EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996R2271-20180807

Consolidated text: Rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07

01996R2271 — SV — 07.08.2018 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2271/96

av den 22 november 1996

om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning

(EGT L 309 29.11.1996, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 807/2003 av den 14 april 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 37/2014 av den 15 januari 2014

  L 18

1

21.1.2014

►M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1100 av den 6 juni 2018

  L 199I

1

7.8.2018


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 179, 8.7.1997, s.  10  (2271/1996)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2271/96

av den 22 november 1996

om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftningArtikel 1

Den här förordningen tillhandahåller skydd mot och motverkar effekterna av extraterritoriell tillämpning av de lagar som anges i bilagan till den här förordningen, inklusive förordningar och andra rättsakter, och av åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning, när en sådan tillämpning påverkar intressena hos de personer som avses i artikel 11 och som ägnar sig åt internationell handel och/eller kapitalrörelser och därmed sammanhängande kommersiell verksamhet mellan gemenskapen och tredje land.

▼M2

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 11a för att i bilagan till denna förordning lägga till lagar, förordningar och andra rättsakter som antagits av tredjeländer och som har extraterritoriell tillämpning och negativa effekter på unionens intressen samt på de fysiska och juridiska personers intressen, vilka utövar sina rättigheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och ta bort lagar, förordningar eller andra rättsakter när de inte längre har en sådan effekt.

▼B

Artikel 2

Om de ekonomiska och/eller finansiella intressena hos någon person som avses i artikel 11 direkt eller indirekt påverkas av de lagar som anges i bilagan eller av åtgärder som grundar sig på eller är en följd av dessa, skall den personen informera kommissionen om detta inom 30 dagar från det datum då den erhöll sådan information. I den omfattning som en juridisk persons intressen påverkas, skall denna skyldighet åligga direktörer, företagsledare och andra personer i företagsledande ställning ( 1 ).

På begäran av kommissionen skall en sådan person lämna all information som är relevant för den här förordningens syften i enlighet med kommissionens begäran inom 30 dagar från det datum då informationen begärdes.

All information skall överlämnas till kommissionen antingen direkt eller genom medlemsstaternas behöriga myndigheter. Om informationen överlämnas direkt till kommissionen skall kommissionen omedelbart informera behöriga myndigheter i den medlemsstat där uppgiftslämnaren har sin hemvist eller är registrerad.

Artikel 3

Information som tillhandahålls i enlighet med artikel 2 får endast användas för de syften för vilka den tillhandahölls.

Information som är av förtrolig art eller som tillhandahålls förtroligt skall omfattas av tystnadsplikt. Kommissionen får inte lämna ut sådan information utan uttryckligt tillstånd från den person som har tillhandahållit den.

Sådan information får vidarebefordras när kommissionen är skyldig eller bemyndigad att göra det, särskilt i samband med rättsliga förfaranden. Vid sådan vidarebefordran skall hänsyn tas till den berörda personens berättigade intresse av att hans eller hennes affärshemligheter inte röjs.

Den här artikeln hindrar inte kommissionen från att lämna ut allmän information. Sådant utlämnande får däremot inte tillåtas om det är oförenligt med informationens ursprungliga syfte.

I händelse av överträdelse av sekretessen skall den som tillhandahållit informationen ha rätt att få denna förstörd, lämnad utan avseende eller rättad, allt efter omständigheterna.

Artikel 4

Sådana domar respektive beslut som meddelas av domstolar eller av administrativa myndigheter som är belägna utanför gemenskapen, och som direkt eller indirekt ger effekt åt de lagar, som anges i bilagan, och de åtgärder, som grundar sig på eller följer av dessa, får varken erkännas eller vara verkställbara på något sätt.

Artikel 5

Ingen av de personer som avses i artikel 11 får, direkt eller genom ett dotterbolag eller någon annan mellanhand, aktivt eller genom medveten underlåtenhet, uppfylla sådana krav eller förbud, inklusive framställningar från utländska domstolar, som grundar sig på eller direkt eller indirekt är en följd av de lagar som anges i bilagan eller av åtgärder som grundar sig på eller följer av dem.

I enlighet med de förfaranden som avses i artiklarna 7 och 8 kan personer få tillstånd till fullständig eller delvis uppfyllelse av krav eller förbud i den mån bristande uppfyllelse allvarligt skulle skada deras eller gemenskapens intressen. Kriterierna för tillämpning av denna bestämmelse skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 8. När det finns tillräckliga bevis för att bristande uppfyllelse skulle kunna orsaka en fysisk eller juridisk person allvarlig skada, skall kommissionen snarast till den kommitté som avses i artikel 8 överlämna ett förslag till lämpliga åtgärder som skall vidtas enligt förordningens bestämmelser.

