

X

(X)

1.3.

Bränsletank

74/151/EEG III

X

X

X

X

1.4.

Ballastvikt

74/151/EEG IV

X

X

X

X

1.5.

Ljudsignalanordning

74/151/EEG

X

X

X

X

1.6.

Ljudnivå (yttre)

74/151/EEG VI

(X)

(X)

X

(X)

2.1.

Maximal hastighet

74/152/EEG, punkt 1 i bilagan

X

X

X

X

2.2.

Lastplattformar

74/152/EEG, punkt 2 i bilagan

(X)

X

►M7  X ◄

(X)

3.1.

Backspeglar

74/346/EEG

(X)

X

X

(X)

4.1.

Siktfält och vindrutetorkare

74/347/EEG

(X)

(X)

X

(X)

5.1.

Styranordning

75/321/EEG

X

X

X

SD

6.1.

Elektromagnetiska störningar

75/322/EEG

X

X

X

X

7.1.

Bromsar

76/432/EEG

(X)

X

X

(X)

8.1.

Passagerarsäten

76/763/EEG

X

X

X

X

9.1.

Ljudnivå (inre)

77/311/EEG

(X)

X

X

(X)

10.1.

Skyddsanordning vid vältning

77/536/EEG

SD

X

X

SD

12.1.

Förarsäte

78/764/EEG

(X)

X

X

(X)

13.1.

Belysningens och ljussignalanordningarnas installering

78/933/EEG

(X)

(X)

X

(X)

14.1.

Belysnings- och ljussignalanordningar

79/532/EEG

X

X

X

X

15.1.

Kopplingsanordning och backväxel

79/533/EEG

(X)

X

X

(X)

16.1.

Skyddsanordning vid vältning (statisk provning)

79/622/EEG

SD

X

X

SD

17.1.

Förarutrymme och tillträde till förarplats

80/720/EEG

(X)

(X)

►M7  X ◄

(X)

18.1.

Kraftuttag

86/297/EEG

X

X

X

X

19.1.

Skyddsanordning vid vältning monterad baktill (traktorer med liten spårvidd)

86/298/EEG

20.1.

Installation av manöverorgan

86/415/EEG

X

X

X

X

21.1.

Skyddsanordning vid vältning monterad framtill (traktorer med liten spårvidd)

87/402/EEG

22.1.

Släpvagnsdimensioner och -vikt

89/173/EEG I

(X)

X

X

(X)

22.2.

Rutor

89/173/EEG III

X

X

X

X

22.3.

Hastighetsregleringsanordning

89/173/EEG II,1

X

X

X

X

22.4.

Skydd för motordelar

89/173/EEG II,2

(X)

X

X

(X)

22.5.

Mekaniska kopplingar

89/173/EEG IV

X

(X)

X

X

22.6.

Föreskrivna skyltar

89/173/EEG V

X

X

X

X

22.7.

Bromsningskoppling mellan traktor och släpvagn

89/173/EEG VI

X

(X)

X

X

23.1.

Avgasutsläpp

2000/25/EEG

X

X

X

X

24.1.

Däck (1)

[…/…/EG]

SD

SD

SD

25.1.

Stabilitet (1)

[…/…/EG]

SD

SD

(1)   I avvaktan på antagandet av direktiv om däck och stabilitet hindrar avsaknaden av särdirektiv inte att hela fordonet beviljas EG-typgodkännande.

(2)   För EG-typgodkännande måste hakparenteserna avlägsnas.

Förklaringar:

X = tillämpligt i befintligt skick

(X) = tillämpligt efter ändring (2)

SD = kräver ett särdirektiv

— = ej tillämpligt

Tillägg 2

FÖRFARANDEN SOM SKALL TILLÄMPAS NÄR ETT FORDON GENOMGÅREN EG-TYPGODKÄNNANDEPROCESS

1. Vid ansökan enligt artikel 3 (bilaga I, mall B) skall EG-typgodkännandemyndigheten

a) kontrollera att de EG-typgodkännanden som utfärdats enligt särdirektiv är giltiga och eventuellt utföra de provningar och kontroller som krävs för vart och ett av de särdirektiv som inte omfattas av dessa EG-typgodkännanden,

b) granska dokumentationen för att förvissa sig om att de specifikationer och uppgifter om fordonet som ingår i del I av informationsdokumentet finns med i det tekniska underlaget eller i de typgodkännandeintyg som utfärdats enligt de relevanta särdirektiven, samt, om uppgifterna för ett nummer under en rubrik i del I av informationsdokumentet saknas i handlingarna, kontrollera att den aktuella delen eller egenskapen motsvarar uppgifterna i underlaget,

c) på ett stickprov av fordon av den typ ansökan gäller utföra, eller låta utföra, kontroller av fordonens delar eller system för att säkerställa att fordonet (eller fordonen) tillverkats i enlighet med de relevanta uppgifterna i det bestyrkta tekniska underlaget i fråga om samtliga typgodkännanden enligt särdirektiv,

d) i tillämpliga fall, utföra eller låta utföra lämpliga kontroller av monteringen av de separata tekniska enheterna.

2. Antalet fordon att inspektera i enlighet med punkt 1 c skall vara så stort att det är möjligt att göra en adekvat kontroll av de olika kombinationer som skall godkännas enligt följande kriterier:

 Motor.

 Växellåda.

 Drivaxlar (antal, placering, koppling till varandra).

 Styraxlar (antal och placering).

 Bromsaxlar (antal).

 Skyddsanordning vid vältning.

3. Vid ansökan enligt artikel 3 (bilaga I, mall A) skall EG-typgodkännandemyndigheten

a) föranstalta om de nödvändiga provningar och kontroller som föreskrivs i de tillämpliga särdirektiven,

b) kontrollera att fordonet motsvarar uppgifterna i underlaget om fordonet samt de tekniska kraven i varje tillämpligt särdirektiv,

c) i tillämpliga fall, utföra eller låta utföra lämpliga kontroller av monteringen av de separata tekniska enheterna.

KAPITEL C

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG FÖR ETT FORDON

MALL (Maximalt format: A4 (210 mm × 297 mm) eller ett vikt A4-papper)

DEL I

Sida 1

EG-typgodkännandemyndighetens stämpel— EG-typgodkännande (1)

— utvidgat EG-typgodkännande (1)

— avslag på ansökan om EG-typgodkännande (1)

— återkallat EG-typgodkännande (1)

av en fordonstyp som är/har

— färdigbyggd (1)

— etappvis färdigbyggd (1)

— icke färdigbyggd (1)

— fordon av färdigbyggda och icke färdigbyggda varianter (1)

— fordon av etappvis färdigbyggda och icke färdigbyggda varianter (1)

(1)   Stryk det som inte är tillämpligt.

med avseende på direktiv 2003/37/EG, senast ändrat genom direktiv …/…/EG

EG-typgodkännandenummer: …

Skäl för utvidgning: …0.

ALLMÄNT

0.1.

