Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0098-20131204

Rådets direktiv nr 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/2013-12-04

1996L0098 — SV — 04.12.2013 — 011.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV nr 96/98/EG

av den 20 december 1996

om marin utrustning

(EGT L 046, 17.2.1997, p.25)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/85/EG Text av betydelse för EES av den 11 november 1998

  L 315

14

25.11.1998

 M2

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/53/EG Text av betydelse för EES av den 10 juli 2001

  L 204

1

28.7.2001

 M3

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/75/EG Text av betydelse för EES av den 2 september 2002

  L 254

1

23.9.2002

►M4

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/84/EG Text av betydelse för EES av den 5 november 2002

  L 324

53

29.11.2002

 M5

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/67/EG Text av betydelse för EES av den 30 juni 2008

  L 171

16

1.7.2008

 M6

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/26/EG Text av betydelse för EES av den 6 april 2009

  L 113

1

6.5.2009

►M7

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 596/2009 av den 18 juni 2009

  L 188

14

18.7.2009

 M8

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/68/EU Text av betydelse för EES av den 22 oktober 2010

  L 305

1

20.11.2010

 M9

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/75/EU Text av betydelse för EES av den 2 september 2011

  L 239

1

15.9.2011

 M10

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/32/EU Text av betydelse för EES av den 25 oktober 2012

  L 312

1

10.11.2012

►M11

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/52/EU Text av betydelse för EES av den 30 oktober 2013

  L 304

1

14.11.2013
▼B

RÅDETS DIREKTIV nr 96/98/EG

av den 20 december 1996

om marin utrustningEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 2 ),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet ( 3 ), och

med beaktande av följande:

1.

Som ett led i den gemensamma transportpolitiken är det nödvändigt att fastställa ytterligare åtgärder för att säkerställa säkerheten vid transporter till sjöss.

2.

Sjöolyckor ger upphov till allvarlig oro från gemenskapen, särskilt sådana som kräver människoliv och orsakar förorening av medlemsstaternas hav och kuster.

3.

Gemensamma standarder som säkerställer hög funktionssäkerhet hos den utrustning som finns ombord kan effektivt minska risken för olyckor till sjöss. Provningsstandarder och provningsmetoder kan i hög grad inverka på hur utrustningen fungerar i framtiden.

4.

Enligt internationella konventioner är det flaggstaterna som skall se till att utrustningen ombord uppfyller vissa säkerhetskrav och utfärda tillämpliga certifikat. Provningsstandarder för vissa slag av marin utrustning har därför utvecklats av de internationella standardiseringsorganen och av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). När de internationella standarderna införs genom de nationella provningsstandarderna ges utrymme för egen tolkning av de certifierande myndigheterna, vilkas kompetens och erfarenhet kan variera. Detta leder till skilda säkerhetsnivåer för produkter som de behöriga nationella myndigheterna har certifierat och intygat att de uppfyller tillämpliga internationella säkerhetsstandarder och till en stark ovilja hos medlemsstaterna att utan vidare kontroll godta att fartyg som seglar under deras flagg har sådan utrustning ombord som godkänts av en annan medlemsstat.

5.

Det är nödvändigt att fastställa gemensamma regler för att avhjälpa skillnader vid genomförandet av internationella standarder. Sådana gemensamma bestämmelser kommer att leda till att onödiga kostnader och administrativa förfaranden i samband med godkännande av utrustningen elimineras, att verksamhetsvillkoren och konkurrenssituationen för gemenskapens sjöfart förbättras samt att tekniska handelshinder undanröjs med hjälp av den överensstämmelsemärkning som anbringats på utrustningen.

6.

I sin resolution av den 8 juni 1993 om en gemensam sjösäkerhetspolitik ( 4 ) yrkade rådet på att kommissionen skulle lägga fram förslag till att harmonisera genomförandet av IMO-standarderna och förfarandena för godkännande av marin utrustning.

7.

Åtgärder på gemenskapsnivå är det enda möjliga sättet att uppnå sådan harmonisering, eftersom medlemstaterna när de agerar självständigt eller via internationella organisationer inte kan upprätta samma säkerhetsnivå för utrustningens funktion.

8.

Ett rådsdirektiv är den lämpliga rättsakten eftersom det erbjuder en ram för enhetlig och obligatorisk tillämpning av internationella provningsstandarder av medlemsstaterna.

9.

Det är lämpligt att i första hand inrikta sig på sådan utrustning som enligt de huvudsakliga internationella konventionerna måste finnas ombord och vara godkänd av nationella administrationer i enlighet med de säkerhetsstandarder som fastställs i internationella konventioner eller resolutioner.

10.

Det finns flera direktiv som säkerställer den fria rörligheten för vissa produkter som bland annat skulle kunna användas som utrustning ombord men som inte rör medlemsstaternas certifiering av utrustning i enlighet med tillämpliga internationella konventioner; följaktligen skall utrustning som placeras ombord på fartyg regleras uteslutande av nya gemensamma regler.

11.

Nya provningsstandarder måste fastställas, helst på internationell nivå, för utrustning för vilken sådana standarder inte redan finns eller är tillräckligt detaljerade.

12.

Medlemsstaterna bör säkerställa att de anmälda organ som bedömer utrustningens överensstämmelse med provningsstandarderna är fristående, effektiva och har yrkeskompetens för att utföra sina uppgifter.

13.

Överensstämmelse med internationella provningsstandarder kan bäst påvisas genom förfaranden för bedömning av överensstämmelse enligt rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv ( 5 ).

14.

Detta direktiv innehåller ingenting som begränsar den rätt som internationella konventioner ger en flaggstats administration att utföra funktionsprov ombord på fartyg för vilka den har utfärdat säkerhetscertifikat, förutsatt att sådana prov inte innebär att förfarandena för bedömning av överensstämmelsen upprepas.

15.

Utrustning som omfattas av detta direktiv bör som en allmän regel förses med märkning som visar att den stämmer överens med kraven i detta direktiv.

16.

I vissa fall får medlemsstaterna vidta tillfälliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda användningen av utrustning som försetts med märkning om överensstämmelse.

17.

Användning av utrustning som inte är försedd med märkning om överensstämmelse får tillåtas i undantagsfall.

18.

En ändring av detta direktiv kräver ett förenklat förfarande med en föreskrivande kommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Detta direktiv har till syfte att öka säkerheten och förebygga föroreningar till sjöss genom enhetlig tillämpning av de tillämpliga internationella instrument som reglerar den utrustning som förtecknas i bilaga A och som är avsedd att placeras ombord på fartyg för vilka säkerhetscertifikat utfärdas av medlemsstaterna eller på deras vägnar i enlighet med internationella konventioner, samt att säkerställa den fria rörligheten för sådan utrustning inom gemenskapen.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

förfaranden för bedömning av överensstämmelse : de förfaranden som anges i artikel 10 och i bilaga B.

b)

utrustning : de föremål som räknas upp i bilagorna A.1 och A.2 och som måste placeras ombord på fartyg för användning i syfte att uppfylla de internationella instrumenten eller som frivilligt placeras ombord för användning, och för vilken det enligt internationella instrument krävs godkännande från flaggstatens administration.

▼M1

c)

radiokommunikationsutrustning : utrustning som krävs enligt kapitel IV i SOLAS-konventionen från 1974, ►M4  i gällande version ◄ , och tvåvägs VHF-radiotelefonapparater för livräddningsfarkoster enligt regel III/6.2.1 i samma konvention.

▼B

d)

internationella konventioner :

 1966 års internationella lastlinjekonvention (LL66),

 1972 års konvention om internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss (COLREG),

 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL), och

 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS),

samt därtill hörande protokoll och ändringar ►M4  , i gällande version ◄ .

e)

internationella instrument : tillämpliga internationella konventioner, tillämpliga resolutioner och cirkulär från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) samt tillämpliga internationella provningsstandarder.

f)

märkning : den symbol som avses i artikel 11 och som anges i bilaga D.

g)

anmält organ : organ som har utsetts av en medlemsstats behöriga nationella administration i enlighet med artikel 9.

h)

placerad ombord : utrustning som har installerats eller placerats ombord på ett fartyg.

i)

säkerhetscertifikat : de certifikat som utfärdas av medlemsstaterna eller på deras vägnar i enlighet med internationella konventioner.

j)

fartyg : fartyg som omfattas av internationella konventioner, med undantag av krigsfartyg.

k)

gemenskapsfartyg : fartyg för vilket säkerhetscertifikat utfärdas av medlemsstaterna eller på deras vägnar i enlighet med internationella konventioner. Denna definition skall inte inbegripa de fall då en medlemsstats administration utfärdar ett certifikat för ett fartyg på begäran av ett tredje lands administration.

l)

nytt fartyg :

fartyg som den dag detta direktiv träder i kraft eller senare kölsträcks eller befinner sig på ett motsvarande byggnadsstadium. I denna definition avses med ”motsvarande byggnadsstadium” det stadium vid vilket

i) byggandet av ett identifierbart fartyg påbörjas och

ii) hopsättningen av detta fartyg har påbörjats och omfattar minst 50 ton eller en procent av den beräknade massan av allt byggnadsmaterial, varvid den lägre massan skall gälla.

m)

existerande fartyg : fartyg som inte är ett nytt fartyg.

n)

provningsstandarder :

standarder som fastställts av

 Internationella sjöfartsorganisationen (IMO),

 Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO),

 Internationella eltekniska kommittén (IEC),

 Europeiska standardiseringskommittén (CEN),

 Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec), och

 Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI),

►M4  i gällande version ◄ , och faställda i enlighet med tillämpliga internationella konventioner och tillämpliga resolutioner och cirkulär från IMO, för att definiera metoderna för provning och provningsresultat, dock endast i den form, som anges i bilaga A.

o)

typgodkännande : de förfaranden för bedömning av utrustning som har tillverkats i enlighet med tillämpliga provningsstandarder och utfärdandet av intyg om detta.

Artikel 3

1.  Detta direktiv skall gälla för utrustning som är avsedd att användas ombord på

a) ett nytt gemenskapfartyg oavsett om fartyget när det byggs befinner sig inom gemenskapen eller inte,

b) ett existerande gemenskapsfartyg

 som tidigare inte hade sådan utrustning ombord, eller

 där den utrustning som redan fanns ombord på fartyget byts ut, utom när internationella konventioner tillåter något annat,

oavsett om fartyget när utrustningen placeras ombord befinner sig inom gemenskapen eller inte.

2.  Detta direktiv skall inte gälla för utrustning som, den dag detta direktiv träder i kraft, redan har placerats ombord på ett fartyg.

3.  Trots att den utrustning som avses i punkt 1 kan omfattas av andra direktiv än detta direktiv, för att fri rörlighet skall uppnås, och särskilt rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet ( 6 ) och 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning ( 7 ), skall denna utrustning omfattas av enbart det här direktivet och inte av något annat vad gäller fri rörlighet.

Artikel 4

Varje medlemsstat eller de organ som agerar på dess vägnar skall, när de utfärdar eller förnyar de tillämpliga säkerhetscertifikaten, se till att utrustningen ombord på de gemenskapsfartyg för vilka den utfärdat säkerhetscertifikaten uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 5

1.  Den utrustning som räknas upp i bilaga A.1 och som har placerats ombord på ett gemenskapsfartyg den dag eller efter den dag som anges i artikel 20.1 andra stycket, skall uppfylla de tillämpliga kraven i de internationella instrument som anges i nämnda bilaga.

2.  Utrustningens överensstämmelse med tillämpliga krav i internationella konventioner och tillämpliga resolutioner och cirkulär från Internationella sjöfartsorganisationen skall styrkas enbart enligt de tillämpliga provningsstandarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga A.1. För alla artiklar som förtecknas i bilaga A.1, för vilka både IEC:s och ETSI:s provningsstandarder anges, är dessa standarder alternativa och tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen får avgöra vilken av dem som skall användas.

