Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — SV — 20.01.2007 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/34/EG

av den 28 maj 2001

om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper

(EGT L 184, 6.7.2001, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/6/EG av den 28 januari 2003

  L 96

16

12.4.2003

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EG Text av betydelse för EES av den 4 november 2003

  L 345

64

31.12.2003

►M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/109/EG av den 15 december 2004

  L 390

38

31.12.2004

►M4

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/1/EG Text av betydelse för EES av den 9 mars 2005

  L 79

9

24.3.2005
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/34/EG

av den 28 maj 2001

om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapperINNEHÅLLSFÖRTECKNING

BEAKTANDEN

AVD I: DEFINITIONER OCH RÄCKVIDD

Kapitel I: Definitioner

Artikel 1

Kapitel II: Räckvidd

Artikel 2

AVD II: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UPPTAGANDE AV VÄRDEPAPPER TILL OFFICIELL NOTERING

Kapitel I: Allmänna villkor för upptagande

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Kapitel II: Strängare eller kompletterande villkor och skyldigheter

Artikel 8

Kapitel III: Avvikelser

Artikel 9

Artikel 10

Kapitel IV: Behöriga nationella myndigheters befogenheter

Avsnitt 1: Beslut om beviljande av en ansökan om upptagande

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Avsnitt 2: Information som kan begäras av behöriga myndigheter

Artikel 16

Avsnitt 3: Åtgärder för det fall skyldigheter som följer av ett upptagande inte uppfylls

Artikel 17

Avsnitt 4: Uppskjutande och avförande

Artikel 18

Avsnitt 5: Rätt till domstolsprövning vid avslag eller avförande

Artikel 19

AVD III: SÄRSKILDA VILLKOR FÖR UPPTAGANDE AV VÄRDEPAPPER TILL OFFICIELL NOTERING

Kapitel I: Offentliggörande av börsprospekt

Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser

Avsnitt 2: Undantag, helt eller delvis, från skyldigheten att offentliggöra börsprospekt

Avsnitt 3: Undantag från skyldigheten att tillhandahålla viss information i börsprospektet

Avsnitt 4: Börsprospektets innehåll i vissa speciella fall

Avsnitt 5: Granskning och offentliggörande av börsprospekt

Avsnitt 6: Behörig myndighet

Avsnitt 7: Ömsesidigt erkännande

Avsnitt 8: Avtal med icke-medlemsländer

Kapitel II: Särskilda villkor för upptagande av aktier till officiell notering

Avsnitt 1: Villkor avseende bolag vars aktier är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Avsnitt 2: Villkor avseende de aktier som är föremål för ansökan om upptagande

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Kapitel III: Särskilda villkor för upptagande till officiell notering av skuldebrev emitterade av ett företag

Avsnitt 1: Villkor avseende företag vars skuldebrev är föremål för ansökan om upptagande

Artikel 52

Avsnitt 2: Villkor avseende skuldebrev som är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Avsnitt 3: Andra villkor

Artikel 58

Artikel 59

Kapitel IV: Särskilda villkor för upptagande till officiell notering av skuldebrev emitterade av en stat eller av dess regionala eller lokala myndigheter eller av ett offentligt internationellt organ

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

AVD IV: SKYLDIGHETER AVSEENDE VÄRDEPAPPER SOM UPPTAGITS TILL OFFICIELL NOTERING

Kapitel I: Skyldigheter för bolag vars aktier upptagits till officiell notering vid fondbörs

Avsnitt 1: Notering av nyemitterade aktier av samma slag

Artikel 64

Avsnitt 2: Behandling av aktieägare

Avsnitt 3: Ändring i stiftelseurkund eller bolagsordning

Avsnitt 4: Årsbokslut och förvaltningsberättelse

Avsnitt 5: Kompletterande information

Avsnitt 6: Enhetlig information

Avsnitt 7: Information som regelbundet skall offentliggöras

Avsnitt 8: Halvårsrapportens offentliggörande och innehåll

Kapitel II: Skyldigheter för emittenter vilkas skuldebrev upptagits till officiell notering vid fondbörs

Avsnitt 1: Skuldebrev emitterade av ett företag

Avsnitt 2: Skuldebrev emitterade av en stat eller av dess regionala eller lokala myndigheter eller av ett offentligt internationellt organ

Kapitel III: Skyldigheter vad gäller information vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag

Avsnitt 1: Allmänna bestämmelser

Avsnitt 2: Information vid förvärv eller avyttring av ett större innehav

Avsnitt 3: Fastställelse av rösträtt

Avsnitt 4: Undantag och dispens

Avsnitt 5: Behöriga myndigheter

Avsnitt 6: Påföljder

AVD V: OFFENTLIGGÖRANDE OCH MEDDELANDE AV INFORMATION

Kapitel I: Offentliggörande och översändande av prospekt vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs

Avsnitt 1: Förfaranden och tidsfrister vid offentliggörande av prospekt och dess tillägg

Avsnitt 2: Översändande av handlingar till behöriga myndigheter före offentliggörande

Kapitel II: Offentliggörande och meddelande av information efter officiell notering vid fondbörs

Kapitel III: Språk

AVD VI: BEHÖRIGA MYNDIGHETER OCH SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

AVD VII: KONTAKTKOMMITTÉ

Kapitel I: Kommitténs sammansättning, verksamhet och uppgifter

Kapitel II: Anpassning av börsvrdet

Artikel 109

AVD VIII: SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Bilaga II — del A: Upphävda direktiv och senare ändringar

Bilaga II — del B: Tidsfrister för införlivande i nationell lagstftning

Bilaga III — JämförelsetabellEUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 44 och 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 1 ),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs ( 3 ), rådets direktiv 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs ( 4 ), rådets direktiv 82/121/EEG av den 15 februari 1982 om information som regelbundet skall offentliggöras av bolag vars aktier har upptagits till officiell notering vid fondbörs ( 5 ) och rådets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag ( 6 ) har undergått flera och omfattande ändringar. För att skapa klarhet och överskådlighet bör därför de direktiven kodifieras genom att de förs samman till en enda text.

(2)

En samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörser, som är belägna eller verksamma i medlemsstaterna, är ägnad att inom gemenskapen ge likformigt skydd för investerarna, därigenom att enhetliga garantier erbjuds dem i de olika medlemsstaterna. Samordningen kommer att göra det lättare att i var och en av medlemsstaterna uppta värdepapper från andra medlemsstater till officiell fondbörsnotering, liksom att få ett enskilt värdepapper noterat vid flera fondbörser inom gemenskapen. Samordningen kommer således att möjliggöra en ökad integrering av nationella värdepappersmarknader genom att ta bort de hinder som rimligtvis kan elimineras och därmed bidra till att få en europeisk kapitalmarknad till stånd.

(3)

En sådan samordning måste omfatta värdepapper oavsett vilken rättslig form emittenterna har och måste alltså även omfatta sådana värdepapper som har emitterats av icke-medlemsstater eller deras regionala eller lokala myndigheter eller av internationella offentliga organ. Detta direktiv är följaktligen tillämpligt på rättssubjekt som inte omfattas av artikel 48 andra stycket i fördraget.

(4)

Det bör finnas rätt till domstolsprövning av beslut som behöriga nationella myndigheter har fattat om tillämpningen av detta direktiv angående upptagande av värdepapper till officiell notering, dock utan att en sådan rätt får verka inskränkande på myndigheternas möjligheter att fritt bedöma enskilda fall.

(5)

I ett första skede bör samordningen av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vara så flexibel att hänsyn kan tas till rådande strukturella skillnader mellan medlemsstaternas värdepappersmarknader, och att medlemsstaterna kan beakta särskilda förhållanden som de ställs inför.

(6)

Av detta skäl bör samordningen till en början begränsas till minimivillkor för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörser belägna eller verksamma i medlemsstaterna, utan att därmed ge emittenterna en rätt till notering.

(7)

Denna delvisa samordning av villkor för upptagande till officiell notering utgör ett första steg för att göra medlemsstaternas regler på området mer likformiga.

(8)

Den marknad där företag är verksamma har utvidgats till att omfatta hela gemenskapen och denna utvidgning medför en motsvarande ökning av företagens finansieringsbehov och av de kapitalmarknader som de måste vända sig till för att tillgodose dessa behov. Upptagande till officiell notering vid medlemsstaternas fondbörser av värdepapper som har emitterats av företag utgör ett betydelsefullt medel för att få tillgång till dessa kapitalmarknader. Vidare har, som ett led i liberaliseringen av kapitalrörelser, valutarestriktioner vid köp av värdepapper som handlas på fondbörs i en annan medlemsstat tagits bort.

