Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999L0004-20131118

Consolidated text: Europaparlamentets och Rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/4/2013-11-18

1999L0004 — SV — 18.11.2013 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/4/EG

av den 22 februari 1999

om kaffe- och cikoriaextrakt

(EGT L 066, 13.3.1999, p.26)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1137/2008 av den 22 oktober 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1021/2013 av den 9 oktober 2013

  L 287

1

29.10.2013
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/4/EG

av den 22 februari 1999

om kaffe- och cikoriaextraktEUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 2 ),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet ( 3 ), med beaktande av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 8 december 1998, och

av följande skäl:

Vissa vertikala direktiv på livsmedelsområdet bör förenklas så att hänsyn tas endast till de väsentliga kraven som de varor som direktiven omfattar skall uppfylla, så att varorna kan röra sig fritt inom den inre marknaden i överensstämmelse med slutsatserna från Europeiska rådet i Edinburgh den 11 och 12 december 1992, vilka bekräftades av Europeiska rådet i Bryssel den 10 och 11 december 1993.

Rådets direktiv 77/436/EEG av den 27 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaffe- och cikoriaextrakt ( 4 ) motiverades av det faktum att skillnaderna mellan nationella lagar om kaffe- och cikoriaextrakt kan leda till illojal konkurrens vilket kan få till följd att konsumenterna vilseleds och därmed direkt inverka på upprättandet av den inre marknaden och på dess sätt att fungera.

Syftet med nämnda direktiv var sålunda att definiera kaffe- och cikoriaextrakt, att bestämma vilka ämnen som får tillsättas vid tillverkningen av dessa varor, att uppställa gemensamma regler för förpackning och märkning av dem samt att klargöra på vilka villkor särskilda beteckningar får användas för vissa av dessa varor, för att säkerställa dessa varors fria rörlighet inom gemenskapen.

Direktiv 77/436/EEG bör anpassas till den allmänna gemenskapslagstiftningen om livsmedel, särskilt den som avser märkning och analysmetoder.

Kommissionen planerar att föreslå, snarast möjligt och i varje fall före den 1 juli 2000, att i direktiv 80/232/EEG ( 5 ) införa en rad av nationella viktprocentangivelser för de produkter som definieras i detta direktiv.

De allmänna reglerna om märkning av livsmedel som införs genom rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel ( 6 ), bör tillämpas med förbehåll för vissa villkor.

Enligt proportionalitetsprincipen begränsas detta direktiv till vad som är nödvändigt för att uppnå målen i enlighet med bestämmelserna i artikel 3b tredje stycket i fördraget.

Vid framtida anpassningar av gemenskapens allmänna föreskrifter rörande livsmedel skall kommissionen biträdas av den genom beslut 69/414/EEG inrättade Ständiga livsmedelskommittén ( 7 ).

För att undvika nya hinder för den fria rörligheten bör medlemsstaterna inte för de berörda varorna anta nationella bestämmelser vilka inte föreskrivs i detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på de kaffe- och de cikoriaextrakt som anges i bilagan.

Detta direktiv skall inte tillämpas på ”café torrefacto soluble”.

Artikel 2

Direktiv 79/112/EEG skall tillämpas på de varor som anges i bilagan, enligt följande villkor:

a) De beteckningar som föreskrivs i bilagan skall vara förbehållna de varor som anges där och skall användas i handeln för att beteckna dessa varor. Dessa beteckningar skall, i förekommande fall, kompletteras med orden

 ”pasta” eller ”i pastaform” eller

 ”flytande” eller ”i flytande form”.

Beteckningarna får dock kompletteras med uttrycket ”koncentrerat”

 för varor som definieras i punkt 1 c i bilagan under förutsättning att kaffetorrsubstanshalten överstiger 25 viktprocent,

 för varor som definieras i punkt 2 c i bilagan under förutsättning att cikoriatorrsubstanshalten överstiger 45 viktprocent.

b) Märkningen skall innehålla uttrycket ”koffeinfri” för de varor som definieras i punkt 1 i bilagan, såvitt den vattenfria koffeinhalten inte är högre än 0,3 viktprocent av kaffetorrsubstansen. Detta uttryck skall anges inom samma synfält som försäljningsbeteckningen.

c) För varor som definieras i punkt 1 c och punkt 2 c i bilagan skall märkningen innehålla uttrycket ”med …”, ”konserverat med …”, ”med tillsats av …” eller ”rostat med …” följt av beteckningen/arna på den eller de sockerarter som har använts.

