EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0060-20080903

Consolidated text: Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/60/2008-09-03

2002L0060 — SV — 03.09.2008 — 005.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV 2002/60/EG

av den 27 juni 2002

om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 192, 20.7.2002, p.27)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 5 december 2006

  L 346

41

9.12.2006

 M2

RÅDETS DIREKTIV 2006/104/EG av den 20 november 2006

  L 363

352

20.12.2006

 M3

KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 november 2007

  L 294

26

13.11.2007

►M4

RÅDETS DIREKTIV 2008/73/EG Text av betydelse för EES av den 15 juli 2008

  L 219

40

14.8.2008


Ändrad genom:

 A1

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen

  L 236

33

23.9.2003
▼B

RÅDETS DIREKTIV 2002/60/EG

av den 27 juni 2002

om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka ( 1 ), särskilt artikel 15 och artikel 24.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med de allmänna åtgärder som fastställs genom direktiv 92/119/EEG är att hindra spridning av vissa djursjukdomar som har stora inverkningar på ekonomin, särskilt genom att kontrollera förflyttning av djur och produkter som kan sprida smittan.

(2)

Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) är det tekniska referensorgan för djurhälsa som erkänts av Världshandelsorganisationen. OIE har upprättat en förteckning över epizootiska sjukdomar som kan ha stora inverkningar på ekonomin (A-förteckningen).

(3)

Direktiv 92/119/EEG bör vara tillämpligt på alla de epizootiska sjukdomar som är upptagna i OIE:s A-förteckning, med undantag för dem för vilka särskilda bestämmelser redan har fastställts på gemenskapsnivå.

(4)

Teschensjuka finns inte längre upptagen i A-förteckningen. Denna sjukdom bör därför strykas från förteckningen i bilaga I till direktiv 92/119/EEG.

(5)

Afrikansk svinpest, som är upptagen i OIE:s A-förteckning, är en sjukdom som kan ha stor inverkan på ekonomin och som förekommer i vissa begränsade områden inom gemenskapen. Det bör därför fastställas gemenskapsåtgärder för bekämpning av den sjukdomen.

(6)

Afrikansk svinpest bör införas i förteckningen i bilaga I till direktiv 92/119/EEG och särskilda bestämmelser för bekämpning av sjukdomen bör fastställas i enlighet med artikel 15 i det direktivet.

(7)

Bestämmelser bör antas för att kontrollera transporter av svin och köttprodukter av svin från områden som omfattas av restriktioner efter det att utbrott av afrikansk svinpest har konstaterats. Dessa bestämmelser bör likna de gemenskapsbestämmelser som fastställts för bekämpning av andra sjukdomar hos svin, exempelvis vesikulär svinsjuka och klassisk svinpest.

(8)

Särskilt rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest ( 2 ) bör stå som modell för att fastställa särskilda åtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest. Nödvändiga ändringar bör emellertid göras, bland annat med hänsyn till skillnaderna mellan de två sjukdomarna och avsaknaden av vaccin i detta skede, och särskilt bör hänsyn tas till inkubationstiden för afrikansk svinpest och risken för att sjukdomen kan överföras av vektorer.

(9)

De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 3 ).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte

Genom detta direktiv införs minimiåtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest inom gemenskapen.

Teschensjuka undantas i detta direktiv från den grupp sjukdomar för vilka de allmänna bekämpningsåtgärderna enligt direktiv 92/119/EEG skall tillämpas.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)  svin: djur av familjen Suidae, inklusive viltlevande svin.

b)  viltlevande svin: andra svin än sådana som hålls eller föds upp på en anläggning.

c)  anläggning: ett jordbruksföretag eller annan anläggning beläget på en medlemsstats territorium där svin föds upp eller hålls, tillfälligt eller permanent. I definitionen ingår inte slakterier, transportmedel och inhägnade områden där viltlevande svin hålls och får jagas. Dessa inhägnade områden måste ha en storlek och struktur som gör att de åtgärder som fastställs i artikel 5.1 inte är tillämpliga.

d)  diagnostikhandbok: den diagnostikhandbok som avses i artikel 18.3.

e)  svin som misstänks vara smittat av afrikansk svinpest-virus: varje svin eller slaktkropp av svin som uppvisar kliniska symtom eller postmortala organskador eller reaktioner på laboratorieprov som utförts enligt diagnostikhandboken och som tyder på möjlig förekomst av afrikansk svinpest.

f)  fall av afrikansk svinpest eller svin som har smittats med afrikansk svinpest: varje svin eller slaktkropp av svin

 hos vilket kliniska symtom på eller postmortala organskador till följd av afrikansk svinpest har bekräftats officiellt, eller

 hos vilket sjukdomens förekomst har bekräftats officiellt efter en laboratorieundersökning som har utförts i enlighet med diagnostikhandboken.

g)  utbrott av afrikansk svinpest: en anläggning där ett eller flera fall av afrikansk svinpest har upptäckts.

h)  primärt utbrott: ett utbrott i den mening som avses i artikel 2d i rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen ( 4 ).

i)  smittat område: ett område i en medlemsstat där åtgärder för sjukdomsutrotning har vidtagits enligt artikel 15 eller 16, efter bekräftelse av ett eller flera fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin.

j)  primärt fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin: varje fall av afrikansk svinpest som upptäcks hos viltlevande svin i ett område där inga åtgärder har vidtagits i enlighet med artikel 15 eller 16.

k)  kontaktanläggning: en anläggning som kan ha drabbats av afrikansk svinpest till följd av det geografiska läget, förflyttning av personer, svin eller fordon eller på något annat sätt.

l)  ägare: fysisk eller juridisk person som äger svin eller har ansvar för deras skötsel, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte.

m)  behörig myndighet: den behöriga myndighet som avses i artikel 2.6 i direktiv 90/425/EEG ( 5 ).

n)  officiell veterinär: den veterinär som utsetts av medlemsstatens behöriga myndighet.

o)  bearbetning: en av de behandlingar av högriskmaterial som fastställs i artikel 3 i direktiv 90/667/EEG ( 6 ) och som utförs på ett sådant sätt att risken för spridning av afrikansk svinpest-virus undviks.

p)  avlivning: avlivning av svin i den mening som avses i artikel 2.6 i direktiv 93/119/EEG ( 7 ).

q)  slakt: slakt av svin i den mening som avses i artikel 2.7 i direktiv 93/119/EEG.

r)  vektor: en fästing av släktet Ornithodorus erraticus.

Artikel 3

Anmälan om afrikansk svinpest

1.  Medlemsstaterna skall föreskriva obligatorisk skyldighet att omedelbart anmäla förekomst eller misstänkt förekomst av afrikansk svinpest till den behöriga myndigheten.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av gällande gemenskapslagstiftning om anmälan av utbrott av djursjukdomar, skall de medlemsstater på vars territorium förekomsten av afrikansk svinpest har konstaterats göra följande:

a) I enlighet med bilaga I anmäla sjukdomen till kommissionen och övriga medlemsstater samt lämna uppgifter om följande:

 De utbrott av afrikansk svinpest som har bekräftats på anläggningarna.

 Bekräftade fall av afrikansk svinpest på slakterier eller i transportmedel.

 De primära fall av afrikansk svinpest som har bekräftats hos viltlevande svin.

 Resultaten av den epidemiologiska undersökning som har utförts i enlighet med artikel 8.

b) Underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om ytterligare fall som bekräftats hos viltlevande svin i ett område som har smittats med afrikansk svinpest, i enlighet med artikel 16.3 a och artikel 16.4.

Artikel 4

Åtgärder vid misstanke om afrikansk svinpest hos svin på en anläggning

1.  Om en anläggning har ett eller flera svin som misstänks vara smittade med afrikansk svinpest-virus, skall medlemsstaterna se till att den behöriga myndigheten omedelbart påbörjar officiella undersökningar, i enlighet med förfarandena i diagnostikhandboken, så att förekomsten av sjukdomen kan bekräftas eller uteslutas.

När en officiell veterinär besöker anläggningen skall det också företas en kontroll av det register och de identifikationsmärken för svin som avses i artiklarna 4 och 5 i rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 om identifikation och registrering av djur ( 8 ).

2.  Om den behöriga myndigheten anser att förekomsten av afrikansk svinpest på en anläggning inte kan uteslutas, skall anläggningen genast sättas under officiell övervakning och följande regler skall följas:

a) Alla svin i de olika kategorierna på anläggningen skall räknas och en förteckning sammanställas över antalet svin i varje kategori som redan insjuknat, dött eller som sannolikt kommer att smittas. Förteckningen skall uppdateras efterhand med alla svin som föds eller dör så länge misstanken kvarstår. Uppgifterna i förteckningen skall visas upp på begäran och får kontrolleras vid varje besök.

b) Alla svin i anläggningen skall hållas kvar i de utrymmen där de normalt hålls eller stängas in på något ställe där de kan isoleras.

c) Inga svin får föras till eller från anläggningen. Den behöriga myndigheten får vid behov utsträcka förbudet att lämna anläggningen till att även omfatta andra djurarter och kräva att lämpliga åtgärder vidtas för att oskadliggöra gnagare eller insekter.

d) Inga slaktkroppar av svin får lämna anläggningen utan godkännande av den behöriga myndigheten.

e) Varken kött, köttprodukter av svin, sperma, ägg eller embryon från svin, djurfoder, redskap, material eller avfall som kan befaras överföra afrikansk svinpest får lämna anläggningen utan godkännande av den behöriga myndigheten. Kött, köttprodukter av svin, sperma, ägg eller embryon får inte flyttas från anläggningen för handel inom gemenskapen.

f) All persontrafik till eller från anläggningen skall skriftligen godkännas av den behöriga myndigheten.

g) All fordonstrafik till eller från anläggningen skall skriftligen godkännas av den behöriga myndigheten.

h) Lämpliga desinfektionsmedel skall användas vid in- och utgångar till de byggnader där svinen är inhysta och till själva anläggningen. Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningen skall vidta de hygienåtgärder som krävs för att minska risken för att afrikansk svinpest-virus sprids. Dessutom skall alla transportmedel noggrant desinfekteras innan de lämnar anläggningen.

i) En epidemiologisk undersökning skall utföras i enlighet med artikel 8.

