Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R1936-20100101

Rådets förordning (EG) nr 1936/2001 av den 27 september 2001 om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1936/2010-01-01

2001R1936 — SV — 01.01.2010 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1936/2001

av den 27 september 2001

om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fisk

(EGT L 263, 3.10.2001, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 869/2004 av den 26 april 2004

  L 162

8

30.4.2004

►M2

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008

  L 286

1

29.10.2008

►M3

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009

  L 96

1

15.4.2009
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1936/2001

av den 27 september 2001

om införande av kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiske efter vissa bestånd av långvandrande fiskEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen är sedan den 14 november 1997 fördragsslutande part i den internationella konventionen för bevarande av tonfiskbestånden i Atlanten (ICCAT) ( 3 ), nedan kallad ICCAT-konventionen.

(2)

I ICCAT-konventionen föreskrivs en ram för regionalt samarbete för bevarande och förvaltning av resurserna när det gäller tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten och i angränsande vatten, genom inrättandet av en internationell kommission för bevarande av tonfiskbestånden i Atlanten (nedan kallad ICCAT) samt genom antagandet av rekommendationer för bevarande och förvaltning i konventionsområdet, vilka blir bindande för de avtalsslutande parterna.

(3)

ICCAT har antagit flera rekommendationer som innebär åtaganden i fråga om kontroll och övervakning, särskilt för upprättande och rapportering av statistiska uppgifter, hamninspektion, satellitövervakning av fartyg, observation av fartyg och omlastningar, kontroll av fartyg tillhörande icke avtalsslutande parter samt statslösa fartyg. Dessa rekommendationer har blivit bindande för gemenskapen och bör därför genomföras.

(4)

Vissa av dessa åtaganden har överförts genom rådets förordning (EG) nr 1351/1999 av den 21 juni 1999 om införande av vissa kontrollåtgärder för att garantera att de åtgärder som antagits av ICCAT iakttas ( 4 ) samt genom artikel 22.1 i rådets förordning (EG) nr 2742/1999 av den 17 december 1999 om fastställande för år 2000 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs samt om ändring av förordning (EG) nr 66/98 ( 5 ). I syfte att skapa klarhet bör dessa åtgärder samlas i en enda förordning som upphäver och ersätter tidigare förordningar.

(5)

Det är i forskningssyfte lämpligt att göra det obligatoriskt för befälhavarna på gemenskapens fartyg att iaktta kraven i ICCAT:s handledning om statistik och provtagning i fråga om tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten.

(6)

Gemenskapen har godkänt avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen ( 6 ) (nedan kallad IOTC). I avtalet föreskrivs en ram för att stärka det internationella samarbetet för bevarande och rationellt utnyttjande av resurserna när det gäller tonfisk och besläktade arter i Indiska oceanen genom inrättandet av IOTC samt genom antagandet av rekommendationer för bevarande och förvaltning i IOTC:s behörighetszon, vilka blir bindande för de avtalsslutande parterna. Gemenskapen bör tillämpa de kontrollåtgärder som antagits av IOTC.

(7)

IOCT har antagit en rekommendation om registrering och utbyte av upplysningar rörande tropisk tonfisk. Denna rekommendation är bindande för gemenskapen, som följaktligen bör genomföra den.

(8)

Gemenskapen har fiskeintressen i östra Stilla havet och har inlett ett förfarande för anslutning till Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (nedan kallad IATTC), men i avvaktan på anslutningen och på grund av skyldigheten att samarbeta i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention bör gemenskapen tillämpa de åtgärder som antagits av IATTC.

(9)

Gemenskapen, som har undertecknat avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner ( 7 ), har genom beslut 1999/386/EG ( 8 ) beslutat att det i avvaktan på godkännande skall tillämpas provisoriskt. Gemenskapen bör följaktligen tillämpa kontrollåtgärdena i avtalet.

(10)

För att säkerställa iakttagandet av tillämpliga kontrollåtgärder i IOTC, IATTC och avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner, bör medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder.

(11)

Rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken ( 9 ) skall gälla för all fiskeverksamhet och därmed förbunden verksamhet på medlemsstaternas territorium och inom de marina farvatten som lyder under medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion, inbegripet den verksamhet som bedrivs av de fiskefartyg inom gemenskapen som fiskar i tredje lands farvatten eller på öppet hav, utan att det påverkar tillämpningen av särbestämmelserna i de fiskeavtal som slutits mellan gemenskapen och tredje land, eller de internationella konventioner som gemenskapen anslutit sig till.

(12)

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 10 ).

HÄRIGENOMFÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Mål

I denna förordning föreskrivs kontroll- och inspektionsåtgärder som avser fiske efter vissa bestånd av långvandrande fiskarter enligt bilaga I till denna förordning som skall gälla fartyg som seglar under medlemsstaternas flagg, är registrerade i gemenskapen (nedan kallade gemenskapsfiskefartyg), och bedriver verksamhet i någon av de zoner som anges i artikel 2.