Fabrikat (tillverkarens registrerade varumärke): …

0.2.

Typ (ange i förekommande fall varianter och versioner): …

0.2.1.

Varumärke(n) (1)(i förekommande fall): …

0.3.

Sätt att identifiera fordonstypen (om denna anges på fordonet): …

0.3.1.

Tillverkarens skylt (placering och fastsättningsmetod): …

0.3.2.

Chassinummer (placering): …

0.4.

Fordonskategori (2): …

(1)   Om denna uppgift inte är känd under tiden som godkännandeförfarandet pågår, måste den kompletteras under den sista etappen innan fordonet släpps ut på marknaden.

(2)   Enligt definitionen i bilaga II kapitel A i direktiv 2003/37/EG.

Sida 20.5.

Namn på och adress till tillverkaren av det färdigbyggda fordonet (1): …

Namn på och adress till tillverkaren av grundfordonet (1): …

Namn på och adress till tillverkaren för det icke färdigbyggda fordonets sista etapp (1): …

Namn på och adress till tillverkaren av det etappvis färdigbyggda fordonet (1): …

0.8.

Monteringsanläggningens/-anläggningarnas namn och adress: …

Undertecknad intygar härmed att tillverkarens beskrivning i det bifogade informationsdokumentet rörande ovan angivna fordon (varav EG-typgodkännandemyndigheten har valt ut ett prov som tillverkaren har tillhandahållit som prototyp för fordonstypen) är riktig och att de bifogade provningsresultaten gäller denna fordonstyp.

1.  För färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda fordon/varianter (1)

Fordonstypen uppfyller/uppfyller inte (1) kraven i samtliga tillämpliga särdirektiv.

2.  För icke färdigbyggda fordon (1)

Fordonstypen uppfyller/uppfyller inte (1) de tekniska kraven i de tillämpliga särdirektiv som anges i tabellen på sidan 3.

3.  EG-typgodkännande beviljas/avslås/återkallas (1).

4.  EG-typgodkännande beviljas enligt artikel 11 i direktiv 2003/37/EG och gäller t.o.m. den datum/månad/år …

(1)   Stryk det som inte är tillämpligt.

(Ort)

(Datum)

(Namnteckning)

Bilagor: Tekniskt underlag (inklusive, i förekommande fall, del II och III av informationsdokumentet, mall B).

Provningsresultat.

Namn på den eller de personer vid företaget som har befogenhet att underteckna intyg om överensstämmelse, ett prov på deras namnteckning samt en redogörelse för deras befattning i företaget.

Anm.: Om denna mall används för EG-typgodkännande enligt artiklarna 9–11 i direktiv 2003/37/EG får rubriken ”Intyg om EG-typgodkännande för ett fordon” endast användas då kommissionen, såsom avses i artikel 11, har godkänt rapporten.

Sida 3

Detta EG-typgodkännande grundas på, i fråga om icke färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon eller varianter, EG-typgodkännande(n) av följande icke färdigbyggda fordon:Etapp 1:

Tillverkare av grundfordonet:

EG-typgodkännandenummer: …

Datum: …

Berörda varianter: …

Etapp 2:

Tillverkare:

EG-typgodkännandenummer: …

Datum: …

Berörda varianter: …

Etapp 3:

Tillverkare:

EG-typgodkännandenummer: …

Datum: …

Berörda varianter: …

Om EG-typgodkännandet omfattar en eller flera icke färdigbyggda varianter, förteckning över de etappvis färdigbyggda eller färdigbyggda varianterna: …

Förteckning över de krav som ej färdigbyggda fordonstyper eller varianter av dem skall uppfylla för att typgodkännas.

(Beroende på vad som är tillämpligt, med beaktande av räckvidd och senaste ändring för vart och ett av nedan angivna särdirektiv.)Punkt

Mål

Direktiv

Senast ändrat

Berörd(a) variant(er)

 
 
 
 
 

Sida 4

Om EG-typgodkännandet gäller ett fordon för särskilda ändamål, eller beviljats enligt artikel 11, förteckning över beviljade undantag eller särskilda bestämmelser:Punkt till direktiv 2003/37/EG

Mål

Typ av EG-typgodkännande och undantagens beskaffenhet

Berörd(a) variant(er)

 
 
 
 
 

DEL II

PROVNINGSRESULTAT

(ifylles av EG-typgodkännandemyndigheten och bifogas traktorns EG-typgodkännandeintyg)

1.   Resultat av den yttre ljudnivåprovningen

Grunddirektivets nummer och den senaste ändring därav som är tillämplig på EG-typgodkännandet. Då det rör sig om ett direktiv med två eller flera tillämpningsfaser skall den aktuella tillämpningsfasen anges: …Variant/version:

I rörelse:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Stillastående:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Motorns varvtal:

… min-1

… min-1

… min-1

▼M9

2.   Resultat av provningen av avgasutsläpp

Grunddirektivets nummer och den senaste ändring därav som är tillämplig på EG-typgodkännandet. Då det rör sig om ett direktiv med två eller flera tillämpningsfaser ska den aktuella tillämpningsfasen anges:

Variant/version: …

a. NRSC/ESC/WHSC (33)  slutliga provresultat inklusive DF (g/kWh) 

Variant/version

Variant/version

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b. NRTC/ETC/WHTC ( 34 ) slutliga provresultat inklusive DF (g/kWh) ( 35 ) 

Variant/version

Variant/version

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC varmstartcykel CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC varmstartcykel, arbete

… kWh

… kWh

… kWh

▼B

3.   Ljudnivå vid förarens öra

Grunddirektivets nummer och den senaste ändring därav som är tillämplig på EG-typgodkännandet. Då det rör sig om ett direktiv med två eller flera tillämpningsfaser skall den aktuella tillämpningsfasen anges: …Variant/version:

 

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Använd provmetod (bilaga I eller II till rådets direktiv 77/311/EEG):

Tillägg 1

NUMRERINGSSYSTEM FÖR EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

EG-typgodkännandeintygen skall numreras enligt den metod som anges nedan.

1.

Typgodkännandenummer skall bestå av fyra avsnitt för typgodkännanden av hela fordon och fem avsnitt för typgodkännanden av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt bestämmelserna nedan. Komponenter och separata tekniska enheter skall märkas i enlighet med de tillämpliga särdirektiven. Avsnitten skall alltid åtskiljas med en asterisk.

 Avsnitt 1: Bokstaven ”e” följd av numret för den medlemsstat som utfärdat EG-typgodkännandet:

 1 för Tyskland, 2 för Frankrike, 3 för Italien, 4 för Nederländerna, 5 för Sverige, 6 för Belgien, ►M1  7 för Ungern, 8 för Tjeckien, ◄ 9 för Spanien, 11 för Förenade kungariket, 12 för Österrike, 13 för Luxemburg, 17 för Finland, 18 för Danmark, ►M4   19 för Rumänien, ◄ ►M1  20 för Polen, ◄ 21 för Portugal, 23 för Grekland, 24 för Irland ►M1  , ►M8  25 för Kroatien, ◄ 26 för Slovenien, 27 för Slovakien, 29 för Estland, 32 för Lettland, ►M4  34 för Bulgarien, ◄ 36 för Litauen, CY för Cypern, MT för Malta ◄ .