3.  Om den epidemiologiska situationen så kräver får den behöriga myndigheten göra följande:

a) Tillämpa åtgärderna i artikel 5.1 på den anläggning som avses i punkt 2 i denna artikel. Den behöriga myndigheten får dock, om den bedömer att omständigheterna tillåter det, begränsa tillämpningen av dessa åtgärder till de svin som misstänks vara smittade med afrikansk svinpest-virus samt den del av anläggningen där de hålls, förutsatt att dessa svin har inhysts, hållits och utfodrats helt separat från anläggningens övriga svin. Under alla omständigheter skall ett tillräckligt antal prover tas från svinen när de avlivas så att förekomsten av afrikansk svinpest-virus kan bekräftas eller uteslutas, i enlighet med diagnostikhandboken.

b) Upprätta en tillfällig kontrollzon runt den anläggning som avses i punkt 2. En del av eller samtliga de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 skall tillämpas på anläggningarna för svinhållning inom denna zon.

4.  Sedan åtgärderna enligt punkt 2 väl har vidtagits får de inte upphävas förrän det officiellt har uteslutits att afrikansk svinpest förekommer vid anläggningen.

Artikel 5

Åtgärder vid bekräftelse av afrikansk svinpest hos svin på en anläggning

1.  Så snart förekomst av afrikansk svinpest på en anläggning är officiellt bekräftad, skall medlemsstaterna se till att den behöriga myndigheten utöver åtgärderna enligt artikel 4.2 meddelar föreskrifter om följande:

a) Alla svin på anläggningen skall avlivas utan dröjsmål under officiell kontroll och på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att afrikansk svinpest-viruset sprids under transporten eller avlivningen.

b) Ett tillräckligt antal prover skall i enlighet med diagnostikhandboken tas från svinen när de avlivas så att det kan fastställas hur afrikansk svinpest-viruset införts på anläggningen och hur länge det kan ha funnits där innan sjukdomen anmäldes.

c) Slaktkroppar av svin som har dött eller som har avlivats skall bearbetas under officiell kontroll.

d) Kött från svin som har slaktats under perioden mellan den tidpunkt då smittan antas ha kommit till anläggningen och den tidpunkt då de officiella åtgärderna började tillämpas skall i möjligaste mån spåras och bearbetas under officiell kontroll.

e) Sperma, ägg eller embryon från svin som samlats in på anläggningen mellan den tidpunkt då sjukdomen antas ha kommit till anläggningen och den tidpunkt då de officiella åtgärderna började tillämpas skall spåras och förstöras under officiell övervakning på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att afrikansk svinpest-viruset sprids.

f) Alla ämnen och allt avfall som kan befaras vara smittade, t.ex. foder, skall bearbetas. Allt engångsmaterial som kan vara smittat, särskilt sådant som använts vid avlivningen, skall förstöras. Dessa åtgärder skall utföras enligt den officielle veterinärens anvisningar.

g) De byggnader där svinen hållits, de fordon som använts för att transportera svinen eller slaktkroppar av svinen samt all utrustning, strö, gödsel eller slam som kan befaras vara smittat skall, sedan svinen avlägsnats, rengöras, vid behov behandlas med insektsbekämpningsmedel, desinfekteras och behandlas i enlighet med artikel 12.

h) Vid ett primärt utbrott av sjukdomen skall isolatet av afrikansk svinpest-viruset genomgå det laboratorieförfarande som fastställs i diagnostikhandboken så att den genetiska typen kan fastställas.

i) En epidemiologisk undersökning skall utföras i enlighet med artikel 8.

2.  Om ett utbrott har konstaterats i ett laboratorium, en djurpark, ett naturreservat eller ett inhägnat område där svin hålls i vetenskapligt syfte eller i syfte att bevara arten eller en ovanlig ras, får medlemsstaten i fråga besluta om undantag från punkterna 1 a och 1 e, under förutsättning att gemenskapens grundläggande intressen inte hotas.

Ett sådant beslut skall omedelbart meddelas kommissionen.

Kommissionen skall i samtliga fall omedelbart undersöka situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och så snart som möjligt i Ständiga veterinärkommittén. Vid behov skall åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprids vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Artikel 6

Åtgärder vid bekräftelse av afrikansk svinpest på anläggningar som består av olika produktionsenheter

1.  Om förekomst av afrikansk svinpest bekräftas vid anläggningar som består av två eller flera separata produktionsenheter får den behöriga myndigheten, för att pågående gödning av slaktsvin skall kunna avslutas, besluta om att bevilja undantag från artikel 5.1 a för friska svinproduktionsenheter inom en smittad anläggning under förutsättning att den officielle veterinären bekräftar att strukturen och storleken på dessa produktionsenheter och avstånden mellan dem, samt den verksamhet som bedrivs där är sådan att produktionsenheterna har helt åtskilda anordningar för inhysning, hållande och utfodring, så att viruset inte kan spridas från en produktionsenhet till en annan.

2.  Om undantaget i punkt 1 utnyttjas, skall medlemsstaterna utarbeta närmare bestämmelser för hur detta skall tillämpas med hänsyn till de garantier som kan lämnas för djurens hälsa.

3.  De medlemsstater som utnyttjar detta undantag skall omedelbart underrätta kommissionen om detta. Kommissionen skall i samtliga fall omedelbart undersöka situationen tillsammans med den berörda medlemsstaten och så snart som möjligt i Ständiga veterinärkommittén. Vid behov skall åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprids vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Artikel 7

Åtgärder på kontaktanläggningar

1.  En anläggning skall anses som en kontaktanläggning om den officielle veterinären upptäcker, eller på grundval av den epidemiologiska undersökning som utförts i enlighet med artikel 8 anser, att afrikansk svinpest kan ha införts, antingen från andra anläggningar till den anläggning som avses i artikel 4, eller från den senare till andra anläggningar.

Artikel 4 skall tillämpas på sådana anläggningar till dess förekomsten av afrikansk svinpest officiellt har uteslutits.

2.  Den behöriga myndigheten skall tillämpa de åtgärder som anges i artikel 5.1 på de kontaktanläggningar som avses i punkt 1 i denna artikel, om det behövs med hänsyn till den epidemiologiska situationen.

I enlighet med diagnostikhandboken skall ett tillräckligt antal prover tas från svinen när de avlivas så att förekomsten av afrikansk svinpest-virus på dessa anläggningar kan bekräftas eller uteslutas.

Artikel 8

Epidemiologisk undersökning

Medlemsstaterna skall se till att den epidemiologiska undersökningen av misstänkta fall eller utbrott av afrikansk svinpest utförs på grundval av enkäter som utarbetas inom ramen för de beredskapsplaner som avses i artikel 21.

En sådan undersökning skall minst behandla följande:

a) Den tid under vilken afrikansk svinpest-virus kan ha funnits på anläggningen innan sjukdomen anmäldes eller misstanke uppstod.

b) Den möjliga källan till afrikansk svinpest på anläggningen och identifiering av andra anläggningar där svin kan ha infekterats eller smittats från samma källa.

c) Förflyttningar av personer, fordon, svin, slaktkroppar, sperma, kött eller material som kan ha fört viruset till eller från anläggningarna i fråga.

d) Risken för att vektorer eller viltlevande svin orsakar att sjukdomen sprids.

Om resultaten av denna undersökning visar att afrikansk svinpest kan ha spridits från eller till anläggningar i andra medlemsstater skall kommissionen och medlemsstaterna i fråga omedelbart underrättas.

Artikel 9

Upprättande av skydds- och övervakningszoner

1.  Så snart diagnosen afrikansk svinpest hos svinen på en anläggning har bekräftats officiellt, skall den behöriga myndigheten fastställa en skyddszon med minst tre kilometers radie kring den plats där sjukdomen har brutit ut, och detta område skall i sin tur ingå i en övervakningszon med minst tio kilometers radie.

De åtgärder som avses i artiklarna 10 och 11 skall tillämpas i respektive zoner.

2.  När zonerna upprättas skall den behöriga myndigheten ta hänsyn till

a) resultaten av den epidemiologiska undersökning som har utförts i enlighet med artikel 8,

b) de geografiska förhållandena, särskilt naturliga eller artificiella avgränsningar,

c) anläggningarnas läge och närhet till varandra,

d) mönster för förflyttningar av och handel med svin samt tillgången till slakterier och anläggningar för bearbetning av slaktkroppar,

e) tillgänglig utrustning och personal för kontroll av svinens förflyttning inom zonerna, särskilt om de svin som skall avlivas måste flyttas från sin ursprungsanläggning.

