EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(04)-20151231

Consolidated text: Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

2002A4430 — SV — 31.12.2015 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

(EGT L 114 30.4.2002, s. 132)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

BESLUT nr 2/2003 AV DEN GEMENSAMMA VETERINÄRKOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 25 november 2003

  L 23

27

28.1.2004

 M2

BESLUT nr 3/2004 AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN av den 29 april 2004

  L 151

125

30.4.2004

 M3

BESLUT nr 1/2004 AV GEMENSAMMA VETERINÄRKOMMITTÉN, INRÄTTAD GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 28 april 2004

  L 160

115

30.4.2004

 M4

BESLUT nr 2/2004 AV DEN GEMENSAMMA VETERINÄRKOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 9 december 2004

  L 17

1

20.1.2005

 M5

BESLUT nr 2/2005 AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉ SOM INRÄTTAS I AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 1 mars 2005

  L 78

50

24.3.2005

 M6

BESLUT nr 1/2005 AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉ SOM INRÄTTAS I AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 25 februari 2005

  L 131

43

25.5.2005

 M7

BESLUTNr 3/2005 FATTAT AV GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN INRÄTTAD GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 19 december 2005

  L 346

33

29.12.2005

 M8

GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉNS BESLUTNr 4/2005 av den 19 december 2005

  L 346

44

29.12.2005

►M9

BESLUT NR 1/2006 från den gemensamma veterinärkommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 1 december 2006

  L 32

91

6.2.2007

►M10

BESLUT nr 1/2007 AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 15 juni 2007

  L 173

31

3.7.2007

 M11

BESLUT nr 1/2008 AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉ SOM INRÄTTAS I AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 15 januari 2008

  L 27

21

31.1.2008

►M12

BESLUT nr 2/2008 AV GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN, INRÄTTAD GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 24 juni 2008

  L 228

3

27.8.2008

►M13

UTKAST TILL BESLUT nr 1/2008 AV DEN GEMENSAMMA VETERINÄRKOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 23 december 2008

  L 6

89

10.1.2009

►M14

AVTAL Mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

  L 136

2

30.5.2009

 M15

GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉNS BESLUT nr 1/2009 av den 9 december 2009

  L 115

33

8.5.2010

►M16

BESLUT nr 1/2010 AV DEN GEMENSAMMA VETERINÄRKOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 1 december 2010

  L 338

50

22.12.2010

►M17

BESLUT nr 1/2010 AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉ SOM INRÄTTAS I AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 13 december 2010

  L 32

9

8.2.2011

►M18

AVTAL mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, vilket ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

  L 297

3

16.11.2011

►M19

BESLUT nr 1/2012 AV GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN, VILKEN HAR INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 3 maj 2012

  L 155

1

15.6.2012

►M20

BESLUT nr 2/2012 AV GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN, VILKEN HAR INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 3 maj 2012

  L 155

99

15.6.2012

►M21

BESLUT nr 1/2013 AV DEN GEMENSAMMA VETERINÄRKOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET OM HANDEL MED JORDBRUKSPRODUKTER av den 22 februari 2013

  L 264

1

5.10.2013

►M22

GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉNS BESLUT nr 1/2013 av den 28 november 2013

  L 332

49

11.12.2013

►M23

BESLUT nr 1/2014 AV GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN av den 9 april 2014

  L 180

21

20.6.2014

►M24

BESLUT nr 2/2015 FRÅN DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSKOMMITTÉN av den 19 november 2015

  L 323

29

9.12.2015


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 208, 10.6.2004, s.  101 (3/2004)

 C2

Rättelse, EGT L 212, 12.6.2004, s.  72 (1/2004)

 C3

Rättelse, EGT L 332, 6.11.2004, s.  59 (3/2004)
▼B

AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukterEUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad ”gemenskapen”,

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET,

nedan kallat ”Schweiz”,

nedan kallade ”parterna”,

SOM ÄR BESLUTNA att gradvis undanröja hindren för i stort sett all sin inbördes handel, i enlighet med de bestämmelser i Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen som rör upprättande av frihandelsområden,

SOM BEAKTAR att parterna enligt artikel 15 i frihandelsavtalet av den 22 juli 1972 förklarar sig beredda att, i den utsträckning deras jordbrukspolitik så medger, främja den harmoniska utvecklingen av handeln med jordbruksprodukter som inte omfattas av detta avtal,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.Artikel 1

Mål

1.  Syftet med detta avtal är att stärka frihandeln mellan parterna genom att förbättra respektive parts tillträde till den andra partens marknad för jordbruksprodukter.

2.  Med jordbruksprodukter avses de produkter som anges i kapitlen 1–24 i Internationella konventionen om det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor. Vid tillämpningen av bilaga 1–3 till detta avtal skall undantag göras för produkter i kapitel 3 och med nummer 16.04 och 16.05 i Harmoniserade systemet samt för produkter med KN-nummer 5119110, 0511 91 90 , 1902 20 10 och 2301 20 00 .

3.  Bestämmelserna i detta avtal skall inte tillämpas på varor som omfattas av protokoll 2 till frihandelsavtalet, med undantag för de medgivanden som beviljas för dessa varor i bilagornal 1 och 2.

Artikel 2

Tullmedgivanden

1.  I bilaga 1 till detta avtal förtecknas de tullmedgivanden som Schweiz har beviljat gemenskapen, utan att det påverkar tillämpningen av de tullmedgivanden som ingår i bilaga 3.

2.  I bilaga 2 till detta avtal förtecknas de tullmedgivanden som gemenskapen har beviljat Schweiz, utan att det påverkar tillämpningen av de tullmedgivanden som ingår i bilaga 3.

Artikel 3

Medgivanden för ost

Bilaga 3 till detta avtal innehåller särskilda bestämmelser för handeln med ost.

Artikel 4

Ursprungsregler

Vid tillämpningen av bilagornal 1–3 till detta avtal skall de ömsesidiga ursprungsreglerna vara de som anges i protokoll 3 till frihandelsavtalet.

Artikel 5

Minskning av tekniska handelshinder

1.   ►M18  I bilagorna 4–12 till detta avtal fastställs hur de tekniska handelshindren för jordbruksprodukter ska minskas på följande områden: ◄

 Bilaga 4 om växtskydd.

 Bilaga 5 om foder.

 Bilaga 6 om utsäde.

 Bilaga 7 om handel med vin och vinprodukter.

 Bilaga 8 om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar för spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker.

 Bilaga 9 om ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel.

 Bilaga 10 om erkännande av kontroller av överensstämmelsen med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker.

 Bilaga 11 om sanitära och zootekniska åtgärder när det gäller handeln med levande djur och animalieprodukter,

▼M18

 Bilaga 12 om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

▼B

2.  Artikel 1.2 och 1.3 samt artiklarna 6–8 och 10–13 i detta avtal skall inte tillämpas på bilaga 11.

Artikel 6

Gemensamma jordbrukskommittén

1.  En gemensam jordbrukskommitté (nedan kallad kommittén), bestående av företrädare för parterna, inrättas härmed.

2.  Kommittén skall ansvara för avtalets förvaltning och korrekta tillämpning.

3.  Kommittén skall ha befogenhet att fatta beslut i de fall som föreskrivs i detta avtal och bilagornal till detta. Parterna skall genomföra dessa beslut enligt sina egna bestämmelser.

4.  Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

5.  Kommittén skall fatta sina beslut enhälligt.

6.  För att säkerställa att avtalet genomförs på rätt sätt skall parterna, på begäran av en av parterna, samråda inom kommittén.

7.  Kommittén skall inrätta de arbetsgrupper som är nödvändiga för att förvalta bilagornal till detta avtal. Kommittén skall i sin arbetsordning bland annat fastställa dessa arbetsgruppers sammansättning och arbetsordning.

▼M18

8.  Kommittén har rätt att godkänna giltiga versioner av avtalet i nya språkversioner.

▼B

Artikel 7

Tvistlösning

Varje part får hänskjuta en tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal till kommittén. Kommittén skall vinnlägga sig om att lösa tvisten. Alla upplysningar som kan tänkas vara användbara vid en grundlig utredning av situationen i syfte att finna en godtagbar lösning skall överlämnas till kommittén. För detta ändamål skall kommittén undersöka alla möjligheter att säkerställa att avtalet fungerar väl.

Artikel 8

Informationsutbyte

1.  Parterna skall utbyta alla relevanta upplysningar om genomförandet och tillämpningen av detta avtal.

2.  Varje part skall underrätta den andra parten om de ändringar den har för avsikt att göra i de lagar, andra författningar och administrativa bestämmelser som hänför sig till detta avtals innehåll samt snarast möjligt underrätta den andra parten om de nya bestämmelserna.

Artikel 9

Konfidentiella uppgifter

Parternas företrädare, experter och andra berörda personer skall även sedan de frånträtt sin tjänst avstå från att sprida information som de tagit del av inom ramen för detta avtal och som omfattas av sekretess.

Artikel 10

Skyddsåtgärder

1.  Men hänsyn till den särskilda känslighet som kännetecknar parternas jordbruksmarknader gäller, vid tillämpningen av bilaga 1–3 till detta avtal, att om import av produkter med ursprung hos någon av de två parterna allvarligt stör den andra partens marknader skall båda parter omedelbart inleda samråd för att finna en lämplig lösning. I avvaktan på en sådan lösning får den berörda parten vidta de åtgärder som den anser nödvändiga.

2.  Vid tillämpningen av skyddsåtgärderna enligt punkt 1 eller enligt övriga bilagor skall följande gälla:

a) Följande förfaranden skall tillämpas om inte annat följer av särskilda bestämmelser:

 Om en part avser att genomföra skyddsåtgärder mot en del av eller hela den andra partens territorium, skall denna part underrättas i förväg om åtgärderna och om motiven för dessa.

 Om en part vidtar skyddsåtgärder mot en del av eller hela sitt territorium eller mot tredje land, skall den underrätta den andra parten om detta utan dröjsmål.

 Utan att detta inverkar på någon av parternas möjlighet att omedelbart verkställa skyddsåtgärderna, skall samråd mellan parterna ske utan dröjsmål i syfte att finna lämpliga lösningar.

 Om en av gemenskapens medlemsstater vidtagit skyddsåtgärder mot Schweiz, en annan medlemsstat eller tredje land, skall gemenskapen utan dröjsmål underrätta Schweiz om detta.

b) Vid val av åtgärder skall sådana som minst stör avtalets funktion prioriteras.

▼M14

Artikel 11

Ändringar

Kommittén får fatta beslut om ändring av jordbruksavtalets bilagor och tilläggen till bilagorna.

▼B

Artikel 12

Översyn

1.  Om en av parterna önskar en översyn av detta avtal skall den lämna en motiverad begäran om detta till den andra parten.

2.  Parterna får uppdra åt kommittén att granska denna begäran och eventuellt lämna rekommendationer, särskilt i syfte att inleda förhandlingar.

3.  De avtal som tillkommer genom de förhandlingar som avses i punkt 2 skall ratificeras eller godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

Artikel 13

Utvecklingsklausul

1.  Parterna förbinder sig att fullfölja sina ansträngningar för att gradvis ytterligare liberalisera den ömsesidiga handeln med jordbruksprodukter.

2.  I detta syfte skall parterna regelbundet inom kommittén undersöka villkoren för parternas handel med jordbruksprodukter.

3.  Mot bakgrund av resultaten av dessa undersökningar får parterna, som ett led i respektive parts jordbrukspolitik och med hänsyn till att jordbruksmarknaderna är särskilt känsliga, inleda förhandlingar inom ramen för detta avtal i syfte att ytterligare minska handelshindren på jordbruksområdet på grundval av en ömsesidig förmånsbehandling som gynnar båda parter.

4.  De avtal som tillkommer genom de förhandlingar som avses i punkt 3 skall ratificeras eller godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

Artikel 14

Avtalets genomförande

1.  Parterna skall vidta alla lämpliga allmänna eller särskilda åtgärder för att säkerställa att åtagandena enligt detta avtal fullgörs.

2.  Parterna skall avhålla sig från alla åtgärder som riskerar att skada genomförandet av målen i detta avtal.

Artikel 15

Bilagor

De bilagor, inbegripet tilläggen till dessa, som är fogade till detta avtal skall utgöra en integrerad del av detta avtal.

Artikel 16

Tillämpning i territoriellt hänseende

Detta avtal skall tillämpas på, å ena sidan, de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och på de villkor som fastställs i fördraget och, å ena sidan, Schweiz' territorium.

Artikel 17

Ikraftträdande och varaktighet

1.  Detta avtal skall ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras egna förfaranden. Det träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter dagen för den sista anmälan om deponering av ratificerings- eller godkännandeinstrumenten för följande sju avtal:

Avtal om handel med jordbruksprodukter

Avtal om fri rörlighet för personer

Avtal om luftfart

Avtal om gods- och persontransporter på väg och järnväg

Avtal om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse

Avtal om vissa aspekter rörande offentlig upphandling

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete

2.  Detta avtal är ingått för en inledande period på sju år. Avtalet förlängs på obestämd tid, om inte Europeiska gemenskapen eller Schweiz före utgången av den inledande sjuårsperioden till den andra avtalsslutande parten anmäler att avtalet inte skall förlängas. Om en sådan anmälan görs skall punkt 4 tillämpas.

3.  Europeiska gemenskapen eller Schweiz får säga upp avtalet genom att anmäla sitt beslut till den andra avtalsslutande parten. Om en sådan anmälan görs skall punkt 4 tillämpas.

4.  De sju avtal som nämns i punkt 1 skall upphöra att gälla sex månader efter mottagandet av en sådan anmälan om att avtalet inte skall förlängas som avses i punkt 2 eller en sådan anmälan om uppsägning som avses i punkt 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

 

BILAGA 1:

Schweiz' medgivanden

BILAGA 2:

Gemenskapens medgivanden

BILAGA 3:

Medgivanden för ost

Tillägg 1:

Gemenskapens medgivanden

Tillägg 2:

Schweiz' medgivanden

Tillägg 3:

Förteckning över beteckningar av ostsorten ”Italico” som tillåts vid import till Schweiz

Tillägg 4:

Beskrivning av ostsorter

BILAGA 4

om växtskydd

Tillägg 1:

Växter, växtprodukter och andra föremål

Tillägg 2:

Lagstiftning

Tillägg 3:

Myndigheter som på begäran ska tillhandahålla en lista över officiella organ med ansvar för att utfärda växtpass

Tillägg 4:

Zoner som avses I artikel 4 och särskilda krav som gäller för dessa

Tillägg 5:

Informationsutbyte

BILAGA 5

om foder

Tillägg 1

 

Tillägg 2:

Förteckning över lagstiftning som avses i artikel 9

BILAGA 6

om utsäde

Tillägg 1:

Lagstiftning

Tillägg 2:

Organ för kontroll och certifiering av utsäde

Tillägg 3:

Undantag inom gemenskapen som godkänts av Schweiz

Tillägg 4:

Förteckning över tredje länder

BILAGA 7

om handel med vin och vinprodukter

Tillägg 1:

Vin och vinprodukter enligt artikel 2

Tillägg 2:

Särskilda bestämmelser enligt artikel 3 a och 3 b

Tillägg 3:

Förteckning över rättsakter och tekniska bestämmelser avseende vin och vinprodukter enligt artikel 4

Tillägg 4:

Skyddade beteckningar som avses i artikel 5

Tillägg 5:

Bestämmelser och villkor som behandlas i artiklarna 8.9 och 25.1 b

BILAGA 8

om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar för spritdrycker och aromatiserade vinbaserade drycker

Tillägg 1:

Geografiska beteckningar för spritdrycker med ursprung I europeiska unionen

Tillägg 2:

Skyddade beteckningar på spritdrycker med ursprung I schweiziska edsförbundet

Tillägg 3:

Skyddade beteckningar för aromatiserade drycker med ursprung i gemenskapen

Tillägg 4:

Skyddade beteckningar för aromatiserade drycker med ursprung i Schweiz

Tillägg 5:

Förteckning över de rättsakter rörande spritdrycker, aromatiserade viner och aromatiserade drycker som avses I artikel 2

BILAGA 9

om ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel

Tillägg 1:

Förteckning över de rättsakter rörande ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel som avses i artikel 3

Tillägg 2:

Genomförandebestämmelser

BILAGA 10

Om erkännande av kontroller av överensstämmelsen med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker

Tillägg 1:

Schweiziska kontrollorgan som bemyndigats att utfärda intyg om överensstämmelse I enlighet med artikel 3 I bilaga 10

Tillägg 2

 

BILAGA 11

om sanitära och zootekniska åtgärder när det gäller handeln med levande djur och animalieprodukter

Tillägg 1:

Bekämpningsåtgärder/anmälan av sjukdomar

Tillägg 2:

Djurhälsa: handel och saluföring

Tillägg 3:

Import från tredje land av levande djur samt deras sperma, ägg och embryon

Tillägg 4:

Avelsteknik (även import från tredje land)

Tillägg 5:

Levande djur, sperma, ägg och embryon: gränskontroller och avgifter

Tillägg 6:

Animaliska produkter

Tillägg 7:

Behöriga myndigheter

Tillägg 8:

Anpassning till regionala förhållanden

Tillägg 9:

Riktlinjer för revisioner

Tillägg 10:

Animalieprodukter: gränskontroller och avgifter

Tillägg 11:

Kontaktställen

BILAGA 12

Om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Tillägg 1:

Förteckningar över ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som skyddas av respektive part

Tillägg 2:

Parternas lagstiftning

▼M12

BILAGA 1

Schweiz medgivanden

Schweiz beviljar följande tullmedgivanden för de produkter med ursprung i gemenskapen som anges nedan, och som i vissa fall är begränsade av en fastställd årskvantitet:Schweiziskt tulltaxenummer

Beskrivning

Tullsats i CHF/100 kg brutto

Årlig kvantitet i nettovikt

(ton)

0101 90 95

Levande hästar (utom renrasiga avelsdjur och djur för slakt) (uttryckt i djurenheter)

0

100 djurenheter

0204 50 10

Kött av get, färskt, kylt eller fryst

40

100

0207 14 81

Bröst av höns av arten Gallus domesticus, frysta

15

2 100

0207 14 91

Ätbara styckningsdelar och slaktbiprodukter av höns av arten Gallus domesticus, inklusive lever (utom bröst), frysta

15

1 200

0207 27 81

Bröst av kalkon, frysta

15

800

0207 27 91

Ätbara styckningsdelar och slaktbiprodukter av kalkon, inklusive lever (utom bröst), frysta

15

600

0207 33 11

Ankor, ostyckade, frysta

15

700

0207 34 00

Fet gås-, ank- eller pärlhönslever, färsk eller kyld

9,5

20

0207 36 91

Ätbara styckningsdelar och slaktbiprodukter av anka, gås eller pärlhöns, frysta (utom fet gås-, ank- eller pärlhönslever)

15

100

0208 10 00

Kött och ätbara slaktbiprodukter av kanin eller hare, färska, kylda eller frysta

11

1 700

0208 90 10

Kött och ätbara slaktbiprodukter av vilt, färska, kylda eller frysta (utom av hare och vildsvin)

0

100

ex 0210 11 91

Skinka och bog, samt delar därav, med ben: av svin (andra än vildsvin), saltat eller i saltlake, torkat eller rökt

Fri

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Fläskkotlett utan ben, i saltlake och rökt

Fri

0210 20 10

Torkat kött av nötkreatur eller andra oxdjur

Fri

200  (2)

ex 0407 00 10

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

47

150

ex 0409 00 00

Naturlig akaciehonung

8

200

ex 0409 00 00

Annan naturlig honung (utom akacia)

26

50

0602 10 00

Icke rotade sticklingar samt ympkvistar

Fri

Obegränsad

 

Plantor i form av grundstam av kärnfrukter (från fröstam eller förökningsmaterial):

Fri

 (3)

0602 20 11

—  ympade/okulerade, barrotade

0602 20 19

—  ympade/okulerade, med rotklump

0602 20 21

—  ej ympade/okulerade, barrotade

0602 20 29

—  ej ympade/okulerade, med rotklump

 

Plantor i form av grundstam av stenfrukter (från fröstam eller förökningsmaterial):

Fri

 (3)

0602 20 31

—  ympade/okulerade, barrotade

0602 20 39

—  ympade/okulerade, med rotklump

0602 20 41

—  ej ympade/okulerade, barrotade

0602 20 49

—  ej ympade/okulerade, med rotklump

 

Andra plantor än plantor i form av grundstam av kärnfrukter eller stenfrukter (från fröstam eller förökningsmaterial) av fruktträd:

Fri

Obegränsad

0602 20 51

—  barrotade

0602 20 59

—  andra än barrotade

 

Fruktträd och bärbuskar av ätbara sorter, barrotade:

Fri

 (3)

0602 20 71

—  av kärnfrukter

0602 20 72

—  av stenfrukter

0602 20 79

—  av andra träd än av kärnfrukter och stenfrukter

Fri

Obegränsad

 

Fruktträd och bärbuskar av ätbara sorter, med rotklump:

Fri

 (3)

0602 20 81

—  av kärnfrukter

0602 20 82

—  av stenfrukter

0602 20 89

—  av andra träd än av kärnfrukter och stenfrukter

Fri

Obegränsad

0602 30 00

Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

Fri

Obegränsad

 

Rosor, även ympade/okulerade:

Fri

Obegränsad

0602 40 10

—  vildrosor och vildrosor på stam

 

—  andra än vildrosor och vildrosor på stam

0602 40 91

—  barrotade

0602 40 99

—  andra än barrotade, med rotklump

 

Plantor (från fröstam eller förökningsmaterial) av nyttoväxter, svampmycelium:

Fri

Obegränsad

0602 90 11

—  köksväxtplantor och prefabricerad gräsmatta i rullar

0602 90 12

—  svampmycelium

0602 90 19

—  andra än köksväxtplantor, prefabricerad gräsmatta i rullar och svampmycelium

 

Andra levande växter (inbegripet rötter):

Fri

Obegränsad

0602 90 91

—  barrotade

0602 90 99

—  andra än barrotade, med rotklump

0603 11 10

Rosor, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 1 maj–25 oktober

Fri

1 000

0603 12 10

Nejlikor, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 1 maj–25 oktober

0603 13 10

Orkidéer, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 1 maj–25 oktober

0603 14 10

Krysantemum, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 1 maj–25 oktober

 

Snittblommor och blomknoppar (av andra slag än nejlikor, rosor, orkidéer eller krysantemum) till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 1 maj–25 oktober:

0603 19 11

—  vedartade

0603 19 19

—  andra än vedartade

0603 12 30

Nejlikor, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 26 oktober–30 april

Fri

Obegränsad

0603 13 30

Orkidéer, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 26 oktober–30 april

0603 14 30

Krysantemum, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 26 oktober–30 april

0603 19 30

Tulpaner, snittblommor, till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 26 oktober–30 april

 

Andra snittblommor och blomknoppar till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, 26 oktober–30 april:

Fri

Obegränsad

0603 19 31

—  vedartade

0603 19 39

—  andra än vedartade

 

Tomater, färska eller kylda:

Fri

10 000

 

—  körsbärstomater:

0702 00 10

—  från 21 oktober till 30 april

 

—  Peretti-tomater (avlånga):

0702 00 20

—  från 21 oktober till 30 april

 

—  andra tomater, med en diameter på 80 mm eller mer (bifftomater):

0702 00 30

—  från 21 oktober till 30 april

 

—  annan.