(9)

I flertalet medlemsstater krävs av företag som bjuder ut sina värdepapper till allmänheten att de vidtar åtgärder till skydd för nuvarande och blivande investerares intressen, antigen då värdepapperen bjuds ut eller då de upptas till officiell notering vid fondbörs. För sådana skyddsåtgärder krävs att det lämnas upplysningar, som är tillräckligt utförliga och så objektiva som möjligt, om emittentens finansiella ställning och om de värdepapper som är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering. Vanligtvis krävs att upplysningarna lämnas genom offentliggörande av prospekt.

(10)

Medlemsstaternas krav på skyddsåtgärder skiljer sig åt både vad gäller prospektets innehåll och uppställning och i fråga om effektivitet, metod och val av tidpunkt för granskning av prospektuppgifterna. Dessa skillnader gör det inte bara svårare för företag att få värdepapper upptagna till officiell notering vid fondbörser i flera medlemsstater utan försvårar även för investerare som hör hemma i en viss medlemsstat att förvärva värdepapper som är noterade vid fondbörser i andra medlemsstater och inverkar därmed också hämmande på företagens finansiering och på investeringar inom hela gemenskapen.

(11)

Dessa skillnader bör undanröjas genom samordning av regler, vilka inte nödvändigtvis behöver göras fullständigt enhetliga, men så att en tillräcklig grad av överensstämmelse kan uppnås mellan de skyddsåtgärder som krävs av medlemsstaterna, allt för att åstadkomma att nuvarande och blivande investerare av värdepapper får information som är tillräckligt utförlig och så objektiv som möjligt.

(12)

Sådan samordning bör omfatta värdepapper, oberoende av vilken rättslig form det emitterande företaget har och följaktligen är detta direktiv tillämpligt på rättssubjekt som inte är omnämnda i artikel 48 andra stycket i fördraget.

(13)

Ömsesidigt erkännande av offentliggörande av prospekt för upptagande av värdepapper till officiell notering utgör ett viktigt steg mot genomförandet av gemenskapens inre marknad.

(14)

Det är i detta sammanhang nödvändigt att närmare ange vilka myndigheter som skall vara behöriga att granska och godkänna börsprospekt som skall offentliggöras för upptagande av värdepapper till officiell notering när ansökningar om officiell notering görs samtidigt i två eller flera medlemsstater.

(15)

I artikel 21 i rådets direktiv 89/298/EEG av den 17 april 1989 om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten ( 7 ) föreskrivs att, när värdepapper erbjuds till allmänheten samtidigt eller med kort mellanrum i två eller flera medlemsstater, ett prospekt som har upprättats och godkänts av de behöriga myndigheterna enligt artikel 7, 8 eller 12 det i ovannämnda direktivet skall erkännas som prospekt i de andra berörda medlemsstaterna i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande.

(16)

Ett prospekt för erbjudande till allmänheten bör erkännas som börsprospekt också i det fall ansökan om upptagande till officiell notering vid fondbörs görs kort tid efter erbjudandet till allmänheten.

(17)

Ömsesidigt erkännande av prospekt för erbjudande till allmänheten och upptagande till officiell notering medför inte i sig en rätt till upptagande.

(18)

Möjlighet bör ges att, genom avtal mellan gemenskapen och icke-medlemsländer, under förutsättning av reciprocitet, utvidga erkännandet även till prospekt för upptagande till officiell notering från icke-medlemsländer.

(19)

Det verkar lämpligt att göra det möjligt för den medlemsstat där upptagande till officiell notering söks att i vissa fall tillåta undantag, helt eller delvis, från skyldigheten att offentliggöra prospekt för upptagande till officiell notering i fråga om emittenter vars värdepapper redan har upptagits till officiell notering i en annan medlemsstat.

(20)

Företag som redan har varit börsnoterade i gemenskapen under en tid och som kännetecknas av hög kvalitet och internationell status är de troligaste kandidaterna för gränsöverskridande notering. Dessa företag är i allmänhet välkända i de flesta medlemsstater. Information om dem är väl spridd och tillgänglig.

(21)

Syftet med detta direktiv är att säkerställa att investerare erhåller tillräcklig information. När ett sådant företag ansöker om att få sina värdepapper börsnoterade i en värdmedlemsstat kan investerare på marknaden i det landet därför få tillräckligt skydd genom att erhålla endast förenklad information i stället för ett fullständigt prospekt.

(22)

Medlemsstaterna kan finna det ändamålsenligt att fastställa icke-diskriminerande kvantitativa minimikriterier, såsom aktuellt marknadsvärde för företagets utestående aktier, som emittenter måste uppfylla för att få dra fördel av möjligheterna till undantag som föreskrivs i detta direktiv. Med den ökande integrationen av marknaderna för värdepapper, bör det på samma sätt vara möjligt för behöriga myndigheter att behandla mindre företag på liknande sätt.

(23)

Vidare har flera börser kompletterande marknader för handel med aktier i företag som inte har upptagits till officiell notering. I vissa fall regleras och övervakas de kompletterande marknaderna av organ som erkänts av offentliga myndigheter och som pålägger företagen en upplysningsskyldighet som i sak motsvarar den som gäller för officiellt noterade företag. Därför kan principen bakom artikel 23 i detta direktiv tillämpas även när sådana företag ansöker om att få sina värdepapper upptagna till officiell notering.

(24)

För att kunna skydda investerare måste de handlingar som avses att offentliggöras först sändas till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där upptagande till officiell notering söks. Det åligger den medlemsstaten att besluta om handlingarna bör granskas av dess behöriga myndigheter och, om nödvändigt fastställa vilken form granskningen skall ha, samt hur den skall genomföras.

(25)

När det gäller värdepapper som upptagits till officiell notering vid fondbörs, kräver skyddet för investerarna att dessa förses med relevant och regelbunden information under hela den tid värdepapperen noteras. För samordning av kraven på sådan regelbunden information gäller samma målsättning som för kraven på börsprospekt, nämligen att förbättra sådant skydd och göra det mer likformigt, att underlätta notering av dessa värdepapper vid fler än en fondbörs i gemenskapen, och att härigenom bidra till upprättandet av verklig kapitalmarknad inom gemenskapen genom att tillåta en mer långtgående integrering av värdepappersmarknader.

(26)

Enligt detta direktiv skall noterade bolag så snart som möjligt göra sitt årsbokslut och sin förvaltningsberättelse med information om bolaget för hela räkenskapsåret tillgängliga för investerarna. Genom rådets direktiv 78/660/EEG ( 8 ) har medlemsstaternas lagar och andra författningar samordnats vad gäller årsbokslut i vissa typer av bolag.

(27)

Bolagen skall också, minst en gång varje räkenskapsår, göra rapporter över sin verksamhet tillgängliga för investerarna. Detta direktiv kan därför begränsas till samordning av innehållet i och spridningen av en enda rapport som omfattar de första sex månaderna av räkenskapsåret.

(28)

När det emellertid gäller vanliga skuldebrev är det med hänsyn till de rättigheter som de ger sina innehavare inte nödvändigt att skydda investerarna genom offentliggörandet av en halvårsrapport. Enligt detta direktiv får konvertibla eller utbytbara skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning upptas till officiell notering endast om de aktier till vilka de hänför sig redan är eller samtidigt blir noterade vid samma fondbörs eller vid någon annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och öppen marknad. Medlemsstaterna får frångå denna princip bara om deras behöriga myndigheter finner att innehavarna till sitt förfogande har all den information som behövs för att de skall kunna bilda sig en uppfattning om värdet av de aktier till vilka skuldebreven hänför sig. Samordning av regelbunden information behövs därför bara för bolag vars aktier är upptagna till officiell notering vid fondbörs.

(29)

Halvårsrapporten måste kunna göra det möjligt för investerare att bilda sig en välgrundad uppfattning om den allmänna utvecklingen av bolagets verksamhet under den period som rapporten omfattar. Rapporten behöver emellertid bara innehålla de väsentliga uppgifterna om den finansiella ställningen och den allmänna utvecklingen av bolagets affärsverksamhet.

(30)

För att säkerställa ett effektivt skydd för investerare och för en väl fungerande börsverksamhet bör de regler som gäller den regelbundna information som skall offentliggöras av bolag, vars aktier upptagits till officiell notering vid en fondbörs i gemenskapen, gälla inte bara bolag från medlemsstater utan också bolag från icke-medlemsstater.

(31)

En ordning som innebär att adekvata upplysningar lämnas om investerare inom området för överlåtbara värdepapper är ägnad att förbättra skyddet för investerare, öka deras förtroende för värdepappersmarknaderna och härigenom säkerställa att dessa marknader fungerar väl.

(32)

En samordning i detta avseende på gemenskapsnivå, så att skyddet för investerare görs mer enhetligt, är ägnad att öka integrationen av värdepappersmarknaderna i medlemsstaterna och härigenom bidra till att skapa en verklig europeisk kapitalmarknad.