 Avsnitt 2: Grunddirektivets nummer: …

 Avsnitt 3: Numret på det senaste ändringsdirektiv som är tillämpligt på typgodkännandet: …

 I fråga om fordonsgodkännanden innebär detta det senaste direktiv genom vilket en eller flera artiklar i direktiv 2003/37/EG ändrats.

 I fråga om typgodkännanden enligt särdirektiv innebär detta det senaste direktiv som innehåller de särskilda bestämmelser med vilka systemet, komponenten eller den tekniska enheten överensstämmer.

 Om, enligt ett direktiv, olika tekniska standarder skall börja tillämpas vid skilda tidpunkter, skall en bokstav läggas till för att ange för vilken standard typgodkännandet beviljats. Denna bokstav anger det specifika tekniska krav på vilket typgodkännandet grundats.

 Avsnitt 4: Ett fyrsiffrigt följdnummer (då det är tillämpligt, med nollor först) för att ange grundgodkännandet. Nummerföljden skall börja med 0001 för varje grunddirektiv.

 Avsnitt 5: Ett tvåsiffrigt följdnummer (då det är tillämpligt, med nollor först) för att ange utvidgningen. Nummerföljden skall börja från 00 för varje grundläggande typgodkännandenummer.

2.

Vid typgodkännande av en traktor skall avsnitt 2 utelämnas.

3.

Endast på traktorns föreskrivna skylt(ar), skall avsnitt 5 utelämnas.

4.

Exempel på ett tredje systemgodkännande (hittills inte förlängt) utfärdat av Frankrike för direktiv 80/720/EEG: e2*80/720*88/414*0003*00

i fråga om ett direktiv med två genomförandeetapper, A och B.

5.

Exempel på en andra förlängning av det fjärde fordonsgodkännande som utfärdats av Förenade kungariket: e11*97/54*0004*02

varvid direktiv 97/54/EG är det senaste direktivet hittills genom vilket artiklarna i ramdirektivet har ändrats.

6.

Exempel på typgodkännandenummer som är stämplat på fordonets föreskrivna skylt(ar): e11*97/54*0004.
BILAGA III

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

DEL I

Standardmodeller

(Maximalt format: A4 [210 mm × 297 mm] eller ett vikt A4-papper)

(Intyget måste utfärdas på papper med tillverkarens brevhuvud, så att det inte kan förfalskas. För detta ändamål skall utskrift göras på papper som antingen skyddas av färggrafik eller är vattenstämplat med tillverkarens varumärke.)

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

för färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordon ( 36 )

Sida 1

Undertecknad …

(fullständigt namn)

intygar härmed att detta fordon:

0.1. Fabrikat (tillverkarens registrerade varumärke): …

0.2. Typ (ange i förekommande fall varianter och versioner): …

0.2.1. Varumärke(n) (i förekommande fall): …

0.3. Sätt att identifiera fordonstypen (om denna anges på fordonet): …

0.3.1. Tillverkarens skylt (placering och fastsättningsmetod): …

0.3.2. Chassinummer (placering): …

0.4. Fordonskategori: …

0.5. Tillverkarens namn och adress: …

0.6. De föreskrivna skyltarnas placering: …

Etapp 1: Grundfordon:

 Tillverkare: …

 EG-typgodkännandenummer: …

 Datum: …

Etapp 2:

 Tillverkare: …

 EG-typgodkännandenummer: …

 Datum: …

Sida 2

Fordonets identitetsnummer: …

Numerisk eller alfanumerisk identitetskod …

för den/de fordonstyp(er) som anges i typgodkännandet(na) överensstämmer i alla avseenden med den typ som beskrivs i

 EG-typgodkännandenummer: …

 Datum: …

Fordonet kan registreras permanent, utan att genomgå andra typgodkännanden, för högerstyrning/vänsterstyrning ( 37 ).

(Ort)

(Datum)

(Namnteckning)

(Befattning)

Bilagor (endast om fordonstypen är förfärdigat i flera etapper): intyg om överensstämmelse för varje etapp.

Sida 3

A –   Färdigbyggda/etappvis färdigbyggda traktorer ( 38 )

1.  Allmänna uppgifter om traktorns konstruktion

1.1. Antal axlar och hjul/band (38) : …

varav

1.1.3. Drivaxlar: …

1.1.4. Bromsaxlar: …

1.4. Vändbart förarsäte: ja/nej (38) 

1.6. Traktor konstruerad för högerstyrning/vänsterstyrning (38) 

2.  Vikter och mått

2.1.1. Vikt i olastat och körklart tillstånd:

 maximum: …

 minimum: …

2.2.1. Högsta vikt för lastad traktor med hänsyn till däckens egenskaper:

2.2.2. Viktfördelning mellan axlarna: …

2.2.3.1. Vikt och däck:Axel

Nummer

Däck

(mått)

Belastningskapacitet

Högsta tekniskt tillåtna vikt per axel

Högsta tillåtna vertikala belastning vid kopplingspunkten

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Ballastvikter (total vikt, material, antal delar): …

2.4. Tekniskt tillåten dragvikt:

2.4.1. Släpvagn/utbytbar dragen maskin, med dragstång: … kg

2.4.2. Påhängsvagn/delvis buren utbytbar dragen maskin: … kg

Sida 4

2.4.3. Släpvagn/utbytbar dragen maskin, med central axel: … kg

2.4.4. Högsta tekniskt tillåtna vikt för traktor och släp tillsammans för varje bromskonfiguration: … kg

2.4.5. Högsta tillåtna vikt för påkopplad släpvagn/utbytbar dragen maskin: … kg

2.4.6. Kopplingspunktens läge:

2.4.6.1. Kopplingspunktens höjd ovanför marken:

2.4.6.1.1. maximum: … mm

2.4.6.1.2. minimum: … mm

2.4.6.2. Avstånd i förhållande till vertikalplanet genom bakaxelns centrum: … mm

2.5. Axelavstånd: … mm ( 39 )

2.6. Maximal och minimal spårvidd: …/… mm (39) 

2.7.1. Längd: … mm (39) 

2.7.2. Bredd: … mm (39) 

2.7.3. Höjd: … mm (39) .

3. Motor

3.1.1. Fabrikat: …

3.1.3. Sätt att identifiera fordonstypen, fastsättningsmetod och placering: …

3.1.6. Funktionssätt:

 gnisttändning/kompressionständning ( 40 ): …

 direktinsprutning/indirekt insprutning (40) : …

 tvåtakts-/fyrtaktscykel (40) : …

3.1.7. Bränsle:

diesel/bensin/LPG/annat (40) 