Dessa uttryck skall anges inom samma synfält som försäljningsbeteckningen.

d) Märkningen skall innehålla uppgift om lägsta halt kaffetorrsubstans för varorna som definieras i punkt 1 b och 1 c i bilagan eller lägsta halt cikoriatorrsubstans för varorna som definieras i punkt 2 b och 2 c i bilagan. Dessa halter skall anges i procent av den färdiga varans vikt.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall inte för de varor som definieras i bilagan anta nationella bestämmelser vilka inte föreskrivs i detta direktiv.

▼M3 —————

▼B

Artikel 6

Direktiv 77/436/EEG upphävs med verkan från och med den 13 september 2000.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 7

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 13 september 2000. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Dessa bestämmelser skall tillämpas så att

 saluföring av de i bilagan definierade varorna tillåts, om de överensstämmer med de definitioner och regler som föreskrivs i detta direktiv, med verkan från och med den 13 september 2000,

 saluföring av varor som inte överensstämmer med detta direktiv förbjuds, med verkan från och med 13 september 2001. Saluföring av varor som inte överensstämmer med detta direktiv och som har märkts före den 13 september 2001 i enlighet med direktiv 77/436/EEG skall dock godkännas fram till dess att lagren med dessa varor har tömts.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA

VARORNAS BETECKNINGAR, DEFINITIONER OCH EGENSKAPER

1.   ”Kaffeextrakt”, ”lösligt kaffeextrakt”, ”lösligt kaffe” eller ”snabbkaffe” (instant coffee):

Den koncentrerade vara som utvinns ur rostade kaffebönor med vatten som enda extraktionsmedel och utan någon hydrolys med tillsats av syra eller bas. Förutom sådana olösliga ämnen som det är tekniskt omöjligt att avlägsna samt olösliga oljor från kaffe, får kaffeextrakt innehålla endast lösliga och aromatiska beståndsdelar av kaffe. Medlemsstaterna skall säkerställa att de metoder som används för att fastställa den fria och totala kolhydratmängden i lösligt kaffeextrakt överensstämmer med stycke 1 och 2 i bilagan till rådets direktiv 85/591/EEG av den 20 december 1985 om införande av provtagnings- och analysmetoder vid kontroll av livsmedel inom gemenskapen ( 8 ) och att de är eller snarast möjligt blir validerade eller standardiserade.

Halten kaffetorrsubstans skall vara följande:

a) För kaffeextrakt minst 95 viktprocent.

b) För kaffeextraktpasta mellan 70 och 85 viktprocent.

c) För flytande kaffeextrakt mellan 15 och 55 viktprocent.

Kaffeextrakt i fast form eller i pastaform får inte innehålla andra ämnen än sådana som härrör från kaffeextraktionen. Flytande kaffeextrakt får innehålla högst 12 viktprocent olika ätliga, rostade eller orostade, sockerarter.

2.   ”Cikoriaextrakt”, ”löslig cikoria” eller ”snabbcikoria” (instant cikoria):

Den koncentrerade vara som utvinns ur rostad cikoria med vatten som enda extraktionsmedel och utan någon hydrolys med tillsats av syra eller bas.

Med ”cikoria” avses roten från Cichorium intybus L., som inte används för framställning av sallats- eller bladcikoria, och som på lämpligt sätt rengjorts för att kunna torkas och rostas och som vanligtvis används för tillverkning av drycker.

Halten cikoriatorrsubstans skall vara följande:

a) För cikoriaextrakt minst 95 viktprocent.

b) För cikoriaextraktpasta mellan 70 och 85 vitkprosent.

c) För flytande cikoriaextrakt mellan 25 och 55 vitkprocent.

Cikoriaextrakt i fast form eller i pastaform får innehålla högst 1 viktprocent ämnen som inte härrör från cikoria.

Flytande cikoriaextrakt får innehålla högst 35 vitkprocent olika ätliga, rostade eller orostade, sockerarter.( 1 ) EGT C 231, 9.8.1996, s. 24.

( 2 ) EGT C 56, 24.2.1997, s. 20.

( 3 ) Europaparlamentets yttrande av den 23 oktober 1997 (EGT C 339, 10.11.1997, s. 129), rådets gemensamma ståndpunkt av den 30 april 1998 (EGT C 204, 30.6.1998, s. 25) och Europaparlamentets beslut av den 16 september 1998 (EGT C 313, 12.10.1998, s. 90). Rådets beslut av den 25 januari 1999. Europaparlamentets beslut av den 11 februari 1999.

( 4 ) EGT L 172, 12.7.1977, s. 20. Direktivet senast ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

( 5 ) EGT L 51, 25.2.1980, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 87/356/EEG (EGT L 192, 11.7.1987, s. 48).

( 6 ) EGT L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlementets och rådets direktiv 97/4/EG (EGT L 43, 14.2.1997, s. 21).

( 7 ) EGT L 291, 19.11.1969, s. 9.

( 8 ) EGT L 372, 31.12.1985, s. 50.

Top