Artikel 2

Zoner

I denna förordning skall följande definitioner av marina zoner gälla:

a) Zon 1

Alla de vatten i Atlanten och i angränsande vatten som ingår i konventionsområdet för ICCAT-konventionen enligt definitionen i artikel 1 i denna.

b) Zon 2

Alla de vatten i Indiska oceanen som ingår i det behörighetsområde som anges i artikel II i IOTC.

c) Zon 3

Alla de vatten i östra Stilla havet som ingår i det område som anges i artikel III i avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)  bordning: en eller flera bemyndigade inspektörer går ombord på ett fiskefartyg som befinner sig inom en organisations behörighetsområde för att genomföra en inspektion,

b)  omlastning: lossning, oavsett kvantitet, av en långvandrande fiskart och/eller av produkter från sådana fiskarter från ett fiskefartyg till ett annat fartyg antingen till sjöss eller i hamn utan att produkterna har registrerats som landade av en hamnstat,

c)  landning: lossning, oavsett kvantitet, av en långvandrande fiskart och/eller produkter från sådana fiskarter från ett fiskefartyg till en hamn eller till land,

d)  överträdelse: ett fiskefartygs alla förmodade handlingar eller försummelser som finns upptagna i en inspektionsrapport och som ger goda skäl att misstänka att ett brott har begåtts mot bestämmelserna i denna förordning eller varje annan förordning genom vilken överföring äger rum av en rekommendation som antagits av en regional organisation för någon av de zoner som avses i artikel 2,

e)  fartyg från en icke avtalsslutande part: fartyg som har observerats och för vilket det konstateras att det används för fiske i någon av de zoner som anges i artikel 2 och som seglar under flagg tillhörande en stat som inte är avtalsslutande part i den berörda regionala organisationen,

f)  statslöst fartyg: fartyg som på skälig grund misstänks sakna nationalitet,

▼M1

g)  gödning: uppfödning av fiskar i bur i syfte att öka deras vikt eller deras fetthalt, för försäljning,

h)  sätta i bur: placering av vilda fiskexemplar oberoende av storlek inom hägn (burar), för gödning,

i)  gödningsanläggning: företag som föder upp vilda fiskexemplar som satts i bur för gödning,

j)  transportfartyg: fartyg som tar emot vilda fiskexemplar och för dem i levande tillstånd till gödningsanläggningar.

▼BKAPITEL I

KONTROLL- OCH INSPEKTIONSÅTGÄRDER TILLÄMPLIGA I ZON 1Avdelning 1:

Kontrollåtgärder

Artikel 4

Stickprovskontroll av fångsterna

1.  Stickprovskontroll av fångsterna skall utföras i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1543/2000 av den 29 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken ( 11 ) och med kraven i handledningen om statistik och stickprovskontroll i fråga om atlantisk tonfisk och tonfiskliknande arter (3:e utgåvan ICCAT, 1990).

2.  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

▼M1

Artikel 4a

Verksamhet vad gäller fartyg som deltar i gödning av tonfisk

1.  Varje befälhavare på fiskefartyg från gemenskapen som överför tonfisk till ett transportfartyg för gödning skall registrera följande uppgifter i loggboken:

 De kvantiteter tonfisk som överförs och antalet exemplar.

 Fångstzon.

 Datum och position för överföringen av tonfisk.

 Transportfartygets namn, flagg och registreringsnummer samt dess internationella radioanropssignal.

 Namnet på den eller de gödningsanläggning(ar) till vilken/vilka den överförda tonfisken skall transporteras.

2.  Varje befälhavare på de transportfartyg till vilka tonfisken har överförts skall registrera följande uppgifter:

a) De kvantiteter tonfisk som överförs per fiskefartyg och antalet exemplar.

b) Namnet på det fiskefartyg som har fångat kvantiteterna enligt led a samt dess flagg, dess registreringsnummer och dess internationella radioanropssignal.

c) Datum och position där överföringen av tonfisk gjorts.

d) Namnet på den eller de anläggning(ar) som är ansvarig(a) för gödningen och till vilken/vilka den överförda tonfisken skall transporteras.

3.  Befälhavaren är befriad från skyldigheten enligt punkt 2, om registreringen ersätts med en kopia av den omlastningsdeklaration som anges i artikel 11 i förordning (EEG) nr 2847/93 eller en kopia av det dokument T 2 M som anges i artikel 13 i förordning (EEG) nr 2847/93 med angivande av de uppgifter som avses i punkt 2 c i den här artikeln.

4.  Medlemsstaterna skall se till att alla de kvantiteter tonfisk som sätts i bur av fartyg som för deras flagg registreras av deras behöriga myndigheter. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen uppgifter om de kvantiteter tonfisk som fångats och satts i bur av fartyg som för deras flagg, i enlighet med artikel 5 (uppdrag I, enligt ICCAT:s definition).

Vid export och import av tonfisk som fångats och är avsedd för gödning skall medlemsstaterna meddela kommissionen nummer och datum för de statistiska handlingar som avses i rådets förordning nr (EG) 1984/2003 av den 8 april 2003 om inrättande av ett system för rapportering av statistik över tonfisk, svärdfisk och storögd tonfisk i gemenskapen ( 12 ) och som validerats genom deras försorg, samt ange det tredjeland som deklarerats som destination.

▼M3 —————

▼M1

Artikel 4b

Verksamhet vad gäller gödningsanläggningar för tonfisk

1.  Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att gödningsanläggningar för tonfisk som lyder under deras jurisdiktion, varje gång ett fiske- eller transportfartyg satt fisk i bur i enlighet med bilaga Ia, till de behöriga myndigheterna översänder en deklaration om denna operation 72 timmar efter det att den avslutats. Det är de av medlemsstaterna godkända gödningsanläggningarna som ansvarar för att deklarationen om att fisk satts i bur översänds och innehåller alla de uppgifter som krävs enligt denna artikel.

