EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000L0029-20070719

Consolidated text: Rådets Direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/2007-07-19

2000L0029 — SV — 19.07.2007 — 014.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV 2000/29/EG

av den 8 maj 2000

om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

(EGT L 169, 10.7.2000, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/33/EG av den 8 maj 2001

  L 127

42

9.5.2001

►M2

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/28/EG av den 19 mars 2002

  L 77

23

20.3.2002

►M3

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/36/EG av den 29 april 2002

  L 116

16

3.5.2002

►M4

RÅDETS DIREKTIV 2002/89/EG av den 28 november 2002

  L 355

45

30.12.2002

►M5

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/22/EG av den 24 mars 2003

  L 78

10

25.3.2003

 M6

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 806/2003 av den 14 april 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M7

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/47/EG av den 4 juni 2003

  L 138

47

5.6.2003

►M8

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/116/EG av den 4 december 2003

  L 321

36

6.12.2003

►M9

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/31/EG av den 17 mars 2004

  L 85

18

23.3.2004

►M10

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/70/EG Text av betydelse för EES av den 28 april 2004

  L 127

97

29.4.2004

►M11

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 882/2004 av den 29 april 2004

  L 191

1

28.5.2004

►M12

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/102/EG av den 5 oktober 2004

  L 309

9

6.10.2004

 M13

RÅDETS DIREKTIV 2005/15/EG av den 28 februari 2005

  L 56

12

2.3.2005

►M14

KOMMISSIONENS DIREKTIV Nr 2005/16/EG av den 2 mars 2005

  L 57

19

3.3.2005

►M15

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/77/EG av den 11 november 2005

  L 296

17

12.11.2005

►M16

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/14/EG av den 6 februari 2006

  L 34

24

7.2.2006

►M17

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/35/EG av den 24 mars 2006

  L 88

9

25.3.2006

►M18

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/41/EG av den 28 juni 2007

  L 169

51

29.6.2007


Ändrad genom:

►A1

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen

  L 236

33

23.9.2003


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 002, 7.1.2003, s. 40  (00/29)

 C2

Rättelse, EGT L 138, 5.6.2003, s. 49  (806/03)

►C3

Rättelse, EGT L 137, 31.5.2005, s. 48  (00/29)
▼B

RÅDETS DIREKTIV 2000/29/EG

av den 8 maj 2000

om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapenEUROPEISKA UNIONS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 1 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen ( 3 ) har undergått flera och omfattande ändringar ( 4 ). För att skapa klarhet och av praktiska skäl bör en kodifiering av nämnda direktiv företas.

(2)

Växtodlingen är mycket viktig för gemenskapen.

(3)

Växtodlingens avkastning minskar ständigt genom påverkan av skadegörare.

(4)

Det är absolut nödvändigt att skydda växter mot skadegörare inte bara för att undvika en minskning av avkastningen, utan också för att öka produktiviteten inom jordbruket.

(5)

De åtgärder som vidtas av gemenskapen, genom den växtskyddsordning som tillämpas för gemenskapen som ett område utan inre gränser, i syfte att systematiskt utrota skadegörare i gemenskapen, skulle bara ha en begränsad effekt om inte skyddsåtgärder samtidigt vidtogs mot deras införsel till gemenskapen.

(6)

Behovet av sådana åtgärder har länge insetts. De har varit föremål för många nationella bestämmelser och internationella avtal, däribland internationella växtskyddskonventionen av den 6 december 1951 som slöts inom Förenta nationernas livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) och som är av världsomfattande intresse.

(7)

En av de viktigaste åtgärderna består i att utarbeta en förteckning över de mycket farliga skadegörare, vilkas införsel till gemenskapen måste förbjudas och även en lista över de skadegörare vars införsel måste förbjudas om de förekommer på vissa växter eller växtprodukter.

(8)

Förekomst av en del av dessa skadegörare kan inte kontrolleras effektivt när växter eller växtprodukter förs in från länder där skadegörarna förekommer. Det är därför nödvändigt att i en så begränsad omfattning som möjligt fastställa förbud mot införsel av vissa växter och växtprodukter, eller att bestämmelser fastställs om att särskilda kontroller skall göras i produktionslandet.

(9)

Sådana växtskyddskontroller måste begränsas till införsel av produkter med ursprung i icke-medlemsländer och till de fall där det föreligger starka indikationer på att någon av växtskyddsbestämmelserna inte har iakttagits.

(10)

Det är nödvändigt att fastställa en möjlighet att under vissa förhållanden göra undantag från vissa bestämmelser. Erfarenheten visar att vissa av dessa undantag kan vara av lika stor betydelse som säkerhetsåtgärderna. Det förfarande i brådskande fall som fastställs i detta direktiv bör därför också gälla för dessa undantag.

(11)

Om överhängande fara för införsel eller spridning av skadegörare föreligger bör den medlemsstat där problemet har sitt ursprung normalt vidta sådana provisoriska skyddsåtgärder som inte anges i detta direktiv och kommissionen bör informeras om alla händelser som kräver att säkerhetsåtgärder vidtas.

(12)

De franska utomeuropeiska departementens omfattande handel med växter och växtprodukter med resten av gemenskapen gör det önskvärt att bestämmelserna i detta direktiv är tillämpliga för dem. Med hänsyn till den särskilda karaktär som jordbruksproduktionen har i de franska utomeuropeiska departementen är det lämpligt att fastställa ytterligare skyddsåtgärder som berättigas av hänsyn till växtskyddet och växtlivet där. Bestämmelserna i detta direktiv bör också utvidgas till att omfatta skyddsåtgärder mot införsel av skadegörare till de franska utomeuropeiska departementen från andra delar av Frankrike.

(13)

Genom rådets förordning (EEG) nr 1911/91 av den 26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser vad avser Kanarieöarna ( 5 ) integreras Kanarieöarna i gemenskapens tullområde och i den gemensamma politiken. Enligt artiklarna 2 och 10 i den förordningen skall den gemensamma jordbrukspolitiken tillämpas från det att den särskilda försörjningsordningen träder i kraft. Tillämpningen måste också kompletteras med särskilda åtgärder rörande jordbruksproduktionen.

(14)

I rådets beslut 91/314/EEG av den 26 juni 1991 om införandet av ett särskilt åtgärdsprogram för Kanarieöarna på grund av deras ökaraktär och avsides läge (Poseican) ( 6 ) fastställs allmänna riktlinjer för åtgärder som skall vidtas för att ta hänsyn till ögruppens särskilda problem och svårigheter.

(15)

För att ta hänsyn till den särskilda växtskyddssituationen på Kanarieöarna är det följaktligen lämpligt att förlänga tillämpningen av vissa bestämmelser i detta direktiv till en period som tar slut sex månader efter den dag då medlemsstaterna måste ha genomfört kommande bestämmelser avseende bilagorna till detta direktiv rörande skyddet av de franska utomeuropeiska departementen och Kanarieöarna.

(16)

För tillämpningen av detta direktiv är det lämpligt att fastställa de certifikatmodeller som är godkända enligt Internationella växtskyddskonventionen i dess lydelse av den 21 november 1979, i en standardiserad utformning som har utarbetats i nära samarbete med internationella organisationer. Det är även lämpligt att fastställa vissa bestämmelser som rör de villkor enligt vilka sådana certifikat får utfärdas, vissa bestämmelser som rör användandet av tidigare modeller under en övergångsperiod, och krav på certifiering då växter och växtprodukter förs in från tredje land.

(17)

I fråga om import av växter och växtprodukter från icke-medlemsländer bör de myndigheter som i sådana länder utfärdar certifikat i princip vara de som bemyndigats enligt Internationella växtskyddskonventionen. Det skulle vara önskvärt att upprätta en förteckning över sådana myndigheter i icke konventionsanslutna icke-medlemsländer.

(18)

Det förfarande som tillämpas vid vissa typer av ändringar som kommer att göras av bilagorna till detta direktiv bör förenklas.

(19)

Direktivets tillämpningsområde bör preciseras med avseende på ”trä”. Det är lämpligt att följa den detaljerade beskrivning av ”trä” som ges i gemenskapslagstiftningen.

(20)

Vissa fröer hör till de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilagorna till detta direktiv och som måste underkastas en växtskyddskontroll i ursprungslandet eller i avsändarlandet innan de tillåts komma in i gemenskapen eller i handeln inom gemenskapen.

(21)

Det är lämpligt att i vissa fall fastställa att den officiella kontroll av växter, växtprodukter och andra föremål som kommer från tredje länder, bör utföras av kommissionen i det tredje land som är ursprungsland.

(22)

Dessa gemenskapskontroller måste utföras av experter som är anställda av kommissionen men också av experter som är anställda av medlemsstaterna, och vilkas tjänster görs tillgängliga för kommissionen. Experternas roll bör definieras i samband med de aktiviteter som krävs enligt gemenskapens växtskyddsordning.

(23)

Ordningens tillämpningsområde bör inte längre begränsas till handeln mellan medlemsstaterna och tredje land, utan det bör utökas till att även omfatta saluföringen inom de enskilda medlemsstaterna.

(24)

Alla delar av gemenskapen bör i princip ha samma grad av skydd mot skadegörare. Hänsyn bör emellertid tas till olikheter i de ekologiska förhållandena och i utbredningen av vissa skadegörare. Till följd av detta bör ”skyddade zoner”, som är utsatta för särskilt stora risker avseende växtskyddet, definieras och de bör ges särskilt skydd under villkor som är förenliga med förverkligandet av den inre marknaden.

(25)

I och med att gemenskapens växtskyddsordning tillämpas på gemenskapen som ett område utan inre gränser och skyddade zoner införs, kommer det att vara nödvändigt att göra skillnad mellan krav som gäller produkter från gemenskapen och krav som gäller införsel av produkter från tredje land, och att skadegörare som är relevanta för de skyddade zonerna identifieras.

(26)

Det lämpligaste stället att genomföra växtskyddskontroll på är produktionsplatsen. Avseende produkter från gemenskapen bör därför denna kontroll obligatoriskt genomföras på produktionsplatsen och bör omfatta alla relevanta växter och växtprodukter som odlas, produceras, används eller som av någon annan orsak finns där, och på det odlingssubstrat som används där. För att ett sådant kontrollsystem skall fungera smidigt, bör alla producenter registreras officiellt.

(27)

För att gemenskapens växtskyddsordning skall kunna tillämpas på ett effektivare sätt på den inre marknaden, måste det vid växtskyddskontroll vara möjligt att utöver den tillgängliga personal som kommer från medlemsstaternas officiella växtskyddsmyndigheter använda annan personal, vars utbildning kommer att samordnas och stödjas ekonomiskt av gemenskapen.

(28)

Om kontrollresultaten är tillfredsställande, bör gemenskapsprodukterna inte längre åtföljas av ett sådant sundhetscertifikat som används vid internationell handel, utan vara försedd med ett överenskommet märke, ”växtpass”, som är anpassat till produkttyperna, för att säkerställa deras fria rörlighet inom hela gemenskapen eller i de delar av gemenskapen för vilka växtpasset är giltigt.

(29)

Det bör specificeras vilka officiella åtgärder som skall vidtas då kontrollresultaten inte är tillfredsställande.

(30)

För att säkerställa att gemenskapens växtskyddsordning följs inom den inre marknaden, bör ett system för officiell kontroll i samband med saluföringen upprättas. System bör vara så pålitligt och enhetligt som möjligt i hela gemenskapen, men bör utesluta särskild kontroll vid gränserna mellan medlemsstaterna.

(31)

Inom ramen för den inre marknaden, bör produkter med ursprung i tredje länder i princip underkastas växtskyddskontroll då de första gången förs in till gemenskapen. Om resultatet av kontrollen är tillfredsställande, bör produkterna från tredje land förses med ett växtpass som säkerställer att de har samma fria rörlighet som gemenskapens produkter.

(32)

För att kunna bemöta alla säkerhetskrav som ställs i den situation som uppstår vid genomförandet av den inre marknaden är det viktigt att stärka medlemsstaternas och gemenskapens infrastrukturer för växtskyddskontroll vid gemenskapens ytte gränser, med särskild vikt på de medlemsstater som på grund av sitt geografiska läge utgör gemenskapens införselorter. Kommissionen kommer att föreslå att nödvändiga medel anslås för det ändamålet i Europeiska unionens allmänna budget.

(33)

För att öka effektiviteten hos gemenskapens växtskyddsordning inom den inre marknaden, bör medlemsstaterna göra upp en harmoniserad praxis för den personal som är ansvarig för växtskyddet. Kommissionen kommer att lägga fram en norm för praxis inom växtskyddet i gemenskapen före den 1 januari 1993.

(34)

Det är inte längre möjligt för medlemsstaterna att fastställa särskilda växtskyddsbestämmelser om införsel till deras territorier av växter eller växtprodukter med ursprung i andra medlemsstater. Alla bestämmelser om växtskyddskrav på växter eller växtprodukter bör fastställas på gemenskapsnivå.

(35)

Det är nödvändigt att skapa en ordning för ekonomiska bidrag från gemenskapen för att på gemenskapsnivå fördela den börda som utgörs av eventuella kvarvarande risker i handeln som är en följd av gemenskapsordningen för växtskydd.

(36)

För att förhindra infektioner som orsakas av skadliga organismer som förs in från tredje land bör gemenskapen lämna ett ekonomiskt bidrag för att förstärka infrastrukturen för växtskyddskontrollen vid gemenskapens yttre gränser.

(37)

Den nämnda ordningen bör också göra det möjligt att på lämpligt sätt bidra till vissa utgifter för de särskilda åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att bekämpa infektioner som orsakas av skadliga organismer som förts in från tredje land eller från andra områden inom gemenskapen och att, om möjligt, utrota dem och avhjälpa den skada som de har orsakat.

(38)

Detaljerna för hur ekonomiskt bidrag från gemenskapen skall beviljas bör bestämmas genom ett påskyndat förfarande.

(39)

Det är nödvändigt att se till att kommissionen får fullständig information om de möjliga orsakerna till införseln av de ifrågavarande skadliga organismerna.

(40)

Kommissionen bör särskilt övervaka att gemenskapens bestämmelser om växtskydd tillämpas på ett riktigt sätt.

(41)

Om det skulle konstateras att införseln av skadliga organismer är en följd av inadekvata granskningar eller undersökningar bör gemenskapslagstiftningen såvitt avser följderna tillämpas under beaktande av vissa särskilda åtgärder.

(42)

Det är lämpligt att skapa ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen genom Ständiga kommittén för växtskydd som inrättades genom rådets beslut 76/894/EEG ( 7 ).

(43)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för genomförande och tillämpning som fastställs i bilaga VIII, del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

1.  Detta direktiv gäller skyddsåtgärder mot införsel av skadegörare på växter eller växtprodukter till medlemsstaterna från andra medlemsstater eller från icke-medlemsländer.

Direktivet gäller också

a) från och med den 1 juni 1993, skyddsåtgärder mot spridning av skadegörare inom gemenskapen som sker på grund av växters, växtprodukters och därmed sammanhörande föremåls rörlighet inom en medlemsstat,

b) skyddsåtgärder mot införsel av skadegörare till de franska utomeuropeiska departementen från andra delar av Frankrike, och omvänt, till andra delar av Frankrike från de franska utomeuropeiska departementen,

c) skyddsåtgärder mot införsel av skadegörare till Kanarieöarna från andra delar av Spanien, och omvänt, till andra delar av Spanien från Kanarieöarna,

▼M4

d) modellen för de ”sundhetscertifikat” och ”sundhetscertifikat för återexport”, eller deras elektroniska motsvarighet som utfärdas av medlemsstaterna enligt Internationella växtskyddskonventionen (IPPC).

▼B

2.  Utan att det påverkar de villkor som skall fastslås för att skydda den situation som råder i vissa av gemenskapens regioner i fråga om växtskyddet, och med hänsyn till skillnaderna i de jordbruksmässiga och ekologiska förhållandena, får sådana skyddsågärder som är berättigade med hänsyn till växtskyddet och växtlivet i de franska utomeuropeiska departementen och på Kanarieöarna, och som kompletterar de som fastställs i detta direktiv, fastslås ►M4  i enlighet med de förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

3.  Detta direktiv är inte tillämpligt på Ceuta eller Melilla.

▼M4

4.  Medlemsstaterna skall säkerställa ett nära, snabbt, omedelbart och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen när det gäller de frågor som omfattas av detta direktiv. Varje medlemsstat skall i detta syfte inrätta eller utse en enda myndighet som åtminstone skall ha ansvaret för samordning och kontakter i sådana frågor. Den officiella växtskyddsmyndighet som har inrättats enligt Internationella växtskyddskonventionen skall företrädesvis utses för detta ändamål.

Denna myndighet och eventuella senare ändringar skall anmälas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen.

I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får den enda myndigheten bemyndigas att delegera eller ge arbetsuppgifter rörande samarbete och kontakt i uppdrag till en annan myndighet, så länge det entydigt gäller växtskyddsfrågor som omfattas av detta direktiv.

▼B

5.  Med avseende på skyddsåtgärderna mot att skadegörare förs in från de franska utomeuropeiska departementen till andra delar av Frankrike och till de andra medlemsstaterna och mot att de sprids inom de franska utomeuropeiska departementen, skall de dagar som avses i punkt 1 a i denna artikel samt i artiklarna 3.4, 4.2 och 4.4, 5.2 och 5.4, 6.5 och 6.6, 10.1 och 10.2 samt 13.8, 13.10 och 13.11 ersättas med en dag som motsvarar utgången av en sex månaders period efter den dag då medlemsstaterna skall genomföra kommande bestämmelser avseende bilaga I-V rörande skyddet av de franska utomeuropeiska departementen. Punkterna 1 b och 2 i denna artikel skall upphöra att gälla från och med samma dag.

6.  Avseende skyddsåtgärderna mot att skadegörare förs in från Kanarieöarna till andra delar av Spanien och till de andra medlemsstaterna och mot att de sprids på Kanarieöarna, skall de dagar som avses i punkt 1 a i denna artikel samt i artiklarna 3.4, 4.2 och 4.4, 5.2 och 5.4, 6.5 och 6.6, 10.1 och 10.2 samt 13.8, 13.10 och 13.11 ersättas med en dag som motsvarar utgången av en sex månaders period efter den dag då medlemsstaterna skall genomföra kommande bestämmelser avseende bilaga I-V rörande skyddet av Kanarieöarna. Punkt 1 c i denna artikel skall upphöra att gälla från och med samma dag.

Artikel 2

1.  I detta direktiv avses med

a)

►M4  växter :

levande växter och specificerade levande växtdelar, inklusive fröer, ◄

levande växtdelar:

 frukt - i botanisk mening - dock inte konserverad genom djupfrysning,

 grönsaker, dock inte konserverade genom djupfrysning,

 knölar, stamknölar, lökar, jordstammar,

 snittblommor,

 grenar med bladverk,

 avskurna träd med bladverk,

▼M4

 blad, bladverk,

▼B

 vävnadskultur av växter,

▼M4

 levande pollen,

 okuleringsris, sticklingar, ympris,

 alla övriga växtdelar som kan specificeras enligt förfarandet i artikel 18.2.

▼B

fröer : fröer i termens botaniska betydelse, med undantag för sådana som inte är avsedda för sådd,

b)

växtprodukter : produkter från växter som är obearbetade eller som genomgått en enkel bearbetning, såvida de inte är växter,

c)

plantering : alla förfaranden att placera växter så att deras framtida tillväxt, reproduktion eller förökning säkras,

d)

växter avsedda för plantering :

 växter som redan är planterade och som är avsedda att förbli planterade eller att omplanteras efter införseln, eller

 växter som inte är planterade vid införseln, men som är avsedda att planteras efteråt;

▼M4

e)

skadegörare : alla arter, stammar eller biotyper av någon växt, djur eller patogen som är skadlig för växter eller växtprodukter,

▼B

f)

växtpass :

en officiell etikett som bevisar att bestämmelserna i detta direktiv avseende växtskyddsnormer och särskilda krav följs, och som är

 standardiserad på gemenskapsnivå för olika typer av växter eller växtprodukter, och

 utarbetad av det ansvariga officiella organet i en medlemsstat och utfärdad i enlighet med de genomförandebestämmelser som fastställer detaljerna för förfarandet vid utfärdande av växtpass.

För särskilda produkttyper kan det enligt det förfarande som fastställs i ►M4  artikel 18.2 ◄ fattas beslut om andra officiellt godkända märken än etiketter.

Standardisering sker enligt det förfarande som fastställs i artikel 8. Vid standardiseringen skall olika märken fastslås för växtpass som enligt artikel 10.1 andra stycket inte är giltiga för alla delar av gemenskapen,

g)

ansvariga officiella organ :

i) den eller de officiella växtskyddsmyndigheter i en medlemsstat som avses i artikel 1.4, eller

ii) en offentlig myndighet, som har inrättats

 på nationell nivå,

 eller, under tillsyn av nationella myndigheter på regional nivå inom de gränser som är fastslagna i den berörda medlemsstatens konstitution.

En medlemsstats ansvariga officiella organ kan i enlighet med nationell lagstiftning delegera de uppgifter som fastställs i detta direktiv så att en offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person utför dem under organens bemyndigande och tillsyn, och som enligt sin officiellt godkända stadga uteslutande utför särskilda offentliga uppgifter, förutsatt att personen eller dess medlemmar inte har något personligt intresse i resultatet av de åtgärder som den vidtar.

Medlemsstaterna skall säkerställa att de organ som avses i första stycket ii och de som avses i första stycket i har ett nära samarbete med varandra.

►M4  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ får dessutom andra juridiska personer, som har inrättats under det eller de organ som avses i första stycket i och som verkar under det organets bemyndigande och tillsyn godkännas, förutsatt att personen inte har något personligt intresse i resultatet av de åtgärder som den vidtar.

Den enda myndighet, som avses i artikel 1.4, skall underrätta kommissionen om de ansvariga officiella organen i den berörda medlemsstaten. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater;

h)

skyddad zon :

en zon inom gemenskapen

 där en eller flera av de skadegörare som avses i detta direktiv, och som är etablerade i en eller flera delar av gemenskapen, trots gynnsamma förhållanden inte är endemiskt förekommande eller etablerade,

 där det finns en fara för att vissa skadegörare skall etablera sig på grund av de ekologiskt gynnsamma förhållanden som råder där för vissa grödor, fastän skadegörarna inte är endemiskt förekommande eller etablerade inom gemenskapen,

och som, ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , har erkänts uppfylla de villkor som avses i första och andra strecksatsen, och detta, i det fall som avses i första strecksatsen, på begäran av den eller de berörda medlemsstaterna och på grundval av att de resultat från relevanta undersökningar som har övervakats av de experter som avses i artikel 21, enligt det förfarande som fastställs där, inte visar motsatsen. De undersökningar som rör andra strecksatsen är frivilliga.

En skadegörare skall anses vara etablerad i ett område om den förekommer där och om antingen inga officiella åtgärder har vidtagits där för att utrota den eller sådana åtgärder under en tid av minst två år inte har visat sig vara effektiva.

Avseende fallet i första stycket första strecksatsen skall den eller de berörda medlemsstaterna genomföra regelbundna och systematiska officiella undersökningar rörande närvaron av de skadegörare som den skyddade zonen avser. Varje upptäckt av de skadegörarna skall ►M4  skriftligen ◄ omedelbart anmälas till kommissionen. Den risk som en sådan upptäckt medför skall värderas av Ständiga kommittén för växtskydd och det skall beslutas om lämpliga åtgärder ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

Detaljerna för hur de undersökningar som avses i första och tredje stycket skall genomföras får bestämmas ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , med hänsyn till sunda vetenskapliga och statistiska principer.

Resultaten från de ovan nämnda undersökningarna skall ►M4  skriftligen ◄ anmälas till kommissionen. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Före den 1 januari 1998 skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om hur systemet med skyddade zoner fungerar, om nödvändigt tillsammans med lämpliga förslag;

i)

officiella uttalanden eller åtgärder :

ett uttalande eller en åtgärd som, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 21, görs eller vidtas

▼M4

 av representanter för ett tredje lands officiella växtskyddsmyndighet eller, på deras ansvar, av andra tjänstemän som är tekniskt kvalificerade och vederbörligen bemyndigade av den nationella växtskyddsmyndigheten när det gäller uttalanden eller åtgärder som rör utfärdandet av sundhetscertifikat och sundhetscertifikat för återexport eller deras elektroniska motsvarighet,

▼B

 antingen av sådana representanter eller tjänstemän eller av utbildad personal som är anställd av ett av de ansvariga officiella organen i en medlemsstat då det gäller alla övriga fall, förutsatt att personalen inte har något personligt intresse av resultatet av de åtgärder som den vidtar och att den uppfyller minimikraven på kompetens.

Medlemsstaterna skall säkerställa att deras tjänstemän och personal har den kompetens som är nödvändig för att detta direktiv skall kunna tillämpas korrekt. ►M4  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ får riktlinjer dras upp för denna kompetens.

Kommissionen skall inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd utarbeta program för gemenskapen, rörande vidareutbildning av berörda tjänstemän och personal, och övervaka genomförandet av programmen, för att öka den kunskap och den erfarenhet som har uppnåtts på nationell nivå till en nivå som motsvarar de ovannämnda kompetenskraven. Den skall bidra till att finansiera vidareutbildningen och skall föreslå att nödvändigt medel anslås för detta ändamål i gememskapens budget;

▼M4

j)

införselort : den plats där växter, växtprodukter eller andra föremål för första gången förs in till gemenskapens tullområde; flygplats när det gäller flygtransport, hamn när det gäller sjö- eller flodtransport, station när det gäller järnvägstransport, och för alla övriga transporter, den plats där det tullkontor är beläget som har ansvaret för området vid den gemenskapsgräns som passerats;

k)

officiellt organ vid införselorten : det officiella organ i en medlemsstat som ansvarar för införselorten;

l)

officiellt organ vid bestämmelseorten : det officiella organ i en medlemsstat som ansvarar för det område där ”bestämmelsetullkontoret” ligger;

m)

införseltullkontor : kontoret på införselorten enligt led j;

n)

bestämmelsetullkontor : bestämmelsekontor enligt artikel 340b.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ( 8 );

o)

parti : ett antal enheter av en och samma vara som karakteriseras av att de har samma sammansättning och ursprung och utgör en del av en försändelse;

p)

försändelse : en mängd varor som omfattas av ett enda dokument som krävs för tullformaliteter eller andra formaliteter såsom ett enda sundhetscertifikat eller ett enda alternativt dokument eller märke. En försändelse kan bestå av ett eller flera partier;

q)

godkänd tullbehandling : den godkända tullbehandling som avses i artikel 4.15 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 9 ) (nedan kallad ”Gemenskapstullkodexen”);

r)

transitering : befordran från en plats till en annan av varor som är föremål för tullövervakning inom gemenskapens tullområde enligt artikel 91 i förordning (EEG) nr 2913/92.

▼B

2.  Bestämmelserna i detta direktiv avser, förutom då annat uttryckligen fastställs, trä endast i den mån det har kvar hela eller en del av sin naturliga rundade yta, med eller utan bark, eller är i form av flis, spån, sågspån eller träavfall.

Med undantag för de bestämmelser som berör bilaga V, berörs trä, antingen det uppfyller de villkor som anges i det första stycket eller inte, också då det används vid lastning, som garneringsträ, avståndsklossar, för lastpallar eller som förpackningsmaterial som används vid transport av föremål av alla slag, förutsatt att det medför en växtskyddsrisk.

Artikel 3

1.  Medlemsstaterna skall förbjuda införsel till sina områden av de skadegörare som anges i bilaga I, del A.

2.  Medlemsstaterna skall förbjuda införsel till sina områden av de växter och växtprodukter som anges i bilaga II, del A, om de är angripna av de skadegörare som anges i den delen av bilagan för ifrågavarande växt eller växtprodukt.

▼M4

3.  I enlighet med villkor som kan fastställas enligt förfarandet i artikel 18.2 skall punkterna 1 och 2 inte tillämpas vid lindriga angrepp på andra växter än de som är avsedda för plantering av de skadegörare som anges i bilaga I, del A, eller i bilaga II, del A, eller om det i fråga om växter avsedda för plantering finns lämpliga fastställda toleransgränser för de skadegörare som förtecknas i bilaga II, del A, avsnitt II vilka tidigare har fastslagits i överenskommelse med de myndigheter som representerar medlemsstaterna på växtskyddsområdet på grundval av en relevant analys av den risk för pest som de skadliga organismerna medför.

▼B

4.  Medlemsstaterna skall föreskriva att med verkan från och med den 1 juni 1993, skall punkterna 1 och 2 också tillämpas för spridning av berörda skadegörare i samband med förflyttning av växter, växtprodukter eller andra föremål inom en medlemsstats territorium.

5.  Från och med den 1 juni 1993 skall medlemsstaterna förbjuda införsel till och spridning inom de relevanta skyddade zonerna av följande:

a) De skadegörare som anges i bilaga I, del B.

b) De växter och växtprodukter som anges i bilaga II, del B, då dessa är angripna av de relevanta skadegörare som anges där.

▼M4

6.  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2

▼B

a) skall de skadegörare som anges i bilagorna 1 och 2 delas in på följande sätt:

 Skadegörare som inte förekommer i någon del av gemenskapen och som är relevanta för hela gemenskapen skall anges i bilaga I, del A, avsnitt I respektive bilaga II, del A, avsnitt I.

 Skadegörare som förekommer i gemenskapen men som inte är endemiskt förekommande eller etablerade i hela gemenskapen och som är relevanta för hela gemenskapen skall anges i bilaga I, del A, avsnitt II respektive bilaga II, del A, avsnitt II.

 Övriga skadegörare skall anges i bilaga I, del B respektive bilaga II, del B, invid den skyddade zon för vilken de är relevanta.

b) De skadegörare som är endemiskt förekommande eller etablerade i en eller flera delar av gemenskapen skall utgå, med undantag av dem som avses i andra och tredje strecksatsen i a.

c) Rubrikerna på bilagorna 1 och 2 samt de olika delarna och avsnitten i dessa skall anpassas till det som sägs i punkterna a och b.

▼M4

7.  I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 kan genomförandebestämmelser antas för fastställande av villkoren för införsel till medlemsstaterna och spridning inom dessa av

a) organismer som misstänks vara skadegörare på växter eller växtprodukter men inte anges i bilagorna I och II,

b) organismer som anges i bilaga II, men som förekommer på andra växter eller växtprodukter än de som anges i den bilagan och som misstänks vara skadegörare på växter eller växtprodukter,

c) organismer som anges i bilagorna I och II, som visats förekomma i enstaka exemplar och som med denna förekomst anses vara skadegörare på växter eller växtprodukter.

8.  Punkterna 1 och 5 a, punkterna 2 och 5 b samt punkt 4 skall inte tillämpas i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval, i enlighet med de villkor som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18.2.

9.  Efter det att de bestämmelser som avses i punkt 7 har antagits skall den punkten inte tillämpas i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval, i enlighet med villkor som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18.2.

▼B

Artikel 4

1.  Medlemsstaterna skall förbjuda införsel till sina områden av de växter eller växtprodukter som anges i bilaga III, del A, om de har sitt ursprung i de länder som anges i den delen av bilagan.

2.  Medlemsstaterna skall föreskriva att det från och med den 1 juni 1993 är förbjudet att föra in de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga III, del B, till de relevanta skyddade zonerna på deras territorier.

3.   ►M4  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ skall bilaga III ändras så att del A innehåller växter, växtprodukter och andra föremål som utgör en växtskyddsrisk i alla delar av gemenskapen, och del B innehåller växter, växtprodukter och andra föremål som utgör en växtskyddsrisk endast för skyddade zoner. De skyddade zonerna skall anges i del B.

4.  Från och med den 1 juni 1993 skall punkt 1 inte längre vara tillämplig för växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i gemenskapen.

5.  Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval, i enlighet med villkor som skall fastställas ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

6.  Förutsatt att det inte föreligger någon fara för spridning av skadegörare, får en medlemsstat föreskriva att punkterna 1 och 2 i enskilda specificerade fall inte skall tillämpas för växter, växtprodukter och andra föremål som odlas, produceras eller används i omedelbart angränsande områden i tredje land och förs in till medlemsstaten i avsikt att utnyttjas på närliggande ställen i medlemstatens gränsområde.

Då ett sådant undantag beviljas, skall medlemsstaten ange platsen och användarens namn. Dessa uppgifter skall uppdateras regelbundet och de skall stå till kommissionens förfogande.

Växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av undantag enligt första stycket skall åtföljas av dokument av vilka framgår var i det tredje landet växterna, växtprodukterna och de andra föremålen har sitt ursprung.

Artikel 5

1.  Medlemsstaterna skall förbjuda införsel till sina områden av de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga IV, del A, om inte de särskilda krav som anges i den delen av bilagan uppfylls.

2.  Medlemsstaterna skall från och med den 1 juni 1993 förbjuda införsel till och förflyttning inom de skyddade zonerna av de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga IV, del B, om inte de relevanta särskilda krav som anges i den delen av bilagan uppfylls.

3.   ►M4  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ skall bilaga 4 ändras enligt de kriterier som fastställs i artikel 3.6.

4.  Medlemsstaterna skall föreskriva att med verkan från och med den 1 juni 1993, skall punkt 1 tillämpas också vid förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom en medlemsstats territorium, emellertid utan att det påverkar artikel 6.7. Denna punkt och punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas avseende förflyttning av mindre kvantiteter växter, växtprodukter, livsmedel eller djurfoder om de är avsedda att användas av ägaren eller mottagaren i icke-industriellt och icke-kommersiellt syfte eller för konsumtion under transporten, förutsatt att det inte föreligger någon fara för spridning av skadegörare.

5.  Punkterna 1, 2 och 4 skall inte tillämpas i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval, i enlighet med villkor som skall fastställas ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

6.  Förutsatt att det inte föreligger någon fara för spridning av skadegörare får en medlemsstat föreskriva att punkterna 1, 2 och 4 i enskilda specificerade fall inte skall tillämpas avseende växter, växtprodukter och andra föremål som odlas, produceras eller används i dess omedelbara gränsområde i tredje land och förs in till medlemsstaten för att utnyttjas på närliggande ställen inom dess territoriums gränsområde.

När en medlemsstat beviljat ett sådant undantag skall den ange platsen och användarens namn. Dessa uppgifter skall uppdateras regelbundet och de skall stå till kommissionens förfogande.

Växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av undantag enligt första stycket skall åtföljas av dokument av vilka framgår var i det tredje landet växterna, växtprodukterna och de andra föremålen har sitt ursprung.

Artikel 6

1.  Medlemsstaterna skall, åtminstone för införsel till en annan medlemsstat av de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga V, del A, föreskriva att dessa och deras emballage skall ha undergått en noggrann officiell kontroll, antingen av hela försändelsen eller genom representativa stickprov och, vid behov, att transportfordonen också skall undergå en officiell kontroll för att följande skall kunna säkerställas:

a) Att de inte är angripna av de skadegörare som anges i bilaga I, del A.

b) Att de, då det gäller de växter och växtprodukter som anges i bilaga II, del A, inte är angripna av skadegörare som anges för växterna och växtprodukterna i den delen av bilagan.

c) Att de, då det gäller de växter och växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga IV, del A, uppfyller särskilda krav som anges i den delen av bilagan.

2.  Då de åtgärder som fastställs i artikel 3.6 a och i artikel 5.3 har vidtagits skall punkt 1 i denna artikel tillämpas endast avseende bilaga I, del A, avsnitt II, bilaga II del A, avsnitt II och bilaga IV, del A, avsnitt II. Om de skadegörare som anges i bilaga I, del A, avsnitt I, eller bilaga II del A, avsnitt I upptäcks under en kontroll som utförs i enlighet med denna bestämmelse bedöms villkoren i artikel 10 inte vara uppfyllda.

3.  Medlemstaterna skall föreskriva de kontrollåtgärder som avses i punkt 1 för att även säkerställa att artikel 3.4, 3.5 och 3.7 eller artikel 5.2 efterlevs, om bestämmelsemedlemsstaten begagnar sig av en av de valmöjligheter som avses i ovan nämnda artiklar.

4.  Medlemsstaterna skall föreskriva att de fröer som anges i bilaga IV, del A, och som skall föras in till en annan medlemsstat skall kontrolleras officiellt för att säkerställa att de uppfyller ifrågavarande särskilda krav som anges i den delen av bilagan.

5.  Med verkan från och med den 1 juni 1993, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7, skall punkterna 1, 3 och 4 också tillämpas vid förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom en medlemstats territorium. Punkterna 1, 3 och 4 skall inte tillämpas med avseende på de skadegörare som anges i bilaga I, del B, eller bilaga II, del B, och de särskilda krav som anges i bilaga IV, del B, vid förflyttning av växter, växtprodukter eller andra föremål genom eller utanför en skyddad zon.

De officiella kontroller som avses i punkterna 1, 3 och 4 skall utföras i enlighet med följande bestämmelser:

a) De skall omfatta de relevanta växter eller växtprodukter som odlas, produceras eller används av producenten eller av annan anledning finns på hans fastighet och det odlingssubstrat som används där.

b) De skall utföras på fastigheten, helst på produktionsplatsen.

c) De skall utföras regelbundet, på lämpliga tidpunkter, minst en gång per år och åtminstone genom visuell undersökning, utan att det påverkar de särskilda krav som anges i bilaga IV. Ytterligare åtgärder får vidtas om detta är fastställt i punkt 8.

En producent för vilken den i andra stycket stadgade officiella kontrollen krävs enligt punkt 1-4, skall uppföras i ett officiellt register under ett registreringsnummer för att han skall kunna identifieras. De officiella register som upprättas på detta sätt skall på begäran göras tillgängliga för kommissionen.

Producenten är underställd vissa förpliktelser som har fastslagits i enlighet med punkt 8. I synnerhet skall han till medlemsstatens ansvariga officiella organ omedelbart anmäla alla ovanliga förekomster av skadegörare, symptom eller andra avvikelser som rör växterna.

Punkterna 1, 3 och 4 skall inte tillämpas avseende förflyttning av mindre kvantiteter växter, växtprodukter, livsmedel eller djurfoder om de är avsedda att användas av ägaren eller mottagaren i icke-industriellt och icke-kommersiellt syfte eller för konsumtion under transporten, förutsatt att det inte föreligger någon fara för spridning av skadegörare.

6.  Med verkan från och med den 1 juni 1993 skall medlemsstaterna föreskriva att producenter av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål som inte anges i bilaga V, del A, men som specificeras i enlighet med punkt 8, eller gemensamma lagerutrymmen eller distributionscentraler i produktionszonen, också skall uppföras i ett officiellt lokalt, regionalt eller nationellt register i enlighet med punkt 5 tredje stycket. De kan när som helst underkastas de kontroller som fastställs i punkt 5 andra stycket.

I enlighet med punkt 8 får ett system upprättas så att vissa växters, växtprodukters och andra föremåls ursprung, om nödvändigt och om det är möjligt, kan spåras, med hänsyn till förhållandena vid produktion och försäljning.

7.  Medlemsstaterna får, om ingen fara för spridning av skadegörare finns, undanta:

 små producenter eller tillverkare från den officiella registrering som föreskrivs i punkterna 5 och 6, om hela deras produktion och försäljning av relevanta växter, växtprodukter och andra föremål är avsedda att slutgiltigt användas av personer på den lokala marknaden, som inte yrkesmässigt bedriver växtproduktion (lokal omsättning), eller

 lokal omsättning av växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung hos producenter, som är befriade från registrering, från den officiella kontroll som krävs enligt punkterna 5 och 6.

Bestämmelserna i detta direktiv om lokal omsättning skall granskas av rådet före den 1 januari 1998 på grundval av ett förslag från kommissionen och mot bakgrund av den erfarenhet som har förvärvats.

8.   ►M4  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ skall det antas genomförandebestämmelser som avser följande:

 Mindre stränga villkor för förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål inom en skyddad zon som har upprättats för de nämnda växterna, växtprodukterna och andra föremålen avseende en eller flera skadegörare.

 Garantier avseende förflyttning av växter, växtprodukter och andra föremål genom en skyddad zon som har upprättats för de nämnda växterna, växtprodukterna och andra föremålen avseende en eller flera skadegörare.

 Hur ofta de officiella kontrollerna förekommer och vid vilka tidpunkter, inklusive de ytterligare åtgärder som avses i punkt 5 andra stycket c.

 De registrerade producenternas förpliktelser som avses i punkt 5 fjärde stycket.

 Specificeringen av de produkter som avses i punkt 6, och de produkter som systemet i punkt 6 avser.

 Andra krav rörande den befrielse som avses i punkt 7, särskilt avseende begreppen ”små producenter” och ”lokal marknad” och relevanta förfaranden.

9.  Genomförandebestämmelser för det förfarande vid registrering och det registreringsnummer som avses i punkt 5 tredje stycket får fastställas ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

▼M4 —————

▼B

Artikel 10

1.  Då det av den kontroll som fastställs i artikel 6.1, 6.3 och 6.4 och som utförs i enlighet med artikel 6.5 framgår att villkoren i den punkterna är uppfyllda, skall, med verkan från och med den 1 juni 1993, ett växtpass utfärdas, i enlighet med bestämmelser som kan antas enligt punkt 4 i denna artikel ►M4  ————— ◄ .

▼M4

När det gäller de fröer som nämns i artikel 6.4 är det dock inte nödvändigt att utfärda ett växtpass om det enligt de förfaranden som avses i artikel 18.2 finns garanti för att de dokument som utfärdats enligt gemenskapsbestämmelserna för utsläppande på marknaden av officiellt certifierat utsäde ger bevis för att kraven i artikel 6.4 är uppfyllda. Om så är fallet skall dokumenten för alla syften betraktas som växtpass enligt definitionen i artikel 2.1 f.

▼B

Om kontrollen inte gäller villkor som är relevanta för de skyddade zonerna, eller om de villkoren inte anses vara uppfyllda, skall det utfärdade växtpasset inte vara giltigt för de zonerna, och det skall, i enlighet med artikel 2.1 f, vara försett med det märke som används i sådana fall.

2.  Med verkan från och med den 1 juni 1993, får de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga V, del A, avsnitt I, ►M4  samt de fröer som nämns i artikel 6.4, ◄ inte flyttas inom gemenskapen, annat än lokalt, enligt vad som avses i artikel 6.7, om inte ett växtpass som är giltigt för det berörda territoriet och utfärdat i enlighet med punkt 1 är fäst vid dem, vid deras emballage eller vid de fordon som transporterar dem.

Med verkan från och med den 1 juni 1993, får de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga V del A, avsnitt II ►M4  , samt de fröer som nämns i artikel 6.4, ◄ inte införas till en särskild skyddad zon eller flyttas inom den, om inte ett växtpass som är giltigt för den zonen och utfärdat i enlighet med punkt 1 är fäst vid dem, vid deras emballage eller vid de fordon som transporterar dem. Om de villkor som fastställs i artikel 6.8 avseende transport genom skyddade zoner är uppfyllda, skall detta stycke inte tillämpas.

Första och andra styckena skall inte tillämpas avseende förflyttning av mindre kvantiteter växter, växtprodukter, livsmedel eller djurfoder om dessa är avsedda att användas av ägaren eller mottagaren i icke-industriellt och icke-kommersiellt syfte eller för konsumtion under transporten, förutsatt att det inte föreligger någon fara för spridning av skadegörare.

3.  Ett växtpass kan ersättas med ett annat växtpass vid ett senare datum och i vilken del som helst av gemenskapen i enlighet med följande bestämmelser:

 Ett växtpass kan ersättas med ett annat endast då partier delas eller då flera partier eller delar av dem sammanslås eller då det sker ändringar i partiernas sundhetstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda krav som fastställs i bilaga IV eller, i övriga fall, som specificeras i enlighet med punkt 4.

 Ett växtpass kan ersättas endast på begäran av en fysisk eller juridisk person, oavsett om denne är producent eller inte, som är inskriven i ett officiellt register enligt artikel 6.5 tredje stycket i tillämpliga delar.

 Det ersättande växtpasset får utfärdas endast av det ansvariga officiella organet på det område där den ansökande fastigheten är belägen, och endast om den berörda produktens identitet kan garanteras och om det kan garanteras att det inte har funnits någon risk för angrepp av de skadegörare som anges i bilagorna I och II efter det att producenten har levererat produkten.

 Förfarandet då växtpasset ersätts måste följa de bestämmelser som får fastställas enligt punkt 4.

 Det ersättande växtpasset måste vara märkt med ett särskilt märke, som har bestämts i enlighet med punkt 4 och av vilket framgår den ursprungliga producentens nummer eller, om det har skett en förändring i växternas sundhetstillstånd, vem som är ansvarig för den förändringen.

4.   ►M4  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , kan genomförandebestämmelser fastställas för följande:

 Det närmare förfarandet vid utfärdande av de växtpass som fastställs i punkt 1.

 De villkor enligt vilka ett växtpass får ersättas i enlighet med punkt 3 första strecksatsen.

 Det närmare förfarandet vid ersättning av det nya pass som fastställs i punkt 3 tredje strecksatsen.

 Det särskilda märke som krävs för det ersättande pass som fastställs i punkt 3 femte strecksatsen.

Artikel 11

1.  Om det, på grundval av den undersökning som fastställs i artikel 6.1, 6.3 och 6.4 och som utförs i enlighet med artikel 6.5, inte anses att villkoren i de punkterna är uppfyllda, skall det, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel, inte utfärdas något växtpass.

2.  I de särskilda fall där det, med beaktande av resultaten av den berörda undersökningen, är säkerställt att en del av de växter eller växtprodukter som odlas, produceras eller används av producenten, eller av annan anledning finns på hans fastighet, eller att en del av det odlingssubstrat som används där inte utgör någon risk för spridning av skadegörare, skall punkt 1 inte tillämpas för den delen ►M4  och ett växtpass får användas ◄ .

3.  I den mån punkt 1 är tillämplig, skall de berörda växterna, växtprodukterna eller odlingssubstraten underkastas en eller flera av följande officiella åtgärder:

 Lämplig behandling, följd av utfärdandet av ett lämplig växtpass i enlighet med artikel 10, om det anses att villkoren, till följd av behandlingen, är uppfyllda.

 Ett tillstånd att under officiell kontroll förflytta produkterna till zoner där de inte utgör någon ytterligare fara.

 Ett tillstånd att under officiell kontroll förflytta produkterna till platser där industriell bearbetning äger rum.

 Destruktion.

►M4  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , får genomförandebestämmelser fastställas rörande följande:

 De villkor enligt vilka en eller flera av de ovan nämnda åtgärderna måste vidtas eller inte får vidtas.

 Närmare detaljer och villkor rörande de ovan nämnda åtgärderna.

4.  I den mån punkt 1 är tillämplig, skall producentens verksamhet uppskjutas helt eller delvis tills det är säkerställt att risken för spridning av skadegörare är undanröjd. Så länge verksamheten är uppskiuten skall de relevanta bestämmelserna i artikel 10 inte tillämpas.

5.  Om det, på grundval av en officiell kontroll som har utförts i enlighet med artikel 6.6, anses att de produkter som avses i denna inte är fria från de skadegörare som anges i bilagorna I och II, skall tillämpliga delar av punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel tillämpas.

▼M4

Artikel 12

1.  Medlemsstaterna skall organisera officiella kontroller för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv följs, i synnerhet i artikel 10.2, och de skall utföras genom stickprover och utan åtskillnad på grund av växternas, växtprodukternas eller de andra föremålens ursprung, och i enlighet med följande bestämmelser:

 Sporadisk kontroll, när som helst och var som helst då växter, växtprodukter eller andra föremål flyttas.

 Sporadisk kontroll på fastigheter där växter, växtprodukter eller andra föremål odlas, produceras, lagras eller utbjuds till försäljning, samt på köpares fastigheter.

 Sporadisk kontroll samtidigt med eventuell annan dokumentkontroll som utförs av andra orsaker än sådana som rör växtskydd.

Kontrollerna skall utföras regelbundet på sådana fastigheter som är uppförda i ett officiellt register i enlighet med artiklarna 10.3 och 13c.1 b och får utföras regelbundet på fastigheter som är uppförda i ett officiellt register i enlighet med artikel 6.6.

Kontrollerna måste vara riktade om det har framkommit fakta som tyder på att en eller flera av bestämmelserna i detta direktiv inte har följts.

2.  Köpare som i kommersiellt syfte köper växter, växtprodukter eller andra föremål skall, i egenskap av slutliga användare som bedriver yrkesmässig växtproduktion, behålla de tillhörande växtpassen i minst ett år och hänvisa till dem i sin bokföring.

Inspektörer skall ha tillgång till växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen på alla stadier av produktions- och försäljningskedjan. De skall ha rätt att göra alla de undersökningar som är nödvändiga för den officiella kontrollen i fråga, inklusive sådana som avser växtpass och bokföring.

3.  Medlemsstaterna kan vid de officiella kontrollerna bistås av de experter som avses i artikel 21.

4.  Om det genom de officiella kontroller som utförs i enlighet med punkterna 1 och 2 fastslås att växter, växtprodukter eller andra föremål utgör en risk för spridning av skadegörare, skall de underkastas officiella åtgärder i enlighet med artikel 11.3.

Utan att det påverkar de anmälningar och den information som krävs enligt artikel 16, skall medlemsstaterna se till att den enda myndigheten i den mottagande medlemsstaten, då de berörda växterna, växtprodukterna eller andra föremålen kommer från en annan medlemsstat, omedelbart underrättar den enda myndigheten i den medlemsstaten och kommissionen om sina upptäckter och om de officiella åtgärder som den avser att vidta eller som har vidtagits. I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får ett standardiserat informationssystem upprättas.

Artikel 13

1.  Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar tillämpningen av

 bestämmelserna i artiklarna 3.3, 13b.1, 13b.2, 13b.3, 13b.4 och 13b.5,

 de särskilda krav och villkor som föreskrivs i undantag som antas enligt artikel 15.1, i likvärdiga åtgärder som antas enligt artikel 15.2 eller i nödfallsåtgärder som antas enligt artikel 16, samt

 särskilda överenskommelser om frågor som behandlas i denna artikel mellan gemenskapen och ett eller flera tredje länder,

se till att växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga V, del B, och som kommer från ett tredje land och införs till gemenskapens tullområde, från och med införseln underkastas tullövervakning enligt artikel 37.1 i gemenskapstullkodexen och även ställs under de ansvariga officiella organens tillsyn. De får bara hänföras till ett av tullförfarandena enligt leden a, d, e, f och g i artikel 4.16 i gemenskapstullkodexen, om de formaliteter som specificeras i artikel 13a har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 13c.2, så att det som ett resultat av dessa formaliteter och i den utsträckning som det kan fastställas, konstateras

i) 

 att växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen inte är smittade av skadegörare som anges i bilaga I, del A, och

 att de, beträffande de växter och växtprodukter som anges i bilaga II, del A, inte är smittade av de relevanta skadegörare som anges i den bilagan, och

 att de, när det gäller de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga IV, del A, uppfyller de särskilda krav som anges i den bilagan, eller, när det är tillämpligt, överensstämmer med det alternativ som anges i certifikatet enligt artikel 13a.4 b, och

ii) att de växter, växtprodukter eller andra föremål som åtföljs av ”sundhetscertifikat” eller ”sundhetscertifikat för återexport” i original, som är utfärdade i enlighet med bestämmelserna i artikel 13a.3 och 13a.4 eller, i förekommande fall, att originaldokument eller alternativa dokument eller märkningar som är fastställda och godkända enligt genomförandebestämmelserna åtföljer eller är fastsatta vid, eller på annat sätt placerade på föremålet i fråga.

Elektronisk certifiering får godkännas under förutsättning att de relevanta villkoren i genomförandebestämmelserna är uppfyllda.

Även officiellt certifierade kopior får godkännas i undantagsfall, som skall anges i genomförandebestämmelserna.

De genomförandebestämmelser som avses i ii får antas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

2.  Punkt 1 skall i fråga om växter, växtprodukter eller andra föremål avsedda för en skyddad zon tillämpas med avseende på skadegörare och de särskilda krav som anges i del B i bilagorna I, II respektive IV för den skyddade zonen i fråga.

3.  Medlemsstaterna skall föreskriva att andra växter, växtprodukter eller föremål än de som avses i punkterna 1 och 2 som kommer från tredje land och som införs till gemenskapens tullområde, från och med införseln får stå under de officiella organens tillsyn när det gäller första, andra eller tredje strecksatsen i punkt 1 i. Till dessa växter, växtprodukter eller föremål räknas trä i form av stödjevirke, avståndsklossar, lastpallar eller emballage som i praktiken används vid transport av alla slags föremål.

Om det ansvariga officiella organet utnyttjar den möjligheten skall de berörda växterna, växtprodukterna eller föremålen stå under den tillsyn som avses i punkt 1 tills de tillämpliga formaliteterna har fullgjorts, så att det är möjligt att fastställa, som ett resultat av dessa formaliteter och i den utsträckning som det kan fastställas, att de uppfyller de relevanta kraven enligt detta direktiv.

Genomförandebestämmelser om vilken typ av information om växter, växtprodukter och föremål, inbegripet de olika typerna av trä, enligt första stycket, som importörer eller deras tullföreträdare skall lämna till de ansvariga officiella organen och på vilket sätt informationen skall översändas skall antas enligt förfarandet i 18.2.

4.  Om det finns risk för att skadegörare sprids skall medlemsstaterna utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 13c.2 a även tillämpa bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 på växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av någon av de tullgodkända behandlingar eller användningar som anges i leden b-e i artikel 4.15 i gemenskapstullkodexen eller enligt de tullförfaranden som fastställs i leden b och c i artikel 4.16 i denna kodex.

Artikel 13a

1.  

a) De formaliteter som avses i artikel 13.1 skall bestå av noggranna kontroller som de ansvariga officiella organen skall utföra av minst

i) varje försändelse som enligt tullformaliteterna anges bestå av eller innehålla växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i artikel 13.1, 13.2 eller 13.3, på respektive villkor, eller

ii) varje parti, när det gäller en försändelse som består av olika partier, som enligt tullformaliteterna anges bestå av eller innehålla sådana växter, växtprodukter eller andra föremål.

b) Vid kontrollerna skall det avgöras

i) om försändelsen eller partiet åtföljs av de certifikat, alternativa handlingar eller märkningar som krävs enligt artikel 13.1 ii (dokumentkontroll),

ii) om försändelsen eller partiet i sin helhet eller genom ett eller flera stickprov konstateras bestå av, eller innehålla de växter, växtprodukter eller andra föremål som angetts i de dokument som krävs (identitetskontroll), och

iii) om försändelsen eller partiet eller träemballaget i sin helhet eller genom ett eller flera stickprov, inklusive emballaget och i förekommande fall transportfordonen, uppfyller kraven i detta direktiv, enligt artikel 13.1 i (växtskyddskontroller), samt om artikel 16.2 är tillämplig.

2.  Identitets- och växtskyddskontrollerna skall utföras mindre ofta om

 verksamhet vad gäller kontroller av växter, växtprodukter eller andra föremål i försändelsen eller partiet redan förekommit i avsändande tredje land, enligt de tekniska arrangemang som avses i artikel 13b.6, eller

 växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i försändelsen eller i partiet finns förtecknade i de genomförandebestämmelser som antagits i detta syfte enligt punkt 5 b, eller

 växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i försändelsen eller i partiet kommit från ett tredje land för vilket, i eller enligt övergripande internationella fytosanitära avtal som grundar sig på principen om ömsesidig behandling mellan gemenskapen och ett tredje land, bestämmelser anförs om att identitets- och växtskyddskontrollerna skall utföras mindre ofta,

såvida det inte finns starka skäl att förmoda att kraven i direktivet inte efterlevs.

Växtskyddskontrollerna får även utföras mindre ofta om uppgifter från kommissionen, grundade på erfarenheter från tidigare införsel till gemenskapen av sådant material med samma ursprung, som bekräftats av samtliga berörda medlemsstater, och efter samråd med den kommitté som avses i artikel 18, ger belägg för att växterna, växtprodukterna eller andra föremål i försändelsen eller i partiet uppfyller kraven i detta direktiv, under förutsättning att de särskilda villkor som specificerats i genomförandebestämmelser enligt punkt 5 c är uppfyllda.

3.  Officiellt ”sundhetscertifikat” eller ”sundhetscertifikat för återexport” som avses i artikel 13.1 ii skall ha utfärdats på minst ett av gemenskapens officiella språk och enligt de lagar och andra författningar som antagits i det exporterande eller återexporterande tredje landet enligt Internationella växtskyddskonventionen, oavsett om landet är part i denna eller inte. Det skall ställas till ”växtskyddsmyndigheterna i Europeiska gemenskapens medlemsstater” enligt artikel 1.4 första stycket sista meningen.

Certifikatet får inte ha utfärdats tidigare än 14 dagar före det datum då de växter, växtprodukter eller andra föremål som det avser lämnar det tredje land där det utfärdats.

Certifikatet skall, oberoende av utformning, omfatta de uppgifter som återfinns i modellerna i bilagan till Internationella växtskyddskonventionen.

Det skall utformas enligt någon av de modeller som kommissionen fastställt enligt punkt 4. Certifikatet skall ha utfärdats av myndigheter med befogenhet att göra detta enligt lagar och andra författningar i det berörda tredje landet, som enligt bestämmelserna i Internationella växtskyddskonventionen skall redovisas för FAO:s generaldirektör, eller, när det gäller tredje land som inte är part i Internationella växtskyddskonventionen, till kommissionen. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om de redovisningar som mottagits.

4.  

a) Det skall, i enlighet med förfarandet i artikel 18.2, fastställas vilka av de modeller som förekommer i olika versioner av bilagan till Internationella växtskyddskonventionen som kan godkännas. Enligt samma förfarande får alternativa specificeringar för ”sundhetscertifikat” eller ”sundhetscertifikat för återexport” fastställas för tredje land som inte är part i Internationella växtskyddskonventionen.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 15.4 skall det i certifikaten, då dessa gäller växter, växtprodukter eller andra föremål som finns upptagna i bilaga IV, del A, avsnitt I, eller i del B, under rubriken ”Ytterligare upplysningar” i förekommande fall anges vilket särskilt krav, av dem som tagits upp som alternativ på tillämplig plats i de olika delarna av bilaga IV, som har uppfyllts. Denna specificering skall göras genom hänvisning till den relevanta punkten i bilaga IV.

c) Beträffande växter, växtprodukter eller andra föremål för vilka särskilda krav enligt bilaga IV, del A eller del B, är tillämpliga, skall det officiella ”sundhetscertifikat” som avses i artikel 13.1 ii ha utfärdats i det tredje land där växterna, växtprodukterna och de andra föremålen har sitt ursprung (”ursprungsland”).

d) Om de relevanta särskilda kraven kan uppfyllas även på andra platser än på ursprungsorten, eller då inga särskilda krav gäller, får ”sundhetscertifikatet” ha utfärdats i det tredje land varifrån växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen kommer (”avsändande land”).

5.  I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får genomförandebestämmelser fastställas för

a) fastställande av förfaranden för växtskyddskontroller enligt punkt 1 b iii med angivande av provernas lägsta antal och minsta omfattning,

b) upprättande av förteckningar över växter, växtprodukter eller andra föremål som skall genomgå växtskyddskontroll mindre ofta enligt punkt 2 första stycket andra strecksatsen,

c) specificering av de särskilda villkoren för det fall som avses i punkt 2 andra stycket samt kriterierna för arten av och nivån på den minskade omfattningen av växtskyddskontrollerna.

Kommissionen får låta riktlinjer avseende punkt 2 ingå i de rekommendationer som avses i artikel 21.6.

Artikel 13b

1.  Medlemsstaterna skall se till att försändelser eller partier som kommer från ett tredje land, men som enligt tullformaliteterna inte anges bestå av eller innehålla växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V, del B, också kontrolleras av ansvariga officiella organ, om det finns välgrundade skäl att misstänka förekomst av sådana växter, växtprodukter eller andra föremål.

Om det vid tullkontroll visar sig att en försändelse eller ett parti som kommer från ett tredje land består av eller innehåller odeklarerade växter, växtprodukter eller andra föremål av sådan typ som anges i bilaga V, del B, skall medlemsstaterna se till att det kontrollerande tullkontoret omedelbart informerar det officiella organet i sin medlemsstat i enlighet med det samarbete som avses i artikel 13c.4.

Om det när en kontroll genomförts av de ansvariga officiella organen fortfarande råder tvivel om varans identitet, särskilt angående växternas eller växtprodukternas släkte, art eller ursprung, skall försändelsen anses innehålla växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V, del B.

2.  Förutsatt att det inte föreligger någon risk för spridning av skadegörare inom gemenskapen

a) skall artikel 13.1 inte tillämpas på införsel till gemenskapen när växter, växtprodukter eller andra föremål flyttas från en punkt till en annan inom gemenskapen och därvid passerar genom ett tredje lands territorium utan att deras tullstatus förändras (intern transitering),

b) skall artiklarna 13.1 och 4.1 inte tillämpas på införsel till gemenskapen av växter, växtprodukter eller andra föremål som flyttas från en punkt till en annan inom ett eller två tredje länder och som därvid passerar genom gemenskapens territorium enligt vederbörliga tullförfaranden utan att deras tullstatus förändras.

3.  Utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4 avseende bilaga III och förutsatt att det inte finns risk för att skadegörare sprids i gemenskapen, behöver artikel 13.1 inte tillämpas på införsel till gemenskapen av små kvantiteter växter, växtprodukter, livsmedel eller foder om det rör sig om växter eller växtprodukter som ägaren eller mottagaren avser att använda i icke-industriellt och icke-kommersiellt syfte eller för konsumtion under transporten.

I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får närmare föreskifter antas om villkoren för genomförandet av denna bestämmelse, däribland fastställandet av ”små kvantiteter”.

4.  Artikel 13.1 skall på särskilda villkor inte tillämpas vid införsel till gemenskapen av växter, växtprodukter eller andra föremål i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval. De särskilda villkoren skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

5.  Förutsatt att det inte föreligger någon risk för spridning av skadegörare i gemenskapen får en medlemsstat anta ett undantag om att artikel 13.1 inte skall tillämpas i enskilda specificerade fall avseende växter, växtprodukter eller andra föremål som odlas, produceras eller används i omedelbart angränsande områden i tredje land och förs in till medlemsstaten i avsikt att utnyttjas på närliggande ställen inom medlemsstatens gränsområde.

När en medlemsstat beviljar ett sådant undantag skall den ange platsen och användarens namn. Dessa uppgifter skall uppdateras regelbundet och stå till kommissionens förfogande.

Växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av undantag enligt första stycket skall åtföljas av dokument av vilka det framgår var i det tredje landet växterna, växtprodukterna och de andra föremålen har sitt ursprung.

6.  Det kan, med hjälp av tekniska arrangemang mellan kommissionen och de behöriga organen i vissa tredje länder som godkänns i enlighet med förfarandet i artikel 18.2, avtalas att de verksamheter som avses i artikel 13.1 i också får utföras under kommissionens överinseende och i enlighet med relevanta bestämmelser i artikel 21 i det avsändande tredje landet, i samarbete med den officiella växtskyddsmyndigheten i det landet.

Artikel 13c

1.  

a) De formaliteter som anges i artikel 13a.1, de kontroller som föreskrivs i artikel 13b.1 samt kontrollerna för att verifiera att bestämmelserna i artikel 4 avseende bilaga III beaktas, skall genomföras såsom anges i punkt 2 i samband med de formaliteter som krävs för hänförandet till ett tullförfarande enligt artikel 13.1 eller 13.4.

De skall genomföras enligt bestämmelserna i den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor, särskilt bilaga 4 i denna, som godkändes genom rådets förordning (EEG) nr 1262/84 ( 10 ).

b) Medlemsstaterna skall föreskriva att importörer av växter, växtprodukter eller andra föremål som förtecknas i bilaga V, del B, måste vara upptagna i en medlemsstats officiella register med ett officiellt registreringsnummer, oavsett om de är producenter eller inte. Artikel 6.5 tredje och fjärde stycket skall följaktligen tillämpas för sådana importörer.

c) Medlemsstaterna skall också föreskriva följande:

i) Importörer eller deras tullföreträdare skall, på försändelser som består av eller innehåller växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V, del B, på åtminstone ett av de dokument som krävs för hänförande till ett tullförfarande enligt artikel 13.1 eller 13.4, hänvisa till försändelsens sammansättning genom följande upplysningar:

 Angivande av slag av växter, växtprodukter eller andra föremål med hjälp av koderna i Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric).

