EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R2580-20070101

Consolidated text: Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/2007-01-01

2001R2580 — SV — 01.01.2007 — 007.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2580/2001

av den 27 december 2001

om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

(EGT L 344, 28.12.2001, p.70)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens förordning (EG) nr 745/2003 av den 28 april 2003

  L 106

22

29.4.2003

►M2

Kommissionens förordning (EG) nr 1207/2005 av den 27 juli 2005

  L 197

16

28.7.2005

►M3

Kommissionens förordning (EG) nr 1957/2005 av den 29 november 2005

  L 314

16

30.11.2005

►M4

Kommissionens förordning (EG) nr 1461/2006 av den 29 september 2006

  L 272

11

3.10.2006

►M5

Rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006

  L 363

1

20.12.2006


Ändrad genom:

►A1

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen

  L 236

33

23.9.2003
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2580/2001

av den 27 december 2001

om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorismEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism ( 1 ) som antogs av rådet den 27 december,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet förklarade vid sitt extra möte den 21 september 2001 att terrorismen är en verklig utmaning för världen och Europa och att kampen mot terrorismen skall vara ett prioriterat mål för Europeiska unionen.

(2)

Europeiska rådet förklarade att kampen mot finansieringen av terrorismen är en avgörande del av kampen mot terrorismen, och det anmodade rådet att vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa varje form av finansiering av terroristverksamhet.

(3)

Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade i sin resolution 1373 (2001) av den 28 september 2001 att alla stater skulle frysa alla penningmedel och andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser för personer som begår eller försöker begå terroristhandlingar eller som medverkar till eller underlättar att sådana handlingar begås.

(4)

Säkerhetsrådet beslutade även att åtgärder skulle vidtas för att förbjuda att penningmedel och andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för sådana personer och att finansiella tjänster eller andra relaterade tjänster tillhandahålls dem.

(5)

Åtgärder från gemenskapens sida är nödvändiga för att genomföra GUSP-aspekterna i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP ( 2 ).

(6)

Denna förordning är en åtgärd som behöver genomföras på gemenskapsnivå och som kompletterar de administrativa och rättsliga förfarandena avseende terroristorganisationer i Europeiska unionen och tredje land.

(7)

I denna förordning anses gemenskapens territorium, under de förutsättningar som anges i fördraget, omfatta alla territorier tillhörande de medlemsstater på vilka fördraget är tillämpligt.

(8)

För att skydda gemenskapens intressen kan vissa undantag beviljas.

(9)

När det gäller förfarandet för att upprätta och ändra den förteckning som avses i artikel 2.3 i denna förordning bör rådet, med beaktande av de särskilda medel för ändamålet som står till rådsmedlemmarnas förfogande, självt utöva motsvarande genomförandebefogenheter.

(10)

Kringgående av denna förordning bör förhindras med hjälp av ett lämpligt informationssystem och vid behov genom korrigerande åtgärder, inbegripet ytterligare gemenskapslagstiftning.

(11)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov ha befogenhet att se till att förordningen efterlevs.

(12)

Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i förordningen samt se till att de genomförs. Dessa påföljder måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(13)

Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen.

(14)

Den förteckning som avses i artikel 2.3 i denna förordning får omfatta personer och enheter förknippade eller förbundna med tredjeländer samt personer och enheter som på annat sätt står i fokus för GUSP-aspekterna i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP. För antagandet av bestämmelser i denna förordning som gäller de senare fastställs i fördraget inga andra befogenheter än de som anges i artikel 308.

(15)

Europeiska gemenskapen har redan genomfört FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267(1999) och 1333(2000) genom att anta förordning (EG) nr 467/2001 ( 3 ), genom vilken vissa personers och gruppers tillgångar fryses, och därför omfattas inte dessa personer och grupper av den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser: tillgångar av alla slag, både materiella och immateriella, lösa och fasta, oberoende av hur de anskaffats, samt rättsliga handlingar och instrument av alla slag, även i elektronisk eller digital form, som utgör bevis på äganderätt till eller intresse i sådana tillgångar, inbegripet men inte begränsat till bankkrediter, resecheckar, bankcheckar, postanvisningar, andelar, värdepapper, obligationer, växlar och remburser.

2. spärrande av penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning.