3.2.1.2. Typ: …

EG-typgodkännandenummer: …

3.2.1.6. Antal cylindrar: …

3.2.1.7. Slagvolym: … cm3

▼M9

3.6. Högsta nettomotoreffekt: … kW, vid … min–1 (i enlighet med direktiv 97/68/EEG) ( 41 )

3.6.1. Motorns nominella nettoeffekt: … kW, vid … min–1 (i enlighet med direktiv 97/68/EG)

3.6.2. Valfritt: Effekt i kraftuttaget, (enligt OECD:s kod 2 eller ISO 789–1:1990), om sådant finns, vid nominiellt/nominella varvtal

▼B

Sida 5

4.  Kraftöverföring

4.5. Växellåda:

Antal växlar:

 framåt: …

 bakåt: …

4.7. Beräknad konstruktionsmässig maximihastighet: … km/tim

4.7.1. Uppmätt maximihastighet: … km/tim

7.  Styranordning

7.1. Kategori av styranordning: manuell/servostyrning ( 42 )

8.  Bromsar (kortfattad beskrivning av bromssystemet): …

8.11.4.1. Anslutningstryck (en ledning): … kPa

8.11.4.2. Anslutningstryck (två ledningar): … kPa

10.  Skyddsanordningar vid vältning, väderskydd, säten, lastplattform

10.1. Ram/förarhytt (42) 

 Fabrikat:
 EG-typgodkännandemärke(n):

10.1.3. Skyddsbågar

 främre/bakre (42) 

 infällbara/ej infällbara (42) 

 Fabrikat:
 EG-typgodkännandemärke(n):

10.3.2. Passagerarsäten:

Antal: …

Sida 6

10.4. Lastplattform:

10.4.1. Mått: … mm

10.4.3. Tekniskt tillåten last: … kg

11.  Belysnings- och ljussignalanordningar

11.2. Ej obligatoriska anordningar: …

12.  Andra anordningar

12.2. Mekanisk koppling mellan traktor och släpvagn:

12.2.1. Typ(er):
12.2.2. Fabrikat:
12.2.3. EG-typgodkännandemärke(n):
12.2.4. Maximal horisontal belastning (kg)
Maximal vertikal belastning (i förekommande fall) (kg)

12.3. Hydraulisk lyftanordning, trepunkts länksystem: ja/nej ( 43 )

13.  Ljudnivå (yttre)

Grunddirektivets nummer och den senaste ändring därav som är tillämplig på EG-typgodkännandet. Då det rör sig om ett direktiv med två eller flera tillämpningsfaser skall den aktuella tillämpningsfasen anges: …

13.1. Stillastående: … dB (A)

13.2. Under körning: … dB (A)

14.  Ljudnivå vid förarens öra ( 44 )

Grunddirektivets nummer och den senaste ändring därav som är tillämplig på EG-typgodkännandet. Då det rör sig om ett direktiv med två eller flera tillämpningsfaser skall den aktuella tillämpningsfasen anges: … dB (A)

15.  Avgasutsläpp ( 45 )

Grunddirektivets nummer och den senaste ändring därav som är tillämplig på EG-typgodkännandet. Då det rör sig om ett direktiv med två eller flera tillämpningsfaser skall den aktuella tillämpningsfasen anges: …

▼M9

15.1. NRSC/ESC/WHSC ( 46 ) slutliga provresultat inklusive DF

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Partiklar: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

▼B

Sida 7

▼M9

15.2. NRTC/ETC/WHTC ( 47 ) slutliga provresultat inklusive DF (g/kWh) ( 48 )

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Partiklar: … (g/kWh) varmstartcykel CO2: … (g/kWh) Arbete under cykeln vid varmstart utan regenerering: … (kWh)

▼M8

16. Skatteeffekt/-klassBelgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …

 
 

▼B

17.  Anmärkningar ( 49 ) …

Sida 3

B –   Släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk – färdigbyggda/etappvis färdigbyggda ( 50 )

1.  Allmänna uppgifter om släpvagnens konstruktion

1.1. Antal axlar och hjul: …

varav:

1.1.4. Bromsaxlar: …

2.  Vikter och mått

2.1.1. Vikt i olastat och körklart tillstånd:

 maximum: …

 minimum: …

2.2.1. Högsta tekniskt tillåtna vikt för lastad släpvagn med hänsyn till däckens egenskaper: …

2.2.2. Viktens fördelning mellan axlarna och, när det gäller en påhängsvagn eller släpkärra, belastningen på kopplingspunkten: …

2.2.3.1. Vikt och däck:Axel

Nummer

Däck

(mått)

Belastningskapacitet

Högsta tekniskt tillåtna vikt per axel

Högsta tillåtna vertikala belastning vid kopplingspunkten

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Kopplingspunktens läge:

2.4.6.1. Kopplingspunktens höjd ovanför marken:

2.4.6.1.1. maximum: … mm

2.4.6.1.2. minimum: … mm

Sida 4

2.4.6.2. Avstånd i förhållande till vertikalplanet genom bakaxelns centrum: … mm

2.5. Axelavstånd: … mm ( 51 )

2.5.1.2. Avstånd mellan kopplingsaxeln och påhängsvagnens bakersta del: … mm

2.6. Maximal och minimal spårvidd: …/ … mm (51) 

2.7.2.1. Längd: … mm (51) 

2.7.2.1.1. Lastzonens längd: … mm

2.7.2.2. Bredd: … mm (51) 

8.  Bromsar (kortfattad beskrivning av bromssystemet): …

utan bromsutrustning/med separat bromsanordning/med tröghetsbromsning/med servobroms ( 52 )

8.11.4.1. Anslutningstryck (en ledning): … kPa

8.11.4.2. Anslutningstryck (två ledningar): … kPa

11.  Belysnings- och ljussignalanordningar:

11.2. Kompletterande, ej obligatoriska anordningar: …

12.  Andra anordningar

12.2. Mekanisk koppling mellan traktor och släpvagn:

12.2.1. Typ(er):
12.2.2. Fabrikat:
12.2.3. EG-typgodkännandemärke(n):
12.2.4. Maximal horisontal belastning (kg)
Maximal vertikal belastning (kg) (i förekommande fall)

Sida 5

▼M8

16. Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …

 
 

▼B

17.  Anmärkningar ( 53 ) …

Sida 3

C –   Utbytbar dragen maskin – färdigbyggd/etappvis färdigbyggd ( 54 )

1.  Allmänna uppgifter om den utbytbara dragna maskinens konstruktion

1.1. Antal axlar och hjul: …

varav:

1.1.4. Bromsaxlar: …

2.  Vikter och mått

2.1.1. Vikt i olastat och körklart tillstånd:

 maximum: …

 minimum: …

2.2.1. Högsta tekniskt tillåtna vikt för den lastade utbytbara dragna maskinen med hänsyn till däckens egenskaper: …

2.2.2. Viktfördelning mellan axlarna: …

2.2.3.1. Vikt och däck:Axel

Nummer

Däck (mått)