2.  Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att de gödningsanläggningar som avses i punkt 1 senast den 1 juli varje år förser dem med en saluföringsdeklaration för gödd tonfisk.

3.  Den saluföringsdeklaration för tonfisk som avses i punkt 2 skall innehålla följande uppgifter:

 Anläggningens namn.

 Anläggningens adress.

 Anläggningens ägare.

 De kvantiteter tonfisk (uttryckt i ton) som saluförts det föregående året.

 De saluförda kvantiteternas destination (namn på köparen, land, försäljningsdatum).

 Valideringsnummer och -datum för de statistikdokument som avses i förordning (EG) nr 1984/2003, om det rör sig om export och import.

 Gödningstiden för de saluförda kvantiteterna (uttryckt i månader), i den mån det är möjligt.

 Den saluförda fiskens genomsnittliga storlek.

4.  På grundval av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 3 skall medlemsstaterna på elektronisk väg senast den 1 augusti varje år meddela kommissionen följande:

 De kvantiteter tonfisk som satts i bur under det föregående året.

 De kvantiteter tonfisk som saluförts under det föregående året.

Artikel 4c

Register över gödningsanläggningarna för tonfisk

1.  Varje medlemsstat skall på elektronisk väg före den 30 april 2004 meddela kommissionen en förteckning över de gödningsanläggningar som lyder under dess jurisdiktion och som den beviljar tillstånd att genomföra gödning av tonfisk som fångats i konventionens område.

2.  Den förteckning som avses i punkt 1 skall innehålla följande upplysningar:

 Anläggningens namn och nationella registreringsnummer.

 Anläggningens belägenhet.

 Anläggningens kapacitet (uttryckt i ton).

3.  Kommissionen skall överföra denna information till det verkställande sekretariatet för ICCAT före den 31 augusti 2004 så att de berörda gödningsanläggningarna kan föras in på ICCAT:s register över anläggningar som har tillstånd att genomföra gödning av tonfisk som fångats i ICCAT-konventionens område.

4.  Varje ändring av förteckningen enligt punkt 1 skall meddelas kommissionen för överföring till det verkställande sekretariatet för ICCAT enligt samma förfarande minst tio arbetsdagar före det datum då anläggningarna genomför gödning av tonfisk i ICCAT-konventionens område.

5.  Det är förbjudet för gödningsanläggningar som är placerade under en medlemsstats jurisdiktion och som inte är införda på förteckningen enligt punkt 1 att genomföra gödning av tonfisk som fångats i ICCAT-konventionens område.

▼B

Artikel 5

Fångstanmälan

▼M1

1.  Medlemsstaterna skall till kommissionen, som i sin tur vidarebefordrar till ICCAT:s verkställande sekretariat, på elektronisk väg översända uppgifter om årliga nominella fångster (uppdrag I, enligt ICCAT:s definition) för de arter som avses i bilaga II. Medlemsstaterna skall senast den 30 juni det påföljande året i vetenskapligt syfte meddela kommissionen de slutgiltiga bedömningarna för hela året eller, om dessa inte kan meddelas, preliminära bedömningar.

2.  Senast den 31 juli varje år skall medlemsstaterna på elektronisk väg meddela ICCAT:s verkställande sekretariat samt ge kommissionen elektronisk tillgång till följande uppgifter (uppdrag II, enligt ICCAT:s definition):

▼B

a) Det föregående årets fångst och fiskeansträngning med detaljerade uppgifter om plats och tid.

b) De uppgifter som de förfogar över när det gäller sportfiskefångster av de arter som anges i bilaga I.

3.  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

Artikel 6

Information om hajfångster

1.  Medlemsstaterna skall översända alla tillgängliga uppgifter om fångster av och handel med hajar till ICCAT:s verkställande sekretariat samt ge kommissionen elektronisk tillgång till dessa uppgifter.

▼M1

1a)  Medlemsstaterna skall i vetenskapligt syfte på elektronisk väg till ICCAT:s verkställande sekretariat och enligt ICCAT:s anvisningar anmäla uppgifter om fångst och fiskeansträngning, särskilt bedömningar av mängden död sillhaj, makrillhaj (mako) och blåhaj som kastas tillbaka i havet, samt ge kommissionen elektronisk tillgång till dessa uppgifter.

▼B

2.  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

▼M1

Artikel 6a

Uppgifter om fångster av vit marlin och blå marlin

1.  Befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg skall varje dag i loggboken registrera uppgifter om mängden vit och blå marlin, levande eller död, som kastas/släpps tillbaka i havet per sektor som inte överskrider 5° longitud på 5° latitud, samt i sina landningsdeklarationer ange det antal eller den vikt vit och blå marlin som landas.

2.  I vetenskapligt syfte skall medlemsstaterna på elektronisk väg senast den 30 juni varje år meddela kommissionen definitiva uppskattningar för hela det föregående året eller, om sådana inte kan meddelas, preliminära uppskattningar, vad gäller uppgifter rörande fångster, inklusive fisk som kastats/släppts tillbaka i havet, och landningar av vit och blå marlin.

▼B

Artikel 7

Ej deklarerade fångster

Vid import av frysta fiskeriprodukter av tonfisk och storögd tonfisk som fiskats med långrev av fartyg med en längd som överstiger 24 meter totalt skall medlemsstaterna på kommissionens begäran samla in och granska så många importuppgifter som möjligt samt lämna all information som har anknytning till dessa såsom fartygets namn och registrering, redarens namn, vilka arter som fiskats och deras vikt, fiskezon samt exportort.

