EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0821-20161217

Consolidated text: Kommissionens beslut av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey [delgivet med nr K(2003) 4309] (Text av betydelse för EES) (2003/821/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/821/2016-12-17

02003D0821 — SV — 17.12.2016 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 november 2003

om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey

[delgivet med nr K(2003) 4309]

(Text av betydelse för EES)

(2003/821/EG)

(EGT L 308 25.11.2003, s. 27)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2295 Text av betydelse för EES av den 16 december 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 november 2003

om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey

[delgivet med nr K(2003) 4309]

(Text av betydelse för EES)

(2003/821/EG)Artikel 1

För tillämpningen av artikel 25.2 i direktiv 95/46/EG skall Bailiwick of Guernsey anses erbjuda en adekvat skyddsnivå för de personuppgifter som överförs från Europeiska gemenskapen.

Artikel 2

Detta beslut avser den skyddsnivå som garanteras på Guernsey i fråga om uppfyllande av kraven i artikel 25.1 i direktiv 95/46/EG och påverkar inte andra villkor och begränsningar varigenom övriga bestämmelser i direktivet genomförs med avseende på behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna.

▼M1

Artikel 3

När de behöriga myndigheterna i en medlemsstat utövar sina befogenheter enligt artikel 28.3 i direktiv 95/46/EG och detta leder till ett tillfälligt eller slutligt förbud mot dataflöden till Bailiwick of Guernsey i syfte att skydda enskilda personer med avseende på behandlingen av deras personuppgifter, ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen, som vidarebefordrar underrättelsen till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 4

1.  Kommissionen ska fortlöpande övervaka förändringar i Guernseys rättsordning som skulle kunna påverka detta besluts funktionssätt, inklusive förändringar vad gäller offentliga myndigheters tillgång till personuppgifter, för att bedöma om Guernsey fortsätter att garantera en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om fall där de åtgärder som vidtas av organ med ansvar för efterlevnaden av skyddsreglerna i Guernsey inte har kunnat säkerställa att reglerna efterlevs.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om varje indikation på att Guernseys offentliga myndigheter med ansvar för nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra allmänintressen ingriper i enskilda personers rätt till skydd av sina personuppgifter på ett sätt som går utöver vad som är absolut nödvändigt, eller på att det inte finns något effektivt rättsligt skydd mot sådana ingrepp.

4.  Om det finns bevis för att en adekvat skyddsnivå inte längre säkerställs, inbegripet i situationer som avses i punkterna 2 och 3 i denna artikel, ska kommissionen underrätta Guernseys behöriga myndighet om detta och vid behov lägga fram förslag till åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG i syfte att helt eller tills vidare upphäva detta beslut eller begränsa dess tillämpningsområde.

▼B

Artikel 5

Kommissionen skall övervaka tillämpningen av detta beslut och rapportera alla relevanta slutsatser till den kommitté som inrättats enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG, vilket även inbegriper alla omständigheter som skulle kunna påverka konstaterandet i artikel 1 i detta beslut att det skydd som ges på Guernsey är adekvat i den mening som avses i artikel 25 i direktiv 95/46/EG, och alla de omständigheter som visar att detta beslut tillämpas på ett diskriminerande sätt.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att efterkomma detta beslut senast fyra månader efter det att beslutet meddelats.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Top