3.  Den utrustning som räknas upp i bilaga A.1 och som har tillverkats före det datum som avses i punkt 1, får också släppas ut på marknaden och placeras ombord på gemenskapsfartyg för vilka certifikat utfärdas av en medlemsstat eller på dess vägnar i enlighet med de internationella konventionerna under en period av två år från ovan nämnda dag, om den är tillverkad enligt förfaranden för typgodkännanden som redan är i kraft inom den medlemsstatens territorium före dagen för antagandet av detta direktiv.

Artikel 6

1.  Medlemsstaterna får inte förbjuda att sådan utrustning som anges i bilaga A.1, och som är märkt eller av andra skäl uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, släpps ut på marknaden eller placeras ombord på ett gemenskapsfartyg och inte heller vägra att utfärda eller förnya säkerhetscertifikat för sådan utrustning.

2.  Ett radiotillståndsbevis skall utfärdas av den behöriga myndigheten i enlighet med det internationella radioreglementet innan det tillämpliga säkerhetscertifikatet utfärdas.

Artikel 7

1.  Efter detta direktivs ikraftträdande skall gemenskapen hos IMO eller de europeiska standardiseringsorganisationerna, beroende på situationen, ansöka om att standarder, inbegripet detaljerade provningsstandarder, skall fastställas för den utrustning som förtecknas i bilaga A.2.

2.  Den begäran som avses i punkt 1 skall göras

 av rådets ordförandeskap och av kommissionen, när den ges in till IMO,

 av kommissionen, i enlighet med rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter ( 8 ), när den inlämnas till de europeiska standardiseringsorganisationerna. De uppdrag som ges av kommissionen skall syfta till att utveckla internationella standarder genom samarbetsförfaranden mellan de europeiska organen och deras internationella motsvarigheter.

3.  Medlemsstaterna skall göra sitt yttersta för att säkerställa att de internationella organisationerna, inbegripet IMO, skyndsamt utvecklar dessa standarder.

4.  Kommissionen skall regelbundet följa och granska utvecklingen av provningsstandarderna.

▼M7

5.  Om de internationella organisationerna, inbegripet IMO, misslyckas med eller vägrar att, inom en rimlig tid, anta lämpliga provningsstandarder för en specifik utrustningsdetalj får standarder som grundar sig på de europeiska standardiseringsorganisationernas arbete antas. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

6.  När provningsstandarderna enligt punkt 1 eller 5 antas eller träder i kraft för en specifik utrustningsdetalj, får sådan utrustning överföras från bilaga A.2 till bilaga A.1. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

Bestämmelserna i artikel 5 ska gälla för den utrustningen från dagen för överföringen.

▼B

Artikel 8

1.  Om ett nytt fartyg, oberoende av vilken flagg det för, inte är registrerat i en medlemsstat men skall överföras till en medlemsstats register, skall den mottagande medlemsstaten vid överföringen inspektera fartyget för att kontrollera att utrustningens faktiska tillstånd överensstämmer med dess säkerhetscertifikat och antingen uppfyller detta direktiv och bär märkningen eller enligt administrationen i den medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt är likvärdig med utrustningen som är typgodkänd i enlighet med detta direktiv.

2.  Om utrustningen varken bär märkningen eller av administrationen anses uppfylla kraven, skall den bytas ut.

3.  Utrustning som enligt denna artikel bedöms vara likvärdig skall ges ett certifikat av medlemsstaten, vilket alltid skall åtfölja utrustningen och som skall innehålla flaggmedlemsstatens tillstånd att placera utrustningen ombord på fartyget och eventuella begränsningar eller bestämmelser som rör användningen av utrustningen.

4.  Vad beträffar radiokommunikationsutrustning skall flaggstatens administration kräva att sådan utrustning inte på ett otillbörligt sätt påverkar kraven på radiofrekvensspektrum.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om vilka organ de har utsett för de förfaranden som anges i artikel 10 tillsammans med de särskilda uppgifter som dessa anmälda organ har utsetts att utföra samt de identifikationsnummer som kommissionen i förväg har tilldelat dem. Varje organ skall till den medlemsstat som avser att anmäla det överlämna fullständig information om och bevis för att de kriterier som anges i bilaga C är uppfyllda.

2.  Medlemsstaterna skall minst vartannat år låta administrationen, eller ett opartiskt utomstående organ som utsetts av administrationen, genomföra en granskning av de arbetsuppgifter som de anmälda organen utför för dess räkning. Granskningen skall säkerställa att det anmälda organet fortfarande uppfyller de kriterier som anges i bilaga C.

3.  En medlemsstat som har utsett ett organ skall återkalla utnämningen om den finner att detta organ inte längre uppfyller kriterierna i bilaga C. Den skall omedelbart underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 10

1.  Förfarandet för bedömning av överensstämmelse vilket beskrivs i bilaga B skall vara följande:

i) EG-typkontroll (modul B) och, innan utrustningen släpps ut på marknaden och enligt det val som gjorts av tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen, bland de möjligheter som anges i bilaga A.1 skall all utrustning ha antingen

a) EG-försäkran om överensstämmelse med typ (modul C),

b) EG-försäkran om överensstämmelse med typ (kvalitetssäkring av tillverkning) (modul D),

c) EG-försäkran om överensstämmelse med typ (kvalitetssäkring av produkter) (modul E), eller

d) EG-försäkran om överensstämmelse med typ (produktverifikation) (modul F), eller

ii) fullständig EG-kvalitetssäkring (modul H).

2.  Försäkran om överensstämmelse med typ skall vara skriftlig och innehålla den information som anges i bilaga B.

3.  För utrustning som tillverkas individuellt eller i små kvantiteter och inte i serier eller i massproduktion får förfarandet för bedömning av överensstämmelse ske som EG-verifikation av enstaka objekt (modul G).

4.  Kommissionen skall föra en uppdaterad förteckning över godkänd utrustning och ansökningar som dragits tillbaka eller fått avslag och skall hålla den tillgänglig för berörda parter.

Artikel 11

1.  På utrustning enligt bilaga A.1 som uppfyller kraven i de tillämpliga internationella instrumenten och som tillverkas i enlighet med förfarandena för bedömning av överensstämmelse skall märkningen anbringas av tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen.

2.  Märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som har utfört bedömningen av överensstämmelse, om det organet medverkar i tillverkningskontrollfasen, samt de två sista siffrorna som motsvarar det år under vilket märkningen anbringas. Det anmälda organets identifikationsnummer skall anbringas på organets ansvar, antingen av organet självt eller av tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen.

3.  Utformningen av den märkning som skall användas anges i bilaga D.

4.  Märkning skall anbringas på utrustningen eller dess märkplåt så att den är synlig, lättläst och outplånlig under utrustningens hela förväntade livslängd. Om detta inte är möjligt eller inte är försvarligt med hänsyn till utrustningens beskaffenhet, skall den anbringas på produktens förpackning, på en etikett eller på ett informationsblad.

5.  Märken eller inskriptioner som kan vilseleda tredje man med avseende på innebörd eller grafisk utformning av den märkning som avses i detta direktiv får inte anbringas.

6.  Märkningen skall anbringas i tillverkningens slutfas.

Artikel 12

1.  Utan hinder av artikel 6 får medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att stickprovskontroller utförs på sådan märkt utrustning som finns på deras marknad och som ännu inte har placerats ombord, för att säkerställa att den överensstämmer med detta direktiv. Stickprovskontroller som inte föreskrivs i modulerna för bedömning av överensstämmelse i bilaga B skall utföras på medlemsstatens bekostnad.

2.  Utan hinder av artikel 6 och efter det att utrustning som uppfyller kraven i detta direktiv installerats ombord på ett gemenskapsfartyg, skall fartygets flaggstats administration tillåtas att bedöma den utrustningen om de internationella instrumenten kräver funktionsprov ombord under drift med hänsyn till säkerheten och/eller för att förebygga föroreningar och under förutsättning att proven inte innebär en upprepning av redan utförda förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Flaggstatens administration kan kräva att tillverkaren av utrustning, dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen eller den person som ansvarar för saluföringen av utrustningen inom gemenskapen tillhandahåller inspektions- eller provningsrapporterna.

Artikel 13

1.  Om en medlemsstat genom inspektion eller på annat sätt konstaterar att en utrustningsdetalj enligt bilaga A.1, trots att den bär märkningen och är korrekt installerad, underhållen och använd för avsett ändamål, kan äventyra hälsan och/eller säkerheten för besättningen, passagerarna eller, i förekommande fall, andra personer eller inverkar menligt på den marina miljön, skall den vidta alla lämpliga provisoriska åtgärder för att återkalla denna utrustningsdetalj från marknaden eller förbjuda eller begränsa att den släpps ut på marknaden eller används ombord på fartyg för vilka den utfärdar säkerhetscertifikat. Medlemsstaten skall genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om denna åtgärd och ange skälen för sitt beslut och särskilt om den bristande överensstämmelsen med detta direktiv beror på

a) att bestämmelserna i artikel 5.1 och 5.2 inte har följts,

b) att provningsstandarderna enligt artikel 5.1 och 5.2 har tillämpats på ett felaktigt sätt,

c) brister i själva provningsstandarderna.

2.  Kommissionen skall inleda samråd med de berörda parterna så snart som möjligt. Om kommissionen efter ett sådant samråd finner att

▼M7

 åtgärderna är befogade, ska den genast underrätta den medlemsstat som tagit initiativet och de övriga medlemsstaterna; om beslutet i punkt 1 grundas på brister i provningsstandarderna, ska kommissionen efter samråd med de berörda parterna, inom två månader, om den medlemsstat som fattat beslutet avser att vidhålla det, lägga fram ärendet för den kommitté som anges i artikel 18.1 och inleda det föreskrivande förfarande som anges i artikel 18.2,

▼B

 åtgärderna är obefogade, skall den omedelbart underrätta den medlemsstat som tagit initiativet samt tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen om detta.

3.  Om en utrustningsdetalj som inte följer bestämmelserna är försedd med märkning skall lämpliga åtgärder vidtas av den medlemsstat som har bestämmanderätt över den eller dem som har anbringat märkningen, och medlemsstaten skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits.

4.  Kommissionen skall se till att medlemsstaterna hålls underrättade om utvecklingen och resultatet av detta förfarande.

Artikel 14

1.  Utan hinder av artikel 5 får flaggstatens administration i undantagsfall för tekniska innovationer tillåta att utrustning som inte följer förfarandena för bedömning av överensstämmelse placeras ombord på ett gemenskapsfartyg, om det på ett för flaggstatens administration tillfredsställande sätt genom försök eller på annat vis har fastställts att denna utrustning är minst lika effektiv som utrustning som uppfyller förfarandena för bedömning av överensstämmelse.

För radiokommunikationsutrustning skall flaggstatens administration kräva att sådan utrustning inte på ett otillbörligt sätt påverkar kraven på radiofrekvensspektrum.

2.  Sådana försöksförfaranden får inte på något sätt göra skillnad mellan utrustning tillverkad i flaggmedlemsstaten och utrustning tillverkad i andra stater.

3.  Utrustning som omfattas av denna artikel skall från flaggmedlemsstaten erhålla ett certifikat som alltid skall förvaras tillsammans med utrustningen och som innehåller flaggmedlemsstatens tillstånd till att placera utrustningen ombord på fartyget samt alla begränsningar eller bestämmelser som rör utrustningens användning.

4.  Om en medlemsstat tillåter att utrustning som omfattas av denna artikel placeras ombord på ett gemenskapsfartyg, skall medlemsstaten genast till kommissionen och övriga medlemsstater översända närmare detaljer om detta tillsammans med rapporter från alla relevanta försök, bedömningar och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

▼M7

5.  Utrustning som avses i punkt 1 ska tillfogas bilaga A.2. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼B

6.  När ett fartyg med sådan utrustning ombord som omfattas av punkt 1 överförs till en annan medlemsstat, får den mottagande flaggmedlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder, vilka kan inbegripa prov och praktiska demonstrationer, för att säkerställa att utrustningen är minst lika effektiv som utrustning som uppfyller förfarandena för bedömning av överensstämmelse.