0702 00 90

—  från 21 oktober till 30 april

 

Isbergssallat utan ytterblad:

Fri

2 000

0705 11 11

—  från 1 januari till sista februari

 

Witloofcikoria, färsk eller kyld:

Fri

2 000

0705 21 10

—  från 21 maj till 30 september

0707 00 10

Gurkor, till sallad, under tiden 21 oktober –14 april

5

200

0707 00 30

Gurkor för konservering av en längd på > 6 cm men ≤ 12 cm, färska eller kylda, under tiden 21 oktober–14 april

5

100

0707 00 31

Gurkor för konservering av en längd på > 6 cm men ≤ 12 cm, färska eller kylda, under tiden 15 april–20 oktober

5

2 100

0707 00 50

Små gurkor, s.k. cornichons, färska eller kylda

3,5

800

 

Auberginer, färska eller kylda:

Fri

1 000

0709 30 10

—  från 16 oktober till 31 maj

0709 51 00

0709 59 00

Svampar, färska eller kylda, av släktet Agaricus eller andra, utom tryffel

Fri

Obegränsad

 

Paprika, färsk eller kyld:

2,5

Obegränsad

0709 60 11

—  1 november–31 mars

0709 60 12

Paprika, färsk eller kyld, 1 april–31 oktober

5

1 300

 

Zucchini (inklusive zucchiniblommor), färska eller kylda:

Fri

2 000

0709 90 50

—  från 31 oktober till 19 april

ex 0710 80 90

Svampar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

Fri

Obegränsad

0711 90 90

Grönsaker och blandningar av grönsaker, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd

0

150

0712 20 00

Kepalök (vanlig lök), torkad, även i bitar, skivad eller krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd

0

100

0713 10 11

Ärter (Pisum sativum), torkade, skalade, ej sönderdelade eller bearbetade, för användning som foder

Rabatt med 0,9 av tillämplig tullsats

1 000

0713 10 19

Ärter (Pisum sativum), torkade, skalade, ej sönderdelade eller bearbetade (ej inbegripet ärter avsedda att användas som foder, för teknisk användning eller för framställning av öl)

0

1 000

 

Hasselnötter (Corylus spp.), färska eller torkade:

Fri

Obegränsad

0802 21 90

—  med skal, ej avsedda att användas som foder eller för framställning av olja

0802 22 90

—  skalade, ej avsedda att användas som foder eller för framställning av olja

0802 32 90

Nötter

Fri

100

ex 0802 90 90

Pinjenötter, färska eller torkade

Fri

Obegränsad

0805 10 00

Apelsiner och pomeranser, färska och torkade

Fri

Obegränsad

0805 20 00

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); clementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska eller torkade

Fri

Obegränsad

0807 11 00

Vattenmeloner, färska

Fri

Obegränsad

0807 19 00

Meloner, färska, andra än vattenmeloner

Fri

Obegränsad

 

Aprikoser, färska, i lös vikt:

Fri

2 100

0809 10 11

—  1 september–30 juni

 

andra förpackningar:

0809 10 91

—  1 september–30 juni

0809 40 13

Plommon, färska, i lös vikt, under tiden 1 juli–30 september

0

600

0810 10 10

Jordgubbar och smultron, färska, 1 september–14 maj

Fri

10 000

0810 10 11

Jordgubbar och smultron, färska, 15 maj–31 augusti

0

200

0810 20 11

Hallon, färska, 1 juni–14 september

0

250

0810 50 00

Kiwifrukter, färska

Fri

Obegränsad

ex 0811 10 00

Jordgubbar och smultron, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, ej förpackade för detaljhandelsförsäljning, avsedda för industrin

10

1 000

ex 0811 20 90

Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, ej förpackade för detaljhandelsförsäljning, avsedda för industrin

10

1 200

0811 90 10

Blåbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0

200

0811 90 90

Ätliga frukter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel (utom jordgubbar och smultron, hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär, krusbär, blåbär och tropiska frukter)

0

1 000

0904 20 90

Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda

0

150

0910 20 00

Saffran

Fri

Obegränsad

1001 90 60

Vete samt blandsäd av vete och råg (utom durumvete), avsedd som foder

Rabatt med 0,6 av tillämplig tullsats

50 000

1005 90 30

Majs avsedd som foder

Rabatt med 0,5 av tillämplig tullsats

13 000

 

Olivolja, jungfruolja, ej avsedd som foder:

 

 

1509 10 91

—  i glasbehållare innehållande högst 2 l

60,60  (4)

Obegränsad

1509 10 99

—  i glasbehållare innehållande mer än 2 l, eller i andra behållare

86,70  (4)

Obegränsad

 

Olivolja samt fraktioner av sådan olja, även raffinerad, men inte kemiskt modifierad, ej avsedd som foder:

 

 

1509 90 91

—  i glasbehållare innehållande högst 2 l

60,60  (4)

Obegränsad

1509 90 99

—  i glasbehållare innehållande mer än 2 l, eller i andra behållare

86,70  (4)

Obegränsad

ex 0210 19 91

Skinka, i saltlake, benfri, omsluten av djurblåsa eller konsttarm

Fri

3 715

ex 0210 19 91

Benfri fläskkotlett, rökt

1601 00 11

1601 00 21

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter av djur med nummer 0101 –0104 med undantag av vildsvin

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Grishals, lufttorkad, även kryddad, hel eller i bitar eller tunna skivor

 

Tomater, hela eller i bitar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra:

 

 

2002 10 10

—  i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg

2,50

Obegränsad

2002 10 20

—  i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

4,50

Obegränsad

 

Tomater, andra än hela eller i bitar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra:

Fri

Obegränsad

2002 90 10

—  i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg

2002 90 21

Fruktkött, mos och koncentrat av tomat, i lufttäta förpackningar, med en torrsubstans på minst 25 viktprocent, innehållande tomater och vatten, även med tillsats av salt eller kryddor, i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

Fri

Obegränsad

2002 90 29

Tomater beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, andra än hela eller i bitar, och andra än i form av fruktkött, mos och koncentrat av tomat:

— i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

Fri

Obegränsad

2003 10 00

Svampar av släktet Agaricus, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika och ättiksyra

0

1 700

 

Kronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, med undantag av produkter enligt nr 2006 :

 

 

ex 2004 90 18

—  i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg

17,5

Obegränsad

ex 2004 90 49

—  i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

24,5

Obegränsad

 

Sparris, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej fryst, med undantag av produkter enligt nr 2006 :

Fri

Obegränsad

2005 60 10

—  i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg

2005 60 90

—  i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

 

Oliver, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta, med undantag av produkter enligt nr 2006 :

Fri

Obegränsad

2005 70 10

—  i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg

2005 70 90

—  i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

 

Kapris och kronärtskockor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta, med undantag av produkter enligt nr 2006 :

 

 

ex 2005 99 11

—  i förpackningar med en vikt av mer än 5 kg

17,5

Obegränsad

ex 2005 99 41

—  i förpackningar med en vikt av högst 5 kg

24,5

Obegränsad

2008 30 90

Citrusfrukter, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Fri

Obegränsad

2008 50 10

Fruktkött av aprikoser, på annat sätt berett eller konserverat utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans

10

Obegränsad

2008 50 90

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

15

Obegränsad

2008 70 10

Fruktkött av persikor, på annat sätt berett eller konserverat utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans

Fri

Obegränsad

2008 70 90

Persikor, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Fri

Obegränsad

 

Saft av citrusfrukter, med undantag av apelsin och grapefrukt, ojäst och utan tillsats av alkohol:

 

 

ex 2009 39 19

—  utan tillsats av socker eller andra sötningsmedel, koncentrat

6

Obegränsad

ex 2009 39 20

—  med tillsats av socker eller andra sötningsmedel, koncentrat

14

Obegränsad

 

Söta viner, specialiteter och mistellavin i kärl:

 

 

2204 21 50

—  innehållande högst 2 l (5)

8,5

Obegränsad

2204 29 50

—  innehållande mer än 2 l (5)

8,5

Obegränsad

ex 2204 21 50

Portvin i kärl innehållande högst 2 l, enligt beskrivning (6)

Fri

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (ett grekiskt vitt vin) i kärl innehållande högst 2 l, enligt beskrivning (7)

Fri

500 hl

 

Retsina (ett grekiskt vitt vin) i kärl innehållande mer än 2 l, enligt beskrivning (7), med en alkoholhalt av

ex 2204 29 21

—  mer än 13 volymprocent

ex 2204 29 22

—  högst 13 volymprocent

(1)   Inklusive 480 ton för Parma- och San Danieleskinka, enligt skriftväxling mellan Schweiz och EG av den 25 januari 1972.

(2)   Inklusive 170 ton Bresaola, enligt skriftväxling mellan Schweiz och EG av den 25 januari 1972.

(3)   Inom ramen för en årlig tullkvot på 60 000 plantor.

(4)   Inklusive avgiften till garantifonden för obligatorisk lagring.

(5)   Omfattar endast produkter enligt bilaga 7 till avtalet.

(6)   Beskrivning: med ”Portvin” avses ett kvalitetsvin framställt i ett specificerat område i Portugal med detta namn, enligt förordning (EG) nr 1493/1999.

(7)   Beskrivning: Med ”Retsina-vin” avses ett bordsvin enligt de gemenskapsbestämmelser som avses i punkt A.2 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999.

BILAGA 2

Gemenskapens medgivanden

Gemenskapen beviljar följande tullmedgivanden för de produkter med ursprung i Schweiz som anges nedan, och som i vissa fall är begränsade av en fastställd årskvalitet:KN-nummer

Beskrivning

Tillämplig tull

(euro/100 kg netto)

Årlig kvantitet i nettovikt

(ton)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Levande nötkreatur och andra oxdjur med en vikt högre än 160 kg

0

4 600 djurenheter

ex 0210 20 90

Torkat kött av nötkreatur eller andra oxdjur, benfritt

Fri

1 200

ex 0401 30

Grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent

Fri

2 000

0403 10

Yoghurt

0402 29 11

ex 0404 90 83

Specialmjölk för spädbarn, i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt av mer än 10 viktprocent (1)

43,8

Obegränsad

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

Fri

Obegränsad

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat, friska

Fri

Obegränsad

0701 10 00

Utsädespotatis, färsk eller kyld

Fri

4 000

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda:

Fri (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Kepalök (vanlig lök), annan än sättlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

Fri

5 000

0704 10 00

0704 90

Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och annan liknande ätbar kål av släktet brassica, utom Brysselkål, färsk eller kyld

Fri

5 500

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färska eller kylda

Fri

3 000

0706 10 00

Morötter och rovor, färska eller kylda

Fri

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, utom pepparrot (Cochlearia armoracia), färska eller kylda

Fri

3 000

0707 00 05

Gurkor, färska eller kylda

Fri (2)

1 000

0708 20 00

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.), färska eller kylda

Fri

1 000

0709 30 00

Auberginer, färska eller kylda

Fri

500

0709 40 00

Bladselleri (blekselleri), annan än rotselleri, färsk eller kyld

Fri

500

0709 51 00

0709 59

Svamp och tryffel, färska eller kylda

Fri

Obegränsad

0709 70 00

Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla, färsk eller kyld

Fri

1 000

0709 90 10

Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld

Fri

1 000

0709 90 20

Mangold och kardon

Fri

300

0709 90 50

Fänkål, färsk eller kyld

Fri

1 000

0709 90 70

Zucchini, färsk eller kyld

Fri (2)

1 000

0709 90 90

Andra grönsaker, färska eller kylda

Fri

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Svampar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

Fri

Obegränsad

0712 90

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, även av grönsaker som först tillagats, men inte vidare beredda, utom kepalök, svampar och tryffel

Fri

Obegränsad

ex 0808 10 80

Äpplen, andra än för framställning av cider, färska

Fri (2)

3 000

0808 20

Päron och kvittenfrukter, färska

Fri (2)

3 000

0809 10 00

Aprikoser, färska

Fri (2)

500

0809 20 95

Körsbär, andra än surkörsbär (Prunus cerasus), färska

Fri (2)

1 500  (2)

0809 40

Plommon och slånbär, färska

Fri (2)

1 000

0810 10 00

Jordgubbar och smultron

Fri

200

0810 20 10

Hallon, färska

Fri

100

0810 20 90

Björnbär, mullbär och loganbär, färska

Fri

100

1106 30 10

Mjöl och pulver av bananer

Fri

5

1106 30 90

Mjöl och pulver av andra frukter enligt kapitel 8

Fri

Obegränsad

ex 0210 19 50

Skinka, i saltlake, benfri, omsluten av djurblåsa eller konsttarm

Fri

1 900

ex 0210 19 81

Benfri fläskkotlett, rökt

ex 1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter av djur med nr 0101 –0104 med undantag av vildsvin

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Grishals, lufttorkad, även kryddad, hel eller i bitar eller tunna skivor

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Tomatpulver, med eller utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

2003 90 00

Svampar andra än av släktet Agaricus, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika och ättiksyra

Fri

Obegränsad

0710 10 00

Potatis, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta

Fri

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst, annan än produkter enligt nr 2006 , med undantag av mjöl eller flingor

2005 20 80

Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej fryst, annan än produkter enligt nr 2006 , med undantag av beredningar i form av mjöl eller flingor och beredningar i tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt eller kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för omedelbar förtäring

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Grönsakspulver och grönsaksblandningar, med eller utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 2008 30

Flingor och pulver av citrusfrukter, med eller utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 2008 40

Flingor och pulver av päron, med eller utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 2008 50

Flingor och pulver av aprikoser, med eller utan tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

2008 60

Körsbär, på annat sätt beredda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Fri

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Körsbär, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0811 90 80

Söta körsbär, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

ex 2008 70

Flingor och pulver av persikor, även med tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 2008 80

Flingor och pulver av jordgubbar och smultron, även med tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 2008 99

Flingor och pulver av annan frukt, även med tillsats av socker, andra sötningsmedel eller stärkelse (4)

Fri

Obegränsad

ex 2009 19

Pulver av apelsinsaft, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Fri

Obegränsad

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Pulver av grapefruktsaft, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Fri

Obegränsad

ex 2009 31

ex 2009 39

Pulver av saft av andra citrusfrukter, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Fri

Obegränsad

ex 2009 41

ex 2009 49

Pulver av ananassaft, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Fri

Obegränsad

ex 2009 71

ex 2009 79

Pulver av äppelsaft, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Fri

Obegränsad

ex 2009 80

Pulver av saft av annan frukt eller andra grönsaker, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Fri

Obegränsad

(1)   För tillämpningen av detta undernummer avses med ”specialmjölk för barn” sådana produkter som är fria från patogena bakterier och toxinproducerande bakterier samt innehåller mindre än 10 000 revivifierande aeroba bakterier och mindre än två kolibakterier per gram.

(2)   Särskild tullsats utom minimitullsats ska gälla i förekommande fall.

(3)   Inklusive 1 000 ton enligt skriftväxlingen av den 14 juli 1986.

(4)   Se gemensam förklaring om tullklassificering av pulver av grönsaker och pulver av frukt.

▼B

BILAGA 3

MEDGIVANDEN FÖR OST

1. Gemenskapen och Schweiz förbinder sig att under en period av fem år från och med den dag då avtalet träder i kraft gradvis liberalisera den ömsesidiga handeln med ost som omfattas av tulltaxenummer 0406 i Harmoniserade systemet.

2. Handeln skall liberaliseras på följande sätt:

a)  Vid import till gemenskapen:

Från och med det första året då avtalet är i kraft skall gemenskapen gradvis avskaffa eller avlägsna importtullarna på ost med ursprung i Schweiz, eventuellt inom gränsen för en årskvantitet. Bastullsatserna och de årliga baskvantiteterna anges i Tillägg 1 till denna bilaga för de olika ostsorterna.

i) Gemenskapen skall sänka de bastullsatser som anges i tabellen i Tillägg 1 med 20 % per år. Den första sänkningen skall göras ett år efter det att avtalet trätt i kraft.

ii) Gemenskapen skall öka den tullkvot som anges i tabellen i Tillägg 1 med 1 250 ton per år. Den första ökningen skall göras ett år efter det att avtalet trätt i kraft. Handeln skall vara fullständigt liberaliserad vid det sjätte årets början.

iii) Schweiz medges undantag från att följa de priser fritt gränsen som anges i beskrivningen av de varor som omfattas av KN-nummer 0406 i Gemensamma tulltaxan.

b)  Vid export från gemenskapen:

För all ost som omfattas av tulltaxenummer 0406 i Harmoniserade systemet skall gemenskapen inte tillämpa några bidrag vid export till Schweiz.

c)  Vid import till Schweiz:

Från och med det första året då avtalet är i kraft skall Schweiz gradvis avskaffa eller avveckla, eventuellt inom gränsen för en årlig kvantitet, importtull för ost med ursprung i gemenskapen. Bastullsatserna och de årliga baskvantiteterna anges i Tillägg 2 a till denna bilaga för de olika ostsorterna.

i) Schweiz skall sänka de bastullsatser som anges i tabellen i Tillägg 2 a med 20 % per år. Den första sänkningen skall göras ett år efter det att avtalet trätt i kraft.

ii) Schweiz skall öka samtliga de tullkvoter som anges i tabellen i Tillägg 2 a med 2 500 ton per år. Den första ökningen skall göras ett år efter det att avtalet trätt i kraft. Gemenskapen skall minst fyra månader före varje års början ange den eller de ostsorter för vilka denna ökning skall göras. Handeln skall vara fullständigt liberaliserad vid det sjätte årets början.

d)  Vid export från Schweiz:

Från och med det första året då avtalet är i kraft skall Schweiz gradvis avveckla exportsubventionerna för leverans av ost till gemenskapen enligt följande:

i) De belopp som används som grund för avvecklingen ( 1 ) anges i Tillägg 2 b till denna bilaga.

ii) Dessa basbelopp skall minskas på följande sätt:

 30 % ett år efter det att avtalet trätt i kraft,

 55 % två år efter det att avtalet trätt i kraft,

 80 % tre år efter det att avtalet trätt i kraft,

 90 % fyra år efter det att avtalet trätt i kraft,

 100 % fem år efter det att avtalet trätt i kraft.

3. Gemenskapen och Schweiz skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att importlicenser utfärdas på ett sätt som säkerställer regelbunden import, med hänsyn till marknadens krav.

4. Gemenskapen och Schweiz skall se till att de fördelar som båda parterna samtyckt till inte omfattas av andra bestämmelser som påverkar import och export.

5. Om en prisutveckling och/eller en importutveckling ger upphov till störningar inom någon av parternas territorium skall de, på en av parternas begäran, utan dröjsmål samråda inom den kommittén som avses i artikel 6 i avtalet för att finna en lämplig lösning. I detta syfte är parterna eniga om att regelbundet utbyta information om priser och alla andra användbara upplysningar om marknaden för importerad och inhemskt framställd ost.

Tillägg 1

Gemenskapens medgivandenVid import till gemenskapen

KN-nummer

Varuslag

Bastullsats

(EUR/100 kg netto)

Årlig baskvantitet

(i ton)

ur 0406 20

Riven eller pulveriserad ost med en vattenhalt av högst 400 g/kg ost

fri

obegränsad

0406 30

Smältost

fri

obegränsad

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Appenzeller och Bergkäse

6,58

obegränsad

0406 90 18

Fromage fribourgeois (1), Vacherin Mont d'Or och Tête de Moine

fri

obegränsad

0406 90 19

Glarus örtost (s.k. Schabziger)

fri

obegränsad

ur 0406 90 87

Grisonost

fri

obegränsad

0406 90 25

Tilsiter

fri

obegränsad

ur 0406

Annan ost än den som nämns ovan

fri

3000

(1)   Synonym: Vacherin fribourgeois

Tillägg 2

Schweiz' medgivanden

a)   Vid import till SchweizSchweiziskt tulltaxenr.

Varuslag

Bastullsats

(CHF/100 kg brutto)

Årlig baskvantitet

(i ton)

0406 10 10

Mascarpone, Ricotta Romana, som överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet

fri

obegränsad

ur 0406 20

Riven eller pulveriserad ost med en vattenhalt av högst 400 g/kg ost

fri

obegränsad

0406 40

–  Danablu, Gorgonzola, Roquefort, som överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet

–  Roquefort, som ej överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet, med ursprungsbevis

–  Blåmögelost (även grönmögelost), annan än Danablu, Gorgonzola och Roquefort

fri

obegränsad

0406 90 11

Brie, Camembert, Crescenza Italico (1), Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola, Stracchino, som överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet

fri

obegränsad

ur 0406 90 19

Feta, enligt beskrivningen i Tillägg 4

fri

obegränsad

ur 0406 90 19

Vit ost i saltlake av fårmjölk enligt beskrivningen i Tillägg 4

fri

obegränsad

0406 90 21

Örtost med en vattenhalt av högst 65 % i den fettfria ostmassan

fri

obegränsad

0406 90 31

0406 90 39

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmiggiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, autres Pecorino), Provolone, som överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet

fri

obegränsad

0406 90 51

0406 90 59

–  Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, som överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet

fri

5 000

ur 0406 90 91

–  Racletteost enligt beskrivningen i Tillägg 4

 

0406 90 60

Cantal, som överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet

fri

obegränsad

ur 0406 90 91

ur 0406 90 99

Manchego, Idiazabal, Roncal, enligt beskrivningen i Tillägg 4

fri

obegränsad

ur 0406 90 99

Parmiggiano Reggiano och Grana Padano, i bitar, med eller utan kant, åtminstone försedda med en beskrivning av osten, fettinnehållet, ansvarig förpackare och tillverkningsland, med en fetthalt av minst 32 viktprocent beräknat,

på torrsubstansen, Parmiggiano Reggiano: vattenhalt av högst 32 %,

Grana Padano: vattenhalt av högst 33,2 %

fri

obegränsad

ur 0406 10 90

Ost av typen. Mozzarella, som inte överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet

fri

500

ur 04069091

ur 04069099

Ost av typen Provolone, som inte överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet, med en vattenhalt av högst 65 % i den fettfria ostmassan

fri

500

ur 0406

Annan ost än den som nämns ovan, med hård eller halvhård ostmassa och med en vattenhalt av högst 65 % i den fettfria ostmassan

fri

5000

ur 0406

Annan ost än den som nämns ovan

fri

1000

0406 10 20

Mozzarella, som överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet, i konserveringsvätska, enligt beskrivningen i Tillägg 4 (2)

185

obegränsad

0406 30

Smältost, annan än riven eller pulveriserad

180,55

obegränsad

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, som överensstämmer med bestämmelserna i lista LIX Schweiz-Liechtenstein, som är fogad som bilaga till Marrakechprotokollet, utanför den årliga kvantiteten om 5 000 ton

289

obegränsad

0406 90 91

Annan ost med halvhård ostmassa med en vattenhalt av mellan 54 % och 65 % i den fettfria ostmassan

315

obegränsad

(1)   För ost med mjuk ostmassa ”Italico” som överensstämmer med bestämmelserna i Stresakonventionen, anges förteckningen över beteckningar som är tillåtna vid import till Schweiz i tillägg 3.

