Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — SV — 08.03.2015 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2533/98

av den 23 november 1998

om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

(EGT L 318, 27.11.1998, p.8)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 951/2009 av den 9 oktober 2009

  L 269

1

14.10.2009

►M2

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/373 av den 5 mars 2015

  L 64

6

7.3.2015


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 026, 31.1.2015, s. 34  (2533/1998)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2533/98

av den 23 november 1998

om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifterEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), särskilt artikel 5.4 i denna,

med beaktande av Europeiska centralbankens (nedan kallad ECB) rekommendation ( 1 ),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 2 )

med beaktande av kommissionens yttrande ( 3 ),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 106.6 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt i artikel 42 i stadgan, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 5.1 i stadgan krävs det att ECB, med de nationella centralbankernas stöd, skall samla in de statistiska uppgifter som behövs, antingen från de behöriga nationella myndigheterna eller direkt från de ekonomiska aktörerna, för att Europeiska centralbankssystemets (nedan kallat ECBS) uppgifter skall kunna utföras. För att underlätta utförandet av dessa uppgifter, enligt artikel 105 i fördraget, och då särskilt den monetära politiken, skall dessa statistiska uppgifter främst användas för att ta fram aggregerad statistik där de ekonomiska aktörernas identitet är irrelevant, men de kan även användas på nivån enskilda ekonomiska aktörer. I artikel 5.2 i stadgan krävs det att de nationella centralbankerna så långt som möjligt skall utföra de uppgifter som anges i artikel 5.1 i stadgan. I artikel 5.4 i stadgan krävs det att rådet skall fastställa kretsen av uppgiftsskyldiga fysiska och juridiska personer, sekretessföreskrifter samt lämpliga bestämmelser om genomförande och påföljder. De nationella centralbankerna får samarbeta med andra behöriga myndigheter, däribland nationella statistiska organ och andra aktörer som reglerar marknaden, för ändamålen i artikel 5.1 i stadgan.

(2)

För att statistiska uppgifter skall kunna bli ett effektivt instrument för genomförandet av ECBS:s uppgifter måste formerna och förfarandena för insamling av dessa uppgifter struktureras så att ECB snabbt och smidigt skall kunna använda statistik av hög kvalitet som speglar växlande ekonomiska och finansiella villkor samt tar hänsyn till uppgiftslämnarnas arbetsbörda. När detta görs måste uppmärksamhet riktas inte bara mot ECBS:s uppgifter och dess oavhängighet utan också mot att hålla nere de rapporterande tjänstemännens arbetsbörda så mycket som möjligt.

(3)

Det är därför önskvärt att fastställa en referenspopulation av uppgiftslämnare, dvs. de kategorier av berörda ekonomiska enheter och statistiktillämpningar till vilka ECB:s befogenheter på området statistik skall begränsas och bland vilka ECB genom sina föreskrivande befogenheter skall fastställa kretsen av faktiska uppgiftslämnare.

(4)

En homogen population av uppgiftslämnare är nödvändig för upprättandet av en konsoliderad balansräkning för sektorn monetära finansinstitut i de deltagande medlemsstaterna, vars främsta syfte är att förse ECB med en heltäckande statistisk bild av den monetära utvecklingen i de deltagande medlemsstaterna, sedda som ett ekonomiskt område. ECB har upprättat och håller i en ”förteckning över monetära finansinstitut för statistikändamål” som grundar sig på en gängse definition av dessa institut.

(5)

I nämnda gängse definition för statistikändamål specificeras det att monetära finansinstitut omfattar kreditinstitut som de definieras i gemenskapslagstiftningen och alla andra finansinstitut med hemvist i gemenskapen som mottager inlåning och/eller närbesläktade substitut för inlåning från andra enheter än monetära finansinstitut och, för egen räkning (åtminstone i ekonomiska termer), beviljar krediter och/eller gör investeringar i värdepapper.

(6)

De postgiroinstitut som inte är monetära finansinstitut enligt den gängse definitionen för statistiska ändamål kan ändå underkastas ECB:s krav på rapportering av statistiska uppgifter på området penning- och bankverksamhetsstatistik samt betalningssystemsstatistik, eftersom de i betydande utsträckning kan mottaga inlåning och/eller närbesläktade substitut för inlåning och företa betalningssystemsaffärer.

(7)

I Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet 1995 ( 4 ) (nedan kallat ENS 95) omfattar därför de monetära finansinstituten underavdelningarna ”centralbanken ” och ”andra monetära finansinstitut” och kan endast utvidgas genom att kategorier av institut från underavdelningen ”övriga finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut” tas med.

