Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0217-20060329

Kommissionens beslut av den 23 februari 1999 om antagande av en förteckning över aromämnen som används i eller på livsmedel och som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 (delgivet med nr K(1999) 399) (Text av betydelse för EES) (1999/217/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/217/2006-03-29

1999D0217 — SV — 29.03.2006 — 005.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 februari 1999

om antagande av en förteckning över aromämnen som används i eller på livsmedel och som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996

(delgivet med nr K(1999) 399)

(Text av betydelse för EES)

(1999/217/EG)

(EGT L 084, 27.3.1999, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 juli 2000

  L 197

53

3.8.2000

►M2

KOMMISSIONENS BESLUT av den 23 januari 2002

  L 49

1

20.2.2002

►M3

KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 april 2004

  L 113

28

20.4.2004

►M4

KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 maj 2005

  L 128

73

21.5.2005

►M5

KOMMISSIONENS BESLUT av den 27 mars 2006

  L 91

48

29.3.2006
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 februari 1999

om antagande av en förteckning över aromämnen som används i eller på livsmedel och som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996

(delgivet med nr K(1999) 399)

(Text av betydelse för EES)

(1999/217/EG)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel, särskilt artikel 3.2 i denna, och

av följande skäl:

I enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2232/96 skall medlemsstaterna inom ett år från förordningens ikraftträdande underrätta kommissionen om förteckningen över de aromämnen som får användas i eller på livsmedel ( 1 ) som saluförs på deras territorium.

I enlighet med artikel 3.2 i samma förordning skall anmälda aromämnen, vilkas lagliga användning i en medlemsstat godtas av övriga medlemsstater, föras in i en förteckning som skall antas enligt förfarandet i artikel 7 i den förordningen.

I vissa medlemsstater finns restriktiva bestämmelser eller förbud för vissa aromämnen.

Sådana restriktiva bestämmelser eller förbud som är i kraft vid datumet för antagandet av det aktuella beslutet får fortsätta att tillämpas i avvaktan på att utvärderingen av ämnena blir klar.

Om en medlemsstat upptäcker att ett aromämne som finns i förteckningen kan utgöra en fara för folkhälsan, får medlemsstaten inleda de säkerhetsåtgärder som föreskrivs i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 2232/96.

Förteckningen ligger till grund för utvärderingsprogrammet som anges i artikel 4 i ovan nämnda förordning och som skall antas inom tio månader efter det att förteckningen antagits.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Bifogade förteckning över aromämnen antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼M2
Förteckning över aromämnen som anmälts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel

Förteckningen över kemiskt definierade aromämnen har delats upp i två separata delar. I del A upptas ämnena enligt sitt FL-nummer. I del B upptas de ämnen där en medlemsstat har begärt att ämnena skall hemligstämplas för att skydda tillverkarens immateriella rättigheter.

I del A anges CAS ( 2 )-, Einecs ( 3 )-, CoE ( 4 )- och FEMA ( 5 )-numren om de är kända.

Siffran i kolumnen ”anmärkningar” hänvisar till en av följande kommentarer:

1) Ämne som, förutom på grund av sina aromegenskaper, också används av andra skäl på eller i livsmedel och som därför kan omfattas av ytterligare rättsliga bestämmelser.

2) Ämne vars användning omfattas av särskilda begränsningar eller förbud i vissa medlemsstater.

3) Ämne som skall prioriteras i det utvärderingsprogram som fastställs i förordning (EG) nr 1565/2000.

4) Ämne om vilket ytterligare upplysningar skall lämnas.

5) Namn, synonymer, systematiska namn, CAS-, Einecs-, CoE- eller FEMA-nummer kan innehålla inkonsekvenser.

▼M3

6) Ämne som inte får användas i och på livsmedel, såvida detta inte lagligen har släppts ut på marknaden i den eller de berörda medlemsstaterna.

▼M2

En fråga som togs upp var behandlingen av salter och andra ämnen som är derivat av ”generiska” ämnen. Anmälningarna var mycket preciserade för vissa ämnen. För andra ämnen saknas denna detaljerade identifiering. För ett antal syror och baser saknas särskilda upplysningar om deras salter. Det antas preliminärt, vilket bara gäller den här förteckningen, att ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumsalter, samt klorider, karbonater och sulfater täcks av de ”generiska” ämnena under förutsättning att de har aromatiska egenskaper. Det slutliga godkännandet kommer dock att bero på resultatet av utvärderingen som i dessa fall bör innebära en noggrann kontroll av att antagandet är korrekt.

DEL A

AROMÄMNEN

(sorterade efter FL-nummer)FLno

Kemisk grupp

CAS

Namn

Fema

CoE

Einecs

FLno

Synonymer

Systematiskt namn

Anmärkningar

01.001

31

138-86-3

limonen

2633

491

205-341-0

01.001

1,8(9)-p-mentadien, p-menta-1,8-dien, 1-metyl-4-isopropenyl-1-cyklohexen, dipenten, cinen, citren

 

5

01.002

31

99-87-6

1-isopropyl-4-metylbensen

2356

620

202-796-7

01.002

p-cymen, cymen, p-metyl-isopropylbensen, 4-isopropyl-1-metylbensen, cymol, 4-metyl-1-isopropylbensen, 1-metyl-4-isopropylbensen

 
 

01.003

31

127-91-3

pin-2(10)-en

2903

2114

204-872-5

01.003

beta-pinen

6,6-dimetyl-2-metylenbicyklo[3.1.1]heptan

 

01.004

31

80-56-8

pin-2(3)-en

2902

2113

201-291-9

01.004

alfa-pinen

2,6,6-trimetyl-bicyklo[3.1.1]hept-2-en

 

01.005

31

586-62-9

terpinolen

3046

2115

209-578-0

01.005

p-menta-1,4(8)-dien, 1-metyl-4-isopropyliden-1-cyklohexen, 1,4(8)-terpadien

p-menta-1,4(8)-dien

 

01.006

31

99-83-2

alfa-fellandren

2856

2117

202-792-5

01.006

fellandren, 2-metyl-5-isopropyl-1,3-cyklohexadien, 4-isopropyl-1-metyl-1,5-cyklohexadien

p-menta-1,5-dien

 

01.007

31

87-44-5

beta-karyofyllen

2252

2118

201-746-1

01.007

karyofyllen, 2-metylen-6,10,10-trimetylbicyklo-[7,2,0]-undek-5-en

4,11,11-trimetyl-8-metylen-bicyklo[7.2.0]undek-4(trans)-en

 

01.008

31

123-35-3

myrcen

2762

2197

204-622-5

01.008

7-metyl-3-metylen-1,6-oktadien

7-metyl-3-metylenokta-1,6-dien

 

01.009

31

79-92-5

kamfen

2229

2227

201-234-8

01.009

3,3-dimetyl-2-metylennorkamfen, 2,2-dimetyl-3-metylennorbornan

 
 

01.010

31

1195-32-0

1-isopropenyl-4-metylbensen

3144

2260

214-795-9

01.010

4,alfa-dimetylstyren, p-isopropenyltoluen, 1-metyl-4-isopropenylbensen, 2-p-tolylpropen

 
 

01.011

31

644-08-6

4-metyl-1,1′-bifenyl

3186

2292

211-409-0

01.011

p-metyldifenyl, p-metylfenylbensen, fenyl-p-tolyl, p-fenyltoluen

 
 

01.013

31

92-52-4

bifenyl

3129

10978

202-163-5

01.013

difenyl, fenylbensen

 

4

01.014

31

90-12-0

1-metylnaftalen

3193

11009

201-966-8

01.014

alfa-metylnaftalen

 
 

01.015

31

100-42-5

vinylbensen

3233

11022

202-851-5

01.015

styren, vinylbensol, fenyleten, fenyletylen

 

2, 3

01.016

31

495-62-5

1,4(8),12-bisabolatrien

3331

10979

207-805-8

01.016

gamma-bisabolen, 1-metyl-4-(1,5-dimetyl-1,4-hexadienyl)-1-cyklohexen

6-metyl-2-(4-metylcyklohex-3-enyliden)hept-5-en

 

01.017

31

4630-07-3

valencen

3443

11030

225-047-6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-oktahydro-1,8a-dimetyl-7-isopropenylnaftalen

1,2-dimetyl-9-isopropylen-bicyklo[4.4.0]dek-5-en

 

01.018

31

13877-91-3

beta-ocimen

3539

11015

237-641-2

01.018

trans-beta-ocimen, 3,7-dimetyl-1,3,6-oktatrien

3,7-dimetylokta-1,3(trans),6-trien

 

01.019

31

99-86-5

alfa-terpinen

3558

11023

202-795-1

01.019

 

p-menta-1,3-dien

 

01.020

31

99-85-4

gamma-terpinen

3559

11025

202-794-6

01.020

 

p-menta-1,4-dien

 

01.021

31

29350-73-0

delta-kadinen

 

10982

249-580-9

01.021

alfa-, beta-, gamma-, epsilon-, delta-kadien

2,3,4,7,8,10-hexahydro-1,6-dimetyl-4-isopropylnaftalen

 

01.022

31

469-61-4

alfa-cedren

 

10985

207-418-4

01.022

 

2,6,6,8-tetrametyl-tricyklo[5.3.1.0(1.5)]undek-8-en

 

01.023

31

3691-12-1

1(5),11-guajadin

 

11003

201-860-1

01.023

1,4-dimetyl-7-isopropenyl-delta-9,10-oktahydroazulen, alfa-guajen

2,8-dimetyl-5-isopropenyl-bicyklo[5.3.0]-dek-1(7)-en

 

01.024

31

5208-59-3

beta-bourbonen

 

11931

 

01.024

 

2-metyl-8-metylen-5-isopropyl-tricyklo[5.3.0.0(2.6)]dekan

 

01.025

31

30640-46-1

2-metyl-1,3-cyklohexadien

 

11797

250-269-5

01.025

dihydrotoluen-(1,3)

 
 

01.026

31

88-84-6

1(5),7(11)-guajadin

 
 

201-860-1

01.026

beta-guajen, (1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-7-isopropyliden-1,4-dimetylazulen

2,8-dimetyl-5-isopropyliden-bicyklo[5.3.0]-dek-1(7)-en

 

01.027

31

17627-44-0

bisabola-1,8,12-trien

 
 

241-610-9

01.027

alfa-bisabolen

6-metyl-2-(4-metylcyklohex-3-enyl)hepta-2,5-dien

 

01.028

31

495-61-4

betabisabolen

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466-78-9

delta-3-karen

3821

10983

236-719-3

01.029

3-karen, isodipren, d-3-karen, kar-3-en, 4,7,7-trimetyl-3-norkarene, 3,7,7-trimetylbicyklo[4.1.0]hept-2-en

3,7,7-trimetyl-bicyklo-[4.1.0] hept-3-en

 

01.030

31

13744-15-5

beta-kubeben

 

10989

 

01.030

beta-kubebin

10-metyl-4-metylen-7-isopropyl-tricyklo[4.4.0.0(1.5)]dekan

 

01.031

31

30364-38-6

1,2-dihydro-1,1,6-trimetylnaftalen

 
 

250-150-8

01.031

dehydroionen

 
 

01.032

31

7681-88-1

2,3-dihydrofarnesen

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590-73-8

2,2-dimetylhexan

 
 

209-689-4

01.033

 
 
 

01.034

31

589-43-5

2,4-dimetylhexan

 
 

209-649-6

01.034

 
 
 

01.035

31

673-84-7

2,6-dimetylokta-2,4,6-trien

 
 

211-614-5

01.035

alloocimen

 
 

01.036

31

101-81-5

difenylmetan

 

11847

202-978-6

01.036

bensylbensen, fenylbensyl, 1,1′-metylenbis-bensen

 
 

01.037

31

112-41-4

dodek-1-en

 

10992

203-968-4

01.037

1-dodeken, dodekylen

 
 

01.038

31

112-40-3

dodekan

 
 

203-967-9

01.038

n-dodekan

 
 

01.039

31

20307-84-0

delta-elemen

 

10996

 

01.039

 

3-isopropenyl-1-isopropyl-4-metyl-4-vinylcyklohex-1-en

 

01.040

31

502-61-4

alfa-farnesen

3839

10998

207-948-6

01.040

1,3,6,10-dodekatetraen-3,7,11-trimetyl (alfa-isomer)

3,7,11-trimetyldodeka-1,3,6,10-tetraen

5

01.041

31

18794-84-8

beta-farnesen

3839

10999

242-582-0

01.041

3,7,11-trimetyl-1,3,6,10-dodekatetraen, 2,6,10-trimetyl-2,6,9,11-dodekatetren

7,11-dimetyl-3-metylen-1,6,10-dodekatrien

5

01.042

31

23986-74-5

germacra-1(10),4(14),5-trien

 
 
 

01.042

 

3-isopropyl-6-metyl-10-metylencyklodeka-1,6-dien

 

01.043

31

6753-98-6

3,7,10-humulatrien

 

11004

229-816-7

01.043

alfa-humulen, alfa-karyofyllen

1,5,5,8-tetrametylcykloundeka-3,7,10-trien

 

01.044

31

1135-66-6

isolongifolen

 
 

214-494-2

01.044

 

2,2,7,7-tetrametyltricyklo[6.2.1(1,8).0(1,6)]undek-5-en

 

01.045

31

5989-27-5

(+)-limonen

2633

491

227-813-5

01.045

D-limonen

(R)-p-menta-1,8-dien

 

01.046

31

5989-54-8

(-)-limonen

2633

491

227-815-6

01.046

L-limonen, karven

(S)-p-menta-1,8-dien

5

01.047

31

475-20-7

longifolen

 
 

207-491-2

01.047

 

dekahydro-4,8,8-trimetyl-9-metylen-1,4-metanoazulen

 

01.049

31

78-79-5

2-metylbuta-1,3-dien

 
 

201-143-3

01.049

isopren, 2-metyl-1,3-butadien, beta-metylbivinyl, isopentadien

 
 

01.050

31

589-34-4

3-metylhexan

 
 

209-643-3

01.050

 
 
 

01.051

31

91-57-6

2-metylnaftalen

 

11010

202-078-3

01.051

beta-metylnaftalen

 
 

01.052

31

10208-80-7

alfa-muurolen

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimetylen-5-isopropyl-bicyklo[4.4.0]dekan

 

01.053

31

91-20-3

naftalen

 

11014

202-049-5

01.053

naften

 
 

01.054

31

629-62-9

pentadekan

 
 

211-098-1

01.054

n-pentadekan

 
 

01.055

31

555-10-2

beta-fellandren

 

11017

209-081-9

01.055

 

p-menta-1(7),2-dien

 

01.056

31

512-61-8

alfasantalen

 
 
 

01.056

 

1,7-dimetyl-7-(4-metyl-3-pentenyl)tricyklo[2.2.1.0 (2,6)]heptan

 

01.057

31

629-59-4

tetradekan

 
 

211-096-0

01.057

n-tetradekan

 
 

01.058

31

475-03-6

1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimetylnaftalen

 
 

207-490-7

01.058

ionen, 1,1,6- trimetyltetralin, frambilen

 
 

01.059

31

3387-41-5

4(10)-tujen

 

11018

222-212-4

01.059

 

4-metylen-1-isopropyl-bicyklo[3.1.0]hexan

 

01.060

31

508-32-7

1,1,7-trimetyltricyklo[2.2.1.0.(2.6)]heptan

 
 

208-083-7

01.060

tricyklen

 
 

01.061

31

16356-11-9

undeka-1,3,5-trien

3795

 

240-416-1

01.061

 
 
 

01.062

31

98-83-9

(1-metyletenyl)bensen

 
 

202-792-5

01.062

2-fenylpropen, beta-fenylpropen, alfa-metylstyrol, isopropylfenyletylen, metylstyren

 
 

01.064

31

3338-55-4

cis-3,7-dimetyl-1,3,6-oktatrien

 
 

222-081-3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221-98-1

(R)-5-(1-metyletyl)-2-metyl-1,3-cyklohexadien

2856

2117

224-167-6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-cedren

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-tetrametyltricyklo[5,3,1(3,7).0(1,7]undek-(8)9-en

 

01.067

31

 

8(14)-cedren

 
 
 

01.067

beta-cedren

2,2,4,8-tetrametyltricyklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-4(14)-en

 

01.068

31

592-98-3

3-okten

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533-54-9

1,3,5,8-undekatetraen

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-okten

 
 

203-893-7

 
 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-okten

 
 

203-894-2

 
 
 
 

01.072

31

544-76-3

hexadekan

 
 

280-878-9

 
 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-okten

 
 
 
 
 
 
 

01.074

31

593-45-3

oktadekan

 
 

209-790-3

 
 
 
 

01.075

31

629-78-7

heptadekan

 
 