 Formuleringen ”Denna försändelse innehåller produkter som omfattas av växtskyddskrav” eller likvärdig märkning som införseltullkontoret och det officiella organet vid införselorten kommit överens om.

 Referensnummer på det eller de växtskyddsdokument som krävs.

 Importörens officiella registreringsnummer enligt led b.

ii) Myndigheter på flygplatser eller i hamnar, importörer eller aktörer skall, så snart de får kännedom om en omedelbart förestående ankomst av sådana försändelser, enligt inbördes överenskommelse i förväg meddela detta till införseltullkontoret och det officiella organet vid införselorten.

Medlemsstaterna får tillämpa tillämpliga delar av denna bestämmelse, när det gäller landtransporter, särskilt när ankomsten förväntas utanför de normala arbetstider som gäller för det berörda officiella organet eller annat kontor enligt punkt 2.

2.  

a) Dokumentkontroller och även de kontroller som avses i artikel 13b.1 samt kontrollerna för att verifiera att bestämmelserna i artikel 4 avseende bilaga III följs måste göras av det officiella organet vid införselorten eller, enligt överenskommelse mellan det ansvariga officiella organet och tullmyndigheterna i den medlemsstaten, av införseltullkontoret.

b) ”Identitetskontroller” och ”växtskyddskontroller” måste utföras, utan att leden c och d åsidosätts, av det officiella organet vid införselorten i samband med de tullformaliteter som krävs för att hänföra varor till ett tullförfarande i enlighet med artikel 13.1 eller 13.4 och antingen på samma plats som dessa formaliteter, i lokaler som tillhör det officiella organet vid införselorten, eller på någon annan plats i närheten som har utsetts eller godkänts av tullmyndigheterna och det ansvariga officiella organet och som inte är den bestämmelseort som anges i led d.

c) Vid transitering av icke-gemenskapsvaror får emellertid det officiella organet vid införselorten bestämma, efter överenskommelse med det eller de officiella organen vid bestämmelseorten, att samtliga identitets- eller växtskyddskontroller eller delar av dessa skall utföras av det officiella organet vid bestämmelseorten, antingen i dess lokaler eller på annan plats i närheten som har utsetts eller godkänts av tullmyndigheterna och det ansvariga officiella organet och som inte är den bestämmelseort som anges i led d. Om ingen sådan överenskommelse träffats skall hela identitets- eller växtskyddskontrollen utföras av det officiella organet vid införselorten på någon av de platser som anges i led b.

d) I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får vissa fall eller omständigheter specificeras då identitetskontroller och växtskyddskontroller får genomföras på bestämmelseorten, till exempel en produktionsort, godkänd av det officiella organet och de tullmyndigheter som har ansvar för det område där bestämmelseorten är belägen, i stället för på de ovan nämnda platserna, förutsatt att bestämmelser och särskilda garantier och dokument för transporten av växter, växtprodukter och andra föremål uppfylls.

e) Enligt förfarandet i artikel 18.2 skall genomförandebestämmelser fastställas avseende

 minimivillkoren för genomförande av växtskyddskontroller enligt leden b, c och d,

 de särskilda garantierna och dokumenten för transporten av växter, växtprodukter och andra föremål till de platser som anges i leden c och d för att säkerställa att det inte finns någon risk för att skadegörare sprids under transporten,

 särskilda garantier och minimivillkor för godkännande av bestämmelseorten för lagring samt lagringsförhållandena, tillsammans med specificeringen av fallen enligt led d.

f) I samtliga fall skall växtskyddskontrollerna betraktas som en integrerad del av de formaliteter som avses i artikel 13.1.

3.  Medlemsstaterna skall föreskriva att de original eller den elektroniska form av certifikat eller av andra dokument utom märken enligt artikel 13.1 ii som visas upp för det ansvariga officiella organet vid dokumentkontroller i enlighet med bestämmelserna i artikel 13a.1 b led i efter kontroll skall förses med en stämpel från det organet tillsammans med organets namn och det datum då dokumentet visades upp.

Ett standardiserat system för specificerade växter avsedda för plantering får införas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 för att se till att uppgifterna i certifikatet sänds över till det officiella organ som ansvarar för varje medlemsstat eller område som utgör bestämmelseorten för växter som ingår i försändelsen eller där de skall planteras.

4.  Varje medlemsstat skall skicka en skriftlig förteckning till kommissionen och till övriga medlemsstater över de orter som utsetts till införselorter. Även ändringar av denna förteckning skall utan dröjsmål skickas i skriftlig form.

Medlemsstaterna skall på eget ansvar upprätta en förteckning över de orter som anges i punkterna 2 b och 2 c och bestämmelseorter enligt punkt 2 d. Kommissionen skall ha tillgång till dessa förteckningar.

Varje officiellt organ på införselorten och varje officiellt organ på bestämmelseorten som utför identitets- eller växtskyddskontroller måste uppfylla vissa minimivillkor när det gäller infrastruktur, personal och utrustning.

Dessa minimivillkor skall fastställas i genomförandebestämmelserna i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

I enlighet med samma förfarande skall tillämpningsföreskrifter fastställas för

a) den typ av dokument som erfordras för hänförande av varor till ett tullförfarande och på vilka de uppgifter som anges i punkt 1 c i skall lämnas,

b) samarbetet mellan

i) det officiella organet på införselorten och det officiella organet på bestämmelseorten,

ii) det officiella organet på införselorten och införseltullkontoret,

iii) det officiella organet på bestämmelseorten och bestämmelsetullkontoret,

iv) det officiella organet på införselorten och bestämmelsetullkontoret.

Dessa föreskrifter skall inbegripa modeller till de dokument som skall användas vid samarbetet och hur dessa dokument skall överlämnas, förfarandena för informationsutbyte mellan de ovannämnda officiella organen och kontoren samt de åtgärder som måste vidtas för att bevara partiernas och försändelsernas identitet och för att skydda mot risken för spridning av skadegörare, särskilt under transporterna, till dess att de tullformaliteter som krävs har fullgjorts.

5.  Gemenskapen skall bevilja medlemsstaterna ett finansiellt bidrag för att stärka infrastrukturerna för undersökningarna i den mån dessa gäller växtskyddskontroller som utförs i enlighet med punkt 2 b eller 2 c.

Syftet med detta bidrag skall vara att vid andra undersökningsplatser än bestämmelseorten förbättra tillgången till den utrustning och de installationer som krävs för att undersökningar och granskningar skall kunna genomföras och, om möjligt, för att de åtgärder som föreskrivs i punkt 7 skall kunna genomföras utöver den nivå som redan har uppnåtts genom att de minimikrav som fastställs i tillämpningsföreskrifterna enligt punkt 2 e uppfylls.

Kommissionen skall föreslå att lämpliga anslag för detta syfte tas upp i Europeiska unionens allmänna budget.

Inom gränserna för de anslag som finns tillgängliga för detta ändamål skall gemenskapens bidrag täcka upp till 50 % av de utgifter som har ett direkt samband med förbättring av utrustning och installationer.

Närmare föreskrifter för det finansiella bidraget från gemenskapen skall fastställas i en tillämpningsförordning i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

Tilldelningen av gemenskapens finansiella bidrag och beloppets storlek skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 på grundval av de upplysningar och handlingar som den berörda medlemsstaten har tillhandahållit och, i förekommande fall, på grundval av resultaten av de utredningar som under kommissionens överinseende har utförts av de experter som avses i artikel 21, och beroende på de anslag som finns tillgängliga för dessa ändamål.

6.  Artikel 10.1 och 10.3 skall i tillämpliga delar gälla för de växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i artikel 13, i den mån de anges i bilaga V, del A, och om det på grundval av de formaliteter som avses i artikel 13.1 anses att de villkor som fastställs där är uppfyllda.

7.  Om det på grundval av de formaliteter som avses i artikel 13.1 inte anses att de villkor som fastställs där är uppfyllda skall en eller flera av följande officiella åtgärder omedelbart vidtas:

a) Förbud mot att till gemenskapen införa försändelsen, helt eller delvis.

b) Förflyttning, under officiell övervakning i enlighet med lämpligt tullförfarande, under deras förflyttning i gemenskapen till en destinationsort utanför gemenskapen.

c) Avlägsnande av nedsmittade/angripna varor från försändelsen.

d) Destruktion.

e) Karantän till dess att resultaten från undersökningarna eller de officiella proverna är tillgängliga.

f) I undantagsfall och endast under särskilda omständigheter lämplig behandling, om medlemsstatens ansvariga officiella organ anser att villkoren kommer att uppfyllas till följd av behandlingen och att risken för spridning av skadegörare är undanröjd; den lämpliga behandlingsåtgärden kan även avse skadegörare som inte anges i bilagorna I och II.

Artikel 11.3 andra stycket skall gälla i tillämpliga delar.

I fråga om förbud mot införsel enligt led a eller förflyttning ut ur gemenskapen enligt led b eller avlägsnande enligt led c skall medlemsstaterna föreskriva att de sundhetscertifikat eller sundhetscertifikat för återexport samt alla andra dokument som visades upp när växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen presenterades för införsel till deras territorium skall annulleras av det ansvariga officiella organet. Vid annullering skall det ansvariga organet stämpla certifikaten eller dokumenten på ett väl synligt ställe på framsidan med en triangulär stämpel i rött med orden ”certifikatet annullerat” eller ”dokumentet annullerat”, tillsammans med organets namn och datum för förbudet, för början av förflyttningar till en bestämmelseort utanför gemenskapen eller för avlägsnandet. Orden skall vara skrivna med versaler på minst ett av gemenskapens officiella språk.

8.  Utan att det påverkar de anmälningar och den information som krävs enligt artikel 16, skall medlemsstaterna se till att de ansvariga officiella organen informerar växtskyddsmyndigheten i det tredje land som är ursprungsland eller leverantör och kommissionen om samtliga fall då växter, växtprodukter eller andra föremål som kommer från det aktuella tredje landet har vägrats införsel på grund av att de inte uppfyller kraven beträffande växtskydd, och om skälen till att införsel vägrats, utan att detta påverkar tillämpningen av den åtgärd som medlemsstaten eventuellt kommer att vidta eller redan har vidtagit avseende den försändelse som vägrats införsel. Denna information skall ges så snart som möjligt så att de berörda växtskyddsmyndigheterna, och i tillämpliga fall även kommissionen, kan undersöka fallet, särskilt i syfte att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att liknande fall upprepas i framtiden. I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får ett standardiserat informationssystem upprättas.

Artikel 13d

1.  Medlemsstaterna skall svara för uppbörden av avgifter (”växtskyddsavgift”) för att täcka kostnaderna för de dokument-, identitets- och växtskyddskontroller som föreskrivs i artikel 13a.1 och som skall genomföras enligt artikel 13. Avgiftsnivån skall avspegla följande:

a) Löner, inbegripet sociala avgifter, till de inspektörer som deltar i de ovan nämnda kontrollerna.

b) Kontor, övriga anläggningar, verktyg och utrustning till inspektörerna.

c) Provtagning för visuell undersökning eller för laboratorietestning.

d) Laboratorietestningar.

e) Den administrativa verksamhet (inbegripet allmänna driftskostnader) som krävs för att genomföra kontrollerna i fråga på ett effektivt sätt, vilket kan inbegripa kostnader för utbildning och fortbildning av inspektörer.

2.  Medlemsstaterna kan antingen fastställa växtskyddsavgiften på grundval av en noggrann kostnadsberäkning enligt punkt 1 eller tillämpa den standardavgift som anges i bilaga VIIIa.

Om identitets- och växtskyddskontroller i enlighet med artikel 13a.2 genomförs mindre ofta för en viss grupp av växter, växtprodukter eller andra föremål med ursprung i vissa tredje länder skall den växtskyddsavgift som medlemsstaterna tar ut reduceras för alla försändelser och partier i den gruppen i proportion till detta, oavsett om de skall kontrolleras eller inte.

Genomförandebestämmelser får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 för att besluta om storleken av denna reducerade växtskyddsavgift.

3.  När växtskyddsavgiften fastställs av en medlemsstat på grundval av de kostnader som det ansvariga officiella organet i den medlemsstaten har haft, skall de berörda medlemsstaterna tillställa kommissionen rapporter i vilka metoden för beräkning av avgifterna med hänsyn till uppgifterna i punkt 1 anges.

Avgifter som tas ut i enlighet med bestämmelserna i första stycket får inte vara högre än den faktiska kostnad som medlemsstatens officiella ansvariga organ ådrar sig.

4.  Ingen direkt eller indirekt återbetalning av de avgifter som föreskrivs i detta direktiv skall vara tillåten. Att en medlemsstat eventuellt tillämpar standardavgiften enligt bilaga VIIIa skall emellertid inte betraktas som en indirekt återbetalning.

5.  Den standardavgift som anges i bilaga VIIIa skall inte påverka extra avgifter för att täcka ytterligare kostnader som uppkommit under speciell verksamhet i samband med kontrollerna, till exempel oförutsedda resor eller väntetider för inspektörer beroende på försenade försändelser, kontroller som utförts utanför normal arbetstid, extra kontroller eller laboratorietestningar förutom de som föreskrivs i artikel 13 för att bekräfta slutsatser från kontrollerna, särskilda fytosanitära åtgärder som krävs enligt gemenskapslagstiftning som grundar sig på artiklarna 15 eller 16, åtgärder som vidtagits enligt artikel 13c.7 eller översättning av nödvändiga dokument.

6.  Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som skall ha befogenhet att ta ut växtskyddsavgiften. Avgiften skall betalas av importören eller hans tullföreträdare.

7.  Växtskyddsavgiften skall ersätta alla övriga avgifter som tas ut i medlemsstaterna på nationell, regional eller lokal nivå för de kontroller som avses i punkt 1 och utfärdande av intyg i samband med dessa.

Artikel 13e

”Sundhetscertifikat” och ”sundhetscertifikat för återexport”, som medlemsstaterna utfärdar enligt Internationella växtskyddskonventionen (IPPC) skall utformas enligt den standardiserade modellen i bilaga VII.

▼B

Artikel 14

Rådet skall på förslag av kommissionen anta de ändringar som skall göras till bilagorna.

Enligt förfarandet i ►M4  artikel 18.2 ◄ skall emellertid följande fastställas:

a) Nya nummer som läggs till bilaga III avseende vissa växter, växtprodukter eller andra föremål med ursprung i specificerade tredje länder, förutsatt att

i) dessa nummer förs in på begäran av en medlemsstat som redan tillämpar särskilda förbud avseende införsel av dessa produkter från tredje land,

ii) skadegörare som förekommer i ursprungslandet utgör en risk för växtskyddet i en del av eller i hela gemenskapen, och

iii) deras möjliga närvaro på produkterna i fråga inte kan upptäckas effektivt vid tiden för införseln.

b) Nya nummer som läggs till övriga bilagor avseende vissa växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i specificerade tredje land, förutsatt att

i) dessa nummer förs in på begäran av en medlemsstat som redan tillämpar särskilda förbud eller begränsningar avseende införsel av dessa produkter från tredje land, och

ii) skadegörare som förekommer i ursprungslandet utgör en risk för växtskyddet i en del av eller i hela gemenskapen avseende grödor för vilka det är omöjligt att förutsäga omfattningen av möjliga skador.

c) Alla ändringar av del B i bilagorna ►M4  i samråd med den berörda medlemsstaten ◄ .

d)  ►M4  Alla andra ändringar av bilagorna som kommer att göras mot bakgrund av den vetenskapliga eller tekniska utvecklingen eller, om detta är motiverat av tekniska skäl, i överensstämmelse med den risk som skadegöraren innebär ◄ .

▼M4

e) Ändringar av bilaga VIIIa.

▼B

Artikel 15

▼M4

1.  I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får undantag föreskrivas från

 artikel 4.1 och 4.2 avseende bilaga III, delarna A och B, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4.5 samt från artikel 5.1 och 5.2 samt artikel 13.1 i tredje strecksatsen avseende krav som avses i bilaga IV, del A, avsnitt I, och bilaga IV, del B,

 från artikel 13.1 ii beträffande trä, om likvärdigt skydd kan garanteras genom annan dokumentation eller märkning.

▼B

förutsatt att det är säkerställt att risken för spridning av skadegörare har förebyggts genom en eller flera av följande faktorer:

 Växternas eller växtprodukternas ursprung.

 Lämplig behandling.

 Särskilda försiktighetsåtgärder rörande användningen av växterna eller växtprodukterna.

Risken skall värderas på grundval av tillgänglig vetenskaplig och teknisk information. Om denna information är otillräcklig, skall den kompletteras med ytterligare förfrågningar och, i tilllämpliga fall, med undersökningar som utförs i växternas, växtprodukternas eller de andra föremålens ursprungsland, med kommissionens bemyndigande och i enlighet med relevanta bestämmelser i artikel 21.

Varje bemyndigande skall tillämpas individuellt för hela eller en del av gemenskapens territorium enligt villkor, som tar hänsyn till risken att produkten i fråga kan sprida skadegörare inom skyddade zoner eller inom vissa områden, och med hänsyn till olikheterna i de jordbruksmässiga och ekologiska förhållandena. I sådana fall skall medlemsstaterna uttryckligen undantas från de förpliktelser som följer av bestämmelserna ovan i de beslut enligt vilka bemyndigandena fastställs.

Risken skall uppskattas på grundval av tillgänglig vetenskaplig och teknisk information. Om denna information är otillräcklig, skall den kompletteras med ytterligare förfrågningar eller, i de fall då det är lämpligt genom undersökningar som utförs av kommissionen i de berörda växternas, växtprodukternas eller andra föremålens ursprungsland.

▼M4

2.  Enligt de förfaranden som avses i punkt 1 första stycket skall de växtskyddsåtgärder för export till gemenskapen som antagits av ett tredje land erkännas likvärdiga med de växtskyddsåtgärder som fastställs i detta direktiv, särskilt de som anges i bilaga IV, om detta tredje land objektivt visar gemenskapen att dess åtgärder når upp till gemenskapens växtskyddsnivå, och om detta bekräftas av slutsatser som grundar sig på resultat från kontroller, testningar och andra relevanta förfaranden som de experter som avses i artikel 21 har fått rimlig möjlighet att genomföra i det relevanta tredje landet.

På begäran från ett tredje land kommer kommissionen att inleda samråd i syfte att uppnå bilaterala eller multilaterala avtal om erkännande av likvärdighet hos angivna växtskyddsåtgärder.

3.  För beslut om undantag enligt punkt 1 första stycket eller om erkännande av likvärdighet enligt punkt 2 skall det ställas krav på att det exporterande landet officiellt skriftligen har konstaterat att villkoren i dessa punkter är uppfyllda i varje enskilt fall, och i beslutet skall det fastställas vilka uppgifter som den officiella bekräftelsen på detta skall innehålla.

4.  I de beslut som avses i punkt 3 skall det specificeras om eller på vilket sätt medlemsstaten skall underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje enskilt fall eller ett antal fall tillsammans.

▼B

Artikel 16

1.  Varje medlemsstat skall omedelbart till kommissionen och de andra medlemsstaterna ►M4  skriftligen ◄ anmäla förekomsten på dess territorium av någon av de skadegörare som anges i bilaga I, del A, avsnitt I, eller bilaga II, del A, avsnitt I, eller om förekomsten på en del av dess territorium där förekomsten av skadegörarna som anges i bilaga I, del A, avsnitt II eller i del B, eller i bilaga II del A, avsnitt II eller i del B tidigare var okänd.

Den skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att utrota eller, om detta är omöjligt, förhindra spridningen av de berörda skadegörarna. Den skall underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om de åtgärder som har vidtagits.

2.  Varje medlemsstat skall omedelbart till kommissionen och de andra medlemsstaterna ►M4  skriftligen ◄ anmäla faktisk eller misstänkt förekomst av skadegörare som inte anges i bilagorna I eller II, och vilkas förekomst tidigare var okänd på dess territorium. Den skall också informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om de skyddsåtgärder som den har vidtagit eller ämnar vidta. Dessa åtgärder skall bl.a. vara sådana att de förhindrar risken för spridning av den berörda skadegöraren på de andra medlemsstaternas territorier.

Vad gäller försändelser med växter, växtprodukter eller andra föremål från tredje land som anses medföra en överhängande fara för införsel eller spridning av de skadegörare som avses i punkt 1 och i första stycket i denna punkt, skall den berörda medlemsstaten omedelbart vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda gemenskapens territorium från den faran och informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta.

Då en medlemsstat anser att det föreligger en annan överhängande fara än den som avses i andra stycket, skall den omedelbart ►M4  skriftligen ◄ anmäla till kommissionen och till de andra medlemsstaterna vilka åtgärder den önskar skall vidtas. Om den anser att dessa åtgärder inte vidtas i tillräckligt god tid för att förhindra införsel eller spridning av en skadegörare på sitt territorium, får den tillfälligt vidta de ytterligare åtgärder som den bedömer är nödvändiga, så länge som kommissionen inte har vidtagit åtgärder i enlighet med punkt 3.

Kommissionen skall överlämna en rapport till rådet om genomförandet av denna bestämmelse samt eventuella förslag till åtgärder senast den 31 december 1992.

3.  I de fall som avses i punkterna 1 och 2 skall kommissionen undersöka situationen så snart som möjligt inom Ständiga kommittén för växtskydd. Med kommissionens bemyndigande kan undersökningar göras på platsen i enlighet med relevanta bestämmelser i artikel 21. Nödvändiga åtgärder ►M4  på grundval av en analys av den risk som de skadliga organismerna medför eller en preliminär analys av den risk som de skadliga organismerna medför i fall enligt punkt 2 ◄ får vidtas, inklusive sådana genom vilka det kan avgöras om de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit bör upphävas eller ändras enligt det förfarande som fastställs i ►M4  artikel 18.2 ◄ . Kommissionen skall följa situationens utveckling och skall på grundval av denna, enligt samma förfarande, ändra eller upphäva de ovan nämnda åtgärderna. Innan en åtgärd har fastställts enligt det ovan nämnda förfarandet, får medlemsstaten hålla fast vid de åtgärder som den har vidtagit.

4.  Tillämpningsföreskrifter för punkterna 1 och 2 skall vid behov fastställas ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

▼M4

5.  Om kommissionen inte har informerats om de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1 eller 2, eller om den anser att åtgärderna är otillräckliga, får den i avvaktan på ett möte i Ständiga kommittén för växtskydd vidta tillfälliga skyddsåtgärder på grundval av en preliminär analys av den risk som de skadliga organismerna medför för att utrota eller, om detta inte är möjligt, förhindra spridning av den berörda skadegöraren. Dessa åtgärder skall snarast möjligt underställas Ständiga kommittén för växtskydd för att bekräftas, ändras eller upphävas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

▼M4 —————

▼M4

Artikel 18

1.  Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för växtskydd, som inrättats genom rådets beslut 76/894/EEG ( 11 ), nedan kallad ”kommittén”.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

▼M4 —————

▼B

Artikel 20

1.  Detta direktiv påverkar inte gemenskapens bestämmelser om kraven på växtskydd för växter och växtprodukter, utom då det föreskriver eller uttryckligen tillåter striktare krav i detta avseende.

2.  Ändringar av detta direktiv, som är nödvändiga för att åstadkomma överensstämmelse med de av gemenskapens bestämmelser som avses i punkt 1, skall fastställas ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

3.  Medlemsstaterna får vidta särskilda växtskyddsåtgärder mot de skadegörare som vanligtvis angriper växter eller växtprodukter i lager då det gäller införsel till deras områden av växter eller växtprodukter, i synnerhet de som anges i bilaga VI och av deras emballage eller de fordon som transporterar dem.

Artikel 21

1.  För att säkerställa en korrekt och enhetlig tillämpning av detta direktiv, och utan att det påverkar de kontroller som utförs med medlemsstaternas bemyndigande, får kommissionen låta experter utföra kontroller med dess bemyndigande avseende de uppgifter som anges i punkt 3, på eller utanför platsen, i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Då sådana kontroller utförs i en medlemsstat, måste detta göras i samarbete med den officiella växtskyddsmyndigheten i den medlemsstaten, så som det specificeras i punkterna 4 och 5 och i enlighet med förfarandet i punkt 7.

2.  De experter som avses i punkt 1 kan vara

 anställda av kommissionen,

 anställda av medlemsstaterna, och kan ställas till kommissionens förfogande tillfälligt eller för särskilda uppgifter.

De skall åtminstone i en medlemsstat ha uppnått de kvalifikationer som krävs för personer som utför och övervakar officiella växtskyddsinspektioner.

▼M4

3.  De kontroller som avses i punkt 1 får omfatta följande arbetsuppgifter:

 Övervakning av undersökningar enligt artikel 6.

 Utförande av de officiella kontrollerna enligt artikel 12.3.

 Övervakning eller, inom ramen för bestämmelserna i punkt 5 femte stycket, utförande av kontroller enligt artikel 13.1 i samarbete med medlemsstaterna.

 Utförande eller övervakning av de verksamheter som specificeras inom ramen för de tekniska arrangemang som avses i artikel 13 b.6.

 Utförande av de undersökningar som avses i artiklarna 15.1, 15.2 och 16.3.

 Den övervakning som krävs i bestämmelserna om de villkor under vilka vissa skadegörare, växter, växtprodukter eller andra föremål får införas till eller flyttas inom gemenskapen, eller inom vissa skyddade zoner inom gemenskapen, i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval enligt artiklarna 3.9, 4.5, 5.5 och 13b.4.

 Övervakning i samband med de tillstånd som beviljats enligt artikel 15, i samband med åtgärder som medlemsstaterna vidtagit enligt artikel 16.1 eller 16.2, eller i samband med åtgärder som antagits enligt artikel 16.3 eller 16.5.

 Biträde till kommissionen i de ärenden som avses i punkt 6.

 Utförande av andra uppgifter som tilldelats experterna enligt de tillämpningsföreskrifter som avses i punkt 7.

▼B

4.  För utförandet av de uppgifter som anges i punkt 3, får de experter som avses i punkt 1

 besöka plantskolor, jordbruk och andra ställen där växter, växtprodukter eller andra föremål odlas eller har odlats, produceras eller har producerats, bearbetas eller har bearbetats samt lagras eller har lagrats,

 besöka ställen där undersökningar enligt artikel 6 eller kontroller enligt artikel 13 utförs,

 rådfråga befattningshavare från medlemsstaternas officiella växtskyddsmyndigheter,

 ledsaga medlemsstaternas nationella inspektörer under deras verksamhet för tillämpningen av detta direktiv.

5.  Under det samarbete som avses i punkt 1 andra stycket skall den officiella växtskyddsmyndigheten i den medlemsstaten i tillräckligt god tid meddelas om arbetsuppgiften så att nödvändiga arrangemang kan göras.

Medlemsstaterna skall vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att kontrollernas mål och effektivitet inte äventyras. De skall säkerställa att experterna utan hinder kan utföra sina uppgifter, och de skall vidta alla rimliga åtgärder för att på deras begäran förse dem med de nödvändiga resurser som finns tillgängliga, inklusive laboratorieutrustning och laboratoriepersonal. Kommissionen skall säkerställa att de kostnader som härrör från en sådan begäran skall ersättas, inom ramen för de medel som finns anslagna för det ändamålet i Europeiska uninens allmänna budget. ►M4  Denna bestämmelse gäller inte för utgifter till följd av följande typer av framställningar som görs när dessa experter deltar vid medlemsstaternas exportkontroller: laboratorietestning och provtagning för okulär besiktning eller för laboratorietestning, och som redan ingår i avgifterna enligt artikel 13d. ◄

Experterna skall, vid alla de tillfällen då den nationella lagstiftningen kräver det, vara förordnade i vederbörlig ordning av den officiella växtskyddsmyndigheten i den berörda medlemsstaten och skall följa samma regler och bruk som den medlemsstatens befattningshavare.

Om uppgiften består i att övervaka undersökningar som avses i artikel 6, att övervaka kontroller som avses i artikel 13.1 eller att genomföra undersökningar som avses i artikel 15.1 och i artikel 16.3, får inga beslut fattas på platsen. Experterna skall rapportera till kommissionen om sin verksamhet och sina slutsatser.

Om uppgiften består i att utföra kontroller enligt artikel 13.1, skall de kontrollerna utgöra en del av ett fastslaget kontrollprogram och de regler som den berörda medlemsstaten har ställt upp för förfarandet skall följas. Vid en gemensam inspektion tillåter emellertid den berörda medlemsstaten införsel av en försändelse till gemenskapen endast om dess växtskyddsmyndighet och kommissionen är överens. ►M4  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , får detta villkor utvidgas till att omfatta andra oåterkalleliga krav som tillämpas på försändelser före införseln till gemenskapen, om erfarenheten visar att en sådan utvidgning är nödvändig. Om gemenskapens expert och den nationella inspektören inte kommer överens, skall den berörda medlemsstaten i avvakten på ett beslut vidta de tillfälliga åtgärder som är nödvändiga.

Under alla omständigheter skall de nationella bestämmelserna vad gäller straffrättsliga procedurer och administrativa sanktioner tillämpas enligt det vanliga förfarandet. Om experterna upptäcker en förmodad överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv, skall detta anmälas till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

6.  Kommissionen skall

 upprätta ett nätverk för anmälan av nya förekomster av skadegörare,

 utfärda rekommendationer för hur de riktlinjer skall dras upp som experterna och de nationella inspektörerna skall följa då de utför sin verksamhet.

För att kunna bistå kommissionen i den senare uppgiften, skall medlemsstaterna meddela kommissionen om de nationella inspektionsförfaranden som råder på växtskyddsområdet.

7.  Kommissionen skall enligt det förfarande som fastställs i artikel 18 fastställa tillämpningsföreskrifter för denna artikel, inklusive sådana som är tillämpliga vid samarbete enligt punkt 1 andra stycket.

8.  Kommissionen skall senast den 31 december 1994 rapportera till rådet om erfarenheterna från genomförandet av bestämmelserna i denna artikel. Rådet skall, med kvalificerad majoritet och på kommissionens förslag, vidta nödvändiga åtgärder för att, om så är lämpligt, ändra dessa bestämmelser mot bakgrunden av dessa erfarenheter.

Artikel 22

I händelse av faktisk eller misstänkt förekomst till följd av införsel eller spridning inom gemenskapen av en skadegörare kan medlemsstaterna enligt artiklarna 23 och 24 beviljas ett ekonomiskt bidrag för ”sundhetskontroll” från gemenskapen för att täcka utgifter som har ett direkt samband med de nödvändiga åtgärder som har vidtagits eller planeras för att bekämpa skadegöraren i syfte att utrota den, eller om detta inte är möjligt, begränsa dess spridning. Kommissionen skall föreslå att lämpliga anslag för detta syfte tas upp i Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 23

1.  Den berörda medlemsstaten kan på begäran beviljas det ekonomiska bidrag från gemenskapen som nämns i artikel 23, om det konstateras att skadegöraren i fråga, oavsett om den räknas upp i bilagorna 1 och 2

 har anmälts i enlighet med artikel 16.1 eller 16.2 första stycket, och

 utgör en omedelbar fara för hela eller en del av gemenskapen på grund av sin förekomst i ett område där den antingen inte har påvisats tidigare eller har utrotats eller håller på att utrotas, och

 har förts in i detta område genom försändelser av växter, växtprodukter eller andra föremål som härrör från tredje land eller från ett annat område inom gemenskapen.

2.  Följande åtgärder anses nödvändiga enligt artikel 22:

a) Destruktion, desinfektion, sanering, sterilisering, rengöring eller varje annan behandling som utförs officiellt eller på officiell begäran när det gäller

i) växter, växtprodukter och andra föremål som utgör den eller de försändelser genom vilken skadegöraren fördes in i området i fråga och som anses vara angripna eller löper risk att bli angripna,

ii) växter, växtprodukter och andra föremål som anses vara angripna eller löper risk att angripas av den skadegörare som har införts och som härrör från växter i den eller de ifrågavarande försändelserna eller har befunnit sig i omedelbar närhet av växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i dessa försändelser eller växter som härrör från dem,

iii) växtsubstrat och mark som anses vara angripna eller löper risk att bli angripna av skadegöraren i fråga,

iv) produktions-, förpacknings-, emballage- och förvaringsmaterial, lager- eller packningslokaler och transportmedel som har varit i kontakt med alla eller några av de ovan angivna växterna, växtprodukterna eller andra föremålen,

b) undersökningar eller prover som har genomförts officiellt eller på officiell begäran för att kontrollera förekomsten eller omfattningen av den införda skadegörarens angrepp,

c) förbud mot eller begränsningar av användningen av växtsubstrat, odlingsbara områden eller lokaler samt andra växter, växtprodukter och föremål än materialet som ingår i den eller de ifrågavarande försändelserna eller som härrör från dessa om förbudet eller begränsningen är ett resultat av officiella beslut som fattas på grund av växtskyddsrisker som har samband med den införda skadegöraren.