(2)   När det gäller Mozzarella utan konserveringsvätska enligt beskrivningen i lista LIX Suisse-Liechtenstein som är fogad som bilaga till Marrakechprokollet, skall tullsatsen vara den som används i normalafall och anges i nämnda lista LIX.

b)   Vid export från Schweiz:

De basbelopp som nämns i punkt 2 d skall fastställas till följande nivåer:Schweiziskt tulltaxenr

Varuslag

Maximalt (1) exportstöd (2)

(CHF/100 kg netto)

0406 30

Smältost, annan än riven eller pulveriserad

0

0406 20

Riven eller pulveriserad ost av alla slag

0

ur 0406 90 19

Vacherin Mont d'Or

204

0406 90 21

Örtost (Glaris)

139

ur 04069099

Emmentaler

343

ur 0406 90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)

259

ur 0406 90 91

Fromage des Grisons

259

ur 0406 90 91

Tilsiter

113

ur 0406 90 91

Tête de moine

259

ur 0406 90 91

Appenzeller

274

ur 0406 90 91

ur 0406 90 99

Bergkäse

343

ur 0406 90 99

Gruyère

343

ur 0406 90 99

Sbrinz

384

ur 0406

Annan ost än den som nämns ovan

 

– Mjukost och färskost

219

– Halvhård ost

274

– Hård och extra hård ost

343

(1)   Tills handeln är fullständigt liberaliserad, med undantag av ost som omfattas av KN-nummer 0406 90 01 avsedd för bearbetning och som importerats till gemenskapen enligt ordningen om minsta tillträde.

(2)   Inbegripet beloppen för alla andra åtgärder med motsvarande verkan.

Tillägg 3

Förteckning över beteckningar av ostsorten ”Italico” som tillåts vid import till Schweiz

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Tillägg 4

Beskrivning av ostsorter

Avtalsmässig tullsats skall endast tillämpas på nedan angivna ostsorter om de motsvarar nedanstående beskrivning, har de fastställda typiska egenskaperna och importeras med motsvarande beteckning.1.  Feta

Beteckning

Feta

Produktionsområde

Trakien, Makedonien, Thessalien, Ipiros, Grekiska fastlandet, Peloponnesos och provinsen Lesvos (Grekland)

Form och storlek

Tärningar eller rätvinkliga kuber i olika storlekar

Egenskaper

Mjuk ost utan kant. Vit mjuk, men fast, något skör ostmassa, med syrlig och salt smak. Ost som enbart är tillverkad av fårmjölk eller med högst 30 % getmjölk och som mognats minst två månader.

Fetthalt i torrsubstansen

minst 43 %

Torrsubstanshalt

minst 44 %

2.  Vit ost av fårmjölk i saltlake

Beteckning

Vit ost av fårmjölk i saltlake, ursprungsland, enbart tillverkad av fårmjölk, eller

Vit ost av fårmjölk i saltlake, ursprungsland, tillverkad av får- och getmjölk

Produktionsområde

Europeiska unionens medlemsstater

Form och storlek:

Tärningar eller rätvinkliga kuber i olika storlekar

Egenskaper

Mjuk ost utan kant. Vit mjuk, men fast, något skör ostmassa, med syrlig och salt smak. Ost som enbart är tillverkad av fårmjölk eller med högst 10 % getmjölk och som mognats minst två månader.

Fetthalt i torrsubstansen

minst 43 %

Torrsubstanshalt

minst 44 %

Ostsorten är endast tillåten till den avtalade satsen om det på varje förpackad bit finns fullständig adress till tillverkaren och det framgår att osten enbart har tillverkats av fårmjölk eller i vissa fall med tillsats av getmjölk.

3.  Manchego

Beteckning

Manchego

Produktionsområde

Autonoma regionen Kastilien-La Mancha (provinserna Albacete, Ciudad Real, Cuenca och Toledo)

Form, storlek och vikt per ost

Cylinderformade nästan platta ostar. Höjd: 7–12 cm. Diameter: 9–22 cm. Vikt per ost: 1–3,5 kg.

Egenskaper

Ost med hård, ljusgul eller grön-svartaktig kant. Ostmassan är fast och kompakt, vit till elfenbensfärgad eller gulaktig, och kan ha små ojämnt fördelade hål. Karaktäristisk arom och smak. Ostmassan är hård eller halvhård och tillverkas enbart av mjölk från fårrasen ”Manchega”. Mjölken är obehandlad eller pastöriserad, koagulerad med naturligt löpe eller med andra tillåtna koagulerande enzymer, och har värmts till 28–32 °C under 45–60 minuter. Osten mognas minst 60 dagar.

Fetthalt i torrsubstansen

minst 50 %

Torrsubstanshalt

minst 55 %

4.  Idiazabal

Beteckning

Idiazabal

Produktionsområde

Provinserna Guipuzcoa, Navarra, Alava och Vizcaya

Form, storlek och vikt per ost

Runda nästan platta ostar. Höjd: 8–12 cm. Diameter: 10–30 cm. Vikt per ost: 1–3 kg.

Egenskaper

Ost med hård ljusgul kant eller mörkbrun om osten är rökt. Ostmassan är fast, vit till elfenbensfärgad eller gulaktig, och kan ha små ojämnt fördelade hål. Karaktäristisk arom och smak. Osten tillverkas enbart av obehandlad mjölk från fårraserna Lacha och Carranzana, är koagulerad med naturligt löpe eller med andra tillåtna enzymer, och har värmts till 28–32 °C under 20-45 minuter. Osten mognas minst 60 dagar.

Fetthalt i torrsubstansen

minst 45 %

Torrsubstanshalt

minst 55 %

5.  Roncal

Beteckning

Roncal

Produktionsområde

Roncaldalen (Navarra)

Form, storlek och vikt per ost

Cylinderformade nästan platta ostar. Höjd: 8–12 cm. Diametern och vikten varierar.

Egenskaper

Ost med hård kant, kornig och fet, färg som brun halm. Ostmassan är fast och kompakt med ett poröst utseende men utan hål, vit till elfenbensfärgad eller gulaktig. Karaktäristisk arom och smak. Ost med hård eller halvhård ostmassa som enbart tillverkats av fårmjölk, koagulerad med naturligt löpe eller med andra tillåtna enzymer vid en temperatur av 32–37 °C.

Fetthalt i torrsubstansen

minst 50 %

Torrsubstanshalt

minst 60 %

6.  Racletteost

Beteckning

Ursprungsland, t.ex. tysk racletteost eller fransk racletteost

Produktionsområde

Europeiska unionens medlemsländer

Form, storlek och vikt per ost

Runda ostar eller ostar i block. Höjd: 5,5–8 cm. Diameter 28–42 cm eller längd 28–36 cm. Vikt per rund ost: 4,5–7,5 kg

Egenskaper

Ost med halvhård ostmassa, kompakt kant, gyllengul till ljusbrun eventuellt med gråaktiga fläckar. Mjuk ostmassa som lämpar sig väl att smälta, elfenbensfärgad eller gulaktig, kompakt och kan ha enstaka hål. Karaktäristisk arom och smak, mild till stark. Osten är tillverkad av pastöriserad, termiserad eller obehandlad komjölk, koagulerad med mjölksyrabakterier eller andra koagulerande ämnen. Ostkornen pressas och tvättas i allmänhet. Mognadsperioden är minst åtta veckor.

Fetthalt i torrsubstansen

minst 45 %

Torrsubstanshalt

minst 55 %

7.  Mozzarella i vätska

Osten är endast tillåten till den avtalade tullsatsen om ostarna eller bitarna är konserverade i en vattenlösning och förpackade i hermetiskt slutna förpackningar. Vattenlösningen skall utgöra minst 25 % av totalvikten, inbegripet ostarna eller ostbitarna, vätskan och förpackningen.

BILAGA 4

OM VÄXTSKYDD

Artikel 1

Mål

►M14  1. ◄   Målet med denna bilaga är att underlätta handeln mellan parterna med de växter, växtprodukter och andra föremål som är föremål för växtskyddsåtgärder med ursprung i respektive parts territorium eller som importerats från tredje land och som förtecknas i ett Tillägg 1 som kommittén skall upprätta i enlighet med artikel 11 i avtalet.

▼M14

2.  Genom ett undantag från artikel 1 i jordbruksavtalet ska denna bilaga gälla för alla växter, växtprodukter och andra objekt som anges i tillägg 1 på det sätt som anges i punkt 1.

▼B

Artikel 2

Principer

1.  Parterna konstaterar att deras lagstiftning är snarlik vad gäller skyddsåtgärder mot införsel och förökning av skadegörare på växter, växtprodukter eller andra föremål, vilket innebär att resultaten när det gäller skyddet mot införsel och förökning av skadegörare på de växter och växtprodukter som förtecknas i det Tillägg 1 som avses i artikel 1 är likvärdiga. Detta konstaterande gäller också växtskyddsåtgärder som vidtas mot växter, växtprodukter och andra föremål som förs in från tredje land.

2.  Den lagstiftning som avses i punkt 1 förtecknas i ett Tillägg 2 som kommittén skall upprätta i enlighet med artikel 11 i avtalet.

▼M14

3.  Parterna erkänner ömsesidigt de växtpass som utfärdats av de organisationer som har godkänts av respektive myndigheter. En regelbundet uppdaterad förteckning över dessa organisationer kan erhållas från de myndigheter som anges i tillägg 3. Dessa växtpass intygar att de båda parternas lagstiftning, vilken förtecknas i det tillägg 2 som avses i punkt 2, följs och ska anses uppfylla de krav på dokumentation som fastställs i parternas lagstiftning för handel inom deras respektive territorium med växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i det tillägg 1 som avses i artikel 1.

▼B

4.  Handel mellan parterna med växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i det Tillägg 1 som avses i artikel 1 och som inte underkastas den ordning med växtpass som gäller inom de båda partnernas territorium skall äga rum utan växtpass, utan att detta påverkar kravet på andra dokument som krävs enligt de båda parternas respektive lagstiftning, särskilt dokument i ett system som gör det möjligt att spåra berörda växters, växtprodukters och andra föremåls ursprung.

Artikel 3

1.  Handel mellan parterna med de växter, växtprodukter och andra föremål som inte uttryckligen förtecknas i det Tillägg 1 som avses i artikel 1 och som inte är underkastade växtskyddsåtgärder enligt någon av de båda parterna får äga rum utan kontroll vad gäller växtskyddsåtgärder (dokumentkontroller, identitetskontroller, växtskyddskontroller).

2.  När någon av parterna har för avsikt att genomföra en växtskyddsåtgärd med avseende på de växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i punkt 1 skall denna part underrätta den andra parten.

3.  Arbetsgruppen för växtskydd skall med tillämpning av artikel 10.2 bedöma följderna för denna bilaga av sådana ändringar som avses i punkt 2 i syfte att kunna föreslå en eventuell ändring av berörda tillägg.

Artikel 4

Regionala krav

1.  Varje part skall enligt likvärdiga kriterier kunna fastställa särskilda krav på handeln med växter, växtprodukter och andra föremål, oberoende av deras ursprung, inom och till ett område inom sitt territorium i de fall då läget i detta område i växtskyddshänseende motiverar detta.

2.  I det Tillägg 4 som kommittén skall upprätta i enlighet med artikel 11 i avtalet definieras de områden som avses i punkt 1 och de särskilda kraven för dessa.

Artikel 5

Kontroll vid import

1.  Varje part skall genomföra växtskyddskontroller genom stickprov motsvarande högst en viss procentandel av sändningar av de växter, växtprodukter och andra föremål som förtecknas i det Tillägg 1 som avses i artikel 1. Procentandelen som på förslag av arbetsgruppen för växtskydd antas av kommittén, skall fastställas för varje växt, växtprodukt och annat föremål på grundval av risken i växtskyddshänseende. När denna bilaga träder i kraft skall procentandelen vara 10 %.

2.  Kommittén kan på förslag av arbetsgruppen för växtskydd genom tillämpning av artikel 10.2 besluta om en minskning av den andel kontroller som avses i punkt 1.

3.  Bestämmelserna i punkt 1 och 2 skall endast tillämpas på växtskyddskontroller vid handel med växter, växtprodukter och andra föremål mellan de båda parterna.

4.  Bestämmelserna i punkt 1 och 2 skall tillämpas om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 11 i avtalet och artiklarna 6 och 7 i denna bilaga.

Artikel 6

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder skall vidtas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 10.2 i avtalet.

Artikel 7

Undantag

1.  När den ena parten har för avsikt att genomföra undantag som gäller en del av eller hela den andra partens territorium skall den andra parten underrättas om detta i förväg och om skälen till det. Utan att detta skall begränsa möjligheterna att omedelbart genomföra planerade undantag skall samråd mellan de båda parterna ske så snart som möjligt i syfte att finna de lämpligaste lösningarna.

2.  När den ena parten genomför undantag som gäller en del av eller hela ett tredje lands territorium skall den andra parten utan dröjsmål underrättas om detta. Utan att detta skall begränsa möjligheterna att omedelbart genomföra planerade undantag skall samråd mellan de båda parterna ske så snart som möjligt i syfte att finna de lämpligaste lösningarna.

Artikel 8

Gemensam kontroll

1.  Varje part skall godta att en gemensam kontroll får utföras på begäran av den andra parten för att bedöma läget i växtskyddshänseende och de åtgärder som är avsedda att ge resultat motsvarande dem som avses i artikel 2.

2.  Med gemensam kontroll skall avses kontroll vid gränsen av att växtskyddskraven uppfylls för en sändning med ursprung i endera partens territorium.

3.  Denna kontroll skall utföras enligt det förfarande som kommittén fattat beslut om på förslag av arbetsgruppen för växtskydd.

Artikel 9

Informationsutbyte

1.  Parterna skall med tillämpning av artikel 8 i avtalet till varandra överlämna alla de upplysningar som krävs för genomförandet och tillämpningen av de lagar och andra författningar som omfattas av denna bilaga och de uppgifter som avses i Tillägg 5.

2.  För att säkerställa att tillämpningsföreskrifterna för den lagstiftning som avses i denna bilaga är likvärdiga skall var och en av de båda parterna, på begäran av den andra parten, godta besök av den andra partens experter på sitt territorium i samarbete med den ansvariga växtskyddsmyndigheten för territoriet.

Artikel 10

Arbetsgruppen för Växtskydd

1.  Arbetsgruppen för växtskydd, kallad arbetsgruppen, som inrättas genom artikel 6.7 i avtalet skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning.

2.  Arbetsgruppen skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av bilagan. Den skall särskilt utarbeta förslag som skall läggas fram för kommittén i syfte att anpassa och uppdatera tilläggen till denna bilaga.

▼M17

Tillägg 1

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL

A.    Växter, västprodukter och andra föremål med ursprung i endera partens länder för vilka de två parterna har snarlik lagstiftning som ger likvärdiga resultat och för vilka de erkänner växtpasset

1.    Växter och växtprodukter

1.1    Växter för plantering, utom fröer

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., utom Prunus laurocerasus L. och Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., utom Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2    Växter utom frukter och fröer, men med levande pollen avsett för pollinering

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3    Växter för plantering av arter med revor eller rotknölar

Solanum L. och deras hybrider

1.4    Växter, utom frukter

Vitis L.

1.5    Trä med sin naturliga rundade yta helt eller delvis bevarad, med eller utan bark, eller trä i form av flis, spån, sågspån eller träavfall

a) som helt eller delvis har erhållits från Platanus L, även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta,

och

b) som motsvarar en av följande beskrivningar enligt del två av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ( 2 )KN-nr

Beskrivning

4401 10 00

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.

4401 22 00

Lövträ i form av flis eller spån

ex 4401 30 80

Träavfall (utom sågspån), inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4403 10 00

Obearbetat trä, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

ex 4403 99

Obearbetat lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44, andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.] eller bok [Fagus spp.]), även barkat eller befriat från splintved eller bilat, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel

ex 4404 20 00

Kluvna störar av lövträ; pålar och störar av lövträ, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen

ex 4407 99

Lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44, andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.] eller bok [Fagus spp.]), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

2.    Växter, växtprodukter och andra föremål producerade av producenter som har rätt till försäljning till yrkesverksamma inom växtproduktion, utom växter, växtprodukter och andra föremål som är beredda och färdiga för försäljning till konsumenterna och för vilka det garanteras att produktionen är helt skild från produktionen av andra produkter

2.1    Växter för plantering, utom fröer

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. och deras hybrider

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: alla hybridvarieteter från Nya Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. och Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

och andra örtartade växter, med undantag av dem som hör till familjen Gramineae, lökar, rotknölar, jordstammar och knölar.

2.2    Växter för plantering, utom fröer

Solanaceae, med undantag av de växter som avses i punkt 1.3.

2.3    Växter, rotade eller med vidhängande eller medföljande odlingssubstrat

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4    Fröer och lökar för plantering

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5    Växter för plantering

Allium porrum L.

Växter av Palmae för plantering, där stammens diameter vid basen är större än 5 cm, och som hör till följande släkten eller arter:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6    Lökar och rotknölar för plantering

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: miniatyrsorter och hybrider av dessa, t.ex. G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. och G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.    Växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung utanför endera partens territorium för vilka de två parternas växtskyddsbestämmelser vid import ger likvärdiga resultat, och med vilka handel mellan de två parterna kan ske med ett växtpass om de anges i punkt A i detta tillägg eller fritt om de inte anges där

1.    Alla växter för plantering, utom fröer, utan att det påverkar de växter som anges i punkt C i detta tillägg

2.    Fröer

2.1    Fröer med ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland och Uruguay

Cruciferae

Gramineae utom Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2    Fröer oavsett ursprung förutsatt att ingendera partens territorium berörs

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3    Fröer med ursprung i Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Förenta staterna

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.    Växtdelar, utom frukter och fröer

Acer saccharum Marsh., som har sitt ursprung i Förenta staterna och Kanada

Apium graveolens L. (bladgrönsaker)

Aster spp. som har sitt ursprung i icke-europeiska länder (snittblommor)

Camellia sp.

Barrträd (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder (snittblommor)

Gypsophila L.

Hypericum L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder (snittblommor)

Lisianthus L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder (snittblommor)

Ocimum L. (bladgrönsaker)

Orchidaceae (snittblommor)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Rhododendron spp., utom Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder (snittblommor)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder (snittblommor)

Viburnum spp.

4.    Frukt

Annona L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Cydonia L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Diospyros L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Malus Mill., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Mangifera L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Momordica L.

Passiflora L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Prunus L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Psidium L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Pyrus L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Ribes L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

Vaccinium L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

5.    Andra knölar än för plantering

Solanum tuberosum L.

6.

Trä med sin naturliga rundade yta helt eller delvis bevarad, med eller utan bark, eller trä i form av flis, spån, sågspån eller träavfall

a) Trä som helt eller delvis har erhållits från en av nedanstående ordningar, släkten eller arter, med undantag för förpackningsmaterial i trä, i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar samt pallflänsar som används vid transport av alla slags varor, utom obearbetat trä av en tjocklek på högst 6 mm, och trä som bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa, med ursprung i ett annat territorium än parternas:

  Quercus L., även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Förenta staterna, med undantag av trä som motsvarar beskrivningen enligt b under KN-nummer 4416 00 00 och för vilket det finns dokumentation som styrker att träet har genomgått en värmebehandling så att en minimitemperatur på 176 °C har uppnåtts under 20 minuter,

  Platanus L., även trä som inte har behållit sin naturligt rundade yta, med ursprung i Förenta staterna eller Armenien,

  Populus L., även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten,

  Acer saccharum Marsh., även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Förenta staterna och Kanada.

 Barrträd (Coniferales), även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i icke-europeiska länder, Kazakstan, Ryssland och Turkiet,

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Republiken Korea, Ryssland, Taiwan och Förenta staterna.

och

b) motsvarar en av följande beskrivningar som är fastställda i del 2 av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87:KN-nr

Beskrivning

4401 10 00

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.

4401 21 00

Barrträ i form av flis eller spån

4401 22 00

Lövträ i form av flis eller spån

4401 30 40

Sågspån

ex 4401 30 90

Träavfall (utom sågspån), inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

ex 4403 10 00

Obearbetat trä, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, ej barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 20

Obearbetat barrträ, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 91

Obearbetat trä av ek (Quercus spp.), utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

ex 4403 99

Obearbetat lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44, andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.] eller bok [Fagus spp.]), även barkat eller befriat från splintved eller bilat, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel

ex  44 04

Kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4407 10

Barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 91

Trä av ek (Quercus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

ex 4407 93

Trä av Acer saccharum Marsh, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 95

Trä av ask (Fraxinus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

ex 4407 99

Lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44, andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.], bok [Fagus spp.] lönn [Acer spp.], körsbärsträ [Prunus spp.] eller ask [Fraxinus spp.]), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä

4416 00 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav

9406 00 20

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä.

c)

 

 Förpackningsmaterial i trä, i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar samt pallflänsar som används vid transport av alla slags varor, utom obearbetat trä av en tjocklek på högst 6 mm, och trä som bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa.

 Trä som används för att kila fast eller bära upp annan last än trälast, även trä som inte har behållit sin naturligt rundade yta, utom obehandlat trä med en tjocklek på högst 6 mm och trä som bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa.

7.

Jord och odlingssubstrat

a) Jord och odlingssubstrat, som helt eller delvis består av jord eller av organiska ämnen, till exempel växtdelar, humus med torv eller bark, annat än sådant som består helt av torv.

b) Jord och odlingssubstrat som är vidhängande eller följer med växterna, och som helt eller delvis består av ämnen som anges i punkt a eller delvis består av något fast oorganiskt ämne, och som är avsedda att bibehålla växternas livskraft, med ursprung i

 Turkiet,

 Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina,

 Vandra icke-europeiska länder än Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko och Tunisien.

8.

Ren bark

 av barrträd (Coniferales), med ursprung i icke-europeiska länder,

 eav Acer saccharum Marsh, Populus L., och Quercus L., dock inte Quercus suber L.,

 av Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. och Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Mongoliet, Republiken Korea, Ryssland, Taiwan och Förenta staterna.

9.

Spannmål med ursprung i Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och Förenta staterna av sorterna

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.    Växter, växtprodukter och andra föremål som har sitt ursprung i endera partens länder för vilka de två parterna inte har snarlik lagstiftning och inte erkänner växtpasset

1.    Växter och växtprodukter som har sitt ursprung i Schweiz och som måste åtföljas av ett sundhetscertifikat när de importeras av en av gemenskapens medlemsstater

1.1    Växter för plantering, utom fröer

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2    Växtdelar, utom frukter och fröer

1.3    Fröer

Oryza spp.

1.4    Frukt

Citrus L. och deras hybrider

Fortunella Swingle och deras hybrider

Poncirus Raf. och deras hybrider

2.    Växter och växtprodukter som har sitt ursprung i en av gemenskapens medlemsstater och som måste åtföljas av ett sundhetscertifikat när de importeras till Schweiz

3.    Växter och växtprodukter som har sitt ursprung i Schweiz och som inte får importeras av en av gemenskapens medlemsstater

3.1    Växter, utom frukter och fröer

Citrus L. och deras hybrider

Fortunella Swingle och deras hybrider

Poncirus Raf. och deras hybrider

4.    Växter och växtprodukter som har sitt ursprung i en av gemenskapens medlemsstater och som inte får importeras till Schweiz

4.1    Plantor

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Tillägg 2

LAGSTIFTNING ( 3 )

Europeiska gemenskapens lagstiftning

 Rådets direktiv 69/464/EEG av den 8 december 1969 om bekämpning av potatiskräfta.