3. finansiella tjänster: varje tjänst av finansiell art, inbegripet alla försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster samt alla banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster) enligt följande:

Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster

i) Direkt försäkring (inbegripet koassurans):

A) Livförsäkring.

B) Skadeförsäkring.

ii) Återförsäkring och retrocession.

iii) Försäkringsförmedling, till exempel mäklarverksamhet och agenturverksamhet.

iv) Försäkringsrelaterade tjänster såsom konsult-, aktuarie-, riskprövnings- och skaderegleringstjänster.

Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av försäkringstjänster)

v) Mottagande av depositioner och andra återbetalningsbara medel.

vi) Utlåning av alla slag, inklusive konsumentkrediter, hypotekskrediter, lånekrediter, faktoring och finansiering av affärstransaktioner.

vii) Finansiell leasing.

viii) Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inklusive betal- och kreditkort, resecheckar och bankväxlar.

ix) Borgensförbindelser och garantier.

x) Handel för egen eller annans räkning, på börs, genom direkthandel eller på annat sätt av följande:

A) Penningmarknadsinstrument (innefattande checkar, växlar och bankcertifikat).

B) Valutor.

C) Derivatinstrument innefattande, men inte begränsade till, terminer och optioner.

D) Valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana produkter som swappar och framtida räntesäkringsavtal.

E) Värdepapper.

F) Andra överlåtbara rättigheter och tillgångar, inklusive omyntade ädelmetaller.

xi) Medverkan som utställare, garant eller emissionsinstitut vid utfärdandet av alla slags värdepapper, vare sig offentligt eller privat, samt andra tjänster med anknytning till sådan medverkan.

xii) Penninghandel.

xiii) Förvaltning, till exempel medels- eller portföljförvaltning, alla former av fondförvaltning, förvaltning av pensionsfonder samt förvarings- och notariattjänster.

xiv) Betalnings- och clearingtjänster avseende finansiella tillgångar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument och andra överlåtbara tillgångar.

xv) Tillhandahållande och överföring av finansiell information samt bearbetning av finansiella uppgifter och därmed förknippad programvara genom leverantörer av andra finansiella tjänster.

xvi) Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till finansiella tjänster relaterade tjänster avseende alla verksamheter som anges i punkterna v-xv, inbegripet kreditupplysning och kreditanalys, tillhandahållande av investeringsunderlag, investeringsrådgivning samt rådgivning om företagsförvärv, företagsrekonstruktion och affärsstrategi.

4. I denna förordning avses med terroristhandling den definition som anges i artikel 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism.

5. ägande av en juridisk person, en grupp eller en enhet: innehav av 50 % eller mer av äganderätten i en juridisk person, en grupp eller en enhet, eller innehav av ett majoritetsintresse i någon eller något av dessa.

6. Med kontroll över en juridisk person, en grupp eller en enhet avses något av följande:

a) Rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i en juridisk persons, en grupps eller en enhets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.

b) Att enbart genom utövandet av sin rösträtt ha utsett en majoritet av de ledamöter i en juridisk persons, grupps eller enhets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan som har innehaft sina poster under innevarande och föregående räkenskapsår.

c) Att till följd av ett avtal med andra aktieägare eller medlemmar i en juridisk person, en grupp eller en enhet ensam kontrollera en majoritet av aktieägarnas eller medlemmarnas rösträtter i den juridiska personen eller enheten eller organet.

d) Rätt att utöva ett bestämmande inflytande över en juridisk person, en grupp eller en enhet enligt ett avtal med den juridiska personen, gruppen eller enheten, eller enligt en bestämmelse i dess stadgar, om den lagstiftning som den juridiska personen, gruppen eller enheten lyder under tillåter sådana avtal eller bestämmelser.

e) Befogenhet att utöva rätten att utöva ett bestämmande inflytande i enlighet med d, utan att vara innehavare av den rätten.

f) Rätt att använda alla eller delar av en fysisk persons, en grupps eller en enhets tillgångar.

g) Att leda en juridisk person, en grupp eller en enhet på en gemensam grund och offentliggöra en sammanställd redovisning.

h) Att solidariskt dela en fysisk persons, en grupps eller en enhets ekonomiska förpliktelser eller garantera dessa.