3.  Betalningar med allmänna medel för att

 täcka alla eller en del av kostnaderna för de åtgärder som avses i punkt 2 a och b, utom de som hänför sig till de löpande utgifterna för driften av det ansvariga offentliga organet, eller

 helt eller delvis kompensera för andra sådana ekonomiska förluster utom förlust av inkomst, som har ett direkt samband med en eller flera av de åtgärder som beskrivs i punkt 2 c,

skall anses vara utgifter som har ett direkt samband med de nödvändiga åtgärderna enligt punkt 2.

Med undantag från första stycket i andra strecksatsen kan det ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ i en tillämpningsförordning anges i vilka fall kompensation för förlorad inkomst skall anses vara en utgift som har direkt samband med nödvändiga åtgärder och som omfattas av de villkor som i detta hänseende specificeras i punkt 5 samt de begränsningar av varaktigheten som är tillämpliga i dessa fall, varvid den längsta tiden skall var tre år.

4.  För att vara berättigad till ekonomiskt bidrag från gemenskapen och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16, skall den berörda medlemsstaten senast vid utgången av det kalenderår som följer på det år när förekomsten av skadegöraren upptäcktes hos kommissionen ansöka om bidrag och omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om

 hänvisningen till den anmälan som föreskrivs i punkt 1 första strecksatsen,

 skadegörarens art och omfattningen av dess förekomst enligt artikel 22 samt när och hur den upptäcktes,

 identiteten hos den försändelse som avses i punkt 1 tredje strecksatsen och genom vilken skadegöraren förts in,

 nödvändiga åtgärder som har vidtagits eller planeras och för vilka den ansöker om stöd samt en tidsplan för åtgärderna, och

 uppnådda resultatet och den verkliga eller beräknade utgift som har uppkommit eller som kommer att uppkomma samt hur stor del av denna utgift som täcks eller kommer att täckas av de allmänna medel som medlemsstaten har beviljat för genomförandet av de nämnda nödvändiga åtgärderna.

Om förekomsten av skadegöraren upptäcktes före den 30 januari 1997 skall det datumet anses vara dagen för upptäckt enligt denna punkt och punkt 5, under förutsättning att det verkliga datumet för upptäckt inte infaller före den 1 januari 1995. Denna bestämmelse skall dock inte tillämpas på inkomstförlust som inträffar senare när det gäller kompensation för inkomstförluster enligt punkt 3 andra stycket utom i undantagsfall, enligt de villkor som fastställs i en tillämpningsförordning som avses i punkt 3.

5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 skall beviljandet av och storleken på det ekonomiska bidraget från gemenskapen beslutas ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ med ledning av de upplysningar och de handlingar som den berörda medlemsstaten har tillhandahållit i enlighet med punkt 4 och, där så är lämpligt, med hjälp av de utredningar som med kommissionens bemyndigande i enlighet med artikel 16.3 första stycket har utförts av de experter som avses i artikel 21 och med beaktande av omfattningen av den fara som nämns i punkt 1 andra strecksatsen, samt beroende på vilka anslag som finns tillgängliga för detta syfte.

Inom gränserna för de tillgängliga anslagen för dessa ändamål skall det ekonomiska bidraget från gemenskapen täcka upp till 50%, och när det gäller kompensation för inkomstförlust enligt punkt 3 andra stycket, upp till 25% av de utgifter som har ett direkt samband med de nödvändiga åtgärder som avses i punkt 2, under förutsättning att dessa åtgärder har vidtagits inom en period som inte överstiger två år efter den dag då förekomsten av en skadegörare upptäcktes enligt artikel 22, eller som planeras för den perioden.

Den ovan nämnda perioden kan förlängas, enligt samma förfarande, om en undersökning av situationen ger vid handen att målet med åtgärderna kommer att uppnås inom en rimlig ytterligare tidsfrist. Det ekonomiska bidraget från gemenskapen skall minskas gradvis under de ifrågavarande åren.

Om en medlemsstat inte kan tillhandahålla de begärda upplysningarna om identifiering av försändelsen in enlighet med punkt 4 tredje strecksatsen, skall den ange förmodade källor till förekomsten och orsakerna till att försändelserna inte kunnat identifieras. Beviljande av de ekonomiska bidraget kan beslutas enligt samma förfarande beroende på resultatet av utvärderingen av upplysningarna.

Bestämmelser om tillämpningen av denna punkt skall fastställas i en tillämpningsförordning ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

6.  Mot bakgrund av hur situationen utvecklar sig inom gemenskapen, kan det ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ eller 19 beslutas att ytterligare åtgärder skall genomföras och att de åtgärder som den berörda medlemsstaten har genomfört eller planerar skall bli föremål för vissa krav eller tilläggsvillkor, om dessa är nödvändiga för att de eftersträvade målen skall uppnås.

Beviljande av det finansiella bidraget från gemenskapen för sådana ytterligare åtgärder, krav eller villkor skall beslutas enligt samma förfarande. Inom gränserna för de tillgängliga anslagen för dessa ändamål skall det ekonomiska bidraget från gemenskapen täcka upp till 50% av de utgifter som har ett direkt samband med de ytterligare åtgärderna, kraven eller villkoren i fråga.

När sådana ytterligare åtgärder, krav eller villkor i första hand är avsedda att skydda andra områden inom gemenskapen än den berörda medlemsstatens, kan det i enlighet med samma förfarande beslutas att det ekonomiska bidraget från gemenskapen skall täcka mer än 50% av utgifterna.

Det ekonomiska bidraget från gemenskapen skall ha begränsad varaktighet och avta gradvis under de ifrågavarande åren.

7.  Beviljandet av det ekonomiska bidraget från gemenskapen skall inte påverka de rättigheter som den berörda medlemsstaten eller enskilda personer kan ha gentemot tredje man, inbegripet andra medlemsstater i de fall som avses i artikel 24.3, för återbetalning av utgifter, kompensation för förluster eller annan skada enligt nationell lagstiftning, gemenskapslagstiftning eller internationell rätt. Dessa rättigheter skall fullt ut överföras till gemenskapen med verkan från utbetalningen av det ekonomiska bidraget, i sådan utsträckning att dessa utgifter, förluster eller annan skada täcks av detta bidrag.

8.  Det ekonomiska bidraget från gemenskapen kan betalas ut i flera delar.

Om det visar sig att det ekonomiska bidrag från gemenskapen som beviljats inte längre är motiverat, skall följande gälla:

Beloppet på det ekonomiska bidrag från gemenskapen som beviljats den berörda medlemsstaten enligt punkterna 5 och 6 kan antingen minskas eller dras in, om det - mot bakgrund av de upplysningar som medlemsstaten har tillhandahållit, resultatet av de utredningar som utförts av experter med kommissionens bemyndigande enligt artikel 21 eller resultaten av de lämpliga granskningar som kommissionen har genomfört i enlighet med förfaranden som liknar dem som avses i artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 januari 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna ( 12 ) - kan fastställas att

 det inte är berättigat att underlåta att genomföra de nödvändiga åtgärder som beslutas enligt punkterna 5 och 6 helt eller delvis eller att underlåta att iaktta regler och tidsgränser som fastställts i enlighet med dessa bestämmelser eller som krävs enligt de eftersträvade målen, eller

 åtgärderna inte längre är nödvändiga, eller

 en situation som den som anges i artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999 upptäcks.

9.  Artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken ( 13 ) skall tillämpas i tillämpliga delar.

10.  Den berörda medlemsstaten skall till gemenskapen återbetala hela eller en del av de belopp som utbetalats till den som ekonomiskt bidrag från gemenskapen som beviljats enligt punkterna 5 och 6, om det genom de informationskällor som räknas upp i punkt 8 kan fastställas att

a) de nödvändiga åtgärder som beaktas enligt punkterna 5 och 6

i) inte har genomförts, eller

ii) inte har genomförts på ett sätt som stämmer överens med de regler och de tidsfrister som fastställs enligt de bestämmelserna eller som krävs enligt de eftersträvande målen, eller

b) de utbetalda beloppen har använts för andra ändamål än dem för vilka det ekonomiska bidraget beviljats, eller

c) en situation som den anges i artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/1999 upptäcks.

De rättigheter som avses i punkt 7 andra meningen skall fullt ut överföras till den ifrågavarande medlemsstaten med verkan från återbetalningen, i den mån de täcks av denna återbetalning.

Ränta på grund av för sen betalning skall tas ut på belopp som inte har betalats tillbaka i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen och i enlighet med de åtgärder som kommissionen skall vidta ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

Artikel 24

1.  När det gäller orsakerna till förekomsten av den skadegörare som avses i artikel 22 skall följande gälla:

Kommissionen skall kontrollera om förekomsten av skadegöraren i det berörda området beror på att en eller flera försändelser som medförde skadegöraren transporterades in i området och skall fastställa från vilken eller vilka medlemsstater försändelsen eller försändelserna kom.

Den medlemsstat från vilken den försändelse eller de försändelser som medförde skadegöraren kom, oavsett om det är samma medlemsstat som avses ovan, skall omedelbart underrätta kommissionen, på den senares begäran, om alla detaljer som rör försändelsens eller försändelsernas ursprung och hur ärendet hanteras administrativt inbegripet granskningar, undersökningar och kontroller som föreskrivs i detta direktiv, så att det kan fastställas varför medlemsstaten inte upptäckte att försändelsen eller försändelserna inte var i överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv. Medlemsstaten skall också på begäran meddela kommissionen om bestämmelseorten för alla andra försändelser som använts från samma ursprungsort eller ursprungsorter under en viss period.

För att komplettera upplysningarna får efter kommissionens bemyndigande utredningar utföras av de experter som avses i artikel 21.

2.  De upplysningar som erhålls enligt dessa bestämmelser eller enligt artikel 16.3 skall granskas av kommittén i syfte att upptäcka eventuella rister i gemenskapens växtskyddsregler eller tillämpningen av dem och fastställa åtgärder som kan vidtas för att avhjälpa bristerna.

De upplysningar som avses i punkt 1 skall också användas för att i enlighet med fördragets bestämmelser fastställa om det förhållandet att den bristande överensstämmelsen hos den eller de försändelser som medförde att skadegöraren förekommer i det berörda området inte upptäcktes av den medlemsstat varifrån de kom, berodde på att medlemsstaten inte uppfyllde någon av de skyldigheter som åligger dem enligt fördraget och bestämmelserna i detta direktiv, i synnerhet när det gäller de granskningar som avses i artikel 6 eller de undersökningar som avses i artikel 13.1.

3.  När den slutsats som avses i punkt 2 dras om den medlemsstat som avses i artikel 23.1, skall den medlemsstaten inte beviljas ekonomiskt bidrag från gemenskapen, eller, om sådant redan har beviljats, skall detta inte betalas ut eller, om det redan har betalats ut, skall det betalas tillbaka till gemenskapen. I det sistnämnda fallet skall sista stycket i artikel 23.10 gälla.

När den slutsats som avses i punkt 2 dras om en annan medlemsstat, skall gemenskapslagstiftningen tillämpas, under beaktande av andra meningen i artikel 23.7.

▼M4

De belopp som skall återbetalas enligt punkt 3 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

▼B

Artikel 25

När det gäller det finansiella bidrag som anges i ►M4  artikel 13c.5 ◄ skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen anta bestämmelser för undantagsfall när viktiga gemenskapsintressen motiverar ett bidrag från gemenskapen på upp till 70% av de uppgifter som har ett direkt samband med förbättring av utrustning och lokaler, inom gränserna för de anslag som finns tillgängliga för dessa ändamål och under förutsättning att detta inte påverkar beslut som fattas i enlighet med artikel 23.5 eller 23.6.

Artikel 26

Senast den 20 januari 2002 skall kommissionen granska resultatet av tillämpningen av ►M4  artikel 13c.5 ◄ och av artiklarna 22, 23 och 24 och till rådet lämna en rapport som skall åtföljas av nödvändiga ändringsförslag.

Artikel 27

Direktiv 77/93/EEG i dess genom rättsakterna i bilaga VIII, del A ändrade lydelse skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för genomförande och tillämpning av de direktiv som fastställs i bilaga VIII, del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IX.

▼M11

Artikel 27a

I detta direktiv och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21 i detta skall artiklarna 41-46 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ( 14 ) vara tillämpliga.

▼B

Artikel 28

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 29

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

DEL A

SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL OCH SPRIDNING SKALL FÖRBJUDAS I ALLA MEDLEMSSTATER

Avsnitt I

SKADEGÖRARE SOM INTE HAR PÅVISATS INOM GEMENSKAPEN OCH SOM ÄR AV BETYDELSE FÖR HELA GEMENSKAPEN

a)   Insekter, kvalster och nematoder, på alla stadier av deras utveckling

1.  Acleris spp. (icke-europeiska)

2.  Amauromyza maculosa (Malloch)

3.  Anomala orientalis Waterhouse

4.  Anoplophora chinensis (Thomson)

▼M3

4.1  Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

▼B

5.  Anoplophora malasiaca (Forster)

6.  Arrhenodes minutus Drury

7.  Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) smittbärare av virus såsom:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (icke-europeiska) som har påvisats vara smittbärare av Pierce's disease (som orsakas av Xylella fastidiosa), såsom:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham

b)  Draeculacephala minerva Ball

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret)

9.  Choristoneura spp. (icke-europeiska)

10.  Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1  Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2  Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3  Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4  Diabrotica virgifera Le Conte

11.  Heliothis zea (Boddie)

11.1  Hirschmanniella spp., dock inte Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12.  Liriomyza sativae Blanchard

13.  Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14.  Monochamus spp. (icke-europeiska)

15.  Myndus crudus Van Duzee

16.  Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

▼M3

16.1  Naupactus leucoloma Boheman

▼B

17.  Premnotrypes spp. (icke-europeiska)

18.  Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19.  Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20.  Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21.  Spodoptera eridania (Cramer)

22.  Spodoptera frugiperda (Smith)

23.  Spodoptera litura (Fabricus)

24.  Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (icke-europeiska) såsom:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b)  Anastrepha ludens (Loew)

c)  Anastrepha obliqua Macquart

d)  Anastrepha suspensa (Loew)

e)  Dacus ciliatus Loew

f)  Dacus curcurbitae Coquillett

g)  Dacus dorsalis Hendel

h)  Dacus tryoni (Froggatt)

i)  Dacus tsuneonis Miyake

j)  Dacus zonatus Saund

k)  Epochra canadensis (Loew)

l)  Pardalaspis cyanescens Bezzi

m)  Pardalaspis quinaria Bezzi

n)  Pterandrus rosa (Karsch)

o)  Rhacochelaena japonica Ito

p)  Rhagoletis cingulata (Loew)

q)  Rhagoletis completa Cresson

r)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s)  Rhagoletis indifferens Curran

t)  Rhagoletis mendax Curran

u)  Rhagoletis pomonella Walsh

v)  Rhagoletis ribicola Doane

w)  Rhagoletis suavis (Loew)

26.  Xiphinema americanum Cobb sensu lato (icke-europeiska populationer)

27.  Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b)   Bakterier

1.  Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)   Svampar

1.  Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2.  Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3.  Cronartium spp. (icke-europeiska)

4.  Endocronartium spp. (icke-europeiska)

5.  Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6.  Gymnosporangium spp. (icke-europeiska)

7.  Inonotus weiril (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8.  Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9.  Monilinia fructicola (Winter) Honey

10.  Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11.  Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12.  Phoma andina Turkensteen

13.  Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14.  Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15.  Thecaphora solani Barrus

15.1  Tilletia indica Mitra

16.  Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d)   Virus och virusliknande organismer

1. Phloem nekros på alm MLO.

2. Virus och virusliknande organismer hos potatis såsom:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) icke-europeiska isolat av Potato virus A, M, S, V, X och Y (inklusive Yo, Yn och Yc), och Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Virus och virusliknande organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. och Vitis L., såsom:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (amerikanskt)

c) Peach mosaic virus (amerikanskt)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Plum line pattern virus (amerikanskt)

j) Raspberry leaf curl virus (amerikanskt)

k) Strawberry latent ”C” virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasm

n) Icke-europeiska virus och virusliknande organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. och Vitis L.

6. Virus som överförs av Bemisia tabaci Genn., såsom:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e)   Parasiterande växter

1.  Arceuthobium spp. (icke-europeisk)

Avsnitt II

SKADEGÖRARE SOM HAR PÅVISATS INOM GEMENSKAPEN OCH SOM ÄR AV BETYDELSE FÖR HELA GEMENSKAPEN

a)   Insekter, kvalster och nematoder, på alla stadier av deras utveckling

1.  Globodera pallida (Stone) Behrens

2.  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3.  Heliothis armigera (Hübner)

▼M3 —————

▼B

6.1  Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer)

6.2  Meloidogyne fallax Karssen

7.  Opogona sacchari (Bojer)

8.  Popillia japonica Newman

8.1  Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9.  Spodoptera littoralis (Boisduval)

b)   Bakterier

1.  Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2.  Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c)   Svampar

1.  Melampsora medusae Thümen

2.  Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d)   Virus och virusliknande organismer

1. Apple proliferation mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline mycoplasm

DEL B

SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL OCH SPRIDNING SKALL FÖRBJUDAS I VISSA SKYDDADE ZONER

a)   Insekter, kvalster och nematoder, på alla stadier av deras utvecklingArt

Skyddad(e) zon(er)

1.

Bemisia tabaci Genn (europeiska populationer)

►M1  DK,  ◄ IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (kommunerna Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche och Torres Vedras) och Trás-os-Montes ◄ ), UK, S, FI

▼A1

1.1

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

CY

▼A1

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, SI, SK

3.

Leptinotarsa decemlineata Say

►M14  E (Ibiza och Menorca), IRL, CY, M, P (Azorerna och Madeira), UK, S (Blekinge, Gotlands, Hallands, Kalmar och Skåne län), FI (landskapen Åland, Åboland, Nyland, Kymmene, Tavastland, Birkaland, Satakunda) ◄

▼M3

4.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL och UK (Nordirland)

▼B

b)   Virus och virusliknande organismerArt

Skyddad(e) zon(er)

▼M10

1.

Beet necrotic yellow vein virus

►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, ►M17   LT, ◄ P (Azorerna), UK (Nordirland)

▼B

2.

Tomato spotted wilt virus

►M1  DK,  ◄ S, FI
BILAGA II

DEL A

SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL OCH SPRIDNING SKALL FÖRBJUDAS I ALLA MEDLEMSSTATER OM DE FÖREKOMMER PÅ VISSA VÄXTER ELLER VÄXTPRODUKTER

Avsnitt I

SKADEGÖRARE SOM INTE HAR PÅVISATS INOM GEMENSKAPEN OCH SOM ÄR AV BETYDELSE FÖR HELA GEMENSKAPEN

a)   Insekter, kvalster och nematoder, på alla stadier av deras utvecklingArt

Föremål för angrepp

1.

Aculops fuchsiae Keifer

Växter av Fuchsia L. för plantering, utom fröer

2.

Aleurocanthus spp.

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa för plantering, utom frukter och fröer

3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

4.

Anthonomus signatus (Say)

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

5.

Aonidiella citrina Coquillet

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

6.

Aphelenchoïdes besseyi Christie (1)

Fröer av Oryza spp.

7.

Aschistonyx eppoi Inouye

Växter av Juniperus L., utom frukter och fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

8.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Växter av Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., utom frukter och fröer, och trä av barrträd (Coniferales), med ursprung i icke-europeiska länder

9.

Carposina niponensis Walsingham

Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och Pyrus L., utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

10.

Diaphorina citri Kuway

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, samt Murraya König, utom frukter och fröer

11.

Enarmonia packardi (Zeller)

Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och Pyrus L., utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

12.

Enarmonia prunivora Walsh

Växter av Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. och Rosa L., avsedda för plantering, dock inte frön, och frukter av Malus Mill. och Prunus L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder

13.

Eotetranychus lewisi McGregor

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

▼A1

▼B

15.

Grapholita inopinata Heinrich

Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och Pyrus L., utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

16.

Hishomonus phycitis

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

17.

Leucaspis japonica Ckll.

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

18.

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Fröer av Gruciferae, Gramineae och Trifolium spp., med ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland och Uruguay

19.

Margarodes, icke-europeiska arter, såsom:

a)  Margarodes vitis (Phillipi)

b)  Margarodes vredendalensis de Klerk

c)  Margarodes prieskaensis Jakubski

Växter av Vitis L., utom frukter och fröer

20.

Numonia pirivorella (Matsumura)

Växter av Pyrus L., utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

21.

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Växter av Juniperus L., utom frukter och fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

22.

Pissodes spp. (icke-europeiska)

Växter av barrträd (Coniferales), utom frukter och fröer, trä av barrträd (Coniferales) med bark och lös bark av barrträd (Coniferales), med ursprung i icke-europeiska länder

23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer, och växter av Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, rotade eller med vidhängande eller medföljande odlingssubstrat

24.

Saissetia nigra (Nietm.)

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

25.

Scirtothrips aurantii Faure

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, dock inte fröer

26.

Scirtothrips dorsalis Hood

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

27.

Scirtothrips citri (Moultex)

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessas, dock inte fröer

28.

Scolytidae spp. (icke-europeiska)

Växter av barrträd (Coniferales), högre än 3 m utom frukter och fröer, trä av barrträd (Coniferales) med bark och lös bark av barrträd (Coniferales), med ursprung i icke-europeiska länder

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say

Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och Pyrus L., utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

30.

Taxoptera citricida Kirk.

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

31.

Trioza erytreae Del Guercio

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

32.

Unaspis citri Comstock

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

(1)    Aphelenchoides besseyi Christie förekommer inte på Oryza spp. inom gemenskapen.

b)   BakterierArt

Föremål för angrepp

1.

Citrus greening bacterium

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

2.

Citrus variegated chlorosis

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye

Fröer av Zea mays L.

4.

Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus)

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

5.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye och pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Fröer av Oryza spp.

c)   SvamparArt

Föremål för angrepp

1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (icke-europeiska patogena isolat)

Växter av Cydonia Mill., Malus Mill. och Pyrus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

▼M3

1.1

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Växter av Corylus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i Kanada och USA

▼B

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Växter av Prunus L. för plantering, utom fröer

3.

Atropellis spp.

Växter av Pinus L., utom frukter och fröer, lösbark och trä av Pinus L.

▼M12

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Växter av Acer saccharum Marsh., utom frukter och frön, med ursprung i Förenta staterna och Kanada, trä av Acer saccharum Marsh., inklusive trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Förenta staterna och Kanada

▼B

5.

Cercoseptoria pinidensiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Växter av Pinus L., utom frukter och fröer, samt trä av Pinus L.

6.

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom fröer

7.

Ciborinia camelliae Kohn

Växter av Camellia L., för plantering, utom frukter och fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

8.

Diaporthe vaccinii Shaer

Växter av Vaccinium spp., för plantering, utom fröer

9.

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Växter av Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, dock inte frukter och fröer och växter av Citrus L. och hybrider av dessa, dock inte fröer eller frukter med undantag av frukter från Citrus reticulata Blanco och av Citrus sinensis (L.) Osbeck med ursprung i Sydamerika

10.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Växter av Phoenix spp., utom frukter och fröer

11.

Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena för Citrus)

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom fröer

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och Pyrus L., utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

13.

Puccinia pittieriana Hennings

Växter av Solanaceae, utom frukter och fröer

14.

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Växter av Pinus L., utom frukter och fröer

15.

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Växter av Pyrus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

d)   Virus och virusliknande organismerArt

Föremål för angrepp

1.

Beet curly top virus (icke-europeiska isolat)

Växter av Beta vulgaris L. för plantering, utom fröer

2.

Black raspberry latent virus

Växter av Rubus L. för plantering

3.

Blight and Blight-like

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

4.

Cadang-Cadang viroid

Växter av Palmae för plantering, utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

5.

Cherry leafroll virus (1)

Växter av Rubus L. för plantering

6.

Citrus mosaic virus

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

7.

Citrus tristeza virus (icke-europeiska isolat)

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

8.

Leprosis

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

9.

Little cherry pathogen (icke-europeiska isolat)

Växter av Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., samt hybrider och sorter av dessa för plantering, utom fröer

10.

Naturally spreading psorosis

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

11.

Palm lethal yellowing mycoplasm

Växter av Palmae för plantering, utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

12.

Prunus necrotic ringspot virus (2)

Växter av Rubus L. för plantering

13.

Satsuma dwarf virus

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

14.

Tatter leaf virus

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

15.

Witches' broom MLO

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

(1)   Cherry leaf roll virus förekommer inte hos Rubus L. inom gemenskapen.

(2)   Prunus necrotic ringspot virus förekommer inte hos Rubus L. inom gemenskapen.

Avsnitt II

SKADEGÖRARE SOM HAR PÅVISATS INOM GEMENSKAPEN OCH SOM ÄR AV BETYDELSE FÖR HELA GEMENSKAPEN

a)   Insekter, kvalster och nematoder, på alla stadier av deras utvecklingArt

Föremål för angrepp

1.

Aphelenchoides besseyi Christie

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Växter av Vitis L., utom frukter och fröer

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Lökar och rotknölar av Crocus L. miniatyrsorter och hybrider av släktet Gladiolus Tourn. ex L., såsom Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., för plantering och potatisknölar (Solanum tuberosum L.) avsedda för plantering

4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Fröer och lökar av Allium ascalonicum L., Allium cepa L. och Allium schoenoprasum L. avsedda för plantering och växter av Allium porrum L., avsedda för plantering, lökar och knölar av Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ”Golden Yellow”, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., för plantering, samt fröer av Medicago sativa L.

5.

Circulifer haematoceps

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

6.

Circulifer tenellus

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

▼A1

6.1

Eutetranychus orientalis Klein

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

▼B

7.

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Växter av Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, rotade eller med vidhängande eller medföljande odlingssubstrat

▼M3

8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Snittblommor, bladgrönsaker av Apium graveolens L. och örtartade växter för plantering, utom

— lökar,

— rotknölar,

— växter av familjen Gramineae,

— jordstammar,

— fröer

9.

Liriomyza trifolii (Burgess)

Snittblommor, bladgrönsaker av Apium graveolens L. och örtartade växter för plantering, utom

— lökar,

— rotknölar,

— växter av familjen Gramineae,

— jordstammar,

— fröer

▼B

b)   BakterierArt

Föremål för angrepp

1.

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Fröer av Medicago sativa L.

2.

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Växter av Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. för plantering

3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al.

►M8  Växter av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L., avsedda för plantering, dock inte fröer ◄

4.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Växter av Dianthus L. för plantering, utom fröer

5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Växter av Dianthus L. för plantering, utom fröer

6.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Växter av Prunus persica (L.) Batsch och Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim för plantering, utom fröer

7.

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Fröer av Phaseolus L.

8.

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Växter av Prunus L. för plantering, utom fröer

9.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Växter av Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., och Capsicum spp. för plantering

10.

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

11.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Växter av Vitis L., utom frukter och fröer

c)   SvamparArt

Föremål för angrepp

1.

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

Växter av Platanus L. för plantering, utom fröer, samt trä av Platanus L., inklusive trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta

2.

Colletotrichum acutatum Simmonds

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

►M12  Växter av Castanea Mill. och Quercus L., för plantering, utom frön ◄

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. för plantering, utom fröer

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Växter av Dianthus L. för plantering, utom fröer

6.

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom fröer

7.

Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Växter av Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. för plantering, utom fröer

10.

Scirrhia pini Funk et Parker

Växter av Pinus L. för plantering, utom fröer

11.

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Växter av Humulus lupulus L. för plantering, utom fröer

12.

Verticillium dahliae Klebahn

Växter av Humulus lupulus L. för plantering, utom fröer

d)   Virus och virusliknande organismerArt

Föremål för angrepp

1.

Arabis mosaic virus

Växter av Fragaria L. och Rubus L. för plantering, utom fröer

2.

Beet leaf curl virus

Växter av Beta vulgaris L. för plantering, utom fröer

3.

Chrysanthemum stunt viroid

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul. för plantering, utom fröer

4.

Citrus tristeza virus (europeiska isolat)

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

5.

Citrus vein enation woody gall

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

6.

Grapevine Flavescence dorée MLO

Växter av Vitis L., utom frukter och fröer

7.

Plum pox virus

Växter av Prunus L. för plantering, utom frukter och fröer

8.

Potato stolbur mycoplasm

Växter av Solanaceae för plantering, utom fröer

9.

Raspberry ringspot virus

Växter av Fragaria L. och Rubus L. för plantering, utom fröer

10.

Spiroplasma citri Saglio et al.

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

11.

Strawberry crinkle virus

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

12.

Strawberry latent ringspot virus

Växter av Fragaria L. och Rubus L. för plantering, utom fröer

13.

Strawberry mild yellow edge virus

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

14.

Tomato black ring virus

Växter av Fragaria L. och Rubus L. för plantering, utom fröer

15.

Tomato spotted wilt virus

Växter av Apium graveolens L., Capsicum annum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., alla sorters hybrider från Nya Guinea av Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Nicotiana tabacum L. för vilka det skall finnas bevis på att de är avsedda för försäljning till professionell tobaksproduktion, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L. för plantering, dock inte frön

16.

Tomato yellow leaf curl virus

Växter av Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., avsedda för plantering, dock inte frön

DEL B

SKADEGÖRARE VILKAS INFÖRSEL OCH SPRIDNING SKALL FÖRBJUDAS I VISSA SKYDDADE ZONER OM DE FÖREKOMMER PÅ VISSA VÄXTER ELLER VÄXTPRODUKTER

a)   Insekter, kvalster och nematoder, på alla stadier av deras utvecklingArt

Föremål för angrepp

Skyddad(e) zon(er)

1.

Anthonomus grandis (Boh.)

Frukt och fröer (bollar) av Gossypium spp. och orensad bomull

EL, E (Andalusien, Katalonien, Estremadura, Murcia, Valencia)

2.

Cephalcia lariciphila (Klug)

Växter av Larix Mill. för plantering, utom fröer

IRL, UK (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

Plantor av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. och Pseudotsuga Carr., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer, trä av barrträd (Coniferales), med bark, enbart av barrträd

►M14  EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man och Jersey) ◄

4.

Gilphinia hercyniae (Hartig)

Växter av Picea A. Dietr. för plantering, utom fröer

IRL, UK (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

5.

Gonipterus scutellatus Gyll.

Växter av Eucalyptus l'Hérit., utom frukter och fröer

►M7  EL, P (Azorerna) ◄

6.

a) Ips amitinus Eichhof

Plantor av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. och Pinus L., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer, trä av barrträd (Coniferales), med bark, enbart av barrträd

EL, F (Korsika), IRL, UK

b) Ips cembrae Heer

Plantor av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. och Pseudotsuga Carr., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer, trä av barrträd (Coniferales), med bark, enbart av barrträd

EL, IRL, UK (N-IRL, Isle of Man)

c) Ips duplicatus Sahlberg

Plantor av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. och Pinus L., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer, trä av barrträd (Coniferales), med bark, enbart av barrträd

EL, IRL, UK

▼A1

d) Ips sexdentatus Börner

Plantor av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer, trä av barrträd (Coniferales), med bark, enbart av barrträd

CY, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man)

▼B

e) Ips typographus Heer

Plantor av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. och Pseudotsuga Carr., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer, trä av barrträd (Coniferales), med bark, enbart av barrträd

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼B

9.

Sternochetus mangiferae Fabricius

Fröer av Mangifera spp. med ursprung i tredje land

E (Granada och Malaga), P (Alentejo, Algarve och Madeira)

10.

Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)

Växter av Pinus L. för plantering, utom frukter och fröer

E (Ibiza)

b)   BakterierArt

Föremål för angrepp

Skyddad(e) zon(er)

1.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones

Fröer av Phaseolus vulgaris L. och Dolichos Jacq.

EL, E, P

▼M10

2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Växtdelar, utom frukter, fröer och växter för plantering, men inklusive levande pollen för pollinering av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L.