 Rådets direktiv 74/647/EEG av den 9 december 1974 om bekämpning av nejlikvecklare.

 Kommissionens beslut 91/261/EEG av den 2 maj 1991 om erkännande av Australien som fritt från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

 Kommissionens direktiv 92/70/EEG av den 30 juli 1992 om närmare bestämmelser för undersökningar som skall genomföras med avseende på erkännande av skyddade zoner i gemenskapen.

 Kommissionens direktiv 92/90/EEG av den 3 november 1992 om förpliktelser som producenter och importörer av växter, växtprodukter eller andra föremål skall uppfylla och om närmare bestämmelser för registrering av sådana personer.

 Kommissionens direktiv 92/105/EEG av den 3 december 1992 om en viss standardisering av växtpass för användning vid förflyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål inom gemenskapen och om närmare bestämmelser om utfärdande av sådana växtpass samt villkor och närmare bestämmelser om ersättande av växtpass.

 Kommissionens beslut 93/359/EEG av den 28 maj 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av Thuja L. med ursprung i Förenta staterna.

 Kommissionens beslut 93/360/EEG av den 28 maj 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av Thuja L. med ursprung i Kanada.

 Kommissionens beslut 93/365/EEG av den 2 juni 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende värmebehandlat trä av barrträd som har sitt ursprung i Kanada, och om fastställande av detaljerna i det indikatorsystem som skall tillämpas för värmebehandlat trä.

 Kommissionens beslut 93/422/EEG av den 22 juni 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av barrträd som har torkats i torkugn och som har sitt ursprung i Kanada, och om fastställande av detaljerna i det indikatorsystem som skall tillämpas för det ugnstorkade träet.

 Kommissionens beslut 93/423/EEG av den 22 juni 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av barrträd som har torkats i torkugn och som har sitt ursprung i Förenta staterna, och om fastställande av detaljerna i det indikatorsystem som skall tillämpas för det ugnstorkade träet.

 Kommissionens direktiv 93/50/EEG av den 24 juni 1993 om specificering av vissa växter som inte anges i bilaga 5 del A till rådets direktiv 77/93/EEG och om ett officiellt register över växternas producenter eller över lageranläggningar eller distributionscentraler i deras produktionszoner.

 Kommissionens direktiv 93/51/EEG av den 24 juni 1993 om fastställande av regler för flyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål genom en skyddad zon och för flyttning av sådana växter, växtprodukter eller andra föremål, som har sitt ursprung i och flyttas inom en sådan skyddad zon.

 Rådets direktiv 93/85/EEG av den 4 oktober 1993 om bekämpning av ljus ringröta på potatis.

 Kommissionens direktiv 94/3/EG av den 21 januari 1994 om ett förfarande för anmälan om kvarhållande av en försändelse eller en skadegörare som har sitt ursprung i tredje land och som utgör en överhängande fara för växtskyddet.

 Kommissionens direktiv 98/22/EG av den 15 april 1998 om fastställande av minimikrav för växtskyddskontroller inom gemenskapen som utförs på andra kontrollstationer än de på bestämmelseorten av växter, växtprodukter eller andra föremål från tredje land.

 Rådets direktiv 98/57/EG av den 20 juli 1998 om bekämpning av Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi m.fl.

 Kommissionens beslut 98/109/EG av den 2 februari 1998 om tillstånd för medlemsstaterna att vidta tillfälliga nödåtgärder för att förhindra spridning av Thrips palmi Karny beträffande Thailand.

 Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen.

 Kommissionens beslut 2002/757/EG av den 19 september 2002 om tillfälliga nödåtgärder när det gäller växtskydd för att hindra att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. förs in till och sprids inom gemenskapen.

 Kommissionens beslut 2002/499/EG av den 26 juni 2002 om beviljande av undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Republiken Korea.

 Kommissionens beslut 2002/887/EG av den 8 november om beviljande av undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan.

 Kommissionens beslut 2003/766/EG av den 24 oktober 2003 om nödåtgärder för att förhindra spridning inom gemenskapen av Diabrotica virgifera Le Conte.

 Kommissionens beslut 2004/4/EG av den 22 december 2003 om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt vidta tilläggsåtgärder för att förhindra spridning av Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith från Egypten.

 Kommissionens beslut 2004/200/EG av den 27 februari 2004 om åtgärder för att förhindra att pepinomosaikvirus införs till och sprids inom gemenskapen.

 Kommissionens direktiv 2004/105/EG av den 15 oktober 2004 om fastställande av förlagor till officiella sundhetscertifikat eller sundhetscertifikat för återexport vilka skall åtfölja sådana växter, växtprodukter eller andra föremål från länder utanför gemenskapen som förtecknas i rådets direktiv 2000/29/EG.

 Kommissionen beslut 2005/51/EG av den 21 januari 2005 om bemyndigande för medlemsstaterna att medge tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för import av jord som förorenats av bekämpningsmedel eller långlivade organiska föroreningar med avseende på dekontaminering.

 Kommissionen beslut 2005/359/EG av den 29 april 2005 om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG beträffande obarkade stockar av ek (Quercus L.) med ursprung i Amerikas förenta stater.

 Kommissionens beslut 2006/133/EG av den 13 februari 2006 om att ålägga medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att den inte förekommer.

 Kommissionens beslut 2006/464/EG av den 27 juni 2006 om tillfälliga nödåtgärder för att förhindra införsel och spridning av Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu inom gemenskapen.

 Kommissionens beslut 2006/473/EG av 5 juli 2006 om erkännande av vissa tredje länder och vissa regioner i tredje länder som fria från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus).

 Rådets direktiv 2006/91/EG av den 7 november 2006 om bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version).

 Kommissionens beslut 2007/365/EG av den 25 maj 2007 om nödåtgärder för att förhindra att Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) förs in i gemenskapen och sprids i gemenskapen.

 Kommissionens beslut 2007/410/EG av den 12 juni 2007 om åtgärder för att förhindra att potato spindle tuber viroid förs in till och sprids inom gemenskapen.

 Kommissionens beslut 2007/433/EG av den 18 juni 2007 om tillfälliga nödåtgärder för att förhindra att Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell förs in till och sprids i gemenskapen.

 Kommissionens beslut 2007/847/EG av 6 december 2007 om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för växter av släktet Vitis L., utom frukter, med ursprung i Kroatien eller före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

 Kommissionens direktiv 2008/61/EG av den 17 juni 2008 om införande av villkor enligt vilka vissa skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga I–V till rådets direktiv 2000/29/EG kan införas eller förflyttas inom gemenskapen eller vissa skyddade zoner för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval.

 Kommissionens beslut 2008/840/EG av den 7 november 2008 om nödåtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till och sprids i gemenskapen.

Lagstiftning i Schweiz

 Växtskyddsförordningen av den 28 februari 2001 (RS 916.20).

 Förordning utfärdad av DFE den 15 april 2002 om förbjudna växter (RS 916.205.1).

 Förordning utfärdad av OFAG den 25 februari 2004 om tillfälliga växtskyddsåtgärder (RS 916.202.1).

▼M14

Tillägg 3

Myndigheter som på begäran ska tillhandahålla en lista över officiella organ med ansvar för att utfärda växtpass

A.   Europeiska gemenskapen:

En enda ansvarig myndighet för varje medlemsstat, enligt artikel 1.4 i rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 ( 4 ).Belgien:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7o floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 BRYSSEL

Bulgarien:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev, blvd., floor 5

BG – SOFIA 1040

Tjeckien:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ-170 00 PRAHA 7

Danmark:

Ministeriet for Fødevarer, Lantbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. LYNGBY

Tyskland:

Julius Kühn-Institut

— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit -

Messeweg 11/12

D-38104 Braunschweig

Estland:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 SAKU HARJU MAAKOND

Irland:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Grekland:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR-176 71 ATEN

Spanien:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/Alfonso XII, no 62 – 2a planta

E-28071 MADRID

Frankrike:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche

Sous Direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732 PARIS CEDEX 15

Italien:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 ROM

Cypern:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 LEFKOSIA

Lettland:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV-1981 RIGA

Litauen:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT-2005 VILNIUS

Luxemburg:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch – BP 1904

L-1019 LUXEMBURG

Ungern:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU-1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT – LIJA, LJA 1915

Nederländerna:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL-6700 HC WAGENINGEN

Österrike:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A-1012 WIEN

Polen:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

3042, Wspólna Mlynarska Street

PL-0001-930 171 WARSAW

Portugal:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT-1949-002 LISSABON

Rumänien:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO – BUKAREST

Slovenien:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 LJUBLJANA

Slovakien:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK-812 66 BRATISLAVA

Finland:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI-00023 GOVERNMENT FINLAND

Sverige:

Jordbruksverket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-55182 JÖNKÖPING

Förenade kungariket:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK – YORK YO1 7PX

B.   Schweiz:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M17

Tillägg 4 ( 5 )

ZONER SOM AVSES I ARTIKEL 4 OCH SÄRSKILDA KRAV SOM GÄLLER FÖR DESSA

De zoner som avses i artikel 4 liksom de särskilda krav som gäller för dessa zoner och som måste respekteras av de två parterna definieras nedan i de respektive parternas lagar och andra bestämmelser:

Europeiska gemenskapens lagstiftning

 Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen.

 Kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 av den 4 juli 2008 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen.

Lagstiftning i Schweiz

 Växtskyddsförordningen av den 28 februari 2001, bilaga 4, del B (RS 916.20).

▼B

Tillägg 5

Informationsutbyte

Följande avses i artikel 9.1:

 Anmälan om kvarhållande av en försändelse eller en skadegörare som har sitt ursprung i tredje land eller inom en del av parternas territorium och som utgör en överhängande fara för växtskyddet i enlighet med direktiv 94/3/EEG,

 De uppgifter som avses i artikel 15 i direktiv 77/93/EEG.

BILAGA 5

OM FODER

Artikel 1

Mål

1.  Parterna förbinder sig att närma sin respektive lagstiftning till varandra för att underlätta handeln på detta område.

2.  Den förteckning över produkter eller produktgrupper för vilka parterna bedömt att deras respektive lagstiftning leder till samma resultat vad gäller tillämpningen och, i förekommande fall, förteckningen över den respektive lagstiftning som parterna bedömt leda till samma resultat vad gäller tillämpningen anges i ett Tillägg 1 som kommittén skall upprätta enligt artikel 11 i detta avtal.

▼M14

2a.  Genom ett undantag från artikel 1 i jordbruksavtalet ska denna bilaga gälla för alla produkter som omfattas av de bestämmelser som anges i tillägg 1 som anges i punkt 2.

▼B

3.  Parterna skall avskaffa gränskontrollerna av de produkter eller produktgrupper som anges i det Tillägg 1 som avses i punkt 2.

Artikel 2

Definitioner

I denna bilaga avses med

a)  produkt: foder eller ämnen som används i foder,

b)  företag: de enheter som producerar eller framställer en produkt eller som mellanlagrar denna till dess att den sätts i omlopp, inbegripet bearbetnings- och förpackningsföretag, eller de företag som sätter produkten i omlopp,

c)  behörig myndighet: den myndighet i Europeiska gemenskapen eller i Schweiz som ansvarar för genomförandet av de officiella kontrollerna av foder.

Artikel 3

Informationsutbyte

Enligt artikel 8 i avtalet skall parterna till varandra lämna

 upplysningar om den eller de behöriga myndigheterna och deras geografiska verksamhetsområde och befogenhet,

 förteckningen över de laboratorier som ansvarar för genomförandet av kontrollanalyser,

 i förekommande fall förteckningen över de införselpunkter på respektive territorium som fastställts för de olika produkttyperna,

 uppgifter om kontrollprogrammen för att säkerställa att produkterna uppfyller bestämmelserna beträffande foder.

De program som avses i fjärde strecksatsen skall beakta de särskilda förhållandena i Europeiska gemenskapen och i Schweiz, och särskilt precisera hur och hur ofta de regelbundna kontrollerna skall genomföras.

Artikel 4

Allmänna kontrollbestämmelser

Parterna skall vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att se till att de produkter som skall sändas till den andra partens territorium kommer att kontrolleras lika noggrant som de produkter som är avsedda att avyttras inom det egna territoriet. De skall särskilt se till att kontrollerna

 genomförs regelbundet, vid misstanke om att bestämmelserna inte följs och i en omfattning som står i proportion till de uppsatta målen, särskilt i förhållande till riskerna och de erfarenheter som gjorts,

 omfattar alla produktionsled, mellanstadierna innan produkten saluförs, ledet då produkten saluförs, inbegripet importen, samt användningen av produkten,

 genomförs på det stadium som anses lämpligast med tanke på den planerade undersökningen,

 i regel genomförs utan förvarning,

 även omfattar ämnen som inte får användas i foder.

Artikel 5

Kontroller på ursprungsorten

1.  Parterna skall se till att de behöriga myndigheterna genomför kontroller i företagen för att säkerställa att dessa fullgör sina förpliktelser och att de produkter som är avsedda att sättas i omlopp uppfyller de krav som gäller på ursprungsterritoriet enligt bestämmelserna i det Tillägg 1 som avses i artikel 1.

2.  Om det föreligger misstanke om att dessa krav inte uppfylls skall den behöriga myndigheten genomföra ytterligare kontroller och, om denna misstanke bekräftas, vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 6

Kontroller på bestämmelseorten

1.  Den införande partens behöriga myndigheter får kontrollera om produkterna uppfyller bestämmelserna i denna bilaga genom icke-diskriminerande stickprovskontroller på bestämmelseorten.

2.  Om den införande partens behöriga myndigheter förfogar över uppgifter som gör det möjligt att förmoda att en överträdelse föreligger, kan kontroller dock även genomföras under transporten av produkterna på dennes territorium.

3.  Om den berörda partens behöriga myndigheter vid en kontroll på bestämmelseorten eller under transporten konstaterar att produkterna inte uppfyller bestämmelserna i denna bilaga skall de vidta lämpliga åtgärder och anmoda avsändaren, mottagaren eller annan sakägare att utföra något av följande:

 Anpassa produkterna till gällande bestämmelser inom en angiven frist.

 Eventuell dekontaminering.

 Utföra andra lämpliga behandlingar av produkterna.

 Användning för andra ändamål.

 Returnera produkterna till den utförande parten efter det att dennes behöriga myndigheter underrättats.

 Förstöra produkterna.

Artikel 7

Kontroll av produkter med ursprung i ett annat territorium än parternas

1.  När produkter med ursprung i ett annat territorium än de som anges i artikel 16 i avtalet införs till parternas tullområde skall parterna trots vad som föreskrivs i artikel 4 första strecksatsen vidta nödvändiga åtgärder så att de behöriga myndigheterna genomför en dokumentkontroll av varje parti och en stickprovskontroll av identiteten och fastställer

 art,

 ursprung,

 geografisk bestämmelseort,

för att kunna avgöra vilka tullbestämmelser som är tillämpliga på dem.

2.  Parterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att genom en fysisk stickprovskontroll försäkra sig om att produkterna överensstämmer med bestämmelserna innan de sätts i omlopp.

Artikel 8

Samarbete vid konstaterade överträdelser

1.  Parterna skall bistå varandra på det sätt och de villkor som fastställs i denna bilaga. De skall garantera att bestämmelserna om produkter som används som foder tillämpas på ett riktigt sätt framför allt genom att bistå varandra, genom att avslöja överträdelser av dessa bestämmelser och genom att inleda undersökningar av överträdelserna.

2.  Det bistånd som avses i denna artikel får inte påverka straffrättsliga bestämmelser eller reglerna om ömsesidigt bistånd i brottsutredningar.

Artikel 9

Produkter som kräver förhandstillstånd

1.  Parterna skall se till att förteckningarna över de produkter som omfattas av bestämmelserna i Tillägg 2 blir så identiska som möjligt.

2.  Parterna skall underrätta varandra om ansökningar om tillstånd för de produkter som avses i punkt 1.

Artikel 10

Samråd och skyddsåtgärder

1.  Parterna skall samråda när en av dem anser att den andra parten inte har fullgjort sina förpliktelser enligt denna bilaga.

2.  Den part som begär samråd skall lämna alla de upplysningar som krävs för en noggrann undersökning av den aktuella frågan till den andra parten.

3.  De skyddsåtgärder som föreskrivs i någon av de bestämmelser om produkter och produktgrupper som anges i det Tillägg 1 som avses i punkt 1 skall vidtas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 10.2 i avtalet.

4.  Om parterna inte kan nå en överenskommelse vid det samråd som avses i punkt 1 och i artikel 10.2 a tredje strecksatsen i avtalet, får den part som begärt samrådet eller beslutat om åtgärderna enligt punkt 3 vidta lämpliga skyddsåtgärder som gör det möjligt att tillämpa denna bilaga.

Artikel 11

Arbetsgruppen för foder

1.  Arbetsgruppen för foder, kallad arbetsgruppen, som inrättas enligt artikel 6.7 i avtalet skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning. Den skall bland annat åta sig de arbetsuppgifter som föreskrivs i denna bilaga.

2.  Arbetsgruppen skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av bilagan. Den skall särskilt utarbeta förslag som skall läggas fram för kommittén i syfte att uppdatera tilläggen till denna bilaga.

Artikel 12

Skyldighet att iaktta sekretess

1.  Alla upplysningar som lämnas enligt denna bilaga skall, oavsett form, vara konfidentiella. De skall omfattas av sekretess och åtnjuta det skydd som gäller samma slags upplysningar enligt den mottagande partens tillämpliga lagar.

2.  Principen om konfidentiella upplysningar i punkt 1 skall inte gälla för upplysningar som lämnas i enlighet med artikel 3.

3.  Denna bilaga medför ingen förpliktelse för en part, vars lagstiftning och administrativa förfaranden medför striktare krav än de som fastställs genom denna bilaga när det gäller skydd av industri- och affärshemligheter, att tillhandahålla upplysningar om inte den andra parten vidtar åtgärder för att uppfylla dessa striktare krav.

4.  Erhållna upplysningar skall uteslutande användas för denna bilagas syften och får användas av en part för andra ändamål endast efter skriftligt medgivande av den administrativa myndighet som lämnat uppgifterna och med de eventuella förbehåll som denna utfärdar.

Punkt 1 skall inte hindra användningen av upplysningar i eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden som inleds till följd av överträdelse av den gemensamma straffrätten, under förutsättning att de erhållits inom ramen för internationell rättshjälp.

5.  Parterna får vid registrering av bevis, rapporter och vittnesmål samt i förfaranden som inletts inför domstol som bevis använda erhållna upplysningar och handlingar som de tagit del av i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

▼M10

Tillägg 1

Europeiska gemenskapens lagstiftning

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1).

Schweiz lagstiftning

 Förbundslag om jordbruk av den 29 april 1998, senast ändrad den 24 mars 2006 (RO 2006 3861).

 Förordning om foder av den 26 maj 1999, senast ändrad den 23 november 2005 (RO 2005 5555).

 Förordning om vitboken om foder av den 10 juni 1999 utfärdad av Département Fédéral de l'Économie Publique, senast ändrad den 2 november 2006 (RO 2006 5213).

 Förordning om primärproduktion av den 23 november 2005 (RO 2005 5545).

 Förordning om hygien vid primärproduktion av den 23 november 2005 utfärdad av Département Fédéral de l'Économie Publique (RO 2005 6651).

 Förordning om hygien vid mjölkproduktion av den 23 november 2005 utfärdad av Département Fédéral de l'Économie Publique (RO 2005 6667).

▼M10

Tillägg 2

FÖRTECKNING ÖVER LAGSTIFTNING SOM AVSES I ARTIKEL 9

Europeiska gemenskapens lagstiftning

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 15).

 Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder (EGT L 213, 21.7.1982, s. 8), senast ändrat genom direktiv 2004/116/EG (EUT L 379, 24.12.2004, s. 81).

Schweiz lagstiftning

 Förordning om foder av den 26 maj 1999, senast ändrad den 23 november 2005 (RO 2005 5555).

 Förordning om vitboken om foder av den 10 juni 1999 utfärdad av Département Fédéral de l'Économie Publique, senast ändrad den 23 november 2005 (RO 2005 6655).

▼B

BILAGA 6

OM UTSÄDE

Artikel 1

Mål

1.  Denna bilaga avser utsäde av arter av lantbruksväxter, köksväxter, frukter, prydnadsväxter och vinplantor.

2.  Med utsäde avses i denna bilaga allt föröknings- eller planteringsmaterial.

Artikel 2

Erkännande av överensstämmelse mellan lagstiftningar

1.  Parterna erkänner att kraven enligt den lagstiftning som anges i Tillägg 1 avsnitt 1 leder till samma resultat.

2.  Utan att det påverkar bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 får parterna handla med utsäde av de arter som anges i den lagstiftning som avses i punkt 1 och utsädet får fritt saluföras inom parternas territorier med som enda dokument för intygande av överensstämmelsen med parternas lagstiftning en etikett eller andra dokument som krävs för saluföring enligt denna lagstiftning.

3.  De organ som ansvarar för att kontrollera överensstämmelsen anges i Tillägg 2.

Artikel 3

Ömsesidigt erkännande av certifikat

1.  Parterna erkänner, när det gäller utsäde av de arter som omfattas av den lagstiftning som anges i Tillägg 1 avsnitt 2, de certifikat enligt punkt 2 som utfärdas av de organ som anges i Tillägg 2 i enlighet med den andra partens lagstiftning.

2.  Med certifikat enligt punkt 1 avses de dokument som krävs enligt parternas lagstiftning för import av utsäde och som anges i Tillägg 1 avsnitt 2.

Artikel 4

Tillnärmning av lagstiftning

1.  Parterna skall söka nå en tillnärmning av lagstiftningen när det gäller saluföring av utsäde av de arter som avses i den lagstiftning som anges i Tillägg 1 avsnitt 2 och av de arter som inte omfattas av den lagstiftning som anges i Tillägg 1 avsnitt 1 och 2.

2.  När en av parterna inför ny lagstiftning förbinder sig parterna att undersöka möjligheten att låta denna nya sektor omfattas av denna bilaga enligt det förfarande som avses i artiklarna 11 och 12 i avtalet.

3.  Vid ändring i lagstiftning som avser en sektor som omfattas av bestämmelserna i denna bilaga förbinder sig parterna att bedöma konsekvenserna av ändringen enligt det förfarande som avses i artiklarna 11 och 12 i avtalet.

▼M14

Artikel 5

Sorter

1.  Schweiz ska inom sitt territorium tillåta saluföring av utsäde av de sorter som godkänts i gemenskapen för de arter som anges i den lagstiftning som avses i avsnitt 1 i tillägg 1, utan att detta ska påverka tillämpningen av punkt 3.

2.  Gemenskapen ska inom sitt territorium tillåta saluföring av utsäde av de sorter som godkänts i Schweiz för de arter som anges i den lagstiftning som avses i avsnitt 1 i tillägg 1, utan att detta ska påverka tillämpningen av punkt 3.