Artikel 15

1.  Utan hinder av artikel 5, får en flaggstats administration tillåta att utrustning som inte uppfyller förfarandena för bedömning av överensstämmelse eller inte omfattas av artikel 14 placeras ombord på ett gemenskapsfartyg i syfte att pröva eller utvärdera utrustning, dock endast när följande villkor är uppfyllda:

a) Utrustningen skall erhålla ett certifikat från flaggmedlemsstaten som hela tiden skall förvaras tillsammans med utrustningen och som innehåller dels flaggmedlemsstatens tillstånd att placera utrustningen ombord på gemenskapsfartyget, dels alla begränsningar eller bestämmelser som rör utrustningens användning.

b) Tillståndet skall begränsas till en kort tidsperiod.

c) Utrustningen får inte förlitas på i stället för utrustning som uppfyller kraven i detta direktiv och får inte ersätta sådan utrustning, som skall finnas kvar ombord på gemenskapsfartyget i funktionsdugligt skick och vara klar för omedelbar användning.

2.  För radiokommunikationsutrustning skall flaggstatens administration kräva att sådan utrustning inte på ett otillbörligt sätt påverkar kraven på radiofrekvensspektrum.

Artikel 16

1.  Om utrustning behöver bytas ut i en hamn utanför gemenskapen och under exceptionella omständigheter vilka i vederbörlig ordning skall motiveras för flaggstatens administration och det av rimliga hänsyn till tid, dröjsmål och kostnader inte är möjligt att placera utrustning som är EG-typgodkänd ombord, får annan utrustning placeras ombord i enlighet med följande förfarande:

a) Utrustningen skall åtföljas av dokumentation som utfärdats av en erkänd organisation motsvarande ett anmält organ, om ett avtal mellan gemenskapen och ifrågavarande tredje land har slutits för ömsesidigt erkännande av sådana organisationer.

b) Skulle det visa sig omöjligt att uppfylla bestämmelserna i a får utrustning som åtföljs av dokumentation utfärdad av en stat som är medlem i IMO och som har anslutit sig till de tillämpliga konventionerna, med intyg om att de tillämpliga IMO-kraven har uppfyllts, placeras ombord i enlighet med bestämmelserna i punkterna 2 och 3.

2.  Flaggstatens administration skall genast underrättas om beskaffenhet och egenskaper hos sådan annan utrustning.

3.  Flaggstatens administration skall snarast se till att utrustningen enligt punkt 1 tillsammans med tillhörande provningsdokumentation uppfyller tillämpliga krav i de internationella instrumenten och i detta direktiv.

4.  För radiokommunikationsutrustning skall flaggstatens administration kräva att sådan utrustning inte på ett otillbörligt sätt påverkar kraven på radiofrekvensspektrum.

▼M4

Artikel 17

▼M7

Detta direktiv får ändras för att

a) komplettera detta direktiv med senare ändringar i internationella instrument,

b) uppdatera bilaga A, både genom att införa ny utrustning och genom att överföra utrustning från bilaga A.2 till bilaga A.1 och omvänt,

c) lägga till möjligheten att använda modulerna B + C och modul H för utrustning som förtecknas i bilaga A.1 liksom att ändra kolumnerna för modulerna för bedömning av överensstämmelse,

d) inkludera andra standardiseringsorganisationer i definitionen av provningsstandarder i artikel 2.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

▼M4

Konventionerna och provningsstandarderna i leden c, d och n i artikel 2 skall inte påverka åtgärder som vidtas med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) ( 9 ).

▼M7

Artikel 18

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 ( 10 ).

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG ( 11 ) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼B

Artikel 19

Medlemsstaterna skall erbjuda varandra ömsesidig hjälp för att säkerställa att direktivet genomförs och efterlevs på ett effektivt sätt.

Artikel 20

1.  Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 1998 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv.

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 1999.

När medlemsstaterna antar de bestämmelser som avses i första stycket skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Medlemsstaterna skall besluta om förfarandet för en sådan hänvisning.

2.  Medlemsstaterna skall omedelbart till kommissionen översända texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 22

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 23

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

▼M11
BILAGA A

Allmän anmärkning för bilaga A: Solas regler hänvisar till Solas konsoliderade version från 2009.

Allmän anmärkning för bilaga A: För vissa benämningar anges det i kolumn 5 ett antal möjliga produktvarianter under samma benämning. För varje produktvariant gäller dock separata bestämmelser och produktvarianterna åtskiljs av en streckad linje. För certifieringsändamål ska i förekommande fall endast den relevanta produktvarianten väljas (Exempel: A.1/3.3).

Akronymer

A 1: Ändring 1 avseende dokument med standarder som utfärdats av andra organisationer än IMO.

A 2: Ändring 2 avseende dokument med standarder som utfärdats av andra organisationer än IMO.

AC: Rättelse avseende dokument med standarder som utfärdats av andra organisationer än IMO.

CAT: Radarutrustningskategori enligt definitionen i avsnitt 1.3 i IEC 62388 (2007).

Circ.: Cirkulär.

Colreg: Internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss.

Comsar: IMO:s underkommitté för radiokommunikation och sjöräddning.

EN: Europeisk standard.

Etsi: Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder.

FSS: Internationell kod för brandsäkerhetssystem.

FTP: Internationell kod för tillämpande av brandprovningsmetoder.

HSC: Internationell säkerhetskod för höghastighetsfartyg.

IBC: Kemikaliebulkkoden.

Icao: Organisationen för internationell civil luftfart.

IEC: Internationella elektrotekniska kommissionen.

IGC: International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (Internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg för transport av flytande gaser i bulk).

IMO: Internationella sjöfartsorganisationen.

ISO: Internationella standardiseringsorganisationen.

ITU: Internationella teleunionen.

LSA: Livräddningsutrustning.

Marpol: Den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg.

MEPC: Kommittén för skydd av den marina miljön.

MSC: Sjösäkerhetskommittén.

NOx: Kväveoxider.

O2/HC-system: syre-, väte-, kolsystem.

Solas: Den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss.

SOx: Svaveloxider.

Reg.: Regel.

Res.: Resolution.
BILAGA A.1

UTRUSTNING FÖR VILKEN DE INTERNATIONELLA INSTRUMENTEN REDAN INNEHÅLLER DETALJERADE PROVNINGSSTANDARDER

Anmärkningar till bilaga A.1 som helhet

a) Allmänt: Utöver de provningsstandarder som särskilt nämnts, återfinns i de tillämpliga internationella konventionerna och IMO:s relevanta resolutioner och cirkulär ett antal bestämmelser som ska kontrolleras vid typkontroll (typgodkännanden) i enlighet med modulerna för bedömning av överensstämmelse i bilaga B.

b) Kolumn 1: Artikel 2 i kommissionens direktiv 2011/75/EU ( 12 ) kan tillämpas (sjunde ändringen av direktivet om marin utrustning, bilaga A).

c) Kolumn 1: Artikel 2 i kommissionens direktiv 2012/32/EU ( 13 ) kan tillämpas (åttonde ändringen av direktivet om marin utrustning, bilaga A).

d) Kolumn 5: Vid citat från IMO-resolutioner avses endast provningsstandarderna i tillämpliga delar av resolutionernas bilagor och inte bestämmelserna i själva resolutionerna.

e) Kolumn 5: Internationella konventioner och provningsstandarder ska tillämpas i sin aktuella version. I syfte att korrekt identifiera gällande standarder ska det i provningsrapporter, överensstämmelseintyg och försäkringar om överensstämmelse anges vilken provningsstandard som tillämpas, och i vilken version.

f) Kolumn 5: När två olika grupper av identifieringsstandarder åtskiljs av ”eller” uppfyller varje grupp alla kriterier för att omfattas av IMO:s prestandanormer; följaktligen är provning av en grupp tillräcklig för att påvisa att kraven i de tillämpliga internationella instrumenten är uppfyllda. På motsvarande sätt gäller alla förtecknade referenser om andra skiljetecken (t.ex. komma) används.

g) Kraven i denna bilaga ska inte påverka kraven på utrustning ombord enligt internationella konventioner.

1.    Livräddningsutrustning

Kolumn 4: IMO MSC/Cirkulär 980 ska tillämpas, utom när det ersätts av de särskilda instrument som avses i kolumn 4.Nr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Livbojar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Positionsljus för livräddningsutrustning:

a)  för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar

b)  för livbojar

c)  för räddningsvästar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/26,

— Reg III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res, MSC.48(66)-(LSA-koden) II, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Självaktiverande röksignaler för livbojar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Räddningsvästar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC/Circ.922,

— IMO MSC.1/Circ.1304.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som inte klassificeras som räddningsvästar:

— Isolerade och oisolerade

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som klassificeras som räddningsvästar:

— Isolerade och oisolerade

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Termiska skydd

— Reg. III/4,

— Reg.X/3,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Fallskärmsljus (pyroteknik)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/6,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Handbloss (pyroteknik)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Flytande röksignaler (pyroteknik)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res.MSC.48(66)-(LSA-koden) I, III.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Linkastare

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/18,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VII,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Uppblåsbara livflottar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Hårda livflottar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automatiskt självrätande livflottar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— MSC 48(66)-(LSA-koden) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Täckta vändbara livflottar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Anordning för fri uppflytning för livflottar (hydrostatisk frigörningsanordning)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Livbåtar:

a)  Livbåtar som sjösätts med dävertar

— delvis inkapslade

— helinkapslade

b)  Frifallslivbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC.1/Circ. 1423.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Hårda beredskapsbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— MSC.48(66)-(LSA-koden) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Uppblåsbara beredskapsbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— MSC.48(66)-(LSA-koden) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Snabbgående beredskapsbåtar:

a)  uppblåsbara

b)  hårda

c)  hårda/uppblåsbara

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— MSC.48(66)-(LSA-koden) I,V,

— IMO MSC/Circ.1016,

— IMO MSC/Circ.1094.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Sjösättningsredskap med ginor (dävertar)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Livräddningsfarkoster för fri uppflytning

Flyttad till A.2/1.3

A.1/1.23

Sjösättningsredskap för frifallslivbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Sjösättningsredskap för livflottar (dävertar)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/12,

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Sjösättningsredskap för snabba beredskapsbåtar (dävertar)

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. +MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Urhuggningsanordningar för

a)  livbåtar och beredskapsbåtar (som sjösätts med gina eller ginor)

b)  livflottar som sjösätts med gina eller ginor

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO MSC.1/Circ. 1419.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Evakueringssystem till havs

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/15,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Räddningsutrustning

—  Reg. III/4.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Embarkeringslejdare

— Reg. III/4,

— Reg. III/11,

— Reg. X/3.

— Reg. III/11,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO MSC.1/Circ.1285.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Reflexmaterial

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Tvåvägs VHF-radiotelefonapparat för livräddningsfarkoster

Flyttad till A.1/5.17 och A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz transponder för sjöräddning (SART)

Flyttad till A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflektor för livbåtar och beredskapsbåtar

(passiv)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8,

— IMO Res. MSC.164(78).

— EN ISO 8729 (1998),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller,

— EN ISO 8729 (1998),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompass för livbåtar och beredskapsbåtar

Flyttad till A.1/4.23

A.1/1.35

Handbrandsläckare för livbåtar och beredskapsbåtar

Flyttad till A.1/3.38

A.1/1.36

Motor för livbåtar/beredskapsbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Utombordsmotor för beredskapsbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Sökljus för användning i livbåtar och beredskapsbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Öppna vändbara livflottar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8, bilaga 10,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8, bilaga 11.

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) bilaga 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) bilaga 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mekanisk lotshiss

Flyttad till A.1/4.48

A.1/1.41

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar

a)  livbåtar som sjösätts med dävertar

b)  frifallslivbåtar

c)  livflottar

d)  beredskapsbåtar

e)  snabba beredskapsbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/17,

— Reg. III/23,

— Reg. III/24,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lotslejdare

Flyttad till A.1/4.49

A.1/1.43

Hårda/uppblåsbara beredskapsbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.    Förhindrande av föroreningar från fartygNr

Benämning

Marpol 73/78 i nuvarande lydelse om typgodkännande krävs

Marpol 73/78 i nuvarande lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oljefiltreringsutrustning (för utgående vatten med en oljehalt av högst 15 ppm)

—  Bilaga I, Reg. 14.