3.  Om en zon innefattar delar av flera medlemsstaters territorium skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna tillsammans fastställa en sådan zon.

4.  Den behöriga myndigheten skall vidta alla åtgärder som behövs, däribland också att använda tydliga skyltar och varningsmeddelanden och utnyttja mediaresurser såsom press och television, för att säkerställa att alla personer i skydds- och övervakningszonerna är fullt medvetna om de restriktioner som gäller i enlighet med artiklarna 10 och 11 samt vidta alla åtgärder som de anser lämpliga för att säkerställa att dessa åtgärder vidtas.

Artikel 10

Åtgärder i skyddszonen

1.  Medlemsstaterna skall se till att följande åtgärder vidtas i skyddszonen:

a) En inventering av alla anläggningar skall göras så snart som möjligt; senast sju dagar efter det att skyddszonen upprättats skall dessa anläggningar besökas av en officiell veterinär som skall utföra en klinisk undersökning av svinen samt kontrollera det register och de identifikationsmärken för svinen som avses i artiklarna 4 och 5 i direktiv 92/102/EEG.

b) Förflyttning och transport av svin på allmänna och enskilda vägar, vid behov med undantag för anläggningarnas bruksvägar, skall vara förbjuden, om inte den behöriga myndigheten har lämnat sitt tillstånd i samband med tillståndet till de förflyttningar som avses i punkt f. Detta förbud behöver inte tillämpas på transittransporter av svin på landsväg eller järnväg utan lossning eller uppehåll. Dessutom kan enligt förfarandet i artikel 24.2 undantag beviljas för slaktsvin som kommer från platser utanför skyddszonen och som förs till ett slakteri inom skyddszonen för omedelbar slakt.

c) Lastbilar och andra fordon och utrustning som används för att transportera svin eller annan boskap eller material som kan vara smittat (t.ex. slaktkroppar, foder, gödsel och slam) skall rengöras, desinfekteras, vid behov behandlas med insektsbekämpningsmedel och behandlas så snart som möjligt efter nedsmittningen, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i artikel 12. Ingen lastbil eller annat fordon som har använts för transport av svin får lämna zonen utan att ha rengjorts och desinfekterats samt därefter ha inspekterats och ånyo godkänts för transportändamål av den behöriga myndigheten.

d) Inga andra tamdjur får föras till eller från någon anläggning utan att den behöriga myndigheten har lämnat sitt tillstånd.

e) Uppgift om alla döda eller sjuka svin i en anläggning skall omedelbart lämnas till den behöriga myndigheten som skall utföra lämpliga undersökningar i enlighet med förfarandena i diagnostikhandboken.

f) Svinen får inte flyttas från den anläggning där de hålls under minst 40 dagar efter det att en preliminär rengöring och desinfektion samt vid behov insektsbekämpning av de smittade anläggningarna slutförts. Under förutsättning att villkoren i punkt 3 är uppfyllda får den behöriga myndigheten efter 40 dagar tillåta att svin flyttas från anläggningen i fråga för att transporteras direkt till

 ett slakteri som utsetts av den behöriga myndigheten, helst inom skydds- eller övervakningszonen, för att omedelbart slaktas,

 en bearbetningsanläggning eller en lämplig plats där svinen omedelbart avlivas och deras slaktkroppar bearbetas under officiell kontroll,

 i undantagsfall, till andra lokaliteter inom skyddszonen. Medlemsstater som utnyttjar denna bestämmelse skall genast informera kommissionen om detta via Ständiga veterinärkommittén.

g) Sperma, ägg eller embryon från svin får inte lämna anläggningar inom skyddszonen.

h) Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningar för svinhållning skall vidta de hygienåtgärder som krävs för att minska risken för att afrikansk svinpest-virus sprids.

2.  Om förbuden enligt punkt 1 upprätthålls i mer än 40 dagar på grund av att ytterligare fall av sjukdomen inträffar och det som en följd av detta uppstår djurhälsoproblem eller andra problem med svinhållningen, får den behöriga myndigheten, under förutsättning att villkoren i punkt 3 är uppfyllda och efter en motiverad ansökan från ägaren, tillåta att svin flyttas från en anläggning inom skyddszonen för att transporteras direkt till

a) ett slakteri som utsetts av den behöriga myndigheten, helst inom skydds- eller övervakningszonen, för att omedelbart slaktas,

b) en bearbetningsanläggning eller en lämplig plats där svinen omedelbart avlivas och deras slaktkroppar bearbetas under officiell kontroll,

c) i undantagsfall, till andra lokaliteter inom skyddszonen. Medlemsstater som utnyttjar denna bestämmelse skall genast informera kommissionen om detta via Ständiga veterinärkommittén.

3.  När det hänvisas till denna punkt får den behöriga myndigheten tillåta att svin flyttas från anläggningen i fråga på följande villkor:

a) En officiell veterinär har utfört en klinisk undersökning av svinen på anläggningen, särskilt av dem som skall förflyttas, och också kontrollerat kroppstemperaturen i enlighet med förfarandena i diagnostikhandboken, samt kontrollerat det register och de identifikationsmärken för svin som avses i artiklarna 4 och 5 i direktiv 92/102/EEG.

b) De kontroller och undersökningar som avses i a har inte påvisat afrikansk svinpest, och direktiv 92/102/EEG har följts.

c) Svinen transporteras i fordon som har plomberats av den behöriga myndigheten.

d) Det fordon och den utrustning som har använts vid transporten av svinen rengörs och desinfekteras omedelbart efter transporten i enlighet med artikel 12.

e) Om svinen skall slaktas eller avlivas skall ett tillräckligt antal prover tas från svinen i enlighet med diagnostikhandboken så att förekomsten av afrikansk svinpest-virus på dessa anläggningar kan bekräftas eller uteslutas.

f) Om svinen skall transporteras till ett slakteri skall följande gälla:

 Den behöriga myndighet som ansvarar för slakteriet skall ha blivit underrättad om att svinen skall sändas dit och den skall underrätta den avsändande behöriga myndigheten när svinen har anlänt.

 Vid ankomsten till slakteriet skall dessa svin hållas och slaktas avskilda från andra svin.

 Vid besiktning före och efter slakt vid det slakteri som utsetts skall den behöriga myndigheten ge akt på alla tecken som kan tyda på förekomsten av afrikansk svinpest-virus.

 Färskt kött från dessa svin skall bearbetas eller märkas med den särskilda stämpel som avses i artikel 5a i rådets direktiv 72/461/EEG av den 22 december 1972 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen ( 9 ) och behandlas separat i enlighet med artikel 4.1 a i i rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen ( 10 ). Detta skall ske vid en inrättning som utsetts av den behöriga myndigheten. Köttet skall sändas till denna inrättning på villkor att sändningen plomberas före avsändningen och förblir plomberad under hela transporten.

4.  Åtgärderna inom skyddszonen skall fortsätta att tillämpas åtminstone tills följande villkor har uppfyllts:

a) Rengöringen, desinfektionen och vid behov insektsbekämpningen i de smittade anläggningarna har slutförts.

b) Svin på alla anläggningar har genomgått kliniska undersökningar och laboratorieundersökningar som utförts i enlighet med diagnostikhandboken för påvisande av eventuell förekomst av afrikansk svinpest-virus.

Undersökningarna enligt punkt b får äga rum tidigast 45 dagar efter det att den preliminära rengöringen, desinfektionen och vid behov insektsbekämpningen i de smittade anläggningarna har slutförts.

5.  Trots vad som sägs i punkterna 1 f, 2 och 4 får dock de tidsperioder på 40 och 45 dagar som föreskrivs i dessa punkter förkortas till 30 dagar om medlemsstaterna, i enlighet med diagnostikhandboken, har tillämpat ett intensivt provtagnings- och testprogram varigenom förekomst av afrikansk svinpest har kunnat uteslutas i anläggningen i fråga.

Artikel 11

Åtgärder i den upprättade övervakningszonen

1.  Medlemsstaterna skall se till att följande åtgärder vidtas i övervakningszonen:

a) En inventering skall göras av alla anläggningar för svinhållning.

b) Förflyttning och transport av svin på allmänna och enskilda vägar, vid behov med undantag för anläggningarnas bruksvägar, skall vara förbjuden, om inte den behöriga myndigheten har lämnat sitt tillstånd. Detta förbud behöver inte tillämpas på transittransporter av svin på landsväg eller järnväg utan lossning eller uppehåll, eller på slaktsvin som kommer från platser utanför övervakningszonen och som förs till ett slakteri inom övervakningszonen för omedelbar slakt.

c) Lastbilar och andra fordon och utrustning som används för att transportera svin eller annan boskap eller material som kan vara smittat (såsom slaktkroppar, foder, gödsel och slam m.m.) skall rengöras, desinfekteras, vid behov behandlas med insektsbekämpningsmedel och behandlas så snart som möjligt efter nedsmittningen, i enlighet med artikel 12. Ingen lastbil eller annat fordon som har använts för transport av svin får lämna zonen utan att ha rengjorts och desinfekterats.

d) Under de första sju dagarna efter det att övervakningszonen har upprättats får inga andra tamdjur föras till eller från någon anläggning utan att den behöriga myndigheten har lämnat sitt tillstånd.

e) Uppgift om alla döda eller sjuka svin i en anläggning skall omedelbart lämnas till den behöriga myndigheten som skall utföra lämpliga undersökningar i enlighet med förfarandena i diagnostikhandboken.

f) Svinen får inte flyttas från den anläggning där de hålls under minst 30 dagar efter det att en preliminär rengöring, desinfektion och vid behov insektsbekämpning i de smittade anläggningarna slutförts. Under förutsättning att villkoren i artikel 10.3 är uppfyllda får den behöriga myndigheten efter 30 dagar tillåta att svin flyttas från anläggningen i fråga för att transporteras direkt till

 ett slakteri som utsetts av den behöriga myndigheten, helst inom skydds- eller övervakningszonen, för att omedelbart slaktas,

 en bearbetningsanläggning eller en lämplig plats där svinen omedelbart avlivas och deras slaktkroppar bearbetas under officiell kontroll,

 i undantagsfall, till andra lokaliteter inom skydds- eller övervakningszonen. Medlemsstater som utnyttjar denna bestämmelse skall omedelbart informera kommissionen om detta via Ständiga veterinärkommittén.