3.  Parterna ska gemensamt upprätta en sortlista för de arter som anges i lagstiftningen som anges i avsnitt 1 till tillägg 1 i de fall där gemenskapen kräver en gemensam sortlista. Parterna ska tillåta saluföring av utsäde av de sorter som anges i den gemensamt upprättade sortlistan på sitt eget territorium.

4.  Punkterna 1, 2 och 3 ska inte gälla för genetiskt modifierade sorter.

5.  Parterna ska underrätta varandra om ansökningar om godkännande och tillbakadragande av sådana ansökningar, registreringar av nya sorter på nationella listor samt om varje ändring av sådana listor. De ska på begäran till den andra parten lämna en kort beskrivning av de viktigaste kännetecknen när det gäller användandet av varje ny sort och de kännetecken som gör det möjligt att skilja en sort från andra kända sorter. Parterna ska ge varandra tillgång till de handlingar i vilka det för varje godkänd sort ges en kort beskrivning av sorten vid sidan av en lättfattlig sammanfattning av alla de fakta på vilka godkännandet grundas. När det gäller genetiskt modifierade sorter ska parterna underrätta varandra om resultaten av utvärderingen av de risker som är förknippade med att införa dessa sorter i miljön.

6.  Parterna kan genomföra tekniska samråd för att utvärdera de fakta på vilka godkännandet av en viss sort grundas hos endera parten. I förekommande fall ska arbetsgruppen för utsäde informeras om resultaten av dessa samråd.

7.  För att underlätta det informationsutbyte som avses i punkt 5 ska de båda parterna använda befintliga databehandlingssystem eller system som håller på att utvecklas.

Artikel 6

Undantag

1.  De undantag som gemenskapen och Schweiz medger och som anges i tillägg 3 ska godkännas av Schweiz respektive gemenskapen inom ramen för handeln med utsäde av de arter som omfattas av den lagstiftning som anges i avsnitt 1 i tillägg 1.

2.  Parterna ska underrätta varandra om alla de undantag avseende saluföring av utsäde som de avser att införa inom sitt territorium eller delar av sitt territorium. När det gäller undantag som tillämpas under kort tid eller som måste införas omedelbart ska ett meddelande om detta i efterhand vara tillräckligt.

3.  I form av ett undantag från artikel 5.1 och 5.3 kan Schweiz besluta att förbjuda saluföring på schweiziskt territorium av utsäde av sorter som godkänts i gemenskapens gemensamma sortlista.

4.  I form av ett undantag från artikel 5.2 och 5.3 kan gemenskapen besluta att förbjuda saluföring på gemenskapens territorium av utsäde av sorter som godkänts i Schweiz nationella sortlista.

5.  Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 ska tillämpas i de fall som avses i de båda parternas lagstiftning som förtecknas i avsnitt 1 i tillägg 1.

6.  Båda parter kan tillämpa punkterna 3 och 4

 inom tre år efter det att denna bilaga träder i kraft när det gäller sorter som godkänts i gemenskapen eller Schweiz innan denna bilaga trädde i kraft,

 inom tre år efter mottagandet av den information som anges i artikel 5.5, när det gäller sorter som godkänts i gemenskapen eller Schweiz efter det att denna bilaga trädde i kraft.

7.  Bestämmelserna i punkt 6 ska parallellt gälla för sorter av arter som omfattas av bestämmelser vilka, enligt artikel 4, lagts till i listan i avsnitt 1 till tillägg 1 efter det att denna bilaga har trätt i kraft.

8.  Parterna kan genomföra tekniska samråd för att utvärdera konsekvenserna för denna bilaga av de undantag som anges i punkterna 1–4.

9.  Bestämmelserna i punkt 8 ska inte gälla då behörigheten att fatta beslut om undantag tillfaller gemenskapens medlemsstater i enlighet med den lagstiftning som anges i avsnitt 1 i tillägg 1. De ska inte heller gälla undantag som Schweiz beviljar i liknande fall.

▼B

Artikel 7

Tredje land

1.  Utan att det påverkar artikel 10 skall bestämmelserna i denna bilaga även gälla utsäde som saluförs inom de båda parternas territorium och som kommer från ett annat land än en medlemsstat i gemenskapen eller Schweiz och som erkänts av parterna.

2.  Förteckningen över de länder som avses i punkt 1, de arter som avses och omfattningen av detta erkännande anges i Tillägg 4.

Artikel 8

Jämförande kontroller

1.  Jämförande kontroller skall genomföras i syfte att i efterhand kontrollera stickprov av utsäde som tas av partier som saluförs inom parternas territorium. Schweiz skall delta vid de jämförande kontroller som gemenskapen utför.

2.  Anordnandet av dessa jämförande kontroller inom parternas territorium skall bedömas av arbetsgruppen för utsäde.

Artikel 9

Arbetsgruppen för utsäde

1.  Arbetsgruppen för utsäde, kallad arbetsgruppen, som inrättas genom artikel 6.7 i avtalet skall behandla de frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning.

2.  Arbetsgruppen skall regelbundet kontrollera hur parternas lagstiftning utvecklas på de områden som omfattas av bilagan. Den skall särskilt utarbeta förslag som skall läggas fram för kommittén i syfte att anpassa och uppdatera tilläggen till denna bilaga.

Artikel 10

Avtal med andra länder

Parterna är eniga om att de avtal om ömsesidigt erkännande som ena parten ingår med ett tredje land som inte är part till denna bilaga inte under några omständigheter får medföra en förpliktelse för den andra parten att godkänna rapporter, certifikat, tillstånd eller varumärken som utfärdas av organen för bedömning av detta tredje lands överensstämmelse med bestämmelserna, såvida inte detta formellt avtalats mellan parterna.

Tillägg 1

Lagstiftning

Avsnitt 1 (erkännande av överensstämmelse mellan lagstiftningar)

A.   EUROPEISKA GEMENSKAPENS BESTÄMMELSER

1.   Grundläggande lagstiftning

 Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66), senast ändrat genom rådets direktiv 96/72/EG (EGT L 304, 27.11.1996, s. 10).

 Rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsädespotatis (EGT 125, 11.7.1966, s. 2320/66), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/111/EG (EGT L 28, 4.2.1998, s. 42).

 Rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT L 225, 12.10.1970, s. 1), senast ändrat genom anslutningsakten från 1994 ( 6 ).

2.   Texter med tillämpningsföreskrifter (6) 

 Kommissionens direktiv 72/180/EEG av den 14 april 1972 om fastställande av egenskaper och minimikrav för kontroll av sorter av lantbruksväxter (EGT L 108, 8.5.1972, s. 8).

 Kommissionens direktiv 74/268/EEG av den 2 maj 1974 om särskilda krav rörande förekomst av ”Avena fatua” (flyghavre) i utsäde av foderväxter och stråsäd (EGT L 141, 24.5.1974, s. 19), senast ändrat genom kommissionens direktiv 78/511/EEG (EGT L 157, 15.6.1978, s. 34).

 Kommissionens beslut 80/755/EEG av den 17 juli 1980 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar med utsäde av stråsäd (EGT L 207, 9.8.1980, s. 37), senast ändrat genom kommissionens beslut 81/109/EEG (EGT L 64, 11.3.1981, s. 13).

 Kommissionens beslut 81/675/EEG av den 28 juli 1981 om fastställande av att vissa förslutningssystem är icke återanvändbara, i den mening som avses i rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG (EGT L 246, 29.8.1981, s. 26), senast ändrat genom kommissionens beslut 86/563/EEG (EGT L 327, 22.11.1986, s. 50).

 Kommissionens beslut 86/110/EEG av den 27 februari 1986 om villkor för att föreskriva undantag från förbudet att använda gemenskapens etiketter vid ommärkning och återförslutning av förpackningar av utsäde producerat i tredje land (EGT L 93, 8.4.1986, s. 23).

 Kommissionens direktiv 93/17/EEG av den 30 mars 1993 om gemenskapsklasser för basutsädespotatis samt de villkor och beteckningar som skall gälla för dessa klasser (EGT L 106, 30.4.1993, s. 7).

 Kommissionens beslut 94/650/EG av den 9 september 1994 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren (EGT L 252, 28.9.1994, s. 15), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/174/EG (EGT L 63, 4.3.1998, s. 31).

 Kommissionens beslut 98/320/EG av den 27 april 1998 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med provtagning och kontroll av utsäde enligt rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG och 69/208/EEG (EGT L 140, 12.5.1998, s. 14).

B.   SCHWEIZ' BESTÄMMELSER ( 7 )

 Federallag om jordbruk av den 29 april 1998 (RO 1998 3033).

 Förordning om produktion och saluföring av förökningsmaterial av den 7 december 1998 (RO 1999 420).

 Förordning utfärdad av DFE om utsäde och växtsorter av åkergrödor och fodergrödor av den 7 december 1998 (RO 1999 781).

 Förordning utfärdad av OFAG om sortlistan över spannmåls-, potatis, foderväxt- och hampasorter (RO 1999 429) ( 8 ).

Avsnitt 2 (ömsesidigt erkännande av certifikat)

A.   EUROPEISKA GEMENSKAPENS BESTÄMMELSER

1.   Grundläggande lagstiftning

 Rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsäde (EGT 125, 11.7.1966, s. 2290/66), senast ändrat genom direktiv 96/72/EG (EGT L 304, 27.11.1996, s. 10).

 Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT L 125, 11.7.1966, s. 2298/66), senast ändrat genom direktiv 96/72/EG (EGT L 304, 27.11.1996, s. 10).

 Rådets direktiv 69/208/EEG av den 30 juni 1969 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 169, 10.7.1969, s. 3), senast ändrat genom direktiv 96/72/EG (EGT L 304, 27.11.1996, s. 10).

2.   Texter med tillämpningsföreskrifter ( 9 )

 Kommissionens direktiv 75/502/EEG av den 25 juli 1975 om begränsning av saluföringen av utsäde av ängsgröe (Poa pratensis L.) till utsäde som blivit officiellt godkänt som ”basutsäde” eller ”certifikatutsäde” (EGT L 228, 29.8.1975, s. 26).

 Kommissionens beslut 81/675/EEG av den 28 juli 1981 om fastställande av att vissa förslutningssystem är icke återanvändbara, i den mening som avses i rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG och 70/458/EEG (EGT L 246, 29.8.1981, s. 26), senast ändrat genom kommissionens beslut 86/563/EEG (EGT L 327, 22.11.1986, s. 50).

 Kommissionens direktiv 86/109/EEG av den 27 februari 1986 om begränsning av saluföring av utsäde av vissa arter av foderväxter samt olje- och spånadsväxter till sådant utsäde som officiellt godkänts som ”basutsäde” eller ”certifikatutsäde” (EGT L 93, 8.4.1986, s. 21), senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/376/EEG (EGT L 203, 26.7.1991, s. 108).

 Kommissionens beslut 86/110/EEG av den 27 februari 1986 om villkor för att föreskriva undantag från förbudet att använda gemenskapens etiketter vid ommärkning och återförslutning av förpackningar av utsäde producerat i tredje land (EGT L 93, 8.4.1986, s. 23).

 Kommissionens beslut 87/309/EEG av den 2 juni 1987 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar med utsäde av vissa foderväxtarter (EGT L 155, 16.6.1987, s. 26), senast ändrat genom kommissionens beslut 97/125/EG (EGT L 48, 19.2.1997, s. 35).

 Kommissionens beslut 92/195/EEG av den 17 mars 1992 om anordnande av ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, avseende ökning av högsta vikt för ett parti (EGT L 88, 3.4.1992, s. 59), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/203/EG (EGT L 65, 15.3.1996, s. 41).

 Kommissionens beslut 94/650/EG av den 9 september 1994 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med försäljning av utsäde i lösvikt till den slutlige förbrukaren (EGT L 252, 28.9.1994, s. 15), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/174/EG (EGT L 63, 4.3.1998, s. 3).

 Kommissionens beslut 95/232/EG av den 27 juni 1995 om ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 69/208/EEG för att fastställa de villkor som skall uppfyllas av utsäde av hybrider och av sammansatta sorter av raps och rybs (EGT L 154, 5.7.1995, s. 22), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/173/EG (EGT L 63, 4.3.1998, s. 30).

 Kommissionens beslut 96/202/EG av den 4 mars 1996 om anordnande av ett tidsbegränsat försök avseende den högsta halten orenheter i utsäde av sojabönor (EGT L 65, 15.3.1996, s. 39).

 Kommissionens beslut 97/125/EG av den 24 januari 1997 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar för utsäde av olje- och spånadsväxter och om ändring av beslut 87/309/EEG om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar för vissa foderväxtarter (EGT L 48, 19.2.1997, s. 35).

 Kommissionens beslut 98/320/EG av den 27 april 1998 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med provtagning och kontroll av utsäde enligt rådets direktiv 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG och 69/208/EEG (EGT L 140, 12.5.1998, s. 14).

B.   SCHWEIZ' BESTÄMMELSER

 Federallag om jordbruk av den 29 april 1998 (RO 1998 3033).

 Förordning om produktion och saluföring av förökningsmaterial av den 7 december 1998 (RO 1999 420).

 Förordning utfärdad av DFE om utsäde och växtsorter av åkergrödor och fodergrödor av den 7 december 1998 (RO 1999 781).

 DFEP:s sortlista av den 6 juni 1974, senast ändrad den 7 december 1998 (RO 1999 408).

C.   CERTIFIKAT SOM KRÄVS VID IMPORT

a) Från Europeiska gemenskapens sida:

De handlingar som fastställs i rådets beslut 95/514/EEG (EGT L 296, 9.12.1995, s. 34), senast ändrat genom rådets beslut 98/162/EG (EGT L 53, 24.2.1998, s. 21).

b) Från schweizisk sida:

Officiella förpackningsetiketter för EG eller OECD som utfärdas av de organ som anges i Tillägg 2 till denna bilaga samt ISTA:s orange och gröna certifikat eller ett motsvarande analysintyg för utsäde för varje utsädesparti.

Tillägg 2

Organ för kontroll och certifiering av utsädeA. Europeiska gemenskapen

Belgien

Ministère des Classes Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de ReproductionBryssel

 

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate)Lyngby

 

Tyskland

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeReferat Ernährung und Landwirtschaft– Abteilung IV E 3 –Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer als LandesbeauftragterSaatenanerkennungsstelleBonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg– Abt. III, Referat 34 –Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau – Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut –Freising

FS

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32Hannover

H

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf- und AnerkennungsstelleHalle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und UmweltschutzReferat 33Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde,Amt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und ErnährungswirtschaftHamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat- und PflanzgutRostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe– Referat 34 –Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz– Amtliche Saatanerkennung –Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-HolsteinLUFA-ITLKiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für LandwirtschaftFachbereich 5, Sortenprüfung und FeldversuchswesenSaatenanerkennungNossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 LandbauMünster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferet P4Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungSaatenanerkennungsstelle PotsdamPotsdam

P

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 aStuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das SaarlandSaarbrücken

SB

Regierungspräsidium TübingenReferat 34Tübingen

Regierung von Unterfranken– Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern –Würzburg

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft– Sachgebiet Weinbau –Würzburg

Grekland

Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop ProductionAten

 

Spanien

Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónDirección General de Producciones y Mercados AgrícolasSubdirección General de Semillas y Plantas de ViveroMadrid

Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y PescaBarcelona

Comunidad Autónoma del País VascoDepartamento de Industria, Agricultura y PescaVitoria

Junta de GaliciaConsejería de Agricultura, Ganadería y MontesSantiago de Compostela

Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agricultura y PescaSantander

Principado de AsturiasConsejería de AgriculturaOviedo

Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y PescaSevilla

Comunidad Autonoma de la Regíon de MurciaConsejería de Medio Ambiente, Agricultura y PescaMurcia

Diputacion General de AragónConsejería de Agricultura y Medio AmbienteZaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La ManchaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteToledo

Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteValencia

Comunidad Autónoma de La RiojaConsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo RuralLogroño

Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y ComercioMérida

Comunidad Autónoma de CanariasConsejería de Agricultura, Pesca y AlimentaciónSanta Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y LeónConsejería de Agricultura y Ganadería,Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e IndustriaPalma de Mallorca

Comunidad de MadridConsejería de Economía y EmpleoMadrid

Diputación Foral de NavarraDepartamento de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónPamplona

 

Frankrike

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)Paris

 

Irland

The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseDublin

 

Italien

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milano

 

Luxemburg

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)Service de la Production VégétaleLuxemburg

 

Österrike

Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftWien

Bundesamt für AgrarbiologieLinz

 

Nederländerna

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)Ede

 

Portugal

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecção Geral de Protecção das CulturaLissabon

 

Finland

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktionSiementarkastusosasto/FrökontrollavdelningenLoimaa

 

Sverige

a)  Utsäde, med undantag av utsädespotatis

— Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

— Frökontrollen Mellansverige ABLinköping

— Frökontrollen Mellansverige ABÖrebro

b)  Utsädespotatis

Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

 

Förenade Kungariket

England and Wales

a)  Utsäde, med undantag av utsädespotatis

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds BranchCambridge

b)  Utsädespotatis

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health DivisionYork

Skottland

Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment DepartmentEdinburgh

Nordirland

Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds BranchBelfast

 

B. Schweiz

Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon

Dienst für Saat- unf PflanzgutFAL ReckenholzZürich

 

Tillägg 3

Undantag inom gemenskapen som godkänts av Schweiz ( 10 )

a) Beviljande av dispens för vissa medlemsstater från skyldigheten att för vissa arter tillämpa bestämmelserna i rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd

 Kommissionens beslut 69/270/EEG (EGT L 220, 1.9.1969, s. 8).

 Kommissionens beslut 69/271/EEG (EGT L 220, 1.9.1969, s. 9).

 Kommissionens beslut 69/272/EEG (EGT L 220, 1.9.1969, s. 10).

 Kommissionens beslut 70/47/EEG (EGT L 13, 19.1.1970, s. 26), ändrat genom kommissionens beslut 80/301/EEG (EGT L 68, 14.3.1980, s. 30).

 Kommissionens beslut 74/5/EEG (EGT L 12, 15.1.1974, s. 13).

 Kommissionens beslut 74/361/EEG (EGT L 196, 19.7.1974, s. 19).

 Kommissionens beslut 74/532/EEG (EGT L 299, 7.11.1974, s. 14).

 Kommissionens beslut 80/301/EEG (EGT L 68, 14.3.1980, s. 30).

 Kommissionens beslut 86/153/EEG (EGT L 115, 3.5.1986, s. 26).

 Kommissionens beslut 89/101 (EGT L 38, 10.2.1989, s. 37).

b) Bemyndigande av vissa medlemsstater att begränsa saluföringen av utsäde av vissa spannmålssorter eller vissa sorter av utsädespotatis (se den gemensamma sortlistan för lantbruksväxter, tjugonde integrerade versionen, kolumn 4 (EGT L 264A, 30.8.1997, s. 1).

c) Bemyndigande av vissa medlemsstater att vidta särskilt stränga åtgärder avseende Avena fatua i utsäde av spannmål:

 Kommissionens beslut 74/269/EEG (EGT L 141, 24.5.1974, s. 20), ändrat genom kommissionens beslut 78/512/EEG (EGT L 157, 15.6.1978, s. 35) ( 11 ).

 Kommissionens beslut 74/531/EEG (EGT L 299, 7.11.1974, s. 13).

 Kommissionens beslut 95/75/EG (EGT L 60, 18.3.1995, s. 30).

 Kommissionens beslut 96/334/EG (EGT L 127, 25.5.1996, s. 39).

d) Godkännande, när det gäller saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters hela territorium eller delar av territoriet, av strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de åtgärder som anges i bilagornal I och II till rådets direktiv 66/403/EEG

 Kommissionens beslut 93/231/EEG (EGT L 106, 30.4.1993, s. 11), ändrat genom kommissionens beslut

 

 95/21/EG (EGT L 28, 7.2.1995, s. 13),

 95/76/EG (EGT L 60, 18.3.1995, s. 31),

 96/332/EG (EGT L 127, 25.5.1996, s. 31).

Tillägg 4

Förteckning över tredje länder ( 12 )

Amerikas Förenta Stater

Argentina

Australien

Bulgarien

Chile

Israel

Kanada

Kroatien

Marocko

Norge

Nya Zeeland

Polen

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Sydafrika

Tjeckiska Republiken

Turkiet

Ungern

Uruguay

▼M19

BILAGA 7

OM HANDEL MED VIN OCH VINPRODUKTER

Artikel 1

Syfte

Parterna förpliktar sig på grundval av principerna om likabehandling och ömsesidighet att sinsemellan underlätta och främja handel med vin och vinprodukter med ursprung inom deras territorier på de villkor som fastställs i denna bilaga.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna bilaga ska gälla för vin och vinprodukter enligt definitionen i den lagstiftning som anges i tillägg 1.

Artikel 3

Definitioner

Om inte annat uttryckligen anges gäller följande definitioner i denna bilaga:

a)

vin och vinprodukter med ursprung i (följt av namnet på en av parterna) : en produkt enligt artikel 2 som framställts på den nämnda partens territorium av druvor som uteslutande skördats inom det territoriet eller inom ett territorium som anges i tillägg 2, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga.

b)

geografisk beteckning : alla uppgifter, även ursprungsbeteckningar i enlighet med artikel 22 i det till avtalet om inrättandet av Världshandelsorganisationen fogade avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Trips-avtalet), som erkänns genom endera partens lagar och andra författningar för att beteckna eller presentera ett vin eller en vinprodukt enligt artikel 2 med ursprung på partens territorium eller på ett territorium som definieras i tillägg 2.

c)

traditionellt uttryck : ett traditionellt använt uttryck, som bl.a. avser produktionsmetoden för ett vin eller en vinprodukt enligt artikel 2 eller dess kvalitet, färg eller typ, och som i en parts lagar och andra författningar är godkänd för beskrivning och presentation av en produkt med ursprung inom denna parts territorium.

d)

skyddad beteckning : en geografisk beteckning eller ett traditionellt uttryck i enlighet med punkterna b och c som är skyddad i kraft av denna bilaga.

e)

beskrivning : de beteckningar som används vid märkning, på följedokument vid transport av vin och vinprodukter enligt artikel 2, på handelsdokument, särskilt fakturor och följesedlar, och i reklam.

f)

märkning : alla beskrivningar och andra hänvisningar, symboler, illustrationer eller varumärken som kännetecknar ett vin eller en vinprodukt enligt artikel 2 och som förekommer på samma behållare, inbegripet dess förslutning, på vidhängande etiketter eller på flaskhalsens omslag.

g)

presentation : de beteckningar som används på behållaren, inbegripet dess förslutning, i märkningen och på förpackningen.

h)

förpackning : skyddsomslag, såsom papper, alla slags flaskskydd, kartonger och lådor, som används vid transport av en eller flera behållare och/eller för presentation med avseende på försäljning till slutkonsumenten.

i)

lagstiftning om handel med vin och vinprodukter : samtliga bestämmelser i denna bilaga.

j)

behörig myndighet : samtliga myndigheter och enheter som en part utsett för att övervaka tillämpningen av bestämmelserna för produktion och handel med vin och vinprodukter.

k)

kontaktmyndighet : behörig instans eller myndighet som en part utsett för att säkerställa lämpliga förbindelser med den andra partens kontaktmyndighet.

l)

anmodande myndighet : behörig myndighet som för detta ändamål utsetts av en part och som gör en framställan om bistånd inom områden som omfattas av denna avdelning.

m)

anmodad myndighet : behörig instans eller myndighet som för detta ändamål utsetts av en part och som tar emot en framställan om bistånd inom områden som omfattas av denna avdelning.

n)

överträdelse : alla brott mot bestämmelserna för produktion och handel med vin och vinprodukter samt alla försök att bryta mot dessa bestämmelser.AVDELNING I

BESTÄMMELSER FÖR IMPORT OCH SALUFÖRING

Artikel 4

Märkning, presentation och följedokument

1.  Parternas handel med vin och vinprodukter enligt artikel 2 med ursprung inom deras respektive territorium ska äga rum i enlighet med de tekniska bestämmelserna i denna bilaga. Med tekniska bestämmelser avses alla de bestämmelser i tillägg 3 som rör definitionen för vin och vinprodukter, enologiska metoder, produkternas sammansättning, följedokument och föreskrifter för transport och saluföring av produkterna.