Artikel 6

Varje person som avses i artikel 11 och som ägnar sig åt sådan verksamhet som avses i artikel 1 skall ha rätt till ersättning för all slags skada, inklusive kostnader av rättslig natur, som vållats den personen genom tillämpning av de lagar som anges i bilagan eller av åtgärder som grundar sig på eller följer av dem.

Sådan ersättning kan erhållas från fysiska eller juridiska personer eller andra enheter som vållar skadan eller från någon person som företräder dessa eller är mellanhand.

Brysselkonventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område skall gälla för talan som förs och domar som meddelas enligt den här artikeln. Ersättning kan erhållas på grundval av bestämmelserna i avsnitten 2 till 6 i avdelning II i den konventionen och, i enlighet med artikel 57.3 i den konventionen, genom rättsliga förfaranden inför domstolarna i någon medlemsstat där den personen, enheten, företrädaren eller mellanhanden har tillgångar.

Utan att åsidosätta andra tillgängliga metoder och i enlighet med tillämplig lag kan ersättningen ges i form av beslag och försäljning av de tillgångar som innehas av dessa personer, enheter, företrädare för någon av dessa eller mellanhänder inom gemenskapen, inklusive andelar som innehas i en juridisk person som har registrerats inom gemenskapen.

Artikel 7

För tillämpning av den här förordningen skall kommissionen

a) omedelbart och utförligt informera Europaparlamentet och rådet om effekterna av de lagar, förordningar och andra rättsakter och därav följande åtgärder som nämns i artikel 1 på grundval av den information kommissionen erhåller enligt den här förordningen och regelbundet offentliggöra en utförlig rapport om detta,

b) bevilja tillstånd enligt de villkor som anges i artikel 5, och, när den bestämmer tidsgränserna inom vilka kommittén skall yttra sig, i full omfattning beakta de tidsgränser som måste iakttas av de personer som måste ha tillstånd,

▼M2 —————

▼B

d) i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra meddelanden om de domar och beslut som artiklarna 4 och 6 är tillämpliga på,

e) i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra namnen på och adresserna till medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt artikel 2.

▼M2

Artikel 8

1.  Vid tillämpning av artikel 7 b ska kommissionen biträdas av kommittén för extraterritoriell lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i punkt 2 i denna artikel. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 ( 2 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

▼B

Artikel 9

Varje medlemsstat skall fastställa påföljderna för eventuella överträdelser av relevanta bestämmelser i denna förordning. Dessa påföljder måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 10

Kommissionen och medlemsstaterna skall underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt den här förordningen och till varandra överlämna all annan relevant information som gäller denna förordning.

Artikel 11

Denna förordning skall tillämpas på

1. alla fysiska personer som har hemvist i gemenskapen ( 3 ) och är medborgare i en medlemsstat,

2. alla juridiska personer som är registrerade inom gemenskapen,

3. alla fysiska och juridiska personer som avses i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 4055/86 ( 4 ),

4. alla andra fysiska personer som har hemvist inom gemenskapen såvida inte denna person befinner sig i det land i vilket han är medborgare,

5. alla andra fysiska personer inom gemenskapens territorium, inklusive dess territorialvatten och luftrum och ombord på alla luftfartyg eller fartyg under en medlemsstats jurisdiktion eller kontroll, när dessa personer utövar förvärvsverksamhet.

▼M2

Artikel 11a

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 1 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med fyra månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

▼B

Artikel 12

Den här förordningen träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den här förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M3
BILAGA

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH ANDRA RÄTTSAKTER

Anm.: Huvudbestämmelserna i de akter som anges i denna bilaga sammanfattas endast i informationssyfte. En fullständig översikt över bestämmelserna och deras exakta innehåll återfinns i de relevanta akterna.

LAND: AMERIKAS FÖRENTA STATER

LAGAR

1.    ”National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993”, avdelning XVII ”Cuban Democracy Act of 1992”, avsnitten 1704 och 1706

Föreskrivna krav:

Kraven framgår av avdelning I i ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, se nedan.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Eventuellt skadeståndsansvar framgår nu av ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, se nedan.

2.    ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”

Avdelning I

Föreskrivna krav:

Efterlevnad av Förenta staternas ekonomiska och finansiella embargo mot Kuba bland annat genom att inte till Förenta staterna exportera några varor eller tjänster som är av kubanskt ursprung eller som innehåller material eller varor av kubanskt ursprung vare sig direkt eller via tredje land, handla med varor som är eller har befunnit sig i Kuba eller transporterats från eller genom Kuba, till Förenta staterna återexportera socker av kubanskt ursprung utan att anmäla om detta sker genom den behöriga nationella myndigheten i exportlandet eller till Förenta staterna importera sockerprodukter utan att ha försäkrat sig om att dessa produkter inte är kubanska produkter, samt genom att frysa kubanska tillgångar och ekonomiska transaktioner som rör Kuba.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Förbud mot lastning och lossning från fartyg överallt inom Förenta staterna liksom mot att anlöpa amerikansk hamn, stopp för import av varor och tjänster av kubanskt ursprung och för import till Kuba av varor och tjänster av amerikanskt ursprung, spärr av alla ekonomiska transaktioner som rör Kuba.