Om svinen skall transporteras till ett slakteri får dock, efter en motiverad begäran av en medlemsstat och i enlighet med förfarandet i artikel 24.2, undantag från artikel 10.3 e och 10.3 f fjärde strecksatsen beviljas, särskilt när det gäller märkning av kött från dessa svin och användning av detta kött efter märkning samt för de behandlade produkternas destination.

g) Sperma, ägg eller embryon från svin får inte lämna anläggningar inom övervakningszonen.

h) Alla personer som kommer till eller lämnar anläggningen skall vidta de hygienåtgärder som krävs för att minska risken för att afrikansk svinpest-virus sprids.

2.  Om förbuden enligt punkt 1 upprätthålls i mer än 40 dagar på grund av att ytterligare fall av sjukdomen inträffar och om det som en följd av detta uppstår djurhälsoproblem eller andra problem med svinhållningen, får den behöriga myndigheten, under förutsättning att villkoren i artikel 10.3 är uppfyllda och efter en motiverad ansökan från ägaren, tillåta att svin flyttas från en anläggning inom övervakningszonen för att transporteras direkt till

a) ett slakteri som utsetts av den behöriga myndigheten, helst inom skydds- eller övervakningszonen, för att omedelbart slaktas,

b) en bearbetningsanläggning eller en lämplig plats där svinen omedelbart avlivas och deras slaktkroppar bearbetas under officiell kontroll,

c) i undantagsfall, till andra lokaliteter inom skydds- eller övervakningszonen. Medlemsstater som utnyttjar denna bestämmelse skall omedelbart informera kommissionen om detta via Ständiga veterinärkommittén.

3.  Åtgärderna inom övervakningszonen skall fortsätta att tillämpas åtminstone tills följande villkor har uppfyllts:

a) Rengöringen, desinfektionen och vid behov insektsbekämpningen i de smittade anläggningarna har slutförts.

b) Svin på alla anläggningar har genomgått kliniska undersökningar och, vid behov, laboratorieundersökningar i enlighet med diagnostikhandboken för påvisande av eventuell förekomst av afrikansk svinpest-virus.

Undersökningarna enligt punkt b får äga rum tidigast 40 dagar efter det att den preliminära rengöringen, desinfektionen och vid behov insektsbekämpningen i de smittade anläggningarna har slutförts.

4.  Trots vad som sägs i punkterna 1 f, 2 och 3 får dock den tidsperiod på 30 dagar som föreskrivs i punkt 1 f och de tidsperioder på 40 dagar som föreskrivs i punkterna 2 och 3 förkortas till 21, 30 respektive 20 dagar om medlemsstaterna, i enlighet med diagnostikhandboken, har tillämpat ett intensivt provtagnings- och testprogram varigenom förekomst av afrikansk svinpest har kunnat uteslutas i anläggningen i fråga.

Artikel 12

Rengöring, desinfektion och insektsbekämpning

Medlemsstaterna skall se till att

a) de desinfektionsmedel och insektsbekämpningsmedel som används samt deras koncentrationer är officiellt godkända av den behöriga myndigheten,

b) rengöring, desinfektion och vid behov insektsbekämpning utförs under officiell kontroll och i enlighet med

 den officielle veterinärens anvisningar och

 de principer och förfaranden som anges i bilaga II.

Artikel 13

Återinsättning av svin på anläggningar efter sjukdomsutbrott

1.  Inga svin får återinsättas på de anläggningar som avses i artikel 5 förrän tidigast 40 dagar efter det att rengöringen, desinfektionen och vid behov insektsbekämpningen i den aktuella anläggningen har slutförts i enlighet med punkterna 2 och 5 i denna artikel.

2.  Det skall vid återinsättning av svin tas hänsyn till den verksamhet som bedrivs i anläggningen i fråga och den skall ske enligt något av förfarandena i punkterna 3 och 4.

3.  När det gäller anläggningar där förekomsten av sjukdom inte sätts i samband med vektorer skall följande förfarande tillämpas:

a) När det gäller svinbesättningar som hålls utomhus skall återinsättningen av svin börja med att kontrollsvin sätts in som har kontrollerats och befunnits fria från antikroppar mot afrikansk svinpest-virus eller som kommer från anläggningar som inte omfattas av restriktioner i samband med afrikansk svinpest. Kontrollsvinen skall enligt den behöriga myndighetens krav placeras ut i hela den smittade anläggningen och förekomsten av antikroppar skall kontrolleras genom provtagning 45 dagar senare, i enlighet med diagnostikhandboken. Inget svin får lämna anläggningen innan negativa resultat av den serologiska undersökningen finns tillgängliga. Om inget av svinen har utvecklat antikroppar mot afrikansk svinpest-virus får full återinsättning ske.

b) När det gäller alla andra former av uppfödning skall återinsättning av svin ske antingen i enlighet med föreskrifterna i punkt a eller genom fullständig återinsättning under förutsättning att

 alla svin anländer inom en period av tjugo dagar och kommer från anläggningar som inte omfattas av några restriktioner i samband med afrikansk svinpest,

 den nyinsatta besättningen undersöks serologiskt i enlighet med diagnostikhandboken; stickprovskontroll för undersökningen skall utföras tidigast 45 dagar efter de sista svinens ankomst,

 inget svin får lämna anläggningen innan negativa resultat av den serologiska undersökningen finns tillgängliga.

4.  I anläggningar där förekomsten av sjukdom sätts i samband med vektorer får återinsättning inte ske förrän tidigast efter 6 år, såvida inte

a) särskilda åtgärder för att utrota vektorn från de lokaler och från de platser där svin kommer att hållas eller där svin kan komma i kontakt med vektorn har genomförts med lyckat resultat under officiell kontroll, eller

b) det har kunnat påvisas att vektorns fortbestånd inte längre utgör någon betydande risk för överföring av afrikansk svinpest.

Därefter skall åtgärderna i punkt 3 a tillämpas.

Utöver dessa åtgärder gäller emellertid att inget svin får lämna anläggningen i fråga efter full återinsättning förrän ytterligare serologiska undersökningar avseende afrikansk svinpest, som genomförts i enlighet med diagnostikhandboken av prover som samlats in från svin på anläggningen tidigast 60 dagar efter full återinsättning, uppvisat negativt resultat.

5.  Om förekomsten av sjukdomen inte har kunnat sättas i samband med vektorer får den behöriga myndigheten, om mer än 6 månader har förflutit sedan rengöringen och desinfektionen av anläggningen slutförts, bevilja undantag från punkt 3 med hänsyn till den epidemiologiska situationen.

6.  Återinsättning av andra tamdjur än svin på anläggningar enligt artikel 5 får endast ske med tillstånd av den behöriga myndigheten som skall ta hänsyn till den risk för spridning av sjukdomen eller vektorers fortbestånd som en sådan återinsättning innebär.

Artikel 14

Åtgärder vid misstänkt eller bekräftad afrikansk svinpest hos svin på ett slakteri eller i ett transportmedel

1.  Vid misstanke om förekomst av afrikansk svinpest på ett slakteri eller i ett transportmedel skall medlemsstaterna se till att den behöriga myndigheten omedelbart inleder officiella undersökningar i enlighet med förfarandena i diagnostikhandboken, så att förekomsten av sjukdomen kan bekräftas eller uteslutas.

2.  Om ett fall av afrikansk svinpest upptäcks vid ett slakteri eller i ett transportmedel skall den behöriga myndigheten se till att

a) alla mottagliga djur på slakteriet eller i transportmedlet avlivas utan dröjsmål,

b) slaktkroppar, slaktbiprodukter och animaliskt avfall av djur som kan vara smittade eller smittförande bearbetas under officiell kontroll,

c) rengöring, desinfektion och vid behov insektsbekämpning i byggnader och utrustning, inklusive fordon, sker under den officielle veterinärens övervakning och i enlighet med artikel 12,

d) en epidemiologisk undersökning utförs i tillämpliga delar enligt artikel 8,

e) isolatet av afrikansk svinpest-viruset genomgår det laboratorieförfarande som anges i diagnostikhandboken så att den genetiska virustypen kan bestämmas,

f) åtgärderna i artikel 7 tillämpas på den anläggning som de smittade svinen eller slaktkropparna kommer från samt på andra kontaktanläggningar; om inget annat framkommer av den epidemiologiska undersökningen skall åtgärderna i artikel 5.1 tillämpas i de smittade svinens eller slaktkropparnas ursprungsanläggning,

g) inga djur tas emot för slakt eller transport förrän tidigast 24 timmar efter det att rengöringen, desinfektionen och vid behov insektsbekämpningen i enlighet med artikel 12 har slutförts.