(8)

Statistik om betalningsbalansen, den internationella investeringspositionen, värdepapper, elektroniska pengar och betalningssystem är nödvändiga för att ECBS skall kunna genomföra sina uppgifter på ett oavhängigt sätt.

(9)

Användningen av begreppen ”fysiska och juridiska personer” i artikel 5.4 i stadgan måste tolkas på ett sätt som stämmer överens med medlemsstaternas praxis på området för penning-, bank- betalningsstatistik och omfattar därför även objekt som varken är fysiska eller juridiska personer enligt respektive nationell lagstiftning, men ändå faller inom de relevanta underavdelningarna i ENS 95. Uppgiftsskyldighet kan därför åläggas enheter som handelsbolag, filialer, företag för kollektiv investering i värdepapper och fonder som enligt respektive lands nationella lagstiftning inte åtnjuter status som juridisk person. I dessa fall åläggs uppgiftsskyldigheten de personer som enligt tillämplig nationell lagstiftning företräder de berörda enheterna i juridiska frågor.

(10)

De statistiska balansräkningsrapporterna för de institut som nämns i artikel 19.1 i stadgan kan även användas för beräkning av de minimireserver som de kan krävas hålla.

(11)

ECB-rådets uppgift är att fördela uppgifterna mellan ECB och de nationella centralbankerna när det gäller att insamla och verifiera statistiska uppgifter och deras genomförande och påföljder, med beaktande av principen i artikel 5.2 i stadgan, samt de uppgifter som kommer att skötas av nationella myndigheter inom ramen för deras behörighet, för att kunna ta fram statistik med jämn och hög kvalitet.

(12)

Under de första åren efter införandet av den gemensamma valutan kan kostnadseffektiviteten kräva att ECBs rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter tillfredsställs genom övergångsförfaranden beroende på begränsningar i insamlingssystemen. Detta kan under de första åren av det gemensamma valutaområdet eventuellt medföra att, särskilt när det gäller den finansiella redogörelsen för betalningsbalansen, uppgifter om s.k. cross-borderpositioner eller cross-bordertransaktioner i de deltagande medlemsstaterna kan sammanställas med användande av alla positioner eller transaktioner mellan de som har sin hemvist i en deltagande medlemsstat och de som har sin hemvist i andra länder.

(13)

Gränserna och villkoren för ECB:s rätt att förelägga sanktioner för åsidosättande av kraven i ECB:s förordningar och beslut har fastställts i rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens rätt att förelägga sanktioner ( 5 ) i överensstämmelse med artikel 34.3 i stadgan. Nämnda förordning är underordnad den här förordningen när det gäller ECB:s rätt att införa sanktioner. Sanktionerna för åsidosättande av kraven i den här förordningen påverkar inte ECBS:s möjlighet att fastställa lämpliga bestämmelser för genomförande och påföljder i förhållande till sina motparter, inklusive partiell eller total utestängning av en uppgiftslämnare från penningpolitiska transaktioner i händelse av ett allvarligt åsidosättande av kravet på att rapportera statistiska uppgifter.

(14)

Förordningar utfärdade av ECB enligt artikel 34.1 i stadgan ger inte icke-deltagande medlemsstater några rättigheter eller skyldigheter.

(15)

Med hänvisning till punkt 1 i protokoll nr 12 om vissa bestämmelser angående Danmark har Danmark i Edinburghbeslutet av den 12 december 1992 meddelat att det inte kommer att delta i den tredje etappen av Ekonomiska och monetära unionen. I enlighet med punkt 2 i sagda protokoll kommer därför alla artiklar och bestämmelser i fördraget och stadgan som avser undantag att till-lämpas på Danmark.

(16)

Enligt punkt 8 i protokoll nr 11 om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, är inte artikel 34 i stadgan tillämplig på Förenade kungariket såvida det inte deltar i tredje etappen av Ekonomiska och monetära unionen.

(17)

De statistiskuppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s rapporteringskrav är inte desamma för deltagande som för icke-deltagande medlemsstater, men artikel 5 i stadgan gäller såväl deltagande som ickedeltagande medlemsstater. Detta förhållande och artikel 5 i fördraget medför en skyldighet att på nationell nivå utforma och genomföra alla de åtgärder som medlemsstaterna anser lämpliga för att kunna inhämta de statistiska uppgifter som behövs för att uppfylla ECB:s rapporteringskrav och för att i rätt tid fullborda förberedelserna på statistikområdet för att de skall bli deltagande medlemsstater.