Bilaga I, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Gränsskiktsdetektorer olja/vatten

—  Bilaga I, Reg. 32.

—  Bilaga I, Reg. 32.

—  IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oljehaltsmätare

—  Bilaga I, Reg. 14.

Bilaga I, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Behandlingsenhet för anslutning till befintlig separeringsutrustning för oljevatten (för utgående vatten med en oljehalt av högst 15 ppm)

Avsiktligt utelämnad

A.1/2.5

Övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp från oljetanker

—  Bilaga I, Reg. 31.

—  Bilaga I, Reg. 31.

—  IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Avloppsreningssystem

—  Bilaga IV, Reg. 9.

—  Bilaga IV, Reg. 9.

—  IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Förbränningsanläggning ombord

—  Bilaga VI, Reg. 16.

—  Bilaga VI, Reg.16.

—  IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Kemiluminescensdetektor (CLD) eller uppvärmd kemiluminiscensdetektor (HCLD) för direkta mätningar ombord

—  IMO Res. MEPC.176(58) – (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 13)

— IMO Res. MEPC.176(58) – (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 13)

— IMO Res. MEPC.177(58) – (Teknisk norm för NOx 2008)

— IMO Res. MEPC.198(62),

— IMO MEPC.1/Circ.638.

— IMO Res. MEPC.177(58) – (Teknisk norm för NOx 2008)

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— IMO Res. MEPC.177(58) – (Teknisk norm för NOx 2008)

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Utrustning för andra tekniska metoder för att begränsa utsläpp av SOx

Flyttad till A.2/2.4

A.1/2.10

Se anmärkning b i denna bilaga A.1

Anläggning ombord för avgasrening

— IMO Res. MEPC.176(58) – (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 4)

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) – (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 4).

—  IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.    BrandskyddsutrustningNr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primär däcksbeläggning

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Handbrandsläckare

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/18,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4,

— IMO MSC/Circ.1239,

— IMO MSC/Circ.1275.

— EN 3-7 (2004) inbegripet A.1 (2007),

— EN 3-8 (2006) inbegripet AC (2007),

— EN 3-9 (2006) inbegripet AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandmansutrustning: skyddskläder (för närkontakt vid brand)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Skyddskläder för brandmän:

— EN 469 (2005) inbegripet A1 (2006) och AC (2006)

Skyddskläder för brandmän – Värmereflekterande kläder för speciell brandbekämpning:

— EN 1486 (2007).

Skyddskläder för brandmän – Skyddskläder med ett reflekterande ytterskikt:

— ISO 15538 (2001) nivå 2.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandmansutrustning: stövlar

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

—  EN 15090 (2012).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandmansutrustning: handskar

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

—  EN 659 (2003) inbegripet A1 (2008) och AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandmansutrustning: hjälm

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

—  EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Fristående andningsapparat med tryckluft

Anm.: Vid olyckor som inbegriper farligt gods ska en mask med övertryck användas.

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

Och där utrustningen är avsedd att användas vid olyckor med last:

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koden) 14,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koden) 14.

— EN 136 (1998) inbegripet AC (2003),

— EN 137 (2006).

Och där utrustningen är avsedd att användas vid olyckor med last:

— ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Andningsapparat med tryckluft

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7.

Anm.: Denna utrustning är endast avsedd för höghastighetsfartyg som är byggda enligt bestämmelserna i 1994 års kod för höghastighetsfartyg (HSC).

—  IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7.

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005) inbegripet AC (2005),

— EN 14594 (2005) inbegripet AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenter till sprinklersystem för bostadsutrymmen, arbetsutrymmen och kontrollstationer i enlighet med Solas 74-förordn. II-2/12 (begränsat till munstycken och deras funktion)

(Hit räknas även munstycken för fasta sprinklersystem för höghastighetsfartyg [HSC]).

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/9,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8.

— IMO MSC/Circ.912.

—  IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Munstycken för fasta brandsläckningssystem som sprutar vatten under tryck i maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165, tillägg A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Klass ”A” och ”B”-indelningar, brandintegritet

a)  Klass ”A”-indelningar,

b)  Klass ”B”-indelningar

Klass ”A”:

— Reg. II-2/3.2.

Klass ”B”:

— Reg. II-2/3.4.

— Reg.II-2/9, och,

Klass ”A”:

— Reg. II-2/3.2.

— IMO MSC/Circ. 1120.

— IMO MSC.1/Circ. 1435.

Klass ”B”:

— Reg. II-2/3.4.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Anordningar som hindrar att lågor tränger in i lasttankarna i tankfartyg

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/16.

— Reg II-2/4,

— Reg II-2/16.

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— IMO MSC/Circ.677.

För annan utrustning än ventiler:

B + D

B + E

B + F

För ventiler:

B + F

A.1/3.13

Icke-brännbara material

— Reg. II-2/3,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Rör av annat material än stål för penetrering av indelningar av klass ”A” eller ”B”

Utrustningen ingår i A.1/3.26 och A.1/3.27

A.1/3.15

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja:

a)  plaströr och anslutningar

b)  ventiler

c)  anordningar med flexibla rör

d)  metallrörsdelar med fjädrande och töjbara tätningar

— Reg. II-2/4,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7, 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7, 10.

— IMO MSC/Circ.1120.

Rör och anslutningar:

— IMO Res. A.753(18).

Ventiler:

— ISO 10497 (2010).

Anordningar med flexibla rör:

— EN ISO 15540 (2001)

— EN ISO 15541 (2001).

Metallrörsdelar med fjädrande och töjbara tätningar.

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddörrar

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

— IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

— IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Komponenter till kontrollsystem för branddörrar

Anm.: När det i kolumn 2 anges ”delar till … system” kan detta innebära att en enskild del, en serie delar eller hela systemet måste testas för att de internationella kraven skall vara uppfyllda.

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning:

a)  faner

b)  målningssystem

c)  golvbeläggningar

d)  rörisolering

e)  lim för byggnadsändamål i klass ”A”-, ”B”- och ”C”-indelningar

f)  brännbara rör, membran

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6, för a, b, c

— Reg. II-2/9, för e, f

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperier, gardiner och andra hängande textilier

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Stoppade möbler

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— Reg.X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Sängdelar

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandspjäll

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Icke-brännbara rör som penetrerar avdelningar av klass ”A”

Flyttad till A.1/3.26

A.1/3.24

Öppningar för elkablar genom avdelningar av klass ”A”

Flyttad till A.1/3.26 a

A.1/3.25

Brandsäkra fönster och fönsterventiler i klasserna ”A” och ”B”

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Genomföringar i klass ”A”-indelningar

a)  genomföringar för elkablar

b)  genomföringar för rör, trummor, trunkar osv.

—  Reg. II-2/9.

— Reg. II-2/9,

— IMO MSC.1/Circ.1276 (gäller endast för b).

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Genomföringar i klass ”B”-indelningar

a)  genomföringar för elkablar

b)  genomföringar för rör, trummor, trunkar osv.

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersystem (begr. till sprinklerhuvuden)

(Hit räknas även munstycken för fasta sprinklersystem för höghastighetsfartyg [HSC]).

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

— ISO 6182-1 (2004)

— eller

— EN 12259-1 (1999) inbegripet A1 (2001), A2 (2004) och A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslangar

— Reg.II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  EN 14540 (2004) inbegripet A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Bärbar utrustning för syrgasanalys och gasupptäckt

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008) eller IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011)

— IEC 60533 (1999),

och, i förekommande fall:

a)  Kategori 1: (säkert område):

— EN ISO 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007).

b)  Kategori 2: (explosionsfarlig gasatmosfär):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-1 (2007) inbegripet IEC 60079-1 korrigendum 1 (2008)

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079–11 (2012),

— EN 60079–15 (2010),

— EN 60079–26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Munstycken för fasta sprinklersystem, för höghastighetsfartyg (HSC)

Punkten utgår eftersom utrustningen omfattas av A.1/3.9 och A.1/3.28

A.1/3.32

Brandbegränsande material (utom möbler) för höghastighetsfartyg

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Brandbegränsande material för möbler för höghastighetsfartyg

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Eldhärdiga indelningar för höghastighetsfartyg

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddörrar på höghastighetsfartyg

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandspjäll på höghastighetsfartyg

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Genomföringar i brandsäkra indelningar på höghastighetsfartyg

a)  genomföringar för elkablar

b)  genomföringar för rör, trummor, trunkar osv.

—  Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Handbrandsläckare för livbåtar och beredskapsbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4.

— Reg. III/34,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— EN 3-7 (2004) inbegripet A1 (2007),

— EN 3-8 (2006) inbegripet AC (2007),

— EN 3-9 (2006) inbegripet AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Munstycken för likvärdiga fasta brandsläckningssystem med vattendimma för maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Lågplacerat ljus (endast komponenter)

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 11.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. A.752(18),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 11.

— IMO Res. A.752(18)

— eller

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Flyktmasker

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3,

— IMO MSC/Circ.849.

— ISO 23269-1 (2008), och som alternativ:

— För bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask eller bitmunstycksenhet:

— EN 402(2003).

— För bärbar tryckluftsapparat med öppet system, med huva för utrymning:

— EN 1146(2005).

— För bärbar tryckluftsapparat med slutet system:

— EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenter till inertgassystem

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. A.567(14),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15,

— IMO MSC/Circ.353,

— IMO MSC/Circ.485,

— IMO MSC/Circ.731,

— IMO MSC/Circ.1120.

—  IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Munstycken till brandsläckningssystem för fritöser (automatiska eller manuella system)

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Brandmansutrustning – livlina

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3,

— IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Komponenter till likvärdiga fasta brandsläckningssystem med gas (släckmedel, huvudventiler och munstycken) för maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5,

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1316.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Likvärdiga fasta brandsläckningssystem med gas för maskinutrymmen (aerosolsystem)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1270,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC.1/Circ.1270 inbegripet korrigendum 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat för fasta brandsläckningssystem med högexpanderat skum (lättskum) för maskinutrymmen och lastpumprum

Anm.: Fasta brandsläckningssystem med högexpanderat skum (lättskum) för maskinutrymmen och lastpumprum (inbegripet system som använder den omgivande luften för produktion av skummet) måste fortfarande testas med det godkända koncentratet på ett sätt som är godtagbart för administrationen.

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6.

—  IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Komponenter till fasta vattenbaserade brandsläckningssystem för lokalt punktskydd i maskinrum av kategori ”A”

(Munstycken och funktionstest)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Fasta vattenbaserade brandsläckningssystem i ro-ro-utrymmen och utrymmen av särskild kategori som motsvarar dem som avses i resolution A.123(V).

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.123(V),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  IMO MSC.1/Circ.1430.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Skyddskläder som är motståndskraftiga mot kemikalier

Flyttad till A.2/3.9

A.1/3.51

Komponenter till fasta system för upptäckande av brand och brandlarm för kontrollstationer, arbetsutrymmen, bostadsutrymmen, hyttbalkonger, maskinutrymmen och obemannade maskinrum

a)  Kontroll- och indikationsutrustning

b)  Utrustning för strömförsörjning

c)  Värmedetektorer av punkttyp

d)  Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation

e)  Flamdetektorer av punkttyp

f)  Manuellt utlösningsdon

g)  Kortslutningsisolatorer

h)  Anordningar för in- och utdata

i)  Kablar

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1242.

Kontroll och indikationsutrustning. Elektriska anläggningar på fartyg:

— EN 54-2 (1997) inbegripet AC(1999) och A1(2006).

Utrustning för strömförsörjning:

— EN 54-4 (1997) inbegripet AC(1999), A1(2002) och A2(2006).

Värmedetektorer av punkttyp:

— EN 54-5 (2000) inbegripet A1(2002).

Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation:

— EN 54-7 (2000) inbegripet A1(2002) och A2(2006).

Flamdetektorer av punkttyp:

— EN 54-10 (2002) inbegripet A1(2005).

Manuellt utlösningsdon:

— EN 54-11 (2001) inbegripet A1(2005).

Kortslutningsisolatorer:

— EN 54-17 (2007) inbegripet AC(2007).