Avdelningarna III och IV:

Föreskrivna krav:

Att inte längre bedriva handel med egendom som tidigare tillhört amerikaner (inbegripet kubaner som har amerikanskt medborgarskap) och som har exproprierats av den kubanska regimen. (”Handel” innefattar användning, försäljning, överföring, kontroll, förvaltning och andra verksamheter till en persons fördel).

Möjlig skada för EU:s intressen:

Rättsliga förfaranden i Förenta staterna som grundar sig på redan uppkommet skadeståndsansvar i förhållande till medborgare eller företag inom EU som är engagerade i handel, vilket kan leda till domar/beslut att betala (flerdubbla) skadestånd till den amerikanska parten. Vägrad inresa till Förenta staterna för personer som är engagerade i handel, inbegripet äkta makar, omyndiga barn och deras ombud.

3.    ”Iran Sanctions Act of 1996”

Föreskrivna krav:

Att inte medvetet göra följande:

i) Under en period av tolv månader göra investeringar i Iran till ett värde av 20 miljoner US-dollar eller mer, vilka direkt och i betydande grad bidrar till att öka Irans förmåga att utveckla sina petroleumtillgångar.

ii) Tillhandahålla Iran varor, tjänster eller andra typer av stöd till ett enskilt värde av 1 miljon US-dollar eller mer, eller till ett sammanlagt värde av 5 miljoner US-dollar eller mer under en period av tolv månader, vilka direkt och i betydande grad kan underlätta upprätthållande eller utvidgning av Irans inhemska produktion av raffinerade petroleumprodukter eller dess förmåga att utveckla petroleumtillgångarna i Iran.

iii) Tillhandahålla Iran varor, tjänster eller andra typer av stöd till ett enskilt värde av 250 000  US-dollar eller mer, eller till ett sammanlagt värde av 1 miljon US-dollar eller mer under en period av tolv månader, vilka direkt och i betydande grad kan bidra till upprätthållande eller utvidgning av Irans inhemska produktion av petrokemiska produkter.

iv) Tillhandahålla Iran a) raffinerade petroleumprodukter eller b) varor, tjänster eller andra typer av stöd som direkt och i betydande grad kan bidra till att förbättra Irans förmåga att importera raffinerade petroleumprodukter, till ett enskilt värde av 1 miljon US-dollar eller mer, eller till ett sammanlagt värde av 5 miljoner US-dollar eller mer under en period av tolv månader.

v) Delta i ett samriskföretag för utveckling av petroleumtillgångar utanför Iran, vilket etableras den 1 januari 2002 eller senare, och i vilket Iran eller den iranska regeringen har särskilda intressen.

vi) Delta i transport av råolja från Iran eller dölja att last som består av råolja och raffinerade petroleumprodukter har iranskt ursprung.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Åtgärder för att begränsa importen till Förenta staterna eller amerikansk upphandling, förbud mot att utses till primary dealer eller repository i såvitt avser amerikanska statsmedel, vägrad tillgång till lån från amerikanska finansinstitut eller överföringar via sådana institut, förbud mot transaktioner i utländsk valuta under Förenta staternas jurisdiktion, exportrestriktioner från Förenta staternas sida, förbud mot egendomstransaktioner under Förenta staternas jurisdiktion, vägrat understöd från EXIM-banken samt lossnings- och anlöpsrestriktioner för fartyg.

4.    ”Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012”

Föreskrivna krav:

Att inte medvetet göra följande:

i) Tillhandahålla betydande stöd, inbegripet genom att underlätta omfattande finansiella transaktioner, eller varor eller tjänster, till vissa personer som är verksamma i hamnar eller energi-, transport- eller varvssektorerna i Iran eller en iransk person som ingår i förteckningen över särskilt angivna medborgare och spärrade personer, eller på dessa personers vägnar.

ii) Bedriva handel med Iran med betydande varor och tjänster som används i samband med energi-, transport- eller varvssektorerna i Iran.

iii) Köpa petroleum och petroleumprodukter från Iran och genomföra finansiella transaktioner i samband med dem, under särskilda omständigheter.

iv) Utföra eller underlätta transaktioner för handel med naturgas till eller från Iran (gäller utländska finansinstitut).

v) Bedriva handel med Iran med ädelmetaller, grafit, råmetaller, icke slutligt förädlade metaller eller programvara som kan användas i särskilda sektorer eller involvera vissa personer; ej heller underlätta en omfattande finansiell transaktion i samband med sådan handel.

vi) Tillhandahålla teckningstjänster, försäkring och återförsäkring i anknytning till särskild verksamhet, inbegripet men inte begränsat till sådan som anges i punkt i) och ii), eller till särskilda kategorier av personer.