211-108-4

 
 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadien

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

02.001

02

78-83-1

2-metylpropan-1-ol

2179

49

201-148-0

02.001

isobutanol, isopropylkarbinol

 
 

02.002

01

71-23-8

propan-1-ol

2928

50

200-746-9

02.002

propylalkohol

 
 

02.003

02

123-51-3

isopentanol

2057

51

204-633-5

02.003

isoamylalkohol, isopentylalkohol, amylisoalkohol, 3-metyl-1-butanol, pentylisoalkohol, isobutylkarbinol

3-metylbutan-1-ol

 

02.004

01

71-36-3

butan-1-ol

2178

52

200-751-6

02.004

propylkarbinol, hydroxibutan, butyralkohol

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111-27-3

hexan-1-ol

2567

53

203-852-3

02.005

n-hexylalkohol, kapronalkohol, amylkarbinol, n-hexanol

 
 

02.006

01

111-87-5

oktan-1-ol

2800

54

203-917-6

02.006

n-oktylalkohol, heptylkarbinol, kaprylalkohol

 
 

02.007

01

143-08-8

nonan-1-ol

2789

55

205-583-7

02.007

pelargonalkohol, nonalol, oktylkarbinol, n-nonylalkohol

 
 

02.008

01

112-53-8

dodekan-1-ol

2617

56

203-982-0

02.008

laurylalkohol, laurinalkohol, dodecylalkohol, 1-dodekanol, undecylkarbinol

 
 

02.009

01

36653-82-4

hexadekan-1-ol

2554

57

253-149-0

02.009

cetylalkohol, n-hexadecylalkohol, palmitylalkohol

 
 

02.010

23

100-51-6

bensylalkohol

2137

58

202-859-9

02.010

alfa-hydroxitoluen, fenylkarbinol, fenylmetanol, fenylmetylalkohol

 

1

02.011

04

106-22-9

citronellol

2309

59

203-375-0

02.011

 

3,7-dimetylokt-6-en-1-ol

 

02.012

03

106-24-1

geraniol

2507

60

203-377-1

02.012

3,7-dimetyl-2,6-oktadien-8-ol, trans-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol

3,7-dimetylokta-2(trans),6-dien-1-ol

 

02.013

06

78-70-6

linalool

2635

61

201-134-4

02.013

2,6-dimetyl-oktadien-2,7-ol-6, 2,6-dimetyl-2,7-oktadien-6-ol, linalol, linalool, likariol

3,7-dimetylokta-1,6-dien-3-ol

 

02.014

06

98-55-5

alfaterpineol

3045

62

202-680-6

02.014

alfa-terpineol, 1-metyl-4-isopropyl-1-cyklohexen-8-ol

p-ment-1-en-8-ol

 

02.015

08

89-78-1

mentol

2665

63

201-939-0

02.015

2-isopropyl-5-metylcyklohexanol, hexahydrotymol, 5-metyl-2-isopropylhexahydrofenol, 5-metyl-2-isopropylcyklohexanol

cis(1,3)-trans(1,4)-mentan-3-ol

5

02.016

08

507-70-0

borneol

2157

64

208-080-0

02.016

kamfol, d-kamfanol, 2-hydroxikamfan, 2-kamfanol, bornylalkohol, borneokamfer

1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.017

22

104-54-1

kanelalkohol

2294

65

203-212-3

02.017

kanelalkohol, gamma-fenylallylalkohol, 3-fenyl-2-propen-1-ol, 2-propen-1-ol,?-3-fenyl;

3-fenylprop-2-enol

 

02.018

06

7212-44-4

nerolidol

2772

67

230-597-5

02.018

3,7,11-trimetyl-1,6,10-dodekatrien-3-ol, peruviol, dodekatrien

3,7,11-trimetyl-1,6(cis),10-dodekatrien-3-ol

5

02.019

15

60-12-8

2-fenyletan-1-ol

2858

68

200-456-2

02.019

2-fenyletan-1-ol, fenetylalkohol, beta-fenetylalkohol, fenetanol

 
 

02.020

03

2305-21-7

hex-2-en-1-ol

2562

69

218-972-1

02.020

2-hexenol, 3-propylallylalkohol

 
 

02.021

01

111-70-6

heptan-1-ol

2548

70

203-897-9

02.021

heptylalkohol, hydroxiheptan, enantylalkohol, enantalkohol, hexylkarbinol, hydroxiheptan

 
 

02.022

05

123-96-6

oktan-2-ol

2801

71

204-667-0

02.022

metylhexylkarbinol, hexylmetylkarbinol

 
 

02.023

05

3391-86-4

okt-1-en-3-ol

2805

72

222-226-0

02.023

amylvinylkarbinol, matsutakealkohol, n-pentylvinylkarbinol

 
 

02.024

01

112-30-1

dekan-1-ol

2365

73

203-956-9

02.024

n-dekylalkohol, nonylakarbinol, dekylalkohol, kaprinalkohol

 
 

02.026

02

106-21-8

3,7-dimetyloktan-1-ol

2391

75

203-374-5

02.026

tetrahydrogeraniol, dihydrocitronellol

 
 

02.027

04

►M3  6812-78-8 ◄

rodinol

2980

76

►M3  229-887-4 ◄

02.027

alfa-citronellol, 2,6-dimetyl-1-okten-8-ol

3,7-dimetylokt-7-en-1-ol

 

02.028

06

78-69-3

3,7-dimetyloktan-3-ol

3060

77

201-133-9

02.028

tetrahydrolinalol, 1-etyl-1,5-dimetylhexanol

 
 

02.029

03

4602-84-0

3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol

2478

78

225-004-1

02.029

farnesol, 2,6,10-trimetyl-2,6,10-dodekatrien-12-ol

 
 

02.030

22

101-85-9

alfa-pentylkanelalkohol

2065

79

202-982-8

02.030

n-amylcinnamalkohol, 2-amyl-3-fenyl-2-propen-1-ol, 2-bensylidenheptanol

2-pentyl-3-fenylprop-2-enol

 

02.031

22

122-97-4

3-fenylpropan-1-ol

2885

80

204-587-6

02.031

bensyletylalkohol, hydrocinnamylalkohol, fenylpropylalkohol, dihydrocinnamylalkohol

 
 

02.033

21

93-54-9

1-fenylpropan-1-ol

2884

82

202-256-0

02.033

fenyletylkarbinol, 1-fenylpropylalkohol, alfa-etylbensylalkohol, etylfenylkarbinol

 
 

02.034

21

705-73-7

1-fenylpentan-2-ol

2953

83

211-887-0

02.034

alfa-propylfenetylalkohol, bensylpropylkarbinol, bensylbutylalkohol, bensylpropylkarbinol, n-propylbensylkarbinol

 
 

02.035

06

100-86-7

2-metyl-1-fenylpropan-2-ol

2393

84

202-896-0

02.035

2-bensyl-2-propanol, 2-hydroxi-2-metyl-1-fenylpropanon, bensyldimetylkarbinol

 
 

02.036

21

2344-70-9

4-fenylbutan-2-ol

2879

85

219-055-9

02.036

fenyletylmetylkarbinol, metyl-2-fenyletylkarbinol

 
 

02.037

06

10415-87-9

3-metyl-1-fenylpentan-3-ol

2883

86

233-889-0

02.037

fenyletylmetyletylkarbinol, 3-metyl-1-fenyl-3-pentanol

 
 

02.038

08

1632-73-1

fenchylalkohol

2480

87

216-639-5

02.038

2-fenchanol, alfa-fenchol, 1,3,3-trimetyl-2-norbornanol, 1,3,3-trimetylbicyklo-2.2.1-heptan-2-ol

1,3,3-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.039

23

536-60-7

4-isopropylbensylalkohol

2933

88

208-640-4

02.039

kuminol, p-cymen-7-ol, kuminylalkohol

 
 

02.040

01

71-41-0

pentan-1-ol

2056

514

200-752-1

02.040

amylalkohol, pentylalkohol, n-butylkarbinol

 
 

02.041

06

75-85-4

2-metylbutan-2-ol

 

515

200-908-9

02.041

t-amylalkohol

 
 

02.042

06

1197-01-9

2-(4-metylfenyl)propan-2-ol

3242

530

214-817-7

02.042

p-cymen-8-ol, p-alfa-alfa-trimetylbensylalkohol, 2-p-tolyl-2-propanol, 8-hydroxi-p-cymen, dimetyl-p-tolylkarbinol

 
 

02.043

02

97-95-0

2-etylbutan-1-ol

 

543

202-621-4

02.043

 
 
 

02.044

05

589-82-2

heptan-3-ol

3547

544

209-661-1

02.044

n-butyletylkarbinol, etylbutylkarbinol

 
 

02.045

05

543-49-7

heptan-2-ol

3288

554

208-844-3

02.045

2-hydroxiheptan, amylmetylkarbinol, sek-heptylalkohol, metylamylkarbinol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107-74-4

3,7-dimetyloktan-1,7-diol

2586

559

203-517-1

02.047

hydroxicitronellol, 7-hydroxi-3,7-dimetyloktan-1-ol, hydroxidihydrocitronellol

 
 

02.049

03

7786-44-9

nona-2,6-dien-1-ol

2780

589

232-097-2

02.049

nonadienol

 
 

02.050

03

20273-24-9

pent-2-en-1-ol

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521-91-2

5-fenylpentan-1-ol

3618

674

234-064-8

02.051

fenylalkohol

 
 

02.052

06

75-65-0

2-metylpropan-2-ol

 

698

200-889-7

02.052

1,1-dimetyletanol, t-butanol, 1,1-dimetylehanol

 
 

02.053

22

3360-41-6

4-fenylbutan-1-ol

 

699

222-128-8

02.053

 
 
 

02.054

06

80-53-5

p-mentan-1,8-diol

 

701

201-288-2

02.054

terpinhydrat, 4-hydroxi-alfa,alfa,4-trimetylcyklohexanmetanol, dipentenglycol

 
 

02.055

02

3452-97-9

3,5,5-trimetylhexan-1-ol

3324

702

222-376-7

02.055

 
 
 

02.056

04

928-96-1

hex-3(cis)-en-1-ol

2563

750

213-192-8

02.056

beta-gamma-hexenol, cis-3-hexenol, hex-3-en-1-ol

 

5

02.057

01

112-42-5

undekan-1-ol

3097

751

203-970-5

02.057

undecylalkohol, decylkarbinol, 1-undekanol

 
 

02.058

03

106-25-2

nerol

2770

2018

203-378-7

02.058

nerolol, neraniol, cis-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol, allerol, cis-2,6-dimetyl-2,6-oktadien-8-ol

3,7-dimetyl-2(cis),6-oktadien-1-ol

 

02.059

08

124-76-5

isoborneol

2158

2020

204-712-4

02.059

isokamfol, isobornylalkohol, (exo)-2-kamfanol, (exo)-2-bornanol, bornan-2-ol

1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.060

07

536-59-4

p-menta-1,8-dien-7-ol

2664

2024

208-639-9

02.060

perillaalkohol, perillylalkohol, 1-hydroxymetyl-4-isopropenyl-1-cyklohexen, dihydrokuminalkohol

 
 

02.061

08

619-01-2

dihydrokarveol

2379

2025

210-575-1

02.061

8-p-menten-2-ol, 6-metyl-3-isopropenylcyklohexanol

p-ment-8-en-2-ol

 

02.062

08

99-48-9

karveol

2247

2027

202-757-4

02.062

p-menta-6,8-dien-2-ol, 1-metyl-4-isopropenyl-6-cyklohexen-2-ol

p-menta-1,8-dien-2-ol

 

02.063

08

2216-52-6

d-neomentol

2666

2028

218-691-4

02.063

2-isopropyl-5-metylcyklohexanol, 2-isopropyl-5-metylcyklohexanol

2-isopropyl-5-metylcyklohexanol [1S-(1alfa,2alfa,5beta)]-?

 

02.064

21

98-85-1

1-fenyletan-1-ol

2685

2030

202-707-1

02.064

alfa-metylbensylalkohol, metylfenylkarbinol, styrallylalkohol, 1-fenyl-1-hydroxietan

 
 

02.065

21

7779-78-4

4-metyl-1-fenylpentan-2-ol

2208

2031

231-939-6

02.065

bensylisobutylkarbinol, alfa-isobutylfenetylalkohol, 2-metylpropylbensylkarbinol, 4-metyl-1-fenyl-2-pentanol

 
 

02.066

21

17488-65-2

4-fenylbut-3-en-2-ol

2880

2032

241-501-6

02.066

metylstyrylkarbinol, alfa-metylcinnamylalkohol

 
 

02.067

05

89-79-2

isopulegol

2962

2033

201-940-6

02.067

1-metyl-4-isopropenylcyklohexan-3-ol, p-ment-8(9)-en-3-ol

p-ment-8-en-3-ol

 

02.068

03

107-18-6

prop-2-en-1-ol

 

2136

203-470-7

02.068

allylalkohol, 2-propen-1-ol, 1-propenol-3, vinylkarbinol

 
 

02.070

08

108-93-0

cyklohexanol

 

2138

203-630-6

02.070

hexalin, hexahydrofenol, hydroxicyklohexan

 
 

02.071

08

499-69-4

p-mentan-2-ol

3562

2228

207-885-4

02.071

hexahydrokarvakrol, 3-isopropyl-6-metylcyklohexanol, karvomentol, 1-metyl-4-isopropyl-2-cyklohexanol

 

5

02.072

06

562-74-3

4-terpinenol

2248

2229

209-235-5

02.072

4-karvomentenol, 1-metyl-4-isopropylcyklohex-1-en-4-ol, 1-p-menten-4-ol, origanol, 1-metyl-4-isopropyl

p-ment-1-en-4-ol

 

02.073

22

1123-85-9

2-fenylpropan-1-ol

2732

2257

214-379-7

02.073

hydratropalkohol, hydratropylalkohol, 2-fenylpropylalkohol

 
 

02.074

04

6126-50-7

hex-4-en-1-ol

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675-34-8

neodihydrokarveol

 

2296

 

02.075

 

p-ment-8-en-2-ol

 

02.076

02

137-32-6

2-metylbutan-1-ol

 

2346

205-289-9

02.076

 
 
 

02.077

05

584-02-1

pentan-3-ol

 

2349

209-526-7

02.077

dietylkarbinol

 
 

02.078

01

64-17-5

etanol

2419

11891

200-578-6

02.078

etylalkohol

 

1

02.079

05

67-63-0

isopropanol

2929

 

200-661-7

02.079

isopropylalkohol, propan-2-ol, isopropanol, dimetylkarbinol, propylisoalkohol, sek-propylalkohol

 

1

02.080

21

536-50-5

1-(p-tolyl)etan-1-ol

3139

10197

208-637-8

02.080

p-alfa-dimetylbensylalkohol, p-tolylmetylkarbinol, 1-p-tolyl-1-etanol, 4-toluen

1-(4-metylfenyl)etan-1-ol

 

02.081

05

108-82-7

2,6-dimetylheptan-4-ol

3140

11719

203-619-6

02.081

diisobutylkarbinol

 
 

02.082

02

104-76-7

2-etylhexan-1-ol

3151

11763

203-234-3

02.082

2-etylhexylalkohol

 
 

02.083

08

491-04-3

p-ment-1-en-3-ol

3179

10248

207-725-3

02.083

piperitol

 
 

02.085

08

546-79-2

sabinenhydrat

3239

10309

208-911-7

02.085

tujan-4-ol

1-isopropyl-4-metylbicyklo[3.1.0]hexan-4-ol

 

02.086

05

1653-30-1

undekan-2-ol

3246

11826

216-722-6

02.086

sec-undecyalkohol, metylnonylkarbinol

 
 

02.087

05

628-99-9

nonan-2-ol

3315

11803

211-065-1

02.087

metyl-n-heptylkarbinol, sek-n-nonanol, metylheptylkarbinol

 
 

02.088

05

6032-29-7

pentan-2-ol

3316

11696

227-907-6

02.088

sek-amylalkohol, alfa-metylbutanol, n-propylkarbinol, metyl-n-propylkarbinol, propylmetylkarbinol

 
 

02.089

05

623-37-0

hexan-3-ol

3351

11775

210-790-0

02.089

etylpropylkarbinol

 
 

02.090

03

31502-14-4

non-2(trans)-en-1-ol

3379

10292

250-662-1

02.090

 
 

5

02.091

07

515-00-4

myrtenol

3439

10285

208-193-5

02.091

6,6-dimetyl-2-oxometylbicyklo[1,3,3]-hept-2-en, 10-hydroxi-2-pinen, 2-pinen-10-ol

2-hydroximetyl-6,6-dimetyl-bicyklo[3.1.1]hept-2-en

 

02.092

08

57069-86-0

dehydrodihydroionol

3446

10195

 

02.092

alfa-2,6,6-tetrametyl-1,3-cyklohexadien-1-propanol

4-(2,6,6-trimetyl-1,3-cyklohexadienyl)-butan-2-ol

 