(33)

För detta ändamål bör investerare upplysas om större innehav och om förändringar av sådana innehav i bolag inom gemenskapen vars aktier är officiellt noterade vid fondbörser belägna i eller verksamma inom gemenskapen.

(34)

Samordnade bestämmelser bör införas beträffande det närmare innehållet och om sättet för tillämpning av upplysningskravet.

(35)

Bolag vars aktier är officiellt noterade vid en fondbörs inom gemenskapen kan upplysa allmänheten om förändringar av större innehav endast om de själva av innehavarna fått uppgift om sådana förändringar.

(36)

De flesta medlemsstater föreskriver inte någon sådan skyldighet för innehavare, och mellan de stater där en sådan skyldighet föreligger råder betydande skillnader i fråga om tillämpningen. Samordnade bestämmelser på gemenskapsnivå bör därför införas inom detta område.

(37)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för genomförande av direktiven som fastställs i bilaga II, del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.AVDELNING I

DEFINITIONER OCH RÄCKVIDDKAPITEL I

Definitioner

Artikel 1

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)  Emittenter: bolag, andra juridiska personer och andra företag vars värdepapper är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering vid en fondbörs.

b)  Företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ: värdepappersfonder och investeringsbolag

i) vars verksamhet består i kollektiv investering av kapital från allmänheten, och som tillämpar principen om riskspridning, och

ii) vars andelar på innehavarens begäran återköps eller inlöses direkt eller indirekt med medel av företagets tillgångar. En åtgärd som vidtas av ett sådant företag för att säkra att börsvärdet av dess andelar inte i någon väsentlig mån avviker från andelarnas nettovärde skall jämställas med återköp eller inlösen.

c)  Andra investeringsbolag än sådana som är av sluten typ: investeringsbolag

i) vars verksamhet består i kollektiv investering av kapital från allmänheten, och som tillämpar principen om riskspridning, och

ii) vars aktier på innehavarnas begäran återköps eller inlöses med medel från dessa bolags tillgångar; en åtgärd som vidtas av sådana bolag för att säkra att börsvärdet av deras aktier inte i någon väsentlig mån avviker från deras nettovärde skall jämställas med återköp eller inlösen.

d)  Kreditinstitut: ett företag vars verksamhet består i att ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från allmänheten och bevilja krediter för egen räkning.

e)  Andelar: värdepapper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar och som utgör bevis för andelsrätt i ett sådant företags tillgångar.

f)  Ägarintressen: andelar i andra företags kapital, oavsett om andelarna representeras av värdepapper eller inte, som genom att skapa en varaktig förbindelse med dessa andra företag är avsedda att främja verksamheten i det företag som innehar andelarna.

▼M3 —————

▼BKAPITEL II

Räckvidd

Artikel 2

1.  Artiklarna 5–19, 42–69 och 78–84 skall tillämpas på sådana värdepapper som har upptagits till officiell notering eller som är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering vid en fondbörs som är belägen eller verksam i en medlemsstat.

2.  Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa de bestämmelser som anges i punkt 1 på

a) andelar som emitterats av sådana företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ,

b) värdepapper som emitterats av en medlemsstat eller av dess regionala eller lokala myndigheter.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BAVDELNING II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM UPPTAGANDE AV VÄRDEPAPPER TILL OFFICIELL NOTERINGKAPITEL I

Allmänna villkor för upptagande

Artikel 5

Medlemsstaterna skall se till att

a) värdepapper inte upptas till officiell notering vid en fondbörs som är belägen eller verksam inom deras territorier om inte villkoren i detta direktiv är uppfyllda, och att

b) emittenter av värdepapper som har upptagits till sådan officiell notering, oavsett vilket datum ett sådant upptagande skett är underkastade de skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 6

1.  För upptagande av värdepapper till officiell notering skall de villkor som anges i artiklarna 42–51 eller 52–63 gälla beträffande aktier respektive skuldebrev.

▼M3 —————

▼B

3.  Bevis som representerar aktier får upptas till officiell notering endast om emittenten av aktierna uppfyller villkoren i artiklarna 42–44 och de skyldigheter som anges i artiklarna 64–69, och bevisen uppfyller villkoren i artiklarna 45–50.

Artikel 7

Medlemsstaterna får inte göra upptagande till officiell notering av värdepapper, emitterade av bolag eller andra juridiska personer som är hemmahörande i en annan medlemsstat, beroende av det villkoret att värdepapperen redan har upptagits till officiell notering vid en fondbörs som är belägen eller verksam i en av medlemsstaterna.KAPITEL II

Strängare eller kompletterande villkor och skyldigheter

Artikel 8

1.  Medlemsstaterna får, om inte annat följer av förbudsbestämmelserna i artikel 7 och artiklarna 42–63, göra upptagandet av värdepapper till officiell notering beroende av strängare villkor än dem som anges i artiklarna 42–63 eller av tilläggsvillkor, förutsatt att sådana strängare eller kompletterande villkor tillämpas generellt för alla emittenter eller kategorier av emittenter och att villkoren offentliggjorts innan ansökan om upptagande av värdepapperen gjorts.

▼M3

2.  Medlemsstaten får låta emittenter av värdepapper som är upptagna till officiell notering omfattas av tillkommande skyldigheter, under förutsättning att dessa tillkommande skyldigheter gäller generellt för samtliga emittenter eller för enskilda kategorier av emittenter.

▼B

3.  Medlemsstaterna får under samma förutsättningar som sägs i artikel 9 medge undantag från de kompletterande eller strängare villkor eller skyldigheter som avses i punkterna 1 och 2.

4.  Medlemsstaterna får, i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser, kräva att emittenter av sådana värdepapper som upptagits till officiell notering regelbundet informerar allmänheten om sin finansiella ställning och om rörelsens allmänna utveckling.KAPITEL III

Avvikelser

Artikel 9

Varje sådan avvikelse från villkoren för upptagande till officiell notering som får medges enligt bestämmelserna i artiklarna 42–63 skall tillämpas generellt beträffande alla emittenter när samma slags omständigheter gör avvikelsen berättigad.

Artikel 10

Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa villkoren i artiklarna 52–63 och de skyldigheter som anges i artikel 81.1 och 81.3 när det gäller ansökningar om upptagande till officiell notering av skuldebrev som är emitterade av bolag och andra juridiska personer som är hemmahörande i en medlemsstat och som har bildats i enlighet med, är underkastade, eller drivs med tillämpning av lagstiftning enligt vilken inlösen av och räntebetalningar med avseende på sådana värdepapper garanteras av en medlemsstat eller en av dess delstater.KAPITEL IV

Behöriga nationella myndigheters befogenheterAvsnitt 1

Beslut om beviljande av en ansökan om upptagande

Artikel 11

1.  De behöriga myndigheter som avses i artikel 105 skall besluta om upptagande av värdepapper till officiell notering vid en fondbörs som är belägen eller verksam inom deras respektive territorier.

2.  De behöriga myndigheterna får, utan att de övriga befogenheter som har givits dem påverkas, avslå en ansökan om upptagande av ett värdepapper till officiell notering, om emittentens ställning enligt deras uppfattning är sådan att upptagandet skulle vara till skada för investerarnas intressen.

Artikel 12

Trots artikel 8 får medlemsstaterna, uteslutande för att skydda investerarnas intressen, bemyndiga de behöriga myndigheterna att bevilja upptagande av ett värdepapper till officiell notering på sådana särskilda villkor som de behöriga myndigheterna finner lämpliga och som de uttryckligen informerat sökanden om.

Artikel 13

1.  När ansökningar om upptagande av samma värdepapper till officiell notering vid fondbörser som är belägna eller verksamma i mer än en medlemsstat görs samtidigt eller med kort mellanrum, eller när ansökan om upptagande görs beträffande ett värdepapper som redan är noterat vid en fondbörs i en annan medlemsstat, skall de behöriga myndigheterna samråda med varandra och vidta de åtgärder som behövs för att påskynda handläggningen och förenkla det formella förfarandet och de ytterligare villkor som gäller för upptagande av värdepapperet.

2.  För att underlätta arbetet för de behöriga myndigheterna skall i varje ansökan om upptagande av ett värdepapper till officiell notering vid en fondbörs som är belägen eller verksam i en medlemsstat anges om en liknande ansökan görs eller har gjorts eller kommer att göras inom den närmaste tiden i en annan medlemsstat.

Artikel 14

De behöriga myndigheterna får vägra upptagande till officiell notering av ett värdepapper som redan är officiellt noterat i en annan medlemsstat, om emittenten inte uppfyller de skyldigheter som följer med upptagandet i den medlemsstaten.

Artikel 15

När en ansökan om upptagande till officiell notering avser bevis som representerar aktier, skall ansökningen prövas endast om de behöriga myndigheterna finner att emittenten av bevisen erbjuder tillräckligt skydd för investerarna.Avsnitt 2

Information som kan begäras av behöriga myndigheter

Artikel 16

1.  En emittent vars värdepapper har upptagits till officiell notering skall lämna de behöriga myndigheterna all den information som dessa anser behövas till skydd för investerarna eller för att säkerställa att marknaden fungerar störningsfritt.