E, ►M14  EE, ◄ F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna: provinserna Forlí-Cesena ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza och Rimini ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet, Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, ►M17   Trentino-Alto Adige: den autonoma provinsen Trento, ◄ Toskana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto: förutom i provinsen Rovigo kommunerna Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, och i provinsen Padua kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, och i provinsen Verona kommunerna Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark, Wien), P, SI ►M17  (utom regionerna Gorenjska och Maribor) ◄ , SK ►M17  (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce och Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (regionen Trebišov) ◄ , FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna)

▼B

c)   SvamparArt

Föremål för angrepp

Skyddad(e) zon(er)

▼M12

0.1

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Trä, förutom barkat trä och lös bark av Castanea Mill.

CZ, ►M18   DK, ◄ EL (Kreta, Lesbos), IRL, S, UK (utom Isle of Man)

▼B

1.

Glomerella gossypii Edgerton

Fröer och frukter (frökapslar) av Gossypium spp.

EL

2.

Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Växter av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. och Pseudotsuga Carr. för plantering, utom fröer

IRL, UK (Nordirland)

3.

Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Växter av Populus L. för plantering, utom frukter och fröer

IRL, UK (Nordirland)

▼A1

d)   Virus och virusliknande organismerArt

Föremål för angrepp

Skyddad(e) zon(er)

1.  Citrus tristeza virus (europeiska isolat)

Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa med stjälkar och blad

EL, F (Korsika), ►M14   I, ◄ M, P

▼M18

2.  Grapevine flavescence dorée MLO

Växter av Vitis L., andra än frukter och fröer

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace), IT (Basilicata)

▼B
BILAGA III

DEL A

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL VILKAS INFÖRSEL SKALL FÖRBJUDAS I ALLA MEDLEMSSTATERBeskrivning

Ursprungsland

1.

Växter av Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., utom frukter och fröer

Icke-europeiska länder

2.

Växter av Castanea Mill., och Quercus L., med blad, utom frukter och fröer

Icke-europeiska länder

3.

Växter av Populus L., med blad, utom frukter och fröer

Länder i Nordamerika

▼M12 —————

▼B

5.

Lös bark av Castanea Mill.

Tredje land

6.

Lös bark av Quercus L., utom Quercus suber L.

Länder i Nordamerika

7.

Lös bark av Acer saccharum Marsh.

Länder i Nordamerika

8.

Lös bark av Populus L.

Länder på dem amerikanska kontinenten

9.

Växter av Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., och Rosa L., avsedda för plantering, som inte är vilande växter utan blad, blommor och frukter.

Icke-europeiska länder

9.1

Växter av Photinia Ldl. avsedda för plantering, som inte är vilande växter utan blad, blommor och frukter.

USA, Kina, Japan, Republiken Korea och Demokratiska Folkrepubliken Korea

10.

Knölar av Solanum tuberosum L., utsädespotatis

Tredje land utom Schweiz

11.

Växter av knölbildande arter av Solanum L. eller hybrider av dessa för plantering, utom knölar från Solanum tuberosum L. som anges i bilaga III A 10.

Tredje land

12.

Rotknölar av arterna Solanum L. och korsningar av dessa, dock inte de som specificeras i punkterna 10 och 11.

Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda krav som tillämpas för potatisknölar som anges i bilaga IV del A avsnitt 1, tredje land utom Algeriet, ►A1   Cypern, ◄ Egypten, Israel, Libyen, ►A1   Malta, ◄ Marocko, Syrien, Schweiz, Tunisien och Turkiet och utom tredje land i Europa som antingen har förklarats fritt från Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , eller där bestämmelser, som erkänns som likvärdiga med gemenskapens bestämmelser om bekämpning av Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , har följts

13.

Växter av Solanaceae för plantering, utom fröer och föremål som omfattas av bilaga III A 10-12

Tredje länder, dock inte europeiska länder och Medelhavsländer

14.

Jord och odlingssubstrat som sådant, som helt eller delvis består av jord eller fasta organiska ämnen såsom växtdelar, humus, inkulsive torv eller bark, utom sådant som helt består av torv

►A1  Estland, Lettland, Litauen,  ◄ Moldavien, Ryssland, Turkiet, Ukraina, Vitryssland och tredje land som inte hör till den europeiska kontinenten, utom följande: ►A1   Cypern, ◄ Egypten, Israel, Libyen, ►A1   Malta, ◄ Marocko, Tunisien

15.

Växter av Vitis L., utom frukter

►M9  Tredje land utom Schweiz ◄

16.

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, och Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

Tredje land

17.

Växter av Phoenix spp., utom frukter och fröer

Algeriet, Marocko

18.

Växter av Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. och Pyrus L. och hybrider av dessa samt Fragaria L., för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningar av de förbud som tillämpas för växter som anges i bilaga III A 9, i tillämpliga fall, icke-europeiska länder, utom Medelhavsländer, Australien, Nya Zeeland, Canada, kontinentala stater i Förenta staterna

19.

Växter av familijen Gramineae, utom växter av fleråriga prydnadsgräs av underfamiljerna Bambusoideae, Panicoideae, och av släktena Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. och Uniola L. för plantering, utom fröer

Tredje land, utom europeiska länder och Medelhavsländer

▼A1

DEL B

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL VILKAS INFÖRSEL SKALL FÖRBJUDAS I VISSA SKYDDADE ZONERBeskrivning

Skyddad(e) zon(er)

▼M10

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 9, III A 9.1 och III A 18, i tillämpliga fall, växter och levande pollen för pollinering av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L., utom frukter och fröer, med ursprung i andra tredje länder än Schweiz och de som är erkänt fria från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.i enlighet med förfarandet i artikel 18.2, eller i vilka skadegörarfria områden fastställts med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder och erkända som sådana i enlighet med förfarandet i artikel 18.2

E, ►M14  EE, ◄ F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna: provinserna Forlí-Cesena ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza och Rimini ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet, Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, ►M17   Trentino-Alto Adige: den autonoma provinsen Trento, ◄ Toskana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto: förutom i provinsen Rovigo kommunerna Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, och i provinsen Padua kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, och i provinsen Verona kommunerna Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark, Wien), P, SI ►M17  (utom regionerna Gorenjska och Maribor) ◄ , SK ►M17  (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce och Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (regionen Trebišov) ◄ , FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna)

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 9, III A 9.1 och III A 18, i tillämpliga fall, växter och levande pollen för pollinering av: Cotoneaster Ehrh. och Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, utom frukter och fröer, med ursprung i andra tredje länder än de som är erkänt fria från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i enlighet med förfarandet i artikel 18.2, eller i vilka skadegörarfria områden fastställts med avseende på Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder och erkända som sådana i enlighet med förfarandet i artikel 18.2

E, ►M14  EE, ◄ F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna: provinserna Forlí-Cesena ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza och Rimini ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet, Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, ►M17   Trentino-Alto Adige: den autonoma provinsen Trento, ◄ Toskana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto: förutom i provinsen Rovigo kommunerna Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, och i provinsen Padua kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, och i provinsen Verona kommunerna Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark, Wien), P, SI ►M17  (utom regionerna Gorenjska och Maribor) ◄ , SK ►M17  (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce och Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (regionen Trebišov) ◄ , FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna)

▼B
BILAGA IV

DEL A

SÄRSKILDA KRAV SOM ALLA MEDLEMSSTATER MÅSTE FASTSTÄLLA FÖR INFÖRSEL TILL OCH FÖRFLYTTNING INOM ALLA MEDLEMSSTATER AV VÄXTER, VÄXTPRODUKTER, OCH ANDRA FÖREMÅL

Avsnitt I

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL MED URSPRUNG UTANFÖR GEMENSKAPENVäxter, växtprodukter och andra föremål

Särskilda krav

▼M12

1.1

Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, med undantag av Thuja L., utom i form av

— flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar som helt eller delvis kommer från dessa barrträd,

— förpackningsmaterial i trä i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar samt pallflänsar som används vid transport av alla slags varor,

— trä som används för att kila fast eller bära upp andra laster än trälaster,

— trä av Libocedrus decurrens Torr. när det framgår att träet har behandlats eller använts för tillverkning av blyertspennor genom värmebehandling där en minimitemperatur på 82 oC behållits under en period om 7–8 dagar,

men inklusive trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Sydkorea, Mexiko, Taiwan och Förenta staterna, dvs. länder där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Det skall finnas en officiell deklaration om att träet har genomgått någon av följande lämpliga behandlingar:

a)  Värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 oC. Detta skall framgå genom märkningen ”HT” på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, samt anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

b)  Gasning med ett rökningsmedel som godkänts enligt det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

c)  Kemisk tryckimpregnering med ett medel som godkänts enligt det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%).

1.2

Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, med undantag av Thuja L., i form av

— flis, spån, sågspån, träavfall eller småbitar som helt eller delvis kommer från dessa barrträd,

med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Sydkorea, Mexiko, Taiwan och Förenta staterna, dvs. länder där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Det skall finnas en officiell deklaration om att träet har genomgått någon av följande lämpliga behandlingar:

a)  Värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 oC, vilket skall anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

b)  Gasning med ett rökningsmedel som godkänts enligt det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

1.3

Trä av Thuja L., även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, utom i form av

— flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar,

— förpackningsmaterial i trä i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar samt pallflänsar som används vid transport av alla slags varor,

— trä som används för att kila fast eller bära upp andra laster än trälaster,

med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Sydkorea, Mexiko, Taiwan och Förenta staterna, dvs. länder där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

a)  Träet är barkat.

b)  Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen. Detta skall framgå genom märkningen ”kiln-dried” eller ”KD” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

c)  Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Detta skall framgå genom märkningen ”HT” på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, samt anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

d)  Träet har genomgått lämplig gasning med ett rökningsmedel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

e)  Träet har genomgått lämplig kemisk tryckimpregnering med ett medel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%).

1.4

Trä av Thuja L., även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, i form av

— flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar,

med ursprung i Kanada, Kina, Japan, Sydkorea, Mexiko, Taiwan och Förenta staterna, dvs. länder där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

a)  Träet har gjorts av barkat rundat trä.

b)  Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen.

c)  Träet har genomgått lämplig gasning med ett rökningsmedel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

d)  Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket skall anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

1.5

Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, utom i form av

— flis, spån, sågspån, träavfall eller småbitar som helt eller delvis kommer från dessa barrträd,

— förpackningsmaterial i trä i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar samt pallflänsar som används vid transport av alla slags varor,

— trä som används för att kila fast eller bära upp andra laster än trälaster,

även trä som inte har behållit sin naturligt rundade yta, med ursprung i Ryssland, Kazakstan och Turkiet

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

a)  Träet har sitt ursprung i områden som det är känt är fria från

— Monochamus spp. (icke-europeisk),

— Pissodes spp. (icke-europeisk

— Scolytidae spp. (icke-europeisk).

Området skall anges under rubriken ”Ursprungsort” i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

b)  Träet är barkat och fritt från gnaghål orsakade av larver av släktet Monochamus spp. (icke-europeiska), gnaghål som för det här ändamålet definieras som större än 3 mm i diameter.

c)  Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen. Detta skall framgå genom märkningen ”kiln-dried” eller ”KD” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

d)  Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Detta skall framgå genom märkningen ”HT” på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, samt anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

e)  Träet har genomgått lämplig gasning med ett rökningsmedel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

f)  Träet har genomgått lämplig kemisk tryckimpregnering med ett medel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%).

1.6

Trä av barrträd (Coniferales), även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, utom i form av

— flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar som helt eller delvis kommer från dessa barrträd,

— förpackningsmaterial i trä i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar samt pallflänsar som används vid transport av alla slags varor,

— trä som används för att kila fast eller bära upp andra laster än trälaster,

men inklusive trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i andra tredjeländer än

— Ryssland, Kazakstan och Turkiet,

— europeiska länder,

— Kanada, Kina, Japan, Sydkorea, Mexiko, Taiwan och Förenta staterna, dvs. länder där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

a)  Träet är barkat och fritt från gnaghål orsakade av larver av släktet Monochamus spp. (icke-europeiska), gnaghål som för det här ändamålet definieras som större än 3 mm i diameter.

b)  Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen. Detta skall framgå genom märkningen ”kiln-dried” eller ”KD” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

c)  Träet har genomgått lämplig gasning med ett rökningsmedel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

d)  Träet har genomgått lämplig kemisk tryckimpregnering med ett medel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. Detta skall framgå av de certifikat som avses i artikel 13.1 ii, genom att där anges verksamt ämne, tryck (psi eller kPa) och koncentration (%).

e)  Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Detta skall framgå genom märkningen ”HT” på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, samt anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

1.7

Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, vilket helt eller delvis erhållits från barrträd (Coniferales), i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar och med ursprung i

— Ryssland, Kazakstan och Turkiet,

— andra icke-europeiska länder, Kanada, Kina, Japan, Sydkorea, Mexiko, Taiwan och Förenta staterna, dvs. länder där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

a)  Träet har sitt ursprung i områden som det är känt är fria från

— Monochamus spp. (icke-europeisk),

— Pissodes spp. (icke-europeisk),

— Scolytidae spp. (icke-europeisk).

Området skall anges under rubriken ”Ursprungsort” i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

b)  Träet har gjorts av barkat rundat trä.

c)  Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen.

d)  Träet har genomgått lämplig gasning med ett rökningsmedel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

e)  Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket skall anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

▼M12

2.

Förpackningsmaterial i trä, i form av packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar samt pallflänsar som används vid transport av alla slags varor, utom obearbetat trä av en tjocklek på högst 6 mm, och trä som bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa, med ursprung i tredjeländer, med undantag av Schweiz

Träförpackningsmaterialet skall uppfylla följande krav:

— Virket skall vara gjort av barkat rundat trä.

— Virket skall omfattas av en av de godkända åtgärderna enligt bilaga I till FAO:s internationella normer för växtskyddsåtgärder nr 15 ”Riktlinjer för reglering beträffande träförpackningsmaterial i internationell handel”.

— Virket skall bära en märkning innehållande nedanstående uppgifter:

— 

a)  En tvåsiffrig ISO-landskod, en kod för producenten och en kod, som anger vilken godkänd åtgärd som använts på träförpackningsmaterialet, enligt vad som anges i bilaga II till FAO:s internationella normer för växtskyddsåtgärder nr 15 ”Riktlinjer för reglering beträffande träförpackningsmaterial i internationell handel”. Bokstäverna ”DB” skall fogas till förkortningen för den godkända åtgärd som anges i märket.

b)  Då det gäller träförpackningsmaterial som tillverkats, reparerats eller återanvänts fram till den 1 mars 2005, även den logotyp som anges i bilaga II till nämnda FAO-norm. Kravet är dock inte tilllämpligt på tillfällig grundval förrän den 31 december 2007 när det gäller träförpackningsmaterial som tillverkats, reparerats eller återanvänts före den 28 februari 2005.

►M16  

Första strecksatsen, enligt vilken träförpackningsmaterialet skall vara gjort av barkat rundat trä, skall tillämpas först från och med den 1 januari 2009. Denna punkt skall ses över senast den 1 september 2007.

 ◄

▼M12

2.1

Trä av Acer saccharum Marsh., inklusive trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, annat än i form av

— trä som är avsett för produktion av fanerskivor, och

— flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar,

med ursprung i Förenta staterna och Kanada

Det skall finnas en officiell deklaration om att träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen. Detta skall framgå genom märkningen ”kiln-dried” eller ”KD” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

2.2

Trä av Acer saccharum Marsh., avsett för produktion av fanerskivor, med ursprung i Förenta staterna och Kanada

Det skall finnas en officiell deklaration om att träet har sitt ursprung i områden som det är känt är fria från Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau och är avsett för produktion av fanerskivor.

3.

Trä av Quercus L., utom i form av

— flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar,

— fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, även tunnstav, där det finns dokumentation som styrker att träet har genomgått en värmebehandling så att en minimitemperatur på 176 °C har uppnåtts under 20 minuter,

men inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i Förenta staterna

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

a)  Träet är hugget eller sågat så att den rundade ytan helt har avlägsnats.

b)  Träet är barkat och vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen.

c)  Träet är barkat och har desinficerats med hjälp av en lämplig behandling med hetluft eller hett vatten.

d)  Då det gäller sågat trä, med eller utan vidhängande barkrester, har träet torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen. Detta skall framgå genom märkningen ”kiln-dried” eller ”KD” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

▼M12 —————

▼M12

5.

Trä av Platanus L., utom i form av flis, spån, sågspån, träavfall eller småbitar, men inklusive trä som inte har kvar sin naturligt rundade yta, med ursprung i Förenta staterna och Armenien

Det skall finnas en officiell deklaration om att träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen. Detta skall framgå genom märkningen ”kiln-dried” eller ”KD” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

6.

Trä av Populus L., utom i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar, men inbegripet trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta, med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

— Träet är barkat.

— Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen. Detta skall framgå genom märkningen ”kiln-dried” eller ”KD” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

7.1

Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar och som helt erhållits från

— Acer saccharum Marsh., med ursprung i Förenta staterna och Kanada,

— Platanus L., med ursprung i Förenta staterna eller Armenien,

— Populus L., med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

a)  Träet har gjorts av barkat rundat trä.

b)  Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen.

c)  Träet har genomgått lämplig gasning med ett rökningsmedel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

d)  Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket skall anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

7.2

Trä, även av sådana slag som inte finns upptagna bland KN-numren i del B av bilaga V, i form av flis, spån, sågspån, hyvelspån, träavfall eller småbitar, som helt eller delvis erhållits från Quercus L. med ursprung i Förenta staterna

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

a)  som har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen.

b)  Träet har genomgått lämplig gasning med ett rökningsmedel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

c)  Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket skall anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

▼M12

7.3

Lös bark av barrträd (Coniferales), med ursprung i icke-europeiska länder

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande två krav uppfylls:

a)  Den lösa barken har genomgått lämplig gasning med ett rökningsmedel som godkänts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta trätemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

b)  Den lösa barken har genomgått lämplig värmebehandling så att dess kärna under minst 30 minuters tid har hållit en minimitemperatur på 56 °C, vilket skall anges i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii.

8.

Trä som används för att kila fast eller bära upp annan last än trälast, även trä som inte har behållit sin naturligt rundade yta, utom obehandlat trä med en tjocklek på högst 6 mm och trä som bearbetats med lim, värme eller tryck eller en kombination av dessa, och som kommer från tredjeländer, med undantag av Schweiz

Följande krav skall uppfyllas:

a)  Träet skall vara gjort av barkat rundat trä som uppfyller nedanstående krav:

— Träet skall omfattas av en av de godkända åtgärderna enligt bilaga I till FAO:s internationella normer för växtskyddsåtgärder nr 15 ”Riktlinjer för reglering beträffande träförpackningsmaterial i internationell handel”.

— Träet skall bära en märkning som åtminstone innehåller en tvåsiffrig ISO-landskod, en kod för producenten och en kod som anger vilken godkänd åtgärd som använts på träförpackningsmaterialet, enligt vad som anges i bilaga II till FAO:s internationella normer för växtskyddsåtgärder nr 15 ”Riktlinjer för reglering beträffande träförpackningsmaterial i internationell handel”. Bokstäverna ”DB” skall fogas till förkortningen för den godkända åtgärd som anges i märket.

På tillfällig grundval fram till den 31 december 2007 gäller också att träet skall

b)  vara gjort av barkat trä som är fritt från skadegörare och tecken på levande skadegörare.

►M16  

Första raden i led a, enligt vilken träförpackningsmaterialet skall vara tillverkat av barkat rundat trä, skall tillämpas först från och med den 1 januari 2009. Denna punkt skall ses över senast den 1 september 2007.

 ◄

▼B

8.1

Växter av barrträd (Coniferales), utom frukter och fröer med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på de växter som anges i bilaga 3 A 1, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsplatsen är fri från Pissodes spp. (icke-europeiska)

8.2

Växter av barrträd (Coniferales), utom frukter och fröer, högre än 3 m, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på de växter som anges i bilaga III A 1 och i bilaga IV A I 8.1, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsplatsen är fri från Scotylidae spp. (icke-europeiska)

9.

Växter av Pinus L. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på de växter som anges i bilaga III A 1 och i bilaga IV A I 8.1 och 8.2, officiellt uttalande att inga symptom på Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers eller Scirrhia pini Funk et Parker har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

10.

Växter av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på de växter som anges i bilaga III A 1 och i bilaga IV A I 8.1, 8.2 och 9, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att inga symptom på Melampsora medusae Thümen har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

▼M12

11.01

Växter av Quercus L., utom frukter och frön, med ursprung i Förenta staterna

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna för de växter som finns förtecknade i bilaga III A 2 skall det finnas en officiell deklaration om att växterna har sitt ursprung i områden som det är känt är fria från Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1

Växter av Castanea Mill. och Quercus L., utom frukter och frön, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna för de växter som finns förtecknade i bilaga III A 2 och bilaga IV A I 11.01 skall det finnas en officiell deklaration om att inga symtom på Cronartium spp. (icke-europeisk) har registrerats på produktionsplatsen eller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senast avslutade vegetationsperioden.

▼B

11.2

Växter av Castanea Mill. och Quercus L. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på de växter som anges i bilaga III A 2 och i bilaga IV A I 11.1, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som är erkänt fria från Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

eller

b)  inga symptom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har iakttagits på produktionsplatsen eller i dessa omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

▼M3

11.3

Växtar av Corylus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i Kanada och Förenta staterna

Officiellt uttalande om att växterna drivits upp på plantskola och att de

a)  har sitt ursprung i ett område som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, och som anges i de certifikat som avses i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv under rubriken ”tilläggsdeklaration”,

eller

b)  kommer från en produktionsplats som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har påvisats vara fri från Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, och som anges i de certifikat som avses i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv under rubriken ”tilläggsdeklaration”, och som vid de officiella kontroller som utförts minst en gång per månad under de tre månader som förgick exporten har förklarats fri från Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

▼B

12.

►M12  Växter av Platanus L., för plantering, utom frön, med ursprung i Förenta staterna eller Armenien ◄

Officiellt uttalande att inga symptom på Ceratocyctis fimbriata f.sp. platani Walter har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

13.1

Växter av Populus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i tredje land

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på de växter som anges i bilaga III A 3, officiellt uttalande att inga system på Melampsora medusae Thümen har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

13.2

Växter av Populus L., utom frukter och fröer, med ursprung i länder på den amerikanska kontinenten

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på de växter som anges i bilaga III A 3 och i bilaga IV A I 13.1, officiellt uttalande att inga symptom på Mycosphaerella populorum G. E. Thompson har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

14.

Växter av Ulmus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder i Nordamerika

Officiellt uttalande att inga symptom på phloem nekros på alm MLO har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

15.

Växter av Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. och Pyrus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på de växter som anges i bilaga III A 9, 18 och bilaga III B 1 i tillämpliga fall, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i ett land som har förklarats fritt från Monilinia fructicola (Winter) Honey

eller

b)  växterna har sitt ursprung i ett område som är erkänt fritt från Monilinia fructicola (Winter) Honey, ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , och inga symptom på Monilinia fructicola (Winter) Honey har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

16.

Från och med den 15 februari till och med den 30 september, frukter av Prunus L., med ursprung i icke-europeiska länder

Officiellt uttalande att

— frukterna har sitt ursprung i ett land som har påvisats vara fritt från Monilinia fructicola (Winter) Honey

— eller

— frukterna har sitt ursprung i ett område som har förklarats fritt från Monilinia fructicola (Winter) Honey, ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄

— eller

— frukterna har genomgått lämplig undersökning och behandling före skörden eller exporten för att säkerställa att de är fria från Monilinia spp.

16.1

Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, med ursprung i tredje land

Frukterna skall vara fria från stjälkar och blad och emballaget skall vara försett med ett lämpligt märke som anger ursprung

16.2

Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, med ursprung i tredje land

Utan att de påverkar bestämmelser som gäller frukterna i bilaga IV A.I - 16.1, 16.3, 16.4 och 16.5 officiellt intygande om

a)  att frukterna har sitt ursprung i ett land som påvisats vara fritt från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus) ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ ,

eller

b)  att frukterna har sitt ursprung i ett område som påvisats vara fritt från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus) ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , och som nämns i de certifikat som avses i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv,

eller

c)  att antingen

— i enlighet med ett officiellt kontrollsystem, inga symptom på Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus), har iakttagits på produktionsområdet eller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senaste växtperioden,

— och

— inga av de frukter som har skördats på produktionsområdet har uppvisat några symptom på Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus),

— och

— frukterna har genomgått behandling såsom natrium-ortofenylfenat, som nämns i de certifikat som avses i artiklarna 7 och 8 i detta direktiv,

— och

— frukterna har förpackats i lokaler eller distributionscentraler som registreras för detta ändamål,

— eller

— i enlighet med varje certificeringssystem som motsvarar ovanstående bestämmelser ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ .

16.3

Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., och hybrider av dessa, med ursprung i tredje land

Utan att det påverkar de bestämmelser som gäller frukterna i bilaga IV A I - 16.1, 16.2, 16.4 och 16.5 officiellt intygande om

a)  att frukterna har sitt ursprung i ett land som påvisats vara fritt från Cercospora angolensis Carv. & Mendes, ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ ,

eller

b)  att frukterna har sitt ursprung i ett område som påvisats vara fritt från Cercospora angolensis Carv. & Mendes, ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , och som nämns i de certifikat som avses i artiklarna 7 och 8 i detta direktiv,

eller

c)  att inga symptom av Cercospora angolensis Carv. & Mendes har iakttagits på produktionsområdet eller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senaste växtperioden,

och

att inga av de frukter som har skördats på produktionsområdet har, vid lämplig officiell undersökning uppvisat tecken på denna organism.

16.4

Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., och hybrider av dessa, utom frukter av Citrus aurantium L., med ursprung i tredje land

Utan att det påverkar de bestämmelser som gäller frukter i bilaga IV A.I - 16.1, 16.2, 16.3 och 16.5 officiellt intygande om

a)  att frukterna har sitt ursprung i ett land som påvisats vara fritt från Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus), ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ ,

eller

b)  att frukterna har sitt ursprung i ett område som påvisats vara fritt från Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus), ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , och som nämns i de certifikat som avses i artiklarna 7 och 8 i detta direktiv,

eller

c)  att inga symptom av Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) har iakttagits på produktionsområdet eller i dess närmaste omgivningar sedan början av den senaste växtperioden, och att inga av de frukter som har skördats på produktionsområdet har, vid lämplig officiell undersökning uppvisat tecken på denna organism,

eller

d)  att frukterna har sitt ursprung på ett produktionsområde där man har utfört lämplig behandling av Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus),

och

att inga av de frukter som har skördats på produktionsområdet har, vid lämplig officiell undersökning, uppvisat tecken på denna organism.

16.5

Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, med ursprung i tredje land, där förekomst av Tephitidae (icke-europeiska) har påvisats

Utan att de påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på frukterna i bilaga III B 2, 3 och bilaga IV A I 16.1, 16.2 och 16.3 officiellt uttalande att

a)  frukterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från ifrågavarande skadegörare, eller, om inte detta kravs kan uppfyllas

b)  inga symptom på ifrågavarande skadegörare har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste växtperioden, vid officiella kontroller som har utförts minst en gång per månad under de tre månader som föregick skörden, och ingen av de frukter som har skördats, på produktionsplatsen har, vid en lämplig officiell undersökning, visat något tecken på skadegöraren i fråga, eller, om inte heller detta krav kan uppfyllas

c)  frukterna har, vid en lämplig officiell undersökning av representativa prov, visat sig vara fria från ifrågavarande skadegörare på alla stadier av deras utveckling, eller, om detta krav heller inte kan uppfyllas

d)  frukterna har genomgått en lämplig behandling; godkänd värmebehandling med ånga, behandling med kyla, eller behandling med djupfrysning, vilka har visat sig vara effektiva mot ifrågavarande skadegörare utan att skada frukterna, och, om dessa behandlingssätt inte är möjliga, behandling med kemikalier i den mån gemenskapens lagar godkänner sådan behandling

▼M8

17.

Växter av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L, avsedda för plantering, dock inte fröer.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna som gäller för de växter som anges i bilaga III, del A, punkterna 9, 9.1 och 18, bilaga III, del B, punkt 1 eller bilaga IV, del A, avsnitt I, punkt 15, görs i tillämpliga fall ett officiellt konstaterande av att

a)  växterna har sitt ursprung i länder som är erkänt fria från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i enlighet med förfarandet i artikel 18.2,

eller

b)  växterna har sitt ursprung i områden som konstaterats vara fria från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. enligt de relevanta internationella normerna för växtskyddsåtgärder och erkänts som sådana enligt förfarandet i artikel 18.2,

eller

c)  de växter från produktionsområdet och dess direkta närhet som visat symptom på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. har avlägsnats.

▼B

18.

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer, samt växter av Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. och Strelitziaceae, rotade eller med vidhängande eller medföljande odlingssubstrat

Utan att det påverkar tillämpningen, av de bestämmelser som tillämpas på växter, som anges i bilaga III A 16, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att

a)  frukterna har sitt ursprung i länder som är erkänt fria från Radopholus citrophilus Huettel et al. och Radopholus similis (Cobb) Thorne

b)  representativa stickprov av jord och rötter från produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden har genomgått officiell nematologisk undersökning åtminstone beträffande Radopholus citrophilus Huettel et al. och Radopholus similis (Cobb) Thorne och vid denna undersökning har befunnits vara fria från de skadegörarna

19.1

Växter av Crataegus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. har påvisats

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 9 och bilaga IV A I 15 och 17, officiellt uttalande att inga symptom på Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. har iakttagits på växter på produktionsplatsen ingången av den senaste avslutade växtperioden

19.2

Växter av Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av skadegöraren i fråga har påvisats på dessa släkten

Relevanta skadegörare är följande:

— På Fragaria L.:

— 

— Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae

— Arabis mosaic virus

— Raspberry ringspot virus

— Strawberry crinkle virus

— Strawberry latent ringspot virus

— Strawberry mild yellow edge virus

— Tomato black ring virus

— Xanthomonas fragariae Kennedy et King

— På Malus Mill.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

— På Prunus L.:

— 

— Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

— Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye

— På Prunus persica (L.) Batsch:

— 

— Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

— På Prunus L.:

— 

— Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

— På Rubus L.:

— 

— Arabis mosaic virus

— Raspberry ringspot virus

— Strawberry latent ringspot virus

— Tomato black ring virus

— På alla arter:

— 

icke-europeiska virus och virusliknande organismer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 9 och 18 samt bilaga IV A I 15 och 17, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att inga symptom på relevanta skadegörare har iakttagits på växterna på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

20.

Växter av Cydonia Mill. och Pyrus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av Moriasjuka MLO hos päron har påvisats

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 9 och 18 samt bilaga IV A I 15, 17 och 19.2, officiellt uttalande att växter på produktionsplatsen och i dess omedelbara närhet som har visat symptom som väcker misstanke om angrepp av Moriasjuka MLO hos päron har utrotats på den platsen under de tre senaste avslutade växtperioderna

21.1

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av de relevanta skadegörarna har påvisats

Relevanta skadegörare är

— Strawberry latent ”C” virus

— Strawberry vein banding virus

— Strawberry witches' broom mycoplasm

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 18 och bilaga IV A I 19.2, officiellt uttalande att

a)  växterna, med undantag av växter som är uppdragna från fröer,

— antingen är officiellt certifierade under ett certifieringsprogram, som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder åtminstone beträffande de relevanta skadegörarna och i denna undersökning har befunnits vara fria från de skadegörarna

— eller

— härstammar i direkt led från material som förvaras under lämpliga förhållanden och som åtminstone en gång under de senaste tre avslutade växtperioderna har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone de relevanta skadegörarna och som i denna undersökning har befunnits vara fritt från de skadegörarna

b)  inga symptom på sjukdomar orsakade av relevanta skadegörare har iakttagits på växter på produktionsplatsen, eller på växter som är känsliga för angrepp i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

21.2

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av Aphelencoides besseyi Christie har påvisats

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 18 och bilaga IV A I 19.2 och 21.1, officiellt uttalande att

a)  inga symptom på Aphelenchoides besseyi Christie har iakttagits på växter på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden,

eller

b)  då det gäller växter i vävnadskultur, växterna härstammar i direkt led från växter som uppfyllde villkoret i a i denna punkt eller också har de undersökts officiellt med lämpliga nematologiska metoder och har befunnits vara fria från Aphelenchoides besseyi Christie

21.3

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 18 och bilaga IV A I 19.2, 21.1 och 21.2, officiellt uttalande att växter har sitt ursprung i ett område som har påvisats vara fritt från Anthonomus signatus Say und Anthonomus bisignifer (Schenkling)

22.1

Växter av Malus Mill. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av de relevanta skadegörarna har påvisats på Malus Mill.