(18)

Insynsskyddade statistiska uppgifter som ECB och de nationella centralbankerna måste erhålla för att kunna genomföra ECBS:s åligganden måste skyddas för att vinna och behålla uppgiftsläm-narnas förtroende. När denna förordning är utfärdad kommer det inte längre att finnas anledning att åberopa bestämmelser om insynsskydd vilka hindrar utbyte av insynsskyddade statistiska uppgifter som rör ECBS:s åligganden enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ( 6 ).

(19)

I artikel 38.1 i stadgan föreskrivs det att ledamöterna i de beslutande organen och personalen i ECB och de nationella centralbankerna, även efter det att deras uppdrag har upphört, är förpliktade att inte lämna ut upplysningar som omfattas av sekretess, och i artikel 38.2 i stadgan föreskrivs det att för personer som har tillgång till uppgifter som enligt gemenskapsföreskrifter omfattas av sekretess skall de föreskrifterna gälla.

(20)

Varje brott mot de regler som gäller för ECB:s personal, antingen de begåtts med uppsåt eller av försumlighet, kan medföra disciplinära sanktioner och eventuellt laga straff för brott mot tystnadsplikten, enligt bestämmelserna i artiklarna 12 och 18 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

(21)

Den möjliga användningen av statistiska uppgifter för utförandet av de uppgifter ECBS har i enlighet med artikel 105 i fördraget, samtidigt som den samlade rapporteringsbördan minskas, medför att föreskrifterna om insynsskydd i denna förordning i viss utsträckning måste skilja sig från allmänna gemenskapsprinciper och internationella principer gällande insynsskyddade statistiska uppgifter, och särskilt från bestämmelserna om insynsskyddade statistiska uppgifter i rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik ( 7 ). Med förbehåll för denna punkt skall ECB ta hänsyn till de grundläggande principerna för gemenskapsstatistiken enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 322/97.

(22)

Föreskrifterna om insynsskydd i denna förordning gäller endast insynsskyddade statistiska uppgifter som lämnats till ECB för att ECBS skall kunna utföra sina uppgifter, och påverkar inte särskilda nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser som rör överlämnandet av andra typer av uppgifter till ECB. De regler för insynsskydd av statistiska uppgifter som tillämpas av nationella statistikinstitut och kommissionen på de uppgifter de samlar in för egen del måste respekteras.

(23)

När det gäller artikel 5.1 i stadgan skall ECB samarbeta på statistikområdet med gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan, med behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller i tredje land och med internationella organisationer. ECB och kommissionen kommer att fastställa lämpliga samarbetsformer på statistikområdet för att kunna utföra sina uppgifter på effektivast möjliga sätt i ett försök att begränsa uppgiftslämnarnas arbetsbelastning.

(24)

ECBS och ECB har anförtrotts uppgiften att utarbeta kraven på statistikrapportering så att denna kan vara i full gång vid den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen (nedan kallat den tredje etappen). Förberedelser gjorda i tid på statistikområdet är av väsentlig betydelse för att ECBS skall kunna fullfölja sina uppgifter vid tiden för den tredje etappen. Ett väsentligt inslag i dessa förberedelser är antagandet före den tredje etappen av ECB:s statistikförordningar. Det är önskvärt att under 1998 underrätta marknadsaktörer om de detaljerade bestämmelser som ECB kan anse sig behöva anta för att genomföra kraven på statistikrapportering. Det är därför nödvändigt att från och med dagen för den här förordningens ikraftträdande utrusta ECB med föreskrivande befogenheter.

(25)

Bestämmelserna i denna förordning kan endast till-lämpas effektivt om alla deltagande medlemsstater i enlighet med artikel 5 i fördraget har antagit de åtgärder som behövs för att deras myndigheter skall ha befogenhet att fullt ut bistå och samarbeta med ECB i genomförandet av den kontroll av och den obligatoriska insamlingen av statistiska uppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M1

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

1.  ECB:s rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter: de statistiska uppgifter som uppgiftslämnarna ska tillhandahålla och som är nödvändiga för att ECBS uppgifter ska kunna utföras,

1a.  europeisk statistik: statistik som i) är nödvändig för fullgörandet av ECBS uppgifter enligt fördraget, ii) fastställs i ECBS statistiska arbetsprogram, och iii) utvecklas, framställs och sprids i enlighet med de statistiska principer som avses i artikel 3a,