2.  Om så fordras till skydd av investerarna eller för att marknaden skall fungera störningsfritt, får de behöriga myndigheterna begära av en emittent att han offentliggör sådan information i den form och inom den tid som myndigheterna finner lämpligt. Skulle emittenten inte efterkomma en sådan begäran, får de behöriga myndigheterna själva offentliggöra denna information efter att ha hört emittenten.Avsnitt 3

Åtgärder för det fall skyldigheter som följer av ett upptagande inte uppfylls

Artikel 17

Utan att påverka de andra åtgärder eller påföljder som de behöriga myndigheterna kan överväga i händelse av att en emittent inte uppfyller de skyldigheter som följer med ett upptagande till officiell notering, får dessa myndigheter offentliggöra det förhållandet att en emittent inte uppfyller skyldigheterna.Avsnitt 4

Uppskjutande och avförande

Artikel 18

1.  De behöriga myndigheterna får besluta att uppskjuta notering av ett värdepapper, om marknadens funktionssätt skulle kunna tillfälligt störas eller om skyddet för investerarna kräver det.

2.  De behöriga myndigheterna får besluta att avföra ett värdepapper från notering, om de finner att normal regelbunden handel med värdepapperet på grund av särskilda omständigheter inte längre är möjlig.Avsnitt 5

Rätt till domstolsprövning vid avslag eller avförande

Artikel 19

1.  Medlemsstaterna skall se till att det föreligger rätt till domstolsprövning av beslut av de behöriga myndigheterna om att vägra upptagande av ett värdepapper till officiell notering eller om att avföra ett värdepapper från notering.

2.  Beslut i anledning av en ansökan om upptagande till officiell notering skall tillställas sökanden inom sex månader från det att ansökan kom in eller, om de behöriga myndigheterna kräver ytterligare uppgifter inom denna period, inom sex månader från det att sökanden lämnat sådana uppgifter.

3.  Underlåtenhet att meddela beslut inom den tid som angivits i punkt 2 skall anses som ett avslag på ansökan. Sådant avslag skall medföra rätt till domstolsprövning i enlighet med punkt 1.AVDELNING III

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR UPPTAGANDE AV VÄRDEPAPPER TILL OFFICIELL NOTERINGKAPITEL I

Offentliggörande av börsprospektAvsnitt 1

Allmänna bestämmelser

▼M2 —————

▼BAvsnitt 2

Undantag, helt eller delvis, från skyldigheten att offentliggöra börsprospekt

▼M2 —————

▼BAvsnitt 3

Undantag från skyldigheten att tillhandahålla viss information i börsprospektet

▼M2 —————

▼BAvsnitt 4

Börsprospektets innehåll i vissa speciella fall

▼M2 —————

▼BAvsnitt 5

Granskning och offentliggörande av börsprospekt

▼M2 —————

▼BAvsnitt 6

Behörig myndighet

▼M2 —————

▼BAvsnitt 7

Ömsesidigt erkännande

▼M2 —————

▼BAvsnitt 8

Avtal med icke-medlemsländer

▼M2 —————

▼BKAPITEL II

Särskilda villkor för upptagande av aktier till officiell noteringAvsnitt 1

Villkor avseende bolag vars aktier är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering

Artikel 42

Bolagets rättsliga ställning skall överensstämma med för bolaget gällande lagar och andra författningar vad beträffar såväl dess bildande som dess verksamhet enligt bolagsordningen.

Artikel 43

1.  Det förväntade börsvärdet på de aktier som är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering eller, om detta värde inte kan beräknas, bolagets egna kapital och reserver, inklusive vinst eller förlust från det senaste räkenskapsåret, skall uppgå till minst en miljon euro.

2.  Medlemsstaterna får medge upptagande till officiell notering även om detta villkor inte är uppfyllt, under förutsättning att de behöriga myndigheterna bedömer att det kommer att finnas en tillräcklig marknad för ifrågavarande aktier.

3.  En medlemsstat får som villkor för upptagande till officiell notering kräva ett högre förväntat börsvärde eller högre kapital och reserver bara om det i den staten finns en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och öppen marknad för vilken kraven är desamma eller lägre än de som anges i punkt 1.

4.  De i punkt 1 angivna villkoren gäller inte upptagande till officiell notering av ytterligare aktieposter av samma slag som de som redan har upptagits.

5.  Motvärdet i nationell valuta till en miljon euro skall inledningsvis motsvara det motvärde i nationell valuta till en miljon europeiska beräkningsenheter som gällde den 5 mars 1979.

6.  Om börsvärdet uttryckt i nationell valuta, till följd av att motvärdet i nationell valuta till euron har ändrats, under en period av ett år ligger minst 10 % över eller under värdet av en miljon euro, skall medlemsstaten inom tolv månader efter utgången av denna period anpassa sina lagar och andra författningar till vad som anges i punkt 1.

Artikel 44

Ett bolag skall i enlighet med nationell lag ha offentliggjort eller lämnat in bokslut för de tre närmast föregående räkenskapsåren före ansökan om officiell notering. De behöriga myndigheterna får medge undantag från detta villkor, när det är önskvärt av hänsyn till bolagets eller investerarnas intressen och de behöriga myndigheterna finner att investerarna har tillgång till den information som behövs för att de skall kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om bolaget och om de aktier vilka är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering.Avsnitt 2

Villkor avseende de aktier som är föremål för ansökan om upptagande

Artikel 45

Aktiernas rättsliga ställning skall överensstämma med för aktierna gällande lagar och andra författningar.

Artikel 46

1.  Aktierna skall vara fritt överlåtbara.

2.  De behöriga myndigheterna får behandla inte fullt betalda aktier som fritt överlåtbara, under förutsättning att åtgärder har vidtagits för att garantera att överlåtbarheten av sådana aktier inte begränsas och att handeln sker under full insyn och ordnade förhållanden genom att allmänheten tillhandahålls all relevant information.

3.  De behöriga myndigheterna får i fråga om upptagande till officiell notering av sådana aktier, som får förvärvas först efter godkännande, avvika från punkt 1 endast om tillämpningen av godkännandeklausulen inte stör marknaden.

Artikel 47

När offentlig emission föregår upptagande till officiell notering får notering ske först efter utgången av den period under vilken teckningsanmälningar får lämnas in.

Artikel 48

1.  Ett tillräckligt antal aktier skall vara spridda bland allmänheten i en eller flera medlemsstater senast vid tidpunkten för upptagandet.

2.  Det villkor som anges i punkt 1 skall inte gälla när aktier skall spridas till allmänheten genom fondbörsen. I sådant fall får upptagande till officiell notering beviljas bara om de behöriga myndigheterna bedömer att ett tillräckligt antal aktier inom kort kommer att spridas genom fondbörsen.

3.  När ansökan om upptagande till officiell notering görs för en ytterligare post av aktier av samma slag, får de behöriga myndigheterna pröva om ett tillräckligt antal aktier har spritts till allmänheten i förhållande till samtliga emitterade aktier och inte enbart i förhållande till den tillkommande posten.

4.  Om aktierna har upptagits till officiell notering i en eller flera icke-medlemsstater får de behöriga myndigheterna, trots bestämmelserna i punkt 1, medge upptagande till officiell notering om ett tillräckligt antal aktier är spridda bland allmänheten i de icke-medlemsstater där de är noterade.

5.  Tillräckligt många aktier skall anses vara spridda antingen när de aktier som är föremål för ansökan om upptagande är fördelade bland allmänheten till minst 25 % av det tecknade aktiekapital som representerar ifrågavarande aktieslag, eller när marknaden med hänsyn till det stora antalet aktier av samma slag och omfattningen av aktiernas spridning bland allmänheten, kan fungera utan störningar med en lägre spridningsandel.

Artikel 49

1.  Ansökan om upptagande till officiell notering skall omfatta alla redan emitterade aktier av samma slag.

2.  Medlemsstaterna får föreskriva att detta villkor inte skall gälla de ansökningar om upptagande som inte omfattar alla redan emitterade aktier av samma slag, om de aktier för vilka upptagande inte söks ingår i poster som är avsedda att vidmakthålla ägarkontrollen över bolaget eller till följd av avtal inte är överlåtbara under viss tid, allt under förutsättning att allmänheten har informerats om detta och det inte kan skada innehavarna av de aktier vilka är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering.

Artikel 50

1.  För upptagande till officiell notering av aktier som har emitterats av bolag hemmahörande i en annan medlemsstat och som har fysisk form är det nödvändigt och tillräckligt att denna form överensstämmer med de normer som uppställts i den sistnämnda medlemsstaten. Om denna fysiska form inte motsvarar gällande normer i den medlemsstat i vilken upptagandet till officiell notering har sökts, skall de behöriga myndigheterna i den staten offentliggöra detta förhållande.