2.  Gemensamma jordbrukskommittén får fatta beslut om att ändra definitionen för vad som avses med tekniska bestämmelser enligt punkt 1.

3.  Bestämmelserna i de rättsakter i tillägg 3 som rör ikraftträdandet och genomförandet av rättsakterna i fråga ska inte tillämpas på denna bilaga.

4.  Bestämmelserna i denna bilaga ska inte påverka tillämpningen av nationella skatteregler, EU-skatteregler eller kontrollåtgärder inom ramen för dessa.AVDELNING II

ÖMSESIDIGT SKYDD AV BETECKNINGAR PÅ VIN OCH VINPRODUKTER ENLIGT ARTIKEL 2

Artikel 5

Skyddade beteckningar

För vin och vinprodukter mer ursprung i Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet ska beteckningar av följande slag som anges i tillägg 4 vara skyddade:

a) Namnet på den EU-medlemsstat i vilken produkten har sitt ursprung eller hänvisningar till denna eller Schweiziska edsförbundet eller hänvisningar till Schweiziska edsförbundet.

b) Specifika uttryck.

c) Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

d) Traditionella uttryck.

Artikel 6

Namn och hänvisningar som används för att beteckna EU-medlemsstater och Schweiziska edsförbundet

1.  Vid angivelse av ett vins ursprung i Schweiziska edsförbundet får namn och hänvisningar som avser Europeiska unionens medlemsstater endast användas för

a) vin med ursprung i den berörda medlemsstaten,

b) vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionen och på de villkor som anges i EU:s lagstiftning och andra författningar.

2.  Vid angivelse av ett vins ursprung i Europeiska unionen får namn och hänvisningar som avser Schweiziska edsförbundet endast användas för

a) vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet,

b) vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet och på de villkor som anges i Schweiziska edsförbundets lagstiftning och andra författningar.

Artikel 7

Övriga uttryck

1.  Uttrycken skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning, förkortningarna för dessa, dvs. SUB och SGB, samt uttrycken sekt och crémant enligt förordning (EG) nr 607/2009 ( 13 ) får endast användas för vin med ursprung i den aktuella medlemsstaten och bara på de villkor som anges i EU:s lagstiftning och andra författningar.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 får uttrycken appellation d’origine contrôlée (kontrollerad ursprungsbeteckning), inbegripet förkortningen AOC, och vin de pays som avses i artikel 63 i den schweiziska federala jordbrukslagen endast användas för vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet och bara på de villkor som anges i schweizisk lagstiftning.

Uttrycket vin de table som avses i artikel 63 i den schweiziska federala jordbrukslagen får endast användas för vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet och bara på de villkor som anges i schweizisk lagstiftning.

Artikel 8

Skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

1.  I Schweiziska edsförbundet ska följande gälla för de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för Europeiska unionen som anges i tillägg 4 del A:

I. De ska vara skyddade och får endast användas för vin med ursprung i Europeiska unionen.

II. De får endast användas för vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionen och på de villkor som anges i EU:s lagstiftning och andra författningar.

I Europeiska unionen ska följande gälla för de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för Schweiziska edsförbundet som anges i tillägg 4 del B:

I. De ska vara skyddade och får endast användas för vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet.

II. De får endast användas för vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet och på de villkor som anges i Schweiziska edsförbundets lagstiftning och andra författningar.

2.  Parterna ska vidta alla de åtgärder som krävs för att i enlighet med denna bilaga säkra ömsesidigt skydd av de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som förtecknas i tillägg 4 och som används för beskrivning och presentation av viner med ursprung i parternas territorier. Parterna ska i det syftet sörja för lämpliga rättsmedel som gör det möjligt att säkerställa ett effektivt skydd och att förhindra att en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som förtecknas i tillägg 4 används för vin som inte har sitt ursprung i den plats som ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen i fråga avser.

3.  Det skydd som föreskrivs i punkt 1 ska även gälla när

a) vinets verkliga ursprung anges,

b) ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen översätts, transkriberas eller translittereras, eller

c) beteckningen åtföljs av uttryck som motsvarande, typ, stil, imitation, metod eller liknande.

4.  Vid homonymi mellan en ursprungsbeteckning och en geografisk beteckning enligt tillägg 4 ska båda skyddas på villkor att de används i ärligt uppsåt och, i enlighet med de villkor för användningen som parterna kommit överens om i kommittén, att det är möjligt att säkra likabehandling av de berörda producenterna och att konsumenterna inte vilseleds.

5.  Om en geografisk beteckning som förtecknas i tillägg 4 är homonym med en geografisk beteckning för ett tredjeland ska artikel 23.3 i Trips-avtalet tillämpas.

6.  Bestämmelserna i denna bilaga ska inte hindra en person att i näringsverksamhet använda sitt namn eller namnet på sin företrädare i rörelsen, utom om användningen av ett sådant namn är ägnad att vilseleda konsumenterna.

7.  Ingenting i denna bilaga förpliktar en part att för den andra avtalsslutande partens vidkommande skydda en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning enligt tillägg 4 om beteckningen inte är, eller har upphört att vara, skyddad i ursprungslandet eller har kommit ur bruk i det landet.

8.  Parterna försäkrar att de rättigheter och skyldigheter som fastställs i denna bilaga inte gäller för andra ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar än de som förtecknas i tillägg 4.

9.  Utan att det påverkar tillämpningen av Trips-avtalet ska denna bilaga innebära en komplettering och precisering av de rättigheter och skyldigheter som gäller för skyddet av geografiska beteckningar hos båda parterna.

Parterna ska emellertid avstå från att åberopa bestämmelserna i artikel 24.4, 24.6 och 24.7 i Trips-avtalet i syfte att vägra den andra parten skydd för en beteckning, med undantag för de fall som anges i tillägg 5 till denna bilaga.

10.  Det exklusiva skydd som avses i denna artikel gäller för beteckningen champagne som anges i den förteckning avseende Europeiska unionen som återfinns i tillägg 4 till denna bilaga.

Artikel 9

Förhållande mellan ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och varumärken

1.  Parterna är inte skyldiga att skydda en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning om detta med hänsyn till ett befintligt varumärkes anseende och renommé skulle kunna vilseleda konsumenten om vinets rätta identitet.

2.  En ansökan om registrering av ett varumärke för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som innehåller eller består av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning enligt tillägg 4 ska, i enlighet med parternas lagstiftning, avslås helt eller delvis, antingen automatiskt eller på begäran av en berörd part, om produkten i fråga inte har sitt ursprung på den plats som anges i ursprungsbeteckningen eller i den geografiska beteckningen.

3.  En ansökan om registrering av ett varumärke för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som innehåller eller består av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning enligt tillägg 4 ska i enlighet med parternas lagstiftning, avslås helt eller delvis, antingen automatiskt eller på begäran av en berörd part, om produkten i fråga inte har sitt ursprung på den plats som anges i ursprungsbeteckningen eller i den geografiska beteckningen.

4.  Varumärken vars användning motsvarar någon av situationerna i punkt 3 och för vilka, i enlighet med berörd lagstiftning, ansökan om registrering och registrering skett i ärligt uppsåt eller vilka etablerats genom användning i ärligt uppsåt i en part (inbegripet EU:s medlemsstater) innan den andra partens ursprungsbeteckning eller geografiska beteckning blev skyddade enligt denna bilaga, får även fortsättningsvis användas utan hinder av det skydd som beviljats ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen, på villkor att den berörda partens lagstiftning inte innehåller något som kan föranleda annullering av varumärket i fråga.

Artikel 10

Skydd av traditionella uttryck

1.  I Schweiziska edsförbundet ska följande gälla för de traditionella uttryck för Europeiska unionen som anges i tillägg 4 del A:

a) De får inte användas för beskrivning eller presentation av vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet.

b) De får endast användas för beskrivning eller presentation av vin med ursprung i Europeiska unionen för viner med det ursprung, av den kategori och på det språk som förtecknas i tillägget, och på de villkor som föreskrivs i Europeiska unionens lagar och andra författningar.

I Europeiska unionen ska följande gälla för de traditionella uttryck för Schweiziska edsförbundet som anges i tillägg 4 del B:

a) De får inte användas för beskrivning eller presentation av vin med ursprung i Europeiska unionen.

b) De får endast användas för beskrivning eller presentation av vin med ursprung i Schweiziska edsförbundet för viner med det ursprung, av den kategori och på det språk som förtecknas i tillägget, och på de villkor som föreskrivs i Schweiziska edsförbundets lagar och andra författningar.

2.  Parterna ska vidta alla de åtgärder som krävs för att i enlighet med denna bilaga säkra skydd, i enlighet med denna artikel, av de traditionella uttryck som förtecknas i tillägg 4 och som används för beskrivning och presentation av vin med ursprung i parternas territorier. Parterna ska i det syftet sörja för lämpliga rättsmedel som gör det möjligt att förhindra att de traditionella uttrycken i fråga används för att beskriva vin som inte kan komma i fråga, vilket även gäller om de traditionella uttrycken åtföljs av uttryck som motsvarande, typ, stil, imitation, metod eller liknande.

3.  Skyddet av ett traditionellt uttryck ska endast gälla

a) det språk eller de språk på vilket det anges i förteckningen i tillägg 4, och

b) för den kategori av vin för vilket det är skyddat för Europeiska unionens vidkommande och för den klass av vin för vilket det är skyddat för Schweiziska edsförbundets räkning.

4.  Vid homonymi mellan traditionella uttryck enligt tillägg 4 ska samtliga skyddas på villkor att de används i ärligt uppsåt och att det, i enlighet med de villkor för användningen som parterna kommit överens om i kommittén, är möjligt att säkra likabehandling av de berörda producenterna och att konsumenterna inte vilseleds.

5.  Om ett traditionellt uttryck enligt tillägg 4 är homonymt med en beteckning som används på ett vin eller en vinprodukt som inte har sitt ursprung inom ett av parternas territorier, får det traditionella uttrycket användas för att beskriva och presentera ett vin eller en vinprodukt, förutsatt att beteckningen har använts traditionellt och kontinuerligt, att ursprungslandet har fastställt bestämmelser om dess användning och att konsumenterna inte vilseleds angående vinets ursprung.

6.  Denna bilaga ska inte på något sätt hindra en person att i näringsverksamhet använda sitt namn eller namnet på sin företrädare i rörelsen, utom om användningen av ett sådant namn är ägnad att vilseleda konsumenterna.

7.  En registrering av ett varumärke för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som innehåller eller består av ett traditionellt uttryck enligt tillägg 4 ska, i enlighet med parternas respektive lagstiftning, avslås helt eller delvis, antingen automatiskt eller på begäran av en berörd part, om vinet eller vinprodukten som varumärket avser inte har sitt ursprung på den geografiska plats som det traditionella uttrycket är kopplat till.

Ett registrerat varumärke för vin och vinprodukter enligt artikel 2 som innehåller eller består av ett traditionellt uttryck enligt tillägg 4 ska i enlighet med parternas respektive lagstiftning, ogiltigförklaras helt eller delvis, antingen automatiskt eller på begäran av en berörd part, om vinet eller vinprodukten som varumärket avser inte har sitt ursprung på den geografiska plats som det traditionella uttrycket är kopplat till.

Ett varumärke vars användning motsvarar någon av situationerna i föregående punkt och som registrerats eller etablerats genom användning i ärligt uppsåt i en part (inbegripet EU:s medlemsstater), innan den andra partens traditionella uttryck blev skyddat enligt denna bilaga får även fortsättningsvis användas om den berörda partens lagstiftning tillåter detta.

8.  Ingenting i denna bilaga ska förpliktiga parterna att skydda ett traditionellt uttryck som förtecknas i tillägg 4 om uttrycket inte är, eller har upphört att vara skyddat i ursprungslandet eller har kommit ur bruk i ursprungslandet.

Artikel 11

Genomförande av skyddet

1.  När vin och vinprodukter som har sitt ursprung i parternas territorier exporteras och saluförs utanför deras territorier, ska parterna vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att den ena partens skyddade beteckning enligt denna bilaga inte används för att beskriva och presentera produkter som har sitt ursprung i den andra partens territorium.

2.  I den mån parternas lagstiftning tillåter det, ska det skydd som tillförsäkras genom denna bilaga omfatta också fysiska och juridiska personer och föreningar, sammanslutningar och organisationer av producenter, näringsidkare eller konsumenter som har sitt hemvist i den andra partens territorium.

3.  Om beskrivningen eller presentationen av ett vin eller en vinprodukt, särskilt i märkningen, i officiella dokument, handelsdokument eller i reklam, strider mot rättigheterna enligt denna bilaga, ska parterna initiera de nödvändiga administrativa åtgärderna eller rättsliga förfarandena för att i synnerhet bekämpa illojal konkurrens och på alla andra sätt förhindra att den skyddade beteckningen missbrukas.

4.  De åtgärder och förfaranden som avses i punkt 3 ska vidtas särskilt i följande fall:

a) Om det i översättningen till ett av den andra partens språk av beteckningar som har fastställts i EU-lagstiftningen eller den schweiziska lagstiftningen förekommer ord som kan verka vilseledande med hänsyn till den beskrivna eller presenterade vinproduktens ursprung.

b) Om det på behållaren eller förpackningen, i reklam eller i officiella handlingar eller handelsdokument rörande en produkt vars beteckning är skyddad i enlighet med denna bilaga förekommer beteckningar, varumärken, namn, inskrifter eller illustrationer som direkt eller indirekt innehåller oriktiga eller vilseledande uppgifter om produktens avsändningsort, ursprung, art eller väsentliga egenskaper.

c) Om den använda behållaren eller förpackningen kan verka vilseledande när det gäller vinets eller vinproduktens ursprung.

5.  Denna bilaga ska inte utesluta möjligheten för parterna att enligt sin interna lagstiftning eller andra internationella överenskommelser ge de beteckningar som skyddas av bilagan ett mera omfattande skydd.AVDELNING III

KONTROLL OCH ÖMSESIDIGT BISTÅND MELLAN KONTROLLMYNDIGHETERNA

Artikel 12

Syfte och begränsningar

1.  Parterna ska bistå varandra på det sätt och i enlighet med de villkor som fastställs i denna avdelning. De ska säkerställa korrekt tillämpning av bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter, särskilt genom att bistå varandra, upptäcka och utreda överträdelser av bestämmelserna.

2.  Det bistånd som avses i denna avdelning ska inte påverka reglerna om straffrättsliga förfaranden eller ömsesidigt bistånd i brottsutredningar.

3.  Denna avdelning ska inte påverka tillämpningen av nationella bestämmelser om sekretess vid rättsliga utredningar.UNDERAVDELNING I

Kontrollmyndigheter, ömsesidigt bistånd och personer som omfattas av kontrollerna

Artikel 13

Kontaktmyndighet

1.  En part som utser flera behöriga myndigheter ska se till att deras åtgärder samordnas.

2.  Var och en av parterna ska utse en enda kontaktmyndighet. Kontaktmyndigheten ska

 vidarebefordra framställningar om samarbete kring tillämpningen av denna avdelning till den andra partens kontaktmyndighet,

 från den andra partens kontaktmyndighet ta emot eventuella framställningar om samarbete och vidarebefordra dem till den egna partens behöriga myndighet eller myndigheter,

 företräda den egna parten gentemot den andra parten inom ramen för det samarbete som avses i denna avdelning,

 meddela den andra parten vilka åtgärder som vidtagits enligt artikel 11.

Artikel 14

Myndigheter och laboratorier

Parterna ska

a) utbyta information om de regelbundna aktualiseringar som görs beträffande följande förteckningar:

 Förteckningen över de myndigheter som är behöriga att upprätta dokument VI.1 och följedokument för transport av vin och vinprodukter enligt artikel 4.1 i denna bilaga och den EU-lagstiftning som gäller enligt tillägg 3 A

 Förteckningen över behöriga myndigheter och kontaktmyndigheter enligt artikel 3 j och k.

 Förteckningen över godkända analyslaboratorier enligt artikel 17.2.

 Förteckningen över Schweiziska edsförbundets behöriga myndigheter enligt fält 4 i följedokumentet för transport av vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet enligt tillägg 3 B.

b) samråda och hålla varandra underrättade om de åtgärder som parterna vidtar i enlighet med denna bilaga. De ska i synnerhet underrätta varandra om sina respektive bestämmelser och lämna en sammanfattning av de administrativa och rättsliga beslut som är särskilt viktiga för en korrekt tillämpning av bilagan.

Artikel 15

Personer som omfattas av kontrollerna

De fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar av sådana personer vars verksamhet kan omfattas av de kontrollåtgärder som avses i den här avdelningen får inte hindra genomförandet av dessa kontroller utan ska underlätta genomförandet av dem.UNDERAVDELNING II

Kontrollåtgärder

Artikel 16

Kontrollåtgärder

1.  Parterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa det bistånd som avses i artikel 12 genom lämpliga kontrollåtgärder.

2.  Kontrollerna ska antingen göras systematiskt eller slumpmässigt. Om slumpmässiga kontroller tillämpas ska parterna säkerställa att kontrollerna är av sådant antal, sådant slag och sådan frekvens att de kan anses vara representativa.

3.  Parterna ska vidta lämpliga åtgärder för att underlätta arbetet för sina behöriga myndigheters företrädare, framför allt så att dessa

 får tillträde till vingårdar, anläggningar för produktion, framställning, lagring och bearbetning av vin och vinprodukter och till de transportmedel som används för dessa produkter,

 får tillträde till affärs- eller lagerlokalerna och till transportmedlen hos var och en som innehar vin och vinprodukter i avsikt att sälja, saluföra eller transportera sådana produkter eller produkter som kan användas för framställning av sådana produkter,

 får möjlighet att inspektera vinet och vinprodukterna och de ämnen eller produkter som kan användas för framställning av sådana produkter,

 kan ta prover av det vin och de vinprodukter som innehas för försäljning, saluföring eller transport,

 ges möjlighet att kontrollera räkenskaper eller andra lämpliga handlingar och göra kopior av eller utdrag ur dessa,

 får vidta lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med produktion, bearbetning, lagring, transport, beskrivning, presentation och export till den andra parten av vin och vinprodukter eller produkter som kan användas för framställning av sådana produkter, när det finns en välgrundad misstanke om att det begåtts en allvarlig överträdelse av denna bilaga, särskilt om överträdelsen är uppsåtlig eller om det föreligger risk för folkhälsan.

Artikel 17

Stickprov

1.  En behörig myndighet i en part får anmoda en behörig myndighet i den andra parten att ta ett stickprov i enlighet med de relevanta bestämmelserna i denna del.

2.  Den anmodade myndigheten ska förvara de stickprover som tagits enligt punkt 1 och bland annat utse det laboratorium som ska analysera dem. Den anmodande myndigheten får välja ett annat laboratorium för en parallell analys. Den anmodade myndigheten ska då överlämna ett lämpligt antal prover till den anmodande myndigheten.

3.  Om den anmodande och den anmodade myndigheten är oeniga om resultaten av de analyser som avses i punkt 2 ska en avgörande analys utföras av ett laboratorium som parterna utser gemensamt.UNDERAVDELNING III

Förfaranden

Artikel 18

Avgörande händelse

En parts behöriga myndighet ska utan dröjsmål och via den kontaktmyndighet den hör till underrätta den andra partens kontaktmyndighet om den behöriga myndigheten har anledning att misstänka eller får veta att

 ett vin eller en vinprodukt inte uppfyller bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter eller är föremål för bedrägeri i syfte att erhålla eller saluföra en sådan produkt, och

 att detta förhållande är av särskilt intresse för en part och skulle kunna leda till administrativa åtgärder eller rättsliga förfaranden.

Artikel 19

Framställningar om ömsesidigt bistånd

1.  Framställningar enligt denna avdelning ska göras skriftligen. De handlingar som behövs för att framställan ska kunna efterkommas ska bifogas framställan. I brådskande fall får muntliga framställningar godtas, men de måste bekräftas skriftligen så snart som möjligt.

2.  En framställan enligt punkt 1 ska innehålla följande information:

 Namn på den myndighet som gör framställan.

 Begärd åtgärd.

 Föremålet eller skälet för framställan.

 Tillämpliga lagar och andra författningar.

 Så exakta och fullständiga upplysningar som möjligt om de fysiska och juridiska personer som berörs av framställan.

 En sammanfattning av relevanta sakuppgifter.

3.  Framställningar ska göras på ett av parternas officiella språk.

4.  Om en framställan inte uppfyller de formella kraven får rättelse eller komplettering begäras. Skyddsåtgärder kan ändå vidtas.

Artikel 20

Förfarande

1.  På begäran av den anmodande myndigheten ska den anmodade myndigheten lämna alla relevanta upplysningar som kan göra det möjligt för denna att säkra att lagstiftningen om handel med vin och vinprodukter tillämpas korrekt, särskilt upplysningar om genomförda eller planerade transaktioner som innebär eller skulle innebära en överträdelse av lagstiftningen.

2.  På motiverad begäran av den anmodande myndigheten ska den anmodade myndigheten utöva, eller vidta nödvändiga åtgärder för att utöva, särskild tillsyn eller kontroll som gör det möjligt att nå de uppsatta målen.

3.  Den anmodade myndighet som avses i punkterna 1 och 2 ska agera som om myndigheten arbetade för egen räkning eller på begäran av en myndighet i det egna landet.

4.  Enligt överenskommelse med den anmodade myndigheten får den anmodande myndigheten välja ut tjänstemän inom den egna myndigheten eller vid en annan myndighet i den part som den företräder, vilkas uppgift ska vara

 att hos de behöriga myndigheter som hör till den part som den anmodade myndigheten lyder under inhämta upplysningar om huruvida bestämmelserna för handel med vin och vinprodukter tillämpas på rätt sätt, eller upplysningar om kontrollåtgärder, i vilket det även ingår att på plats upprätta kopior av transporthandlingar och andra dokument eller registerutdrag, eller

 att bistå vid anmodade åtgärder enligt punkt 2.

De kopior som avses i första strecksatsen får endast göras med tillåtelse från den anmodade myndigheten.

5.  Den anmodande myndighet som vill skicka en företrädare utsedd enligt punkt 4 första stycket till den andra parten för att delta i kontroller enligt punkt 4 andra strecksatsen, ska underrätta den anmodade myndigheten om detta i god tid innan kontrollerna inleds. Den anmodade myndighetens företrädare ska alltid se till att kontrollerna genomförs.