Belastningskapacitet

Högsta tekniskt tillåtna vikt per axel

Högsta tillåtna vertikala belastning vid kopplingspunkten

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Kopplingspunktens läge

2.4.6.1. Kopplingspunktens höjd ovanför marken:

2.4.6.1.1. maximum: … mm

2.4.6.1.2. minimum: … mm

Sida 4

2.4.6.2. Avstånd i förhållande till vertikalplanet genom bakaxelns centrum: … mm

2.5. Axelavstånd: … mm ( 55 )

2.6. Maximal och minimal spårvidd: …/… mm (55) 

2.7.1. Längd: … mm (55) 

2.7.2. Bredd: … mm (55) 

2.7.3. Höjd: … mm (55) 

8.  Bromsar (kortfattad beskrivning av bromssystemet): …

utan bromsutrustning/med separat bromsanordning/med tröghetsbromsning/med servobroms ( 56 )

8.11.4.1. Anslutningstryck (en ledning): … kPa

8.11.4.2. Anslutningstryck (två ledningar): … kPa

10.  Skyddsanordningar vid vältning, väderskydd, säten, lastplattform

10.4. Lastplattform:

10.4.1. Mått: … mm

10.4.3. Tekniskt tillåten last: … kg

11.  Belysnings- och ljussignalanordningar

11.2. Kompletterande, ej obligatoriska anordningar: …

12.  Andra anordningar

12.2. Mekanisk koppling mellan traktorn och den utbytbara dragna maskinen:

12.2.1. Typ(er):
12.2.2. Fabrikat:
12.2.3. EG-typgodkännandemärke(n):
12.2.4. Maximal horisontal belastning (kg)
Maximal vertikal belastning (kg) (i förekommande fall)

Sida 5

▼M8

16. Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …

 
 

▼B

17.  Anmärkningar ( 57 ) …

DEL II

Standardmodeller

(Maximalt format: A4 [210 mm × 297 mm] eller ett vikt A4-papper)

(Intyget måste utfärdas på papper med tillverkarens brevhuvud, så att det inte kan förfalskas. För detta ändamål skall utskrift göras på papper som antingen skyddas av färggrafik eller är vattenstämplat med tillverkarens varumärke.)

INTYG OM EG-ÖVERENSSTÄMMELSE

för icke färdigbygga fordon

Sida 1

Undertecknad: …

(fullständigt namn)

intygar härmed att detta fordon

0.1. Fabrikat (tillverkarens firmanamn): …

0.2. Typ (ange i förekommande fall varianter och versioner): …

0.2.1. Varumärke(n) (i förekommande fall): …

0.3. Placering av föreskrivna skyltar och uppgifter samt fastsättningsmetod (foton eller ritningar)

0.3.1. Tillverkarens skylt (placering och fastsättningsmetod): …

0.3.2. Chassinummer (placering): …

0.4. Fordonskategori: …

0.5. Namn på och adress till tillverkaren av grundfordonet: …

Namn på och adress till den tillverkare som svarar för fordonets sista tillverkningsetapp ( 58 ): …

0.6. De föreskrivna skyltarnas placering:

Fordonets identitetsnummer: …

Numerisk eller alfanumerisk identitetskod …

enligt den/de fordonstyp(er) som anges i typgodkännandet(na) ( 59 )

Etapp 1: Grundfordon:

 Tillverkare: …

 EG-typgodkännandenummer: …

 Datum: …

Sida 2

Etapp 2:

 Tillverkare: …

 EG-typgodkännandenummer: …

 Datum: …

överensstämmer i alla avseenden med den ej färdigbyggda typ som anges i

EG-typgodkännandenummer: …

Datum: …

Fordonet kan inte registreras permanent utan att genomgå andra typgodkännanden för högerstyrning/vänsterstyrning ( 60 ).

(Ort)

(Datum)

(Namnteckning)

(Befattning)

Bilagor: intyg om överensstämmelse för varje etapp.

Sida 3

A –   Släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk – icke färdigbyggda

1.  Allmänna uppgifter om släpvagnens konstruktion

1.1. Antal axlar och hjul: …

varav …

1.1.4. Bromsaxlar: …

2.  Vikter och mått

2.1.1. Det bara chassits vikt:

 maximum: …

 minimum: …

2.2.1. Högsta tekniskt tillåtna vikt för lastad släpvagn med hänsyn till däckens egenskaper: …

2.2.2. Viktens fördelning mellan axlarna och, när det gäller en påhängsvagn eller släpkärra med central axel, belastningen på kopplingspunkten: …

2.2.3.1. Vikt och däck:Axel

Nummer

Däck

(mått)

Belastningskapacitet

Högsta tekniskt tillåtna vikt per axel

Högsta tillåtna vertikala belastning vid kopplingspunkten

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Kopplingspunktens läge:

2.4.6.1. Kopplingspunktens höjd ovanför marken:

2.4.6.1.1. maximum: … mm

2.4.6.1.2. minimum: … mm

Sida 4

2.4.6.2. Avstånd i förhållande till vertikalplanet genom bakaxelns centrum: … mm

2.5. Axelavstånd: … mm ( 61 )

2.5.1.2. Avstånd mellan kopplingsanordningens centrum och påhängsvagnens bakersta del: … mm

2.6. Maximal och minimal spårvidd: …/… mm (61) 

2.7.1.1. Längd (61) : … mm

2.7.1.1.1. Största tillåtna totala längd för den etappvis färdigbyggda släpvagnen: … mm

2.7.1.2. Bredd (61) : … mm

2.7.1.2.1. Största tillåtna totala bredd för den etappvis färdigbyggda släpvagnen: … mm

2.7.1.7. Högsta och lägsta tillåtna höjd för tyngdpunkten i den etappvis färdigbyggda släpvagnen: … mm

8.  Bromsar (kortfattad beskrivning av bromssystemet):

utan bromsutrustning/med separat bromsanordning/med tröghetsbromsning/med servobroms ( 62 )

8.11.4.1. Anslutningstryck (en ledning): … kPa

8.11.4.2. Anslutningstryck (två ledningar): … kPa

11.  Belysnings- och ljussignalanordningar

11.2. Kompletterande, ej obligatoriska anordningar: …

12.  Andra anordningar

12.2. Mekanisk koppling mellan traktor och släpvagn

12.2.1. Typ(er):
12.2.2. Fabrikat:
12.2.3. EG-typgodkännandemärke(n):
12.2.4. Maximal horisontal belastning (kg)
Maximal vertikal belastning (kg) (i förekommande fall)

Sida 5

▼M8

16. Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …

 
 

▼B

17.  Anmärkningar ( 63 ) …

Sida 1

B –   Utbytbar dragen maskin – icke färdigbyggd

1.  Allmänna uppgifter om den utbytbara dragna maskinens konstruktion

1.1. Antal axlar och hjul: …

varav

1.1.4. Bromsaxlar: …

2.  Vikter och mått

2.1.1. Vikt för olastat chassi:

 maximum: …

 minimum: …

2.2.1. Högsta tekniskt tillåtna vikt för den lastade utbytbara dragna maskinen med hänsyn till däckens egenskaper: …

2.2.2. Viktens fördelning mellan axlarna och, när det gäller ett påhängsfordon eller ett fordon med central axel, belastningen på kopplingspunkten: …