2.  Aktier som har emitterats av bolag hemmahörande i en icke-medlemsstat skall ha en sådan fysisk form att investerarnas behov av skydd tillgodoses.

Artikel 51

Om aktier som har emitterats av ett bolag hemmahörande i en icke-medlemsstat inte är noterade vare sig i hemlandet eller i det land där huvuddelen av aktierna innehas, får de upptas till officiell notering endast om de behöriga myndigheterna finner att frånvaron av notering i hemlandet eller i det land där huvuddelen av aktierna innehas inte orsakas av behovet att skydda investerarna.KAPITEL III

Särskilda villkor för upptagande till officiell notering av skuldebrev emitterade av ett företagAvsnitt 1

Villkor avseende företag vars skuldebrev är föremål för ansökan om upptagande

Artikel 52

Företagets rättsliga ställning skall överensstämma med för företaget gällande lagar och andra författningar vad beträffar såväl dess bildande som dess verksamhet enligt bolagsordningen eller motsvarande.Avsnitt 2

Villkor avseende skuldebrev som är föremål för ansökan om upptagande till officiell notering

Artikel 53

Skuldebrevens rättsliga ställning skall överensstämma med för skuldebreven gällande lagar och andra författningar.

Artikel 54

1.  Skuldebreven skall vara fritt överlåtbara.

2.  De behöriga myndigheterna får behandla inte fullt betalda skuldebrev som fritt överlåtbara, under förutsättning att åtgärder har vidtagits för att garantera att överlåtbarheten av sådana skuldebrev inte begränsas och att handeln sker under full insyn och ordnade förhållanden genom att allmänheten tillhandahålls all relevant information.

Artikel 55

När offentlig emission föregår upptagande till officiell notering, får notering ske först efter utgången av den period under vilken teckningsanmälningar får lämnas in. Denna bestämmelse skall inte gälla skuldebrev som utfärdas fortlöpande, om slutdatum för teckning inte är bestämt.

Artikel 56

En ansökan om upptagande till officiell notering måste omfatta alla skuldebrev som emitterats samtidigt och med samma villkor.

Artikel 57

1.  För upptagande till officiell notering av skuldebrev som har emitterats av företag hemmahörande i en annan medlemsstat och som har fysisk form är det nödvändigt och tillräckligt att denna form överensstämmer med de normer som uppställts i den sistnämnda medlemsstaten. Om denna fysiska form inte överensstämmer med gällande normer i den medlemsstat i vilken upptagandet till officiell notering har sökts, skall de behöriga myndigheterna i den staten offentliggöra detta förhållande.

2.  Skuldebrev som har emitterats i endast en medlemsstat måste ha en fysisk form som överensstämmer med de i den staten gällande normerna.

3.  Skuldebrev som har emitterats av företag hemmahörande i en icke-medlemsstat skall ha en sådan fysisk form att investerarnas behov av skydd tillgodoses.Avsnitt 3

Andra villkor

Artikel 58

1.  Lånesumman får inte understiga 200 000 euro. Denna bestämmelse skall inte gälla i de fall där skuldebrev utfärdas fortlöpande och lånet inte är bestämt till visst belopp.

2.  Medlemsstaterna får medge upptagande till officiell notering även om detta villkor inte är uppfyllt, om de behöriga myndigheterna bedömer att det kommer att finnas en tillräckligt stor marknad för ifrågavarande skuldebrev.

3.  Motvärdet i nationell valuta till 200 000 euro skall inledningsvis motsvara det motvärde i nationell valuta till 200 000 europeiska beräkningsenheter som gällde den 5 mars 1979.

4.  Om börsvärdet uttryckt i nationell valuta, till följd av att motvärdet i nationell valuta till euron har ändrats, under en period av ett år ligger minst 10 % under värdet av 200 000 euro, skall medlemsstaten inom tolv månader efter utgången av denna period anpassa sina lagar och andra författningar till vad som anges i punkt 1.

Artikel 59

1.  Konvertibla eller utbytbara skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning får upptas till officiell notering bara om de aktier de hänför sig till redan är eller samtidigt blir noterade vid samma fondbörs eller vid någon annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och öppen marknad.

2.  Medlemsstaterna får, trots bestämmelserna i punkt 1, medge upptagande till officiell notering av konvertibla eller utbytbara skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, under förutsättning att de behöriga myndigheterna finner att innehavarna förfogar över all den information som behövs för att de skall kunna bilda sig en uppfattning om värdet av de aktier vilka dessa skuldebrev hänför sig till.KAPITEL IV

Särskilda villkor för upptagande till officiell notering av skuldebrev emitterade av en stat eller av dess regionala eller lokala myndigheter eller av ett offentligt internationellt organ

Artikel 60

Skuldebreven skall vara fritt överlåtbara.

Artikel 61

När offentlig emission föregår upptagande till officiell notering, får notering ske först efter utgången av den period under vilken teckningsanmälningar får lämnas in. Denna bestämmelse skall inte gälla när slutdatum för teckning inte är bestämt.

Artikel 62

Ansökan om upptagande till officiell notering måste omfatta alla skuldebrev som har emitterats samtidigt och med samma villkor.

Artikel 63

1.  För upptagande till officiell notering av skuldebrev som har emitterats i fysisk form av en medlemsstat eller dess regionala eller lokala myndigheter är det nödvändigt och tillräckligt att denna form överensstämmer med de normer som uppställts i den medlemsstaten. Om denna fysiska form inte överensstämmer med gällande normer i den medlemsstat i vilken upptagande till officiell notering har sökts, skall de behöriga myndigheterna i den staten offentliggöra detta förhållande.

2.  Skuldebrev som har emitterats av icke-medlemsstater eller deras regionala eller lokala myndigheter eller av offentliga internationella organ skall ha en sådan fysisk form att investerarnas behov av skydd tillgodoses.AVDELNING IV

SKYLDIGHETER AVSEENDE VÄRDEPAPPER SOM UPPTAGITS TILL OFFICIELL NOTERINGKAPITEL I

Skyldigheter för bolag vars aktier upptagits till officiell noteringAvsnitt 1

Notering av nyemitterade aktier av samma slag

Artikel 64

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 49.2 skall det krävas att bolaget, i fall då en offentlig nyemission sker av aktier av samma slag som de redan officiellt noterade, och förutsatt att de nya aktierna inte automatiskt upptas, ansöker om deras upptagande till sådan notering antingen senast ett år efter emissionen eller när de blir fritt överlåtbara.Avsnitt 2

Behandling av aktieägare

▼M3 —————

▼BAvsnitt 3

Ändring i stiftelseurkund eller bolagsordning

▼M3 —————

▼BAvsnitt 4

Årsbokslut och förvaltningsberättelse

▼M3 —————

▼BAvsnitt 5

Kompletterande information

▼M3 —————

▼BAvsnitt 6

Enhetlig information

▼M3 —————

▼BAvsnitt 7

Information som regelbundet skall offentliggöras

▼M3 —————

▼BAvsnitt 8

Halvårsrapportens offentliggörande och innehåll

▼M3 —————

▼BKAPITEL II

Skyldigheter för emittenter vilkas skuldebrev upptagits till officiell notering vid fondbörsAvsnitt 1

Skuldebrev emitterade av ett företag

▼M3 —————

▼BAvsnitt 2

Skuldebrev emitterade av en stat eller av dess regionala eller lokala myndigheter eller av ett offentligt internationellt organ

▼M3 —————

▼BKAPITEL III

Skyldigheter vad gäller information vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolagAvsnitt 1

Allmänna bestämmelser

▼M3 —————

▼BAvsnitt 2

Information vid förvärv eller avyttring av ett större innehav

▼M3 —————

▼BAvsnitt 3

Fastställelse av rösträtt

▼M3 —————

▼BAvsnitt 4

Undantag och dispenser

▼M3 —————

▼BAvsnitt 5

Behöriga myndigheter

▼M3 —————

▼BAvsnitt 6

Påföljder

▼M3 —————

▼BAVDELNING V

OFFENTLIGGÖRANDE OCH MEDDELANDE AV INFORMATIONKAPITEL I

Offentliggörande och översändande av prospekt vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörsAvsnitt 1

Förfaranden och tidsfrister vid offentliggörande av prospekt och dess tillägg

▼M2 —————

▼BAvsnitt 2

Översändande av handlingar till behöriga myndigheter före offentliggörande

▼M2 —————

▼BKAPITEL II

Offentliggörande och meddelande av information efter officiell notering vid fondbörs

▼M3 —————

▼BKAPITEL III

Språk

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BAVDELNING VI

BEHÖRIGA MYNDIGHETER OCH SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

Artikel 105

1.  Medlemsstaterna skall se till att detta direktiv tillämpas och skall utse den eller de myndigheter som skall vara behöriga vid tillämpningen. De skall underrätta kommissionen om detta och i förekommande fall om hur ansvaret fördelats mellan dessa behöriga myndigheter.