02.093

04

35854-86-5

non-6-en-1-ol

3465

10294

252-764-1

02.093

cis-6-nonenol

 

5

02.094

04

20125-84-2

okt-3-en-1-ol

3467

10296

243-533-6

02.094

cis-3-oktenol

 

5

02.095

06

18368-91-7

2-etylfenchol

3491

10208

242-243-7

02.095

2-etyl-1,3,3-trimetyl-2-norbornanol

2-etyl-1,3,3-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol

 

02.096

06

586-82-3

1-terpinenol

3563

10252

209-585-9

02.096

4-isopropyl-1-metyl-3-cyklohexen-1-ol, 1-metyl-4-isopropylcyklohexen-1-ol, p-menten-1-ol, p-3-metenol-1

p-ment-3-en-1-ol

 

02.097

06

138-87-4

betaterpineol

3564

10254

205-342-6

02.097

1-metyl-4-isopropenylcyklohexan-1-ol, 4-isopropenyl-1-metyl-1-cyklohexanol

p-ment-8(10)-en-1-ol

 

02.098

05

589-98-0

oktan-3-ol

3581

11715

209-667-4

02.098

etyl-n-amylkarbinol, amyletylkarbinol, d-n-oktanol, amyletylkarbinol

 
 

02.099

05

616-25-1

pent-1-en-3-ol

3584

11717

210-472-1

02.099

vinyletylkarbinol, etylvinylkarbinol

 
 

02.100

08

5947-36-4

pinokarveol

3587

10303

227-705-8

02.100

2(10)-pinen-3-ol, 6,6-dimetyl-2-metylenbicyklo[3.1.1]heptan, 2(10)-pinenol-3

3-hydroxi-6,6-dimetyl-2-metylen-bicyklo[3.1.1]heptan

 

02.101

08

473-67-6

pin-2-en-4-ol

3594

10304

207-470-8

02.101

verbenol, 4-hydroxi-2,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-en, d-verbenol, 2-pinenol-4

4,6,6-trimetyl-bicyklo[3.1.1]hept-3-en-2-on

 

02.102

05

76649-14-4

okt-3-en-2-ol

3602

 

278-508-9

02.102

trans-3-okten-2-ol

 
 

02.103

05

1565-81-7

dekan-3-ol

3605

10194

 

02.103

heptyletylkarbinol, etylheptylkarbinol

 
 

02.104

05

4798-44-1

hex-1-en-3-ol

3608

10220

225-355-0

02.104

1-Vinyl butan-1-ol, Vinyl propyl karbinol, fenyletylkarbinol

 
 

02.105

08

25312-34-9

4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexenyl)but-3-en-2-ol

3624

 

246-815-7

02.105

alfa-ionol

 
 

02.106

08

22029-76-1

4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)but-3-en-2-ol

3625

 

244-735-7

02.106

beta-ionol

 
 

02.107

08

3293-47-8

dihydro-beta-ionol

3627

 

221-957-2

02.107

beta-dihydroionol

4-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-enyl)-butan-2-ol

 

02.108

06

103-05-9

2-metyl-4-fenylbutan-2-ol

3629

10281

203-074-4

02.108

fenyletyldimetylkarbinol, 1,1-dimetyl-3-fenyl-1-propanol, dimetylfenyletylkarbinol

 
 

02.109

03

556-82-1

3-metylbut-2-en-1-ol

3647

11795

209-141-4

02.109

prenol

 
 

02.110

04

36806-46-9

2,6-dimetylhex-6-en-1-ol

3663

 

253-223-2

02.110

 
 
 

02.111

05

598-75-4

3-metylbutan-2-ol

3703

 

209-950-2

02.111

metylisopropylkarbinol, isopropylmetylkarbinol

 
 

02.112

03

41453-56-9

non-2(cis)-en-1-ol

3720

10292

255-376-0

02.112

z-2-nonen-1-ol

 

5

02.113

04

64275-73-6

okt-5(cis)-en-1-ol

3722

 

264-764-9

02.113

z-5-okten-1-ol

 
 

02.114

07

1901-38-8

2-(2,2,3-trimetylcyklopent-3-enyl)etan-1-ol

3741

 

217-600-5

02.114

alfa-kamfolenalkohol, 2-(2,3,3-trimetylcyklopent-3-en-1-yl)etanol

 
 

02.115

02

589-35-5

3-metylpentan-1-ol

3762

10275

209-644-9

02.115

2-etyl-4-butanol

 
 

02.118

06

472-97-9

beta-karyofyllenalkohol

 

10188

207-458-2

02.118

karyolan-1-ol, isokaryofyllen

4,4,8-trimetyl-tricyklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-ol

 

02.119

07

28231-03-0

cedrenol

 

10189

248-917-7

02.119

 

2,6,6-trimetyl-tricyklo[5.3.1.0(1.5)]undek-8-en-8-ylmetanol

 

02.120

06

77-53-2

cedrol

 

10190

201-035-6

02.120

alkoholer från cederträolja, cederträoljealkoholer, oktahydro-3,6,8,8-tetrametyl-1H-3a,7-metanoazulen-6-ol, 8-betaH-cedran-8-ol

2,6,6,8-tetrametyl-tricyklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-ol

 

02.121

05

78-92-2

butan-2-ol

 

11735

201-158-5

02.121

2-hydroxibutan, butylenhydrat, metyletylkarbinol, sek-butylalkohol

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269-90-7

p-menta-1,8(10)-dien-9-ol

 

10239

221-889-3

02.122

p-menta-1,8-dien-10-ol

 
 

02.123

06

115-18-4

2-metylbut-3-en-2-ol

 

11794

204-068-4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569-60-4

6-metylhept-5-en-2-ol

 

10264

216-377-1

02.124

 
 
 

02.125

04

112-43-6

undek-10-en-1-ol

 

10319

203-971-0

02.125

undeken-1-ol, undekenylalkohol

 
 

02.126

01

112-72-1

tetradekan-1-ol

 

10314

204-000-3

02.126

myristylalkohol, myristinalkohol

 
 

02.128

23

105-13-5

p-anisylalkohol

2099

66

203-273-6

02.128

anisalkohol

4-metoxibensylalkohol

 

02.129

06

515-69-5

bisabola-1,12-dien-8-ol

 

10178

208-205-9

02.129

alfa-bisabolol

6-metyl-2-(4-metylcyklohex-3-enyl)hept-5-en-2-ol

 

02.130

03

6117-91-5

but-2-en-1-ol

 

11737

228-086-7

02.130

 
 
 

02.131

05

598-32-3

but-3-en-2-ol

 
 

209-929-8

02.131

 
 
 

02.132

09

107-88-0

butan-1,3-diol

 
 

203-529-7

02.132

1,3-butylenglykol

 
 

02.133

10

513-85-9

butan-2,3-diol

 

10181

208-173-6

02.133

2,3-butylenglykol, dimetyletylenglykol

 
 

02.134

07

4442-79-9

2-cyklohexyletan-1-ol

 
 

224-672-1

02.134

 
 
 

02.135

08

96-41-3

cyklopentanol

 

10193

202-504-8

02.135

cyklopentylalkohol

 
 

02.136

05

51100-54-0

dek-1-en-3-ol

3824

 

256-967-6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104-80-9

dek-2-en-1-ol

 

11750

244-784-4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019-22-2

dek-9-en-1-ol

 
 

235-878-6

02.138

omega-dekenol, dekenylalkohol

 
 

02.139

03

18409-21-7

deka-2,4-dien-1-ol

3911

11748

242-291-9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270-57-7

1,2-dihydrolinalool

 
 
 

02.140

 

3,7-dimetylokt-6-en-3-ol

 

02.141

07

128-50-7

2-(6,6-dimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)etan-1-ol

3938

 

204-890-3

02.141

nopol, nopol-(10-norpin-2-en-2-yl)etanol, 6,6-dimetyl-2-norpinen-2-etanol, 2-hydroxietyl-6,6-dimetyl-bicyklo[3.1.1]hept-2-en

 
 

02.142

05

464-07-3

3,3-dimetylbutan-2-ol

 
 

207-347-9

02.142

pinakolylalkohol, 3,3-dimetyl-2-butanon, tert-butylmetylketon

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479-58-8

2,6-dimetylokt-7-en-2-ol

 
 

242-362-4

02.144

dihydromyrcenol, dihydromyrcenat, myrcetol, dimyrcetal

 
 

02.145

05

29414-56-0

2,6-dimetylokta-1,5,7-trien-3-ol

 
 

249-613-7

02.145

notrienol

 
 

02.146

06

29957-43-5

3,7-dimetylokta-1,5,7-trien-3-ol

3830

10202

249-975-6

02.146

 
 

5

02.147

06

151-19-9

3,6-dimetyloktan-3-ol

 
 

205-787-6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203-28-8

dodekan-2-ol

 

11760

233-500-4

02.148

 
 
 

02.149

06

639-99-6

elemol

 

10205

211-360-5

02.149

 

2-(4-metyl-3-isopropylen-4-vinylcyklohexyl) propan-2-ol

 

02.150

06

1113-21-9

geranyllinalol

 
 

214-201-8

02.150

 

3,7,11,15-tetrametylhexadeka-1,6,10,14-tetraen-3-ol

 

02.151

03

33467-76-4

hept-2-en-1-ol

 

11773

251-534-8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606-47-0

hept-3-en-1-ol

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467-79-7

hepta-2,4-dien-1-ol

 
 

251-535-3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454-85-9

heptadekan-1-ol

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938-52-7

1-hepten-3-ol

 

10218

225-579-9

02.155

 
 
 

02.156

03

928-94-9

hex-2(cis)-en-1-ol

3924

69

213-190-7

02.156

2-hexenol

 

5

02.157

03

2305-21-7

hex-2(trans)-en-1-ol

2562

69

213-191-2

02.157

2-hexenol

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544-12-7

hex-3-en-1-ol

2563

750

213-193-3

02.159

beta-gamma-hexenol, cis-3-hexenol

 

5

02.160

04

928-91-6

hex-4(cis)-en-1-ol

 
 

213-187-0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111-28-4

hexa-2,4-dien-1-ol

3922

 

203-853-9

02.162

sorbinalkohol, 1-hydroxi-2,4-hexadien, sorbylalkohol

 
 

02.163

05

626-93-7

hexan-2-ol

 

11774

210-971-4

02.163

 
 
 

02.164

23

530-56-3

4-hydroxi-3,5-dimetoxibensyl alkohol

 
 

208-485-2

02.164

syringinalkohol

 
 

02.165

23

623-05-2

4-hydroxibensylalkohol

 
 

210-768-0

02.165

4-hydroxibensenmetanol

 
 

02.166

15

501-94-0

2-(4-hydroxifenyl)etan-1-ol

 

10226

207-930-8

02.166

4-hydroxifenetylalkohol, 4-hydroxi-bensenetanol

 
 

02.167

08

18675-35-9

isodihydrokarveol

 
 
 

02.167

 

iso-p-ment-8-en-2-ol

 

02.168

06

505-32-8

isofytol

 

10233

208-008-8

02.168

 

3,7,11,15-tetrametylhexadek-1-en-3-ol

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498-16-8

lavandulol

 
 
 

02.170

2-isopropyl-5-metyl-4-hexen-1-ol

5-metyl-2-(1-metylenetyl)hex-4-en-1-ol

 

02.171

06

498-81-7

p-mentan-8-ol

 
 

207-871-8

02.171

dihydro-alfa-terpineol, p-mentan-8-ol, 1-metyl-4-isopropylcyklohexan-8-ol

 
 

02.173

22

5406-18-8

3-(4-metoxifenyl)propan-1-ol

 
 

226-463-0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675-87-0

2-metylbut-2-en-1-ol

 

10258

225-127-0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516-90-9

2-metylbut-3-en-1-ol

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763-32-6

3-metylbut-3-en-1-ol

 

10260

212-110-8

02.176

 
 
 

02.177

05

617-29-8

2-metylhexan-3-ol

 

10266

210-508-6

02.177

 
 
 

02.178

02

818-81-5

2-metyloktan-1-ol

 
 

212-457-5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626-89-1

4-metylpentan-1-ol

 

10278

210-969-3

02.180

isohexanol

 
 

02.181

06

590-36-3

2-metylpentan-2-ol

 

10274

209-681-0

02.181

2-metyl-2-pentanol

 
 

02.182

05

565-60-6

3-metylpentan-2-ol

 

10276

209-281-6

02.182

 
 
 

02.183

05

108-11-2

4-metylpentan-2-ol

 

10279

203-551-7

02.183

metylamylalkohol, sek-hexylalkohol, metylisobutylkarbinol

 
 

02.184

06

77-74-7

3-metylpentan-3-ol

 

10277

201-053-4

02.184

 
 
 

02.185

06

543-39-5

myrcenol

 
 

208-843-8

02.185

 

7-metyl-3-metylenokt-1-en-7-ol

 

02.186

07

514-99-8

myrtanol

 
 

208-191-4

02.186

 

2-hydroximetyl-6,6-dimetyl-bicyklo[3.1.1]heptan

 

02.187

05

21964-44-3

non-1-en-3-ol

 

10291

244-686-1

02.187

n-hexylvinylkarbinol

 
 

02.188

03

62488-56-6

nona-2,4-dien-1-ol

3951

11802

263-571-7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649-25-7

nona-3,6-dien-1-ol

3885

10289

278-518-3

02.189

 
 

5

02.190

05

624-51-1

nonan-3-ol

 

10290

210-850-6

02.190

hexyletylkarbinol, 3-nonanol, etyl-n-hexylkarbinol

 
 

02.191

06

5986-38-9

ocimenol

 
 

227-806-7

02.191

 

2,6-dimetylokta-5,7-dien-2-ol

 

02.192

03

22104-78-5

okt-2-en-1-ol

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798-61-2

okt-2-en-4-ol

3888

 

225-357-1

02.193

2-okten-4-ol

 

5

02.194

05

83861-74-9

okta-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664-96-9

okta-3,5-dien-1-ol

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112-92-5

oktadekan-1-ol

 
 

204-017-6

02.196

stearylalkohol, oktadekanol, oktadecylalkohol, n-oktadekanol

 
 

02.197

06

41199-19-3

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahydro-2,5,5-trimetylnaftalen-2-ol

 

10173

255-256-8

02.197

ambrinol, 2,5,5-trimetyl-2-hydroxioktalin

 
 

02.198

09

23433-05-8

oktan-1,3-diol

 
 
 

02.198

1,3-oktandiol

 
 

02.199

06

5986-55-0

patchoulol

 
 

227-807-2

02.199

patchoulialkohol

oktahydro-4,8a,9,9-tetrametyl-1,6-metanonaftalen-1(2H)-ol

5

02.201

04

821-09-0

pent-4-en-1-ol

 
 

212-473-2

02.201

4-penten-1-ol

 
 

02.202

01

629-76-5

pentadekan-1-ol

 
 

211-107-9

02.202

 
 
 

02.203

06

617-94-7

2-fenylpropan-2-ol

 

11704

210-539-5

02.203

dimetylfenylkarbinol, fenylisopropanol, fenyldimetylkarbinol, bensenmetanol

 
 

02.204

03

150-86-7

fytol

 

10302

205-776-6

02.204

 

3,7,11,15-tetrametylhexadek-2-en-1-ol

 

02.205

23

495-76-1

piperonylalkohol

 

10306

207-808-4

02.205

helioalkohol, 1,3-bensodioxol-5-metanol

3,4-metylendioxibensylalkohol

 

02.206

06

515-03-7

sclareol

 

10311

208-194-0

02.206

labd-14-en-8,13-diol

4,6,10,10-tetrametyl-5-(3,3-dimetylpent-4-enyl)-bicyklo[4.4.0]dekan-4-ol

 

02.207

08

21653-20-3

tujylalkohol

 
 

244-504-0

02.207

 

1-isopropyl-4-metylbicyklo[3.1.0]hexan-3-ol

5

02.209

08

116-02-9

3,3,5-trimetylcyklohexan-1-ol

3962

 

204-122-7

02.209

cyklonol, homomentol

 
 

02.210

03

37617-03-1

undek-2-en-1-ol

 
 

253-569-4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722-23-7

undeka-1,5-dien-3-ol

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498-00-0

vanillylalkohol

3737

690

207-852-4

02.213

 

4-hydroxi-3-metoxibensylalkohol

 

02.214

08

89-88-3

vetiverol

 

10321

201-949-5

02.214

vetivenol, vetivol

2-hydroximetyl-6-metyl-9-(1-metylen-etyl)-bicyklo[5.3.0]dekan och 2-hydroximetylisoprop-5-enyl-tricyklo[6.2.1.0(3.7)]undekan

 

02.215

06

552-02-3

viridiflorol

 