▼M2 —————

▼M1

Artikel 8a

Register över fartyg med tillstånd att fiska i det område som täcks av konventionen

1.  Varje medlemsstat skall före den 1 juni 2003 till kommissionen på elektronisk väg överföra en förteckning över vilka fartyg med en total längd över 24 meter som för medlemsstatens flagg och som är registrerade i medlemsstaten samt som genom ett särskilt fisketillstånd getts tillstånd att fiska efter tonfisk och besläktade arter inom ICCAT-konventionens område.

2.  Den förteckning som avses i punkt 1 skall omfatta följande uppgifter:

a) Fartygets interna registreringsnummer enligt bilaga I till förordning (EG) nr 2090/98.

b) I förekommande fall, den/de flagg som fartyget tidigare fört.

c) I förekommande fall, tidigare uppgifter om strykning ur andra register.

d) Redares och aktörers namn och adress.

e) Redskap som används.

f) Period då det är tillåtet att fiska och/eller omlasta.

3.  Kommissionen skall meddela ICCAT:s verkställande sekretariat dessa uppgifter före den 1 juli 2003 så att de berörda gemenskapsfartygen kan föras in i ICCAT:s register över fartyg med en total längd över 24 meter som har tillstånd att fiska i ICCAT-konventionens område (nedan kallat ”ICCAT-register”).

4.  Alla ändringar i den förteckning som avses i punkt 1 skall, för vidarebefordran till ICCAT:s verkställande sekretariat och i enlighet med samma förfarande, meddelas kommissionen minst tio arbetsdagar före det datum då fartygen börjar fiska i konventionsområdet.

5.  Fiskefartyg från gemenskapen med en total längd över 24 meter som inte ingår i förteckningen i punkt 1 får inte fiska, frakta ombord, omlasta eller landa tonfisk och närbesläktade arter i ICCAT-konventionens område.

6.  Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att

a) se till att endast fartyg som ingår i förteckningen i punkt 1, som för deras flagg och som ombord innehar ett särskilt fisketillstånd utfärdat av flaggmedlemsstaten har tillåtelse att på de villkor som anges i tillståndet bedriva fiske enligt artikel 1 i ICCAT-konventionens område,

b) se till att inget särskilt fisketillstånd utfärdas till fartyg som har bedrivit olagligt, oreglerat och icke deklarerat fiske (nedan kallat ”IUU-fiske”) i den del av ICCAT-konventionens område som avses i artikel 19b, utom om nya redare har kunnat lägga fram tillräckliga bevis för att de tidigare redarna och aktörerna inte längre har något juridiskt eller ekonomiskt intresse eller annat vinstintresse i dessa fartyg eller utövar någon kontroll över dessa, samt att deras fartyg varken deltar i eller är knutna till någon form av IUU-fiske,

c) i den mån det är möjligt och inom ramen för nationell lagstiftning, se till att redare och operatörer för fartyg som ingår i förteckningen i punkt 1 som för deras flagg inte deltar i eller är knutna till sådant fiske efter tonfisk i ICCAT:s konventionsområde som bedrivs av fiskefartyg som inte ingår i ICCAT-registret,

d) i den mån det är möjligt och inom ramen för nationell lagstiftning se till att redare för fartyg som ingår i förteckningen i punkt 1 som för deras flagg är medborgare i en medlemsstat.

7.  Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att förbjuda fiske, förvaring ombord, omlastning och landning av tonfisk och närbesläktade arter som fångats i ICCAT-konventionens område av fiskefartyg med en total längd över 24 meter, vilka inte är upptagna i ICCAT-registret.

8.  Medlemsstaterna skall utan dröjsmål meddela kommissionen alla uppgifter som visar att det finns starka skäl att misstänka att fartyg med en total längd över 24 meter, vilka inte är upptagna i ICCAT-registret, bedriver fiske och/eller omlastar tonfisk eller närbesläktade arter i ICCAT-konventionens område.

Artikel 8b

Bestämmelser om befraktande av gemenskapens fiskefartyg

1.  Medlemsstaterna skall före den 30 april varje år meddela kommissionen en förteckning över fartyg som för deras flagg och som under det innevarande året befraktas av avtalsslutande parter i ICCAT-konventionen samt varje ändring av denna förteckning.

2.  Den förteckning som avses i punkt 1 skall omfatta följande uppgifter:

a) Fiskefartygets interna registreringsnummer enligt bilaga I till förordning (EG) nr 2090/98.

b) Fartygsredarens namn och adress.

c) De fiskarter som täcks av befraktningen och den kvot som tilldelas genom befraktningskontraktet.

d) Befraktningsavtalets löptid.

e) Befraktarens namn.

f) Flaggmedlemsstatens samtycke till befraktningsavtalet.

g) Namnet på den stat där fartyget befraktas.

3.  Den dag då befraktningsavtalet ingås skall flaggmedlemsstaten meddela ICCAT:s verkställande sekretariat samt informera kommissionen om följande:

a) Sitt samtycke till befraktningsavtalet.

b) De åtgärder den vidtagit för att se till att ICCAT:s bevarande- och förvaltningsåtgärder följs av de fartyg som för dess flagg och som omfattas av befraktningen.

4.  När befraktningsavtalet löper ut skall flaggmedlemsstaten informera ICCAT:s verkställande sekretariat om det datum då befraktningsavtalet löper ut och informera kommissionen om detta.