Krav och provningsmetoder för anordningar för in- och utdata:

— EN 54-18 (2005) inbegripet AC(2007).

Kablar:

— EN 60332–1-1 (2004).

I förekommande fall, elektriska och elektroniska anläggningar på fartyg:

— IEC 60092–504 (2001) inbegripet IEC 60092–504 korrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Brandsläckare, ej bär- eller flyttbara

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

— EN 1866-1 (2007)

— eller

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Akustiska larmdon

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

Ljudalstrare

— EN 54-3 (2001) inbegripet A1(2002) och A2(2006),

— IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Fast utrustning för syrgasanalys och gasupptäckt

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 15.

För kombinerade O2/HC-system dessutom:

— IMO MSC.1/Circ. 1370

— IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

och, i förekommande fall:

a)  Kategori 4: (säkert område)

— EN 50104 (2010).

b)  Kategori 3: (explosionsfarlig gasatmosfär)

— EN 50104 (2010),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007).

För kombinerade O2/HC-system dessutom:

— IMO MSC.1/Circ. 1370.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Tvåfunktionsmunstycken (sprut-stråltyp)

— Reg.II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

Handhållna strålrör för bruk inom räddningstjänsten (brandbekämpning) – Kombinationsstrålrör PN 16:

— EN 15182-1 (2007) inbegripet A1(2009),

— EN 15182-2 (2007) inbegripet A1(2009).

Handhållna strålrör för bruk inom räddningstjänsten (brandbekämpning) – Strålrör med sluten stråle och/eller en fast strålvinkel PN 16:

— EN 15182-1 (2007) inbegripet A1(2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Brandslangar (rullade)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

—  EN 671-1 (2001) inbegripet AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Komponenter till brandsläckningssystem med mellanexpanderat skum (mellanskum) – fasta system med skum för användning på däck på tankfartyg

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10.8.1,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

—  IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Komponenter till fasta brandsläckningssystem med lågexpanderande skum (tungskum), för användning i maskinutrymmen och på däck på tankfartyg

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 6, 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ. 1312/korr. 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Expanderat skum för fasta brandsläckningssystem på kemikalietankfartyg

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

— IMO MSC/Circ.553.

— IMO MSC.1/Circ.1312,

— IMO MSC.1/Circ. 1312/korr. 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Munstycken för fasta brandsläckningssystem för hyttbalkonger

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

—  IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

a)  System där luften i brandrummet utnyttjas för produktion av högexpanderat skum (lättskum) för skydd av maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

b)  System där luften utanför brandrummet utnyttjas för produktion av högexpanderat skum (lättskum) för skydd av maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

Anm.: System där luften i brandrummet utnyttjas för produktion av högexpanderat skum (lättskum) för skydd av maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum måste testas med det godkända koncentratet på ett sätt som är godtagbart för administrationen.

—  Reg. II-2/10.

—  Reg. II-2/10.

—  IMO MSC.1/Circ.1384.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Se anmärkning b i denna bilaga A.1

Brandsläckningssystem med torrt kemiskt pulver

—  Reg. II-2/1.

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.5(48) – (IGC-koden).

—  IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Se anmärkning c i denna bilaga A.1

Komponenter till rökdetektorer som bygger på provtagning (röksugsystem)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 10,

och för

Kontroll och indikationsutrustning Elektriska anläggningar på fartyg:

— EN 54-2 (1997) inbegripet AC(1999) och A1(2006).

Utrustning för strömförsörjning:

— EN 54-4 (1997) inbegripet AC(1999), A1(2002) och A2(2006).

Aspirerande rökdetektorer:

— EN 54-20 (2006) inbegripet AC(2008).

I förekommande fall, elektriska och elektroniska anläggningar på fartyg:

— IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011)„

— IEC 60533 (1999).

I förekommande fall för explosionsfarliga omgivningar:

— IEC 60079-0 (2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Se anmärkning c) i denna bilaga A.1

Klass ”C”-indelningar

—  Reg. II-2/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(FTP-koden 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

Se anmärkning c i denna bilaga A.1

Fasta system för vätgasupptäckt

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 16,

— IMO MSC.1/Circ.1370.

— IMO MSC.1/Circ.1370,

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

Se anmärkning c i denna bilaga A.1

Ledningssystem för evakuering som används som alternativ till lågplacerat ljus

—  Reg. II-2/13.

— Reg. II-2/13,

— IMO MSC.1/Circ.1168.

—  IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

f.d. A.2/3.23

Skumsläckare för helikopteranläggningar

—  Reg. II-2/18.

— Reg. II-2/18,

— IMO MSC.1/Circ. 1431.

—  EN 13565-1 (2003) inbegripet A1 (2007)

B + D

B + E

B + F

4.    Navigationsutrustning

Anmärkningar till avsnitt 4: Navigationsutrustning.

Kolumn 5:

Serien IEC 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Del 1: Single talker and multiple listeners

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Del 2: Single talker and multiple listeners, high speed transmission

3. IEC 61162-3 ed1.1 Konsoliderad med am1 (2010-11) – Del 3: Serial data instrument network

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Del 3: Serial data instrument network

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) ändring 1 – Del 3: Serial data instrument network

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Del 400: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Introduction och general principles

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Del 401: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Application profile

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Del 402: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Documentation och test requirements

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Del 410: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Transport profile requirements och basic transport profile

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Del 420: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Companion standard requirements och basic companion standards

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Del 450: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnection

Serien EN 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

1. EN 61162-1 (2011) – Del 1: Single talker och multiple listeners

2. EN 61162-2 (1998) – Del 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3. EN 61162-3 (2008) – Del 3: Serial data instrument network

 EN 61162-3-am1 (2010) Amendment 1 – del 3: Serial data instrument network

4. EN 61162-400 (2002) – Del 400: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Introduction och general principles

 EN 61162-401 (2002) – Del 401: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Application profile

 EN 61162-402 (2005) – Del 402: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Documentation och test requirements

 EN 61162-410 (2002) – Del 410: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Transport profile requirements och basic transport profile

 EN 61162-420 (2002) – Del 420: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Companion standard requirements och basic companion standards

 EN 61162-450 (2011) – Del 450: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnectionNr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompass

a)  Klass A för fartyg

b)  Klass B för livbåtar och räddningsbåtar

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Sändare för kursinformation THD (magnetbaserad)

— Reg. V/18,

— Reg. V/19,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— ISO 22090-2 (2004), inbegripet korrigendum 2005,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— ISO 22090-2 (2004), inbegripet korrigendum 2005,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompass

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.424(XI),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarutrustning

Flyttad till A.1/4.34, A.1/4.35 och A.1/4.36

A.1/4.5

Automatisk radarplotting (ARPA)

Flyttad till A.1/4.34

A.1/4.6

Ekolod

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.224(VII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.74(69) bilaga 4,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001) inbegripet ISO tekniskt korrigendum 1: 2006,

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— ISO 9875 (2000) inbegripet ISO Tekniskt korrigendum 1: 2006,

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Fart- och distansmätare

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.824(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.96(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61023 (2007),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61023 (2007),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Indikatorer för rodervinkel, propellervarvtal och propellerstigning

Flyttad till A.1/4.20, A.1/4.21 och A.1/4.22

A.1/4.9

Girhastighetsindikator

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.526(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiopejl

Avsiktligt utelämnad

A.1/4.11

Loran-C-utrustning

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.818(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-utrustning

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. A.818 (19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Decca navigeringsutrustning

Avsiktligt utelämnad

A.1/4.14

GPS-utrustning

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Glonass-utrustning

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Kurskontrollsystem (HCS)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.342(IX),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.64(67) bilaga 3,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mekanisk lotshiss

Flyttad till A.1/1.40

A.1/4.18

9 GHz transponder för sjöräddning (SART)

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14,

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.530(13),

— IMO Res. A.802(19),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8, 14,

— ITU-R M.628-3(11/93).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61097-1 (2007)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarutrustning för höghastighetsfartyg

Flyttad till A.1/4.37

A.1/4.20

Indikator för rodervinkel

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Varvtalsindikator för propeller

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Indikator för propellerstigning

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompass för livbåtar och beredskapsbåtar

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) IV, V,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8, 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8, 13.

—  ISO 25862 (2009).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Automatisk radarplotting (ARPA) för höghastighetsfartyg

Flyttad till A.1/4.37

A.1/4.25

Automatiskt målföljningssystem (ATA)

Flyttad till A.1/4.35

A.1/4.26

Automatiskt målföljningssystem (ATA) för höghastighetsfartyg

Flyttad till A.1/4.38

A.1/4.27

Elektronisk plottingutrustning (EPA)

Flyttad till A.1/4.36

A.1/4.28

Integrerat bryggsystem

Flyttad till A.2/4.30

A.1/4.29

Färdskrivare (VDR)

— Reg. V/18,

— Reg. V/20,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.333(90).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 61996-1 (2008),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektroniska sjökort och informationssystem (ECDIS) med backup, samt navigationssystem med rasterdata (RCDS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.232(82),

— IMO SN.1/Circ.266.

(ECDIS-backup och RCDS är endast tillämpliga när dessa funktioner ingår i ECDIS. I intyget för modul B ska det anges huruvida dessa optioner provats.)

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Gyrokompass för höghastighetsfartyg

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.821(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Automatiskt identifieringssystem (AIS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

Anm.: ITU-R M. 1371-4 (2010) ska endast vara tillämplig i enlighet med kraven i IMO Res.MSC.74(69).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 61993-2 (2001),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 61993-2 (2001),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Kurs- eller spår(track)kontrollsystem (för fartygshastigheter från minimal styrfart och upp till 30 knop)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarutrustning CAT 1

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.823(19),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarutrustning CAT 2

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarutrustning CAT 3

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarutrustning för höghastighetsfartyg (CAT 1H och CAT 2H)

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radarutrustning som är godkänd för användning med sjökort, dvs.

a)  CAT 1C

b)  CAT 2C

c)  CAT 1HC för HSC

d)  CAT 2HC för HSC

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarreflektor – passiv

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.164(78).

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Kurskontrollsystem för höghastighetsfartyg

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.822(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Sändare för kursinformation THD (GNSS-metod)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-3 (2004) inbegripet ISO korrigendum 1 (2005),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— ISO 22090-3 (2004) inbegripet ISO korrigendum 1 (2005),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Strålkastare för höghastighetsfartyg

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Utrustning för mörkerseende för höghastighetsfartyg

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.94(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 62288 (2008)

— eller

— ISO 16273 (2003),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/ 4.44

Differentiell pejlmottagare för DGPS- och DGLONASS-utrustning

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.114(73).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— EN 61162-serien

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/ 4.45

Sjökortsvisning för fartygsradar

Punkten utgår eftersom utrustningen omfattas av A.1/4.38

A.1/4.46

Sändare för kursinformation THD (gyrobaserad)

— Reg. V/18.

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-1 (2002) inbegripet Corr.1 (2005),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— ISO 22090-1 (2002) inbegripet Corr.1 (2005),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Förenklad färdskrivare (S-VDR)

—  Reg. V/20.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.163(78),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 61996-2 (2008),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Mekanisk lotshiss

Avsiktligt utelämnad (eftersom följande anges i IMO Res. MSC.308(88), som är i kraft sedan den 1 juli 2012: ”Mekanisk lotshiss ska inte användas”)

A.1/4.49

Lotslejdare

— Reg. V/23,

— Reg. X/3.

— Reg. V/23

— IMO Res.A.1045(27)

— IMO MSC/Circ.773.

— IMO Res. A.1045(27),

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/ 4.50

DGPS-utrustning

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

DGLONASS-utrustning

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Dagsignallampa

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.95(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— ISO 25861 (2007)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

Se anmärkning b i denna bilaga A.1

Radarekoförstärkare

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.164(78),

— ITU-R M 1176 (10/95)

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Se anmärkning b i denna bilaga A.1

Bäringsinstrument

—  Reg. V/18.