10322

209-003-3

02.215

 

2,6,6,9-tetrametyl-tricyklo[6.3.0.0(5.7)]undekan-2-ol

 

02.216

07

77-42-9

12-betaa-santalen-14-ol

3006

74

201-027-2

02.216

beta-santalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115-71-9

12-alfa-santalen-14-ol

3006

74

204-102-8

02.217

alfa-santalol

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490-04-6

DL-mentol

2665

63

216-074-4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254-34-7

2,6-dimetyl-2-heptanol

 
 

236-244-1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161-19-8

3-pentenol-1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061-04-9

3-(1-mentoxi)propan-1,2-diol

3784

 

289-296-2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142-50-7

[S-(cis)]-3,7,11-trimetyl-1,6,10-dodekatrien-3-ol

 

67

205-540-2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540-51-4

(-)-3,7-dimetyl-6-okten-1-ol

2309

59

231-415-7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000-41-7

terpineol

 
 

232-268-1

02.230

terpenalkohol

 

5

02.231

03

28069-72-9

trans-2, cis-6-nonadien-1-ol

2780

589

248-816-8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716-66-3

(E)-3,7,11-trimetyldodeka-1,6,10-trien-3-ol

 
 

255-053-4

02.232

(E)-nerolidol, trans-3,7,11-trimetyldodeka-1,6,10-trien-3-ol

 
 

02.234

04

10340-23-5

3-nonen-1-ol

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700-21-1

geosmin

 

10216

243-239-8

02.237

dekahydronaftalen

2,6-dimetyl-bicyklo[4.4.0]dekan-1-ol

 

02.238

08

 

2-cedren-15-ol

 
 
 

02.238

 

8-metoxi-2,2,4-trimetyltricyklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-8(9)-en

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111-76-2

2-butoxietan-1-ol

 

10182

203-905-0

02.242

etylenglykolmonobutyleter

 
 

▼M3

02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-nonadien-1-ol

3884

 

278-518-3

 
 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-okten-1-ol

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

03.001

16

470-82-6

1,8-cineol

2465

182

207-431-5

03.001

eukalyptol, 1,8-oxido-p-mentan, 1,3,3-trimetyl-2-oxabicyklo[3.2.2]oktan

1,8-epoxi-p-mentan

 

03.003

26

539-30-0

bensyletyleter

2144

521

208-714-6

03.003

etylbensyleter

 
 

03.004

26

103-50-4

dibensyleter

2371

11856

203-118-2

03.004

bensyleter, bensyloxid

 
 

03.005

16

2679-87-0

2-butyletyleter

3131

10911

220-234-9

03.005

sek-butyletyleter, etyl-sek-butyleter

 
 

03.006

26

3558-60-9

2-metoxietylbensen

3198

11812

222-619-7

03.006

metylfenetyleter, fenetylmetyleter, fenyletylmetyleter

 
 

03.007

16

470-67-7

1,4-cineol

3658

11225

207-428-9

03.007

 

1,4-epoxi-p-mentan

 

03.008

16

57709-95-2

2-acetoxi-1,8-cineol

 
 
 

03.008

 

2-acetoxi-1,8-epoxi-p-mentan

 

03.010

26

588-67-0

bensylbutyleter

2139

520

209-626-0

03.010

 
 
 

03.011

26

538-86-3

bensylmetyleter

 

10910

208-705-7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852-64-1

bensyloktyleter

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267-72-9

etylgeranyleter

 
 

254-867-7

03.015

geranyletyleter

1-etoxi-3,7-dimetylokta-2(trans),6-dien

 

03.016

16

4747-07-3

hexylmetyleter

 
 

225-263-0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634-04-4

2-metoxi-2-metylpropan

 
 

216-653-1

03.018

metyl-t-butyleter

 
 

03.019

16

22094-00-4

prenyletyleter

3777

 
 

03.019

etyl-3-metylbut-2-enyleter

1-etoxi-3-metylbut-2-en

 

03.020

16

14576-08-0

alfa-terpinylmetyleter

 
 

238-620-0

03.020

4-(1-metoxi-1-metyletyl)-1-metylcyklohexen

p-ment-1-en-8-ylmetyleter

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

dibutyleter

 
 

205-575-3

 
 
 
 

▼M2

04.002

25

94-86-0

6-etoxiprop-3-enylfenol

2922

170

202-370-0

04.002

1-etoxi-2-hydroxi-4-propenylbensen, 5-propenylguaetol, 3-propenyl-6-etoxifenol, hydroximetylanetol

 
 

04.003

18

97-53-0

eugenol

2467

171

202-589-1

04.003

4-allylguajkol, 2-metoxi-4-prop-2-enylfenol, 1-hydroxi-2-metoxi-4-allylbensen, 1-hydroxi-2-metoxi-4-propenylbensen

4-allyl-2-metoxifenol

 

04.004

17

97-54-1

isoeugenol

2468

172

202-590-7

04.004

4-propenylguajakol, 2-metoxi-4-propenylfenol, 1-hydroxi-2-metoxi-4-propen-1-ylbensen

2-metoxi-4-(prop-1-enyl)fenol

 

04.005

25

90-05-1

2-metoxifenol

2532

173

201-964-7

04.005

guajakol, o-metylkatekol, 1-hydroxi-2-metoxibensen, o-metoxifenol, 1-oxi-2-metoxibensen

 
 

04.006

25

89-83-8

tymol

3066

174

201-944-8

04.006

1-metyl-3-hydroxi-4-isopropylbensen, 3-hydroxi-p-kumen, alfa-kumofenol

2-isopropyl-5-metylfenol

 

04.007

25

93-51-6

2-metoxi-4-metylfenol

2671

175

202-252-9

04.007

4-metylguajakol, 1-hydroxi-2-metoxi-4-metylbensen, 3-metoxi-4-hydroxitoluen, kreosol

 
 

04.008

25

2785-89-9

4-etylguajakol

2436

176

220-500-4

04.008

1-hydroxi-2-metoxi-4-etylbensen, 2-metoxi-2-etylfenol, homokreosol

4-etyl-2-metoxifenol

 

04.009

25

7786-61-0

2-metoxi-4-vinylfenol

2675

177

232-101-2

04.009

vinylguajakol, 4-hydroxi-3-metoxistyren, p-vinylkatekol-O-metyleter, vinylguajakol

 
 

04.010

30

4180-23-8

1-metoxi-4-(prop-1(trans)-enylbensen

2086

183

224-052-0

04.010

trans-anetol, isoestragol, 1-metoxi-4-propenylbensen, 1-(4-metoxifenyl-1-propen, 1-metoxi-4-(1-propenyl)bensen, aniskamfer

 

5

04.013

26

93-16-3

1,2-dimetoxi-4-(prop-1-enyl)bensen

2476

186

202-224-6

04.013

Metylisoeugenol, 1,2-dimetoxi-4-propenylbensen, 4-propenylveratrol, 1,2-dimetoxi-4-propen

 
 

04.014

26

578-58-5

1-metoxi-2-metylbensen

2680

187

209-426-3

04.014

o-metylanisol, o-kresylmetyleter, 2-metoxitoluen, o-metoxitoluen, metyl-o-tolyleter

 
 

04.015

26

104-93-8

1-metoxi-4-metylbensen

2681

188

203-253-7

04.015

p-metylanisol, o-metyl-p-kresol, 4-metoxitoluen, metyl-p-tolyleter, p-kresylmetyleter, p-metoxitoluen

 
 

04.016

26

151-10-0

1,3-dimetoxibensen

2385

189

205-783-4

04.016

m-dimetoxibensen, resorcinoldimetyleter, dimetylresorcinol

 
 

04.017

30

7784-67-0

1-etoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enyl)bensen

2472

190

232-072-6

04.017

etylisoeugenyleter, 1-etoxi-2-metoxi-4-bensen, 2-etoxi-5-propenylanisol, etylisoeugenol

 
 

04.018

26

120-11-6

bensylisoeugenyleter

3698

522

204-370-6

04.018

bensylisoeugenol, isoeugenylbensyleter, bensyl-2-metoxi-4-propenylfenyleter, 1-bensyloxi-2-metoxi-4-propenylbensen

bensyl-2-metoxi-4-prop-1-enylfenyleter

 

04.019

25

95-87-4

2,5-dimetylfenol

3595

537

202-461-5

04.019

1-hydroxi-2,5-dimetylbensen

 
 

04.020

25

108-68-9

3,5-dimetylfenol

 

538

203-606-5

04.020

 
 
 

04.021

25

620-17-7

3-etylfenol

 

549

210-627-3

04.021

 
 
 

04.022

25

123-07-9

4-etylfenol

3156

550

204-598-6

04.022

4-hydroxietylbensen

 
 

04.026

25

108-39-4

3-metylfenol

3530

617

203-577-9

04.026

m-kresol, 1-hydroxi-3-metylbensen, 1-metyl-3-hydroxibensen, m-metylfenol

 
 

04.027

25

95-48-7

2-metylfenol

3480

618

202-423-8

04.027

o-kresol, 1-hydroxi-2-metylbensen, 2-hydroxi-1-metylbensen, o-kresylsyra, o-hydroxitoluen, o-metylfenol

 
 

04.028

25

106-44-5

4-metylfenol

2337

619

203-398-6

04.028

p-kresol, 4-hydroxitoluen, 1-metyl-4-hydroxibensen, 1-hydroximetylbensen, 4-kresol, p-kresylsyra

 
 

04.029

25

120-80-9

bensen-1,2-diol

 

680

204-427-5

04.029

pyrokatekol, katekol

 
 

04.031

25

499-75-2

karvakrol

2245

2055

207-889-6

04.031

2-p-kumenol, 2-hydroxi-p-kumenol, 6-metyl-3-(1-metyletyl)2-cyklohexen-1-on, 2-hydroxi-p-kumen, 2-metyl-5-isopropylfenol

5-isopropyl-2-metylfenol

 

04.032

26

100-66-3

anisol

2097

2056

202-876-1

04.032

metylfenyleter, fenylmetyleter

metoxibensen

 

04.033

26

93-18-5

beta-naftyletyleter

2768

2058

202-226-7

04.033

2-etoxinaftalen, etyl-2-naftyleter, etyl-beta-naftyleter, nerolin

 
 

04.034

26

150-78-7

1,4-dimetoxibensen

2386

2059

205-771-9

04.034

p-dimetoxibensen, hydrokinondimetyleter, dimetylhydrokinon, 4-metoxifenylmetyleter

 
 

04.035

26

101-84-8

difenyleter

3667

2201

202-981-2

04.035

difenyloxid, fenyleter

 
 

04.036

25

91-10-1

2,6-dimetoxifenol

3137

2233

202-041-1

04.036

2-hydroxi-1,3-dimetoxibensen, pyrogalloldimetyleter, syringol

 
 

04.037

25

622-62-8

4-etoxifenol

3695

2258

210-748-1

04.037

hydrokinonmonoetyleter, 1-etoxi-4-hydroxibensen, p-etoxifenol

 
 

04.038

26

4732-13-2

karvakryletyleter

2246

11840

225-238-4

04.038

2-etoxi-p-kumen, etylkarvakryleter

2-etoxi-4-isopropyl-1-metylbensen

 

04.039

26

104-45-0

1-metoxi-4-propylbensen

2930

11835

203-203-4

04.039

p-propylanisol, dihydroanetol, p-n-propylanisol, 4-propylmetoxibensen

 
 

04.040

30

6380-23-0

1,2-dimetoxi-4-vinylbensen

3138

11228

228-962-9

04.040

3,4-dimetoxistyren

 
 

04.041

25

108-95-2

fenol

3223

11811

203-632-7

04.041

karbolsyra, hydroxibensen, bensenol, fenylhydroxid

 
 

04.042

25

576-26-1

2,6-dimetylfenol

3249

11261

209-400-1

04.042

2,6-xylenol, 2-hydroxi-1,3-dimetylbensen

 
 

04.043

26

1076-56-8

1-isopropyl-2-metoxi-4-metylbensen

3436

11245

214-063-9

04.043

tymolmetyleter, 3-metoxi-p-kumen, 3-tymolmetyleter

 
 

04.044

25

88-69-7

2-isopropylfenol

3461

11234

201-852-8

04.044

2-(1-metyletyl)-fenol, 1-hydroxi-1-isopropylbensen, o-kumenol, o-isopropylfenol

 
 

04.045

25

20920-83-6

2-(etoximetyl)fenol

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644-35-9

2-propylfenol

3522

11908

211-415-3

04.046

1-(2-hydroxifenyl)propan

 
 

04.047

25

108-46-3

bensen-1,3-diol

3589

11250

203-585-2

04.047

resorcinol, resorcin, 1,3-dihydroxibensen, m-dihydroxibensen

 
 

04.048

25

95-65-8

3,4-dimetylfenol

3596

11262

202-439-5

04.048

3,4-xylenol, 1-hydroxi-3,4-dimetylbensen

 
 

04.049

25

2785-87-7

2-metoxi-4-propylfenol

3598

 

220-499-0

04.049

4-propyl-o-metoxifenol, 4-propylguajakol, 5-propyl-o-hydroxianisol, dihydroeugenol

 
 

04.050

25

645-56-7

4-propylfenol

3649

 

211-446-2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627-88-9

4-allyl-2,6-dimetoxifenol

3655

11214

229-600-2

04.051

2,6-dimetoxi-4-(2-propenyl)fenol, 4-allylsyringol, 4-metoxieugenol

 
 

04.052

25

14059-92-8

4-etyl-2,6-dimetoxifenol

3671

11231

 

04.052

4-etylsyringol

 
 

04.053

25

6638-05-7

4-metyl-2,6-dimetoxifenol

3704

 

229-641-6

04.053

4-metylsyringol, 2,6-dimetoxi-p-kresol

 
 

04.054

26

2173-57-1

isobutyl-beta-naftyleter

3719

11886

218-529-2

04.054

2-isobutoxinaftalen

2-metylpropyl-beta-naftyleter

 

04.055

17

20675-95-0

2,6-dimetoxi-4-prop-1-enylfenol

3728

 
 

04.055

4-propenylsyringol, 6-metoxiisoeugenol

 
 

04.056

25

6766-82-1

2,6-dimetoxi-4-propylfenol

3729

 
 

04.056

4-propylgsyringol

 
 

04.057

25

2628-17-3

4-vinylfenol

3739

11257

220-103-6

04.057

4-etenylfenol, 4-hydroxistyren

 
 

04.058

18

501-92-8

4-allylfenol

 

11218

207-929-2

04.058

p-allylfenol

 
 

04.059

26

6379-73-3

karvakrylmetyleter

 

11224

228-959-2

04.059

5-isopropyl-2-metylmetoxibensen

4-isopropyl-2-metoxi-1-metylbensen

 

04.060

26

494-99-5

1,2-dimetoxi-4-metylbensen

 
 

207-796-0

04.060

homoveratrol, 3,4-dimetoxitoluen

 
 

04.061

25

28343-22-8

2,6-dimetoxi-4-vinylfenol

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91-16-7

1,2-dimetoxibensen

3799

10320

202-045-3

04.062

veratrol, o-dimetoxibensen

 
 

04.063

26

6738-23-4

1,3-dimetyl-4-metoxibensen

3828

 

229-794-9

04.063

2,4-dimetyl-1-metoxibensen

 
 

04.064

25

98-54-4

4-(1,1-dimetyletyl)fenol

3918

 

202-679-0

04.064

4-tert-butylfenol, 1-hydroxi-4-tert-butylbensen

 
 

04.065

25

526-75-0

2,3-dimetylfenol

 

11258

208-395-3

04.065

2,3-xylenol, 1-hydroxi-2,3-dimetylbensen

 
 

04.066

25

105-67-9

2,4-dimetylfenol

 

11259

203-321-6

04.066

2,4-xylenol, 1-hydroxi-2,4-dimetylbensen, 4,6-dimetylfenol

 
 

04.067

26

17600-72-5

1-etoxi-2-metoxibensen

 
 

241-571-8

04.067

etylguajakol

 
 

04.068

26

5076-72-2

1-etoxi-4-metoxibensen

 
 

225-786-4

04.068

anisyletyleter

 
 

04.069

26

1515-95-3

1-etyl-4-metoxibensen

 
 
 

04.069

4-etylanisol

 
 

04.070

25

90-00-6

2-etylfenol

 

11232

201-958-4

04.070

florol, florosa, metyl-2-hydroxibensen

 
 

04.071

17

115422-59-8

isoeugenylbutyleter

 

11857

 

04.071

 

1-butoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enyl)bensen

 

04.072

25

618-45-1

3-isopropylfenol

 
 

210-551-0

04.072

 
 
 

04.073

25

99-89-8

4-isopropylfenol

 
 

202-798-8

04.073

 
 
 

04.074

26

93-04-9

2-metoxinaftalen

 
 