5.  Den flaggmedlemsstat vars fartyg befraktas skall vidta de åtgärder som krävs för att

a) se till att det befraktade fartyget under befraktningsperioden inte har tillstånd att fiska ur flaggmedlemsstatens kvot eller har tillgång till dess fiskemöjligheter,

b) se till att det befraktade fartyget inte har tillstånd att fiska inom ramen för flera befraktningsavtal under samma period,

c) se till att de fångster som tas av det befraktadefartyget registreras separat från de fångster som tas av andra fartyg som för den medlemsstatens flagg,

d) se till att det befraktade fartyget följer de bevarande- och förvaltningsåtgärder som ICCAT beslutat om.

Artikel 8c

Omlastning

Fartyg som för en medlemsstats flagg, har en total längd över 24 meter, fiskar med långrev och finns med i ICCAT:s förteckning enligt artikel 8a.1 får bedriva omlastning i ICCAT-konventionens område först efter att i förväg ha fått tillstånd från de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten.

▼B

Artikel 9

Årsrapport

1.  Före den ►M1  15 augusti ◄ varje år skall medlemsstaterna till kommissionen översända en nationell rapport, enligt det format som fastställs av ICCAT, med a) information om genomförandet av satellitövervakningssystemet och b) en ”deklarationstabell för ICCAT” som fylls i för varje typ av fiske och som är försedd med kommentarer, bland annat i fråga om överskridande av de toleransgränser som ICCAT fastställt för minsta storlek av vissa arter samt de åtgärder som vidtagits eller som skall vidtas. Medlemsstaterna skall dessutom ange hur sportfisket av de arter som anges i bilaga I är reglerat samt översända detaljerade uppgifter om all omlastningsverksamhet som bedrivits av deras fartyg under det föregående året.

2.  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2.

▼M1

Artikel 9a

Årlig rapport om tillämpningen av ICCAT:s förvaltningsnormer för större fartyg som bedriver fiske med långrev

Medlemsstater vars fartyg för fiske med långrev har en total längd över 24 meter skall ha tillstånd att fiska i konventionsområdet och skall före den 1 september varje år till kommissionen översända en ”Årlig rapport om hur ICCAT:s förvaltningsnormer tillämpas av större fartyg som bedriver fiske med långrev”, i enlighet med förlagan i bilaga IV.

▼BAVDELNING 2

Inspektionsförfaranden i hamn

Artikel 10

Allmänt

1.  Medlemsstaterna skall för inspektionsuppgifter i dess hamnar utse inspektörer som ansvarar för övervakning och inspektion av omlastning och landning av de arter som anges i bilaga I.

2.  Medlemsstaterna skall se till att de inspektioner som utförs av dess inspektörer sker utan diskriminering och i enlighet med ICCAT:s hamninspektionsplan.

3.  Hamnstaten får bland annat inspektera dokument, fiskeredskap och fångster på fiskefartyg när dessa fartyg frivilligt befinner sig i dess hamnar eller terminaler till havs.

Artikel 11

Inspektörer

1.  Medlemsstaterna skall utfärda ett särskilt identifikationsdokument för varje ICCAT-inspektör som denne skall medföra och visa upp innan inspektionen påbörjas. Kortet skall utformas i enlighet med förfarandet i artikel 24.2. Medlemsstaterna skall översända en förteckning över sina inspektörer till kommissionen för vidarebefordran till ICCAT:s verkställande sekretariat.

2.  Medlemsstaterna skall se till att ICCAT-inspektörerna utför sitt uppdrag i enlighet med reglerna i ICCAT:s hamninspektionsplan. Inspektörerna skall fortsätta att lyda under sin behöriga myndighet och svara för sina handlingar inför denna.

Artikel 12

Inspektionsförfaranden

1.  Medlemsstaterna skall se till att deras ICCAT-inspektörer

 vid inspektionen orsakar så liten störning som möjligt i fartygets verksamhet, och inte ger upphov till att fiskens kvalitet försämras,

 upprättar en inspektionsrapport i linje med regler som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 24.2 och skickar rapporten till sin myndighet.

2.  Inspektörerna skall ha möjlighet att undersöka alla relevanta områden, fiskefartygets däck och utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning samt alla dokument som bedöms vara nödvändiga för att kontrollera att ICCAT:s bevarandeåtgärder har iakttagits, inklusive loggboken och lastförteckningarna om det rör sig om moderfartyg och transportfartyg.

3.  Inspektörerna skall underteckna rapporten i närvaro av fartygets befälhavare, som skall ha rätt att i rapporten lägga till eller låta lägga till all information som han anser vara relevant samt att underteckna rapporten. Inspektören skall föra in i loggboken att en inspektion har genomförts.

Artikel 13

Befälhavarens skyldigheter vid inspektion

Befälhavare på gemenskapsfartyg

a) får inte motsätta sig inspektioner som genomförs i nationella eller utländska hamnar av bemyndigade inspektörer och inte heller hota eller störa dem i deras arbete, utan de skall garantera deras säkerhet,

b) skall samarbeta vid den inspektion av fartyget som genomförs i enlighet med förfarandena i denna förordning samt bistå vid inspektionen,

c) skall ge inspektörerna möjlighet att undersöka relevanta områden, däck, utrymmen, fångster (bearbetade eller obearbetade), redskap, utrustning och alla dokument, inklusive fiskeloggböcker och lastförteckningar.