2.  uppgiftslämnare: de fysiska och juridiska personer samt enheter och filialer som anges i artikel 2.3 och som är uppgiftsskyldiga enligt ECB:s rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter,

3.  deltagande medlemsstat: en medlemsstat som har infört den gemensamma valutan i enlighet med fördraget,

4.  som har sin hemvist: den som har ett ekonomiskt intressecentrum i ett lands ekonomiska område som det beskrivs i kapitel 1.1.30 i bilaga A till rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen ( 8 ). I detta sammanhang avser s.k. cross-borderpositioner respektive cross-bordertransaktioner, positioner respektive transaktioner i tillgångar och/eller skulder hos dem som har sin hemvist i deltagande medlemsstater, sedda som ett ekonomiskt område, gentemot dem som har sin hemvist i icke-deltagande medlemsstater och/eller i tredjeland,

5.  internationell investeringsposition: balansräkningen mellan samtliga finansiella cross-bordertillgångar och -skulder,

6.  elektroniska pengar: valuta som lagrats elektroniskt med hjälp av en teknisk anordning, däribland kontantkort, som i omfattande utsträckning kan användas för betalningar till andra enheter än utställaren utan att ett bankkonto nödvändigtvis ingår i transaktionen; dessa kort fungerar som instrument där inbetalning gjorts i förväg av innehavaren,

7.  användning för statistikändamål: användning som uteslutande avser utveckling och framställning av statistiska resultat och statistiska analyser,

8.  utveckling: verksamhet som syftar till att utarbeta, stärka och förbättra statistiska metoder, standarder och förfaranden som används för framställning och spridning av statistik och för utformning av ny statistik och indikatorer,

9.  framställning: all verksamhet som rör den insamling, lagring, behandling och analys som behövs för att sammanställa statistik,

10.  spridning: verksamhet som gör statistik, statistiska analyser och icke-konfidentiella uppgifter tillgängliga för användarna,

11.  statistiska uppgifter: aggregat och enskilda uppgifter, indikatorer och därtill hörande metadata,

12.  konfidentiella statistiska uppgifter: statistiska uppgifter som gör det möjligt att identifiera uppgiftslämnare eller andra juridiska eller fysiska personer, enheter eller filialer antingen direkt genom deras namn, adress eller en officiellt tilldelad identifieringskod, eller indirekt genom härledning, och därvid röja enskilda uppgifter. För att avgöra huruvida en uppgiftslämnare eller annan fysisk eller juridisk person, enhet eller filial går att identifiera, ska hänsyn tas till alla relevanta sätt som en utomstående rimligen kan använda för att identifiera sagda uppgiftslämnare eller juridiska eller fysiska person, enhet eller filial.

▼B

Artikel 2

Referenspopulation av uppgiftslämnare

▼M1

1.  För att ECB:s rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter ska uppfyllas, ska ECB ha rätt att med hjälp av de nationella centralbankerna i enlighet med artikel 5.2 i stadgan insamla statistiska uppgifter inom ramen för referenspopulationen av uppgiftslämnare och för vad som krävs för att utföra ECBS uppgifter. Uppgifter får särskilt insamlas inom områdena monetär och finansiell statistik, statistik över banksedlar, betalnings- och betalningssystemsstatistik, statistik över finansiell stabilitet, betalningsbalansstatistik samt statistik över internationell investeringsposition. När så är nödvändigt för att fullgöra ECBS uppgifter får i vederbörligen motiverade fall kompletterande information också insamlas inom andra områden. De uppgifter som samlas in för att fullgöra ECB:s rapporteringskrav avseende statistik ska ytterligare specificeras i ECBS statistiska arbetsprogram.

2.  I detta avseende ska referenspopulationen av uppgiftslämnare omfatta följande uppgiftslämnare:

a) Fysiska och juridiska personer som har sin hemvist i en medlemsstat och hör till sektorn ”finansiella företag” enligt definitionen i ENS 95.

b) Postgiroinstitut med hemvist i en medlemsstat.

c) Fysiska och juridiska personer som har sin hemvist i en medlemsstat, om de innehar s.k. cross-borderpositioner eller har utfört s.k. cross-bordertransaktioner.

d) Fysiska och juridiska personer som har sin hemvist i en medlemsstat, om de har emitterat värdepapper eller elektroniska pengar.

e) Fysiska och juridiska personer som har sin hemvist i en deltagande medlemsstat om de innehar finansiella positioner gentemot personer i andra deltagande medlemsstater eller har genomfört finansiella transaktioner med personer i andra deltagande medlemsstater.