2.2.3.1. Vikt och däck:Axel

Nummer

Däck

(mått)

Belastningskapacitet

Högsta tekniskt tillåtna vikt per axel

Högsta tillåtna vertikala belastning vid kopplingspunkten

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.6. Kopplingspunktens läge:

2.4.6.1. Kopplingspunktens höjd ovanför marken:

2.4.6.1.1. maximum: … mm

2.4.6.1.2. minimum: … mm

Sida 2

2.4.6.2. Avstånd i förhållande till vertikalplanet genom bakaxelns centrum: … mm

2.5. Axelavstånd: … mm ( 64 )

2.5.1.2. Avstånd mellan kopplingsanordningens centrum och påhängsvagnens bakersta del: … mm

2.6. Maximal och minimal spårvidd: …/… mm (64) 

2.7.1.1. Längd (64) : … mm

2.7.1.1.1. Största tillåtna totala längd för det etappvis färdigbyggda fordonet: … mm

2.7.1.2. Bredd (64) : … mm

2.7.1.2.1. Största tillåtna totala bredd för det etappvis färdigbyggda fordonet: … mm

2.7.1.7. Högsta och lägsta tillåtna höjd för tyngdpunkten i det etappvis färdigbyggda fordonet: … mm

8.  Bromsar (kortfattad beskrivning av bromssystemet):

utan bromsutrustning/med separat bromsanordning/med tröghetsbromsning/med servobroms ( 65 )

8.11.4.1. Anslutningstryck (en ledning): … kPa

8.11.4.2. Anslutningstryck (två ledningar): … kPa

11.  Belysnings- och ljussignalanordningar

11.2. Kompletterande, icke obligatoriska anordningar: …

12.  Andra anordningar

12.2. Mekanisk koppling mellan traktor och släpvagn:

12.2.1. Typ(er):
12.2.2. Fabrikat:
12.2.3. EG-typgodkännandemärke(n):
12.2.4. Maximal horisontal belastning (kg)
Maximal vertikal belastning (kg) (i förekommande fall)

Sida 3

▼M8

16. Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)Belgien: …

Bulgarien: …

Tjeckien: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grekland: …

Spanien: …

Frankrike: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Lettland: …

Litauen: …

Luxemburg: …

Ungern: …

Malta: …

Nederländerna: …

Österrike: …

Polen: …

Portugal: …

Rumänien: …

Slovenien: …

Slovakien: …

Finland: …

Sverige: …

Förenade kungariket: …

 
 

▼B

17.  Anmärkningar ( 66 ) …
BILAGA IV

FÖRFARANDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV PRODUKTIONENS ÖVERENSSTÄMMELSE

1.   INLEDANDE KONTROLL

1.1. Innan EG-typgodkännandemyndigheten i en medlemsstat beviljar ett EG-typgodkännande, skall den kontrollera att det finns tillfredsställande rutiner och förfaranden som säkerställer en effektiv kontroll av att de serietillverkade komponenterna, systemen, separata tekniska enheterna och fordonen i fråga överensstämmer med den godkända typen.

1.2. Den myndighet som beviljar EG-typgodkännandet skall förvissa sig om att kravet i punkt 1.1 uppfylls. Denna kontroll kan emellertid även utföras i denna myndighets namn av EG-typgodkännandemyndigheten i en annan medlemsstat. I sådana fall skall den senare myndigheten utfärda ett intyg om överensstämmelse som anger de områden och produktionsanläggningar som de anser berör produkten/produkterna som skall godkännas.

1.3. EG-typgodkännandemyndigheten skall också godta intyg från tillverkaren enligt den harmoniserade standarden EN ISO 9001:2000 varvid det skall vara tillåtet att utesluta kraven på formgivning och utveckling i punkt 7.3 ”Nöjda kunder och fortlöpande förbättringar” (som omfattar den eller de produkter som skall godkännas) eller motsvarande harmoniserad standard som uppfyller kraven i punkt 1.1. Tillverkaren skall lämna närmare upplysningar om registreringen och upplysa typgodkännandemyndigheten om ändringar i giltighet eller omfattning.

1.4. När EG-typgodkännandemyndigheten mottar en begäran från sin motsvarighet i en annan medlemsstat skall den avge en deklaration om överensstämmelse enligt punkt 1.2 eller meddela att de ej är i stånd att utfärda en sådan deklaration.

2.   PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

2.1.

Varje fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som godkänns enligt det här direktivet eller enligt ett särdirektiv skall tillverkas på ett sådant sätt att de överensstämmer med den typ som godkänts enligt kraven i det här direktivet eller i ett särdirektiv som ingår i den fullständiga förteckning som anges i bilaga II kapitel B.

2.2.

När EG-typgodkännandemyndigheten i en medlemsstat beviljar ett EG-typgodkännande skall den kontrollera att det finns lämpliga rutiner och dokumenterade kontrollplaner, som vid varje enskilt EG-typgodkännande fastställs i samråd med tillverkaren, i syfte att säkerställa att det med fastställda tidsintervall utförs provningar och därmed sammanhängande kontroller av denfortlöpande överensstämmelsen med den godkända typen, inklusive i tillämpliga fall sådana kontroller som anges i särdirektiven.

2.3.

Innehavarna av ett EG-typgodkännande skall särskilt uppfylla följande villkor:

2.3.1. De skall förvissa sig om att det finns metoder för en effektiv kontroll av produkternas (fordonens, systemens, komponenternas eller de separata tekniska enheternas) överensstämmelse.

2.3.2. De skall ha tillgång till den utrustning som behövs för att kontrollera överensstämmelsen med varje godkänd typ.

2.3.3. De skall se till att provningsdata arkiveras och att bilagorna ständigt hålls tillgängliga under en tidsrymd som fastställs i samråd med EG-typgodkännandemyndigheten. Denna period får inte överstiga tio år.

2.3.4. De skall analysera resultaten av varje typ av provning för att kontrollera och säkerställa att produktens egenskaper hålls konstanta inom ramen för vissa normala avvikelser vid serietillverkning.

2.3.5. De skall se till att minst de kontroller utförs som föreskrivs i föreliggande direktiv och i tillämpliga särdirektiv enligt den fullständiga förteckning som anges i bilaga II.

2.3.6. De skall se till att förnyad provtagning eller provning utförs, om resultaten av en provtagning eller kontroll av delar visar på bristande överensstämmelse. Alla nödvändiga åtgärder skall därefter vidtas för att återställa överensstämmelse i den aktuella tillverkningen.

2.3.7. Vid EG-typgodkännandet av ett fordon skall de kontroller som avses i punkt 2.3.5 begränsas till att omfatta en kontroll av om EG-typgodkännandekriterierna är uppfyllda.