Artikel 14

Förfaranden vid överträdelse

1.  Om en ICCAT-inspektör har starka skäl att tro att ett fiskefartyg bedriver verksamhet i strid med de bevarandeåtgärder som ICCAT har antagit skall han

a) göra en anteckning om överträdelsen i inspektionsrapporten,

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkra bevismaterial,

c) omedelbart översända inspektionsrapporten till sin myndighet.

2.  Den medlemsstat som genomför inspektionen skall omedelbart översända originalet till inspektionsrapporten till kommissionen som sedan, med en kopia till ICCAT:s verkställande sekretariat, skall vidarebefordra denna till den behöriga myndigheten i den stat vars flagg det inspekterade fartyget för.

Artikel 15

Uppföljning av överträdelser

1.  Om en medlemsstat får en anmälan från en avtalsslutande part i ICCAT eller från en annan medlemsstat om en överträdelse som begåtts av ett fartyg som för dess flagg, skall den snabbt vidta åtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning för att få och granska bevismaterialet, göra nödvändig utredning och, om möjligt, inspektera fartyget.

2.  Varje medlemsstat skall utse den myndighet som skall ta emot bevis på överträdelse samt meddela kommissionen denna myndighets namn, adress samt andra uppgifter som behövs för att kontakta myndigheten.

3.  Flaggmedlemsstaten skall till kommissionen anmäla de påföljder och åtgärder som vidtagits med avseende på det berörda fartyget och kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter till ICCAT:s verkställande sekretariat.

Artikel 16

Behandling av inspektionsrapporterna

1.  Varje medlemsstat skall lägga samma vikt vid rapporter som sammanställts av ICCAT-inspektörer från andra medlemsstater och andra avtalsparter som vid de egna inspektörernas rapporter.

2.  Varje medlemsstat skall samarbeta med de berörda avtalsslutande parterna genom att i enlighet med den nationella lagstiftningen underlätta rättsliga åtgärder eller andra åtgärder till följd av en rapport som lämnats in av en ICCAT-inspektör inom ramen för ICCAT:s hamninspektionsplan.Avdelning 3

Statslösa fartyg och fartyg från en icke avtalsslutande part

Artikel 17

Omlastning

1.  Gemenskapsfiskefartyg får inte ta emot omlastningar av sådana arter som anges i bilaga I från statslösa fartyg eller fartyg som för en icke avtalsslutande parts flagg och som inte har status av samarbetande part, enhet eller fiskeenhet.

2.  Den förteckning över samarbetande parter, enheter eller fiskeenheter som antagits av ICCAT skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C-serien).

3.  Före den 15 september varje år skall medlemsstaterna till kommissionen översända information om omlastningar av sådana arter som anges i bilaga I och som under det föregående året utförts mellan fartyg som för deras flagg och fartyg som för en flagg från en icke avtalsslutande part som har status av samarbetande part, enhet eller fiskeenhet. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till ICCAT:s verkställande sekretariat.

Artikel 18

Kontrollåtgärder för fiskeaktivitet

1.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat som har bordat och/eller inspekterat ett statslöst fartyg skall omedelbart underrätta kommissionen om inspektionsresultaten samt om åtgärder som myndigheten har vidtagit i enlighet med internationell rätt. Kommissionen skall så snart som möjligt översända denna information till ICCAT:s verkställande sekretariat.

2.  Medlemsstaterna skall se till att alla statslösa fartyg eller fartyg tillhörande en icke avtalsslutande part som anlöper en anvisad hamn i den mening som avses enligt artikel 28 e punkt 2 i förordning (EEG) nr 2847/93 inspekteras av deras behöriga myndigheter. Fångster från dessa fartyg får inte landas eller omlastas förrän inspektionen är genomförd.

3.  Om det konstateras vid en inspektion att det ombord på fartyget finns resurser som omfattas av en gällande rekommendation från ICCAT, skall medlemsstaten förbjuda landning eller omlastning av dessa resurser.

4.  Förbudet enligt punkt 3 skall inte tillämpas om befälhavaren på det inspekterade fartyget eller dennes företrädare bevisar på ett tillfredsställande sätt för den behöriga myndigheten

a) att de fångster som hålls ombord har tagits utanför zonen, eller

b) att de fångster som hålls ombord har tagits utan att de gällande bevarandeåtgärderna har åsidosatts.

Artikel 19

Medlemsstaternas medborgare

Varje medlemsstat skall i enlighet med sin nationella lagstiftning sträva efter att hindra sina medborgare från att delta i sådan verksamhet som bedrivs av icke avtalsslutande parter och som strider mot genomförandet av ICCAT:s bevarande- och förvaltningsåtgärder.

▼M2 —————

▼M1KAPITEL II

KONTROLL- OCH ÖVERVAKNINGSÅTGÄRDER TILLÄMPLIGA I ZON 2AVSNITT 1

Kontrollåtgärder

Artikel 20

Allmänna principer

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som krävs för att fartyg som för deras flagg skall iaktta de åtgärder som är tillämpliga i zonen.

Artikel 20a

Förteckning över fartyg med tillstånd att fiska i IOTC-området

Artikel 8a skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 20b

Omlastning

Artikel 8c skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 20c

Märkning av fiskeredskap

1.  De redskap som används av gemenskapens fiskefartyg och som har tillstånd att fiska i zonen skall vara märkta på följande sätt: utlagda nät, linor och andra redskap skall under dagtid vara försedda med flaggboj eller radarreflektorboj och under nattetid med ljusboj, så att det går att bedöma redskapens position och storlek.