—  Reg. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Se anmärkning b i denna bilaga A.1

AIS SART-utrustning

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. MSC.246(83),

— IMO Res. MSC.247(83),

— IMO Res. MSC.256(84),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61097-14 (2010)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-14 (2010).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Se anmärkning b i denna bilaga A.1

Galileo-mottagare

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.233(82).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61108-3 (2010),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-3 (2010),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

Se anmärkning b i denna bilaga A.1

Larmsystem för navigationsövervakning på bryggan (BNWAS)

—  Reg. V/18.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.128(75),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616(2010) inbegripet IEC 62616 korrigendum 1 (2012)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62616 (2010) inbegripet IEC 62616 korrigendum 1 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

f.d. A.2/4.18

Ljudmottagningssystem

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koden),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koden).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koden),

— IMO Res. MSC.86(70),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koden),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Radiokommunikationsutrustning

Anmärkningar till avsnitt 5: Radiokommunikationsutrustning.

Kolumn 5: Om kraven i IMO MSC/Circ. 862 och produktprovningsstandarderna är motstridiga, ska kraven i IMO MSC/Circ. 862 gälla.

Kolumn 5:

Serien IEC 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Del 1: Single talker and multiple listeners

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Del 2: Single talker and multiple listeners, high speed transmission

3. IEC 61162-3 ed1.1 Konsoliderad med am1 (2010-11) – Del 3: Serial data instrument network

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Del 3: Serial data instrument network

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) ändring 1 – Del 3: Serial data instrument network

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Del 400: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Introduction och general principles

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Del 401: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Application profile

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Del 402: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Documentation and test requirements

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Del 410: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Transport profile requirements and basic transport profile

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Del 420: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Companion standard requirements and basic companion standards

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Del 450: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnection

Serien EN 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

1. EN 61162-1 (2011) – Del 1: Single talker and multiple listeners

2. EN 61162-2 (1998) – Del 2: Single talker and multiple listeners, high speed transmission

3. EN 61162-3 (2008) – Del 3: Serial data instrument network

 EN 61162-3-am1 (2010) ändring 1 – Del 3: Serial data instrument network

4. EN 61162-400 (2002) – Del 400: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Introduction and general principles

 EN 61162-401 (2002) – Del 401: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Application profile

 EN 61162-402 (2005) – Del 402: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Documentation and test requirements

 EN 61162-410 (2002) – Del 410: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Transport profile requirements and basic transport profile

 EN 61162-420 (2002) – Del 420: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Companion standard requirements and basic companion standards

 EN 61162-450 (2011) – Del 450: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnectionNr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF-radioanläggning för sändning och mottagning av DSC och radiotelefoni

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.385(X),

— IMO Res. A.524(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.689-2 (09/94).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— Etsi EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— Etsi EN 301 925 V1.3.1 (2010-09)

— eller

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-7 (1996),

— IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

VHF-DSC-vaktmottagare

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— Etsi EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 301033 V1.3.1 (2010-09),

— Etsi EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

Navtex-mottagare

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO Res. MSC.148(77),

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— Etsi EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— Etsi EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-6 (2005-12).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

EGC-mottagare

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— MO Res. MSC.306(87),

— IMO Comsar Circ.32.

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— Etsi ETS 300460 Ed.1 (1996-05),

— Etsi ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— Etsi EN 300829 V1.1.1 (1998-03),

— Etsi EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

HF-utrustning för maritim säkerhetsinformation (MSI) (HF-NBDP-mottagare)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.699(17),

— IMO Res. A.700(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— Etsi ETS 300067 Ed.1 (1990-11),

— Etsi ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— Etsi ETS 300067 Ed.1 (1990-11),

— Etsi ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.696(17),

— IMO Res. A.810(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32,

— ITU-R M.633-3 (05/04),

— ITU-R M.690-1 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— Etsi EN 300066 V 1.3.1 (2001-01).

— eller

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-2 (2008),

Anm.: IMO MSC/Circ. 862 är tillämplig endast på fjärrkontrollen, som finns som tillval, inte på själva EPIRB.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

L-band EPIRB (Inmarsat)

Avsiktligt utelämnad

A.1/5.8

2 182 kHz-vaktmottagare

Avsiktligt utelämnad

A.1/5.9

Larmsignalgenerator, dubbelton

Avsiktligt utelämnad

A.1/5.10

MF-radioanläggning för sändning och mottagning av DSC och radiotelefoni

Anm.: Enligt IMO- och ITU-beslut gäller kraven på larmsignalgenerator med dubbelton och sändning på H3E inte längre för provningsstandarderna.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— Etsi EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— Etsi EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— eller

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

MF-DSC-vaktmottagare

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— Etsi EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 301033 V1.2.1 (2010-09),

— Etsi EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

Inmarsat-B SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.808(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32.

— IMO MSC/Circ 862,

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— IMO MSC/Circ 862,

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

Inmarsat-C SES

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.664(16), (tillämplig endast om Inmarsat C SES har EGC-funktioner),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.807(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— Etsi ETS 300460 Ed.1 (1996-05),

— Etsi ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— Etsi EN 300829 V1.1.1 (1998-03),

— Etsi EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007),

— IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

MF/HF-radioanläggning för sändning och mottagning av DSC, NBDP och radiotelefoni

Anm.: Enligt IMO- och ITU-beslut gäller kraven på larmsignalgenerator med dubbelton och sändning på A3H inte längre för provningsstandarderna.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.476-5 (10/95),

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— Etsi ETS 300067 Ed.1 (1990-11),

— Etsi ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10),

— Etsi EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— Etsi EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— eller

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

MF/HF-DSC- avsökande vaktmottagare

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M. 541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— Etsi EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— Etsi EN 301033 V1.3.1 (2010-09),

— Etsi EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162-serien.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

Tvåvägs aeronautisk VHF-radiotelefonapparat

Flyttad till A.2/5.8

A.1/5.17

Bärbar tvåvägs VHF-radiotelefonapparat för livräddningsfarkoster

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8, 14,

— IMO Res. MSC.149(77),

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— Etsi EN 300225 V1.4.1 (2004-12),

— Etsi EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Fast tvåvägs VHF-radiotelefonapparat för livräddningsfarkoster

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8, 14,

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— Etsi EN 301466 V1.1.1 (2000-10)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/ 5.19

Inmarsat-F77

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/10,

— IMO Res. A.570 (14),

— IMO Res. A.808 (19),

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003)

— eller

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6.    Utrustning som krävs enligt Colreg 72Nr

Benämning

Colreg 72 om ”typgodkännande” krävs

Colreg och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigationsljus

—  Colreg bilaga I/14.

— Colreg bilaga I/14,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.253(83).

— EN 14744 (2005) inbegripet AC (2006),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— EN 14744 (2005) inbegripet AC (2006),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

7.    Säkerhetsutrustning för bulkfartyg

Inga punkter i bilaga A.1.

8.    Utrustning enligt Solas, kapitel II-1. Konstruktion – byggnad, indelning och stabilitet, maskiner och elektriska installationerNr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Vattennivådetektorer

— Reg. II-1/22-1,

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12.

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12,

— IMO Res.A.1021(26),

— IMO Res. MSC.188(79).

— IEC 60092-504 (2001) inbegripet IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

— IEC 60529 (2001) inbegripet:

— korrigendum 1 (2003), korrigendum 2 (2007), korrigendum 3 (2009),

— IMO Res. MSC.188(79),

— IMO MSC.1/Circ. 1291.

B + D

B + E

B + F
BILAGA A.2

UTRUSTNING FÖR VILKEN DE INTERNATIONELLA INSTRUMENTEN INTE INNEHÅLLER DETALJERADE PROVNINGSSTANDARDER

1.    Livräddningsutrustning

Kolumn 4: IMO MSC/Cirkulär 980 ska tillämpas, utom när det ersätts av de särskilda instrument som avses i kolumn 4.Nr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Radarreflektorer för livflottar

— Reg. III/4,

— Reg. III/34,

— Reg. X/3.

—  IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden).

 
 

A.2/1.2

Material för räddningsdräkter

Avsiktligt utelämnad

A.2/1.3

Anordning för fri uppflytning för livräddningsfarkoster

— Reg. III/4,

— Reg. III/34.

— Reg. III/13,

— Reg. III/16,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 8.

 
 

A.2/1.4

Embarkeringslejdare

Flyttad till A.1/1.29

A.2/1.5

Högtalaranläggningar och allmänna nödlarmssystem (om de används som brandlarmsapparatur ska punkt A.1/3.53 gälla)

—  Reg. III/6.

— IMO Res. A.1021(26),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koden),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO MSC/Circ.808.

—  ISO 27991 (2008).

 

2.    Förhindrande av föroreningar från fartygNr

Benämning

Marpol 73/78 i nuvarande lydelse om typgodkännande krävs

Marpol 73/78 i nuvarande lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

NOx-analysator för kemiluminiscensdetektor (CLD) eller uppvärmd kemiluminiscensdetektor (HCLD) för direkt mätning ombord

Flyttad till A.1/2.8

A.2/2.2

Anläggning ombord för avgasrening

Flyttad till A.1/2.10

A.2/2.3

Utrustning för andra likvärdiga metoder för att reducera utsläpp av NOx ombord

—  bilaga VI, Reg. 4.

—  bilaga VI, Reg. 4.

 
 

A.2/2.4

Utrustning för andra tekniska metoder för att begränsa utsläpp av SOx

— IMO Res. MEPC.176(58) – (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 4)

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) – (ändrad Marpol-bilaga VI, Reg. 4).

 
 

A.2/2.5

Utrustning ombord för analys av NOx

med en annan mätmetod än metoden för direkt mätning och övervakning i teknisk norm för NOx 2008

—  IMO Res. MEPC.176(58) – (ändrad Marpol bilaga VI, Reg. 4)

—  IMO Res. MEPC.176(58) – (ändrad Marpol bilaga VI, Reg. 4)

 
 

3.    BrandskyddsutrustningNr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Brandsläckare, ej bär- eller flyttbara

Flyttad till A.1/3.52

A.2/3.2

Munstycken för fasta brandsläckningssystem som sprutar vatten under tryck i ”utrymmen av särskild kategori”, ro-ro-lastutrymmen och fordonsutrymmen

Flyttad till A.1/3.49

A.2/3.3

Start av generatoraggregat vid kall väderlek (startapparater)

Flyttad till A.2/8.1

A.2/3.4

Tvåfunktionsmunstycken (sprut-stråltyp)

Flyttad till A.1/3.55

A.2/3.5

Komponenter till fasta system för upptäckande av brand och brandlarm för kontrollstationer, arbetsutrymmen, bostadsutrymmen, maskinutrymmen och obemannade maskinrum

Flyttad till A.1/3.51

A.2/3.6

Rökdetektorer

Flyttad till A.1/3.51

A.2/3.7

Värmedetektorer

Flyttad till A.1/3.51

A.2/3.8

Elektrisk säkerhetslampa

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden), 3.

—  IEC 60079-serien.

 

A.2/3.9

Skyddskläder som är motståndskraftiga mot kemikalier

—  Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7.

— EN 943-1 (2002) inbegripet AC (2005),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005) inbegripet A1(2009),

— IMO MSC/Circ.1120.

 

A.2/3.10

Lågplacerat ljus

Flyttad till A.1/3.40

A.2/3.11

Munstycken för fasta brandsläckningssystem som sprutar vatten under tryck i maskinutrymmen

Flyttad till A.1/3.10

A.2/3.12

Likvärdiga fasta gasbaserade brandsläckningssystem för maskinutrymmen och lastpumprum

Flyttad till A.1/3.45

A.2/3.13

Andningsapparat med tryckluft (Höghastighetsfartyg)

Punkten utgår

A.2/3.14

Brandslangar (rullade)

Flyttad till A.1/3.56

A.2/3.15

Komponenter till rökdetektorer som bygger på provtagning (röksugsystem)

Flyttad till A.1/3.63

A.2/3.16

Flamdetektorer

Flyttad till A.1/3.51

A.2/3.17

Manuella kontrollstationer

Flyttad till A.1/3.51

A.2/3.18

Larmanordningar

Flyttad till A.1/3.53

A.2/3.19

Komponenter till fasta vattenbaserade brandsläckningssystem för lokalt punktskydd i maskinrum av kategori ”A”

Flyttad till A.1/3.48

A.2/3.20

Stoppade möbler

Flyttad till A.1/3.20

A.2/3.21

Komponenter till brandsläckningssystem som används i förrådsutrymmen för målarfärg och brandfarliga vätskor

—  Reg. II-2/10.