Artikel 15

Åtgärder vid misstänkt eller bekräftad afrikansk svinpest hos viltlevande svin

1.  Omedelbart efter det att den behöriga myndigheten i en medlemsstat underrättats om att viltlevande svin misstänks vara smittade skall den vidta lämpliga åtgärder för att bekräfta eller utesluta sjukdomens förekomst genom att upplysa ägare till svin samt jägare om detta och genom att undersöka, även genom laboratorieundersökningar, alla viltlevande svin som skjutits eller hittats döda.

2.  Så snart ett primärt fall av afrikansk svinpest har bekräftats hos viltlevande svin skall medlemsstatens behöriga myndighet omedelbart vidta följande åtgärder för att minska spridningen av sjukdomen:

a) En expertgrupp skall upprättas bestående av veterinärer, jägare, viltforskare och epidemiologer. Expertgruppen skall bistå den behöriga myndigheten i följande uppgifter:

 Den epidemiologiska situationen skall studeras och det smittade området skall avgränsas enligt artikel 16.3 b.

 Lämpliga åtgärder skall vidtas för det smittade området utöver de åtgärder som avses i punkterna b och c; dessa åtgärder får omfatta tillfälligt förbud mot att jaga och utfodra viltlevande svin.

 En utrotningsplan skall utarbetas och överlämnas till kommissionen i enlighet med artikel 16.

 Kontroller skall genomföras för att utvärdera om de åtgärder som vidtagits för att utrota afrikansk svinpest från det smittade området är effektiva.

b) Anläggningar för svinhållning i det område som definierats som smittat skall ställas under officiell övervakning och följande bestämmelser skall följas:

 En officiell inventering skall genomföras omfattande alla kategorier av svin i samtliga anläggningar och ägaren skall vara skyldig att hålla inventeringen aktuell. Uppgifterna från inventeringen skall redovisas på begäran och får kontrolleras vid varje inspektion. I anläggningar med frigående svin får den första inventeringen dock grundas på en uppskattning.

 Alla svin i anläggningen skall hållas kvar i sina stallar eller på någon annan plats där de kan hållas avskilda från viltlevande svin. De viltlevande svinen får inte ha tillgång till något material som senare kan komma i kontakt med svinen i anläggningen.

 Inga svin får föras till eller från anläggningen annat än då den behöriga myndigheten ger sitt tillstånd med hänsyn till den epidemiologiska situationen.

 Lämpliga desinfektionsmedel och vid behov insektsbekämpningsmedel skall användas vid in- och utgångar till de byggnader där svinen är inhysta och till själva anläggningen.

 Lämpliga hygienåtgärder skall vidtas av alla personer som kommer i kontakt med viltlevande svin, för att minska risken för att afrikansk svinpest-virus sprids.

 Förekomst av afrikansk svinpest skall undersökas hos alla de svin i en anläggning som har dött eller insjuknat med symtom på afrikansk svinpest.

 Inte någon del av ett viltlevande svin, som skjutits eller hittats dött, får föras in i en anläggning för svinhållning, och inte heller något material eller någon utrustning som kan ha smittats med afrikansk svinpest-virus.

 Varken svin eller sperma, embryon eller ägg från svin får flyttas från det smittade området för handel inom gemenskapen.

c) Alla viltlevande svin som skjutits eller hittats döda i det område som definierats som smittat skall besiktigas av en officiell veterinär och förekomsten av afrikansk svinpest skall undersökas i enlighet med diagnostikhandboken. Slaktkroppar av alla djur som befunnits positiva skall bearbetas under officiell kontroll. Om provtagningen ger ett negativt resultat i fråga om afrikansk svinpest skall medlemsstaterna tillämpa de åtgärder som avses i artikel 11.2 i rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av viltkött ( 11 ). Delar som inte är avsedda att användas som livsmedel skall bearbetas under officiell kontroll.

d) Isolatet av afrikansk svinpest-virus skall genomgå det laboratorieförfarande som anges i diagnostikhandboken så att den genetiska virustypen kan fastställas.

3.  Om ett fall av afrikansk svinpest har inträffat hos viltlevande svin i ett område som ligger nära gränsen till en annan medlemsstat, skall de berörda medlemsstaterna samarbeta vid upprättandet av dessa sjukdomsbekämpande åtgärder.

Artikel 16

Planer för utrotning av afrikansk svinpest i en population av viltlevande svin

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärderna enligt artikel 15 skall medlemsstaterna inom 90 dagar efter det att ett primärt fall av afrikansk svinpest hos viltlevande svin har bekräftats till kommissionen överlämna en skriftlig plan avseende de åtgärder som vidtagits för att utrota sjukdomen inom det område som definierats som smittat och avseende de åtgärder som genomförts i anläggningarna inom detta område.

Kommissionen skall granska planen för att avgöra om den gör det möjligt att nå det önskade målet. Planen, vid behov med ändringar, skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Planen får senare ändras eller kompletteras med hänsyn till hur läget utvecklas.

Om dessa ändringar avser en ny avgränsning av det smittade området skall medlemsstaterna se till att kommissionen och de övriga medlemsstaterna underrättas om dessa ändringar utan dröjsmål.

Om ändringarna gäller andra bestämmelser i planen, skall medlemsstaterna lämna in den ändrade planen till kommissionen för granskning och eventuellt godkännande i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

2.  Efter det att åtgärderna i planen enligt punkt 1 har godkänts skall dessa åtgärder ersätta de inledande åtgärderna enligt artikel 15 vid en tidpunkt som skall bestämmas i samband med godkännandet.

3.  Planen enligt punkt 1 skall innehålla uppgifter om följande:

a) Resultaten av de epidemiologiska undersökningar och kontroller som utförts i enlighet med artikel 15 samt sjukdomens geografiska utbredning.

b) Avgränsningen av det smittade området inom den berörda medlemsstaten. Vid avgränsningen av det smittade området skall den behöriga myndigheten ta hänsyn till

 resultaten av de epidemiologiska undersökningarna och sjukdomens geografiska utbredning,

 populationen av viltlevande svin i området,

 förekomsten av större naturliga eller konstgjorda hinder för de viltlevande svinens förflyttning.

c) Upprättande av ett nära samarbete mellan biologer, jägare, jägarorganisationer, viltvårdsorganisationer och veterinärmyndigheter (djurhälsa och folkhälsa).

d) Genomförande av en informationskampanj som skall öka jägarnas medvetenhet om de åtgärder som de skall vidta inom ramen för utrotningsplanen.

e) Särskilda insatser som gjorts för att bestämma smittans omfattning i populationen av viltlevande svin genom undersökning av viltlevande svin som skjutits av jägare eller hittats döda samt genom laboratorieundersökningar, inbegripet epidemiologiska undersökningar stratifierade efter ålder.

f) De krav som jägarna skall uppfylla för att hindra att sjukdomen sprids.

g) Metoden för avlägsnande av viltlevande svin som hittats döda eller skjutits, vilken skall grunda sig på följande:

 Bearbetning under officiell kontroll, eller

 en besiktning utförd av en officiell veterinär och laboratorietester i enlighet med diagnostikhandboken. Kadaver av alla djur som befunnits positiva skall bearbetas under officiell kontroll. Om provtagningen ger ett negativt resultat i fråga om afrikansk svinpest skall medlemsstaterna tillämpa de åtgärder som avses i artikel 11.2 i direktiv 92/45/EEG. Delar som inte är avsedda att användas som livsmedel skall bearbetas under officiell kontroll.

h) Den epidemiologiska undersökning som skall utföras på varje viltlevande svin, som skjutits eller hittats dött. Vid denna undersökning skall det i ett formulär lämnas uppgifter om följande:

 Det geografiska område där djuret hittats dött eller skjutits.

 Det datum då djuret hittats dött eller skjutits.

 Den person som hittat eller skjutit djuret.

 Svinets ålder och kön.

 Om det skjutits: symtom innan det sköts.

 Om det hittats dött: slaktkroppens tillstånd.

 Resultat av laboratorieundersökningar.

i) Övervakningsprogram och förebyggande åtgärder som gäller för de anläggningar som är belägna inom det område som definierats som smittat samt vid behov i närliggande områden, inklusive transport och förflyttning av djur inom, från och till området. Dessa åtgärder skall minst omfatta förbud mot att flytta svin, deras sperma, embryon eller ägg från det smittade området för handel inom gemenskapen, och de får omfatta ett tillfälligt förbud mot svinproduktion och inrättande av nya anläggningar.

j) Andra kriterier som skall gälla för upphävande av de åtgärder som vidtagits.

k) Den myndighet som ansvarar för övervakning och samordning av de avdelningar som har ansvaret för att genomföra planen.

l) Det informationssystem som upprättats så att den expertgrupp som utsetts i enlighet med artikel 15.2 a regelbundet kan granska resultaten av utrotningsplanen.

m) De åtgärder för kontroll av sjukdomen som skall införas tidigast tolv månader efter det senaste konstaterade fallet av afrikansk svinpest hos viltlevande svin i det område som definierats som smittat; dessa övervakningsåtgärder skall gälla under ytterligare minst tolv månader och skall minst innefatta de åtgärder som redan införts i enlighet med punkterna e, g och h.