▼B

3.  En enhet som annars skulle omfattas av definitionen i punkt 2, men, som enligt den nationella lagstiftningen i det land där den har sin hemvist, varken är en juridisk person eller en samling fysiska personer, fastän den kan ha rättigheter och skyldigheter, skall vara uppgiftsläm-nare. En sådan enhets rapporteringsplikt skall fullgöras av dess rättsliga företrädare.

När en juridisk person, en samling av fysiska personer eller en enhet enligt första stycket i denna punkt har en filial i ett annat land, skall filialen vara uppgiftslämnare i sig själv, oavsett var huvudkontoret är beläget, så länge som filialen uppfyller villkoren i punkt 2, med undantag av kravet att inneha självständig rättskapacitet. Alla filialer i samma medlemsland skall betraktas som en enda filial när de tillhör samma underavdelning i ekonomin. En filials rapporteringsskyldighet skall fullgöras av de som är dess företrädare i juridiska frågor.

▼M1

4.  I vederbörligen motiverade fall, t.ex. för statistik över finansiell stabilitet, ska ECB ha rätt att från juridiska och fysiska personer som avses i punkt 2 a och från enheter som avses i punkt 3 samla in statistiska uppgifter på konsoliderad grund, inbegripet uppgifter om de enheter och filialer som kontrolleras av sådana juridiska och fysiska personer och enheter. ECB ska specificera konsolideringens omfattning.

Artikel 2a

Samarbete med ESS

För att minimera rapporteringsbördan och garantera den samstämmighet som krävs för att producera europeisk statistik, ska ECBS och ESS ha ett nära samarbete samtidigt som de statistiska principer som fastställs i artikel 3a följs.

▼M1

Artikel 3

Villkor för definitionen av krav på rapportering av statistiska uppgifter (rapporteringskrav)

Vid utformningen och åläggandet av rapporteringskrav ska ECB specificera den faktiska rapporteringspopulationen inom ramen för referenspopulationen av uppgiftslämnare som den definieras i artikel 2. Utan hinder för fullgörandet av ECB:s rapporteringskrav ska ECB

a) så långt som möjligt använda befintlig statistik,

b) beakta relevanta europeiska och internationella statistiska standarder,

c) helt eller delvis undanta särskilda klasser av uppgiftslämnare från sina krav på rapportering av statistiska uppgifter.

Innan ECB antar en förordning om ny statistik, i enlighet med artikel 5, ska ECB utvärdera fördelarna med och kostnaderna för insamling av de nya statistiska uppgifterna i fråga. ECB ska särskilt beakta insamlingens särskilda särdrag, rapporteringspopulationens storlek och periodicitet samt de statistiska uppgifter som de statistiska myndigheterna eller förvaltningarna redan förfogar över.

▼M1

Artikel 3a

Statistiska principer som ligger till grund för ECBS produktion av europeisk statistik

ECBS utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska styras av principerna om opartiskhet, objektivitet, yrkesmässigt oberoende, kostnadseffektivitet, statistisk konfidentialitet, minimering av rapporteringsbördan och hög kvalitet på slutprodukten, inklusive tillförlitlighet, och definitionen av dessa principer ska antas, vidareutvecklas och offentliggöras av ECB. Dessa principer överensstämmer med de statistiska principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik ( 9 ).

▼B

Artikel 4

Medlemsstaternas förpliktelser

Medlemsstaterna skall organisera sig själva på statistikområdet och skall helt och fullt samarbeta med ECBS för att garantera att förpliktelserna i artikel 5 i stadgan fullgörs.

Artikel 5

ECB:s föreskrivande befogenheter

1.  ECB får anta förordningar som gäller utformning och genomförande av de rapporteringskrav på statistiska uppgifter som den ålägger den faktiska rapporteringspopulationen i deltagande medlemsstater.

2.  Närhelst det finns anknytning till kommissionens krav på statistiska uppgifter, skall ECB samråda med kommissionen om förslag till förordningar för att garantera den enhetlighet som krävs för framtagandet av statistik som uppfyller deras respektive krav. Kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik skall inom ramen för sin behörighet delta i samarbetet mellan kommissionen och ECB.