Artikel 2

1.  Med undantag för vad som tillåts enligt artiklarna 5 och 6 skall följande gälla:

a) Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser, som tillhör eller innehas av en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet som finns i den förteckning som avses i punkt 3 skall frysas.

b) Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet som finns i den förteckning som avses i punkt 3.

2.  Med undantag för vad som tillåts enligt artiklarna 5 och 6 skall det vara förbjudet att tillhandahålla finansiella tjänster till, eller till förmån för, en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet som finns i den förteckning som avses i punkt 3.

3.  Rådet skall enhälligt upprätta, revidera och ändra förteckningen över personer, grupper och enheter, på vilka denna förordning skall tillämpas i enlighet med bestämmelserna i artikel 1.4, 1.5 och 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP. Förteckningen skall bestå av:

i) fysiska personer som begår eller försöker begå, deltar i eller underlättar genomförandet av terroristhandlingar,

ii) juridiska personer, grupper eller enheter som begår eller försöker begå, deltar i eller underlättar genomförandet av terroristhandlingar,

iii) juridiska personer, grupper eller enheter som ägs eller kontrolleras av en eller flera sådana fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som avses i leden i och ii, eller

iv) fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som agerar för eller under ledning av en eller flera sådana fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som avses i leden i och ii ovan.

Artikel 3

1.  Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå artikel 2.

2.  Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som förtecknas i bilagan och till kommissionen.

Artikel 4

1.  Utan att tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget åsidosätts, skall banker, andra finansinstitut, försäkringsbolag samt andra organ och personer,

 omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel rörande konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2 och transaktioner som har genomförts i enlighet med artiklarna 5 och 6,

 

 till de i bilagan angivna behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna och,

 genom dessa behöriga myndigheter, till kommissionen,

 samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i bilagan vid eventuell kontroll av uppgifterna.

2.  Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel skall användas endast i det syfte i vilket de lämnades eller mottogs.

3.  Uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter och för rådet.

Artikel 5

1.  Artikel 2.1 b skall inte tillämpas på kreditering av upplupen ränta till frysta konton. Även sådan ränta skall frysas.

2.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt förteckningen i bilagan får, på villkor som de anser ändamålsenliga för att förhindra finansieringen av terroristhandlingar, bevilja särskilda tillstånd för

1. användning av frysta penningmedel för att tillgodose grundläggande mänskliga behov avseende en fysisk person som finns i den förteckning som avses i artikel 2.3 eller dennes familjemedlemmar, inbegripet bland annat användning för betalning av livsmedel, läkemedel, ränta eller amortering avseende familjens bostad samt arvoden och avgifter för sådan läkarvård av familjen som utförs inom gemenskapen,

2. betalning med medel från frysta konton av

a) skatter, obligatoriska försäkringspremier samt avgifter för allmännyttiga tjänster som gas, vatten, el, och telekommunikation som betalas inom gemenskapen,

b) betalning av kontoavgifter till ett finansinstitut i gemenskapen,

3. betalningar till en person, grupp eller enhet som finns i den förteckning som avses i artikel 2.3 i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före denna förordnings ikraftträdande, förutsatt att dessa betalningar görs till ett fryst konto inom gemenskapen.

3.  Ansökan om tillstånd skall inges till den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vars territorium penningmedlen, de andra finansiella tillgångarna eller de andra ekonomiska resurserna har frysts.

Artikel 6

1.  Trots bestämmelserna i artikel 2, och i syfte att skydda gemenskapens intressen, vilka inbegriper gemenskapsmedborgares och i gemenskapen bosatta personers intressen, får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat bevilja särskilda tillstånd för att

 frigöra penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser,

 göra penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser tillgängliga för personer, grupper eller enheter som finns i den förteckning som avses i artikel 2.3, eller

 tillhandahålla finansiella tjänster till sådana personer, grupper eller enheter

1.  efter samråd med övriga medlemsstater, rådet och kommissionen i enlighet med punkt 2.

2.  En behörig myndighet som mottar en ansökan om ett sådant tillstånd som avses i punkt 1 skall till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna enligt förteckningen i bilagan och till rådet och kommissionen anmäla på vilka grunder den avser att avslå ansökan respektive bevilja ett särskilt tillstånd, samt lämna uppgift om vilka villkor den anser måste uppfyllas för att finansiering av terroristhandlingar skall förhindras.