2.  Medlemsstaterna skall se till att de behöriga myndigheterna har tillräckliga befogenheter för att fullgöra sina uppgifter.

3.  Detta direktiv skall inte inverka på de behöriga myndigheternas ansvarighet, som även fortsättningsvis uteslutande skall regleras i nationell lag.

Artikel 106

De behöriga myndigheterna skall, närhelst de behöver det för fullgörandet av sina uppgifter, samarbeta och utbyta den information som fordras härför.

Artikel 107

1.  Medlemsstaterna skall föreskriva att alla anställda eller tidigare anställda hos de behöriga myndigheterna skall iaktta tystnadsplikt. Detta innebär att ingen konfidentiell information som de fått del av i sin anställning får röjas för någon annan person eller myndighet, utom där detta medges i lag eller annan författning.

2.  Bestämmelserna i punkt 1 skall emellertid inte hindra de behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna från att utbyta information i enlighet med detta direktiv. Den information som på detta sätt utväxlas skall omfattas av den tystnadsplikt som anställda eller tidigare anställda hos de behöriga myndigheterna är skyldiga att iaktta.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BAVDELNING VII

KONTAKTKOMMITTÉKAPITEL I

Kommitténs sammansättning, verksamhet och uppgifter

▼M4 —————

▼BKAPITEL II

Anpassning av börsvärdet

▼M4

Artikel 109

1.  För att det lägsta belopp för det förväntade börsvärdet som är fastställt i artikel 43.1 skall kunna anpassas till den ekonomiska situationens krav, skall kommissionen förelägga den genom kommissionens beslut 2001/528/EG av den 6 juni 2001 ( 9 ) inrättade Europeiska värdepapperskommittén ett förslag till åtgärder.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 10 ) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

▼BAVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 110

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala lagar och andra författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 111

1.  Direktiven 79/279/EEG, 80/390/EEG, 82/121/EEG och 88/627/EEG, i deras genom rttsakterna i bilaga II del A ändrade lydelse, skall upphöra att gälla utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för införlivande som anges i bilaga II del B.

2.  Hänvisningar till de upphävda direktiven skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 112

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 113

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

▼M2 —————

▼B
BILAGA II

DEL A

Upphävda direktiv och senare ändringar (hänvisning i artikel 111)Rådets direktiv 79/279/EEG

(EGT L 66, 16.3.1979, s. 21)

Rådets direktiv 82/148/EEG

(EGT L 62, 5.3.1982, s. 22)

Rådets direktiv 88/627/EEG

(EGT L 348, 17.12.1988, s. 62)

Rådets direktiv 80/390/EEG

(EGT L 100, 17.4.1980, s. 1)

Rådets direktiv 82/148/EEG

(EGT L 62, 5.3.1982, s. 22)

Rådets direktiv 87/345/EEG

(EGT L 185, 4.7.1987, s. 81)

Rådets direktiv 90/211/EEG

(EGT L 112, 3.5.1990, s. 24)

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/18/EG

(EGT L 135, 31.5.1994, s. 1)

Rådets direktiv 82/121/EEG

(EGT L 48, 20.2.1982, s. 26)

Rådets direktiv 88/627/EEG

(EGT L 348, 17.12.1988, s. 62)
BILAGA II

DEL B

Tidsfrist för införlivande i nationell lagstiftning (hänvisning i artikel 111)Direktiv

Tidsgräns för införlivande

79/279/EEG

8 mars 1981 (1) (2)

80/390/EEG

19 september 1982 (2)

82/121/EEG

30 juni 1983 (3)

82/148/EEG

87/345/EEG

1 januari 1990

1 januari 1991 för Spanien

1 januari 1992 för Portugal

88/627/EEG

1 januari 1991

90/211/EEG

17 april 1991

94/18/EG

 

(1)   Den 8 mars 1982 för de medlemsstater som samtidigt genomför direktiven 79/279/EEG och 80/390/EEG.

(2)   Den 30 juni 1983 för de medlemsstater som samtidigt genomför direktiven 79/279/EEG, 80/390/EEG och 82/121/EEG.

(3)   Tidgräns för tillämpning är den 30 juni 1986.
BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELLDetta direktiv

Direktiv 79/279/EEG

Direktiv 80/390/EEG

Direktiv 82/121/EEG

Direktiv 88/627/EEG

Artikel 1 a

 

Artikel 2 c

 
 

Artikel 1 b inledande meningen

Artikel 2 a inledande meningen

Artikel 2 a inledande meningen

 
 

Artikel 1 b i och ii

Artikel 2 a första och andra strecksatserna

Artikel 2 a första och andra strecksatserna

 
 

Artikel 1 c inledande meningen

 
 

Artikel 1.2 andra stycket inledande meningen

 

Artikel 1 c i och ii

 
 

Artikel 1.2 andra stycket första och andra strecksatserna

 

Artikel 1 d

 

Artikel 2 e

 
 

Artikel 1 e

Artikel 2 b

Artikel 2 b

 
 

Artikel 1 f

 

Artikel 2 f

 
 

Artikel 1 g

 

Artikel 2 d

 
 

Artikel 1 h

 

Artikel 2 g

 
 

Artikel 2.1

Artikel 1.1

 
 
 

Artikel 2.2 inledande meningen

Artikel 1.2 inledande meningen

 
 
 

Artikel 2.2 a och b

Artikel 1.2 första och andra strecksatserna

 
 
 

Artikel 3.1

 

Artikel 1.1

 
 

Artikel 3.2 inledande meningen

 

Artikel 1.2 inledande meningen

 
 

Artikel 3.2 a och b

 

Artikel 1.2 första och andra strecksatserna

 
 

Artikel 4.1

 
 

Artikel 1.1

 

Artikel 4.2

 
 

Artikel 1.2 första stycket

 

Artikel 4.3

 
 

Artikel 1.3

 

Artikel 5 a och b

Artikel 3 första och andra strecksatserna

 
 
 

Artikel 6

Artikel 4

 
 
 

Artikel 7

Artikel 6

 
 
 

Artikel 8

Artikel 5

 
 
 

Artikel 9

Artikel 7

 
 
 

Artikel 10

Artikel 8

 
 
 

Artikel 11.1

Artikel 9.1

 
 
 

Artikel 11.2

Artikel 9.3

 
 
 

Artikel 12

Artikel 10

 
 
 

Artikel 13.1

Artikel 18.2

 
 
 

Artikel 13.2

Artikel 18.3

 
 
 

Artikel 14

Artikel 11

 
 
 

Artikel 15

Artikel 16

 
 
 

Artikel 16

Artikel 13

 
 
 

Artikel 17

Artikel 12

 
 
 

Artikel 18

Artikel 14

 
 
 

Artikel 19

Artikel 15

 
 
 

Artikel 20

 

Artikel 3

 
 

Artikel 21

 

Artikel 4

 
 

Artikel 22

 

Artikel 5

 
 

Artikel 23 inledande meningen

 

Artikel 6 inledande meningen

 
 

Artikel 23.1 och 23.2

 

Artikel 6.1 och 6.2

 
 

Artikel 23.3 a

 

Artikel 6.3 a

 
 

Artikel 23.3 b inledande meningen

 

Artikel 6.3 b inledande meningen

 
 

Artikel 23.3 b i

 

Artikel 6.3 b första strecksatsen

 
 

Artikel 23.3 b ii

 

Artikel 6.3 b andra strecksatsen

 
 

Artikel 23.3 c inledande meningen

 

Artikel 6.3 c inledande meningen

 
 

Artikel 23.3 c i

 

Artikel 6.3 c första strecksatsen

 
 

Artikel 23.3 c ii

 

Artikel 6.3 c andra strecksatsen

 
 

Artikel 23.3 c ii första strecksatsen

 

Artikel 6.3 c andra strecksatsen i

 
 

Artikel 23.3 c ii andra strecksatsen

 

Artikel 6.3 c andra strecksatsen ii

 
 

Artikel 23.3 c iii

 

Artikel 6.3 c tredje strecksatsen

 
 

Artikel 23.3 d–g

 

Artikel 6.3 d–g

 
 

Artikel 23.4 och 23.5

 

Artikel 6.4 och 6.5

 
 

Artikel 24

 

Artikel 7

 
 

Artikel 25.1 första stycket inledande meningen

 

Artikel 8.1 första stycket inledande meningen

 
 

Artikel 25.1 första stycket a–g

 

Artikel 8.1 första stycket första–sjunde strecksatserna

 
 

Artikel 25.1 andra stycket inledande meningen

 

Artikel 8.1 andra stycket inledande meningen

 
 

Artikel 25.1 andra stycket a och b

 