Artikel 6

Rätt till verifikation och inhämtning av statistiskuppgifter

 

1.  Om en uppgiftslämnare som har sin hemvist i en deltagande medlemsstat misstänks för åsidosättande, enligt artikel 7.2, av ECB:s rapporteringskrav ◄ ifråga om statistiska uppgifter, skall ECB, och i överensstämmelse med artikel 5.2 i stadgan, den nationella centralbanken i den berörda deltagande medlemsstaten, ha rätt att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifterna och att inhämta dem. Skulle de statistiska uppgifterna däremot vara nödvändiga för att visa att kraven på minimireserver efterlevs, skall verifikationen utföras i överensstämmelse med artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver ( 10 ). Rätten att verifiera statistiska uppgifter och inhämta sådana skall omfatta rätten att

a) begära att dokument överlämnas,

b) granska uppgiftslämnarens räkenskaper och register,

c) ta kopior av eller göra utdrag ur sådana räkenskaper och register, och

d) begära skriftliga eller muntliga förklaringar.

2.  ECB eller den behöriga nationella centralbanken skall skriftligen meddela uppgiftslämnaren sitt beslut om verifikation av de statistiska uppgifterna eller om inhämtning; beslutet skall också ange tidsgränsen för efterkommande av verifikationskravet, de sanktioner som tillämpas i händelse av att kraven ej följs samt rätten till överprövning. ECB och den berörda nationella centralbanken skall underrätta varandra innan de begär sådana verifikationer.

3.  För verifikation och inhämtning av statistiska uppgifter skall nationella förfaranden följas. Kostnaderna för förfarandet skall bäras av den berörda uppgiftslämnaren om det slås fast att uppgiftslämnaren har brutit mot kraven på rapportering av statistiska uppgifter.

4.  ECB får utfärda förordningar som specificerar villkoren för att rätten att verifiera eller inhämta statistiska uppgifter skall få utövas.

5.  Inom ramen för sin behörighet skall deltagande medlemsstaters nationella myndigheter ge nödvändigt bistånd till ECB och de nationella centralbankerna vid utövandet av de befogenheter som föreskrivs i denna artikel.

6.  När en uppgiftslämnare motsätter sig eller hindrar verifikationsprocessen eller inhämtningen av de begärda statistiska uppgifterna, skall den deltagande medlemsstat i vilken uppgiftslämnarens lokaler är belägna ge nödvändigt bistånd, däribland tillförsäkra ECB eller den nationella centralbanken tillträde till uppgiftslämnarens lokaler för att de rättigheter som nämns i punkt 1 skall kunna utövas.

Artikel 7

Sanktioner

1.  ECB skall ha rätt att förelägga de sanktioner som återfinns i denna artikel mot de uppgiftslämnare som har sin hemvist i den deltagande medlemsstaten och som inte efterlever kraven i denna förordning eller i ECB:s förordningar eller beslut om utformning och fastställande av ECB:s rapporteringskrav ifråga om statistiska uppgifter.

2.  Skyldigheten att överlämna vissa statistiska uppgifter till ECB eller till de nationella centralbankerna skall anses ha åsidosatts om

a) inga statistiska uppgifter erhålls av ECB eller den nationella centralbanken inom utsatt tid, eller

b) de statistiska uppgifterna är oriktiga, ofullständiga eller har en form som inte överensstämmer med kraven.

3.  Skyldigheten att tillåta ECB och de nationella centralbankerna att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifter som uppgiftslämnarna översänder till ECB eller den nationella centralbanken skall anses ha åsidosatts närhelst en uppgiftslämnare hindrar denna verksamhet. Sådana hinder omfattar, men är inte begränsade till, undanröjande av dokument och att ECB eller den nationella centralbanken nekas sådant fysiskt tillträde, vilket är nödvändigt för dem för utförandet av verifikationen eller inhämtningen.

4.  ECB kan införa sanktioner enligt följande:

a) Vid åsidosättande som det definieras i punkt 2 a, vite som inte överstiger 10 000 euro per dag, totalt inte överstigande 100 000 euro.

b) Vid åsidosättande som det definieras i punkt 2 b, böter inte överstigande 200 000 euro.

c) Vid åsidosättande som det definieras i punkt 3, böter inte överstigande 200 000 euro.

5.  Sanktionerna i punkt 4 i denna förordning gäller utöver uppgiftslämnarens skyldighet att bära kostnaderna för verifikation och inhämtning enligt artikel 6.3.