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 9 och 18, bilaga III B I och bilaga IV A I 15, 17 och 19.2, officiellt uttalande att

Relavanta skadegörare är

— Cherry rasp leaf virus (amerikanskt)

— Tomato ringspot virus

a)  växterna

— antingen är officiellt certifierade under ett certifieringsprogram, som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder åtminstone beträffande de relevanta skadegörarna och i denna undersökning har befunnits vara fria från de skadegörarna

— eller

— härstammar i direkt led från material som förvaras under lämpliga förhållanden och som åtminstone en gång under de senaste tre avslutade växtperioderna har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone de relevanta skadegörarna och som i denna undersökning har befunnits vara fritt från de skadegörarna

b)  inga symptom på sjukdomar orsakade av relevanta skadegörare har iakttagits på växter på produktionsplatsen, eller på växter som är mottagliga för angrepp i dess omedelbara närhet efter ingången av de tre senaste avslutande växtperioderna

22.2

Växter av Malus Mill. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av Apple proliferation mycoplasm har påvisats

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 9 och 18, bilaga III B I samt bilaga IV A I 15, 17, 19.2 och 21.1, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Apple proliferation mycoplasm

eller

b)  

aa)  växterna, med undantag av dem som har dragits upp från fröer

— antingen är officiellt certifierade under ett certifieringsprogram, som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder åtminstone beträffande Apple proliferation mycoplasm och i denna undersökning har befunnits vara fria från den skadegöraren

— eller

— härstammar i direkt led från material som förvaras under lämpliga förhållanden och som åtminstone en gång under de senaste sex avslutade växtperioderna har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone Apple proliferation mycoplasm och som i denna undersökning har befunnits vara fritt från den skadegöraren

bb)  inga symptom på sjukdomar orsakade av Apple proliferation mycoplasm har iakttagits på växter på produktionsplatsen, eller på växter som är känsliga för angrepp i dess omedelbara närhet efter ingången av de tre senaste avslutade växtperioderna

23.1

Växter av följande arter av Prunus L. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av Sjarka-virus har påvisats

— Prunus amygdalus Batsch

— Prunus armeniaca L.

— Prunus blireiana Andre

— Prunus brigantina Vill.

— Prunus cerasifera Ehrh.

— Prunus cistena Hansen

— Prunus curdica Fenzl et Fritsch.

— Prunus domestica spp. domestica L.

— Prunus domestica spp. insititia (L.) C.K. Schneid.

— Prunus domestica spp. italica (Borkh.) Hegi

— Prunus glandulosa Thunb

— Prunus holosericea Batal

— Prunus hortulana Bailey

— Prunus japonica Thunb

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne

— Prunus maritima Marsh.

— Prunus mume Sieb. et Zucc.

— Prunus nigra Ait.

— Prunus persica (L.) Batsch

— Prunus salicina L.

— Prunus sibirica L.

— Prunus simonii Carr.

— Prunus spinosa L.

— Prunus tomentosa Thunb.

— Prunus triloba Lindl.

— andra arter av Prunus L. som är känsliga för Sjarka-virus

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 9 och 18 samt i bilaga IV A I 15 och 19.2, officiellt uttalande att

a)  växterna, med undantag av de som är uppdragna från fröer

— antingen är officiellt certifierade under ett certifieringsprogram, som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder åtminstone beträffande Sjarka-virus och i denna undersökning har befunnits vara fria från den skadegöraren,

— eller

— härstammar i direkt led från material som förvaras under lämpliga förhållanden och som åtminstone en gång under de senaste tre avslutade växtperioderna har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone Sjarkavirus och som i denna undersökning har befunnits vara fritt från den skadegöraren

b)  inga symptom på sjukdomar orsakade av Sjarka-virus har iakttagits på växter på produktionsplatsen, eller på växter som är känsliga för angrepp i dess omedelbara närhet efter ingången av de tre senaste avslutade växtperioderna

c)  växter på produktionsplatsen som har visat symptom på sjukdom orsakad av andra virus eller liknande sjukdomsalstrare har tagits bort

23.2

Växter av Prunus L. för plantering

a)  med ursprung i länder där förekomst av den relevanta skadegöraren har påvisats på Prunus L.

b)  utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av de relevanta skadegörarna har påvisats

c)  utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder där förekomst av de relevanta skadegörarna har påvisats

Relevanta skadegörare är

— i fall enligt a

— 

— Tomato ringspot virus

— i fall enligt b

— 

— Cherry rasp leaf virus (amerikanskt)

— Peach mosaic virus (amerikanskt)

— Peach phony rickettsia

— Peach rosette mycoplasm

— Peach yellows mycoplasm

— Plum line pattern virus (amerikanskt)

— Peach X-disease mycoplasm

— i fall enligt c

— 

— Little cherry pathogen

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 9 och 18 eller i bilaga IV A I 15, 19.2 och 23.1, officiellt uttalande att

a)  växterna

— antingen är officiellt certifierade under ett certifieringsprogram, som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder åtminstone beträffande de relevanta skadegörarna och i denna undersökning har befunnits vara fria från dessa skadegörare

— eller

— härstammar i direkt led från material som förvaras under lämpliga förhållanden och som åtminstone en gång under de senaste tre avslutade växtperioderna har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone de relevanta skadegörarna och som i denna undersökning har befunnits vara fritt från dessa skadegörare

b)  inga symptom på sjukdomar orsakade av de relevanta skadegörarna har iakttagits på växter på produktionsplatsen, eller på växter som är känsliga för angrepp i dess omedelbara närhet efter ingången av de tre senaste avslutade växtperioderna

24.

Växter av Rubus L. för plantering

a)  med ursprung i länder där förekomst av den relevanta skadegöraren har påvisats på Rubus L.

b)  utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av de relevanta skadegörarna har påvisats

Relevanta skadegörare är

— i fall enligt a

— 

— Tomato ringspot virus

— Black raspberry latent virus

— Cherry leafroll virus

— Prunus necrotic ringspot virus

— i fall enligt b

— 

— Raspberry leaf curl virus (amerikanskt)

— Cherry rasp leaf virus (amerikanskt)

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växterna i bilaga IV A I 19.2

a)  växterna skall vara från bladlus, inklusive bladlusägg

b)  officiellt uttalande att

aa)  växterna

— antingen är officiellt certifierade under ett certifieringsprogram, som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder åtminstone beträffande de relevanta skadegörarna och i denna undersökning har befunnits vara fria från dessa skadegörare

— eller

— härstammar i direkt led från material som förvarats under lämpliga förhållanden och som åtminstone en gång under de senaste tre avslutade växtperioderna har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone de relevanta skadegörarna och som i denna undersökning har befunnits vara fritt från dessa skadegörare

bb)  inga symptom på sjukdomar orsakade av de relevanta skadegörarna har iakttagits på växter på produktionsplatsen, eller på växter som är känsliga för angrepp i dess omedelbara närhet efter ingången av de tre senaste avslutade växtperioderna

25.1

Knölar av Solanum tuberosum L. med ursprung i länder där förekomst av Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival har påvisats

Utan att det påverkar de förbud som tillämpas på knölarna i bilaga III A 10, 11 och 12, officiellt uttalande att

a)  knölarna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (alla raser utom ras 1, den vanliga europeiska rasen) och inga symptom på Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival har iakttagits varken på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av en tillräckligt lång tid

eller

b)  bestämmelser som erkänns som likvärdiga med gemenskapens bestämmelser om bekämpning av Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 15 har följts i ursprungslandet

25.2

Knölar av Solanum tuberosum L.

Utan att det påverkar bestämmelser som anges i bilaga III A 10, 11 och 12 samt i bilaga IV A I 25.1, officiellt uttalande att

a)  knölarna har sitt ursprung i länder som har påvisats vara fria från Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

eller

b)  bestämmelser som erkänns som likvärdiga med gemenskapens bestämmelser om bekämpning av Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ har följts i ursprungslandet

25.3

Knölar av Solanum tuberosum L., utom tidiga potatissorter, med ursprung i länder där förekomst av Potato spindle tuber viroid har påvisats

Utan att det påverkar de bestämmelser som tillämpas på knölar som anges i bilaga III A 10, 11 och 12 samt bilaga IV A I 25.1 och 25.2, groningshämmande åtgärder

25.4

Knölar av Solanum tuberosum L. för plantering

Utan att det påverkar de bestämmelser som tillämpas på knölar som anges i bilaga III A 10, 11 och 12 samt i bilaga IV A I 25.1, 25.2 och 25.3, officiellt uttalande att knölarna har sitt ursprung på ett fält som har påvisats vara fritt från Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens och Globodera pallida (Stone) Behrens

och

aa)  antingen härrör knölarna från områden där Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith inte förekommer,

eller

bb)  i områden där Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, förekommer, härrör knölarna från en produktionsplats som befunnits fri från Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith eller som räknas som fri från Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, som en följd av tillämpningen av en lämplig metod, vilken fastställs i enlighet med artikel 18, för att utrota Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith

och

cc)  rotknölarna antingen har sitt ursprung i områden där Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen veterligen inte finns,

eller

dd)  i områden där Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen veterligen finns

— och rotknölarna antingen kommer från en produktionsplats som har befunnits vara fri från Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer), samt Meloidogyne fallax Karssen, baserat på en årlig undersökning av värdväxter genom visuell kontroll av värdväxter vid lämpliga tidpunkter, och genom visuell kontroll både utvändigt och genom att man efter skörden skär av rotknölarna från potatisväxter som odlats på produktionsstället,

— eller

— rotknölarna efter skörden slumpmässigt har utvalts och undersökts med avseende på symptom genom en lämplig metod för detta, eller provats i laboratorium liksom kontrollerats visuellt både utvändigt och genom att rotknölarna skurits av vid lämpliga tidpunkter och i samtliga fall vid tidpunkten för tillslutning av förpackningar eller containrar före utsläppande på marknaden i enlighet med bestämmelserna om förslutning i rådets direktiv 66/403/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsädespotatis (1) utan att några symptom på Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen påträffats

25.5

Växter av Solanaceae för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av Potato stolbur mycoplasm har påvisats

Utan att det påverkar de bestämmelser som tillämpas på växter och knölar som anges i bilaga III A 10, 11, 12 och 13 samt i bilaga IV A I 25.1, 25.2, 25.3 och 25.4, officiellt uttalande att inga symptom på Potato stolbur mycoplasm har iakttagits på växterna på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

25.6

Växter av Solanaceae för plantering, utom knölar av Solanum tuberosum L. och inte heller fröer av Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., med ursprung i länder där förekomst av Potato spindle tuber viroid har påvisats

Utan att det påverkar de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 11 och 13 samt i bilaga IV A I 25.5, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att inga symptom på Potato spindle tuber viroid har iakttagits på växter på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

25.7

Växter av Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. och Solanum melongena L. avsedda för plantering, dock inte frukter och fröer som härrör från länder där det har konstaterats att Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith förekommer

Utan att det påverkar de bestämmelser som är tillämpliga på växterna enligt bilaga III A 11 och 13 och bilaga IV A I 25.5 och 25.6, beroende på fallet, ett officiellt uttalande om att

a)  växter som härrör från områden som har befunnits fria från Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

eller

b)  inga symptom på Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith har iakttagits på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden

25.8

Knölar av Solanum tuberosum L., som inte är avsedda för plantering

Utan att det påverkar de bestämmelser som är tillämpliga på knölarna enligt bilaga III A 12 och bilaga IV A I 25.1, 25.2 och 25.3, ett officiellt uttalande om att knölarna härrör från områden där Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith inte befunnits förekomma

26.

Växter av Humulus lupulus L. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att inga symptom på Verticillium alboatrum Reinke och Berthold och Verticillum dahliae Klebahn har iakttagits på humleplantor på produktionsplatsen efter ingången av den senast avslutade växtperioden

27.1

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. och Pelargonium l'Hérit. ex Ait. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att

a)  inga symptom på Heliothis armigera Hübner eller Spodoptera littoralis (Boisd.) har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

eller

b)  växterna har genomgått lämplig behandling för att skydda dem mot dessa skadegörare

27.2

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. och Pelargonium l'Hérit. ex Ait. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A 1 27.1

a)  inga tecken på Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith eller Spodoptera litura (Fabricius) har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

eller

b)  växterna har genomgått lämplig behandling för att skydda dem från dessa skadegörare

28.

Växter av Dendranthema (DC.) Des Moul., för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växterna i bilaga IV A 1 27.1 och 27.2, officiellt uttalande att

a)  växterna är högst av tredje generation och härstammar från material som vid virologiska undersökningar har befunnits vara fritt från Chrysanthemum dvärgsjuka, eller härstammar i direkt led från material som under blomningen har undergått en officiell kontroll av ett representativt urval på 10% av materialet och som vid denna kontroll har befunnits vara fritt från Chrysanthemum dvärgsjuka

b)  växterna eller sticklingarna

— kommer från platser som har kontrollerats officiellt minst en gång per månad under de tre månader som föregick avsändandet och på vilka inga symptom på Puccinia horiana Hennings har iakttagits under den perioden, och i vilkas närhet inga symptom på Puccinia horiana Hennings har påvisats förekomma under de tre månader som föregick exporten

— eller

— har genomgått lämplig behandling mot Puccinia horiana Hennings

c)  i fråga om orotade sticklingar har inga symptom på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx iakttagits varken på sticklingarna eller på de växter som sticklingarna härstammar ifrån, eller att, i fråga om rotade sticklingar, inga symptom på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx har iakttagits vare sig på sticklingarna eller på växtplatsen

29.

Växter av Dianthus L. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växterna i bilaga IV A I 27.1 och 27.2, officiellt uttalande att

— växterna härstammar i direkt led från moderplantor som vid officiellt godkända undersökningar, utförda minst en gång under de två föregående åren, har befunnits vara fria från Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder och Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma

— inga symptom på ovannämnda skadegörare har iakttagits på växterna

30.

Lökar av Tulipa L. och Narcissus L., utom lökar för vilka det av deras emballage eller på annat sätt skall framgå att de är avsedda för försäljning till slutliga konsumenter som inte bedriver yrkesmässig produktion av snittblommor

Officiellt uttalande att inga symptom på Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev har iakttagits på växterna efter ingången av den senast avslutade växtperioden

31.

Växter av Pelargonium l'Hérit. ex Ait. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av Tomato ringspot virus har påvisats

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på de växter som anges i bilaga IV A I 27.1 och 27.2

 

a) där förekomst av Xiphinema americanum Cobb sensu lato (icke-europeiska populationer) eller av andra smittbärare av Tomato ringspot virus inte har påvisats

Officiellt uttalande att växterna

a)  härstammar direkt från produktionsplatser som har påvisats vara fria från Tomato ringspot virus

eller

b)  är högst av fjärde generationer och härstammar från moderplantor som vid officiellt godkända virologiska undersökningar har befunnits vara fria från Tomato ringspot virus

 

b) där förekomst av Xiphinema americanum Cobb sensu lato (icke-europeiska populationer) eller av andra smittbärare av Tomato ringspot virus har påvisats

Officiellt uttalande att växterna

a)  härstammar direkt från produktionsplatser som har påvisats vara fria från Tomato ringspot virus i jorden eller på växterna

eller

b)  är högst av andra generationer och härstammar från moderplantor som vid officiellt godkända virologiska undersökningar har befunnits vara fria från Tomato ringspot virus

▼M3

32.1

Örtartade växter för plantering, utom

— lökar,

— rotknölar,

— växter av familjen Gramineae,

— jordstammar,

— fröer,

— stamknölar,

med ursprung i tredje land där det har konstaterats att Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch) förekommer

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV.A avsnitt I punkterna 27.1, 27.2, 28 och 29, i tillämpliga fall, officiellt uttalande om att växterna drivits upp på plantskola och

a)  har sitt ursprung i ett område som av exportlandets växtinspektion, i, enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch), och som anges i de certifikat som avses i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv under rubriken ”tilläggsdeklaration”,

eller

b)  har sitt ursprung i en produktionsplats som av exportlandets växtinspektion, i enligthet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har påvisats vara fri från Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch), och som anges i de certifikat som avses i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv under rubriken ”tilläggsdeklaration”, och som vid officiella kontroller som utförts minst en gång per månad under de tre månader som föregick exporten har förklarats fri från Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch),

eller

c)  omedelbart före export har genomgått en lämplig behandling mot Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch) och som vid en officiell kontroll har befunnits vara fri från Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch). Behandlingen skall noggrant beskrivas i de certifikat som anges i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv

32.2

Snittblommor av Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. och Solidago L., och bladgrönsaker av Apium graveolens L. och Ocimum L.

Officiellt uttalande om att snittblommorna och bladgrönsakerna

— har sitt ursprung i ett land som är fritt från Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch),

— eller

— har officiellt kontrollerats omedelbart för exporten och befunnits vara fria från Liriomyza sativae (Blanchard) och Amauromyza maculosa (Malloch)

32.3

Örtartade växter för plantering, utom

— lökar,

— rotknölar,

— växter av familjen Gramineae,

— jordstammar,

— fröer,

— stamknölar,

med ursprung i tredje land

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV.A avsnitt I punkterna 27.1, 27.2, 28, 29 och 32.1, officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung i ett område som är känt för att vara fritt från Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess).

eller

b)  inte har visat några tecken på Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess) vid officiella kontroller som har utförts på produktionsplatsen minst en gång i månaden under de tre månader som föregick skörden,

eller

c)  har officiellt kontrollerats omedelbart före exporten och befunnits vara fria från Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess), och har genomgått en lämplig behandling mot Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess)

▼B

33.

Växter med rötter, planterade eller avsedda för plantering, odlade på friland

Officiellt uttalande att produktionsplatsen har påvisats vara fri från Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens och Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

34.

►M3  

Jord och odlingssubstrat som är vidhängande eller följer med växterna, och som helt eller delvis består av jord eller fasta organiska ämnen såsom växtdelar, humus, inklusive torv eller bark eller något annat fast oorganiskt ämne; avsedda att bibehålla växternas livskraft, med ursprung i

—  ►M7  Cypern, Malta,  ◄ Turkiet,

—  ►A1  Estland,  ◄ Georgien, ►A1   Lettland, Litauen, ◄ Moldova, Ryssland, Ukraina, Vitryssland,

— utomeuropeiska länder utom Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko, Tunisien

 ◄

Officiellt uttalande att

a)  odlingssubstratet vid tiden för planteringen

— antingen var fritt från jord och organiskt material

— eller

— var fritt från insekter och skadliga nematoder och genomgick en lämplig undersökning eller värmebehandling eller gasning för att säkerställa att det var fritt från andra skadegörare

— eller

— genomgick en lämplig värmebehandling eller gasning för att säkerställa att det var fritt från andra skadegörare

— och

b)  efter planteringen

— har antingen lämpliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att odlingssubstratet har bevarats fritt från skadegörare

— eller

— har växterna inom två veckor före avsändandet skakats fria från substratet så att endast den minsta mängd som är nödvändig för att bibehålla livskraften under transporten, och om de planteras om uppfyller det odlingssubstrat som används de krav som fastställs i a

35.1

Växter av Beta vulgaris L. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att inga symptom på Beet curly top virus (icke-europeiska isolat) har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

35.2

Växter av Beta vulgaris L. för plantering, utom fröer, med ursprung i länder där förekomst av Beet leaf curl virus har påvisats

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A I 35.1, officiellt uttalande att

a)  förekomst av Beet leaf curl virus inte har påvisats i produktionsområdet

och

b)  inga symptom på Beet leaf curl virus har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

▼M3

36.1

Växter för plantering, utom

— lökar,

— rotknölar,

— jordstammar,

— fröer,

— stamknölar,

med ursprung i tredje land

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV.A avsnitt I, punkterna 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 och 32.3, officiellt uttalande om att växterna har drivits upp på plantskola, och

a)  har sitt ursprung i ett område som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har fastställts vara fritt från Thrips palmi Karny, och som anges i de certifikat som avses i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv under rubriken ”tilläggsdeklaration”,

eller

b)  kommer från en produktionsplats som av exportlandets växtinspektion, i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder, har påvisats vara fri från Thrips palmi Karny, och som anges i de certifikat som avses i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv under rubriken ”tilläggsdeklaration”, och som vid de officiella kontroller som utförts minst en gång per månad under de tre månader som föregick exporten har förklarats fria från Thrips palmi Karny,

eller

c)  omedelbart före export har genomgått en lämplig behandling mot Thrips palmi Karny och som vid en officiell kontroll har befunnits vara fria från Thrips palmi Karny. Behandlingen skall noggrant beskrivas i de certifikt som anges i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv

36.2

Snittblommor ur familjen Orchidaceae, och frukter av Momordica L. och Solanum melongena L. med ursprung i tredje länder

Officiellt uttalande om att snittblommorna och frukterna

— har sitt ursprung i ett land som är fritt från Thrips palmi Karny,

— eller

— har officiellt kontrollerats omedelbart före exporten och befunnits vara fria från Thrips palmi Karny

▼B

37.

Växter av Palmae för plantering, utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar tillämpningen av det förbud som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 17, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att

a)  växterna antingen har sitt ursprung i ett område som har påvisats vara fritt från Palm lethal yellowing mycoplasm och Cadang-Cadang viroid, och inga symptom har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

eller

b)  inga symptom på Palm lethal yellowing mycoplasm och Cadang-Cadang viroid har iakttagits på växterna efter ingången av den senaste avslutade växtperioden, och växter på produktionsplatsen med symptom som väcker misstanke om angrepp av skadegörarna har utrotats på den platsen och växterna har genomgått lämplig behandling för att befria dem från Myndus crudus Van Duzee

c)  i fråga om växter i vävnadskultur, härstammat växterna från växter som uppfyllde kraven i a eller b

38.1

Växter av Camellia L. för plantering, utom fröer, med ursprung i icke-europeiska länder

Officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ciborinia camelliae Kohn

eller

b)  inga symptom på Ciborinia camelliae Kohn har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

38.2

Växter av Fuchsia L. för plantering, utom fröer, med ursprung i Förenta staterna eller Brasilien

Officiellt uttalande att inga symptom på Aculops fuchsiae Keifer har iakttagits på produktionsplatsen och att omedelbart före exporten har växterna kontrollerats och befunnits vara fria från Aculops fuchsiae Keifer

39.

Träd och buskar för plantering, utom fröer och växter i vävnadskultur, med ursprung i tredje land utom europeiska länder och Medelhavsländer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 och 18, i bilaga III B 1 samt i bilaga IV A I 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 och 38.2, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att växterna

— är rena (dvs. fria från växtavfall) och fria från blommor och frukter

— har odlats i plantskolor

— har kontrollerats vid lämpliga tidpunkter och före exporten och har befunnits vara fria från symptom på skadegörare, virus och virusliknande organismer, och antingen befunnits vara fria från tecken eller symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har genomgått lämplig behandling för att eliminera dessa skadegörare

40.

Lövfallande träd och buskar för plantering, utom fröer och växter i vävnadskultur, med ursprung i tredje land utom europeiska länder och Medelhavsländer

►M3  Utan att det påverkar de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III.A punkterna 2, 3, 9, 15, 16, 17 och 18, bilaga III.B punkt 1 och bilaga IV.A avsnitt I punkterna 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 och 45.1 i tillämpliga fall, officiellt uttalande om att växterna är vilande och avlövade ◄

41.

Ettåriga och tvååriga växter, utom Gramineae, för plantering, utom fröer, med ursprung i tredje land utom europeiska länder och Medelhavsländer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 11 och 13 samt i bilaga IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 och 35.2 i tillämpliga fall, officiellt uttalande att växterna

— har odlats i plantskolor

— är fria från trasiga växtdelar och fria från blommor och frukter

— har kontrollerats vid lämpliga tidpunkter och före exporten, och

— 

— har befunnits vara fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer,

— och

— antingen befunnits vara fria från tecken eller symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har genomgått lämplig behandling för att eliminera dessa skadegörare

42.

Växter av familjen Gramineae av fleråriga prydnadsgräs av underfamiljerna Bambusoideae, Panicoideae och av släktena Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. och Uniola L. för plantering, utom fröer, med ursprung i andra länder än europeiska länder och Medelhavsländer

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A I 33 och 34 i tillämpliga fall, officiellt uttalande att växterna

— har odlats i plantskolor

— och

— är fria från trasiga växtdelar och fria från blommor och frukter

— och

— har kontrollerats vid lämpliga tidpunkter och före exporten

— och

— 

— har befunnits vara fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer

— och

— antingen befunnits vara fria från tecken eller symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har genomgått lämplig behandling för att eliminera dessa skadegörare

43.

Växter med naturlig eller artificiell dvärgväxt som är avsedda för plantering, dock inte frön, med ursprung i icke-europeiska länder

Utan att det påverkar de bestämmelser som gäller de växter som finns förtecknade i bilaga III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 och 18, i bilaga III B 1, och bilaga IV A I, 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2 och 39, 40 och 42 - där det är lämpligt, officiellt uttalande att:

a)  växterna, inbegripet de som samlats in direkt från sin naturliga miljö, skall ha vuxit, odlats och formats under minst två på varandra följande år före avsändandet i officiellt registrerade plantskolor, som är underställda ett officiellt övervakat kontrollprogram

b)  växterna i de plantskolor som avses i a) skall

aa)  under den period (minst) som avses i a)

— krukas in i krukor som placeras på hyllor minst 50 cm ovanför marken

— ha undergått lämplig behandling för att säkerställa att de är fria från icke-europeiska rostsvampar — den aktiva beståndsdelen, koncentrationen och dagen för behandlingen skall återges i det sundhetscertifikat som föreskrivs i artikel 7 i detta direktiv under rubriken ”Sanering och/eller desinfektion”

— ha undergått officiell kontroll minst sex gånger per år med lämpliga mellanrum för att undersöka förekomsten av de skadegörare som finns förtecknade i bilagorna till direktivet. Dessa kontroller, som också skall utföras på växter i områden som gränsar till de planskolor som avses i a), skall åtminstone genom visuell undersökning av varje rad på fältet eller plantskolan och genom visuell undersökning av alla växtdelar ovanför odlingssubstratet, och stickprov skall göras på minst 300 växter av ett släkte om släktet omfattar högst 3 000 växter eller på 10% av växterna om det finns mer än 3 000 växter av släktet

— vid dessa kontroller ha befunnints vara fria från de berörda skadegörare som fastställs i strecksatsen ovan. Angripna växter skall avlägsnas. De återstående växterna skall om det behövs grundligt behandlas, samt kvarhållas under en lämplig period och kontrolleras så att det kan säkerställas att de är fria från skadegörarna i fråga

— ha odlats antingen i ett oanvänt artificiellt odlingssubstrat eller i ett naturligt odlingssubstrat som har behandlats genom gasning eller med lämplig värmebehandling och efteråt kontrollerats och konstaterats vara fria från alla skadegörare

— ha vårdats under omständigheter som ger en garanti för att odlingssubstratet har hållits fritt från skadegörare, samt inom två veckor före avsändandet ha

— 

— skakats och tvättats i rent vatten för att avlägsna det ursprungliga odlingssubstratet och hållits med bara rötter,

— eller

— skakats och tvättats i rent vatten för att avlägsna det ursprungliga växtsubstratet och återplanterats i odlingssubstrat som uppfyller villkoren i (aa) femte strecksatsen,

— eller

— ha undergått lämplig behandling för att säkerställa att odlingssubstratet är fritt från skadegörare - den aktiva beståndsdelen, koncentrationen och dagen för behandlingen skall återges i det sundhetscertifikat, som föreskrivs i artikel 7 i detta direktiv under rubriken ”Sanering och/eller desinfektion”

bb)  förpackas i förslutna behållare som har förseglats officiellt och som är märkta med den registrerade plantskolans registreringsnummer — detta nummer skall också anges under rubriken Tilläggsdeklaration på det sundhetscertifikat som föreskrivs i artikel 7 i detta direktiv, för att göra det möjligt att identifiera försändelserna

44.

Örtartade fleråriga växter för plantering, utom fröer, av familjerna Caryophylaceae (utom Dianthus L.), Compositae [utom Dendranthema (DC.) Des Moul.], Cruciferae, Leguminosae och Rosaceae (utom Fragaria L.), med ursprung i andra tredje länder än europeiska länder och Medelhavsländer

Utan att det påverkar tillämpnigen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A I 32.1, 32.2, 32.3, 33 och 34 i förekommande fall officiellt uttalande att växterna

— har odlats i plantskolor,

— och

— är fria från trasiga växtdelar, blommor och frukter

— 

— har kontrollerats vid lämpliga tidpunkter och före exporten,

— och

— har befunnits vara fria från symptom på skadliga bakterier, virus och virusliknande organismer

— och

— antingen befunnits vara fria från tecken eller symptom på skadliga nematoder, insekter, kvalster och svampar, eller har genomgått lämplig behandling för att eliminera dessa skadegörare

▼M3

45.1

Örtartade växter och växter av familjerna Ficus L. och Hibiscus L. för plantering, utom lökar, rotknölar, jordstammar, frön och stamknölar med ursrpung i utomeuropeiska länder

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV.A avsnitt I punkterna 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 och 36.1, officiellt uttalande om att växterna

a)  har sitt ursprung i ett område som av exportlandets nationella växtinspektion, i enlighet med internationella normer för fytosanitära åtgärder, har befunnits vara fritt från Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer), och som anges i de certifikat som avses i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv under rubriken ”tilläggsdeklaration”,

eller

b)  kommer från en produktionsplats som av exportlandets nationella växtinspektion har befunnnits vara fri från Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) i enlighet med internationella normer för fytosanitära åtgärder, och som anges i de certifikat som avses i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv under rubriken ”tilläggsdeklaration”, och som har förklarats vara fri från Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) vid officiella kontroller som utförts minst en gång var tredje vecka under de nio veckor som föregick exporten,

eller

 
 

c)  i de fall förekomst av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) har påvisats på produktionsstället att de växter som hållits eller producerats på detta ställe har genomgått en lämplig behandling för att garantera frånvaro av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) och produktionsstället därefter har befunnits vara fritt från Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) genom tillämpning av lämpliga förfaranden för utrotning av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de nio veckor som föregick exporten och vid övervakningen under den perioden. Behandlingen skall noggrant beskrivas i de certifikat som anges i artiklarna 7 eller 8 i detta direktiv

45.2

Snittblommor av familjen Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L. och Trachelium L., och bladgrönsaker av familjen Ocimum L., ed ursprung i utomeuropeiska länder

Officiellt uttalande om att snittblommorna och bladgrönsakerna

— har sitt ursprung i ett land som är fritt från Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer),

— eller

— har officiellt kontrollerats omedelbart före exporten och befunnits vara fria från Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer)

▼B

►M3  45.3 ◄

Växter av Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. avsedda för plantering, dock inte frön, som har sitt ursprung i länder där Tomato Yellow Leaf-Viruset veterligen finns

Utan att det påverkar de krav som är tillämpliga på växter som förtecknas i bilaga III A 13 och bilaga IV A I 25.5, 25.6 och 25.7 när så är lämpligt

a) där Bemisia tabaci Genn. veterligen inte finns

Officiellt uttalande att inte några symptom på Tomato Yellow Leaf Curl-viruset har observerats på växterna

b) där Bemisia tabaci Genn. veterligen finns

Officiellt uttalande, att

a)  inte några symptom på Tomato Yellow Leaf Curl-viruset har observerats på växterna och att

aa)  växterna har sitt ursprung i områden som veterligen är fria från Bemisia tabaci Genn.

eller

bb)  produktionsstället har befunnits vara fritt från Bemisia tabaci Genn. vid officiella kontroller som har utförts minst en gång i månaden under tre månaden före export

eller

b)  inga symptom på Tomato Yellow Leaf Curl-viruset har observerats på produktionsstället och produktionsstället har underkastats lämplig behandling och övervakning i syfte at garantera frånvaron av Bemisia tabaci Genn.

46.

Växter för plantering, utom fröer, lökar, potatisknölar, blomsterknölar eller jordstammar, med ursprung i länder där förekomst av de relevanta skadegörarna har påvisats

Relevanta skadegörare är

— Bean golden mosaic virus

— Cowpea mild mottle virus

— Lettuce infectious yellows virus

— Pepper mild tigré virus

— Squash leaf curl virus

— andra virus som överförs av Bemisia tabaci Genn.