Artikel 8.1 andra stycket första och andra strecksatserna

 
 

Artikel 25.2 inledande meningen

 

Artikel 8.2 inledande meningen

 
 

Artikel 25.2 a–d

 

Artikel 8.2 första–fjärde strecksatserna

 
 

Artikel 25.3 och 25.4

 

Artikel 8.3 och 8.4

 
 

Artikel 26.1 inledande meningen

 

Artikel 9.1 inledande meningen

 
 

Artikel 26.1 a–g

 

Artikel 9.1 första–sjunde strecksatserna

 
 

Artikel 26.2 och 26.3

 

Artikel 9.2 och 9.3

 
 

Artikel 27

 

Artikel 10

 
 

Artikel 28.1 inledande meningen

 

Artikel 11.1 inledande meningen

 
 

Artikel 28.1 första stycket a och b

 

Artikel 11.1 första och andra strecksatserna

 
 

Artikel 28.2

 

Artikel 11.2

 
 

Artikel 28.3 inledande meningen

 

Artikel 11.3 inledande meningen

 
 

Artikel 28.3 a, b och c

 

Artikel 11.3 första, andra och tredje strecksatserna

 
 

Artikel 29 inledande meningen

 

Artikel 12 inledande meningen

 
 

Artikel 29 a och b

 

Artikel 12 första och andra strecksatserna

 
 

Artikel 30.1 första stycket inledande meningen

 

Artikel 13.1 första stycket inledande meningen

 
 

Artikel 30.1 första stycket a och b

 

Artikel 13.1 första stycket första och andra strecksatserna

 
 

Artikel 30.1 andra stycket

 

Artikel 13.1 andra stycket

 
 

Artikel 30.2 inledande meningen

 

Artikel 13.2 inledande meningen

 
 

Artikel 30.2 a och b

 

Artikel 13.2 första och andra strecksatserna

 
 

Artikel 30.3 och 30.4

 

Artikel 13.3 och 13.4

 
 

Artikel 31.1 inledande meningen

 

Artikel 14.1 inledande meningen

 
 

Artikel 31.1 a–d

 

Artikel 14.1 första–fjärde strecksatserna

 
 

Artikel 31.2 första stycket a–d

 

Artikel 14.2 första–fjärde strecksatserna

 
 

Artikel 31.2 andra stycket

 

Artikel 14.2 andra stycket

 
 

Artikel 32

 

Artikel 15

 
 

Artikel 33.1

 

Artikel 16.1

 
 

Artikel 33.2 inledande meningen

 

Artikel 16.2 inledande meningen

 
 

Artikel 33.2 a, b och c

 

Artikel 16.2 första andra och tredje strecksatserna

 
 

Artikel 33.3

 

Artikel 16.3

 
 

Artikel 34

 

Artikel 17

 
 

Artikel 35

 

Artikel 18.2 och 18.3 första stycket

 
 

Artikel 36

 

Artikel 19

 
 

Artikel 37

 

Artikel 24

 
 

Artikel 38

 

Artikel 24a

 
 

Artikel 39

 

Artikel 24b

 
 

Artikel 40

 

Artikel 24c.2–24c.3

 
 

Artikel 41

 

Artikel 25a

 
 

Artikel 42

Bilaga lista A I.1

 
 
 

Artikel 43

Bilaga lista A I.2

 
 
 

Artikel 44

Bilaga lista A I.3

 
 
 

Artikel 45

Bilaga lista A II.1

 
 
 

Artikel 46

Bilaga lista A II.2

 
 
 

Artikel 47

Bilaga lista A II.3

 
 
 

Artikel 48

Bilaga lista A II.4

 
 
 

Artikel 49

Bilaga lista A II.5

 
 
 

Artikel 50

Bilaga lista A II.6

 
 
 

Artikel 51

Bilaga lista A II.7

 
 
 

Artikel 52

Bilaga lista B.A.I

 
 
 

Artikel 53

Bilaga lista B.A.II.1

 
 
 

Artikel 54

Bilaga lista B.A.II.2

 
 
 

Artikel 55

Bilaga lista B.A.II.3

 
 
 

Artikel 56

Bilaga lista B.A.II.4

 
 
 

Artikel 57

Bilaga lista B.A.II.5

 
 
 

Artikel 58

Bilaga lista B.A.III.1

 
 
 

Artikel 59

Bilaga lista B.A.III.2

 
 
 

Artikel 60

Bilaga lista B.B.1

 
 
 

Artikel 61

Bilaga lista B.B.2

 
 
 

Artikel 62

Bilaga lista B.B.3

 
 
 

Artikel 63

Bilaga lista B.B.4

 
 
 

Artikel 64

Bilaga lista C.1

 
 
 

Artikel 65.1

Bilaga lista C.2. a

 
 
 

Artikel 65.2 inledande meningen

Bilaga lista C.2.b inledande meningen

 
 
 

Artikel 65.2 a, 65.2 b och 65.2 c

Bilaga lista C.2.b första, andra och tredje strecksatserna

 
 
 

Artikel 66

Bilaga lista C.3

 
 
 

Artikel 67

Bilaga lista C.4

 
 
 

Artikel 68

Bilaga lista C.5. a, b och c

 
 
 

Artikel 69

Bilaga lista C.6

 
 
 

Artikel 70

 
 

Artikel 2

 

Artikel 71

 
 

Artikel 3

 

Artikel 72

 
 

Artikel 4

 

Artikel 73.1

 
 

Artikel 5.1

 

Artikel 73.2 första stycket inledande meningen

 
 

Artikel 5.2 första stycket inledande meningen

 

Artikel 73.2 första stycket a och b

 
 

Artikel 5.2 första stycket första och andra strecksatserna

 

Artikel 73.2 andra stycket

 
 

Artikel 5.2 andra stycket

 

Artikel 73.3–73.7

 
 

Artikel 5.3–5.7

 

Artikel 74

 
 

Artikel 6

 

Artikel 75

 
 

Artikel 8

 

Artikel 76

 
 

Artikel 9.3–9.6

 

Artikel 77

 
 

Artikel 10.2

 

Artikel 78.1

Bilaga lista D.A.1.a

 
 
 

Artikel 78.2 inledande meningen

Bilaga lista D.A.1.b inledande meningen

 
 
 

Artikel 78.2 a och 78.2 b

Bilaga lista D.A.1.b första och andra strecksatserna

 
 
 

Artikel 79

Bilaga lista D.A.2.

 
 
 

Artikel 80

Bilaga lista D.A.3

 
 
 

Artikel 81

Bilaga lista D.A.4

 
 
 

Artikel 82

Bilaga lista D.A.5

 
 
 

Artikel 83.1

Bilaga lista D.B.1.a

 
 
 

Artikel 83.2 inledande meningen

Bilaga lista D.B.1.b inledande meningen

 
 
 

Artikel 83.2 a och 83.2 b

Bilaga lista D.B.1.b första och andra strecksatserna

 
 
 

Artikel 84

Bilaga lista D.B.2.

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 1.1, 1.2 och 1.3

Artikel 86

 
 
 

Artikel 2

Artikel 87

 
 
 

Artikel 8

Artikel 88

 
 
 

Artikel 3

Artikel 89.1 första stycket inledande meningen

 
 
 

Artikel 4.1 första stycket inledande meningen

Artikel 89.1 första stycket a och b

 
 
 

Artikel 4.1 första stycket första och andra strecksatserna

Artikel 89.1 andra och tredje styckena

 
 
 

Artikel 4.1 andra och tredje styckena

Artikel 89.2

 
 
 

Artikel 4.2

Artikel 90

 
 
 

Artikel 5

Artikel 91

 
 
 

Artikel 10.1

Artikel 92 första stycket inledande meningen

 
 
 

Artikel 7 första stycket inledande meningen

Artikel 92 första stycket a–h

 
 
 

Artikel 7 första stycket förstaåttonde strecksatserna

Artikel 92 andra stycket

 
 
 

Artikel 7 andra stycket

Artikel 93

 
 
 

Artikel 6

Artikel 94

 
 
 

Artikel 9

Artikel 95

 
 
 

Artikel 11

Artikel 96

 
 
 

Artikel 13

Artikel 97

 
 
 

Artikel 15

Artikel 98.1 inledande meningen

 

Artikel 20.1 inledande meningen

 
 

Artikel 98.1 a och b

 

Artikel 20.1 första och andra strecksatserna

 
 

Artikel 98.2

 

Artikel 20.2

 
 

Artikel 99.1

 

Artikel 21.1

 
 

Artikel 99.2 inledande meningen

 

Artikel 21.2 inledande meningen

 
 

Artikel 99.2 a och b

 

Artikel 21.2 första och andra strecksatserna

 
 

Artikel 99.3

 

Artikel 21.3

 
 

Artikel 100

 

Artikel 23

 
 