— Reg. II-2/10,

— IMO MSC.1/Circ.1239.

 
 

A.2/3.22

Komponenter till fasta brandsläckningssystem för frånluftskanaler från kök

—  Reg. II-2/9.

—  Reg. II-2/9.

 
 

A.2/3.23

Komponenter till brandsläckningssystem för helikopterdäck

Flyttad till A.1/3.67.

A.2/3.24

Bärbara skumsläckare

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

 
 

A.2/3.25

Klass ”C”-indelningar

Flyttad till A.1/3.64

A.2/3.26

(Komponenter till) gasbränslesystem som används i kök

—  Reg. II-2/4.

— Reg. II-2/4,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

 
 

A.2/3.27

Komponenter till fasta brandsläckningssystem med gas (CO2)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koden) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1318.

Elektriska kontrollenheter och fördröjningsanordningar:

— EN 12094-1 (2003).

Icke elektriska kontrollenheter och fördröjningsanordningar:

— EN 12094-2 (2003).

Manuella utlösnings- och avstängningsanordningar:

— EN 12094-3 (2003).

Högtrycksventilenheter med initiatorer:

— EN 12094-4 (2004).

Högtrycks- respektive lågtrycksfördelningsventiler med initiatorer

— EN 12094-5 (2006).

Icke-elektriska blockeringsanordningar

— EN 12094-6 (2006).

Munstycken för CO2-system

— EN 12094-7 (2000) inbegripet A1 (2005).

Flexibla anordningar:

— EN 12094-8 (2006).

Manometer och pressostat:

— EN 12094-10 (2003).

Mekaniska vägningsanordningar

— EN 12094-11 (2003).

Kontrollventiler och backventiler:

— EN 12094-13 (2001) inbegripet AC (2002).

Luktalstrare till CO2 lågtryckssystem

— EN 12094-16 (2003).

 

A.2/3.28

Komponenter till brandsläckningssystem med mellanexpanderat skum (mellanskum) – fasta system med skum för användning på däck på tankfartyg

Flyttad till A.1/3.57

A.2/3.29

Komponenter till fasta brandsläckningssystem med lågexpanderande skum (tungskum), för användning i maskinutrymmen och på däck på tankfartyg

Flyttad till A.1/3.58

A.2/3.30

Expanderat skum för fasta brandsläckningssystem på kemikalietankfartyg

Flyttad till A.1/3.59

A.2/3.31

Manuellt skött vattenspridningssystem

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/19.

 
 

A.2/3.32

Brandsläckningssystem med torrt kemiskt pulver

Flyttad till A.1/3.62

4.    Navigationsutrustning

Anmärkningar till avsnitt 4: Navigationsutrustning

Kolumnerna 3 och 4: När det hänvisas till Solas kapitel V avses Solas 1974, som ändrades genom MSC 73 och trädde i kraft den 1 juli 2002.

Kolumn 5:

Serien IEC 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Del 1: Single talker and multiple listeners

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Del 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3. IEC 61162-3 ed1.1 Konsoliderad med am1 (2010-11) – Del 3: Serial data instrument network

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Del 3: Serial data instrument network

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) ändring 1 – Del 3: Serial data instrument network

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Del 400: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Introduction and general principles

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Del 401: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Application profile

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Del 402: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Documentation and test requirements

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Del 410: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Transport profile requirements and basic transport profile

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Del 420: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Companion standard requirements and basic companion standards

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Del 450: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnection

Serien EN 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

1. EN 61162-1 (2011) – Del 1: Single talker and multiple listeners

2. EN 61162-2 (1998) – Del 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3. EN 61162-3 (2008) – Del 3: Serial data instrument network

 EN 61162-3-am1 (2010) ändring 1 – Del 3: Serial data instrument network

4. EN 61162-400 (2002) – Del 400: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Introduction and general principles

 EN 61162-401 (2002) – Del 401: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Application profile

 EN 61162-402 (2005) – Del 402: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Documentation and test requirements

 EN 61162-410 (2002) – Del 410: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Transport profile requirements and basic transport profile

 EN 61162-420 (2002) – Del 420: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Companion standard requirements and basic companion standards

 EN 61162-450 (2011) – Del 450: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnectionNr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Gyrokompass för höghastighetsfartyg

Flyttad till A.1/4.31

A.2/4.2

Kurskontrollsystem för höghastighetsfartyg (tidigare autopilot)

Flyttad till A.1/4.40

A.2/4.3

Sändare för kursinformation THD (GNSS-metod)

Flyttad till A.1/4.41

A.2/4.4

Dagsignallampa

Flyttad till A.1/4.52

A.2/4.5

Strålkastare för höghastighetsfartyg

Flyttad till A.1/4.42

A.2/4.6

Utrustning för mörkerseende för höghastighetsfartyg

Flyttad till A.1/4.43

A.2/4.7

Kurs- eller spår(track)kontrollsystem

Flyttad till A.1/4.33

A.2/4.8

Elektroniska sjökort och informationssystem (ECDIS)

Flyttad till A.1/4.30

A.2/4.9

Elektroniska sjökort och informationssystem (ECDIS) (reserv)

Flyttad till A.1/4.30

A.2/4.10

System för rastersjökort (RCDS)

Flyttad till A.1/4.30

A.2/4.11

Kombinerad GPS/Glonass-utrustning

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO Res. MSC.115(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

 

A.2/4.12

DGPS, DGLONASS-utrustning

Flyttad till A.1/4.44, A.1/4.50 och A.1/4.51

A.2/4.13

Gyrokompass för höghastighetsfartyg

Flyttad till A.1/4.31

A.2/4.14

Färdskrivare (VDR)

Flyttad till A.1/4.29

A.2/4.15

Integrerat navigationssystem (INS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.252(83).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed. 1.0(2008).

 

A.2/4.16

Integrerat bryggsystem

Avsiktligt utelämnad

A.2/4.17

Radarekoförstärkare

Flyttad till A.1/4.53

A.2/4.18

Ljudmottagningssystem

Flyttad till A.1/4.58

A.2/4.19

Magnetkompass för höghastighetsfartyg

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

 

A.2/4.20

Kurs- eller spår(track)kontrollsystem för

— höghastighetsfartyg

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed. 1.0(2008).

 

A.2/4.21

Sjökortsvisning för fartygsradar

Flyttad till A.1/4.45

A.2/4.22

Sändare för kursinformation THD (gyrobaserad)

Flyttad till A.1/4.46

A.2/4.23

Sändare för kursinformation THD (magnetbaserad)

Flyttad till A.1/4.2

A.2/4.24

Indikator för framdrivningspropellrars kraft

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed. 1.0(2008).

 

A.2/4.25

Drivkraftsindikator för sidled, stigning och läge för sidothruster

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed. 1.0(2008).

 

A.2/4.26

Girhastighetsindikator

Flyttad till A.1/4.9

A.2/4.27

Indikator för rodervinkel

Flyttad till A.1/4.20

A.2/4.28

Varvtalsindikator för propeller

Flyttad till A.1/4.21

A.2/4.29

Indikator för propellerstigning

Flyttad till A.1/4.22

A.2/4.30

Integrerat bryggsystem

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 15,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 15,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO SN.1/Circ.288.

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 61209 (1999),

— IEC 62288 Ed. 1.0(2008).

 

A.2/4.31

Bäringsinstrument

Flyttad till A.1/4.54

A.2/4.32

Larmsystem för navigationsövervakning på bryggan (BNWAS)

Flyttad till A.1/4.57

A.2/4.33

Kurs- eller spår(track)kontrollsystem

(för fartygshastigheter från och med 30 knop)

—  Reg. V/18.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien,

— EN 62288 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien,

— IEC 62288 Ed. 1.0(2008).

 

A.2/4.34

Utrustning för långdistansidentifiering och -spårning (LRIT)

—  Reg. V/19-1.

— Reg. V/19-1,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.202(81),

— IMO Res. MSC.211(81),

— IMO Res. MSC.263(84),

— IMO MSC.1/Circ 1307.

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien.

 

A.2/4.35

Galileo-mottagare

Flyttad till A.1/4.56

A.2/4.36

AIS SART-utrustning

Flyttad till A.1/4.55

5.    Radiokommunikationsutrustning

Anmärkningar till avsnitt 5: Radiokommunikationsutrustning.

Kolumn 5:

Serien IEC 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Del 1: Single talker and multiple listeners

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Del 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3. IEC 61162-3 ed1.1 Konsoliderad med am1 (2010-11) – Del 3: Serial data instrument network

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Del 3: Serial data instrument network

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) ändring 1 – Del 3: Serial data instrument network

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Del 400: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Introduction and general principles

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Del 401: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Application profile

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Del 402: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Documentation and test requirements

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Del 410: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Transport profile requirements and basic transport profile

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Del 420: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Companion standard requirements and basic companion standards

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – Del 450: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnection

Serien EN 61162 omfattar följande referensstandarder för sjöfarts- och radiokommunikationsutrustning och systemgränssnitt:

1. EN 61162-1 (2011) – Del 1: Single talker and multiple listeners

2. EN 61162-2 (1998) – Del 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

3. EN 61162-3 (2008) – Del 3: Serial data instrument network

 EN 61162-3-am1 (2010) ändring 1 – Del 3: Serial data instrument network

4. EN 61162-400 (2002) – Del 400: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Introduction and general principles

 EN 61162-401 (2002) – Del 401: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Application profile

 EN 61162-402 (2005) – Del 402: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Documentation and test requirements

 EN 61162-410 (2002) – Del 410: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Transport profile requirements and basic transport profile

 EN 61162-420 (2002) – Del 420: Multiple talkers and multiple listeners – Ship systems interconnection – Companion standard requirements and basic companion standards

 EN 61162-450 (2011) – Del 450: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnectionNr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHF EPIRB

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— Reg.IV/8,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.805(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.2

Nödkraftkälla för radio

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— Reg. IV/13,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO COMSAR Circ.16,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.3

Inmarsat-F SES

Flyttad till A.1/5.19.

A.2/5.4

Nödpanel

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— Reg. IV/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO MSC/Circ. 862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.5

Nödlarmpanel

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000).

— Reg. IV/6,

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000),

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO COMSAR Circ.32.

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

 

A.2/5.6

L-band EPIRB (Inmarsat)

Avsiktligt utelämnad

A.2/5.7

Fartygs skyddslarmsystem

 

— Reg. XI-2/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.147(77),

— IMO MSC/Circ.1072.

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— EN 61162-serien

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— IEC 61162-serien.

 

A.2/5.8

Ex A.1/5.16

Tvåvägs aeronautisk VHF-radiotelefonapparat

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14.

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 14,

— IMO Res. MSC.80(70),

— IMO COMSAR Circ.32,

— Icao-konventionen, bilaga 10, Radioreglementet.

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

— Etsi EN 301688 V1.1.1 (2000-07)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

— Etsi EN 301688 V1.1.1 (2000-07).

 

6.    Utrustning som krävs enligt Colreg 72Nr

Benämning

Colreg 72 om ”typgodkännande” krävs

Colreg och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigationsljus

Flyttad till A.1/6.1

A.2/6.2

Ljudsignalutrustning

—  Colreg 72 bilaga III/3.

— Colreg 72 bilaga III/3,

— IMO Res. A.694(17).

— EN 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— Whistles – Colreg 72 bilaga III/1 (Performance),

— Bells or Gongs – Colreg 72 bilaga III/2 (Performance)

— eller

— IEC 60945 (2002) inbegripet IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

— Whistles – Colreg 72 bilaga III/1 (Performance),

— Bells or Gongs – Colreg 72 bilaga III/2 (Performance).

 

7.    Säkerhetsutrustning för bulkfartygNr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Lastinstrument

— Reg. XII/11,

— 1997 Solas-konferensen Res. 5.