Den anmodande myndighetens företrädare ska

 uppvisa en skriftlig fullmakt av vilken deras identitet och behörighet framgår,

 och ska med förbehåll för de begränsningar som den anmodade myndighetens tillämpliga lagstiftning medför för företrädarnas genomförande av de aktuella kontrollerna

 

 ha rätt till tillträde enligt artikel 16.3,

 ha rätt till information om resultaten av de kontroller som den anmodade myndighetens företrädare genomfört enligt artikel 16.3,

 ha ett tillvägagångssätt vid kontrollerna som överensstämmer med de regler och normer som gäller för företrädare för den part på vars territorium kontrollen sker.

6.  Motiverade framställningar enligt denna artikel ska överlämnas till den berörda partens anmodade myndighet via partens kontaktmyndighet. Samma sak gäller för

 svar på sådana framställningar,

 meddelanden om tillämpningen av punkterna 2, 4 och 5.

Trots vad som sägs i första stycket får parterna i lämpliga fall, för att effektivisera och påskynda sitt samarbete tillåta att en behörig myndighet

 vänder sig direkt till en av den andra partens behöriga myndigheter med sina motiverade framställningar eller meddelanden,

 svarar direkt på motiverade framställningar eller meddelanden från någon av den andra partens behöriga myndigheter.

I så fall ska myndigheterna utan dröjsmål underrätta den berörda partens kontaktmyndighet.

7.  Informationen i varje parts analytiska databank som innehåller uppgifter som erhållits genom analys av parternas respektive vin och vinprodukter, ska vara tillgängliga för de laboratorier som utsetts särskilt för detta syfte av parterna, när parterna så önskar. Rapporteringen av uppgifter får bara omfatta de relevanta analysuppgifter som behövs för att tolka en analys som gjorts på ett prov med jämförbara egenskaper och ursprung.

Artikel 21

Beslut om ömsesidigt bistånd

1.  Den part under vilken den anmodade myndigheten lyder kan vägra att ge det ömsesidiga bistånd som avses i denna avdelning om det är sannolikt att det ömsesidiga biståndet skulle kränka partens suveränitet, innebära en risk för den allmänna ordningen eller säkerheten eller andra väsentliga intressen.

2.  Om den anmodande myndigheten söker bistånd som den själv inte skulle kunna tillhandahålla om den hade anmodats att göra detta ska den ange detta i sin framställan. Den anmodade myndigheten får då avgöra hur den ska förhålla sig till en sådan framställan.

3.  Om en framställan om bistånd avslås ska den anmodande myndigheten utan dröjsmål underrättas om detta och om skälen för detta.

Artikel 22

Information och dokumentation

1.  Den anmodade myndigheten ska till den anmodande myndigheten meddela resultatet av företagna undersökningar i form av handlingar, bestyrkta kopior av handlingar, rapporter och liknande.

2.  De handlingar som avses i punkt 1 får för samma ändamål ersättas av elektronisk information i någon form.

3.  Till de uppgifter som avses i artiklarna 18 och 20 ska bifogas lämpliga dokument eller andra styrkande handlingar samt uppgift om eventuella administrativa eller rättsliga förfaranden; uppgifterna ska bland annat avse följande:

 Vinets eller vinproduktens sammansättning och organoleptiska egenskaper.

 Vinets eller vinproduktens beskrivning och presentation.

 Efterlevnaden av föreskrivna regler för produktion, framställning och saluföring.

4.  De kontaktmyndigheter som berörs av det ärende för vilket ett förfarande med ömsesidigt bistånd inletts enligt artiklarna 18 och 20 ska utan dröjsmål underrätta varandra om

 hur undersökningen fortskrider, särskilt genom rapporter och andra dokument eller informationsvägar, och om

 administrativa eller rättliga åtgärder som vidtas i samband med förfarandena i fråga.

Artikel 23

Kostnader

De resekostnader som uppstår vid tillämpning av denna avdelning ska bäras av den part som har utsett en företrädare i samband med de åtgärder som avses i artikel 20.2 och 20.4.

Artikel 24

Konfidentialitet

1.  Alla upplysningar som lämnas enligt denna avdelning ska, oavsett form, vara konfidentiella. De ska omfattas av sekretess och åtnjuta det skydd som ges upplysningar av samma slag enligt den mottagande partens tillämpliga lagar eller enligt motsvarande bestämmelser som gäller för unionens myndigheter.

2.  Denna avdelning ska inte medföra någon skyldighet för en part, vars lagstiftning och administrativa praxis innebär striktare krav än de som fastställs genom denna avdelning när det gäller skydd för industri- och affärshemligheter, att tillhandahålla upplysningar, om inte den anmodande parten vidtar åtgärder för att anpassa sig efter dessa striktare krav.

3.  Erhållen information får uteslutande användas för de syften som avses i denna avdelning. Den får endast användas för andra ändamål på en parts territorium på villkor att den administrativa myndighet som tillhandahåller uppgifterna ger skriftligt förhandsgodkännande för detta och användningen av informationen ska omfattas av de begränsningar som den administrativa myndigheten anger.

4.  Punkt 1 ska inte hindra användningen av upplysningar i eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden som inleds till följd av överträdelser av den gemensamma straffrätten, under förutsättning att de erhållits inom ramen för internationell rättshjälp.

5.  Parterna får i sina protokoll, rapporter, utlåtanden och vittnesmål liksom vid domstolsförfaranden som bevisning använda uppgifter som erhållits och handlingar som det hänvisas till, i enlighet med bestämmelserna i denna avdelning.AVDELNING IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 25

Undantag

1.  Avdelningarna I och II ska inte tillämpas på vin och vinprodukter enligt artikel 2 som

a) transiteras genom en parts territorium, eller

b) har sitt ursprung inom en parts territorium och sänds i små mängder mellan parterna på de villkor och i enlighet med de bestämmelser som anges i tillägg 5 till denna bilaga.

2.  Den skriftväxling mellan gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om samarbete när det gäller officiell kontroll av vin, som undertecknades i Bryssel den 15 oktober 1984, ska upphöra att gälla så länge denna bilaga är i kraft.

Artikel 26

Samråd

1.  Parterna ska samråda om en av dem finner att den andra parten har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt denna bilaga.

2.  Den part som begär samråd ska förse den andra parten med alla de uppgifter som är nödvändiga för en grundlig undersökning av den aktuella frågan.

3.  I de fall där ett uppskov eller en försening skulle medföra en risk för människors hälsa eller försämra effektiviteten hos åtgärder som vidtas för att bekämpa bedrägeri får lämpliga provisoriska skyddsåtgärder vidtas utan föregående samråd, om sådant samråd hålls omedelbart efter det att de aktuella åtgärderna har vidtagits.

4.  Om parterna vid ett sådant samråd som avses i punkterna 1 och 3 inte når någon överenskommelse får den part som begärt samrådet eller vidtagit sådana åtgärder som avses i punkt 3 vidta lämpliga skyddsåtgärder som gör det möjligt att tillämpa denna bilaga.

Artikel 27

Arbetsgrupp

1.  Arbetsgruppen för vin och vinprodukter (nedan kallad arbetsgruppen), som inrättas genom artikel 6.7 i avtalet, ska behandla alla frågor som uppstår i samband med denna bilaga och dess tillämpning.

2.  Arbetsgruppen ska återkommande kontrollera hur parternas lagstiftning och andra författningar utvecklas på de områden som omfattas av denna bilaga. Arbetsgruppen ska utarbeta förslag som den ska presentera för kommittén så att denna bilaga och dess tillägg kan ändras.

Artikel 28

Övergångsbestämmelser

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.10 ska det vara tillåtet att fortsätta att saluföra sådant vin och sådana vinprodukter som vid tidpunkten för detta avtals ikraftträdande har framställts, bearbetats, beskrivits och presenterats i enlighet med de parternas interna lagar och andra författningar men som förbjuds genom denna bilaga, fram till dess att lagren är uttömda.

2.  Utom när kommittén beslutar annorlunda ska det vara tillåtet att fortsätta att saluföra vin och vinprodukter som framställts, bearbetats, beskrivits och presenterats i enlighet med denna bilaga, men vars framställnings- och bearbetningssätt, beteckningar eller presentation inte längre är förenliga med bestämmelserna till följd av en ändring av bilagan, fram till dess att lagren är uttömda.

Tillägg 1

Vin och vinprodukter enligt artikel 2

För Europeiska unionens vidkommande:

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1234/2010 av den 15 december 2010 (EUT L 346, 30.12.2010, s. 11). Produkter enligt följande KN-nummer: 2009 61 , 2009 69 och 2204 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.).

För Schweiziska edsförbundets vidkommande:

Kapitel 2 i förordningen från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) av den 23 november 2005 om alkoholhaltiga drycker, senast ändrad den 15 december 2010 (RO 2010 6391). Produkter enligt följande nummer i Schweiziska edsförbundets tulltaxa: 2009.60 och 2204 .

Tillägg 2

Särskilda bestämmelser enligt artikel 3 a och 3 b

Kontrollerad ursprungsbeteckning Genève (AOC Genève)

1.   Geografiskt område

Det geografiska området för AOC Genève omfattar följande:

 Hela kantonen Genève.

 Hela de franska kommunerna

 

 Challex,

 Ferney-Voltaire.

 Delar av de franska kommunerna

 

 Ornex,

 Chens-sur-Léman,

 Veigy-Foncenex,

 Saint-Julien-en-Genevois,

 Viry.

Dessa beskrivs i bestämmelserna om AOC Genève.

2.   Druvornas produktionsområde

Druvornas produktionsområde omfattar följande:

a) På Genèves territorium: Arealer som ingår i vingårdsregistret enligt artikel 61 i den federala jordbrukslagen (RS 910.1) och vars produktion är avsedd för vinframställning.

b) På franskt territorium: Gemensamma arealer eller delar av gemensamma arealer enligt punkt 1 som planterats med vinstockar eller som kan komma i fråga för återplanteringsrätter och som högst omfattar 140 hektar.

3.   Vinets produktionsområde

Vinets produktionsområde är begränsat till schweiziskt territorium.

4.   Nedklassificering

Användningen av AOC Genève hindrar inte tillämpningen av benämningar som vin de table eller vin de table suisse för nedklassificerade viner framställda av druvor från det produktionsområde som avses i punkt 2 b.

5.   Kontroll av bestämmelserna om AOC Genève.

Kontrollerna i Schweiz genomförs av de behöriga schweiziska myndigheterna, i synnerhet Genèves myndigheter.

De fysiska kontroller som genomförs på franskt territorium genomförs av ett franskt kontrollorgan som godkänts av de franska myndigheterna, på uppdrag av den behöriga schweiziska myndigheten.

6.   Övergångsbestämmelser

Producenter som äger arealer som är planterade med vinstockar och som inte omfattas av det produktionsområde för druvor som avses i punkt 2 b, men som tidigare lagligen har använt beteckningen AOC Genève får fortsätta att använda denna beteckning fram till och med årgång 2013, och de berörda produkterna får saluföras fram till dess att lagren tömts.

Tillägg 3

Förteckning över rättsakter och tekniska bestämmelser avseende vin och vinprodukter enligt artikel 4

A.    Rättsakter tillämpliga på import och saluföring i Schweiziska edsförbundet av vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionen

Rättsakter och särskilda bestämmelser:

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 17).

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25).

3. Rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier (EGT L 186, 30.6.1989, s. 21), senast ändrat genom rådets direktiv 92/11/EEG av den 11 mars 1992 (EGT L 65, 11.3.1992, s. 32).

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel (EGT L 237, 10.9.1994, s. 13), rättat i EGT L 259, 7.10.1994, s. 33, EGT L 252, 4.10.1996, s. 23 och EGT L 124, 25.5.2000, s. 66.

5. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1), rättat i EGT L 248, 14.10.1995, s. 60 och senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/69/EU av den 22 oktober 2010 (EUT L 279, 23.10.2010, s. 22).

6. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (EGT L 109 du 6.5.2000, s. 29), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del fyra (EUT L 188, 18.7.2009, s. 14).

7. Kommissionens direktiv 2002/63/EG av den 11 juli 2002 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om upphävande av direktiv 79/700/EEG (EGT L 187, 16.7.2002, s. 30).

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del fyra (EUT L 188, 18.7.2009, s. 14).

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 813/2011 av den 11 augusti 2011 (EUT L 208, 13.8.2011, s. 23).

10. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EUT L 37, 13.2.1993, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del fyra (EUT L 188, 18.7.2009, s. 14).

11. Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1234/2010 av den 15 december 2010 (EUT L 346, 30.12.2010, s. 11).

12. Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, 30.6.2008, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 772/2010 av den 1 september 2010 (EUT L 232, 2.9.2010, s. 1).

13. Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn (EUT L 128, 27.5.2009, s. 15), senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 173/2011 av den 23 februari 2011 (EUT L 49, 24.2.2011, s. 16).

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24.1 b i förordning (EG) nr 436/2009 ska det för all import till Schweiziska edsförbundet av vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionen krävas att det uppvisas ett följedokument enligt artikel 24.1 a i den förordningen.

14. Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (EUT L 193, 24.7.2009, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 53/2011 av den 21 januari 2011 (EUT L 19, 22.1.2011, s. 1).

15. Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EGT L 193, 24.7.2009, s. 60), senast ändrad genom förordning (EU) nr 670/2011 av den 12 juli 2011 (EGT L 183, 13.7.2011, s. 6).

B.    Rättsakter tillämpliga på import och saluföring i Europeiska unionen av vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet

Hänvisning till rättsakter:

1. Den federala lagen om jordbruk av den 29 april 1998, senast ändrad den 18 juni 2010 (RO 2010 5851).

2. Förordningen av den 14 november 2007 om vinodling och import av vin (förordningen om vin), senast ändrad den 4 november 2009 (RO 2010 733).

3. Förordningen från federala kontoret för jordbruk (OFAG) av den 17 januari 2007 om förteckningen över de druvsorter som kan komma i fråga för certifiering och produktion av standardiserat förökningsmaterial och druvsortssortimentet, senast ändrad den 6 maj 2011 (RO 2011 2169).

4. Den federala lagen om livsmedel och bruksföremål (Livsmedelslagen, LDAl) av den 9 oktober 1992, senast ändrad den 5 oktober 2008 (RO 2008 785).

5. Förordningen om livsmedel och bruksföremål (ODA1OU) av den 23 november 2005, senast ändrad den 13 oktober 2010 (RO 2010 4611).

6. Förordningen från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) om alkoholhaltiga drycker av den 23 november 2005, senast ändrad den 15 december 2010 (RO 2010 6391).

Trots vad som sägs i artikel 10 i förordningen ska reglerna om beskrivning och presentation vara desamma som för produkter som importeras från tredje land, enligt vad som anges i följande förordningar:

1) Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1234/2010 av den 15 december 2010 (EUT L 346, 30.12.2010, s. 11).

För tillämpningen av denna bilaga ska förordningen ändras på följande sätt:

a) Genom undantag från artikel 118y.1 a ska uppgifterna om kategori av vinprodukt ersättas med de specifika beteckningar som avses i artikel 9 i förordningen från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) om alkoholhaltiga drycker.

b) Genom undantag från artikel 118y.1 b led i ska uttrycken skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning ersättas med appellation d’origine contrôlée (kontrollerad ursprungsförteckning) och vin de pays (lokalt vin).

c) Genom undantag från artikel 118y.1 f ska uppgiften om importör ersättas med uppgift om producenten, lagringsföretaget, vinhandlaren eller tappningsföretaget i Schweiziska edsförbundet.

2) Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EGT L 193, 24.7.2009, s. 60), senast ändrad genom förordning (EU) nr 670/2011 av den 12 juli 2011 (EGT L 183, 13.7.2011, s. 6).

För tillämpningen av denna bilaga ska förordningen ändras på följande sätt:

a) Trots vad som sägs i artikel 54.1 i förordningen får alkoholstyrkan anges i tiondels volymprocent.

b) Trots vad som sägs i artikel 64.1 och i bilaga XIV del B får begreppen demi-sec (halvtorrt) och moelleux (halvsött) ersättas av légèrement doux (aningen sött) respektive demi-doux (halvsött).

c) Trots vad som sägs i artikel 62 i förordningen får namnet på en eller flera vinsstockssorter användas om sorten eller sorterna som nämns utgör minst 85 procent av de sorter som används för att tillverka det schweiziska vinet.

7. Förordningen från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) om märkning och marknadsföring av livsmedel (OEDAI) av den 23 november 2005, senast ändrad den 13 oktober 2010 (RO 2010 4649).

8. Förordning från det federala departementet för inrikes frågor (DFI) av den 22 juni 2007 om tillåtna livsmedelstillsatser (förordningen om tillsatser, Oadd), senast ändrad den 11 maj 2009 (RO 2009 2047).

9. Förordning om främmande ämnen och komponenter i livsmedel av den 26 juni 1995 (förordningen om främmande ämnen och komponenter, OSEC), senast ändrad den 16 maj 2011 (RO 2011 1985).

10. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG av den 5 september 2007 om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 17).

11. Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, 30.6.2008, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 772/2010 av den 1 september 2010 (EUT L 232, 2.9.2010, s. 1).

För tillämpningen av denna bilaga ska förordningen ändras på följande sätt:

a) Alla vinprodukter från Schweiziska edsförbundet som importeras till Europeiska unionen ska åtföljas av nedan återgivna följedokument som ska utformas i enlighet med kommissionens beslut 2005/9/EG av den 29 december 2004 (EUT L 4, 6.1.2005, s. 12).

b) Följedokumentet ersätter det VI.1-dokument som avses i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, 30.6.2008, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 772/2010 av den 1 september 2010 (EUT L 232, 2.9.2010, s. 1).

c) Hänvisningarna i förordningen till ”medlemsstat(er)” eller ”nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser” (eller ”nationella regler eller gemenskapsregler”) ska även anses omfatta Schweiziska edsförbundet och schweizisk lagstiftning.

d) Vin med ursprung i Schweiz som kan jämföras med vin med geografisk beteckning och vars totala syrahalt uttryckt i vinsyra är lägre än 3,5 men högre än 3 g/l, får importeras på villkor att de är försedda med en geografisk beteckning och att de till minst 85 % har framställts av druvor av en eller flera av följande sorter: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir eller Merlot.

Följedokument ( 14 )för transport av vin och vinprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet ( 15 )

image

Tillägg 4

Skyddade beteckningar som avses i artikel 5

DEL A

Skyddade beteckningar för vin och vinprodukter med ursprung i Europeiska unionenBELGIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vin med skyddad geografisk beteckning

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

appellation d'origine contrôlée

SUB

Franska

gecontroleerde oorsprongsbenaming

SUB

Nederländska

Vin de pays

SGB

Franska

Landwijn

SGB

NederländskaBULGARIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Асеновград med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Asenovgrad

Болярово med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Bolyarovo

Брестник med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Brestnik

Варна med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Varna

Велики Преслав med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Veliki Preslav

Видин med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Vidin

Враца med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Vratsa

Върбица med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Varbitsa

Долината на Струма med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Struma valley

Драгоево med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Dragoevo

Евксиноград med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Evksinograd

Ивайловград med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Ivaylovgrad

Карлово med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Karlovo

Карнобат med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Karnobat

Ловеч med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lovech

Лозицa med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lozitsa

Лом med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lom

Любимец med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lyubimets

Лясковец med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Lyaskovets

Мелник med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Melnik

Монтана med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Montana

Нова Загора med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Nova Zagora

Нови Пазар med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Novi Pazar

Ново село med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Novo Selo

Оряховица med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Oryahovitsa

Павликени med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Pavlikeni

Пазарджик med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Pazardjik

Перущица med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Perushtitsa

Плевен med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Pleven

Пловдив med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Plovdiv

Поморие med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Pomorie

Русе med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Ruse

Сакар med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Sakar

Сандански med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Sandanski

Свищов med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Svishtov

Септември med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Septemvri

Славянци med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Slavyantsi

Сливен med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Sliven

Стамболово med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Stambolovo

Стара Загора med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Stara Zagora

Сунгурларе med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Sungurlare

Сухиндол med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Suhindol

Търговище med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Targovishte

Хан Крум med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Han Krum

Хасково med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Haskovo

Хисаря med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Hisarya

Хърсово med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Harsovo

Черноморски район eventuellt följt av Южно Черноморие

Motsvarande uppgift: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Northen Black Sea Region

Шивачево med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Shivachevo

Шумен med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Shumen

Ямбол med eller utan uppgift om underregion och/eller mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Yambol

Vin med skyddad geografisk beteckning

Дунавска равнина

Motsvarande uppgift: Danube Plain

Тракийска низина

Motsvarande uppgift: Thracian Lowlands

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

SUB

Bulgariska

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

SUB

Bulgariska

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

SUB

Bulgariska

Pегионално вино

(Regional wine)

SGB

Bulgariska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Колекционно

(collection)

SUB

Bulgariska

Ново

(young)

SUB/SGB

Bulgariska

Премиум

(premium)

SGB

Bulgariska

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

SUB

Bulgariska

Премиум резерва

(premium reserve)

SGB

Bulgariska

Резерва

(reserve)

SUB/SGB

Bulgariska

Розенталер

(Rosenthaler)

SUB

Bulgariska

Специална селекция

(special selection)

SUB

Bulgariska

Специална резерва

(special reserve)

SUB

BulgariskaTJECKIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Čechy eventuellt följt av Litoměřická

Čechy eventuellt följt av Mělnická

Morava eventuellt följt av Mikulovská

Morava eventuellt följt av Slovácká

Morava eventuellt följt av Velkopavlovická

Morava eventuellt följt av Znojemská

Vin med skyddad geografisk beteckning

České

Moravské

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SUB

Tjeckiska

aromatický sekt s.o.

SUB

Tjeckiska

jakostní likérové víno

SUB

Tjeckiska

jakostní perlivé víno

SUB

Tjeckiska

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SUB

Tjeckiska

jakostní víno

SUB

Tjeckiska

jakostní víno odrůdové

SUB

Tjeckiska

jakostní víno s přívlastkem

SUB

Tjeckiska

jakostní víno známkové

SUB

Tjeckiska

V.O.C

SUB

Tjeckiska

víno originální certifikace

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem kabinetní víno

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem ledové víno

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem pozdní sběr

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem slámové víno

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem výběr z bobulí

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem výběr z cibéb

SUB

Tjeckiska

víno s přívlastkem výběr z hroznů

SUB

Tjeckiska

Víno origininální certifikace (VOC eller V.O.C.)