Vissa undantag gäller, beroende på typen av handel eller transaktion och nivån av tillbörlig aktsamhet som tillämpas.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Åtgärder för att begränsa importen till Förenta staterna eller amerikansk upphandling, förbud mot att utses till primary dealer eller repository i såvitt avser amerikanska statsmedel, vägrad tillgång till lån från amerikanska finansinstitut eller överföringar via sådana institut, förbud mot transaktioner i utländsk valuta under Förenta staternas jurisdiktion, exportrestriktioner från Förenta staternas sida, förbud mot egendomstransaktioner under Förenta staternas jurisdiktion, vägrat understöd från EXIM-banken samt förbud och begränsningar av öppning och upprätthållande av korrespondentkonton i Förenta staterna.

5.    ”National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012”

Föreskrivna krav:

Att inte medvetet utföra eller underlätta en omfattande finansiell transaktion med Irans centralbank eller något annat angivet iranskt finansinstitut (gäller utländska finansinstitut).

Undantag för transaktioner som rör livsmedel och läkemedel samt för petroleumrelaterade transaktioner under vissa omständigheter.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Civil- och straffrättsliga följder, förbud och begränsningar av öppning och upprätthållande av korrespondentkonton i Förenta staterna.

6.    ”Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012”

Föreskrivna krav:

Att inte medvetet göra följande:

i) Tillhandahålla teckningstjänster, försäkring eller återförsäkring till vissa iranska personer.

ii) Underlätta emission av iransk statsskuld, eller skuld för enheter som kontrolleras av Iran.

iii) Direkt eller indirekt delta i någon transaktion som är förbjuden enligt amerikansk lagstiftning tillsammans med Irans regering eller någon person som omfattas av den iranska regeringens jurisdiktion (gäller för utländska dotterbolag som ägs eller kontrolleras av amerikaner).

iv) Tillhandahålla specialiserade finansiella kommunikationstjänster till, eller möjliggöra eller underlätta direkt eller indirekt åtkomst till sådana kommunikationstjänster för, Irans centralbank eller ett finansinstitut vars fastighetsintressen har spärrats i samband med Irans spridningsverksamhet.

När det gäller i) medges undantag för tillhandahållande av humanitärt bistånd, livsmedel och läkemedel, beroende på nivån av tillbörlig aktsamhet som tillämpas.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Åtgärder för att begränsa importen till Förenta staterna eller amerikansk upphandling, förbud mot att utses till primary dealer eller repository i såvitt avser amerikanska statsmedel, vägrad tillgång till lån från amerikanska finansinstitut eller överföringar via sådana institut, förbud mot transaktioner i utländsk valuta under Förenta staternas jurisdiktion, exportrestriktioner från Förenta staternas sida, förbud mot egendomstransaktioner under Förenta staternas jurisdiktion, vägrat understöd från EXIM-banken samt förbud och begränsningar av öppning och upprätthållande av korrespondentkonton i Förenta staterna.

LAGRUM

”Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Föreskrivna krav:

Att inte återexportera varor, teknik eller tjänster som a) har exporterats från Förenta staterna och b) är föremål för exportkontrollregler i Förenta staterna, om exporten görs i vetskap om att den är ämnad specifikt för Iran eller den iranska regeringen, eller det finns anledning att ha sådan vetskap.

Varor som väsentligen omvandlas till en utländsktillverkad produkt utanför Förenta staterna och varor som ingår i en sådan produkt men står för mindre än 10 % av dess värde omfattas inte av förbudet.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Åläggande av civilrättsliga påföljder, böter och fängelsestraff.

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) kap. V (7–1-95 edition) del 515 – Cuban Assets Control Regulations, avsnitt B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) och G (Penalties)

Föreskrivna krav:

Förbuden framgår av avdelning I i ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, se ovan. Dessutom krävs licens och/eller tillstånd för ekonomisk verksamhet som rör Kuba.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Böter, konfiskation eller fängelsestraff i händelse av överträdelse.( 1 ) Informationen skall sändas till följande adress: Europeiska kommissionen, Generaldirektorat 1, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 BRYSSEL (fax: +32 2 295 65 05).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 3 ) För denna förordnings syften betyder ”som har hemvist i gemenskapen” att vederbörande lagligen har vistats inom gemenskapen under minst sex månader under den tolvmånadersperiod som omedelbart föregår den dag då enligt denna förordning en skyldighet uppkommer eller en rättighet utövas.

( 4 ) Rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land (EGT nr L 378, 31.12.1986, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3573/90 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 16).

Top