4.  En rapport om den epidemiologiska situationen i det avgränsade smittade området och resultaten av utrotningsplanen skall en gång i halvåret översändas till kommissionen och de övriga medlemsstaterna inom den kommitté som avses i artikel 23.

Närmare bestämmelser om de upplysningar som medlemsstaterna skall lämna i denna fråga får antas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 17

Åtgärder för att förhindra att afrikansk svinpest sprids genom vektorer

1.  Om vektorer kan förekomma eller misstänks förekomma på en anläggning där afrikansk svinpest bekräftats skall den behöriga myndigheten se till att följande åtgärder vidtas:

a) Den smittade byggnaden och dess omgivningar undersöks med avseende på förekomst av vektorer, genom fysisk kontroll och vid behov med hjälp av fällor enligt bilaga III.

b) Om förekomst av vektorer bekräftats

 genomförs lämpliga laboratorietester så att förekomsten av afrikansk svinpest-virus hos vektorerna kan bekräftas eller uteslutas,

 vidtas ytterligare lämpliga övervaknings-, kontroll- och bekämpningsåtgärder i anläggningen och i området omkring anläggningen.

c) Om förekomst av vektorer bekräftats men bekämpningen av dessa inte är praktiskt genomförbar, får svin och, om så krävs, andra tamdjur inte hållas på anläggningen förrän tidigast efter sex år.

2.  Den berörda medlemsstaten skall informera kommissionen och övriga medlemsstater om genomförandet av punkt 1 inom ramen för Ständiga veterinärkommittén.

3.  Ytterligare åtgärder för övervakning och bekämpning av vektorer samt för förebyggande av afrikansk svinpest kan vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Artikel 18

Diagnostiska förfaranden och biosäkerhetskrav

1.  Medlemsstaterna skall se till att

a) diagnostiska förfaranden, provtagning och laboratorietester för att upptäcka förekomsten av afrikansk svinpest utförs i enlighet med diagnostikhandboken,

▼M4

b) ett nationellt laboratorium i varje medlemsstat ansvarar för samordning av standarder och diagnosmetoder i enlighet med bilaga IV.

Medlemsstaterna ska göra närmare uppgifter om sitt nationella laboratorium och alla senare ändringar av dessa tillgängliga för övriga medlemsstater och för allmänheten på ett sätt som kan fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

▼B

2.  De nationella laboratorier som avses i bilaga IV skall samarbeta med gemenskapens referenslaboratorium enligt bilaga V. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet ( 12 ), särskilt artikel 28 i detta, skall laboratoriets befogenheter och skyldigheter vara de som anges i samma bilaga.

3.  För att garantera enhetliga förfaranden för diagnos av afrikansk svinpest och en lämplig differentialdiagnostik med klassisk svinpest skall en diagnostikhandbok för afrikansk svinpest godkännas inom sex månader från den dag då detta direktiv träder i kraft och i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 och innehålla minst följande:

a) Lägsta kvalitetsstandarder för de laboratorier som diagnostiserar afrikansk svinpest och för transport av proven.

b) Kriterier och förfaranden som skall följas när kliniska undersökningar eller besiktningar efter slakt genomförs för att bekräfta eller utesluta förekomsten av afrikansk svinpest.

c) Kriterier och förfaranden som skall följas vid insamling av prov från levande svin eller slaktkroppar av svin för att bekräfta eller utesluta afrikansk svinpest genom laboratorieundersökningar, som innefattar provtagningsmetoder för serologiska eller virologiska screeningtester genomförda inom ramen för de åtgärder som anges i detta direktiv.

d) Laboratorietester som skall användas för diagnostisering av afrikansk svinpest och som innefattar kriterier för utvärdering av resultaten av laboratorietesterna.

e) Laboratorietekniker för den genetiska typningen av isolat av afrikansk svinpest-virus.

4.  För att lämpliga villkor för biosäkerhet skall vara garanterade för att skydda djurhälsan skall afrikansk svinpest-virus, dess genom och antigener samt vacciner för forskning, diagnos eller tillverkning endast hanteras eller användas på platser, inrättningar eller laboratorier som har godkänts av den behöriga myndigheten.

Förteckningen över godkända platser, inrättningar och laboratorier skall översändas till kommissionen senast den 1 januari 2004, och skall hållas uppdaterad därefter.

5.  Bilagorna IV och V och diagnostikhandboken får kompletteras eller ändras i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 19

Användning, tillverkning och försäljning av vaccin mot afrikansk svinpest

Medlemsstaterna skall se till att

a) användning av vaccin mot afrikansk svinpest är förbjuden,

b) vacciner mot afrikansk svinpest på gemenskapens territorium hanteras, tillverkas, förvaras, levereras, distribueras och säljs under officiell kontroll.

Dock skall kommissionen för att beakta utvecklingen i fråga om forskning/vetenskap och teknik för framställning av sådant vaccin lägga fram en rapport för rådet, vid behov åtföljd av lämpliga förslag till uppdatering av detta direktiv.

Artikel 20

Gemenskapskontroller

Experter från kommissionen får, när så krävs för en enhetlig tillämpning av detta direktiv, i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna genomföra kontroller på plats. Den medlemsstat på vars territorium en kontroll utförs skall ge all nödvändig hjälp till experterna så att de kan fullgöra sina uppgifter. Kommissionen skall underrätta den behöriga myndigheten om resultaten av de utförda kontrollerna.

Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt sådana som syftar till att reglera formerna för samarbete med de nationella myndigheterna, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 21

Beredskapsplaner

1.  Varje medlemsstat skall upprätta en beredskapsplan med uppgifter om de åtgärder som skall vidtas nationellt vid ett utbrott av afrikansk svinpest, varvid hänsyn skall tas till lokala faktorer, bland annat tätheten av svinbesättningar, som kan påverka spridningen av afrikansk svinpest.

Denna plan skall medge tillgång till lokaler, utrustning, personal och lämpligt material som behövs för en snabb och effektiv utrotning av sjukdomen.

2.  De kriterier och krav som skall gälla för att utarbeta beredskapsplanen skall vara de som fastställs i bilaga VI.

I enlighet med förfarandet i artikel 23.2 får dessa kriterier och krav ändras eller kompletteras med hänsyn till den särskilda karaktären hos afrikansk svinpest samt de framsteg som gjorts när det gäller utformningen av åtgärder för sjukdomsbekämpning.

3.  Kommissionen skall granska planerna för att avgöra om de kommer att ge avsedd verkan samt föreslå den berörda medlemsstaten de ändringar som behövs, särskilt för att säkerställa att planerna är förenliga med de övriga medlemsstaternas planer.

Planerna med eventuella ändringar skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Planerna får senare ändras eller kompletteras i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 för att ta hänsyn till hur läget utvecklas. Under alla förhållanden skall medlemsstaterna vart femte år uppdatera planen och översända den till kommissionen för godkännande i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 22

Centrum för sjukdomsbekämpning och expertgrupper

1.  Medlemsstaterna skall se till att ett fullt fungerande nationellt centrum för sjukdomsbekämpning omedelbart kan inrättas vid utbrott av afrikansk svinpest.

2.  Det nationella centrumet för sjukdomsbekämpning skall leda och övervaka de lokala centrum för sjukdomsbekämpning som avses i punkt 3. Det skall särskilt ha i uppdrag att

a) fastställa nödvändiga bekämpningsåtgärder,

b) säkerställa att de lokala centrumen för sjukdomsbekämpning snabbt och effektivt genomfört de ovannämnda åtgärderna,

c) förse de lokala centrumen för sjukdomsbekämpning med personal och andra resurser,

d) informera kommissionen, övriga medlemsstater, nationella veterinära instanser och nationella myndigheter samt jordbrukets och handelns organ,

e) ansvara för kontakterna med diagnostiserande laboratorier,

f) ansvara för kontakterna med pressen och andra medier,

g) ansvara för kontakterna med polismyndigheter för att säkerställa genomförandet av särskilda rättsliga åtgärder.

3.  Medlemsstaterna skall se till att fullt fungerande lokala centrum för sjukdomsbekämpning omedelbart kan inrättas vid utbrott av afrikansk svinpest.

4.  Vissa av de nationella centrumens funktioner får dock överföras till de lokala centrumen för sjukdomsbekämpning, som ingriper på den förvaltningsnivå som anges i artikel 2.2 p i direktiv 64/432/EEG ( 13 ) eller någon annan nivå, under förutsättning att detta inte stör det nationella centrumets funktion.

5.  Medlemsstaterna skall inrätta en permanent expertgrupp som skall upprätthålla de nödvändiga expertkunskaperna för att kunna bistå den behöriga myndigheten så att denna har beredskap inför eventuella sjukdomsutbrott.