SGB

Tjeckiska

zemské víno

SGB

Tjeckiska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Archivní víno

SUB

Tjeckiska

Burčák

SUB

Tjeckiska

Klaret

SUB

Tjeckiska

Košer, Košer víno

SUB

Tjeckiska

Labín

SUB

Tjeckiska

Mladé víno

SUB

Tjeckiska

Mešní víno

SUB

Tjeckiska

Panenské víno, Panenská sklizeň

SUB

Tjeckiska

Pěstitelský sekt (*)

SUB

Tjeckiska

Pozdní sběr

SUB

Tjeckiska

Premium

SUB

Tjeckiska

Rezerva

SUB

Tjeckiska

Růžák, Ryšák

SUB

Tjeckiska

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

SUB

TjeckiskaTYSKLAND

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Ahr eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Baden eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Franken eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Hessische Bergstraße eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Mittelrhein eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Mosel eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Nahe eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Pfalz eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Rheingau eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Rheinhessen eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Saale-Unstrut eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Sachsen eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Württemberg eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Vin med skyddad geografisk beteckning

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Neckar

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), följt av

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

SUB

Tyska

Qualitätswein, eventuellt följt av b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

SUB

Tyska

Qualitätslikörwein, eventuellt följt av b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

SUB

Tyska

Qualitätsperlwein, eventuellt följt av b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

SUB

Tyska

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

SUB

Tyska

Landwein

SGB

Tyska

Winzersekt

SUB

Tyska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Affentaler

SUB

Tyska

Badisch Rotgold

SUB

Tyska

Ehrentrudis

SUB

Tyska

Hock

SUB

Tyska

Klassik/Classic

SUB

Tyska

Liebfrau(en)milch

SUB

Tyska

Riesling-Hochgewächs

SUB

Tyska

Schillerwein

SUB

Tyska

Weißherbst

SUB

TyskaGREKLAND

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Αγχίαλος

Motsvarande uppgift: Anchialos

Αμύνταιο

Motsvarande uppgift: Amynteo

Αρχάνες

Motsvarande uppgift: Archanes

Γουμένισσα

Motsvarande uppgift: Goumenissa

Δαφνές

Motsvarande uppgift: Dafnes

Ζίτσα

Motsvarande uppgift: Zitsa

Λήμνος

Motsvarande uppgift: Lemnos

Μαντινεία

Motsvarande uppgift: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Motsvarande uppgift: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Motsvarande uppgift: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Motsvarande uppgift: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Motsvarande uppgift: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Motsvarande uppgift: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Motsvarande uppgift: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Motsvarande uppgift: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Motsvarande uppgift: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Motsvarande uppgift: Naoussa

Νεμέα

Motsvarande uppgift: Nemea

Πάρος

Motsvarande uppgift: Paros

Πάτρα

Motsvarande uppgift: Patras

Πεζά

Motsvarande uppgift: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Motsvarande uppgift: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Motsvarande uppgift: Rapsani

Ρόδος

Motsvarande uppgift: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Motsvarande uppgift: Robola of Cephalonia

Σάμος

Motsvarande uppgift: Samos

Σαντορίνη

Motsvarande uppgift: Santorini

Σητεία

Motsvarande uppgift: Sitia

Vin med skyddad geografisk beteckning

Tοπικός Οίνος Κω

Motsvarande uppgift: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Motsvarande uppgift: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος eller Τοπικός Οίνος Θράκης

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thrace-Thrakikos eller Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων eventuellt följt av Evvia

Motsvarande uppgift: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών eventuellt följt av Viotia

Motsvarande uppgift: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου eventuellt följt av Evvia

Motsvarande uppgift: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας eller Ρετσίνα Κορωπίου eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Kropia eller Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας eller Ρετσίνα Λιοπεσίου eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Peania eller Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων eventuellt följt av Attika

Motsvarande uppgift: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας eventuellt följt av Evvia

Motsvarande uppgift: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Motsvarande uppgift: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Motsvarande uppgift: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Motsvarande uppgift: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Motsvarande uppgift: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Motsvarande uppgift: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Motsvarande uppgift: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Motsvarande uppgift: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Motsvarande uppgift: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Motsvarande uppgift: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Motsvarande uppgift: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Motsvarande uppgift: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Motsvarande uppgift: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Motsvarande uppgift: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Motsvarande uppgift: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Motsvarande uppgift: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Motsvarande uppgift: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Motsvarande uppgift: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Motsvarande uppgift: Regional wine of Halkidiki

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d'originede qualité supérieure)

SUB

Grekiska

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d'origine contrôlée)

SUB

Grekiska

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

SUB

Grekiska

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

SUB

Grekiska

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

SGB

Grekiska

τοπικός οίνος

(vin de pays)

SGB

Grekiska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

SUB/SGB

Grekiska

Αμπέλι

(Ampeli)

SUB/SGB

Grekiska

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

SUB/SGB

Grekiska

Αρχοντικό

(Archontiko)

SUB/SGB

Grekiska

Κάβα

(Cava)

SGB

Grekiska

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

SUB

Grekiska

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

SUB

Grekiska

Κάστρο

(Kastro)

SUB/SGB

Grekiska

Κτήμα

(Ktima)

SUB/SGB

Grekiska

Λιαστός

(Liastos)

SUB/SGB

Grekiska

Μετόχι

(Metochi)

SUB/SGB

Grekiska

Μοναστήρι

(Monastiri)

SUB/SGB

Grekiska

Νάμα

(Nama)

SUB/SGB

Grekiska

Νυχτέρι

(Nychteri)

SUB

Grekiska

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

SUB/SGB

Grekiska

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

SUB/SGB

Grekiska

Πύργος

(Pyrgos)

SUB/SGB

Grekiska

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

SUB

Grekiska

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

SUB

Grekiska

Βερντέα

(Verntea)

SGB

Grekiska

Vinsanto

SUB

LatinSPANIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Abona

Alella

Alicante eventuellt följt av Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Motsvarande uppgift: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Motsvarande uppgift: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Motsvarande uppgift: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Motsvarande uppgift: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre eventuellt följt av Artesa

Costers del Segre eventuellt följt av Les Garrigues

Costers del Segre eventuellt följt av Raimat

Costers del Segre eventuellt följt av Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Motsvarande uppgift: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma eventuellt följt av Fuencaliente

La Palma eventuellt följt av Hoyo de Mazo

La Palma eventuellt följt av Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Motsvarande uppgift: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei eventuellt följt av Ladera de Monterrei

Monterrei eventuellt följt av Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra eventuellt följt av Baja Montaña

Navarra eventuellt följt av Ribera Alta

Navarra eventuellt följt av Ribera Baja

Navarra eventuellt följt av Tierra Estella

Navarra eventuellt följt av Valdizarbe

Pago de Arínzano

Motsvarande uppgift: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas eventuellt följt av Condado do Tea

Rías Baixas eventuellt följt av O Rosal

Rías Baixas eventuellt följt av Ribeira do Ulla

Rías Baixas eventuellt följt av Soutomaior

Rías Baixas eventuellt följt av Val do Salnés

Ribeira Sacra eventuellt följt av Amandi

Ribeira Sacra eventuellt följt av Chantada

Ribeira Sacra eventuellt följt av Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra eventuellt följt av Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra eventuellt följt av Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Cañamero

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Matanegra

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Montánchez

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Ribera Alta

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Ribera Baja

Ribera del Guadiana eventuellt följt av Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja eventuellt följt av Rioja Alavesa

Rioja eventuellt följt av Rioja Alta

Rioja eventuellt följt av Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga eventuellt följt av Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Motsvarande uppgift: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia eventuellt följt av Alto Turia

Valencia eventuellt följt av Clariano

Valencia eventuellt följt av Moscatel de Valencia

Valencia eventuellt följt av Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid eventuellt följt av Arganda

Vinos de Madrid eventuellt följt av Navalcarnero

Vinos de Madrid eventuellt följt av San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vin med skyddad geografisk beteckning

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

D.O

SUB

Spanska

D.O.Ca

SUB

Spanska

Denominacion de origen

SUB

Spanska

Denominacion de origen calificada

SUB

Spanska

vino de calidad con indicación geográfica

SUB

Spanska

vino de pago

SUB

Spanska

vino de pago calificado

SUB

Spanska

Vino dulce natural

SUB

Spanska

Vino generoso

SUB

Spanska

Vino generoso de licor

SUB

Spanska

Vino de la Tierra

SGB

Spanska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Amontillado

SUB

Spanska

Añejo

SUB/SGB

Spanska

Chacolí-Txakolina

SUB

Spanska

Clásico

SUB

Spanska

Cream

SUB

Spanska

Criadera

SUB

Spanska

Criaderas y Soleras

SUB

Spanska

Crianza

SUB

Spanska

Dorado

SUB

Spanska

Fino

SUB

Spanska

Fondillón

SUB

Spanska

Gran reserva

SUB

Spanska

Lágrima

SUB

Spanska

Noble

SUB/SGB

Spanska

Oloroso

SUB

Spanska

Pajarete

SUB

Spanska

Pálido

SUB

Spanska

Palo Cortado

SUB

Spanska

Primero de Cosecha

SUB

Spanska

Rancio

SUB

Spanska

Raya

SUB

Spanska

Reserva

SUB

Spanska

Sobremadre

SUB

Spanska

Solera

SUB

Spanska

Superior

SUB

Spanska

Trasañejo

SUB

Spanska

Vino Maestro

SUB

Spanska

Vendimia Inicial

SUB

Spanska

Viejo

SUB/SGB

Spanska

Vino de Tea

SUB

SpanskaFRANKRIKE

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace eventuellt följt av namnet på en druvsort och/eller namnet på en mindre geografisk enhet

Motsvarande uppgift: Vin d'Alsace

Alsace Grand Cru föregånget av Rosacker

Alsace Grand Cru följt av Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru följt av Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru följt av Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru följt av Brand

Alsace Grand Cru följt av Bruderthal

Alsace Grand Cru följt av Eichberg

Alsace Grand Cru följt av Engelberg

Alsace Grand Cru följt av Florimont

Alsace Grand Cru följt av Frankstein

Alsace Grand Cru följt av Froehn

Alsace Grand Cru följt av Furstentum

Alsace Grand Cru följt av Geisberg

Alsace Grand Cru följt av Gloeckelberg

Alsace Grand Cru följt av Goldert

Alsace Grand Cru följt av Hatschbourg

Alsace Grand Cru följt av Hengst

Alsace Grand Cru följt av Kanzlerberg

Alsace Grand Cru följt av Kastelberg

Alsace Grand Cru följt av Kessler

Alsace Grand Cru följt av Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru följt av Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru följt av Kitterlé

Alsace Grand Cru följt av Mambourg

Alsace Grand Cru följt av Mandelberg

Alsace Grand Cru följt av Marckrain

Alsace Grand Cru följt av Moenchberg

Alsace Grand Cru följt av Muenchberg

Alsace Grand Cru följt av Ollwiller

Alsace Grand Cru följt av Osterberg

Alsace Grand Cru följt av Pfersigberg

Alsace Grand Cru följt av Pfingstberg

Alsace Grand Cru följt av Praelatenberg

Alsace Grand Cru följt av Rangen

Alsace Grand Cru följt av Saering

Alsace Grand Cru följt av Schlossberg

Alsace Grand Cru följt av Schoenenbourg

Alsace Grand Cru följt av Sommerberg

Alsace Grand Cru följt av Sonnenglanz

Alsace Grand Cru följt av Spiegel

Alsace Grand Cru följt av Sporen

Alsace Grand Cru följt av Steinen

Alsace Grand Cru följt av Steingrubler

Alsace Grand Cru följt av Steinklotz

Alsace Grand Cru följt av Vorbourg

Alsace Grand Cru följt av Wiebelsberg

Alsace Grand Cru följt av Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru följt av Winzenberg

Alsace Grand Cru följt av Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru följt av Zotzenberg

Anjou eventuellt följt av Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire eventuellt följt av Val de Loire

Anjou-Villages Brissac eventuellt följt av Val de Loire

Arbois eventuellt följt av Pupillin eventuellt följt av mousseux

Auxey-Duresses eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Bandol

Motsvarande uppgift: Vin de Bandol

Banyuls eventuellt följt av Grand Cru och/eller Rancio

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn eventuellt följt av Bellocq

Beaujolais eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av Villages eventuellt följt av Supérieur

Beaune

Bellet

Motsvarande uppgift: Vin de Bellet

Bergerac eventuellt följt av sec

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny eventuellt följt av Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux eventuellt följt av Val de Loire

Bordeaux eventuellt följt av Clairet, Rosé, Mousseux eller supérieur

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Motsvarande uppgift: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Chitry

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Côte Chalonnaise

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Côte Saint-Jacques

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Côtes d'Auxerre

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Côtes du Couchois

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhetÉpineuil

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Le Chapitre

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé eller namnet på en mindre geografisk enhet Vézelay

Bourgogne eventuellt följt av Clairet, Rosé, ordinaire eller grand ordinaire

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet, evenuellt föregånget av Vins du, Mousseux du, Pétillant ou Roussette du, eller eventuellt följt av Mousseux eller Pétillant eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou eventuellt följt av Val de Loire

Cabernet de Saumur eventuellt följt av Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis eventuellt följt av Beauroy eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Berdiot eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Beugnons

Chablis eventuellt följt av Butteaux eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Chapelot eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Chatains eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Chaume de Talvat eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Bréchain eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Cuissy

Chablis eventuellt följt av Côte de Fontenay eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Jouan eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Léchet eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Savant eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte de Vaubarousse eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Côte des Prés Girots eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Forêts eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Fourchaume eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av L'Homme mort eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Les Beauregards eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Les Épinottes eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Les Fourneaux eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Les Lys eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Mélinots eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Mont de Milieu eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Montée de Tonnerre

Chablis eventuellt följt av Montmains eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Morein eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Pied d'Aloup eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Roncières eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Sécher eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Troesmes eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaillons eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vau de Vey eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vau Ligneau eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaucoupin eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaugiraut eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaulorent eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaupulent eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vaux-Ragons eventuellt följt av premier cru

Chablis eventuellt följt av Vosgros eventuellt följt av premier cru

Chablis

Chablis grand cru eventuellt följt av Blanchot

Chablis grand cru eventuellt följt av Bougros

Chablis grand cru eventuellt följt av Grenouilles

Chablis grand cru eventuellt följt av Les Clos

Chablis grand cru eventuellt följt av Preuses

Chablis grand cru eventuellt följt av Valmur

Chablis grand cru eventuellt följt av Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet eventuellt följt av Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune eventuellt följt av Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Calvi eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Coteaux du Cap Corse eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Figari eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Porto-Vecchio eventuellt föregånget av Vin de

Corse eventuellt följt av Sartène eventuellt föregånget av Vin de

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune föregånget av namnet på en mindre geografisk enhet

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis följt av namnet på en druvsort

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Cabrières

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Montpeyroux

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Quatourze

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Saint-Georges-d'Orques

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc eventuellt följt av Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Coteaux du Layon Chaume eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux du Loir eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois eventuellt följt av Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Motsvarande uppgift: Canon Fronsac

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Boudes

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Chanturgue

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Châteaugay

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Corent

Côtes d'Auvergne eventuellt följt av Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais eventuellt följt av Fronton

Côtes du Frontonnais eventuellt följt av Villaudric

Côtes du Jura eventuellt följt av mousseux

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon eventuellt följt av Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny eventuellt följt av Val de Loire

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Motsvarande uppgift: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Brem

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Mareuil

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Pissotte

Fiefs Vendéens eventuellt följt av Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan eventuellt föregånget av Muscat de

Fronton

Gaillac eventuellt följt av mousseux

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon eventuellt följt av Rancio

Grand-Échezeaux

Graves eventuellt följt av supérieures

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Motsvarande uppgift: l'Hermitage/Ermitage/l'Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières eventuellt följt av Val de Loire

Juliénas

Jurançon eventuellt följt av sec

L'Étoile eventuellt följt av mousseux

La Grande Rue

Ladoix eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av Supérieur eller Villages

Motsvarande uppgift: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges eventuellt följt av Clos de la Boutière

Maranges eventuellt följt av La Croix Moines

Maranges eventuellt följt av La Fussière

Maranges eventuellt följt av Le Clos des Loyères

Maranges eventuellt följt av Le Clos des Rois

Maranges eventuellt följt av Les Clos Roussots

Maranges eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Marcillac

Margaux

Marsannay eventuellt följt av rosé

Maury eventuellt följt av Rancio

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av Val de Loire

Mercurey

Meursault eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Montlouis-sur-Loire eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt av mousseux eller pétillant

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Motsvarande uppgift: Moulis-en-Médoc

Muscadet eventuellt följt av Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire eventuellt följt av Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu eventuellt följt av Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine eventuellt följt av Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Motsvarande uppgift: Nuits-Saint-Georges

Orléans eventuellt följt av Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh eventuellt följt av sec

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Pineau des Charentes

Motsvarande uppgift: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire eventuellt följt av Val de Loire

Motsvarande uppgift: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Quarts de Chaume eventuellt följt av Val de Loire

Quincy eventuellt följt av Val de Loire

Rasteau eventuellt följt av Rancio

Régnié

Reuilly eventuellt följt av Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes eventuellt följt av Rancio eventuellt föregånget av Muscat de

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d'Anjou

Rosé de Loire eventuellt följt av Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil eventuellt följt av Val de Loire

Saint-Péray eventuellt följt av mousseux

Saint-Pourçain

Saint-Romain eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Saumur eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt av mousseux eller pétillant

Saumur-Champigny eventuellt följt av Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières eventuellt följt av Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant eventuellt följt av Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines eventuellt följt av Val de Loire

Savigny-les-Beaune eventuellt följt av Côte de Beaune eller Côte de Beaune-Villages

Motsvarande uppgift: Savigny

Seyssel eventuellt följt av mousseux

Tâche (La)

Tavel

Touraine eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt av mousseux eller pétillant

Touraine Amboise eventuellt följt av Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau eventuellt följt av Val de Loire

Touraine Mestand eventuellt följt av Val de Loire

Touraine Noble Joué eventuellt följt av Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Savoie eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet eventuellt följt av mousseux eller pétillant

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray eventuellt följt av Val de Loire eventuellt följt mousseux eller pétillant

Vin med skyddad geografisk beteckning

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes eventuellt följt av Mont Bouquet

Charentais eventuellt följt av Ile d'Oléron

Charentais eventuellt följt av Ile de Ré

Charentais eventuellt följt av Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l'Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l'Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l'Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d'Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d'Uzès

Franche-Comté eventuellt följt av Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l'Orb

Haute Vallée de l'Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive eventuellt följt av Coteaux du Termenès

Hauterive eventuellt följt av Côtes de Lézignan

Hauterive eventuellt följt av Val d'Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France eventuellt följt av Marches de Bretagne

Jardin de la France eventuellt följt av Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord eventuellt följt av Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d'Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais eventuellt följt av Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais eventuellt följt av Côtes de L'Adour

Terroirs Landais eventuellt följt av Sables de l'Océan

Terroirs Landais eventuellt följt av Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d'Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007)

Appellation contrôlée

SUB

Franska

Appellation d'origine contrôlée

SUB

Franska

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure

SUB

Franska

Vin doux naturel

SUB

Franska

Vin de pays

SGB

Franska

Traditionella uttryck (artikel 118u.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007)

Ambré

SUB

Franska

Clairet

SUB

Franska

Claret

SUB

Franska

Tuilé

SUB

Franska

Vin jaune

SUB

Franska

Château

SUB

Franska

Clos

SUB

Franska

Cru artisan

SUB

Franska

Cru bourgeois

SUB

Franska

Cru classé, eventuellt följt av Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

SUB

Franska

Edelzwicker

SUB

Franska

Grand cru

SUB

Franska

Hors d'âge

SUB

Franska

Passe-tout-grains

SUB

Franska

Premier Cru

SUB

Franska

Primeur

SUB/SGB

Franska

Rancio

SUB

Franska

Sélection de grains nobles

SUB

Franska

Sur lie

SUB/SGB

Franska

Vendanges tardives

SUB

Franska

Villages

SUB

Franska

Vin de paille

SUB

 ITALIEN

Vin med skyddad ursprungsbeteckning

Aglianico del Taburno

Motsvarande uppgift: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige följt av Colli di Bolzano

Motsvarande uppgift: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige följt av Meranese di collina

Motsvarande uppgift: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige följt av Santa Maddalena

Motsvarande uppgift: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige följt av Terlano

Motsvarande uppgift: Südtirol Terlaner

Alto Adige följt av Valle Isarco

Motsvarande uppgift: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige följt av Valle Venosta

Motsvarande uppgift: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Motsvarande uppgift: dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige eller dell'Alto Adige eventuellt följt av Bressanone

Motsvarande uppgift: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell'Alto Adige eventuellt följt av Burgraviato

Motsvarande uppgift: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti eventuellt följt av spumanteeller eventuellt föregånget av Moscato di

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Motsvarande uppgift: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d'Alba

Barbera d'Asti eventuellt följt av Colli Astiani o Astiano

Barbera d'Asti eventuellt följt av Nizza

Barbera d'Asti eventuellt följt av Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Motsvarande uppgift: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Motsvarande uppgift: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri eventuellt följt av Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d'Acqui

Motsvarande uppgift: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc'e Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Motsvarande uppgift: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna eventuellt följt av Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna eventuellt följt av Jerzu

Cannonau di Sardegna eventuellt följt av Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Motsvarande uppgift: Piglio

Cesanese di Affile

Motsvarande uppgift: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Motsvarande uppgift: Olevano Romano

Chianti eventuellt följt av Colli Aretini

Chianti eventuellt följt av Colli Fiorentini

Chianti eventuellt följt av Colli Senesi

Chianti eventuellt följt av Colline Pisane

Chianti eventuellt följt av Montalbano

Chianti eventuellt följt av Montespertoli

Chianti eventuellt följt av Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre eventuellt följt av Costa da Posa

Motsvarande uppgift: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre eventuellt följt av Costa de Campu

Motsvarande uppgift: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre eventuellt följt av Costa de Sera

Motsvarande uppgift: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Motsvarande uppgift: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi eventuellt följt av Colline di Oliveto

Colli Bolognesi eventuellt följt av Colline di Riosto

Colli Bolognesi eventuellt följt av Colline Marconiane

Colli Bolognesi eventuellt följt av Monte San Pietro

Colli Bolognesi eventuellt följt av Serravalle

Colli Bolognesi eventuellt följt av Terre di Montebudello

Colli Bolognesi eventuellt följt av Zola Predosa

Colli Bolognesi eventuellt följt av namnet på en mindre geografisk enhet

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d'Imola

Colli del Trasimeno

Motsvarande uppgift: Trasimeno

Colli dell'Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano eventuellt följt av Fregona

Colli di Conegliano eventuellt följt av Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli eventuellt följt av Cialla

Colli Orientali del Friuli eventuellt följt av Rosazzo

Colli Orientali del Friuli eventuellt följt av Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit eventuellt följt av Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi eventuellt följt av Focara

Colli Pesaresi eventuellt följt av Roncaglia

Colli Piacentini eventuellt följt av Gutturnio

Colli Piacentini eventuellt följt av Monterosso Val d'Arda

Colli Piacentini eventuellt följt av Val Trebbia

Colli Piacentini eventuellt följt av Valnure

Colli Piacentini eventuellt följt av Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Motsvarande uppgift: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi eventuellt följt av Furore

Costa d'Amalfi eventuellt följt av Ravello

Costa d'Amalfi eventuellt följt av Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba

Motsvarande uppgift: Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Motsvarande uppgift: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Motsvarande uppgift: Dolcetto d'Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro eventuellt följt av Pachino

Erbaluce di Caluso

Motsvarande uppgift: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Motsvarande uppgift: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Motsvarande uppgift: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Motsvarande uppgift: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Motsvarande uppgift: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia eventuellt följt av Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Motsvarande uppgift: Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Caldaro

Motsvarande uppgift: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di S