2.4.

Den myndighet som har beviljat EG-typgodkännandet kan när som helst undersöka de kontrollmetoder för produktionsöverensstämmelse som används på varje produktionsenhet. Den normala frekvensen för dessa inspektioner skall överensstämma med de krav som eventuellt antas i enlighet med punkterna 1.2 och 1.3 i denna bilaga och säkerställa att de nödvändiga kontrollerna omprövas med tidsintervall som är förenligt med det förtroende som etablerats mellan innehavaren av typgodkännandet och den behöriga myndigheten.

2.4.1. Vid varje inspektion skall produktions- och försöksarkiven ställas till inspektörens förfogande.

2.4.2. Om det är lämpligt med hänsyn till kontrollens art får inspektören ta stickprover för kontroll i tillverkarens laboratorium (eller hos den tekniska tjänsten, om detta föreskrivs i särdirektivet). Minsta antal stickprover får fastställas med hänsyn till resultaten av tillverkarens egen kontroll.

2.4.3. Om kontrollnivån inte förefaller tillfredsställande eller om det anses nödvändigt att kontrollera riktigheten av de provningar som utförts enligt punkt 2.4.2, skall inspektören välja ut stickprover som skall sändas till den tekniska tjänst som utförde provningarna i samband med EG-typgodkännandet.

2.4.4. EG-typgodkännandemyndigheten får utföra varje slag av kontroll eller provning som föreskrivs i detta direktiv eller i tillämpliga särdirektiv enligt den fullständiga förteckningen i bilaga II kapitel B.

2.4.5. Om det under inspektion har påvisats otillfredsställande resultat skall EG-typgodkännandemyndigheten se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas så att produktionens överensstämmelse snarast möjligt återställs.
BILAGA V

A –   GRÄNSER FÖR SMÅ FORDONSSERIERFordonskategori

Enheter (för varje typ)

T

150

C

50

R

75

S

50

B –   GRÄNSER FÖR FORDON I SLUTET PÅ SERIER

Det maximala antalet fordon av en eller flera typer som satts i trafik i varje medlemsstat i enlighet med förfarandet i artikel 10 får inte överstiga 10 % av det sammanlagda antalet fordon av samtliga typer i fråga som under de två föregående åren satts i trafik i denna medlemsstat; antalet fordon får dock inte understiga 20.

På intyg om överensstämmelse för de fordon som satts i trafik i enlighet med detta förfarande skall detta särskilt anges.
BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER EG-TYPGODKÄNNANDEN SOM BEVILJATS I ENLIGHET MED SÄRDIREKTIV

EG-typgodkännandemyndighetens stämpel

Förteckningsnummer: …

För perioden mellan den … och den: …

Följande uppgifter skall anges på varje ansökan om EG-typgodkännande som beviljats, avslagits eller återkallats under ovanstående period:

Tillverkare: …

Typgodkännandenummer: …

Fabrikat: …

Typ: …

Utfärdandedatum: …

Datum för första utfärdande (när det gäller en förlängning): …
BILAGA VII

FÖRFARANDEN SOM SKALL FÖLJAS VID FLERETAPPSGODKÄNNANDEN

1.   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1.

För att förfarandet vid fleretappsgodkännanden skall gå smidigt är det nödvändigt att de berörda tillverkarna agerar samstämmigt. Av denna anledning skall EG-typgodkännandemyndigheterna innan de utfärdar ett EG-typgodkännande för en första eller senare etapp försäkra sig om att det finns lämpliga bestämmelser de olika tillverkarna emellan för tillhandahållande och utbyte av nödvändiga dokument och information för att kunna försäkra sig om att det färdiga fordonet uppfyller kraven i samtliga berörda särdirektiv angivna i bilaga II kapitel B.

Dessa uppgifter skall huvudsakligen gälla EG-typgodkännandet av berörda system, komponenter och separata tekniska enheter och fordonsdelar som ingår i det icke färdigbyggda fordonet men som ännu inte typgodkänts.

1.2.

De EG-typgodkännanden som avses i denna bilaga skall utfärdas för det aktuella stadiet av tillverkningsprocessen som fordonstypen befinner sig i och omfattar samtliga EG-typgodkännanden som utfärdats för tidigare etapper.

1.3.

Under det att ett fleretappsgodkännande pågår är varje tillverkare ansvarig för att produktionen av samtliga system, komponenter och separata tekniska enheter som tillverkats eller påmonterats av honom under föregående etapp är EG-typgodkända och äger överensstämmelse. Han är däremot inte ansvarig för de egenskaper som godkänts under en tidigare etapp utom om han ändrar fordonsdelarna till den grad att det tidigare utfärdade EG-typgodkännandet blir ogiltigt.

2.   FÖRFARANDEN

Vid ansökan enligt artikel 4.2 skall EG-typgodkännandemyndigheten

a) kontrollera att alla EG-typgodkännanden enligt särdirektiven är tillämpliga enligt den däri föreskrivna standarden,

b) se till att alla nödvändiga uppgifter, med beaktande av fordonets grad av förfärdigande, finns med i underlaget,

c) i fråga om dokumentationsmaterialet, försäkra sig om att specificeringarna som hänför sig till fordonen och uppgifterna i del I av underlaget även finns i det tekniska underlaget eller i de EG-typgodkännandeintyg som utfärdats i enlighet med särdirektiv; i fråga om ett färdigbyggt fordon, om en punkt i del I av underlaget inte finns med i ett EG-typgodkännandeintyg som beviljats i enlighet med ett särdirektiv, bekräfta att delen eller egenskapen i fråga överensstämmer med uppgifterna i underlaget,

d) på stickprov av de fordonstyper som skall godkännas utföra inspektioner, eller se till att de utförs, av delar och system för att fastställa om fordonet/fordonen konstruerats i överensstämmelse med uppgifterna i det tekniska underlaget, skall vara bestyrkt när det rör sig om EG-typgodkännanden som utfärdats i enlighet med samtliga tillämpliga särdirektiv,

e) i förekommande fall utföra nödvändiga installationskontroller av de tekniska enheterna, eller se till att de utförs.

3.   ANTAL FORDON ATT INSPEKTERA

Antalet fordon att inspektera i enlighet med punkt 2 d skall vara så stort att det är möjligt att adekvat kontrollera de olika kombinationer som skall typgodkännas med hänsyn till fordonets grad av förfärdigande och följande kriterier:

 Motor.

 Växellåda.

 Drivaxlar (antal, placering, koppling till varandra).

 Styraxlar (antal och placering).

 Bromsaxlar (antal).

 Skyddsanordning vid vältning.

4.   IDENTIFIERING AV FORDONET

Under den andra och påföljande etapper skall varje tillverkare förutom den obligatoriska skylt som anges i rådets direktiv 89/173/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul ( 67 ) på fordonet fästa en extra skylt.