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 13 och i bilaga IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44, 45, 45.1 ►M3  , 45.2 och 45.3 ◄ i tillämpliga fall

a) Där förekomst av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) eller andra smittbärare av de relevanta skadegörarna inte har påvisats

officiellt uttalande att inga symptom på relevanta skadegörare har iakttagits på växterna under deras avslutade växtperiod

b) Där förekomst av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) eller andra smittbärare av de relevanta skadegörarna har påvisats

officiellt uttalande att inga symptom på relevanta skadegörare har iakttagits på växterna under en tillräckligt lång period

och

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Bemisia tabaci Genn. och andra smittbärare av de relevanta skadegörarna

eller

b)  produktionsplatsen har befunnits vara fri från Bemisia tabaci Genn. och andra smittbärare av de relevanta skadegörarna vid officiella kontroller som har utförts vid lämpliga tidpunkter

eller

c)  växterna har genomgått en lämplig behandling avsedd att utrota Bemisia tabaci Genn.

47.

Fröer av Helianthus annuus L.

Officiellt uttalande att

a)  fröerna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

eller

b)  fröerna, utom de fröer som har producerats av sorter som är resistenta mot alla raser av Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni som förekommer på produktionsområdet, har genomgått lämplig behandling mot Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

48.

Fröer av Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Officiellt uttalande att fröerna har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod eller en likvärdig metod som är godkänd ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄

och

a)  antingen har fröerna sitt ursprung i områden där förekomst av Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye och Potato spindle tuber viroid inte har påvisats

eller

b)  inga symptom på sjukdomar orsakade av de skadegörarna har iakttagits på växterna på produktionsplatsen under deras avslutade växtperiod

eller

c)  fröerna har genomgått officiell undersökning av ett representativt urval beträffande åtminstone dessa skadegörare och med användande av lämpliga metoder och har i denna undersökning befunnits vara fria från dessa skadegörare

49.1

Fröer av Medicago sativa L.

Officiellt uttalande att

a)  inga symptom på Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden och att Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev inte har upptäckts vid laboratorieundersökning av ett representativt urval

eller

b)  gasning har skett före exporten

49.2

Fröer av Medicago sativa L. med ursprung i länder där förekomst av Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. har påvisats

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A I 49.1, officiellt uttalande att

a)  förekomst av Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. inte har påvisats på brukningsenheten eller i dess omedelbara närhet under de senaste tio åren antingen

b)  

— hör grödan till en sort som har förklarats vara mycket resistent mot Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.

— eller

— hade grödan vid skörden ännu inte kommit in i sin fjärde avslutade växtperiod från sådden och grödan hade gett endast en fröskörd tidigare

— eller

— överstiger inte innehållet av avfall, fastställt i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för certifiering av utsäde som säljs inom gemenskapen inte 0,1% av vikten

c)  inga symptom på Claviabactor michiganensis spp. insidiosus Davis et. al. har iakttagits på produktionsplatsen eller på någon intilliggande gröda av Medicago sativa L. under de senaste avslutade växtperioderna, eller, i tillämpliga fall, de två senaste växtperioderna

d)  grödan har odlats på mark där ingen tidigare gröda av Medicago sativa L. har odlats under de tre år som föregick sådden

50.

Fröer av Oryza sativa L.

Officiellt uttalande att

a)  fröerna har undersökts officiellt vid lämpliga nematologiska undersökningar och har befunnits vara fria från Aphelenchoides besseyi Christie

eller

b)  fröerna har genomgått en lämplig behandling med varmt vatten eller annan lämplig behandling mot Aphelenchoides besseyi Christie

51.

Fröer av Phaseolus L.

Officiellt uttalande att

a)  fröerna har sitt ursprung i områden som är fria från Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) dye

eller

b)  ett representativt urval av fröerna har undersökts och har vid undersökningen befunnits vara fritt från Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

52.

Fröer av Zea mays L.

Officiellt uttalande att

a)  fröerna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fritt från Erwinia stewartii (Smith) Dye

eller

b)  ett representativt urval av fröerna har undersökts och har vid undersökningen befunnits vara fritt från Erwinia stewartii (Smith) Dye

53.

Utsäde av släktena Triticum Secale och X Triticosecale från Afghanistan, Indien, Irak ►M9  , Iran ◄ , Mexiko, Nepal, Pakistan ►M3  , Sydafrika ◄ och USA där Tilletia indica Mitra har påträffats

Officiellt uttalande om att utsädet har sitt ursprung i ett område där det är känt att Tilletia indica Mitra inte förekommer. Namnet på området skall anges som avses i artikel 7

54.

Spannmål av släktena Triticum, Secale och X Triticosecale från Afghanistan, Indien, Irak ►M9  , Iran ◄ , Mexiko, Nepal, Pakistan ►M3  , Sydafrika ◄ och USA där Tilletia indica Mitra har påträffats

Officiellt uttalande om

i)  att spannmålen antingen har sitt ursprung i ett område där det är känt att Tilletia indica Mitra inte förekommer, varvid namnet på området eller områdena skall anges i det sundhetsintyg som avses i artikel 7, under rubriken ”ursprungsort”,

eller

ii)  att inga symptom på Tilletia indica Mitra har iakttagits på växterna på produktionsplatsen under deras senaste avslutade vegetationsperiod, och att representativa prov av spannmålen tagits både vid skörd och före transport, att proven kontrollerats och befunnits fria från Tilletia indica Mitra, den senare skall anges i det sundhetsintyg som avses i artikel 7, i rubriken ”produktnamn”, som ”testad och funnits vara fri fran Tilletia indica Mitra

(1)   EGT 125, 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/742/EG (EGT L 297, 18.11.1999, s. 39).

Avsnitt II

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL MED URSPRUNG INOM GEMENSKAPENVäxter, växtprodukter och andra föremål

Särskilda krav

▼M12 —————

▼B

2.

Trä av Platanus L., inklusive trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta

a)  Officiellt uttalande att träet har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

eller

b)  det skall framgå genom märkningen ”Kiln-dried”, eller ”K.D.” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, att träet vid tidpunkten för bearbetningen har torkats i torkugn efter ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20% av torrsubstansen

▼M12 —————

▼B

4.

Växter av Pinus L. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att inga symptom på Scirrhia pini Funk et Parker har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

5.

Växter av Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A II 4, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att inga symptom på Melampsora medusae Thümen har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

6.

Växter av Populus L. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att inga symptom på Melampsora medusae Thümen har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

7.

Växter av Castanea Mill. och Quercus L. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att

a)  träet har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

eller

b)  inga symptom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

8.

Växter av Platanus L. för plantering utom fröer

Officiellt uttalande att

a)  träet har sitt ursprung i ett område som har påvisats vara fritt från Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

eller

b)  inga symptom på Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter har iakttagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

9.

►M8  Växter av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L., avsedda för plantering, dock inte fröer ◄

Officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i zoner som har förklarats vara fria från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄

eller

b)  de växter på produktionsfältet och i dess omedelbara närhet som har visat symptom på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., har rensats ut

10.

Växter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa, utom frukter och fröer

Officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har konstaterats vara fria från Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli och Gikashvili, Citrus vein enation woody gall och Citrus tristeza virus (europeiska stammar)

eller

b)  växterna härstammar från ett certifieringsprogram som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning i varje enskilt fall med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder som har godkänts ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , beträffande åtminstone Citrus vein enation woody gall, och som hela tiden har odlats i ett insektsäkert växthus eller i en isolerad bur, och på vilket inga symptom på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila Petri) Kanchaveli och Gikashvili, Citrus tristeza virus (europeiska stammar) och Citrus vein enation woody gall har iakttagits

eller

c)  växterna

— härstammar från ett certifieringsprogram som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning i varje enskilt fall med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder som har godkänts ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄ , beträffande åtminstone Citrus vein enation woody gall och Citrus tristeza virus (europeiska stammar), och som vid denna undersökning har befunnits vara fritt från Citrus tristeza virus (europeiska stammar, och som har certifierats vara fritt från åtminstone Citrus tristeza virus (europeiska stammar) vid officiell undersökning av varje enskilt fall som utförs i enlighet med de metoder som nämns i denna strecksats

— och

— har kontrollerats och inga symptom på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli och Gikashvili och på Citrus vein enation woody gall och Citrus tristeza virus har iakttagits efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

11.

Växter av Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. och Strelitziaceae, rotade eller med vidhängande eller medföljande odlingssubstrat

Officiellt uttalande att

a)  inga angrepp av Radopholus similis (Cobb) Thorne har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

eller

b)  jord och rötter från misstänkta växter har genomgått officiell nematologisk undersökning efter ingången av den senaste avslutade växtperioden beträffande åtminstone Radopholus similis (Cobb) Thorne och har vid denna undersökning befunnits vara fria från den skadegöraren

12.

Växter av Fragaria L., Prunus L. och Rubus L. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från relevanta skadegörare

eller

b)  inga symptom på sjukdomar orsakade av de relevanta skadegörarna har iakttagits efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

Relevanta skadegörare

— på Fragaria L. är

— 

— Phytophthora fragariae Hickman var fragariae

— Arabis mosaic virus

— Raspberry ringspot virus

— Strawberry crinkle virus

— Strawberry latent ringspot virus

— Strawberry mild yellow edge virus

— Tomato black ring virus

— Xanthomonas fragariae Kennedy et King

— på Prunus L. är

— 

— Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

— Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

— på Prunus persica (L.) Batsch:

— 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

— på Rubus L. är

— 

— Arabis mosaic virus

— Raspberry ringspot virus

— Strawberry latent ringspot virus

— Tomato black ring virus.

13.

Växter av Cydonia Mill. och Pyrus L. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A II 9, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Moriasjuka MLO hos päron

eller

b)  de växter på produktionsplatsen och i dess omedelbara närhet som har visat symptom som leder till misstanke om angrepp av Pear dicline mycoplasm har rensats ut från den platsen under de tre senaste avslutade växtperioderna

14.

Växter av Fragaria L. för plantering, utom fröer

Utan att de påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A II 12, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Aphelenchoides besseyi Christie

eller

b)  inga symptom på Aphelenchoides besseyi Christie har iakttagits på växter på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

eller

c)  växterna, i fråga om växter i vävnadskultur, härstammar från växter som uppfyller b i denna punkt eller har undersökts officiellt med lämpliga nematologiska metoder och har befunnits vara fria från Aphelenchoides besseyi Christie

15.

Växter av Malus Mill. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A II 9, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisas vara fria från Apple proliferation mycoplasm

eller

b)  

aa)  växterna, med undantag av den som har dragits upp från utsäde

— antingen är officiellt certifierade enligt ett certifieringsprogram som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone Apple proliferation mycoplasm, och som vid denna undersökning har befunnits vara fritt från den skadegöraren

— eller

— härstammar i direkt led från material som förvarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste sex avslutade växtperioderna minst en gång har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone Apple proliferation mycoplasm, och som vid denna undersökning har befunnits vara fritt från den skadegöraren

bb)  inga symptom på sjukdomar orsakade av Apple proliferation mycoplasm har iakttagits på växter på produktionsplatsen eller på mottagliga växter i dess omedelbara närhet efter ingången av de senaste tre avslutade växtperioderna

16.

Växter av följande arter av Prunus L. för plantering, utom fröer

— Prunus amygdalus Batsch

— Prunus armeniaca L.

— Prunus blireiana Andre

— Prunus brigantina Vill.

— Prunus cerasifera Ehrh.

— Prunus cistena Hansen

— Prunus curdica Fenzl och Fritsch.

— Prunus domestica spp. domestica L.

— Prunus domestica spp. insititia (L.) C.K. Schneid

— Prunus domestica spp. italica (Borkh.) Hegi.

— Prunus glandulosa Thunb.

— Prunus holosericea Batal.

— Prunus hortulana Bailey

— Prunus japonica Thunb.

— Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne

— Prunus maritima Marsh.

— Prunus mume Sieb. et Zucc.

— Prunus nigra Ait.

— Prunus persica (L.) Batsch

— Prunus salicina L.

— Prunus sibirica L.

— Prunus simonii Carr.

— Prunus spinosa L.

— Prunus tomentosa Thunb.

— Prunus triloba Lindl.

— andra arter av Prunus L. som är mottagliga för Sjarka-virus

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A II 12 officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Sjarka-virus,

eller

b)  

aa)  växterna, med undantag av dem som har dragits upp från utsäde

— antingen är officiellt certifierade enligt ett certifieringsprogram som kräver att de härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone Sjarka-virus, och som vid denna undersökning har befunnits vara fritt från den skadegöraren

— eller

— härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som under de senaste tre avslutade växtperioderna minst en gång har genomgått officiell undersökning med lämpliga indikatorer eller likvärdiga metoder beträffande åtminstone Sjarka-virus, och som vid denna undersökning har befunnits vara fritt från den skadegöraren

— eller

bb)  inga symptom på sjukdomar orsakade av Sjarka-virus har iakttagits på växter på produktionsplatsen eller på mottagliga växter i dess omedelbara närhet efter ingången av den senaste tre avslutade växtperioderna

cc)  växter på växtplatsen som har visat symptom på sjukdom orsakad av andra virus eller virusliknande patogen har rensats ut

17.

Växter av Vitis L., utom frukter och fröer

Officiellt uttalande att inga symptom på Grapevine Flavescense dorée MLO och Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. har iakttagits på moderplantorna på produktionsplatsen efter ingången av de senaste två avslutade växtperioderna

18.1

Knölar av Solanum tuberosum L. för plantering

Officiellt uttalande att

a)  gemenskapens bestämmelser om bekämpning av Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival har följts

och

b)  antingen har knölarna sitt ursprung i ett område som har påvisats vara fritt från Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al. eller också har gemenskapens bestämmelser om bekämpning av Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. följts

och

c)  knölarna har sitt ursprung på ett fält som har påvisats vara fritt från Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens och Globodera pallida (Stone) Behrens

och

d)  

aa)  antingen härrör knölarna från områden som befunnits fria från Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

eller

bb)  i områden där Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith befunnits förekomma, härrör knölarna från en produktionsplats som befunnits fri från Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith eller som räknas som fri från Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, som en följd av tillämpningen av en lämplig metod för att utrota Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

och

e)  rotknölarna antingen har sitt ursprung i områden där Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen veterligen inte finns,

eller

i områden där Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen veterligen finns

— och rotknölarna antingen kommer från en produktionsplats som har befunnits vara fri från Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer), samt Meloidogyne fallax Karssen, baserat på en årlig undersökning av värdväxter genom visuell inspektion vid lämpliga tidpunkter både utvändigt och genom att man efter skörden skär av rotknölarna från potatisväxter som odlats på produktionsstället,

— eller

— rotknölarna efter skörden slumpmässigt har utvalts och undersökts med avseende på symptom genom en lämplig metod för detta, eller provats i laboratorium liksom inspekterats visuellt både utvändigt och genom att rotknölarna skurits av vid lämpliga tidpunkter och i samtliga fall vid tidpunkten för tillslutning av förpackningar eller containrar före utsläppande på marknaden i enlighet med bestämmelserna om förslutning i rådets direktiv 66/403/EEG, utan att några symptom på Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (samtliga populationer) samt Meloidogyne fallax Karssen påträffats.

18.2

Knölar av Solanum tuberosum L. för plantering, utom knölar av de sorter som är officiellt godkända i en eller flera medlemsstater i enlighet med rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1)

Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda krav som tillämpas på knölar som anges i bilaga IV A II 18.1, officiellt uttalande att knölarna

— tillhör avancerade förädlingskloner, varvid ett uttalande om detta skall anges på lämpligt sätt på det dokument som åtföljer knölarna i fråga

— har producerats inom gemenskapen

— och

— härstammar i direkt led från material som har förvarats under lämpliga förhållanden och som har genomgått officiell karantänskontroll inom gemenskapen enligt lämpliga metoder och som vid kontrollen har befunnits vara fritt från skadegörare

18.3

Växter av stolon- eller knölbildande arter av Solanum L. eller hybrider av dessa för plantering, utom de knölar av Solanum tuberosum L. som specifieras i bilaga IV A II 18.1 eller 18.2, och inte heller material för bevarande av odlingar som lagras i genetiska banker eller i samlingar med genetiskt material

a)  Växterna skall ha hållits i karantän och skall har befunnits vara fria från skadegörare vid karantänskontroll

b)  den karantänskontroll som avses i a skall

aa)  övervakas av den berörda medlemsstatens officiella växtskyddsmyndighet och utföras av vetenskapligt utbildad personal från den myndigheten eller från något annat godkänt organ

bb)  utföras på ett ställe som är lämpligt utrustat för att förvara skadegörare och bevara materialet inklusive indikatorväxterna så att risken för spridning av skadegörare undanröjs

cc)  utföras på varje enhet av materialet

— genom visuell undersökning beträffande symptom orsakade av skadegörare som görs med jämna mellanrum under åtminstone en hel växtperiod med beaktande av materialtyp och det utvecklingsstadium i undersökningsprogrammet som det befinner sig på

— genom undersökning med lämpliga metoder, och skall meddelas till den kommitté som avses i artikel 18

— 

— i fråga om att potatismaterial åtminstone beträffande

— 

— Andean potato latent virus

— Arracacha virus B. oca strain

— Potato black ringspot virus

— Potato spindle tuber viroid

— Potato virus T

— Andean potato mottle virus

— vanliga potatisvirus A, M, S, V, X och Y (inklusive Yo, Yn och Yc) och leaf roll virus hos potatis

— Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

— Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith

— i fråga om fröer av potatis åtminstone beträffande de virus och viroider som anges ovan

dd)  genom lämplig undersökning av alla andra symptom som iakttas vid den visuella undersökningen för att identifiera de skadegörare som har orsakat symptomen

c)  allt material som vid den undersökning som specificeras i b inte har befunnits vara fritt från de skadegörare som specificeras i b skall omedelbart destrueras eller genomgå förfaranden som undanröjer skadegöraren eller skadegörarna

d)  varje organisation eller forskningsorgan som innehar detta material skall underrätta sin medlemsstats officiella växtskyddsmyndighet om det material som den/det innehar

18.4

Växter av stolon- eller knölbildande arter av Solanum L. eller hybrider av dessa för plantering, som lagras i genetiska banker eller i lagrade samlingar av genetiskt material

Varje organisation eller forskningsorgan som innehar detta material skall underrätta sin medlemsstats officiella växtskyddsmyndighet om det material som den/det innehar

18.5

Knölar av Solanum tuberosum L. utom de som anges i bilaga IV A II 18.1, 18.2, 18.3 eller 18.4

Ett registreringsnummer skall anbringas på emballaget eller, i fråga om oförpackad potatis i bulk, på det fordon som transporterar potatisen, och utgöra bevis på att potatisen är odlad av en officiellt registrerad producent, eller att den har sitt ursprung i officiellt registrerade gemensamma lager eller distributionscentraler som är belägna inom produktionsområdet, och det skall ange att knölarna är fria från Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith och att

a)  gemenskapens bestämmelser om bekämpning av Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

och

b)  i tillämpliga fall, gemenskapens bestämmelser om bekämpning av Clavibacter michiganensis spp. sependonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. följs

18.6

Växter av Solanaceae för plantering utom fröer och inte heller växter som anges i bilaga IV A II 18.4 eller 18.5

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A II 18.1, 18.2 och 18.3 i tillämpliga fall, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Potato stolbur mycoplasm

eller

b)  inga symptom på Potato stolbur mycoplasm har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

18.7

Växter av Capsicum annuum L., Lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., och Solanum melongena L., avsedda för plantering dock inte frukter och fröer

Utan att det påverkar de bestämmelser som är tillämpliga på växterna enligt bilaga IV A II 18.6, beroende på fallet, ett officiellt uttalande om att

a)  växter som härrör från områden som har påvisats vara fria från Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,

eller

b)  inga symptom av Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith har observerats på växterna på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden

19.

Växter av Humulus lupulus L. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att inga symptom på Verticillium albo-atrum Reinke och Berthold samt Verticillium dahliae Klebahn har iakttagits på humleplantor på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

20.

Växter av Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. och Pelargonium l'Hérit, ex Ait. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att

a)  inga symptom på Heliothis armigera Hübner eller Spodoptera littoralis (Boisd.) har iakttagits på humleplantor på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

eller

b)  växterna har genomgått lämplig behandling för att skydda dem mot de ovannämnda skadegörarna

21.1

Växter av Dendranthema (DC) Des Moul. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A II 20, officiellt uttalande att

a)  växterna är av högst tredje generation och härstammar från material som vid virologiska undersökningar har befunnits vara fritt från Chyrsanthemum dvärgsjuka, eller härstammar i direkt led från material som under blomningen har undergått en officiell kontroll av ett representativt urval på 10% av materialet som vid denna kontroll har befunnits vara fritt från Chrysanthemum dvärgsjuka

b)  växterna eller sticklingarna kommer från platser

— som har kontollerats officiellt minst en gång per månad under de tre månader som föregick avsändandet och på vilka inga symptom på Puccinia horiana Hennings har iakttagits under den perioden, och i vilkas närhet inga symptom på Puccinia horiana Hennings har påvisats förekomma under de tre månader som föregick saluförandet

— eller

— försändelsen har genomgått en lämplig behandling mot Puccinia horiana Hennings

c)  i fråga om orotade sticklingar har inga symptom på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx iakttagits vare sig på sticklingarna eller på de växter som sticklingarna härstammar ifrån, eller att, i fråga om rotade sticklingar, inga symptom på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx har iakttagits vare sig på sticklingarna eller på växtplatsen

21.2

Växter av Dianthus L.för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter anges i bilaga IV A II 20, officiellt uttalande att

— växterna härstammar i direkt led från moderplantor som vid officiellt godkända undersökningar, utförda minst en gång under de två föregående åren, har befunnnits vara fria från Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder och Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma

— eller

— inga symptom på ovannämnda skadegörare har iakttagits på växterna

22.

Lökar av Tulipa L. och Narcissus L., utom lökar för vilka det av deras emballage eller på annat sätt skall framgå att de är avsedda för försäljning till slutliga konsumenter som inte bedriver yrkesmässig produktion av snittblommor

Officiellt uttalande att inga symptom på Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev har iakttagits på växterna efter ingången av den senaste avslutade växtperioden

▼M3

23.

Örtartade växter för plantering, utom

— lökar,

— rotknölar,

— växter av familjen Gramineae,

— jordstammar,

— fröer,

— stamknölar

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV.A avsnitt II punkterna 20, 21.1 och 21.2, officiellt uttalande om att:

a)  växterna har sitt ursprung i ett område som är känt för att vara fritt från Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess),

eller

b)  inte har visat några tecken på Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess) vid officiella kontroller som har utförts på produktionsplatsen minst en gång i månaden under de tre månader som föregick skörden,

eller

c)  har officiellt kontrollerats omedelbart före saluföring och befunnits vara fria från Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess), och har genomgått en lämplig behandling mot Liriomyza huidobrensis (Blanchard) och Liriomyza trifolii (Burgess)

▼B

24.

Växter med rötter, planterade eller avsedda för plantering, odlade på friland

Det skall bevisas att produktionsplatsen har påvisats vara fri från Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens och Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

25.

Växter av Beta vulgaris L. för plantering, utom fröer

Officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Beet leaf curl virus,

eller

b)  förekomst av Beet leaf curl virus inte har påvisats i produktionsområdet, och inga symptom på Beet leaf curl virus har iattagits på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet eller ingången av den senaste avslutade växtperioden

26.

Fröer av Helianthus annuus L.

Officiellt uttalande att

a)  fröerna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

eller

b)  fröerna, utom de fröer som har producerats av sorter som är resistenta mot alla raser av Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni som förekommer på produktionsområdet, har genomgått lämplig behandling mot Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

26.1.

Plantor av Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. avsedda för utplantering, dock inte frön

Utan att det påverkar de villkor som eventuellt skall gälla för de växter som förtecknas i bilaga IV A II 18.6 och 23 officiellt bekräftelse att

a)  växterna har sitt ursprung i områden där Tomato Yellow Leaf Curl-viruset veterligen inte förekommer

eller

b)  inga symptom på Tomato Yellow Leaf Curl-viruset har iakttagits på växterna,

och

aa)  växterna har sitt ursprung i områden där Bemisia tabaci Genn. veterligen inte förekommer

bb)  produktionsplatsen har befunnits fri från Bemisia tabaci Genn. vid officiella inspektioner som utförts minst en gång i månaden under tre månader före export

eller

c)  inga symptom på Tomato Yellow Leaf Curl-viruset har iakttagits på produktionsstället och produktionsstället har underkastats en lämplig behandling och övervakning som syftar till att garantera frånvaron av Bemisia tabaci Genn

27.

Fröer av Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Officiellt uttalande att fröerna har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod eller en likvärdig metod som är godkänd ►M4  i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ◄

och att

a)  fröerna antingen har sitt ursprung i områden där förekomst av Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. eller Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye inte har påvisat

eller

b)  inga symptom på sjukdomar orsakade av de skadegörarna har iakttagits på växterna på produktionsplatsen under deras avslutade växtperiod

eller

c)  fröerna har genomgått officiell undersökning av ett representativt urval beträffande åtminstone dessa skadegörare och med användande av lämpliga metoder och i denna undersökning har befunnits vara från dessa skadegörare

28.1

Fröer av Medicago sativa L.

Officiellt uttalande att

a)  inga symptom på Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden och att Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipje inte har upptäckts vid laboratorieundersökning av ett representativt urval

eller

b)  gasning har skett före försäljningen

28.2

Fröer av Medicago sativa L.

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A II 28.1 officiellt uttalande att

a)  fröerna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. ,

eller

b)  

— förekomst av Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. inte har påvisats på brukningsenheten eller i dess omedelbara närhet under de senaste 10 åren,

— och

— 

— grödan hör till en sort som har förklarats vara mycket resistent mot Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.,

— eller

— grödan vid skörden ännu inte hade kommit in i sin fjärde avslutade växtperiod från sådden och endast hade gett en fröskörd tidigare,

— eller

— innehållet av avfall, fastställt i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för certifiering av utsäde som säljs inom gemenskapen, inte överstiger 0,1% av vikten

— inga symptom på Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. har iakttagits på produktionsplatsen eller på någon intilliggande gröda av Medicago sativa L. under den senaste avslutade växtperioden, eller, i tillämpliga fall, de två senaste växtperioderna

— grödan har såtts på ett fält där ingen gröda av Medicago sativa L. har såtts under de tre år som föregår sådden

29.

Fröer av Phaseolus L.

Officiellt uttalande att

a)  fröerna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

eller

b)  ett representativt urval av fröerna har undersökts och har vid undersökningen befunnits vara fria från Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

30.1

Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

Emballaget skall vara försett med ett lämpligt märke som anger ursprung

(1)   EGT L 225, 12.10.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/96/EG (EGT L 25, 1.2.1999, s. 27).

DEL B

SÄRSKILDA KRAV SOM SKALL FASTSTÄLLAS AV ALLA MEDLEMSSTATER FÖR INFÖRSEL TILL OCH FÖRFLYTTNING INOM VISSA SKYDDANDE ZONER AV VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅLVäxter, växtprodukter och andra föremål

Särskilda krav

Skyddad(e) zon(er)

1.

Trä av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på trä som anges i bilaga IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, i tillämpliga fall

a)  träet är barkat

eller

b)  officiellt uttalande att träet har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Dendroctonus micans Kugelan,

eller

c)  det skall framgå genom märkningen ”Kiln-dried”, ”KD” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, att träet vid tidpunkten för bearbetningen har torkats i torkugn efter ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20% av torrsubstansen

►M14  EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man och Jersey) ◄

2.

Trä av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på trä som anges i bilaga IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, i tillämpliga fall, och i bilaga IV B 1

a)  träet skall vara barkat

eller

b)  officiellt uttalande att träet har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ips dublicatus Sahlberg,

eller

c)  det skall framgå genom märkningen ”Kiln-dried”, ”K.D.” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, att träet vid tidpunkten för bearbetningen har torkats i torkugn efter ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20% av torrsubstansen

EL, IRL, UK

3.

Trä av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på trä som anges i bilaga IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, i tillämpliga fall, och bilaga IV B 1, 2 och 3

a)  träet skall vara barkat

eller

b)  officiellt uttalande att träet har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ips typographus Heer

eller

c)  det skall framgå genom märkningen ”Kiln-dried”, ”K.D.” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, att träet vid tidpunkten för bearbetningen har torkats i torkugn efter ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20% av torrsubstansen

IRL, UK

4.

Trä av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på trä som anges i bilaga IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, i tillämpliga fall, och bilaga IV B 1, 2 och 3

a)  träet skall vara barkat

eller

b)  officiellt uttalande att träet har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ips amitinus Eichhof

eller

c)  det skall framgå genom märkningen ”Kiln-dried”, ”K.D.” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, att träet vid tidpunkten för bearbetningen har torkats i torkugn eller ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20% av torrsubstansen

EL, F (Korsika), IRL, UK

5.

Trä av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på trä som anges i bilaga IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, i tillämpliga fall, och bilaga IV B 1, 2, 3 och 4

a)  träet skall vara barkat

eller

b)  offiellt uttalande att träet har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från ”Ips cembrae” Heer

eller

c)  det skall framgå genom märkningen ”Kiln-dried”, ”K.D.” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, att träet vid tidpunkten för bearbetningen har torkats i torkugn efter ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20% av torrsubstansen

EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man)

6.

Trä av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på trä som anges i bilaga IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 7, i tillämpliga fall, och bilaga IV B 1, 2, 3, 4 och 5

a)  träet skall vara barkat

eller

b)  officiellt uttalande att träet har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ips sexdentatus Börner

eller

c)  det skall framgå genom märkningen ”Kiln-dried”, ”K.D.” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk, att träet vid tidpunkten för bearbetningen har torkats i torkugn efter ett lämpliga tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20% av torrsubstansen

IRL, ►A1  CY, ◄ UK (Nordirland, Isle of Man)

▼M1 —————

▼M2 —————

▼M12

6.3

Trä av Castanea Mill.

a)  Träet skall vara barkat

eller

b)  det skall åtföljas av en officiell deklaration om att något av följande krav uppfylls:

i)  Träet har sitt ursprung i områden som det är känt är fria från Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

ii)  Träet har torkats i torkugn enligt ett lämpligt tids-/temperaturschema så att vattenhalten är under 20 % av torrsubstansen. Detta skall framgå genom märkningen ”Kiln-dried” eller ”KD” eller en annan internationellt godkänd märkning på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

CZ, ►M18  DK,  ◄ EL (Kreta, Lesbos), IRL, S, UK (utom Isle of Man)

▼B

7.

Plantor av Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. och Pseudotsuga Carr., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, bilaga IV A I 8.1, 8.2, 9 och 10, samt bilaga IV A II 4 och 5, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att produktionsplatsen är fri från Dendroctonus micans Kugelan

►M14  EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man och Jersey) ◄

8.

Plantor av Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr. och Pinus L., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, bilaga IV A I 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV A II 4 och 5 samt bilaga IV B 7, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att produktionsplatsen är fri från Ips duplicatus Sahlberg

EL, IRL, UK

9.

Plantor av Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. och Pseudotsuga Carr., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer

Utan att de påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, bilaga IV A I 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV A II 4 och 5 samt bilaga IV B 7 och 8, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att produktionsplatsen är fri från Ips typographus Heer

IRL, UK

10.

Plantor av Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr. och Pinus L., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A I, bilaga IV A I 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV A II 4 och 5 samt bilaga IV B 7, 8 och 9, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att produktionsplatsen är fri från Ips amitinus Eichhof

EL, F (Korsika), IRL, UK

11.

Plantor av Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. och Pseudotsuga Carr., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, bilaga IV A I 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV A II 4 och 5 samt bilaga IV B 7, 8, 9 och 10, tillämpliga fall, officiellt uttalande att produktionsplatsen är fri från Ips cembrae Heer

EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man)

12.