Den behöriga myndighet som avser att bevilja ett särskilt tillstånd skall ta vederbörlig hänsyn till de kommentarer som gjorts inom två veckor av övriga medlemsstater, rådet eller kommissionen.

Artikel 7

Kommissionen skall ha befogenhet att ändra bilagan på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 8

Medlemsstaterna, rådet och kommissionen skall underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna varandra den i samband med förordningen relevanta information som de förfogar över, särskilt uppgifter som de har mottagit i enlighet med artiklarna 3 och 4 samt uppgifter om överträdelser, problem med verkställigheten eller domar som avkunnats av nationella domstolar.

Artikel 9

Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall föreskrivas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 10

Denna förordning skall tillämpas

1. inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

2. ombord på varje flygplan och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

3. på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat,

4. på varje juridisk person, grupp eller enhet som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

5. på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver affärsverksamhet inom gemenskapen.

Artikel 11

1.  Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2.  Kommissionen skall inom ett från det att denna förordning trätt i kraft lägga fram en rapport om dess effekter och vid behov lägga fram förslag om ändring av förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

FÖRTECKNINGAR ÖVER DE BEHÖRIGA MYNDIGHETER SOM AVSES I ARTIKLARNA 3–5

BELGIEN

Ministere des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

▼M5

BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. ”Г.С. Раковски” № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ”G.S. Rakovsky” street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg

▼A1

TJECKIEN

▼M4

Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44 501

Fax: (420-2) 570 44 502

E-mail: fau@mfcr.cz

▼B

DANMARK

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

TYSKLAND

▼M3

  När det gäller penningmedel och finansiella tjänster:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tfn: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

  När det gäller ekonomiska resurser:

 

 När det gäller anmälningar enligt artikel 3.2 och artikel 4:

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

D-10115 Berlin

Tfn: (49-1888) 61 59

Fax: (49-1888) 615 53 58

E-post: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

 När det gäller beviljande av undantag enligt artiklarna 5.2 och 6.1:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tfn: (49-6196) 90 80

Fax: (49-6196) 90 88 00

▼A1

ESTLAND

▼M4

Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6 377 100

Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80 500

Fax: (+372) 66 80 501

▼B

GREKLAND

▼M4

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10

▼B

SPANIEN

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91 349 39 83

Fax (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76–78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIEN

Ministero dell'Economia e delle Finanze…

▼A1

CYPERN

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

Unit for Combating Money Laundering

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

Coordinating Body for Combating Terrorism

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

LETTLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITAUEN

▼M2

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tfn (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

UNGERN

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

1051 Budapest

Tel: +36-1-327 2100

Fax: +36-1- 318 2570

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356-21-24 28 53

Fax: +356-21-25 15 20

▼B

NEDERLÄNDERNA

▼M2

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/ Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederländerna

Tfn (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84

▼B

ÖSTERRIKE

  Artikel 3

 

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax ( 431) 313 45-85 290

  Artikel 4

 

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax ( 431) 404 20-73 99

 

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+ 431) 313 45-0

Fax ( 431) 313 45-85 290

  Artikel 5

 

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. + 431) 404 20-0

Fax ( 431) 404 20-73 99

▼A1

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351 21) 394 60 72

Fax: (351 21) 394 60 73

▼M5

RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

▼A1

SLOVENIEN

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

SLOVAKIEN

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo vnútra,

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel: +421 2 5292 3659

Fax: +421 2 5296 7746

▼B

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40

SVERIGE

▼M2

Artikel 3:

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tfn (46-8) 401 90 00

Fax: (46-8) 401 99 00

Artiklarna 4 och 6:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Artikel 5:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

▼B

FÖRENADE KUNGARIKET

►M1  

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

LondonSW1A 2HQ

United Kingdom

Tfn (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

LondonEC2R 8AH

United Kingdom

Tfn (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

 ◄

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

▼M4

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A. Krisplattform och politisk samordning i GUSP

Enhet A.2. Krishantering och konfliktförebyggande

CHAR 12/45

B-1049 Bryssel

Tfn (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73

e-postadress: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Se sidan 93 i detta nummer av EGT.

( 2 ) Yttrandet avgivet den 13 december 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

( 3 ) EGT L 67, 9.3.2001, s. 1.

Top