2.  Markeringsbojar och liknande föremål som flyter på vattenytan för att ange position för fasta fiskeredskap skall alltid vara tydligt märkta med en bokstavs- eller sifferkombination som anger vilket fartyg de tillhör.

3.  Anordningar för att höja fiskkoncentrationen skall ständigt vara tydligt märkta med den bokstavs- eller sifferkombination som anger vilket fartyg de tillhör.

Artikel 20d

Anmälan av statistiska uppgifter för vetenskapliga ändamål

1.  Medlemsstaterna skall, på elektronisk väg och i enlighet med de förfaranden för överföring av statistiska uppgifter som avses i bilaga V samt med elektroniskt tillträde för kommissionen, meddela IOTC:s sekretariat statistiska uppgifter om

a) fångster och fiskeansträngning i fråga om de arter som avses i artikel 1, för det föregående året,

b) storleken på de arter som avses i artikel 1, för det föregående året,

c) tonfiskfiske i samband med vilket flytbojar och liknande används, inklusive anordningar för att få en högre koncentration av fisk.

2.  Medlemsstaterna skall skapa en elektronisk databas med uppgifter rörande den statistik som avses i punkt 1, med elektroniskt tillträde för kommissionen.AVSNITT 2

Inspektionsförfaranden i hamn

Artikel 20e

Artiklarna 10, 12, 13, 14 och 15 skall gälla i tillämpliga delar.AVSNITT 3

Statslösa fartyg och fartyg från en icke avtalsslutande part

▼M2 —————

▼M1

Artikel 21a

Kontroll av fiske

Artikel 18 skall gälla i tillämpliga delar.

▼M2 —————

▼BKAPITEL III

KONTROLL- OCH ÖVERVAKNINGSÅTGÄRDER TILLÄMPLIGA I ZON 3

Artikel 22

Allmänt

Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att fartyg som för deras flagg skall iaktta de tillämpliga IATTC-åtgärder som är överförda till gemenskapsrätten och avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner.KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

De åtgärder som krävs för att genomföra artiklarna 4.2, 5.3, 6.2, 8.6 och 9.2 skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 24.2.

Artikel 24

1.  Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättades genom artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 3760/92.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 25

1.  Förordning (EG) nr 1351/1999 skall upphöra att gälla.

2.  Artikel 22.1 i förordning (EG) nr 2742/1999 skall upphöra att gälla.

3.  Hänvisningar till den upphävda förordningen (EG) nr 1351/1999 skall förstås som hänvisningar till den här förordningen och läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 26

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ARTER SOM AVSES I DENNA FÖRORDNING

 Långfenad tonfisk: Thunnus alalunga

 Tonfisk: Thunnus thynnus

 Storögd tonfisk: Thunnus obesus

 Bonit: Katsuwonus pelamis

 Ryggstrimmig pelamid: Sarda sarda

 Gulfenad tonfisk: Thunnus albacares

 Karibisk tonfisk: Thunnus atlanticus

 Tunniner: Euthynnus spp.

 Sydlig tonfisk: Thunnus maccoyii

 Auxider: Auxis spp.

 Havsbraxnar: Bramidae

 Marliner och spjutfiskar: Tetrapturus spp., Makaira spp.

 Segelfiskar: Istiophorus spp.

 Svärdfisk: Xiphias gladius

 Makrillgäddor: Scomberesox spp., Cololabis spp.

 Guldmakrill: Coryphaena hippurus, Coryphaena equiselis

 Hajar: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae

 Valar (valfiskar och tumlare): Physeteridae, Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae, Delphinidae

▼M1
BILAGA Ia

image

▼B
BILAGA IIFÖRTECKNING ÖVER ARTER SOM OMFATTAS AV ANMÄLAN TILL ICCAT

Latinskt namn

Svenskt namn

Thunnusthynnus

Tonfisk

Thunnus maccoyii

Tonfisk

Thunnus albacares

Gulfenad tonfisk

Thunnus alalunga

Långfenad tonfisk

Thunnus obesus

Storögd tonfisk

Thunnus atlanticus

Karibisk tonfisk

Euthynnus alletteratus

Tunnina

Katsuwonus pelamis

Bonit

Sarda sarda

Ryggstrimmig pelamid

Auxis thazard

Fregattauxid

Orcynopsis unicolor

Ostrimmig pelamid

Acanthocybium solandri

Wahoo

Scomberomorus maculatus

Fläckig ungsmakrill

Scomberomorus cavalla

Kungsmakrill

Istiophorus albicans

Atantisk segelfisk

Makaira indica

Svart marlin

Makaira nigricans

Blå marlin

Tetrapturus albidus

Vit marlin

Xiphias gladius

Svärdfisk

Tetrapturus pfluegeri

Spjutfisk

Scomberomorus tritor

Afrikansk kungsmakrill

Scomberomorus regalis

Karibisk kungsmakrill

Auxis rochei

Auxid

Scomberomorus brasiliensis

Brasliansk kungsmakrill
BILAGA IIIJÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 1351/1999

Denna förordning

Artiklarna 1, 2 och 3

Artikel 8

Artikel 4

Artikel 18

Artikel 5

Artikel 17

▼M1
BILAGA IV

image
BILAGA V

Uppgifter om fångster och fiskeansträngning

Ytfiske: Uppgifter om fångst uttryckt i nominell vikt och fiskeansträngning uttryckt i fiskedagar (not, spö, dörj och drivgarn) skall lämnas till IOTC minst i strata per ruta på 1° per månad. Notfiske skall indelas efter typ av fiskeplats. Uppgifterna skall helst räknas om till månatliga nationella fångster för varje redskap. De omräkningsfaktorer som används och som svarar mot loggböckernas täckning skall systematiskt meddelas IOTC.