Artikel 101

 

Artikel 22

 
 

Artikel 102.1 första stycket

Artikel 17.1 första meningen

 
 

Artikel 10.2 första stycket

Artikel 102.1 andra stycket

Artikel 17.1 andra meningen

 
 
 

Artikel 102.2

 
 

Artikel 7.1 och 7.3

 

Artikel 103

Artikel 17.2

 

Artikel 7.2

Artikel 10.2 andra stycket

Artikel 104

 

Artikel 6a

 
 

Artikel 105.1 och 105.2

Artikel 9.1 och 9.2

Artikel 18.1 och 18.3 andra stycket

Artikel 9.1 och 9.2

Artikel 12.1 och 12.2

Artikel 105.3

 

Artikel 18.4

Artikel 9.7

 

Artikel 106

Artikel 18.1

Artikel 24c.1

Artikel 10.1

Artikel 12.3

Artikel 107.1 och 107.2

Artikel 19

Artikel 25.1 och 25.2

 

Artikel 14.1 och 14.2

Artikel 107.3 första stycket

 

Artikel 25.3

 
 

Artikel 107.3 andra stycket

 
 
 

Artikel 14.3

Artikel 108.1 första stycket

Artikel 20.1, inledande meningen

 
 
 

Artikel 108.1 andra och tredje styckena

Artikel 20.3 och 20.4

 
 
 

Artikel 108.2 första stycket a

Artikel 20.1, inledningsfrasen och punkt a

Artikel 26.1 a

Artikel 11.1 a

 

Artikel 108.2 första stycket b

 
 
 

Artikel 16.1 a

Artikel 108.2 första stycket c i

Artikel 20.1 b

 
 
 

Artikel 108.2 första stycket c ii

 

Artikel 26.1 b

 
 

Artikel 108.2 första stycket c iii

 
 

Artikel 11.1 b

Artikel 16.1 b

Artikel 108.2 första stycket d

Artikel 20.1 c

Artikel 26.1 c

Artikel 11.1 c

Artikel 16.1 c

Artikel 108.2 andra stycket

Artikel 20.2

Artikel 26.2

 
 

Artikel 109

Artikel 21

 
 
 

Artikel 110

Artikel 22.2

Artikel 27.2

Artikel 12.3

Artikel 17.2

Artikel 111

 
 
 
 

Artikel 112

 
 
 
 

Artikel 113

 
 
 
 

Bilaga I lista A kapitel 1

 

Bilaga lista A kapitel 1

 
 

Bilaga I lista A kapitel 2 – 2.1–2.4.4

 

Bilaga lista A kapitel 2 – 2.1–2.4.4

 
 

Bilaga I lista A kapitel 2 – 2.4.5 första stycket – inledande meningen

 

Bilaga lista A kapitel 2 – 2.4.5 första stycket inledande meningen

 
 

Bilaga I lista A kapitel 2 – 2.4.5 första stycket a och b

 

Bilaga lista A kapitel 2 – 2.4.5 första stycket första och andra strecksatserna

 
 

Bilaga I lista A kapitel 2 – 2.4.5 andra stycket

 

Bilaga lista A kapitel 2 – 2.4.5 andra stycket

 
 

Bilaga I lista A kapitel 2 – 2.5

 

Bilaga lista A kapitel 2 – 2.5

 
 

Bilaga I lista A kapitel 3 – 3.1–3.2.0

 

Bilaga lista A kapitel 3 – 3.1–3.2.0

 
 

Bilaga I lista A kapitel 3 – 3.2.1 inledande meningen

 

Bilaga lista A kapitel 3 – 3.2.1 inledande meningen

 
 

Bilaga I lista A kapitel 3 – 3.2.1 a, b och c

 

Bilaga lista A kapitel 3 – 3.2.1 första, andra och tredje strecksatserna

 
 

Bilaga I lista A kapitel 3 – 3.2.2–3.2.9

 

Bilaga lista A kapitel 3 – 3.2.2–3.2.9

 
 

Bilaga I lista A kapitel 4

 

Bilaga lista A kapitel 4

 
 

Bilaga I lista A kapitel 5 – 5.1–5.3

 

Bilaga lista A kapitel 5 – 5.1–5.3

 
 

Bilaga I lista A kapitel 5 – 5.4 a och b

 

Bilaga lista A kapitel 5 – 5.4 a och b

 
 

Bilaga I lista A kapitel 5 – 5.4 c i och ii

 

Bilaga lista A kapitel 5 – 5.4 c första och andra strecksatserna

 
 

Bilaga I lista A kapitel 5 – 5.5–5.6

 

Bilaga lista A kapitel 5 – 5.5 och 5.6

 
 

Bilaga I lista A kapitel 6

 

Bilaga lista A kapitel 6

 
 

Bilaga I lista A kapitel 7 – 7.1 inledande meningen

 

Bilaga lista A kapitel 7 – 7.1 inledande meningen

 
 

Bilaga I lista A kapitel 7 – 7.1 a och b

 

Bilaga lista A kapitel 7 – 7.1 första och andra strecksatserna

 
 

Bilaga I lista B kapitel 7 – 7.2

 

Bilaga lista A kapitel 7 – 7.2

 
 

Bilaga I lista B kapitel 1–4

 

Bilaga lista B kapitel 1–4

 
 

Bilaga I lista B kapitel 5 – 5.1–5.1.3

 

Bilaga lista B kapitel 5 – 5.1–5.1.3

 
 

Bilaga I lista B kapitel 5 – 5.1.4 första stycket inledande meningen

 

Bilaga lista B kapitel 5 – 5.1.4 första stycket inledande meningen

 
 

Bilaga I lista B kapitel 5 – 5.1.4 första stycket a, b och c

 

Bilaga lista B kapitel 5 – 5.1.4 första stycket frsta, andra och tredje strecksatserna

 
 

Bilaga I lista B kapitel 5 – 5.1.4 andra, tredje och fjärde styckena

 

Bilaga lista B kapitel 5 – 5.1.4 andra, tredje och fjärde styckena

 
 

Bilaga I lista B kapitel 5 – 5.1.5–5.2

 

Bilaga lista B kapitel 5 – 5.1.5–5.2

 
 

Bilaga I lista B kapitel 5 – 5.3 inledande meningen

 

Bilaga lista B kapitel 5 – 5.3 inledande meningen

 
 

Bilaga I lista B kapitel 5 – 5.3 a och b

 

Bilaga lista B kapitel 5 – 5.3 a och b

 
 

Bilaga I lista B kapitel 5 – 5.3 c i och ii

 

Bilaga lista B kapitel 5 – 5.3 c första och andra strecksatserna

 
 

Bilaga I lista B kapitel 6

 

Bilaga lista B kapitel 6

 
 

Bilaga I lista B kapitel 7 – 7.1 inledande meningen

 

Bilaga lista B kapitel 7 – 7.1 inledande meningen

 
 

Bilaga I lista B kapitel 7 – 7.1 a och b

 

Bilaga lista B kapitel 7 – 7.1 första och andra strecksatserna

 
 

Bilaga I lista B kapitel 7 – 7.2

 

Bilaga lista B kapitel 7 – 7.2

 
 

Bilaga I lista C kapitel 1

 

Bilaga lista C kapitel 1

 
 

Bilaga I lista C kapitel 2 – 2.1–2.1.2

 

Bilaga lista C kapitel 2 – 2.1–2.1.2

 
 

Bilaga I lista C kapitel 2 – 2.2 inledande meningen

 

Bilaga lista C kapitel 2 – 2.2 inledande meningen

 
 

Bilaga I lista C kapitel 2 – 2.2 a–d

 

Bilaga lista C kapitel 2 – 2.2 första–fjärde strecksatserna

 
 

Bilaga I lista C kapitel 2 – 2.3–2.6

 

Bilaga lista C kapitel 2 – 2.3–2.6

 
 

Bilaga II

 
 
 
 

Bilaga III

 
 
 
 ( 1 ) EGT C 116, 20.4.2001, s. 69.

( 2 ) Europaparlamentets yttrande av den 14 mars 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 7 maj 2001.

( 3 ) EGT L 66, 16.3.1979, s. 21. Direktivet senast ändrat genom direktiv 88/627/EEG (EGT L 348, 17.12.1988, s. 62).

( 4 ) EGT L 100, 17.4.1980, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/18/EG (EGT L 135, 31.5.1994, s. 1).

( 5 ) EGT L 48, 20.2.1982, s. 26.

( 6 ) EGT L 348, 17.12.1988, s. 62.

( 7 ) EGT L 124, 5.5.1989, s. 8.

( 8 ) EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/60/EG (EGT L 162, 26.6.1999, s. 65).

( 9 ) EGT L 191, 13.7.2001, s. 45. Beslutet ändrat genom beslut 2004/8/EG (EUT L 3, 7.1.2004, s. 33).

( 10 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top