202-213-6

04.074

yara-yara, beta-naftylmetyleter

 
 

04.075

26

2216-69-5

1-metoxinaftalen

 
 

218-696-1

04.075

 
 
 

04.076

25

150-19-6

3-metoxifenol

 
 

205-754-6

04.076

m-hydroxianisol

 
 

04.077

25

150-76-5

4-metoxifenol

 

11241

205-769-8

04.077

p-hydroxianisol, hydrokinonmonometyleter

 
 

04.078

25

88-60-8

5-metyl-2-(t-butyl)fenol

 
 

201-842-3

04.078

6-t-butyl-m-kresol

5-metyl-2-(1,1-dimetyletyl)fenol

 

04.079

26

1515-81-7

metyl-4-metoxibensyleter

 
 

216-161-7

04.079

 
 
 

04.080

25

533-31-3

3,4-metylendioxifenol

 
 

208-561-5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195-09-1

5-metylguajakol

 

11243

214-791-7

04.081

1-hydroxi-2-metoxi-5-metylbensen

2-metoxi-5-metylfenol

 

04.083

25

123-31-9

kinol

 

11249

204-617-8

04.083

hydrokinon, 1,4-bensendiol, parahydroxifenol

1,4-dihydroxibensen

 

04.084

26

634-36-6

1,2,3-trimetoxibensen

 
 

211-207-2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416-94-6

2,3,6-trimetylfenol

3963

 

219-330-3

04.085

3-hydropseudokumen

 
 

04.088

30

104-46-1

1-metoxi-4-(1-propenyl)bensen

2086

183

203-205-5

04.088

anetol, p-propylanisol, isoestragol, p-propylfenylmetyleter, propenylanisol

 

5

04.091

25

57726-26-8

etyl-4-hydroxibensyleter

 
 

260-918-4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355-17-9

4-hydroxibensylmetyleter

 
 

226-334-9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654-98-6

butylvanillyleter

3796

 
 

04.093

4-(butoximetyl)-2-metoxifenol

butyl-4-hydroxi-3-metoxibensyleter

 

04.094

25

13184-86-6

etyl-4-hydroxi-3-metoxibensyleter

3815

 

236-136-4

04.094

 

etyl-4-hydroxi-3-metoxibensyleter

 

▼M3

04.095

25

527-60-6

2,4,6-trimetylfenol

 
 

208-419-2

 
 
 

6

04.096

18

579-60-2

2-metoxi-6-(2-propenyl)fenol

 
 

209-444-1

 
 
 

6

▼M2

05.001

01

75-07-0

acetaldehyd

2003

89

200-836-8

05.001

etanal

 
 

05.002

01

123-38-6

propanal

2923

90

204-623-0

05.002

propionaldehyd, propylaldehyd, metylacetaldehyd, propan-1-al

 
 

05.003

01

123-72-8

butanal

2219

91

204-646-6

05.003

n-butyraldehyd, butylalldehyd, butyraldehyd, n-butanal, butan-1-al, n-butylaldehyd

 
 

05.004

02

78-84-2

2-metylpropanal

2220

92

201-149-6

05.004

isobutanal, isobutyraldehyd, butylisoaldehyd, butyrisoaldehyd

 
 

05.005

01

110-62-3

pentanal

3098

93

203-784-4

05.005

valeraldehyd, n-valeraldehyd, amylaldehyd, valeral, pentan-1-al

 
 

05.006

02

590-86-3

3-metylbutanal

2692

94

209-691-5

05.006

isovaleraldehyd, 3-metylbutylaldehyd, isoamylaldehyd, isovaleral

 
 

05.007

02

97-96-1

2-etylbutanal

2426

95

202-623-5

05.007

2-etylbutyraldehyd, dietylacetaldehyd

 
 

05.008

01

66-25-1

hexanal

2557

96

200-624-5

05.008

hexaldehyd, n-hexaldehyd, kaprinaldehyd

 
 

05.009

01

124-13-0

oktanal

2797

97

204-683-8

05.009

oktylaldehyd, kaprylaldehyd oktylaldehyd, n-oktylaldehyd

 
 

05.010

01

112-31-2

dekanal

2362

98

203-957-4

05.010

dekylaldehyd, kapraldehyd, kaprinaldehyd, n-dekylaldehyd

 
 

05.011

01

112-54-9

dodekanal

2615

99

203-983-6

05.011

laurinaldehyd, laurylaldehyd, n-dodecylaldehyd, dodekan-1-al

 
 

05.012

09

107-75-5

3,7-dimetyl-7-hydroxioktanal

2583

100

203-518-7

05.012

hydroxicitronellal, 7-hydroxi-3,7-dimetyloktan-1-al, laurin, citronellalhydrat

 
 

05.013

23

100-52-7

bensaldehyd

2127

101

202-860-4

05.013

bensenmetylal, bensenkarbonal, bensaldehyd, bensenkarboxaldehyd

 
 

05.014

22

104-55-2

kanelaldehyd

2286

102

203-213-9

05.014

kanelaldehyd, fenylakrolein. cinnamal, 3-fenylpropanal, 3-fenyl-2-propen-1-al, beta-fenylakrolein

3-fenylprop-2-enal

 

05.015

23

123-11-5

4-metoxibensaldehyd

2670

103

204-602-6

05.015

p-anisaldehyd, aubepine

 
 

05.016

23

120-57-0

piperonal

2911

104

204-409-7

05.016

heliotropin, piperonylaldehyd, diooximetylenprotokatechualdehyd

3,4-metylendioxibensaldehyd

 

05.017

23

120-14-9

veratraldehyd

3109

106

204-373-2

05.017

o-metylvanillin, p-veratrinaldehyd, dimetyleter-protokatechualdehyd, 3,4-dimetoxibensenkarbonal

3,4-dimetoxibensaldehyd

 

05.018

23

121-33-5

vanillin

3107

107

204-465-2

05.018

metylprotokatechualdehyd, protokatechualdehyd-3-metyleter, vanillaldehyd

4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd

 

05.019

23

121-32-4

etylvanillin

2464

108

204-464-7

05.019

bourbonal, etylprotal, 3-etoxiprotokatechualdehyd

3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd

 

05.020

03

5392-40-5

citral

2303

109

226-394-6

05.020

rhodinoal, geranial, neral, citron-citral, 3,7-dimetyl-2,6-oktadienal

3,7-dimetylokta-2,6-dienal

 

05.021

04

106-23-0

citronellal

2307

110

203-376-6

05.021

3,7-dimetyl-6-oktenal, rodinal

3,7-dimetylokt-6-enal

 

05.022

23

122-03-2

4-isopropylbensaldehyd

2341

111

204-516-9

05.022

kumminaldehyd, p-isopropylbensaldehyd, kuminal, p-propylisobensaldehyd

 
 

05.023

02

7779-07-9

2,6-dimetyloktanal

2390

112

215-328-1

05.023

isononylaldehyd, dekylaldehyd (iso)

 
 

05.024

02

7786-29-0

2-metyloktanal

2727

113

232-093-0

05.024

metylhexylacetaldehyd

 
 

05.025

01

124-19-6

nonanal

2782

114

204-688-5

05.025

pelargonaldehyd, nonanaldehyd

 
 

05.026

23

529-20-4

o-tolualdehyd

3068

115

208-452-2

05.026

 

2-metylbensaldehyd

5

05.027

23

1334-78-7

tolualdehyd

3068

115

215-615-1

05.027

tolualdehyd (blandad 2,3 och 4)

2-,3- och 4-metylbensaldehyd

 

05.028

23

620-23-5

m-tolualdehyd

3068

115

210-632-0

05.028

 

3-metylbensaldehyd

5

05.029

23

104-87-0

p-tolualdehyd

3068

115

203-246-9

05.029

 

4-metylbensaldehyd

5

05.030

15

122-78-1

fenylacetaldehyd

2874

116

204-574-5

05.030

alfa-tolualdehyd, hyacintin, fenylacetaldehyd, bensylkarboxyaldehyd, 1-oxo-2-fenyletan

 
 

05.031

01

111-71-7

heptanal

2540

117

203-898-4

05.031

n-heptaldehyd, heptylaldehyd, heptaldehyd, enantaldehyd, enantal, heptan-1-alk-7-aldehyd

 
 

05.032

01

124-25-4

tetradekanal

2763

118

204-692-7

05.032

myristaldehyd, myristinaldehyd, tetradecylaldehyd, tetradekan-1-al

 
 

05.033

03

10031-88-6

2-etylhept-2-enal

2438

120

 

05.033

2-etyl-3-butylakrolein

 
 

05.034

01

112-44-7

undekanal

3092

121

203-972-6

05.034

undekanaldehyd, undecylaldehyd, undekanal, n-undecylaldehyd, undekan-1-ol

 
 

05.035

04

112-45-8

undek-10-enal

3095

122

203-973-1

05.035

undekenylaldehyd (blandning av isomerer), undekenal

 
 

05.036

04

143-14-6

undek-9-enal

3094

123

205-586-3

05.036

undecylaldehyd, undecen-9-al, 9-undecylaldehyd

 
 

05.037

03

4826-62-4

2-dodekenal

2402

124

225-402-5

05.037

3-nonylakrolein, dodek-2-enal

 
 

05.038

22

93-53-8

2-fenylpropanal

2886

126

202-255-5

05.038

2-fenylpropionaldehyd, hydratropaldehyd, alfa-metyltolualdehyd, alfa-metylfenylacetaldehyd, alfa-fenylpropionaldehyd

 
 

05.039

22

7492-44-6

alfa-butylcinnamaldehyd

2191

127

231-320-0

05.039

2-bensylidenhexanal, butylkanelaldehyd, alfa-butyl-beta-fenylakrolein

2-butyl-3-fenylprop-2-enal

 

05.040

22

122-40-7

alfa-pentylkanelaldehyd

2061

128

204-541-5

05.040

alfa-amylkanelaldehyd, alfa-amylcinnamaldehyd, amylcinnamaldehyd, alfa-amyl-beta-fenyl-akrolein, 2-bensylidenheptanal, alfa-pentylkanelaldehyd

2-pentyl-3-fenylprop-2-enal

 

05.041

22

101-86-0

alfa-hexylkanelaldehyd

2569

129

202-983-3

05.041

2-bensylidenoktanal, alfa-n-hexylkanelaldehyd, alfa-n-hexyl-beta-fenylakrolein

2-bensylidenoktanal

 

05.042

15

104-09-6

p-tolylacetaldehyd

3071

130

203-173-2

05.042

 

4-metylfenylacetaldehyd

 

05.043

22

99-72-9

2-(p-tolyl)propionaldehyd

3078

131

202-782-0

05.043

p-metyl-alfa-metylfenylacetaldehyd, p-metylhydratropaldehyd

2-(4-metylfenyl)propanal

 

05.044

15

4395-92-0

p-isopropylfenylacetaldehyd

2954

132

224-522-5

05.044

kumylacetaldehyd, 2-(p-isopropylfenyl)acetaldehyd, kumminaldehyd, p-kumen-7-karboxaldehyd, p-propylfenylacetaldehyd

 
 

05.045

22

103-95-7

3-(p-kumenyl)-2-metylpropionaldehyd

2743

133

203-161-7

05.045

cyklamenaldehyd, p-isopropyl-alfa-metylhydrocinnamaldehyd, cyclamal, cyclaviol, cyclasal, alfa-metyl-p-isopropylhydrocinnamaldehyd

2-metyl-3-(4-isopropylfenyl)propanal

 

05.046

22

40654-82-8

2-metyl-4-fenylbutyraldehyd

2737

134

255-022-5

05.046

2-metyl-4-fenylbutanal

 
 

05.047

23

123-08-0

4-hydroxibensaldehyd

 

558

204-599-1

05.047

p-hydroxibensaldehyd

 
 

05.048

22

1504-74-1

2-metoxikanelaldehyd

3181

571

216-131-3

05.048

beta-o-metoxifenylakrolein, 3-o-metoxifenyl-2-propenal

3-(2-metoxifenyl)prop-2-enal

 

05.049

02

96-17-3

2-metylbutyraldehyd

2691

575

202-485-6

05.049

2-metylbutanal, metyletylacetaldehyd, alfa-metylbutyraldehyd, 2-metylbutanal-1

 
 

05.050

22

101-39-3

alfa-metylkanelaldehyd

2697

578

202-938-8

05.050

2-metylkanelaldehyd, alfa-metylkanelaldehyd, alfa-metylcinnamal

2-metyl-3-fenylprop-2-enal

 

05.051

22

65405-67-6

3-(4-metoxifenyl)-2-metylprop-2-enal

3182

584

265-737-4

05.051

alfa-metyl-p-metoxikanelaldehyd, 3-(p-metoxifenyl)-2-metyl-2-propenal

 
 

05.052

22

41496-43-9

2-metyl-3-(p-tolyl)propionaldehyd

2748

587

255-410-4

05.052

2-metyl-3-(4-metylfenyl)propanal

 

5

05.053

01

123-63-7

2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxan

 

594

204-639-8

05.053

paraldehyd, paracetaldehyd

 
 

05.054

22

1009-62-7

2,2-dimetyl-3-fenylpropionaldehyd

 

598

213-771-5

05.054

3-fenylpropyl-dimetylaldehyd

 
 

05.055

23

90-02-8

salicylaldehyd

3004

605

201-961-0

05.055

o-hydroxibensaldehyd, salicylal

2-hydroxibensaldehyd

 

05.056

23

10031-82-0

4-etoxibensaldehyd

2413

626

233-093-3

05.056

homoanisaldehyd

 
 

05.057

03

142-83-6

hexa-2(trans),4(trans)-dienal

3429

640

205-564-3

05.057

2-propylenakrolein, hexa-2,4-dienal-sorbinaldehyd

 

5

05.058

03

557-48-2

nona-2(trans),6(cis)-dienal

3377

659

209-178-6

05.058

2,6-nonadienal, gurkaldehyd, nona-2,6-dienal

(2E,6Z)-nona-2,6-dien-1-al

 

05.059

04

2277-19-2

non-6(cis)-enal

3580

661

218-900-9

05.059

cis-6-nonen-1-al, non-6-enal

 
 

05.060

03

2363-89-5

okt-2-enal

3215

663

219-115-4

05.060

alfa-amylakrolein, 2-pentylakrolein

 
 

05.061

04

63826-25-5

okt-6-enal

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411-89-6

2-fenylkrotonaldehyd

3224

670

224-567-0

05.062

2-fenyl-but-2-en-1-al

2-fenylbut-2(trans)-enal

 

05.064

03

13552-96-0

trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

3638

685

236-936-3

05.064

trideka-2,4,7-trienal

 
 

05.066

23

120-25-2

4-etoxi-3-metoxibensaldehyd

 

703

204-382-1

05.066

vanillinetyleter

 
 

05.068

23

4748-78-1

4-etylbensaldehyd

3756

705

225-268-8

05.068

p-etylbensaldehyd

 
 

05.069

02

123-15-9

2-metylpentanal

3413

706

204-605-2

05.069

2-metylvaleraldehyd

 
 

05.070

03

2463-63-0

2-heptenal

3165

730

219-563-0

05.070

3-butylakrolein, beta-butylakrolein, hept-2-enal, trans-hept-2-enal

 

5

05.071

03

6750-03-4

nona-2,4-dienal

3212

732

229-810-4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829-56-6

trans-2-nonenal

3213

733

242-609-6

05.072

3-hexyl-2-propenal, non-2-enal, 3- eller beta-hexylakrolein, heptylicenacetaldehyd

 

5

05.073

03

6728-26-3

hex-2(trans)-enal

2560

748

229-778-1

05.073

beta-propylakrolein, trans-hex-2-enal

 

5

05.074

04

106-72-9

2,6-dimetylhept-5-enal

2389

2006

203-427-2

05.074

melonal, 2,6-dimetyl-2-hepten-7-al

 
 

05.075

04

6789-80-6

hex-3(cis)-enal

2561

2008

229-854-4

05.075

cis-beta,gamma-hexylenaldehyd, hex-3-enal

 
 

05.076

03

3913-71-1

dek-2-enal

2366

2009

223-472-1

05.076

dekenaldehyd, 3-heptylakrolein, dekenylaldehyd, dek-2-enal, 2-deken-1-al

 
 

05.077

02

110-41-8

2-metylundekanal

2749

2010

203-765-0

05.077

metylnonylacetaldehyd, 2-metylundecenal, metylnonylacetaldehyd

 
 

05.078

03

7774-82-5

tridek-2-enal

3082

2011

231-883-2

05.078

3-decylakrolein

 
 

05.079

09

7492-67-3

citronellyloxiacetaldehyd

2310

2012

231-324-2

05.079

citronelloxiacetaldehyd, 6,10-dimetyl-3-oxa-9-undekenal

6,10-dimetyl-3-oxaundek-9-enal

 

