EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002E0402-20110801

Consolidated text: Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 maj 2002 om restriktiva åtgärder mot medlemmar av al-Qaida-organisationen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem (2002/402/GUSP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/402/2011-08-01

2002E0402 — SV — 01.08.2011 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

▼M1

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

av den 27 maj 2002

om restriktiva åtgärder mot medlemmar av al-Qaida-organisationen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem

(2002/402/GUSP)

▼B

(EGT L 139, 29.5.2002, p.4)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS BESLUT 2011/487/GUSP av den 1 augusti 2011

  L 199

73

2.8.2011
▼B

▼M1

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

av den 27 maj 2002

om restriktiva åtgärder mot medlemmar av al-Qaida-organisationen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem

(2002/402/GUSP)

▼BEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet förklarade den 19 oktober 2001 att det är beslutet att bekämpa alla former av terrorism i världen och att det kommer att fortsätta sina insatser för att förstärka koalitionen med internationella samfundet för att bekämpa terrorism i alla dess former.

(2)

Förenta nationernas säkerhetsråd antog den 16 januari 2002 resolution 1390(2002), nedan kallad ”UNSCR 1390(2002)”, om åtgärder mot Usama bin Ladin, medlemmar av al Qaida-organisationen, talibanerna och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem.

(3)

I UNSCR 1390(2002) anpassas omfattningen av de sanktioner avseende frysning av tillgångar, viseringsförbud och embargo mot tillhandahållande, försäljning eller överlåtelse av vapen, liksom teknisk rådgivning, bistånd eller utbildning i samband med militär verksamhet som införts genom UNSCR 1267(1999) och 1333(2000).

(4)

Enligt punkt 3 i UNSCR 1390(2002) kommer dessa åtgärder att ses över av FN:s säkerhetsråd tolv månader efter resolutionens antagande, och vid slutet av denna period kommer säkerhetsrådet antingen att behålla åtgärderna eller besluta att förbättra dem.

(5)

I UNSCR 1390(2002) införs reseförbud för Usama bin Ladin, medlemmar av al Qaida-organisationen, talibanerna och andra personer associerade med dem.

(6)

De sanktioner avseende flygförbud och embargo mot försäljning av ättiksyraanhydrid som införts genom UNSCR 1267(1999) och 1333(2000) har enligt punkt 23 i UNSCR 1333(2000) och punkt 1 i UNSCR 1390(2002) upphört att gälla. Alla restriktiva åtgärder mot Ariana Afghan Airlines upphävdes genom UNSCR 1388(2002) av den 15 januari 2002.

(7)

De restriktiva åtgärder som Europeiska unionen antog i enlighet med UNSCR 1267(1999) och 1333(2000) bör anpassas till UNSCR 1390(2002).

(8)

För tydlighets skull och av öppenhetsskäl bör de restriktiva åtgärder från Europeiska unionens sida som avses i de berörda gemensamma ståndpunkterna sammanföras i en enda rättsakt. De gemensamma ståndpunkterna 96/746/GUSP ( 1 ), 1999/727/GUSP ( 2 ) 2001/154/GUSP ( 3 ) och 2001/771/GUSP ( 4 ) bör därför upphävas.

(9)

Gemenskapens insatser är nödvändiga för att vissa av åtgärderna skall kunna genomföras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M1

Artikel 1

Denna gemensamma ståndpunkt gäller medlemmar av al-Qaida-organisationen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem, enligt den förteckning i UNSCR 1267(1999) och 1333(2000) som ska uppdateras regelbundet av den kommitté som inrättas genom UNSCR 1267(1999).

▼B

Artikel 2

1.  Det skall vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla, sälja eller överföra vapen och tillhörande materiel av alla slag inbegripet ammunition, militära fordon och utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående till de personer, grupper, företag och enheter som avses i artikel 1, från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg som för deras flagg eller flygplan registrerat i något av dessa, eller genom medlemsstaternas medborgare som vistas utanför dessas territorier, under de förutsättningar som anges i UNSCR 1390(2002).

2.  Utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter vid utövandet av den offentliga makten skall Europeiska gemenskapen, inom ramen för sina befogenheter enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, förhindra direkt eller indirekt tillhandhållande, försäljning och överföring av teknisk rådgivning, stöd eller utbildning med anknytning till militär verksamhet till de personer, grupper, företag och enheter som avses i artikel 1, från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg som för deras flagg eller flygplan registrerat i något av dessa, eller genom medlemsstaternas medborgare som vistas utanför dessas territorier, under de förutsättningar som anges i UNSCR 1390(2002).

Artikel 3

Europeiska gemenskapen, som handlar inom ramen för sina befogenheter enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall

 beordra frysning av tillgångar och andra finansiella medel eller ekonomiska resurser som tillhör de personer, grupper, företag och enheter som avses i artikel 1,

 se till att tillgångar, finansiella medel eller ekonomiska resurser varken direkt eller indirekt görs tillgängliga för eller till förmån för de personer, grupper, företag och enheter som avses i artikel 1.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för de personer som avses i artikel 1, under de förutsättningar som anges i punkt 2 b i UNSCR 1390(2002).

Artikel 5

De gemensamma ståndpunkterna 96/746/GUSP, 1999/727/GUSP, 2001/154/GUSP och 2001/771/GUSP upphävs härmed.

Artikel 6

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Denna gemensamma ståndpunkt kommer att ses över fortlöpande.

Artikel 7

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Officiella tidningen.( 1 ) EGT L 342, 31.12.1996, s. 1.

( 2 ) EGT L 294, 16.11.1999, s. 1.

( 3 ) EGT L 57, 27.2.2001, s. 1.

( 4 ) EGT L 289, 6.11.2001, s. 36.

Top