Vid ett sjukdomsutbrott skall expertgruppen bistå den behöriga myndigheten åtminstone med följande:

a) Den epidemiologiska undersökningen.

b) Provtagning, tester och tolkning av laboratorietester.

c) Fastställande av åtgärder för sjukdomsbekämpning.

6.  Medlemsstaterna skall säkerställa att de nationella och lokala centrumen för sjukdomsbekämpning och expertgrupperna har den personal, de resurser och den utrustning, inbegripet kommunikationssystem, som krävs samt en tydlig och effektiv ledningsstruktur och förvaltning så att åtgärderna för sjukdomsbekämpning i detta direktiv snabbt kan genomföras.

Närmare bestämmelser om personal, resurser, utrustning, ledningsstruktur samt förvaltning av nationella och lokala centrum för sjukdomsbekämpning och expertgrupper skall fastställas i de beredskapsplaner som avses i artikel 21.

7.  Ytterligare kriterier och krav som rör funktionen och uppgifterna för nationella centrum för sjukdomsbekämpning, lokala centrum för sjukdomsbekämpning och expertgrupper får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 23

Normalt föreskrivande förfarande

1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 24

Påskyndat föreskrivande förfarande

1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 25

Ändring av bilaga I till direktiv 92/119/EEG

I bilaga I till direktiv 92/119/EEG skall ”Teschensjuka (svinlamhet)” ersättas med ”afrikansk svinpest”.

Artikel 26

Genomförandeåtgärder

1.  Bilagorna I–VI till detta direktiv skall ändras i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

2.  Eventuella tillämpningsföreskrifter för detta direktiv får antas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 eller om den epidemiologiska situationen så kräver i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Artikel 27

Övergångsbestämmelser

I avvaktan på att detta direktiv genomförs får övergångsbestämmelser om bekämpning av afrikansk svinpest antas i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 28

Införlivande i nationell lagstiftning

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2003.

När en medlemsstat antar bestämmelserna skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 29

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 30

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

Anmälan av sjukdom och ytterligare epidemiologiska upplysningar som skall lämnas av en medlemsstat där förekomsten av afrikansk svinpest har bekräftats

1. Inom 24 timmar efter det att ett primärt utbrott, ett primärt sjukdomsfall hos viltlevande svin eller ett fall på ett slakteri eller i ett transportfordon har bekräftats skall den berörda medlemsstaten meddela följande uppgifter genom systemet för anmälan av djursjukdomar i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv 82/894/EEG:

a) Datum för avsändning.

b) Tidpunkt för avsändning.

c) Medlemsstatens namn.

d) Sjukdomens namn.

e) Antal utbrott eller fall.

f) Datum då afrikansk svinpest först misstänktes.

g) Datum för fastställande.

h) De metoder som använts för att bekräfta misstankarna.

i) Uppgift om huruvida sjukdomen har bekräftats hos viltlevande svin eller hos svin på en anläggning, ett slakteri eller i ett transportfordon.

j) Den geografiska plats där utbrottet eller fallet av afrikansk svinpest har bekräftats.

k) De sjukdomsbekämpande åtgärder som har vidtagits.

2. Vid primära utbrott eller fall i slakterier eller transportfordon skall den berörda medlemsstaten, utöver uppgifterna i punkt 1, även översända följande uppgifter:

a) Antalet mottagliga svin runt utbrottet, på slakteriet eller i transportfordonet.

b) Antalet döda svin av varje kategori på anläggningen, på slakteriet eller i transportfordonet.

c) Antalet svin i varje kategori där afrikansk svinpest bekräftats samt dödligheten i sjukdomen.

d) Antalet svin som avlivats runt utbrottet, på slakteriet eller i transportfordonet.

e) Antalet bearbetade slaktkroppar.

f) Vid utbrott, dess avstånd till närmaste anläggning för svinhållning.

g) Om afrikansk svinpest har bekräftats på ett slakteri eller i ett transportfordon skall uppgift lämnas om den geografiska belägenheten för de smittade svinens eller slaktkropparnas ursprungsanläggning(ar).

3. Vid ett sekundärt utbrott skall de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 översändas inom de tidsgränser som anges i artikel 4 i direktiv 82/894/EEG.

4. Den berörda medlemsstaten skall se till att de uppgifter i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 som skall lämnas i samband med ett utbrott eller fall av afrikansk svinpest på en anläggning, på ett slakteri eller i ett transportfordon så snart som möjligt kompletteras med en skriftlig rapport till kommissionen och övriga medlemsstater innehållande minst följande uppgifter:

a) Det datum då svinen på anläggningen, på slakteriet eller i transportfordonet avlivades och deras slaktkroppar bearbetades.

b) Resultaten av de prov som tagits när svinen avlivades.

c) Antalet svin som har avlivats och bearbetats, antalet svin som skall slaktas senare samt senaste dag för sådan slakt, i de fall undantaget i artikel 6.1 har tillämpats.

d) Alla uppgifter om den troliga smittkällan eller om den verkliga smittkällan, om denna har kunnat fastställas.

e) Uppgifter om det kontrollsystem som inrättats för att se till att de åtgärder för kontroll av djurförflyttningar som fastställs i artiklarna 10 och 11 faktiskt genomförs.

f) Vid ett primärt utbrott eller fall av afrikansk svinpest på ett slakteri eller i ett transportfordon, den genetiska virustyp som orsakat utbrottet eller fallet.

g) Om svin har avlivats på kontaktanläggningar eller på anläggningar med svin som misstänks ha smittats med afrikansk svinpest-virus, skall följande uppgifter lämnas:

 Datum för avlivning och antal svin i varje kategori som avlivats på varje anläggning.

 Den epidemiologiska länken mellan utbrottet eller fallet av afrikansk svinpest och varje kontaktanläggning eller orsaker till misstanken om afrikansk svinpest på varje misstänkt anläggning.

 Resultaten av laboratorietester av prov som tagits på svinen på anläggningarna och uppgift om när dessa svin avlivades.

I de fall svinen på kontaktanläggningarna inte har avlivats skall detta beslut motiveras.
BILAGA II

Principer och förfaranden för rengöring, desinfektion och behandling med insektsbekämpningsmedel

1. Allmänna principer och förfaranden

a) Rengöring och desinfektion samt vid behov åtgärder för att oskadliggöra gnagare och insekter med hjälp av officiellt godkända produkter skall utföras under officiell kontroll och i enlighet med den officielle veterinärens anvisningar.

b) De desinfektionsmedel som används och deras koncentrationer skall vara officiellt godkända av den behöriga myndigheten så att afrikansk svinpest-viruset säkert destrueras.

c) Desinfektionsmedlens effektivitet skall regelbundet kontrolleras före användning, eftersom effektiviteten hos vissa desinfektionsmedel minskar efter långvarig lagring.

d) Valet av desinfektionsmedel och insektsbekämpningsmedel samt förfaranden för desinfektion och insektsbekämpning skall göras med hänsyn till hur de lokaler, fordon och föremål som skall behandlas är beskaffade.

e) De sätt som avfettnings-, desinfektions- och insektsbekämpningsmedel används på får inte inverka på deras effektivitet. Hänsyn skall tas till tillverkarens uppgifter om tekniska parametrar som tryck, minimitemperatur och den minsta tid som preparatet behöver för att uppnå full verkningsgrad.

f) Oavsett vilket desinfektionsmedel som används bör följande allmänna regler tillämpas:

 Strö och avföring skall genomdränkas med desinfektionsmedel.

 Mark, golv, ramper och väggar skall tvättas och rengöras genom att noga borstas och skuras efter det att all utrustning som hindrar en effektiv rengöring och desinfektion om möjligt har avlägsnats eller monterats ned.

 Därefter skall desinfektionsmedlet åter appliceras och få verka under minst den tid som anges i bruksanvisningen.

 Det vatten som används för rengöringen skall bortskaffas på ett sådant sätt att all risk för spridning av viruset undanröjs och i enlighet med den officielle veterinärens anvisningar.

g) Om rengöring sker med vätskor som appliceras under tryck får inte tidigare rengjorda delar kontamineras på nytt.

h) Även utrustning, installationer, tillbehör eller utrymmen som kan vara kontaminerade skall rengöras, desinfekteras eller förstöras.

i) Efter det att desinfektionen har avslutats får kontaminering inte ske på nytt.

j) Den rengöring, desinfektion och insektsbekämpning som krävs enligt detta direktiv skall registreras i anläggningsregistret eller i fordonsregistret samt, i de fall ett officiellt godkännande krävs, intygas av den officielle veterinär som sköter kontrollen.

2. Särskilda bestämmelser om rengöring och desinfektion av smittade anläggningar

a) Preliminär rengöring och desinfektion:

 När djuren avlivas skall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika eller minimera spridningen av afrikansk svinpestvirus. Till dessa åtgärder hör bland annat installation av tillfällig desinfektionsutrustning, tillgång till skyddskläder, duschar, rengöring och desinfektion av använd utrustning, tillbehör och utrymmen samt att strömmen till ventilationsutrustningen bryts.

 Slaktkroppar av avlivade djur skall sprutas med desinfektionsmedel.

 Om slaktkropparna skall avlägsnas från anläggningen för bearbetning skall övertäckta och täta behållare användas.

 Så snart svinkropparna har avlägsnats för bearbetning skall de delar av anläggningen där dessa djur har varit inhysta samt alla delar av andra byggnader, gårdsplaner etc. som har smittats under avlivning, slakt eller vid obduktion sprutas med desinfektionsmedel som är godkänt i enlighet med artikel 12.