Fiske med långrev: Uppgifter om fångst och fiskeansträngning vid långrevsfiske skall meddelas IOTC uttryckt i antal och vikt, i strata per ruta på 5° per månad, och fiskeansträngningen skall anges i antalet krokar. Uppgifterna skall helst räknas om till landets sammanlagda månatliga fångster. De omräkningsfaktorer som används och som svarar mot loggböckernas täckning skall regelbundet meddelas IOTC.

Icke industriellt fiske, småskaligt fiske och sportfiske: uppgifter om fångst, fiskeansträngning och storlekar skall också meddelas IOTC på månatlig basis, men med hänsyn till den geografiska position som är bäst lämpad för insamling och behandling av dessa uppgifter.

Uppgifter avseende storlekar

Eftersom uppgifter om storlekar är en nyckelfaktor för utvärderingen av de allra flesta bestånd tonfiskarter, skall dessa uppgifter, och särskilt uppgifter rörande det totala antal fiskar som mätts, ges regelbundet på grundval av strata per ruta på 5° per månad, fiskeredskap och typ av fiske (fiske på konstgjord rev eller i fritt farvatten för notfartyg), vilket gäller för alla fångstmetoder och alla arter som berör IOTC. Dessa program för stickprov i fråga om storlek skall helst genomföras enligt en sträng och väldefinierad metodisk plan för slumpmässig stickprovstagning, vilket är nödvändigt för att få opartiska bedömningar i fråga om fångststorlekar. Det exakta antalet önskade prover kan variera från art till art (på grundval av olika parametrar), men det åligger den ständiga arbetsgruppen för insamling av uppgifter och statistik att bestämma vilka nivåer som krävs. Mer detaljerade uppgifter, som storlek per stickprov, bör, under förutsättning av fullständig konfidentialitet, kunna tillhandahållas IOTC, om den berörda arbetsgruppen intygar att så är nödvändigt.

Tonfiskfiske, i samband med vilket flytbojar och liknande används, inklusive anordningar för att få en högre koncentration av fisk

För att IOTC bättre skall kunna bedöma utvecklingen för den faktiska fiskeansträngningen när det gäller flottor som bedriver verksamhet i det område där IOTC har behörighet, är det nödvändigt att skaffa fler upplysningar. Med hänsyn till att hjälpfartygens verksamhet och utnyttjandet av anordningar för att höja koncentrationen av fisk utgör en del av notfartygens fiskeansträngning, skall följande uppgifter regelbundet sändas till IOTC:

Antalet hjälpfartyg och kännetecken för dessa fartyg: i) som bedriver verksamhet under egen flagg, ii) som stöder notfartygen i deras verksamhet under deras flagg, eller iii) som har tillåtelse att bedriva verksamhet i den exklusiva ekonomiska zonen och har opererat i det område i vilket IOTC har behörighet.

Hjälpfartygens verksamhetsnivå: inklusive antalet dagar till havs per ruta av 1° och per månad.

Dessutom skall de avtalsslutande parterna och icke avtalsslutande parter göra allt som står i deras makt för att kunna lämna uppgifter om det totala antal anordningar som används för att höja koncentrationen av fisk och om typ av anordning: per flotta, per ruta av 5° och per månad.

Punktlig anmälan av uppgifter till IOTC

För att övervakning av bestånden och uppgiftsanalys skall kunna garanteras, måste IOTC få in uppgifterna inom utsatt tid. Det rekommenderas dessutom att några allmänna regler, vilka anges nedan, tillämpas obligatoriskt.

Flottor som bedriver ytfiske och flottor som bedriver verksamhet i kustområdena (inklusive hjälpfartyg) skall sända in sina uppgifter så snart som möjligt, och under alla omständigheter före den 30 juni varje år när det gäller uppgifter för det föregående året.

Flottor som bedriver fiske med långrev på öppet hav skall lämna in preliminära uppgifter så snart som möjligt, men före den 30 juni varje år när det gäller uppgifter för det föregående året. De skall lämna in de slutgiltiga bedömningarna rörande sitt fiske före den 30 december varje år när det gäller uppgifter för det föregående året.

De nuvarande fristerna för inlämnande av uppgifter kan komma att förkortas i framtiden, eftersom kommunikationsmedlen blir allt bättre och databehandlingsystemens utveckling går allt snabbare, vilket kommer att ytterligare minska överföringstiden.( 1 ) EGT C 62 E, 27.2.2001, s. 79.

( 2 ) Yttrandet avgivet den 28 februari 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

( 3 ) EGT L 162, 18.6.1986, s. 34.

( 4 ) EGT L 162, 26.6.1999, s. 6.

( 5 ) EGT L 341, 31.12.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2765/2000 (EGT L 321, 19.12.2000, s. 5).

( 6 ) EGT L 236, 5.10.1995, s. 24.

( 7 ) EGT L 132, 27.5.1999, s. 1.

( 8 ) EGT L 147, 12.6.1999, s. 23.

( 9 ) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/98 (EGT L 358, 31.12.1998, s. 5).

( 10 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 11 ) EGT L 176, 15.7.2000, s. 1.

( 12 ) EUT L 295, 13.11.2003, s. 1.

Top