6.  Vid utövandet av de befogenheter som föreskrivs i denna artikel skall ECB agera i överensstämmelse med de principer och förfaranden som anges i förordning (EG) nr 2532/98.

▼M1

Artikel 8

Skydd och användning av konfidentiella statistiska uppgifter som samlats in av ECBS

Följande regler ska gälla för att förhindra otillåten användning och olagligt röjande av konfidentiella statistiska uppgifter som uppgiftslämnaren eller annan juridisk eller fysisk person, enhet eller filial har lämnat till en medlem av ECBS eller som överförts inom ECBS.

1. ECBS ska använda konfidentiella statistiska uppgifter uteslutande för fullgörandet av ECBS uppgifter, utom i följande situationer:

a) Om uppgiftslämnaren eller annan juridisk eller fysisk person, enhet eller filial som kan identifieras, uttryckligen har givit sitt samtycke till att nämnda statistiska uppgifter får användas för andra ändamål.

b) Överföring till ESS-medlemmar i enlighet med artikel 8a.1.

c) För att ge vetenskapliga forskningsorgan tillgång till konfidentiella statistiska uppgifter som inte medger direkt identifiering, förutsatt att samtycke från den myndighet som tillhandahöll uppgifterna uttryckligen givits i förväg.

▼M2

d) När det gäller ECB och nationella centralbanker, om de ifrågavarande statistiska uppgifterna används inom tillsynsverksamheten.

▼M2

e) När det gäller nationella centralbanker i enlighet med artikel 14.4 i stadgan, för att utföra andra uppgifter än de som nämns i stadgan.

▼M1

2. Uppgiftslämnare ska underrättas om till vilken statistisk eller annan administrativ användning som de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas. Uppgiftslämnare ska ha rätt att erhålla information om den rättsliga grunden för överförandet och de skyddsåtgärder som tillämpas.

3. ECBS-medlemmar ska vidta alla nödvändiga regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter. ECB ska utforma gemensamma regler och tillämpa minimistandarder för att förhindra olagligt röjande och otillåten användning av konfidentiella statistiska uppgifter.

4. Överföring av konfidentiella statistiska uppgifter inom ECBS som har samlats in i enlighet med artikel 5 i stadgan ska ske

▼M2

a) i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att ECBS uppgifter enligt fördraget eller uppgifter inom tillsynsområdet som tilldelats ECBS-medlemmar ska kunna utföras, eller

▼M1

b) under förutsättning att ett sådant överförande är nödvändigt för effektiv utveckling, produktion eller spridning av statistik enligt artikel 5 i stadgan eller för att förbättra dess kvalitet.

▼M2

4a. ECBS får överföra insynsskyddade statistiska uppgifter till myndigheter eller organ i medlemsstaterna och unionen med ansvar för tillsynen över finansinstitut, marknader och infrastruktur eller det finansiella systemets stabilitet i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt samt till Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) endast i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att utföra deras respektive uppgifter. Myndigheter eller organ som tar emot insynsskyddade statistiska uppgifter ska vidta de regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att fysiskt och logiskt skydda insynsskyddade statistiska uppgifter. All ytterligare överföring därefter ska vara nödvändig för utförandet av dessa uppgifter och ska uttryckligen godkännas av den ECBS-medlem som samlat in de insynsskyddade statistiska uppgifterna. Sådant tillstånd ska inte krävas för ytterligare överföring från ESM-medlemmar till nationella parlament i den utsträckning som krävs enligt nationell lagstiftning, under förutsättning att ESM-medlemmen i fråga har samrått med ECBS-medlemmen före överföringen och att medlemsstaten i alla händelser har vidtagit alla de regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att fysiskt och logiskt skydda insynsskyddade statistiska uppgifter i enlighet med denna förordning. Vid överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter i enlighet med denna punkt ska ECBS vidta alla de regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att fysiskt och logiskt skydda insynsskyddade statistiska uppgifter i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

▼M1

5. ECB får besluta att, inom ECBS, i den utsträckning och på den detaljnivå som behövs, samla in och överföra konfidentiella uppgifter som ursprungligen samlats in för något annat ändamål än vad som framgår av artikel 5 i stadgan, förutsatt att detta är nödvändigt för att effektivt utveckla eller producera statistik eller för att höja statistikens kvalitet och att statistiken är nödvändig för att utföra ECBS uppgifter enligt fördraget.

6. Utbyte av konfidentiella statistiska uppgifter får ske inom ECBS i enlighet med punkterna 1 c och 2 för att ge forskare tillgång till sådana uppgifter.