05.080

22

104-53-0

3-fenylpropanal

2887

2013

203-211-8

05.080

3-fenylpropionaldehyd, hydrocinnamaldehyd, fenylpropylaldehyd, bensylacetaldehyd, beta-fenylpropionaldehyd

 
 

05.081

03

2363-88-4

2,4-dekadienal

3135

2120

219-114-9

05.081

deka-2,4-dienal

 

5

05.082

04

13553-09-8

dodeka-3,6-dienal

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313-03-5

hepta-2,4-dienal

3164

729

224-328-0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728-31-0

hept-4-enal

3289

2124

229-779-7

05.085

cis-4-hepten-1-al, cis-4-etylidenbutyraldehyd, n-propylidenbutyraldehyd

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623-36-9

2-metylpent-2-enal

3194

2129

210-789-5

05.090

alfa-metyl-beta-etylakrolein, 2,4-dimetylkrotonaldehyd

 
 

05.091

23

698-27-1

2-hydroxi-4-metylbensaldehyd

3697

2130

211-813-7

05.091

4-metoxisalicylaldehyd, 4-metylsalicylaldehyd, 2,4-kresotaldehyd

 
 

05.094

22

7775-00-0

3-(4–isopropylfenyl)propionaldehyd

2957

2261

231-885-3

05.094

kuminylacetaldehyd, p-cymylpropanal, p-isopropylhydrokanelaldehyd, p-propylhydrokanelaldehyd

 
 

05.095

03

497-03-0

2-metylkrotonaldehyd

3407

2281

207-833-0

05.095

 

2-metylbut-2(trans)-enal

5

05.096

04

30390-50-2

4-dekenal

3264

2297

244-514-5

05.096

dekenaldehyd, dek-4-enal (cis)

 

5

05.097

22

2439-44-3

3-metyl-2-fenylbutyraldehyd

2738

135

219-461-6

05.097

3-metyl-2-fenylbutanal, alfa-isopropylfenylacetaldehyd, alfa-isopropylfenylacetaldehyd

 
 

05.098

07

29548-14-9

p-ment-1-en-9-al

3178

10347

249-688-6

05.098

karvomentenal

 
 

05.099

22

21834-92-4

5-metyl-2-fenylhex-2-enal

3199

10365

244-602-3

05.099

2-fenyl-5-metyl-2-hexenal

 
 

05.100

22

26643-91-4

4-metyl-2-fenylpent-2-enal

3200

10366

247-869-4

05.100

 
 
 

05.101

03

764-40-9

penta-2,4-dienal

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764-39-6

pent-2-enal

3218

10375

212-120-2

05.102

3-etylakrolein

 
 

05.103

22

939-21-9

3-fenylpent-4-enal

3318

10378

213-356-9

05.103

beta-vinylhydrocinnamaldehyd, 3-fenyl-3-vinylpropionaldehyd

 
 

05.104

07

116-26-7

2,6,6-trimetylcyklohexa-1,3-dien-1-karbaldehyd

3389

10383

204-133-7

05.104

safranal, dehydro-beta-cyklocitral, 1,1,3-trimetyl-2-formylcyklohexa-2,4-dien

 
 

05.105

03

25409-08-9

2-butylbut-2-enal

3392

10324

246-950-1

05.105

2-etylidinhexanal

 
 

05.106

07

564-94-3

myrtenal

3395

10379

209-274-8

05.106

pin-2-en-10-al, benihinal

2-formyl-6,6-dimetyl-bicyklo[3.1.1]hept-2-en

 

05.107

03

35158-25-9

2-isopropyl-5-metylhex-2-enal

3406

10361

252-406-4

05.107

2-isopropyl-5-metyl-2-hexenal

 
 

05.108

03

13162-46-4

undeka-2,4-dienal

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463-77-6

2-undekenal

3423

11827

219-564-6

05.109

2-undecen-1-al

 
 

05.110

23

15764-16-6

2,4-dimetylbensaldehyd

3427

 

239-856-7

05.110

2,4-xylylaldehyd, 1-formyl-2,4-dimetylbensen

 
 

05.111

03

56767-18-1

okta-2(trans),6(trans)-dienal

3466

10371

260-372-7

05.111

 
 
 

05.112

07

472-66-2

2,6,6-trimetylcyklohex-1-en-1-acetaldehyd

3474

10338

207-454-0

05.112

beta-homocyklocitral

 
 

05.113

04

4634-89-3

hex-4-enal

3496

10337

225-058-6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362-56-1

4-metylpent-2-enal

3510

10364

226-348-5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401-36-3

2-fenylpent-4-enal

3519

10377

246-224-4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435-64-3

3,5,5-trimetylhexanal

3524

10384

226-603-0

05.116

isononylaldehyd, t-butylisopentanal

 
 

05.117

07

2111-75-3

p-menta-1,8-dien-7-al

3557

11788

218-302-8

05.117

perillaaldehyd, 4-isopropenyl-1-cyklohexen-1-karboxaldehyd

 
 

05.118

22

1963-36-6

4-metoxikanelaldehyd

3567

11919

217-807-0

05.118

3-4-metoxifenyl-2-propenal

3-(4-metoxifenyl)prop-2-enal

 

05.119

07

4501-58-0

(R)-2,2,3-trimetylcyklopent-3-en-1-acetaldehyd

3592

10325

224-815-8

05.119

alfa-kamfolenaldehyd, (2,2,3-trimetylcyklopent-3-en-1-yl-2)acetaldehyd

 
 

05.120

03

21662-13-5

dodeka-2,6-dienal

3637

 

244-515-0

05.120

 
 

5

05.121

07

432-25-7

2,6,6-trimetylcyklohexen-1-karbaldehyd

3639

2133

207-081-3

05.121

2,6,6-trimetylcyklohex-1-en-1-karboxaldehyd

 

5

05.122

22

1504-75-2

p-metylkanelaldehyd

3640

10352

 

05.122

3-p-tolylpropenal, 3-p-metylfenylpropenal

3-(4-metylfenyl)prop-2-enal

 

05.123

07

55253-28-6

5-isopropenyl-2-metylcyklopentankarboxaldehyd

3645

 
 

05.123

cis-2-metyl-cis-5-isopropenylcyklopentan-1-karboxaldehyd

5-(1-metylen-etyl)-2-metylcyklopentankarboxaldehyd

 

05.124

03

107-86-8

3-metylkrotonaldehyd

3646

10354

203-527-6

05.124

3-metylbut-2-enal, senecialdehyd

3-metylbut-2(trans)-enal

 

05.125

03

21662-16-8

dodeka-2,4-dienal

3670

11758

244-517-1

05.125

E,E-2,4-dodekadienal

 

5

05.126

03

49576-57-0

2-metylokt-2-enal

3711

10363

256-386-8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361-28-5

okta-2(trans),4(trans)-dienal

3721

11805

250-147-1

05.127

E,E-2,4-oktadienal

 
 

05.128

04

41547-22-2

okt-5(cis)-enal

3749

 
 

05.128

(Z)-5-oktenal

 
 

05.129

23

135-02-4

2-metoxibensaldehyd

 

10350

205-171-7

05.129

o-metoxibensaldehyd, o-anisaldehyd

 
 

05.130

03

17909-77-2

alfasinensal

3141

10380

241-854-6

05.130

2,6-dimetyl-10-metylen-2,6,11-dodekatrienal

2,6-dimetyl-10-metylendodeka-2,6,11-trienal

5

05.133

07

 

p-menta-1,3-dien-7-al

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-metyl-3-tolylpropionaldehyd (o-, m-, p-, blandning)

2748

587

 

05.134

2-metyl-3-tolylpropanal

2-metyl-3-(2,3 eller 4-metylfenyl)propanal

5

05.135

03

123-73-9

but-2-enal

 

11736

204-647-1

05.135

krotonaldehyd

 
 

05.137

04

21662-09-9

dek-4(cis)-enal

3264

2297

244-514-5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770-05-3

dek-9-enal

3912

 

254-624-5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152-84-5

deka-2(trans),4(trans)-dienal

3135

2120

246-668-9

05.140

2,4-dekadien, dodeka-2,4-dienal, heptenylakrolein

 

5

05.141

03

51325-37-2

deka-2,4,7-trienal

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139-85-5

3,4-dihydroxibensaldehyd

 

10328

205-377-7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134-05-5

2,5-dimetyl-2-vinylhex-4-enal

 
 

260-006-6

05.143

nerolialdehyd

 
 

05.144

03

20407-84-5

dodek-2(trans)-enal

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123-05-7

2-etylhexanal

 

10331

204-596-5

05.147

2-etylhexaldehyd, butyletylacetaldehyd, alfa-etylkaproaldehyd

 
 

05.148

03

19317-11-4

farnesal

 
 

242-957-9

05.148

 

3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-on

 

05.149

09

111-30-8

glutaraldehyd

 
 

203-856-5

05.149

glutardialdehyd, 1,3-diformylpropan, 1,5-pentadial

pentan-1,5-dial

 

05.150

03

18829-55-5

hept-2(trans)-enal

3165

730

242-608-0

05.150

(E)-2-hepten-1-al, 2-heptenal, beta-butylakrolein, trans-hex-2-en-1-al

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629-80-1

hexadekanal

 

10336

211-111-0

05.152

 
 
 

05.153

23

134-96-3

4-hydroxi-3,5-dimetoxibensaldehyd

 

10340

205-167-5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206-58-0

4-hydroxi-3,5-dimetoxikanelaldehyd

 

10341

 

05.154

sinapinaldehyd

3-(4-hydroxi-3,5-dimetoxifenyl)prop-2-enal

 

05.155

22

458-36-6

4-hydroxi-3-metoxikanelaldehyd

 

10342

207-278-4

05.155

 

3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)prop-2-enal

 

05.156

22

80638-48-8

3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)propanal

 
 

279-524-9

05.156

dihydrokoniferylaldehyd

 
 

05.157

07

1335-66-6

isocyklocitral

 
 

215-638-7

05.157

 

1,3,5-trimetylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd

 

05.158

23

591-31-1

3-metoxibensaldehyd

 

10351

209-712-8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703-26-4

p-metoxifenylacetaldehyd

 
 

227-191-5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009-56-4

2-metyldekanal

 
 

242-745-6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925-54-2

2-metylhexanal

 
 

213-118-4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119-16-0

4-metylpentanal

 

10369

214-273-0

05.166

4-metylvaleraldehyd

 
 

05.167

02

75853-50-8

12-metyltetradekanal

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853-49-5

12-metyltridekanal

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106-26-3

neral

2303

109

203-379-2

05.170

 

3,7-dimetyl-2(cis),6-oktadienal

5

05.171

03

2463-53-8

non-2-enal

3213

733

219-562-5

05.171

beta-hexylakrolein, alfa-nonenylaldehyd, nonylenaldehyd

 

5

05.172

03

17587-33-6

nona-2(trans),6(trans)-dienal

3766

 

241-557-1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018-53-8

nona-2,4,6-trienal

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100-17-6

pent-4-enal

 
 

218-265-8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491-63-2

2-fenylpent-2-enal

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107-02-8

prop-2-enal

 
 

203-453-4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726-47-2

pseudo-cyklocitral

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimetylcyklohex-3-enkarbaldehyd

5

05.178

03

60066-88-8

betasinensal

 

10381

262-043-3

05.178

 

2,6-dimetyl-10-metylendodeka-2,6,11-trienal

 

05.179

03

51534-36-2

tetradek-2-enal

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432-24-6

2,6,6-trimetylcyklohex-2-en-1-karboxaldehyd

3639

10326

207-080-8

05.182

beta-cyklocitral

 

5

05.183

07

65405-84-7

4-(2,6,6-trimetylcyklohexenyl)-2-metylbutanal

 
 

265-747-9

05.183

alfa,2,2,6-tetrametylcyklohexenbutanal

 
 

05.184

03

53448-07-0

undek-2(trans)-enal

3423

11827

258-559-3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577-44-6

2,4-oktadienal

3721

11805

250-147-1

05.186

 
 

5

05.188

03

141-27-5

(E)-3,7-dimetylokta-2,6-dienal

2303

109

205-476-5

05.188

geranial, trans-3,7-dimetylokta-2,6-dienal

 

5

05.189

03

505-57-7

2-hexenal

2560

748

208-014-0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548-87-0

trans-2-oktenal

3215

663

219-833-8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913-81-3

trans-2-dekenal

2366

2009

223-474-2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440-65-7

2-hexenal

3923

 

224-659-0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910-87-2

trans-2, trans-4-nonadienal

3212

732

227-629-5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069-41-2

trans-2-tridekenal

3082

2011

230-362-7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361-29-6

trans-2, trans-4-undekadienal

3422

10385

250-148-7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102-02-6

alfa-metylional

 
 

261-121-4

05.198

 

2-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-enyl)but-3-enal

 

05.200

03

 

trans-2,trans-4,cis-7-dekatrienal

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090-41-5

9-oktadecenal

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683-99-6

6-decenal, cis

 
 
 
 
 
 

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-tetradecenal

 
 
 
 
 
 

6

05.209

04

147159-48-6

6-decenal, trans

 
 
 
 
 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodekenal

 
 

250-174-9

 
 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-metyloktanal

 
 
 
 
 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodekenal

 
 
 
 
 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 
 
 
 
 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodekenal

 
 
 
 
 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienal (cis, cis)

 
 
 
 
 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienal (trans, trans)

 
 
 
 
 
 
 

▼M3

05.217

04

21662-08-8

5-decenal

 
 
 
 
 
 
 

05.218

04

56554-87-1

16-oktadecenal

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

06.001

01

105-57-7

1,1-dietoxietan

2002

35

203-310-6

06.001

dietylacetal, acetaldehyd-dietylacetal, etylidindietyleter, 1,1-dietoxietan

 
 

06.002

23

1319-88-6

5-hydroxi-2-fenyl-1,3-dioxan

2129

36

215-294-8

06.002

bensaldehydglycerylacetal, 5-hydroxi-2-fenyl-1,3-dioxan, 2-fenyl-m-dioxan-5-ol, 4-hydroximetyl-2-fenyl-1,3-dioxolan, bensalglycerin

 
 

06.003

23

1125-88-8

alfa,alfa-dimetoxitoluen

2128

37

214-413-0

06.003

bensaldehyd-dimetylacetal, 1,1-dimetoxifenylmetan

 
 

06.004

03

7492-66-2

citraldietylacetal

2304

38

231-323-7

06.004

3,7-dimetyl-2,6-oktadienaldietylacetal, 1,1-dietoxi-3,7-dimetyl-2,6-okta-2,6-dien

1,1-dietoxi-3,7-dimetylokta-2,6-dien

 

06.005

03

7549-37-3

citraldimetylacetal

2305

39

231-434-0

06.005

3,7-dimetyl-2,6-oktadienaldimetylacetal, 1,1-dimetoxi-3,7-dimetyl-2,6-oktadien

1,1-dimetoxi-3,7-dimetylokta-2,6-dien

 

06.006

15

101-48-4

1,1-dimetoxi-2-fenyletan

2876

40

202-945-6

06.006

alfa-tolylaldehyd-dimetylacetal, fenylacetaldehyd-dimetylacetal

 
 

06.007

15

29895-73-6

fenylacetaldehydglycerylacetal

2877

41

249-934-2

06.007

5-hydroxi-2-bensyl-1,3-dioxan, 5-hydroximetyl-2-bensyl-1,3-dioxolan

2-bensyl-4-hydroxi-1,3-dioxan och 2-bensyl-4-hydroximetyl-1,3-dioxolan (blandning)

 

06.008

01

10022-28-3

1,1-dimetoxioktan

2798

42

233-018-4

06.008

oktanal-dimetylacetal, kaprylaldehyd-dimetylacetal, oktaldehyd-dimetylacetal, resedylacetal

 
 

06.009

01

7779-41-1

10,10-dimetoxidekan

2363

43

231-928-6

06.009

dekanal-dimetylacetal, 1,1-dimetoxidekan, dekylaldehyd-dimetylacetal

 
 

06.010

02

7779-94-4

1,1-dietoxi-3,7-dimetyloktan-7-ol

2584

44

231-945-9

06.010

hydroxicitronellal-dietylacetal, 1,1-dietoxi-3,7-dimetyl-7-oktanol, 8,8-dietoxi-2,6-dimetyl-2-oktanol, 7-hydroxi-1,1-dietoxi-3,7-dimetyloktan

 
 

06.011

02

141-92-4

1,1-dimetoxi-3,7-dimetyloktan-7-ol

2585

45

205-510-9

06.011

hydroxicitronellal-dimetylacetal, 8,8-dimetoxi-2,6-dimetyl-2-oktanol, 1,1-dimetoxi-3,7-dimetyl-7-oktanol

 
 

06.012

23

1333-09-1

tolualdehydglycerylacetal

3067

46

 