Denna skylt skall fästas så att den inte lossnar och på ett väl synligt och lättillgängligt ställe på en del av fordonet som inte kan antas bli utbytt under det att fordonet är i bruk. Skylten skall klart och outplånligt ange följande uppgifter i den ordning som de räknas upp här nedan:

 Tillverkarens namn.

 EG-typgodkännandenummer (sektion 1, 3 och 4).

 EG-typgodkännandeetapp.

 Fordonets serienummer.

 Tillåten vikt med last.

 Maximal dragvikt.

 Högsta tillåtna vikt med last för hela ekipaget (när en släpvagn kan påkopplas fordonet) ( 68 ).

 Högsta tillåtna belastning på varje axel, främre axeln anges först (68) .

 Högsta tillåtna vertikala belastning på kopplingspunkten (68) .
BILAGA VIII

JÄMFÖRELSETABELLDirektiv 74/150/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 2

Artikel 1.2

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5.1

Artikel 4.4

Artikel 5.2 och 5.3

Artikel 6

Artikel 6.1, 6.2 och 6.3

Artikel 5

Artikel 6.4

Artikel 10

Artikel 7.1

Artikel 7.1

Artikel 7.2 första stycket

Artikel 15

Artikel 7.2 andra stycket

Artikel 16.1

Artikel 8.1

Artikel 16.2

Artikel 8.2

Artikel 14

Artikel 8.3

Artikel 9

Artikel 15

Artikel 9a

Artikel 4.1

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 19

Artiklarna 12 och 13

Artikel 20

Artikel 14

Artikel 18

Artikel 15

Artikel 22

Artikel 16

Artikel 26

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III( 1 ) EGT C 151 E, 25.6.2002, s. 1.

( 2 ) EGT C 221, 17.9.2002, s. 5.

( 3 ) Europaparlamentets yttrande av den 9 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 december 2002 (EUT C 84 E, 8.4.2003, s. 1.) och Europaparlamentets beslut av den 8 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

( 4 ) EGT L 84, 28.3.1974, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/3/EG (EGT L 28, 30.1.2001, s. 1).

( 5 ) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/116/EG (EGT L 18, 21.1.2002, s. 1).

( 6 ) EGT L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG (EGT L 106, 3.5.2000, s. 1).

( 7 ) EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.

( 8 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 9 ) Om en anordning har typgodkänts behöver denna anordning inte beskrivas om hänvisning görs till ett sådant typgodknnande. På motsvarande sätt behöver en anordning inte beskrivas om dess uppbyggnad framgår klart av de scheman eller skisser som bifogas detta dokument.

Ange för varje rubrik där foton eller ritningar skall bifogas motsvarande bilagors nummer.

( 10 ) Stryk i förekommande fall det som inte gäller.

( 11 ) Klassificering enligt de definitioner som anges i bilaga II kapitel A i direktiv 2003/37/EG.

( 12 ) ISO-standard 612:1978 och 1176:1990.

( 13 ) Begärda uppgifter skall anges för varje variant.

( 14 ) Förarens vikt fastställs schablonmässigt till 75 kg.

( 15 ) ISO-standard 612-6.4:1978.

( 16 ) ISO-standard 4004:1983.

( 17 ) ISO-standard 612-6.1:1978.

( 18 ) ISO-standard 612-6.2:1978.

( 19 ) ISO-standard 612-6.3:1978.

( 20 ) ISO-standard 612-6.6:1978.

( 21 ) ISO-standard 612-6.7:1978.

( 22 ►M6  ISO-standard 612/-6.8:1978. ◄

( 23 ) Om ansökan gäller mer än en grundmotor skall ett separat formulär ifyllas för varje sådan.

( 24 ) Ange toleransen.

( 25 ) EGT L 59, 27.2.1998, s. 1.

( 26 ) En tolerans på 5 % tillåts. Denna föreskrift måste bygga på en uppmätt maximihastighet som inte överstiger 43 km/tim, inbegripet toleransen på 3 km/tim (jfr. direktiv 98/89/EG).

( 27 ) ISO-standard 789-3:1993.

( 28 ) Följande uppgifter skall anges för varje bromsanordning:

 Bromsarnas typ och egenskap (måttritning) (trummor eller skivor osv., bromsade hjul, koppling med bromsade hjul, friktionsytor, deras egenskaper och effektiva ytor, radier för trummor, bromsbackar eller skivor, vikter för trummor och justeringsanordningar).

 Kraftöverföring och manöverorgan (bifoga schema) (uppbyggnad, inställning, armens utväxlingsförhållande, manöverorganets åtkomlighet och placering, spärrade manöverorgan vid mekanisk kraftöverföring, egenskaper hos kraftöverföringens huvuddelar, manövercylindrar och kolvar, bromscylindrar).

( 29 ) Värden som gäller kopplingsanordningens mekaniska hållfasthet.

( 30 ) Uppgifter som finns med i den aktuella komponentens typgodkännandeintyg behöver inte föras in även här.

( 31 ) För traktorer med vändbart förarsäte (vändbart säte och vändbar ratt) måste den axel som kan anses närmast föraren vara utrustad med de hjul som har den största diametern.

( 32 ) Enligt ISO-standard 789-6:1982.

( 33 ) Enligt ISO-standard 789-6:1982.

( 34 ) Stryk det som ej är tillämpligt.

( 35 ) I tillämpliga fall.

( 36 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 37 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 38 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 39 ) Ange minimivärden.

( 40 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 41 ) Ange den provningsmetod som använts.

( 42 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 43 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 44 ) Ange den provningsmetod som använts.

( 45 ) Ange minimivärden.

( 46 ) Stryk det som ej är tillämpligt.

( 47 ) Stryk det som ej är tillämpligt.

( 48 ) I tillämpliga fall.

( 49 ) Bland annat alla erforderliga uppgifter om de olika frivilliga områdena eller värdena samt om hur de påverkar varandra (i förekommande fall i tabellform).

( 50 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 51 ) Ange minimivärden.

( 52 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 53 ) Bland annat alla erforderliga uppgifter om de olika frivilliga områdena eller värdena samt om hur de påverkar varandra (i förekommande fall i tabellform).

( 54 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 55 ) Ange minimivärden.

( 56 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 57 ) Bland annat alla erforderliga uppgifter om de olika frivilliga områdena eller värdena samt om hur de påverkar varandra (i förekommande fall i tabellform).

( 58 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 59 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 60 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 61 ) Ange minimivärden.

( 62 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 63 ) Bland annat alla erforderliga uppgifter om de olika frivilliga områdena eller värdena samt om hur de påverkar varandra (i förekommande fall i tabellform).

( 64 ) Ange minimivärden.

( 65 ) Stryk det som inte är tillämpligt.

( 66 ) Bland annat alla erforderliga uppgifter om de olika frivilliga områdena eller värdena samt om hur de påverkar varandra (i förekommande fall i tabellform).

( 67 ) EGT L 67, 10.3.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/1/EG (EGT L 21, 26.1.2000, s. 16).

( 68 ) Endast när detta värde har ändrats under den aktuella typgodkännandeetappen.

Top