 Alla vävnader och allt blod som kan ha spillts vid slakt eller obduktion och alla grövre föroreningar av byggnader, gårdsplaner, utrustning etc. skall omsorgsfullt samlas upp och bearbetas tillsammans med slaktkropparna.

 Det använda desinfektionsmedlet skall verka på ytan i minst 24 timmar.

b) Slutlig rengöring och desinfektion:

 Gödsel och använt strö skall avlägsnas och behandlas enligt punkt 3 a.

 Fett och smuts skall avlägsnas från alla ytor med hjälp av avfettningsmedel och ytorna skall sköljas med vatten.

 Efter sköljning med kallt vatten skall besprutning ske med desinfektionsmedel.

 Efter sju dagar skall lokalerna behandlas med avfettningsmedel, sköljas med kallt vatten, besprutas med desinfektionsmedel samt sköljas på nytt med vatten.

3. Desinfektion av förorenat strö, gödsel och flytgödsel

a) Gödsel och använt strö skall lagras så att det uppvärms, besprutas med desinfektionsmedel och lämnas orört i minst 42 dagar eller destrueras genom förbränning eller nedgrävning.

b) Flytgödsel skall lagras under minst 60 dagar efter det sista tillskottet av smittat material, såvida inte de behöriga myndigheterna godkänner en kortare lagringsperiod för flytgödsel som effektivt behandlats i enlighet med den officielle veterinärens anvisningar för säkerställande av att viruset avdödas.

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 får den behöriga myndigheten dock, när det gäller anläggningar med svin som hålls utomhus, fastställa särskilda förfaranden för rengöring och desinfektion, med hänsyn till typen av anläggning och klimatförhållanden.
BILAGA III

Riktlinjer för spårande av vektorer

1.

Spårandet av vektorer skall ske i de lokaler där svinen vistas och har sin vila samt i omgivningarna till dessa.

Vektorerna finns i allmänhet i gamla byggnader, i skydd undan dagsljus och där temperatur- och fuktighetsförhållandena är gynnsamma.

Spårandet ger bäst resultat om det utförs i slutet av våren, under sommaren eller i början av hösten, då vektorerna är som mest aktiva.

2.

Följande två metoder för spårande skall användas:

a) Spårande av vektorer i jord, sand eller damm som grävs fram med en borste eller ett annat redskap som är lämpat för utrymmen mellan stenar (om lokalerna är uppförda i sten), i springor eller sprickor i väggarna, under takteglet eller i lokalernas golv. Om så behövs skall jorden och sanden siktas. Det kan vara ändamålsenligt att i sökandet efter unga larver använda ett förstoringsglas.

b) Spårande av vektorer med hjälp av koldioxidfällor. Fällorna skall under flera timmar stå utplacerade i svinstallarna, helst under natten och under alla omständigheter i skydd från dagsljus. De skall vara så konstruerade att vektorerna kommer så nära koldioxidkällan som möjligt och sedan inte kan återvända till sina gömställen.
BILAGA IV

▼M4

Uppgifter för nationella laboratorier för afrikansk svinpest

▼M4 —————

▼B

2.

De nationella laboratorierna för afrikansk svinpest skall ansvara för att laboratorietesterna i medlemsstaterna för att spåra förekomst av afrikansk svinpest och identifiera virusisolatens genetiska typ utförs i enlighet med diagnostikhandboken. För detta ändamål får de göra särskilda överenskommelser med gemenskapens referenslaboratorium eller med andra nationella laboratorier.

3.

Det nationella laboratoriet för afrikansk svinpest i varje medlemsstat skall ansvara för samordningen av standarder och diagnosmetoder inom varje diagnoslaboratorium för afrikansk svinpest i den medlemsstaten. För detta ändamål

a) får det förse de enskilda laboratorierna med diagnostiska reagenser,

b) skall det kontrollera kvaliteten på alla diagnostiska reagenser som används inom medlemsstaten,

c) skall det med jämna mellanrum anordna jämförande test,

d) skall det förvara isolat av afrikansk svinpest-virus från fall och utbrott som bekräftats inom medlemsstaten.
BILAGA V

Gemenskapens referenslaboratorium för afrikansk svinpest

1. Gemenskapens referenslaboratorium för afrikansk svinpest är Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spanien.

2. Gemenskapens referenslaboratorium för afrikansk svinpest har följande befogenheter och uppgifter:

a) Att i samråd med kommissionen samordna de metoder medlemsstaterna använder för diagnostik av afrikansk svinpest, särskilt genom att

 lagra och tillhandahålla cellkulturer för användning vid diagnostik,

 typbestämma, lagra och tillhandahålla stammar av afrikansk svinpest-virus för serologiska prover och framställning av antisera,

 tillhandahålla standardiserade sera, konjugerade sera och andra referensreagenser åt de nationella laboratorierna i syfte att standardisera de prover och reagenser som används i medlemsstaterna,

 bygga upp och förvara en samling av afrikansk svinpest-virus,

 organisera regelbundet återkommande jämförande tester av diagnostiska förfaranden inom gemenskapen,

 samla och sammanställa data och upplysningar om de diagnostikmetoder som används och resultaten av utförda prover,

 beskriva isolat av viruset med hjälp av de mest avancerade metoder som finns att tillgå för att på så sätt få större kunskap om afrikansk svinpest-epizootologi,

 följa med i den internationella utvecklingen när det gäller övervakning, epizootologi och förebyggande av afrikansk svinpest,

 upprätthålla expertkunskaper om det virus som orsakar afrikansk svinpest och andra relevanta virus för att möjliggöra snabb differentialdiagnostik.

b) Att förbereda utbildning eller vidareutbildning av experter i laboratoriediagnostik i syfte att harmonisera diagnostikmetoderna.

c) Att ha utbildad personal tillgänglig vid nödsituationer inom gemenskapen.

d) Att bedriva forskning, och om möjligt samordna forskningen, i syfte att förbättra bekämpningen av afrikansk svinpest.

e) Att upprätta tekniska protokoll om förfarandena för kontroll av effektiviteten hos desinfektionsmedel mot afrikansk svinpest-virus.

3. Gemenskapens referenslaboratorier för klassisk svinpest och för afrikansk svinpest skall organisera sin verksamhet så att de jämförande test för diagnostisering av dessa två sjukdomar som organiseras på gemenskapsnivå, samordnas på lämpligt sätt.
BILAGA VI

Kriterier och krav när det gäller beredskapsplanerna

Medlemsstaterna skall se till att beredskapsplanerna uppfyller åtminstone följande krav och kriterier:

a) Bestämmelser skall fastställas för att säkerställa att de rättsliga befogenheter som behövs för att genomföra beredskapsplanerna finns och att de möjliggör en snabb och effektiv utrotningskampanj.

b) Bestämmelser skall fastställas för att säkerställa tillgången till fonder för nödfallsåtgärder, budgetmedel och ekonomiska resurser för att täcka alla aspekter av bekämpningen av afrikansk svinpest.

c) En beslutsstruktur skall fastställas för att säkerställa att beslutsprocessen inför ett sjukdomsutbrott är snabb och effektiv. Vid behov underställs beslutsstrukturen en central beslutsenhet med ansvar för samtliga strategier för sjukdomsbekämpningen. Chefen för veterinärmyndigheten är med i denna enhet och ansvarar för samarbetet mellan den centrala beslutsenheten och det nationella centrum för sjukdomsbekämpning som avses i artikel 22.

d) Åtgärder skall vidtas för en adekvat resurstilldelning för att säkerställa en snabb och effektiv bekämpning, inbegripet personal, utrustning och laboratorieinfrastruktur.

e) En uppdaterad instruktionsbok skall finnas tillgänglig. I den beskrivs på ett detaljerat och fullständigt sätt alla de förfaranden, instruktioner och bekämpningsåtgärder som skall tillämpas vid utbrott av afrikansk svinpest.

f) Personalen skall regelbundet delta i

i) utbildning om de kliniska tecknen, den epidemiologiska undersökningen och bekämpningen av afrikansk svinpest,

ii) beredskapsövningar som organiseras minst två gånger om året,

iii) utbildning om kommunikationsteknik för att kunna organisera informationskampanjer för myndigheter, jordbrukare och veterinärer om den sjukdom som brutit ut.( 1 ) EGT L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

( 2 ) EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.

( 3 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 4 ) EGT L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/556/EG (EGT L 235, 19.9.2000, s. 27).

( 5 ) Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29). Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).

( 6 ) Rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande av marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder av animaliskt ursprung samt om ändring av direktiv 90/425/EEG (EGT L 363, 27.12.1990, s. 51). Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

( 7 ) Rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning (EGT L 340, 31.12.1993, s. 21).

( 8 ) EGT L 355, 5.12.1992, s. 32. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

( 9 ) EGT L 302, 31.12.1972, s. 24. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

( 10 ) EGT L 47, 21.12.1980, s. 4. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

( 11 ) EGT L 268, 14.9.1992, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (EGT L 24, 30.1.1998, s. 31).

( 12 ) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/572/EG (EGT L 203, 28.7.2001, s. 16).

( 13 ) Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64). Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 535/2002 (EGT L 80, 23.3.2002, s. 22).

Top