06.012

2-(o-,m-,p-kresyl)-5-hydroxidioxan, 2-(metylfenyl)-1,3-dioxan-5-ol, 2-5-hydroximetyldioxolan

2-(2,3 och 4-metylfenyl)-5-hydroxi-1,3-dioxan och 2-(2,3 och 4-metylfenyl)-5-hydroximetyl-1,3-dioxolan (blandning)

 

06.013

22

91-87-2

alfa-pentylkanelaldehyddimetylacetal

2062

47

202-104-3

06.013

alfa-n-amyl-beta-fenylakroleindimetylacetal, 1,1-dimetoxi-2-amyl-3-fenyl-2-propen

1,1-dimetoxi-2-pentyl-3-fenylprop-2-en

 

06.014

22

5660-60-6

kanelaldehydetylen glukolacetal

2287

48

227-110-3

06.014

2-styryl-m-dioxolan, 2-styryl-1,3-dioxolan, kanelaldehydtylen glukolacetal

2-(2-fenyletylen)-1,3-dioxolan

 

06.015

01

534-15-6

1,1-dimetoxietan

3426

510

208-589-8

06.015

acetaldehyd-dimetylacetal, dimetylacetal, etylidendimetyleter

 
 

06.016

15

7493-57-4

1-fenyletoxi-1-propoxietan

2004

511

231-327-9

06.016

acetaldehydfenetylpropylacetal, [2-(1-propoxietoxi)etyl]bensen, 1-fenetoxi-1-propoxietan, propylfenetylacetal, 2-(1-propoxietoxi)ethylbensen

 
 

06.017

23

774-48-1

(dietoximetyl)bensen

 

517

212-265-1

06.017

bensaldehyd-dietylacetal, 1,1-dietoxifenylmetan, fenyldietoximetan, 1,1-dietoxitoluen

 
 

06.019

23

7492-39-9

1-bensyloxi-1-(2-metoxietoxi)etan

2148

523

 

06.019

acetaldehydbensylmetoxietylacetal, acetaldehydbensyl-beta-metoxietylacetal, 1-bensoyl-1-(2-metoxietoxi)etan

 
 

06.020

01

34764-02-8

1,1-dietoxidekan

 

531

252-202-5

06.020

dekanal-dietylacetal, dekan-1-al-dietylacetal, dekylaldehyd-dietylacetal

 
 

06.021

01

688-82-4

1,1-dietoxiheptan

 

553

211-707-0

06.021

heptanaldietylacetal, enantal-dietylacetal

 
 

06.023

01

3658-93-3

1,1-dietoxihexan

 

557

222-911-4

06.023

hexanal-dietylacetal, hexylaldehyd-dietylacetal

 
 

06.024

15

68345-22-2

1,1-di-isobutoxi-2-fenyletan

3384

595

269-851-5

06.024

fenylacetaldehyd-diisobutylacetal

1,1-di(2-metylpropoxi)-2-fenyletan

 

06.025

03

67674-36-6

1,1-dietoxnona-2,6-dien

3378

660

266-874-2

06.025

nonadienyldietylacetal

 

5

06.027

15

5468-06-4

4,5-dimetyl-2-bensyl-1,3-dioxolan

2875

669

 

06.027

fenylacetaldehyd-2,3-butylenglykolacetal

 
 

06.028

01

10032-05-0

1,1-dimetoxiheptan

2541

2015

233-103-6

06.028

heptanaldimetylacetal, heptaldehyd-dimetylacetal, enantal-dimetylacetal

 
 

06.029

09

72854-42-3

heptanalglycerylacetal (blandning av 1,2 och 1,3 acetaler)

2542

2016

276-947-0

06.029

2-hexyl-4-hydroximetyl-1,3-dioxolan + 2-hexyl-5-hydroxi-1,3-dioxan, 2-hexyl-4-hydroxi-1,3-dioxan

 
 

06.030

22

90-87-9

2-dimetoxi-2-fenylpropan

2888

2017

202-022-8

06.030

fenylpropanal-dimetylacetal, hydratropinaldehyd-dimetylacetal, 2-fenylpropionaldehyd-dimetylacetal

 
 

06.031

03

54306-00-2

1,1-dietoxihex-2-en

 

2135

259-086-5

06.031

2-hexenaldietylacetal

 
 

06.032

23

2568-25-4

4-metyl-2-fenyl-1,3-dioxolan

2130

2226

219-906-4

06.032

bensaldehydpropylenglykolacetal, 4-metyl-m-dioxolan

 
 

06.033

01

871-22-7

1,1-dibutoxietan

 

2341

212-804-0

06.033

acetaldehyd-dibutylacetal

 
 

06.034

01

105-82-8

1,1-dipropoxietan

 

2342

203-335-2

06.034

n-propylacetal, dipropylacetal, acetaldehyddipropylacetal

 
 

06.035

03

10444-50-5

citralpropylenglykolacetal

 

2343

233-929-7

06.035

 

2-(2,6-dimetylhepta-1,5-dienyl)-4-metyl-1,3-dioxalan

 

06.036

15

64577-91-9

1-butoxi-1-(2-fenyletoxi)etan

3125

10007

264-948-9

06.036

acetaldehydbutylfenetylacetal, 2-butoxi-2-fenyletoxietan

 
 

06.037

04

18492-65-4

1,1-dietoxihept-4-en (cis och trans)

3349

10011

242-376-0

06.037

4-heptenaldietylacetal

 

5

06.038

09

5436-21-5

4,4-dimetoxibutan-2-on

3381

10029

226-605-1

06.038

acetylacetaldehyd-dimetylacetal, 3-oxobutanal-dimetylacetal, dimetylacetal-3-ketobutyraldehyd

 
 

06.039

30

67715-79-1

1,2-di((1′-etoxi)-etoxi)propan

3534

 

266-979-3

06.039

4,6,9-trimetyl-3,5,8,10-tetraoxadodekan

 
 

06.040

09

67715-82-6

1,2,3-tris([1′-etoxi]-etoxi)propan

3593

11930

 

06.040

7-(1-etoxietoxi)-4,10-dimetyl-3,5,9,11-tetraoxatridekan

 
 

06.041

02

 

1-isobutoxi-1-etoxi-2-metylpropan

 

10055

 

06.041

isobutanaletyl-isobutylacetal, 2-metylpropanaletyl-isobutylacetal

1-etoxi-2-metyl-1-(2-metylpropoxi)propan

 

06.042

02

 

1-isobutoxi-1-etoxi-3-metylbutan

 

10057

 

06.042

isovaleraldehydtylisobutylacetal, 3-metylbutanaletylisobutylacetal

1-etoxi-3-metyl-1-(2-metylpropoxi)butan

 

06.043

01

 

1-isoamyloxi-1-etoxipropan

 

10038

 

06.043

propanaletyl-3-metylbutylacetal

1-etoxi-1-(2-metylpropoxi)etan

 

06.044

01

 

1-isobutoxi-1-etoxipropan

 

10058

 

06.044

propanaletylisobutylacetal

1-etoxi-1-(2-metylpropoxi)propan

 

06.045

02

 

1-isobutoxi-1-isopentyloxi-2-metylpropan

 

10061

 

06.045

isobutanalisobutylisoamylacetal, 2-metylpropanalisobutyl-3-metylbutylacetal

2-metyl-1-(3-metylbutoxi)-1-(2-metylpropoxi)propan

 

06.046

02

 

1-isobutoxi-1-isopentyloxi-3-metylbutan

 

10060

 

06.046

isovaleraldehydisoamylisobutylacetal, 3-metylbutanalisobutyl-3-metylbutylacetal

3-metyl-1-(3-metylbutoxi)-1-(2-metylpropoxi)butan

 

06.047

01

 

1-isopentyloxi-1-propoxietan

 

10065

 

06.047

acetaldehyd-3-metylbutylpropylacetal

1-(3-metylbutoxi)-1-propoxietan

 

06.048

01

 

1-isopentyloxi-1-propoxipropan

 

10066

 

06.048

propanal-3-metylbutylpropylacetal

1-(3-metylbutoxi)-1-propoxipropan

 

06.049

01

77249-20-8

1-butoxi-1-(2-metylbutoxi)etan

 
 
 

06.049

acetaldehydbutyl, 2-metylbutylacetal

 
 

06.050

01

57006-87-8

1-butoxi-1-etoxietan

 

10003

 

06.050

acetaldehydbutyletylacetal

 
 

06.051

01

13535-43-8

1,1-di-(2-metylbutoxi)etan

 
 
 

06.051

acetaldehyddi(2-metylbutyl)acetal

 
 

06.052

02

13262-24-3

1,1-di-isobutoxi-2-metylpropan

 

10025

 

06.052

isobutanal-diisobutylacetal, 2-metylpropanal-diisobutylacetal

1,1-di(2-metylpropoxi)-2-metylpropan

 

06.053

01

5669-09-0

1,1-di-isobutoxietan

 

10023

227-129-7

06.053

acetaldehyd-diisobutylacetal

1,1-di(2-metylpropoxi)etan

 

06.054

01

13262-27-6

1,1-di-isobutoxipentan

 

10026

 

06.054

valeraldehyd-diisobutylacetal, pentanaldiisobutylacetal

1,1-di(2-metylpropoxi)pentan

 

06.055

01

13002-09-0

1,1-diisopentyloxietan

 

10028

235-839-3

06.055

acetaldehyd-diisoamylacetal, acetaldehyd-di(3-metylbutyl)acetal

1,1-di(3-metylbutoxi)etan

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658-94-4

1,1-dietoxi-2-metylbutan

 

10013

 

06.057

2-metylbutanaldietylacetal

 
 

06.058

02

1741-41-9

1,1-dietoxi-2-metylpropan

 

10015

217-107-5

06.058

isobutanaldietylacetal, 2-metylpropanaldietylacetal

 
 

06.059

02

3842-03-3

1,1-dietoxi-3-metylbutan

 

10014

223-335-6

06.059

isovaleraldehyd-dietylacetal, 3-metylbutanal-dietylacetal

 
 

06.060

03

10602-34-3

1,1-dietoxibut-2-en

 
 

234-224-7

06.060

2-butenaldietylacetal

 
 

06.061

01

3658-95-5

1,1-dietoxibutan

 

10009

222-913-5

06.061

butanaldietylacetal

 
 

06.062

01

53405-98-4

1,1-dietoxidodekan

 
 

258-541-5

06.062

dodekanal-dietylacetal

 
 

06.063

04

73545-18-3

1,1-dietoxihex-3-en

 
 

277-532-7

06.063

3-hexenaldietylacetal

 

5

06.064

01

462-95-3

dietoximetan

 

10012

207-330-6

06.064

formaldehyd-dietylacetal

 
 

06.065

01

54815-13-3

1,1-dietoxinonan

 

10016

259-360-4

06.065

nonanaldietylacetal

 
 

06.066

01

54889-48-4

1,1-dietoxioktan

 
 

259-385-0

06.066

oktanaldietylacetal

 
 

06.067

01

3658-79-5

1,1-dietoxipentan

 

10017

222-909-3

06.067

valeraldehyddietylacetal, pentanaldietylacetal

 
 

06.068

03

3054-95-3

1,1-dietoxiprop-2-en

 

10020

221-276-0

06.068

2-propenaldietylacetal

 
 

06.069

01

4744-08-5

1,1-dietoxipropan

 

10018

225-257-8

06.069

propanal-dietylacetal

 
 

06.070

01

53405-97-3

1,1-dietoxiundekan

 
 

258-539-4

06.070

undekanal-dietylacetal

 
 

06.071

01

5405-58-3

1,1-dihexiloxietan

 

10022

226-458-3

06.071

acetaldehyd-dihexylacetal

 
 

06.072

03

18318-83-7

1,1-dimetoxihex-2(trans)-en

 
 

242-204-4

06.072

trans-2-hexenal-dimetylacetal

 
 

06.073

01

1599-47-9

1,1-dimetoxihexan

 
 

216-488-5

06.073

hexanal-dimetylacetal

 
 

06.074

01

109-87-5

dimetoximetan

 

10031

203-714-2

06.074

formaldehyd-dimetylacetal, metylal

 
 

06.075

01

26450-58-8

1,1-dimetoxipentan

 
 

247-716-1

06.075

pentanal-dimetylacetal

 
 

06.076

01

4744-10-9

1,1-dimetoxipropan

 
 

225-258-3

06.076

propanal-dimetylacetal

 
 

06.077

01

3390-12-3

2,4-dimetyl-1,3-dioxolan

 
 

222-221-3

06.077

 
 
 

06.078

15

122-71-4

1,1-difenetoxietan

 
 

204-568-2

06.078

acetaldehyd-difenetylacetal

 
 

06.079

01

13602-09-0

1-etoxi-1-(2-metylbutoxi)etan

 

10040

 

06.079

acetaldehydtyl-2-metylbutylacetal

 
 

06.080

15

2556-10-7

1-etoxi-1-(2-fenyletoxi)etan

 

10049

219-868-9

06.080

acetaldehydtyl-2-fenyletylacetal

 
 

06.081

04

28069-74-1

1-etoxi-1-(3-hexenyloxi)etan

3775

10034

248-817-3

06.081

etyl-cis-3-hexenylacetal, acetaldehydtyl-3-hexenylacetal

 

5

06.082

01

54484-73-0

1-etoxi-1-hexyloxietan

 

11948

259-184-8

06.082

acetaldehydtylhexylacetal, 1-(1-etoxietoxi)hexan

 
 

06.083

01

13442-90-5

1-etoxi-1-isopentyloxietan

 

10037

236-581-4

06.083

acetaldehydtyl-3-metylbutylacetal

1-etoxi-1-(3-metylbutoxi)etan

 

06.084

01

10471-14-4

1-etoxi-1-metoxietan

 

10039

233-959-0

06.084

acetaldehydtyl-metylacetal

 
 

06.085

01

59184-43-9

1-etoxi-1-pentyloxietan

 

10046

 

06.085

acetaldehydtylamylacetal, acetaldehydtylpentylacetal

 
 

06.086

01

20680-10-8

1-etoxi-1-propoxietan

 

10050

243-963-4

06.086

acetaldehydtylpropylacetal

 
 

06.087

10

6290-17-1

etyl-2,4-dimetyl-1,3-dioxolan-2-acetat

 
 

228-536-2

06.087

etylacetoacetatpropylenglykolketal

 
 

06.088

01

4359-46-0

2-etyl-4-metyl-1,3-dioxolan

 
 

224-435-2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454-22-4

2-hexyl-4,5-dimetyl-1,3-dioxolan

 
 

229-261-0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674-21-3

4-hydroximetyl-2-metyl-1,3-dioxolan

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986-51-2

1-isobutoxi-1-etoxietan

 

10054

230-251-3

06.091

acetaldehydtylisobutylacetal

1-etoxi-1-(2-metylpropoxi)etan

 

06.092

01

75048-15-6

1-isobutoxi-1-isopentyloxietan

 

10059

278-063-0

06.092

acetaldehydisobutyl-isoamylacetal, acetaldehydisobutyl-3-metylbutylacetal

1-(3-metylbutoxi)-1-(2-metylpropoxi)etan

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599-49-1

4-metyl-2-pentyl-1,3-dioxolan

3630

 

247-807-6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352-99-2

4-metyl-2-propyl-1,3-dioxolan

 
 

224-420-0

06.095

 
 
 

06.096

01

122-51-0

trietoximetan

 

10903

204-550-4

06.096

trietylortoformiat, etylortoformiat

 
 

06.097

09

7789-92-6

1,1,3-trietoxipropan

 

10075

232-193-4

06.097

3-etoxipropanaldietylacetal

 
 

06.098

05

1193-11-9

2,2,4-trimetyl-1,3-dioxolan

3441

11423

214-766-0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359-31-3

vanillinbutylenglykolacetal

 
 
 

06.099

4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd, 2,3-butandiylacetal

4-etyl-2-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)-1,3-dioxolan

 

06.100

01

13002-08-9

►M3  1,1-dipentyloxietan ◄

 

10032

235-838-8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708-36-7

2-hexyl-5-hydroxi-1,3-dioxan

 

2016

216-961-6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527-74-2

vanillinpropylenglykolacetal

3905

 
 

06.104

4-metyl-2-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)-1,3-dioxolan

 
 

06.105

02

13285-51-3

3-metyl-1,1-di-isopentyloxibutan

 

10070

 

06.105

isovaleraldehyd-diisoamylacetal, 3-metylbutanal-di(3-metylbutyl)acetal

3-metyl-1,1-di(3-metylbutoxi)butan

 

06.106

02

13112-63-5

2-metyl-1,1-di-isopentyloxipropan

 

10071

 

06.106

 

2-metyl-1,1-di(3-metylbutoxi)propan

 

06.107

01

13548-84-0

1-(2-metylbutoxi)-1-isopentyloxietan

 