Växter av Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr. och Pinus L., med en höjd av mer än 3 m, dock inte frukt och fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, bilaga IV A I 8.1, 8.2, 9 och 10, bilaga IV A II 4 och 5 samt bilaga IV B 7, 8, 9, 10 och 11, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att produktionsplatsen är fri från Ips sexdentatus Börner

IRL, ►A1  CY, ◄ UK (Nordirland, Isle of Man)

▼M1 —————

▼B

14.1

Lös bark av barrträd (Coniferales)

►M12  Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på bark som anges i bilaga III A 4,  ◄ Officiellt uttalande att försändelsen

a)  har genomgått gasning eller annan lämplig behandling mot barkborrar

eller

b)  har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Dendroctonus micans Kugelan

►M14  EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man och Jersey) ◄

14.2

Lös bark av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på bark som anges i ►M12  bilaga III A 4 och  ◄ bilaga IV B 14.1, officiellt uttalande att försändelsen

a)  har genomgått gasning eller annan lämplig behandling mot barkborrar

eller

b)  har sit ursprung i områden som har påvisas vara fria från Ips amitinus Eichhof

EL, F (Korsika), IRL, UK

14.3

Lös bark av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på bark som anges i ►M12  bilaga III A 4 och i  ◄ bilaga IV B 14.1 och 14.2, officiellt uttalande att försändelsen

a)  har genomgått gasning eller annan lämplig behandling mot barkborrar

eller

b)  har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ips cembrae Heer

EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man)

14.4

Lös bark av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på bark som anges i ►M12  bilaga III A 4 och i  ◄ bilaga IV B 14.1, 14.2 och 14.3, officiellt uttalande att försändelsen

a)  har genomgått gasning eller annan lämplig behandling mot barkborrar

eller

b)  har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ips duplicatus Sahlberg

EL, IRL, UK

14.5

Lös bark av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på bark som anges i ►M12  bilaga III A 4 och i  ◄ bilaga IV B 14.1, 14.2, 14.3 och 14.4, officiellt uttalande att försändelsen

a)  har genomgått gasning eller annan lämplig behandling mot barkborrar

eller

b)  har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ips sexdentatus Börner

IRL, ►A1  CY, ◄ UK (Nordirland, Isle of Man)

14.6

Lös bark av barrträd (Coniferales)

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på bark som anges i ►M12  bilaga III A 4 och i  ◄ bilaga IV B 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 och 14.5, officiellt uttalande att försändelsen

a)  har genomgått gasning eller annan lämplig behandling mot barkborrar

eller

b)  har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Ips typographus Heer

IRL, UK

▼M2 —————

▼M1 —————

▼M12

14.9

Lös bark av Castanea Mill.

Det skall finnas en officiell deklaration om att något av följande två krav uppfylls:

a)  Den lösa barken har sitt ursprung i områden som det är känt är fria från Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

b)  Den lösa barken har genomgått gasning eller annan lämplig behandling mot Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. med ett rökningsmedel som godkänts enligt det förfarande som fastställs i artikel 18.2. I de certifikat som avses i artikel 13.1 ii skall anges verksamt ämne, lägsta barktemperatur, halt (g/m3) och behandlingstid (h).

CZ, DK, EL (Kreta, Lesbos), IRL, S, UK (utom Isle of Man)

▼B

15.

Växter av Larix Mill. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, bilaga IV A I 8.1, 8.2 och 10, bilaga IV A II 5 samt i bilaga IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13, officiellt uttalande att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsplatsen är fri från Cephalcia lariciphila (Klug.)

IRL, UK (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

16.

Växter av Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. och Pseudotsuga Carr. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, bilaga IV A I 8.1, 8.2 och 9, bilaga IV A II 4 samt i bilaga IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 15, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsplatsen är fri från Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

IRL, UK (Nordirland)

17.

Växter av Pinus L. för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, bilaga IV A I 8.1, 8.2 och 9, bilaga IV A II 4 samt i bilaga IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 16, officiellt uttalande att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsplatsen och omgivningen i dess omedelbara närhet är fria från Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.)

E (Ibiza)

18.

Växter av Picea A. Dietr., för plantering, utom fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 1, bilaga IV A I 8.1, 8.2 och 10, bilaga IV A II 5 samt i bilaga IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 16, officiellt uttalande att växterna har producerats i plantskolor och att produktionsplatsen är fri från Gilpinia hercyniae (Hartig)

EL, IRL, UK (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

19.

Växter av Eucalyptus l'Herit, utom frukter och fröer

Offciellt uttalande att

a)  växterna är fria från jord och har genomgått behandling mot Gonipterus scutellatus Gyll.

eller

b)  växterna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Gonipterus scutellatus Gyll.

►M7  EL, P (Azorerna) ◄

20.1

Knölar av Solanum tuberosum L. för plantering

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som tillämpas på växter som anges i bilaga III A 10 och 11, bilaga IV A I 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 och 25.6, bilaga IV A II 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 och 18.6, officiellt uttalande att knölarna

a)  har odlats i ett område där förekomst av Beet necrotic yellow vain virus BNYVV) har påvisats

eller

b)  har odlats på mark eller i odlingssubstrat bestående av jord som har påvisats vara fria från BNYVV, eller har undersökts officiellt med lämpliga metoder och har befunnits vara fria från BNYVV

eller

c)  har tvättats rena från jord

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), ►M17   LT, ◄ UK (Nordirland) ◄

▼M3

20.2

Stamknölar av Solanum tuberosum L., utom sådana som anges i bilaga IV.B punkt 20.1

a)  Sändningen eller partiet får inte innehålla mer än 1 viktprocent jord,

eller

b)  stamknölarna skall vara avsedda för bearbetning vid anläggningar som har officiellt godkända anläggningar för avfallshantering vilket gör att det inte finns risk för spridning av BNYVV

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), ►M17   LT, ◄ UK (Nordirland) ◄

▼B

20.3

Knölar av Solanum tuberosum L.

Utan att det påverkar tillämpningen av kraven i bilaga IV A II 18.1, 18.2 och 18.5, officiell förklaring att de bestämmelser om Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens följs som står i överensstämmelse med bestämmelserna i rådets direktiv 69/465/EEG av den 8 december 1969 om bekämpning av potatiscystnematod (1)

►M10  LV, SI, SK, FI ◄

▼M10

21.

Växter och levande pollen för pollinering av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L., utom frukter och fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av de förbud som tillämpas på de växter som anges i bilaga III A 9, 9.1 och 18 samt i bilaga III B 1, i tillämpliga fall ett officiellt uttalande att något av följande förhållanden gäller:

a)  Växterna har sitt ursprung i tredje land som erkänts vara fritt från Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2.

eller

b)  Växterna har sitt ursprung i skadegörarfria områden i tredje land som har fastställts med avseende på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i enlighet med berörda internationella normer för fytosanitära åtgärder och erkänts som sådana i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2.

eller

c)  Växterna har sitt ursprung i en av följande kantoner i Schweiz: Bern (med undantag för distrikten Signau och Trachselwald), Fribourg, Graubünden, ►M14   Ticino, ◄ Vaud, Valais.

eller

d)  Växterna har sitt ursprung i de skyddade zoner som anges i den högra kolumnen.

eller

e)  Växterna har producerats eller, om de flyttats till en ”buffertzon”, bevarats och skötts under minst sju månader (som omfattar perioden 1 april–31 oktober) av hela den senaste växtperioden på ett fält som uppfyller följande krav:

aa)  Det ligger inom en officiellt utsedd ”buffertzon” på minst 50 kvadratkilometer, med minst 1 kilometers avstånd till buffertzonens gräns, där värdväxterna är föremål för ett officiellt godkänt och övervakat kontrollsystem som införts senast före början av hela den växtperiod som föregår den senaste hela växtperioden, i syfte att minimera risken för att Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. sprids från växter som odlas där. En detaljerad beskrivning av denna ”buffertzon” skall finnas tillgänglig för kommissionen och övriga medlemsstater. När ”buffertzonen” inrättats skall officiella kontroller göras minst en gång vid den lämpligaste tidpunkten sedan början av den senaste hela växtperioden, i den del av zonen som inte omfattar fältet och en kringliggande zon med 500 meters bredd; alla värdväxter som visar symptom på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. skall avlägsnas omedelbart. Resultaten av dessa kontroller skall lämnas till kommissionen och övriga medlemsstater senast den 1 maj varje år.

bb)  Det har godkänts officiellt, även ”buffert-zonen”, före början av hela den växtperiod som föregår den senaste hela växtperioden, för odling av växter enligt kraven i denna punkt.

cc)  Det har, i likhet med den omgivande zonen med en bredd av minst 500 m, befunnits vara fritt från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. efter ingången av den senaste hela växtperioden, vid officiell kontroll som utförts minst

— två gånger på fältet vid den lämpligaste tidpunkten, dvs. en gång under juni–augusti och en gång under augusti–november,

— och

— en gång i den angivna omgivande zonen vid den lämpligaste tidpunkten, dvs. under augusti–november.

dd)  Växterna på fältet har genomgått officiella prover för latenta infektioner enligt lämplig laboratoriemetod, där proverna tagits officiellt under den lämpligaste perioden.

Mellan den 1 april 2004 och den 1 april 2005 skall dessa bestämmelser inte tillämpas på växter som flyttas in i och inom de skyddade zoner som anges i den högra kolumnen vilka har producerats och skötts på fält belägna i de officiellt utsedda ”buffertzonerna” i enlighet med de krav som var tillämpliga före den 1 april 2004.

E, ►M14  EE, ◄ F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna: provinserna Forlí-Cesena ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza och Rimini ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet, Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, ►M17   Trentino-Alto Adige: den autonoma provinsen Trento, ◄ Toskana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto: förutom i provinsen Rovigo kommunerna Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, och i provinsen Padua kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, och i provinsen Verona kommunerna Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark, Wien), P, SI ►M17  (utom regionerna Gorenjska och Maribor) ◄ , SK ►M17  (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce och Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (regionen Trebišov) ◄ , FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna)

▼M9 —————

▼M14

21.1

Växter av Vitis L., utom frukter och fröer

Utan att det påverkar tillämpningen av förbudet i bilaga III del A punkt 15 mot införsel av växter av Vitis L. utom frukter från tredjeländer (utom Schweiz) till gemenskapen, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i ett område som man vet är fritt från Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

eller

b)  växterna har odlats på en produktionsplats som har befunnits vara fri från Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) vid officiella kontroller som utförts under de senaste två hela växtperioderna,

eller

c)  växterna har utsatts för gasning eller annan lämplig behandling mot Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼A1

21.2

Frukter av Vitis L.

Frukten skall vara fri från blad

och

ett officiellt uttalande att frukten

a)  har sitt ursprung i ett område som har påvisats vara fritt från Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

eller

b)  har odlats på ett produktionsställe som har påvisats vara fritt från Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) vid officiella kontroller som utförts under de två senaste avslutade växtperioderna,

eller

c)  har genomgått gasning eller annan lämplig behandling mot Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

▼M10

21.3

Från den 15 mars till den 30 juni, bikupor

Det skall finnas dokumenterade bevis för att bikuporna

a)  har sitt ursprung i tredje land som erkänts vara fritt från Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18.2,

eller

b)  har sitt ursprung i en av följande kantoner i Schweiz: Bern (med undantag för distrikten Signau och Trachselwald), Fribourg, Graubünden, ►M14   Ticino, ◄ Vaud, Valais,

eller

c)  har sitt ursprung i de skyddade zoner som anges i den högra kolumnen,

eller

d)  har genomgått lämplig karantän innan de flyttas.

E, ►M14  EE, ◄ F (Korsika), IRL, I (Abruzzo, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Emilia-Romagna: provinserna Forlí-Cesena ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Parma, Piacenza och Rimini ►M17  (utom det område av provinsen som ligger norr om riksväg nr 9 – Via Emilia) ◄ , Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurien, Lombardiet, Marche, Molise, Piemonte, Sardinien, Sicilien, Trentino-Alto Adige: den autonoma provinsen Trento, Toskana, Umbrien, Valle d'Aosta, Veneto: förutom i provinsen Rovigo kommunerna Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, och i provinsen Padua kommunerna Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, och i provinsen Verona kommunerna Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tyrolen [administrativa distriktet Lienz], Steiermark, Wien), P, SI ►M17  (utom regionerna Gorenjska och Maribor) ◄ , SK ►M17  (utom kommunerna Blahová, Horné Mýto och Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce och Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (regionen Trebišov) ◄ , FI, UK (Nordirland, Isle of Man och Kanalöarna)

▼M3

22.

Växter av Allium porrum L., Apium L., Beta L., utom de som anges i bilaga IV.B punkt 25 och växter avsedda som foder, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., utom växter för plantering

a)  Sändningen eller partiet får inte innehålla mer än 1 viktprocent jord,

eller

b)  växterna skall vara avsedda för bearbetning vid anläggningar som har officiellt godkända anläggningar för avfallshantering vilket gör att det inte finns risk för spridning av BNYVV

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), ►M17   LT, ◄ UK (Nordirland) ◄

▼B

23.

Växter av Beta vulgaris L. för plantering, utom fröer

a)  Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV A I 35.1 och 35.2, bilaga IV A II 25 samt bilaga IV B 22, officiellt uttalande att växterna

aa)  har undersökts officiellt i varje enskilt fall och befunnits vara fria från Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)

eller

bb)  har dragits upp från fröer som uppfyller kraven i bilaga IV B 27.1 och 27.2

och

— har odlats i områden där det har påvisats att Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) inte förekommer

— eller

— har odlats på mark eller i odlingssubstrat som har undersökts officiellt med lämpliga metoder och har befunnits vara fria från BNYVV

— och

— har genomgått provtagning och proverna har undersökts och befunnits vara fria från BNYVV

b)  den organisation eller det forskningsorgan som innehar materialet skall underrätta sin medlemsstats officiella växtskyddsmyndighet om det material som den/det innehar

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), ►M17   LT, ◄ UK (Nordirland) ◄

▼M3

24.1

Icke-rotade sticklingar av Euphorbia pulcherrima Willd., för plantering

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV.A avsnitt I punkt 45.1, i tillämpliga fall, officiellt uttalande om att

a)  de icke-rotade sticklingarna har sitt ursprung i ett område där det är känt att Bemisia tabaci Genn. inte förekommer (europeiska populationer),

eller

b)  inga tecken på Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) har iakttagits vare sig på sticklingarna eller de växter som sticklingarna kommer ifrån och som hållits eller producerats på produktionsstället, vid de officiella kontroller på detta produktionsställe som utförts minst var tredje vecka under dessa växters hela produktionsperiod,

eller

c)  i de fall förekomst av Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) har påvisats på produktionsstället att de sticklingar och växter som sticklingarna tagits från som hållits eller producerats på detta ställe har genomgått en lämplig behandling för att garantera frånvaro av Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) och produktionsstället har därefter befunnits vara fritt från Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) genom tillämpning av lämpliga förfaranden för utrotning av Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de tre veckor som föregått förflyttningen från detta produktionsställe och vid övervakningen under den perioden. Av de veckovis utförda kontrollerna skall den senaste utföras omedelbart före förflyttningen

IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (kommunerna Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche och Torres Vedras) och Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

24.2

Växter av Euphorbia pulcherrima Willd. för plantering, utom

— fröer,

— sådana där det framgår av förpackningen, deras blomsterutveckling (eller utveckling av högbladen) eller på annat sätt, att de är avsedda för försäljning till slutkonsumenter som inte odlar växter yrkesmässigt,

— de som anges i 24.1

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV.A avsnitt I punkt 45.1, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i ett område där det är känt att Bemisia tabaci Genn. inte förekommer. (europeiska populationer),

eller

b)  inga tecken på Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) har iakttagits på växter på produktionsstället vid officiella kontroller som utförts minst en gång var tredje vecka under de nio veckor som föregick saluföringen,

eller

c)  i de fall förekomst av Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) har påvisats på produktionsstället har de växter som hållits eller producerats på detta ställe genomgått en lämplig behandling för att garantera frånvaro av Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) och produktionsstället har därefter befunnits vara fritt från Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) genom tillämpning av lämpliga förfaranden för utrotning av Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de tre veckor som föregått förflyttningen från detta produktionsställe och vid övervakningen under den perioden. Av de veckovis utförda kontrollerna skall den senaste utföras omedelbart före förflyttningen,

och

d)  det finns bevis på att växterna har producerats från sticklingar som

da)  har sitt ursprung i ett område där det är känt att Bemisia tabaci Genn. inte förekommer (europeiska populationer),

eller

db)  har odlats på ett produktionsställe där inga tecken på Bemisia tabaci Genn. har iakttagits (europeiska populationer) vid officiella kontroller som utförts minst en gång var tredje vecka under dessa växters hela produktionsperiod,

eller

IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (kommunerna Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche och Torres Vedras) och Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

 
 

dc)  i de fall då Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) har påvisats på produktionsstället har växter som hållits eller producerats på detta ställe genomgått en lämplig behandling i syfte att garantera frånvaro av Bemisia tabaci Genn. och produktionsstället har därefter befunnits vara fritt från Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) genom tillämpning av lämpliga förfaranden för utrotning av Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de tre veckor som föregått förflyttningen från detta produktionsställe och vid övervakningen under den perioden. Av de veckovis utförda kontrollerna skall den senaste utföras omedelbart före förflyttningen

 

24.3

Växter av Begonia L. för plantering, utom frön, stamknölar och jordknölar, och växter av Ficus L. and Hibiscus L. för plantering, utom fröer, utom sådana där det skall framgå av förpackningen, deras blomsterutveckling eller på annat sätt, att de är avsedda för försäljning till slutkonsumenter som inte odlar växter yrkesmässigt

Utan att det påverkar de krav som tillämpas på växter som anges i bilaga IV.A avsnitt I punkt 45.1, i tillämpliga fall, officiellt uttalande att

a)  växterna har sitt ursprung i ett område där det är känt att Bemisia tabaci Genn. inte förekommer. (europeiska populationer),

eller

b)  inga tecken på Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) iakttagits på växter på produktionsstället vid officiella kontroller som utförts minst en gång var tredje vecka under de nio veckor som föregick saluföringen,

eller

c)  i de fall förekomst av Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) har påvisats på produktionsstället har de växter som hållits eller producerats på detta ställe genomgått en lämplig behandling för att garantera frånvaro av Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) och produktionsstället har därefter befunnits vara fritt från Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) genom tillämpning av lämpliga förfaranden för utrotning av Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer) både vid de officiella kontroller som utförts varje vecka under de tre veckor som föregått förflyttningen från detta produktionsställe och vid övervakningen under den perioden. Av de veckovis utförda kontrollerna skall den senaste utföras omedelbart före förflyttningen

IRL, P ( ►M17  Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (kommunerna Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche och Torres Vedras) och Trás-os-Montes ◄ ), FI, S, UK

▼M3 —————

▼M3

25.

Växter av Beta vulgaris L. för industriell bearbetning

Officiellt uttalande att

a)  växterna transporteras på ett sådant sätt att det säkerställs att ingen risk för spridning av BNYVV föreligger och att de skall levereras till bearbetningsföretag med officiellt godkänd avallshantering så att spridning av BNYVV förhindras,

eller

b)  växterna har vuxit i ett område där det är känt att Bemisia tabaci Genn. inte förekommer

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), ►M17   LT, ◄ UK (Nordirland) ◄

26.

Jord och osteriliserade restprodukter från betor (Beta vulgaris L.)

Officiellt uttalande om att jord och restprodukter

a)  har behandlats för att förhindra spridning av BNYVV,

eller

b)  är avsedda att transporteras bort för officiellt godkänd avfallshantering,

eller

c)  kommer från växter av Beta vulgaris som har vuxit i ett område där det är känt att BNYVV inte förekommer

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), ►M17   LT, ◄ UK (Nordirland) ◄

▼B

27.1

Utsäde från socker- och foderbetor av arten Beta vulgaris L.

Utan att det påverkar bestämmelserna i rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsäde (2), ett officiellt uttalande att

a)  utsädet ur kategorierna ”basutsäde” och ”certifikatsutsäde” uppfyller de krav som fastställs i bilaga I B 3 i tillämpliga fall 66/400/EEG, eller

b)  när det gäller”ännu inte slutligt certifierat utsäde” att utsädet

— uppfyller de krav som fastställts i artikel 15.2 i direktiv 66/400/EEG

— och

— är avsett för behandling som uppfyller de krav som fastställs i bilaga I B till direktiv 66/400/EEG och levereras till ett processföretag som har en officiellt godkänd kontrollerad avfallshantering, som ska förhindra spridningen av beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), eller

c)  utsädet har framställts från en skörd som kommer från ett området där BNYVV inte befunnits förekomma

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), ►M17   LT, ◄ UK (Nordirland) ◄

27.2

Grönsaksutsäde av arten Beta vulgaris L.

Utan att det påverkar bestämmelserna i rådets direktiv 70/458/EEG av den 29 september 1970 om saluföring av utsäde av köksväxter (3), i tillämpliga fall, ett officiellt uttalande om att

a)  viktprocenten avfall i det behandlade utsädet inte överstiger 0,5%. När det gäller pelleterat utsäde skall det kravet var uppfyllt före pelleteringen

eller

b)  i fråga om obehandlat utsäde, skall utsädet

— vara officiellt förpackat på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för spridning av (BNYVV)

— och

— vara avsett för behandling enligt de villkor som fastställs i a samt levereras till en processindustri med en officiellt godkänd kontrollerad avfallshantering, för att hindra spridningen av beet necrotic yellow vein viruset (BNYVV)

— eller

c)  utsädet har framställts ur en skörd som kommer från ett område som befunnits fritt från BNYVV

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), ►M17   LT, ◄ UK (Nordirland) ◄

28.

Fröer av Gossypium spp.

Officiellt uttalande att

a)  fröerna har behandlats med syra för att avlägsna bomullshåren

b)  inga symptom på Glomerella gossypii Edgerton har iakttagits på produktionsplatsen efter ingången av den senaste avslutade växtperioden och att ett representativt urval har undersökts och har i undersökningar befunnits vara fria från Glomerella gossypii Edgerton

EL

28.1

Fröer av Gossypium spp.

Officiellt uttalande om att fröna har blivit syrabehandlade

EL, E (Andalusien, Katalonien, Estremadura, Murcia, Valencia)

29.

Fröer av Mangifera spp.

Officiellt uttalande att fröerna har sitt ursprung i områden som har påvisats vara fria från Sternochetus mangiferae Fabricius

E (Granada och Malaga), P (Alentejo, Algarve och Madeira)

30.

Begagnade jordbruksmaskiner

►M3  

a)  Maskinerna skall vara rengjorda och fria från jord och växtrester då de tas in till produktionsställen där det odlas betor,

eller

b)  maskinerna skall komma från ett område där det är känt att BNYVV inte förekommer

 ◄

►M10   ►M14  DK,  ◄ F (Bretagne), FI, IRL, P (Azorerna), ►M17   LT, ◄ UK (Nordirland) ◄

▼M14

31.

Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och deras hybrider med ursprung i E, F (utom Korsika), CY och I

Utan att det påverkar kraven i bilaga IV del A avsnitt II punkt 30.1 om att emballaget skall vara försett med ett märke som anger ursprung:

a)  Frukten skall vara fri från stjälkar och blad, eller

b)  i de fall frukterna har stjälkar och blad skall de åtföljas av ett officiellt meddelande som anger att frukten är packad i stängda behållare som är officiellt förseglade och som skall förbli förseglade under transporter genom en zon som är skyddad vad avser dessa frukter och skall bära ett speciellt kännetecken som skall återges på passet.

EL, F (Korsika), M, P

▼M18

32.

Växter av Vitis L., andra än frukter och fröer.

Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som gäller för växter som anges i bilaga III A 15, bilaga IV A II 17 och bilaga IV B 21.1, officiellt uttalande att växterna

a)  har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats i ett land där Grapevine flavescence dorée MLO, såvitt det är känt, inte förekommer, eller

b)  har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats i ett område som förklarats fritt från Grapevine flavescence dorée MLO av den nationella växtskyddsorganisationen enligt relevanta internationella standarder, eller

c)  har sitt ursprung i och har odlats i Tjeckien, Frankrike (Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace) eller Italien (Basilicata), eller

d)  har sitt ursprung i och har odlats på en produktionsplats där

aa)  inga symptom på Grapevine flavescence dorée MLO har påvisats hos moderplantorna sedan början av de senaste två hela växtperioderna, och

bb)  

i)  där inga symptom på Grapevine flavescence dorée MLO har påvisats hos växterna på produktionsplatsen, eller

ii)  där växterna har genomgått behandling med hett vatten med en temperatur på minst 50°C under minst 45 minuter för eliminering av Grapevine flavescence dorée MLO.

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine och Alsace), IT (Basilicata)

▼B

(1)   EGT L 323, 24.12.1969, s. 3.

(2)   EGT L 125, 11.7.1966, s. 2290/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/96/EG (EGT L 25, 1.2.1999, s. 27).

(3)   EGT L 225, 12.10.1970, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/96/EG.
BILAGA V

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL SOM MÅSTE GENOMGÅ EN VÄXTSKYDDSKONTROLL PÅ PRODUKTIONSPLATSEN OM DE HAR SITT URSPRUNG I GEMENSKAPEN, INNAN DE FLYTTAS INOM GEMENSKAPEN, ELLER I URSPRUNGS- ELLER AVSÄNDARLANDET OM DE HAR SITT URSPRUNG UTANFÖR GEMENSKAPEN, INNAN DE FÅR FÖRAS IN I GEMENSKAPEN

DEL A

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

I.   Växter, växtprodukter och andra föremål som är potentiella bärare av skadegörare som är relevanta för hela gemenskapen och som skall åtföljas av ett växtpass

1. Växter och växtprodukter

▼M8

1.1 Växter av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., utom Prunus laurocerasus L. och Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L., avsedda för plantering, dock inte fröer

▼B

1.2 Växter av Beta vulgaris L. och Humulus lupulus L., avsedda för plantering, dock inte fröer

1.3 Växter av Solanum L. som bildar stoloner och knölar samt hybrider av dessa, avsedda för plantering

1.4 Växter av Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa samt Vitis L., dock inte frukter och fröer

1.5 Utan att det påverkar tillämpningen av 1.6, växter av Citrus L. och hybrider av dessa, dock inte frukter och fröer

1.6 Frukter av Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och deras hybrider med stjälkar och blad

▼M12

1.7 Trä i enlighet med artikel 2.2 första stycket, om det

a) helt eller delvis har erhållits från Platanus L, även trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta,

och

b) motsvarar en av följande beskrivningar enligt del två av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ( 15 ):KN-nr

Varuslag

4401 10 00

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.

4401 22 00

Lövträ i form av flis eller spån

ex440130 90

Träavfall och småbitar (utom sågspån), ej agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4403 10 00

Obearbetat trä, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

ex44 03 99

Obearbetat lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44 eller andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.] eller bok [Fagus spp.]), även barkat eller befriat från splintved eller bilat, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel

ex440420 00

Kluvna störar av lövträ: pålar och störar av lövträ, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen

ex44 07 99

Lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44 eller andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.] eller bok [Fagus spp.]), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

▼M12 —————

▼B

2. Växter, växtprodukter och andra föremål som producerats av producenter som har tillstånd att producera och sälja till personer som bedriver förvärvsmässig växtproduktion, dock inte sådana växter, växtprodukter och andra föremål som är förberedda för försäljning till konsumenten, och för vilka medlemsstaternas ansvariga officiella organ garanterar att produktionen är klart åtskild från produktionen av andra produkter.

2.1 Växter för plantering dock inte fröer, från släktena Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. och hybriderna Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alla sorter av New Guinea-hybrider av Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr.,Verbena L. ►M3  och andra örtartade växter, utom växter av familjen Gramineae, för plantering, utom lökar, rotknölar, jordstammar, frön och stamknölar ◄

2.2 Växter av Solanaceae, andra än dem som avses i punkt 1.3, för plantering, dock inte fröer

2.3 Växter av Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. och Strelitziaceae, rotade eller med fastsittande eller åtföljande växtmedium.

2.4 

 Fröer och lökar av Allium ascalonicum L., Allium cepa L. och Allium schoenoprasum L., avsedda för plantering, och växter av Allium porrum L., avsedda för plantering.

 Fröer of Medicago sativa L.

▼M15

 Utsäde av Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. och Phaseolus L.

▼B

3. Lökar och knölar av Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ”Golden Yellow”, Galantus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Miniatyrsorter och hybrider av släktet Gladiolus Tourn. ex L., såsom Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. och Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. och Tulipa L., för plantering, som producerats av producenter som har tillstånd att producera och sälja till personer som bedriver förvärvsmässig växtproduktion, dock inte sådana växter, växtprodukter och andra föremål som är förberedda för försäljning till konsumenten, och för vilka medlemsstaternas ansvariga officiella organ garanterar att produktionen är klart åtskild från produktionen av andra produkter.

II.   Växter, växtprodukter och andra föremål är potentiella bärare av skadegörare som är relevanta för vissa skyddade zoner och som skall åtföljas av ett växtpass som är giltigt för den berörda zonen när de förs in i eller flyttas inom den zonen

Med undantag för växter, växtprodukter och andra föremål som är förtecknade i avsnitt I.

1. Växter, växtprodukter och andra föremål.

1.1 Växter av Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. och Pseudotsuga Carr.

1.2 Växter av Populus L. och Beta vulgaris L., för plantering, dock inte fröer

▼M18

1.3 Växter, andra än frukter och fröer, av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. och Vitis L.

▼M8

1.4 Levande pollen för pollinering av Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. och Sorbus L.

▼B

1.5 Knölar av Solanum tuberosum L., för plantering

▼M3

1.6 Växter av Beta vulgaris L. för industriell bearbetning

1.7 Jord och osteriliserade restprodukter från betor (Beta vulgaris L.)

▼B

1.8 Fröer av Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. och Phaseolus vulgaris L.

1.9 Fröer och frukter (frökapslar) av Gossypium spp. och orensad bomull ►A1  , frukter av Vitis L. ◄

▼M12

1.10 Trä i enlighet med artikel 2.2 första stycket, om det

a) helt eller delvis har erhållits från

 barrträd (Coniferales), med undantag av barkat trä,

  Castanea Mill., med undantag av barkat trä,

och

b) motsvarar en av följande beskrivningar enligt del två av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87:KN-nr

Varuslag

4401 11 00

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.

4401 21 00

Barrträ i form av flis eller spån

4401 22 00

Lövträ i form av flis eller spån

ex44 01 30

Träavfall och småbitar (utom sågspån), ej agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

ex440310 00

Obearbetat trä, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

ex44 03 20

Obearbetat barrträ, inte barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel

ex44 03 99

Obearbetat lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44 eller andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.] eller bok [Fagus spp.]), även barkat eller befriat från splintved eller bilat, utom trä behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel

ex44 04

Kluvna störar: pålar och störar av trä, spetsiga men inte sågade i längdriktningen

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä:

4407 10

Barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

ex44 07 99

Lövträ (utom tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i kapitel 44 eller andra tropiska träslag, ek [Quercus spp.] eller bok [Fagus spp.]), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

1.11 Lös bark av Castanea Mill. och barrträd (Coniferales)

▼B

2. Växter, växtprodukter och andra föremål som producerats av producenter som har tillstånd att producera och sälja till personer som bedriver förvärvsmässig växtproduktion, dock inte sådana växter, växtprodukter och andra föremål som är förberedda för försäljning till konsumenten, och för vilka medlemsstaternas ansvariga officiella organ garanterar att produktionen är klart åtskild från produktionen av andra produkter.

▼M3

2.1 Växter av Begonia L. för plantering, utom rotknölar, frön, stamknölar, utom växter av familjen Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. och Hibiscus L., för plantering, utom fröer.

▼B

DEL B

VÄXTER, VÄXTPRODUKTER OCH ANDRA FÖREMÅL MED URSPRUNG I ANDRA TERRITORIER ÄN DE SOM AVSES I DEL A

I.   Växter, växtprodukter och andra föremål som är potentiella bärare av skadegörare som är relevanta för hela gemenskapen

1. Växter för plantering, dock inte fröer, men även fröer av Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., med ursprung i Argentina, Australien, Bolivia, Chile, Nya Zeeland och Uruguay, släktena Triticum, Secale och X Triticosecale från Afghanistan, Indien ►M9  , Iran ◄ , Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan ►M5  , Sydafrika ◄ och USA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. och Phaseolus L.

2. Växtdelar, dock inte frukter och frön, av

  Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. och snittblommor av Orchidaceae,

 barrträd (Coniferales),

▼M12

  Acer saccharum Marsh., med ursprung i Förenta staterna och Kanada

▼B

  Prunus L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder,

 snittblommor av Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. och Trachelium L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder,

 bladgrönsaker av Apium graveolens L. och Ocimum L.

 ◄

3. Frukter av

  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och deras hybrider ►M3  , Momordica L. och Solanum melongena L. ◄ ,

  Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn. och Vaccinium L. med ursprung i icke-europeiska länder.

4. Knölar av Solanum tuberosum L.

5. Lös bark av

▼M12

 barrträd (Coniferales), med ursprung i icke-europeiska länder

▼B

  Acer saccharum Marsh, Populus L., och Quercus L., dock inte Quercus suber L.

▼M12

6. Trä i enlighet med artikel 2.2 första stycket, om följande krav uppfylls:

a) Träet har helt eller delvis erhållits från en av nedanstående ordningar, släkten eller arter, undantaget träförpackningsmaterial enligt bilaga IV del A avsnitt I punkt 2:

  Quercus L., även trä som inte har kvar sin naturliga run