7. Statistiska uppgifter från källor som i enlighet med nationell lagstiftning är offentliga ska inte anses vara konfidentiella.

8. Medlemsstaterna och ECB ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter, inbegripet införandet av lämpliga verkställighetsåtgärder vid överträdelse.

Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar särskilda nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser om överföring av andra typer av uppgifter än konfidentiella statistiska uppgifter till ECB, och ska inte tillämpas på konfidentiella statistiska uppgifter som ursprungligen överförts mellan en ESS-myndighet och en ECBS-medlem, för vilka artikel 8a ska vara tillämplig.

Denna artikel ska inte hindra att konfidentiella statistiska uppgifter som samlats in för andra syften än – eller utöver – dem som krävs för ECB:s statistikrapportering används för att uppfylla dessa andra syften.

▼M1

Artikel 8a

Utbyte av konfidentiella statistiska uppgifter mellan ECBS och ESS

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om utbyte av andra uppgifter än sådana konfidentiella statistiska uppgifter som omfattas av denna förordning, får överföring av konfidentiella statistiska uppgifter mellan en ECBS-medlem som samlat in uppgifterna och en ESS-myndighet ske om överföringen är nödvändig för att effektivt utveckla, producera eller sprida europeisk statistik eller för att höja dess kvalitet inom ESS och ECBS respektive behörighetsområden och denna nödvändighet har påvisats.

2.  All överföring utöver den första överföringen måste uttryckligen godkännas av den myndighet som samlat in uppgifterna.

3.  Konfidentiella statistiska uppgifter som överförs mellan en ESS-myndighet och en ECBS-medlem ska inte användas för andra ändamål än rent statistiska, t.ex. administrativa eller skattemässiga ändamål, rättsliga förfaranden eller de ändamål som avses i artiklarna 6 och 7.

4.  Statistiska uppgifter som ECBS-medlemmar får från ESS-myndigheter och som erhållits från källor som är lagligt tillgängliga för allmänheten och som förblir tillgängliga för allmänheten enligt nationell lagstiftning ska inte anses vara konfidentiella när det gäller spridning av statistik som härrör från dessa statistiska uppgifter.

5.  Inom sina respektive behörighetsområden ska ECBS medlemmar vidta alla regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter (statistisk röjandekontroll) som ESS-myndigheterna lämnat.

6.  Konfidentiella statistiska uppgifter som ESS-myndigheterna lämnat ska endast vara tillgängliga för personal som arbetar med statistikverksamhet inom sitt särskilda arbetsområde. Dessa personer ska uteslutande använda uppgifterna för statistiska ändamål. De ska omfattas av denna restriktion även när deras anställning har upphört.

7.  Medlemsstaterna och ECB ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och besluta om sanktioner mot alla överträdelser av skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter som ESS-myndigheterna har lämnat.

Artikel 8b

Rapport om skyddet av konfidentiella uppgifter

ECB ska årligen publicera en rapport om de åtgärder som har vidtagits för att skydda de konfidentiella uppgifter som avses i artiklarna 8 och 8a.

Artikel 8c

Skyddet av konfidentiella personuppgifter

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ( 11 ) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter ( 12 ).

Artikel 8d

Tillgång till administrativa register

För att minska uppgiftslämnarnas börda ska de nationella centralbankerna och ECB ha tillgång till relevanta källor med administrativa uppgifter inom sina respektive system för offentlig förvaltning, i den mån dessa uppgifter är nödvändiga för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik.

Varje medlemsstat och ECB ska inom sina respektive behörighetsområden vid behov fastställa vilka praktiska arrangemang och villkor som ska gälla för att få faktisk tillgång till uppgifterna.

ECBS ska använda dessa uppgifter uteslutande för statistiska ändamål.

▼B

Artikel 9

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5, artikel 6.4 och artikel 8.9 skall tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft. övriga artiklar skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1 —————( 1 ) EGT C 246, 6.8.1998, s. 12.

( 2 ) EGT C 328, 26.10.1998.

( 3 ) Yttrandet avgivet den 8 oktober 1998 (ännu inte offentliggjort i EGT).

( 4 ) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

( 5 ) Se sida 4 i denna tidning.

( 6 ) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 7 ) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 8 ) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

( 9 ) EUT L 87, 31.3.2009, s. 164

( 10 ) Se sida 1 i denna tidning.

( 11 ) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 12 ) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Top