10068

 

06.107

metylbutylacetal

1-(2-metylbutoxi)-1-(3-metylbutoxi)etan

 

06.108

23

 

anisaldehydbutan-2,3-diolacetal

 
 
 

06.108

 

4,5-dimetyl-2-(4-metoxifenyl)-1,3-dioxolan

 

06.109

04

 

1,1-dietoxi-3,7-dimetyloktan-6-en

 
 
 

06.109

citronellaldietylacetal, 3,7-dimetyl-6-oktenaldietylacetal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-etoxi-1-metoxipropan

 
 
 

06.111

propanal-metylacetal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

heliotropinbutan-2,3-diolacetal

 
 
 

06.113

piperonalbutan-2,3-diolacetal

4,5-dimetyl-2-(3,4-metylendioxifenyl)-1,3-dioxolan

 

06.114

01

 

1-hexyloxi-1-isopentyloxietan

 
 
 

06.114

acetaldehydhexyl-isoamylacetal, acetaldehydhexyl-3-metylbutylacetal

1-hexoxi-1-(3-metylbutoxi)etan

 

06.115

01

 

1-isopentyloxi-1-pentyloxietan

 
 
 

06.115

acetaldehyd-3-metylbutylpentylacetal

1-(3-metylbutoxi)-1-pentyloxietan

 

06.120

08

 

DL-menton-1,2-glycerolketal

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-butoxi-1-isopentyloxietan

 

10004

 

06.123

acetaldehydbutylisoamylacetal

1-butoxi-1-(3-metylbutoxi)etan

 

06.124

02

 

1,1-di-isobutoxi-3-metylbutan

 

10024

 

06.124

valeraldehyd-diisobutylacetal, 3-metylbutanal-diisobutylacetal

1,1-di(2-metylpropoxi)-3-metylpropan

 

06.125

01

 

1,1-di-isobutoxipropan

 

10027

 

06.125

propanal-diisobutylacetal

1,1-di(2-metylpropoxi)propan

 

06.127

01

 

1-etoxi-1-isopentyloxipropan

 

10036

 

06.127

butanaletylisoamylacetal, butanaletyl-3-metylbutylacetal

1-etoxi-1-(3-metylbutoxi)propan

 

06.128

01

 

1-etoxi-1-pentyloxibutan

 

10045

 

06.128

butanaletylamylacetal, 2,3-butylenglykol, dimetyletylenglykol

 
 

06.129

02

 

1-etoxi-2-metyl-1-isopentyloxipropan

 

10043

 

06.129

isobutanaletylisoamylacetal, 2-metylpropanaletyl-3-metylbutylacetal

1-Ethoxy-2-methyl-1-(3-methylbutoxy)butane

 

06.130

02

 

1-etoxi-2-metyl-1-propoxipropan

 

10044

 

06.130

isobutanaletylpropyl acetal, 2-metylpropanaletylpropylacetal

 
 

06.131

02

 

►M3  1-etoxi-1-(3-metylbutoxi)-3-metylbutan ◄

 

10042

 

06.131

isovaleraldehydtylisoamylacetal, 3-metylbutanaletyl-3-metylbutylacetal

1-etoxi-3-metyl-1-(3-metylbutoxi)butan

 

▼M3

06.132

23

63253-24-7

vanillinbutan-2,3-diolacetal (blandning av stereoisomerer)

4023

 
 
 

vanillin(erytro och treo)butan-2,3-diolacetal

 

6

▼M2

07.001

09

78-98-8

2-oxopropanal

2969

105

201-164-8

07.001

pyruvaldehyd, 2-ketopropionaldehyd, acetylformaldehyd, metylglyoxal, prop-2-on-1-al

 
 

07.002

05

110-43-0

heptan-2-on

2544

136

203-767-1

07.002

metylamylketon, amylmetylketon

 
 

07.003

05

106-35-4

heptan-3-on

2545

137

203-388-1

07.003

etylbutylketon, butyletylketon

 
 

07.004

21

98-86-2

acetofenon

2009

138

202-708-7

07.004

fenylmetylketon, hypnon, metylfenylketon

 
 

07.005

21

122-48-5

vanillylaceton

3124

139

204-548-3

07.005

zingeron, 3-metoxi-4-hydroxi-bensylaceton, etylmetylketon, 3-metoxi-4-metoxibensylaceton

4-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)butan-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127-41-3

alfa-ionon

2594

141

204-841-6

07.007

 

4-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

 

07.008

08

14901-07-6

beta-ionon

2595

142

238-969-9

07.008

beta-irison, 4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on, beta-cyklocitrylidenaceton

4-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-enyl)but-3-en-2-on

5

07.009

08

7779-30-8

metyl-alfa-ionon

2711

143

204-842-1

07.009

alfa-ketone, 5-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-4-penten-3-on, alfa-cyklocitrylidenmetyletylketon

1-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-enyl)pent-1-en-3-on

 

07.010

08

127-43-5

metyl-beta-ionon

2712

144

204-843-7

07.010

5-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)-4-penten-3-on, beta-cyklocitrylidenbutanone, beta-metylionon

1-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-enyl)pent-1-en-3-on

 

07.011

08

79-69-6

4-(2,5,6,6-tetrametyl-2-cyklohexenyl)-3-buten-2-on

2597

145

201-219-6

07.011

alfa-iron, 6-metylionon, 4(2,5,6,6-tetrametyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

 
 

07.012

08

99-49-0

karvon

2249

146

202-759-5

07.012

karvol, 1-metyl-4-isopropenyl-6-cyklohexen-2-on

p-menta-1,8-dien-2-on

 

07.013

21

93-08-3

metyl-2-naftylketon

2723

147

202-216-2

07.013

2-acetonafton, 2-acetylnaftalen, beta-metyl-naftylketon, beta-acetonafton

 
 

07.014

12

118-71-8

maltol

2656

148

204-271-8

07.014

4H-pyran-4-on, 3-hydroxi-2-metyl, 3-hydroxi-2-metyl-(1,4)-pyran, 2-metylpyromekonsyra

3-hydroxi-2-metyl-4-pyron

 

07.015

05

110-93-0

6-metylhept-5-en-2-on

2707

149

203-816-7

07.015

metylheptenon, 2-metyl-2-hepten-6-on, 2-metylheptenon, metylhexenylketon

 
 

07.016

05

112-12-9

undekan-2-on

3093

150

203-937-5

07.016

metylnonylketon, 2-undekanon, undekanon-2, metylnonylketon, 2-oxoundekan, nonylmetylketon

 
 

07.017

05

108-10-1

4-metylpentan-2-on

2731

151

203-550-1

07.017

metylisobutylketon, isobutylmetylketon, isopropylaceton, isohexanon, hexon

 
 

07.018

10

3848-24-6

hexan-2,3-dion

2558

152

223-350-8

07.018

metylpropyldiketon, acetylbutyryl, acetyl-n-butyryl

 
 

07.019

05

111-13-7

oktan-2-on

2802

153

203-837-1

07.019

metylhexylketon, n-hexylmetylketon, hexylmetylketon

 
 

07.020

05

821-55-6

nonan-2-on

2785

154

212-480-0

07.020

metylheptylketon

 
 

07.021

10

7493-59-6

undeka-2,3-dion

3090

155

231-330-5

07.021

acetylnonanyl, acetylnonanoyl, acetylpelargonyl

 
 

07.022

21

122-00-9

4-metylacetofenon

2677

156

204-514-8

07.022

p-metylacetofenon, metyl-p-tolylketon, 1-acetyl-4-metylbensen, 1-metyl-4-acetylbensen

 
 

07.023

21

89-74-7

2',4′-dimetylacetofenon

2387

157

201-935-9

07.023

acetyl-m-xylen, metyl-2,4-dimetylfenylketon

 
 

07.024

21

122-57-6

4-fenylbut-3-en-2-on

2881

158

204-555-1

07.024

bensylidenaceton, cinnamylmetylketon, metylstyrylketon, acetocinnamon, bensylaceton

 
 

07.025

21

5349-62-2

4-metyl-1-fenylpentan-2-on

2740

159

226-316-0

07.025

bensylisobutylketon, isobutylbensylketon

 
 

07.026

21

7774-79-0

4-(p-tolyl)butan-2-on

3074

160

 

07.026

 

4-(4-metylfenyl)butan-2-on

 

07.027

21

1901-26-4

3-metyl-4-fenylbut-3-en-2-on

2734

161

217-599-1

07.027

bensylidenmetylaceton, 1-metyl-1-bensylidenaceton, 3-bensyliden-2-butanon, alfa-metyl-alfa-bensalaceton

 
 

07.028

21

119-53-9

bensoin

2132

162

204-331-3

07.028

bensoylfenylkarbinol, alfa-hydroxi-alfa-fenylacetofenon, 2-hydroxi-1,2-difenyletan

2-hydroxi-2-fenylacetofenon

 

07.029

21

104-20-1

4-(4-metoxifenyl)butan-2-on

2672

163

203-184-2

07.029

anisylaceton, p-metoxifenylbutanon, 4-(4-metoxifenyl)-2-butanon, metyloxanon, p-metoxibensylaceton

 
 

07.030

21

104-27-8

1-(4-metoxifenyl)pent-1-en-3-on

2673

164

203-190-5

07.030

eton, alfa-metylanisalaceton, alfa-metylanisylidenaceton, p-metoxistyryletylketon

 
 

07.031

21

55418-52-5

piperonylaceton

2701

165

259-630-1

07.031

4-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-butanon, dulcinyl, heliotropylaceton

4-(3,4-metylendioxifenyl)butan-2-on

 

07.032

21

119-61-9

bensofenon

2134

166

204-337-6

07.032

bensoylbensen, difenylketon, difenylmetanon, alfa-oxodifenylmetan

 
 

07.033

08

►M3  11050-62-7 ◄

isojasmon

3552

167

202-417-5

07.033

 

2-hexyl-cyklopent-2-en-1-on och 2-hexylidencyklopentanon

5

07.034

08

17373-89-6

2-hexylidencyklopentan-1-on

2573

167

241-411-7

07.034

alfa-hexylidencyklopentanon

 

5

07.035

08

17369-60-7

tetrametyletylcyklohexenon (blandning av isomerer)

3061

168

241-403-3

07.035

 
 

5

07.036

08

127-51-5

alfa-isometylionon

2714

169

204-846-3

07.036

4-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)-3-metyl-3-buten-2-on, metyl-gamma-ionon, isometylionon, gamma-metylionon

4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-enyl)-3-metylpent-3-en-2-on

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100-06-1

4-metoxiacetofenon

2005

570

202-815-9

07.038

acetanisol, p-acetylanisol, 4-acetylanisol

 
 

07.039

09

7786-52-9

oktan-3-on-1-ol

2804

592

 

07.039

3-oxo-1-oktanol, kaproyletanoat, hexanoyletanoat, metylylmetylamylketon, 1-hydroxioktan-3-on

 
 

07.040

21

93-55-0

1-fenylpropan-1-on

3469

599

202-257-6

07.040

propiofenon, fenyletylketon, propionylbensen

 
 

07.041

08

79-89-0

beta-isometylionon

 

650

201-231-1

07.041

isometylbeta-ionon

3-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-enyl)but-3-en-2-on

 

07.042

21

645-13-6

4-isopropylacetofenon

2927

651

211-433-1

07.042

metyl-p-isopropylfenylketon, p-acetylkumen, p-propylacetofenon

 
 

07.044

05

625-33-2

pent-3-en-2-on

3417

666

210-888-3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408-37-9

2,2,6-trimetylcyklohexanon

3473

686

219-309-9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080-12-2

vanillylidenaceton

3738

691

214-096-9

07.046

metyl-3-metoxi-4-hydroxistyrylketon, dihydrozingeron

4-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)but-3-en-2-on

 

07.047

12

4940-11-8

etylmaltol

3487

692

225-582-5

07.047

2-etylpyromekonsyra, 3-hydroxi-2-etyl-4-pyron, 2-etyl-3-ol-4H-pyran-4-on

2-etyl-3-hydroxi-4-pyron

 

07.048

05

2497-21-4

4-hexen-3-on

3352

718

219-681-2

07.048

2-hexen-4-on, hex-2-en-4-on, propylenetylketon

 
 

07.049

21

103-13-9

1-(4-metoxifenyl)-4-metylpent-1-en-3-on

3760

719

 

07.049

metoxistyrylisopropylketon, isopropyl-4-metyloxistyrylketon

 
 

07.050

05

67-64-1

aceton

3326

737

200-662-2

07.050

2-propanon, dimetylketon, propan-2-on

 

1

07.051

10

513-86-0

3-hydroxibutan-2-on

2008

749

208-174-1

07.051

acetoin, acetylmetylkarbinol, 2,3-butanolon, dimetylketol, 3-hydroxi-2-butanon, gamma-hydroxi-beta-oxobutan

 
 

07.052

10

431-03-8

diacetyl

2370

752

207-069-8

07.052

dimetyldiketon, biacetyl, 2,3-diketobutan, 2,3-butandion, dimetylglyoxal

butan-2,3-dion

 

07.053

05

78-93-3

butan-2-on

2170

753

201-159-0

07.053

etylmetylketon, metyletylketon

 
 

07.054

05

107-87-9

pentan-2-on

2842

754

203-528-1

07.054

etylacetat, metylpropylketon, propylmetylketon, pentan-2-on

 
 

07.055

21

5471-51-2

4-(p-hydroxifenyl)butan-2-on

2588

755

226-806-4

07.055

p-hydroxibensylaceton, oxifenalon, 1-p-hydroxifenyl-3-butanon, p-hydrobensylaceton, p-hydroxibensylaceton

 
 

07.056

30

80-71-7

3-metylcyklopentan-1,2-dion

2700

758

201-303-2

07.056

2-hydroxi-3-metylcyklopent-2-en-1-on, metylcyklopentenolon, 3-metylcyklopentan-1,2-dion, cyklotene, corylon, 3-metyl-2-cyklopenten-1-ol-1-on

 
 

07.057

30

21835-01-8

3-etylcyklopentan-1,2-dion

3152

759

244-606-5

07.057

2-hydroxi-3-etyl-2-cyklopenten-1-on, etylcyklopentenolon, etylcyklopentalon, 3-etyl-2-cyklopenten-2-ol-1-on

 
 

07.058

05

123-19-3

heptan-4-on

2546

2034

204-608-9

07.058

dipropylketon, butyron

 
 

07.059

08

10458-14-7

p-mentan-3-on

2667

2035

233-944-9

07.059

2-isopropyl-5-metylcyklohexanon, 4-isopropyl-1-metylcyklohexan-3-on

 
 

07.060

10

600-14-6

pentan-2,3-dion

2841

2039

209-984-8

07.060

acetylpropionyl, acylpropanon

 
 

07.061

08

79-78-7

allyl-alfa-ionon

2033

2040

201-225-9

07.061

1-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-1,6-heptadien-3-on, allylcyklocitrylidenaceton, alfa-allylionon

1-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-enyl)-1,6-heptadien-3-on

 

07.062

05

106-68-3

oktan-3-on

2803

2042

203-423-0

07.062

etylamylketon, amyletylketon

 
 

07.063

10

7493-58-5

4-metylpentan-2,3-dion

2730

2043

231-328-4

07.063

acetylisobutyryl

 
 

07.064

10

96-04-8

heptan-2,3-dion

2543

2044

202-472-5

07.064

acetylpentanoyl, acetylvaleryl, valerylacetyl

 
 

07.065

10

496-77-5

5-hydroxioktan-4-on

2587

2045

207-830-4

07.065

butyroin, 5-oktanol-4-on

 
 

07.067

08

29606-79-9

isopulegon

2964

2051

249-725-6

07.067

1-metyl-4-isopropenylcyklohexan-3-on, 1-metyl-4-isopropenyl-3-cyklohexanon, 1-isopropyl-4-metyl-2-cyklohexanon

p-ment-8-en-3-on

5

07.069

05

4433-36-7

tetrahydro-pseudo-ionon

3059

2053

224-634-4

07.069

6,10-dimetyl-9-undeken-2-on, dihydrogeranylaceton

6,10-dimetylundek-9-en-2-on

 

07.070

21

7492-37-7

3-bensylheptan-4-on

2146

2140

231-317-4

07.070

 
 
 

07.071

10

5455-24-3

oktan-4,5-dion

 

2141

 

07.071

dibutyryl

 
 

07.072

05

624-42-0

6-metylheptan-3-on

 

2143

210-844-3

07.072

isoamyletylketon

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.075

30

13494-06-9

3,4-dimetylcyklopentan-1,2-dion

3268

2234

236-810-8

07.075

2-hydroxi-3,4-dimetyl-2-cyklopenten-1-on

 
 

07.076

30

13494-07-0

3,5-dimetylcyklopentan-1,2-dion

3269

2235

236-811-3

07.076