— Reg. XII/11,

— 1997 Solas-konferensen Res. 5.

—  IMO MSC.1/Circ 1229.

 

A.2/7.2

Vattennivådetektorer på bulkfartyg

Punkten utgår

8.    Utrustning enligt Solas, kapitel II-1Nr

Benämning

Solas 74, med ändringar, om typgodkännande krävs

Solas 74 i dess ändrade lydelse och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, i förekommande fall

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Start av generatoraggregat vid kall väderlek (startapparater)

— Reg. II-1/44,

— Reg. X/3.

— Reg. II-1/44,

— IMO Res. MSC.36(63)-(HSC-koden 1994) 12,

— IMO Res. MSC.97(73)-(HSC-koden 2000) 12.

 
 

▼B
BILAGA B

Moduler för bedömning av överensstämmelse

EG-TYPKONTROLL (MODUL B)

1.

Ett anmält organ skall säkerställa och försäkra att ett för den planerade tillverkningen representativt provexemplar av produkten uppfyller kraven i de tillämpliga internationella instrumenten.

2.

Ansökan om EG-typkontroll skall ges in av tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen till ett anmält organ efter eget val.

Ansökan skall innehålla följande:

 Tillverkarens namn och adress och, om ansökan ges in av dennes befullmäktigade ombud, även dennes namn och adress.

 En skriftlig försäkran att samma ansökan inte samtidigt har givits in till något annat anmält organ.

 Den tekniska dokumentationen enligt punkt 3.

Sökanden skall till det anmälda organets förfogande ställa ett provexemplar, i fortsättningen kallat ”typ” ( 14 ), som är representativt för den planerade tillverkningen. Det anmälda organet kan begära in fler provexemplar om så krävs för att genomföra provningsprogrammet.

3.

Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma hur produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga internationella instrument. I den mån det är tillämpligt för sådan bedömning skall den omfatta produktens konstruktion, standard, tillverkning, installation och funktion i enlighet med den beskrivning av den tekniska dokumentationen som fastställs i tillägget till denna bilaga.

4.

Det anmälda organet skall

4.1.

granska den tekniska dokumentationen och kontrollera att typen har tillverkats i överensstämmelse med den tekniska dokumentationen,

4.2.

utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och nödvändiga provningar för att kontrollera om kraven i tillämpliga internationella instrument verkligen uppfyllts,

4.3.

i samråd med sökanden bestämma var undersökningar och nödvändiga provningar skall utföras.

5.

Om typen uppfyller bestämmelserna i tillämpliga internationella instrument, skall det anmälda organet till sökanden utfärda ett EG-typintyg. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress, beskrivning av utrustningen, slutsatser från undersökningen, giltighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att den godkända typen skall kunna identifieras.

En förteckning över de delar av den tekniska dokumentationen som är av betydelse skall bifogas intyget och det anmälda organet skall bevara en kopia av denna förteckning.

Avslag på en tillverkares ansökan om typintyg skall utförligt motiveras av det anmälda organet.

Om en tillverkare åter ansöker om typgodkännande för utrustning för vilken ansökan om intyg om typkontroll avslagits, skall hans ansökan till det anmälda organet innehålla all tillämplig dokumentation, inbegripet de ursprungliga provningsrapporterna, en utförlig redogörelse för skälen till det tidigare avslaget och en beskrivning av de ändringar som utrustningen genomgått.

6.

Sökanden skall underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den tekniska dokumentationen för EG-typintyget om alla ändringar av den godkända produkten som kräver ytterligare godkännande om ändringarna kan påverka överensstämmelsen med kraven eller de för produkten föreskrivna användningsvillkoren. Detta nya godkännande utfärdas i form av ett tillägg till det ursprungliga EG-typintyget.

7.

Varje anmält organ skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om utfärdade och återkallade EG-typintyg.

8.

Övriga anmälda organ kan få kopior av intyg om EG-typintyg och/eller tillägg till dessa. Intygens bilagor skall stå till övriga anmälda organs förfogande.

9.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall tillsammans med den tekniska dokumentationen bevara kopior av EG-typintyg och tillägg till dessa under minst tio år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP (MODUL C)

1.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall säkerställa och försäkra att berörda produkter överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och att de uppfyller kraven i de tillämpliga internationella instrumenten. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall anbringa märkningen på varje produkt samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

2.

Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att de tillverkade produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och med kraven i tillämpliga internationella instrument.

3.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst tio år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

KVALITETSSÄKRING AV TILLVERKNING (MODUL C)

1.

En tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 skall säkerställa och försäkra att produkterna överensstämmer med typen, enligt beskrivning i EG-typintyget. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall anbringa märkningen på varje produkt och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Märkningen skall åtföljas av identifikationssymbolen för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna EG-övervakningen.

2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, kontroll av färdiga produkter och provning enligt beskrivningen i punkt 3 och skall underkastas den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

3.

Kvalitetssystem

3.1.

Tillverkaren skall hos ett anmält organ, som han själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssystem för berörda produkter bedömt.

Ansökan skall innehålla

 alla upplysningar av betydelse för den planerade produktkategorin,

 dokumentation av kvalitetssystemet,

 i förekommande fall, den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

3.2.

Genom kvalitetssystemet skall säkerställas att produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget.

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren beaktat skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

 uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller produktkvalitet,

 de tekniker, processer och systematiska förfaranden som skall användas vid tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring,

 de granskningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen, samt hur ofta dessa skall utföras,

 kvalitetsprotokoll, såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.,

 hur övervakning sker av att åsyftad produktkvalitet uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3.

Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard.

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom den berörda produktteknologin. I bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.

Tillverkaren skall underrättas om beslut. Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ange skälen för beslutet.

3.4.

Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som det godkända kvalitetssystemet medför samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras av systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall underrätta tillverkaren om sitt beslut. Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ange skälen för beslutet.

4.

Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1.

Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter det godkända kvalitetssystemet medför.

4.2.

Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

 dokumentationen av kvalitetssystemet,

 kvalitetsprotokollen, såsom granskningsrapporter och provningsdata, kaliberingsdata, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3.

Det anmälda organet skall regelbundet genomföra inspektioner för att kontrollera att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet samt tillställa tillverkaren en inspektionsrapport.

4.4.

Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall tillställa tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.

Tillverkaren skall under minst tio år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört för de nationella myndigheterna kunna förete följande:

 Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.

 Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

 Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6.

Varje anmält organ skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTER (MODUL E)

1.

En tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 skall säkerställa och försäkra att berörda produkter överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud i gemenskapen skall anbringa märkningen på varje produkt samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

Märkningen skall åtföljas av identifikationssymbolen för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna kontrollen.

2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för granskning och provning som avses i punkt 3 och skall vara underkastad den i punkt 4 beskrivna övervakningen.

3.

Kvalitetssystem

3.1.

Tillverkaren skall hos ett anmält organ, som han själv har valt, ansöka om att få sitt kvalitetssystem för berörda produkter bedömt.

Ansökan skall innehålla

 alla upplysningar av betydelse för den planerade produktkategorin,

 dokumentation av kvalitetssystemet,

 den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia av EG-typintyget.

3.2.

Inom kvalitetssystemet skall varje exemplar av produkten undersökas och provningar utföras för kontroll av att produkten överensstämmer med tillämpliga krav i internationella instrument. Samtliga faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren beaktat skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall säkerställa en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

 uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller produktkvaliteten,

 de granskningar och provningar som skall utföras efter tillverkningen,

 hur kontrollen sker av att kvalitetssystemet fungerar effektivt,

 kvalitetsprotokoll, såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

3.3

Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard.

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom den berörda produktteknologin. I bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.

Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ange skälen för beslutet.

3.4.

Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter som det godkända kvalitetssystemet medför samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras av systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall underrätta tillverkaren om sitt beslut. Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ange skälen för beslutet.

4.

Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1.

Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter det godkända kvalitetssystemet medför.

4.2.

Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

 dokumentationen av kvalitetssystemet,

 den tekniska dokumentationen,

 kvalitetsprotokoll, såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3.

Det anmälda organet skall regelbundet genomföra inspektioner för att kontrollera att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet samt tillställa tillverkaren en inspektionsrapport.

4.4.

Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall tillställa tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.

Tillverkaren skall under minst tio år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört för de nationella myndigheterna kunna förete följande:

 Sådana dokument som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.

 Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

 Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6.

Varje anmält organ skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystem.

PRODUKTVERIFIKATION (MODUL F)

1.

En tillverkare eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall säkerställa och försäkra att produkterna som omfattas av bestämmelserna i punkt 3 överensstämmer med typen, enligt beskrivningen i EG-typintyget.

2.

Tillverkaren skall vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen skall säkerställas att produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget. Tillverkaren skall anbringa märkningen på varje produkt och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

3.

Det anmälda organet skall utföra vederbörliga undersökningar och provningar för att kontrollera att produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga internationella instrument. Tillverkaren får välja om detta skall ske genom undersökning och provning av varje produkt, enligt punkt 4, eller genom undersökning och provning av produkter som utvalts på statistisk grund enligt punkt 5.

3a.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall bevara en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst tio år efter det att tillverkningen av produkten har upphört.

4.

Verifikation genom granskning och provning av varje enskild produkt

4.1.

Samtliga produkter skall undersökas var för sig och provningar utföras för att verifiera produktens överensstämmelse med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget.

4.2.

Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sin identifikationssymbol på varje godkänd produkt samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda provningar.

4.3.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall på begäran kunna förete det anmälda organets intyg om överensstämmelse för flaggstatens administration.

5.

Statistisk verifikation

5.1.

Tillverkaren skall visa upp sina produkter i enhetligt sammansatta partier och skall vidta alla de åtgärder som behövs för att enhetligheten hos varje tillverkat parti garanteras i tillverkningsprocessen.

5.2.

Samtliga produkter skall vara tillgängliga för verifikation i enhetligt sammansatta partier. Ett antal provenheter skall slumpmässigt tas ut från varje parti. Provenheterna skall undersökas var för sig, och provningar utföras för kontroll av produkternas överensstämmelse med tillämpliga internationella instrument, samt för att avgöra om partiet skall godkännas eller underkännas.

5.3.

På varje produkt i godkända partier skall det anmälda organet anbringa eller låta anbringa sin identifikationssymbol samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda prov. Alla produkter i ett sådant parti får släppas ut på marknaden utom de provenheter som inte befunnits överensstämma med kraven.

Underkänns ett parti, skall det anmälda organet eller den behöriga myndigheten genom lämpliga åtgärder förhindra att partiet släpps ut på marknaden. Om det ofta förekommer underkända partier kan det anmälda organet tills vidare upphöra med statistisk verifikation.

Tillverkaren får på det anmälda organets ansvar anbringa dess identifikationssymbol under tillverkningsprocessen.

5.4.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall på begäran kunna förete det anmälda organets intyg om överensstämmelse för flaggstatens administration.

VERIFIKATION AV ENSTAKA OBJEKT (MODUL G)

1.

Tillverkaren skall säkerställa och försäkra att en produkt, för vilken har utfärdats ett intyg enligt punkt 2, överensstämmer med tillämpliga internationella instrument. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall anbringa märkningen på produkten och upprätta en försäkran om överensstämmelse.

2.

Det anmälda organet skall undersöka produkten och utföra provningar för att säkerställa produktens överensstämmelse med lämpliga internationella instrument.

Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer på varje godkänd produkt samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda prov.

3.

Syftet med den tekniska dokumentationen är att möjliggöra bedömning av överensstämmelse med kraven i tillämpliga internationella instrument och att förstå produktens konstruktion, tillverkning och funktion.

FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING (MODUL H)

1.

En tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 skall säkerställa och försäkra att produkterna överensstämmer med kraven i tillämpliga internationella instrument. Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall anbringa märkningen på varje enskild produkt och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Märkningen skall åtföljas av identifikationssymbolen för det anmälda organ som svarar för den i punkt 4 beskrivna kontrollen.

2.

Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för konstruktion, tillverkning, kontroll av färdiga produkter och provning som avses i punkt 3 och skall vara föremål för kontroll enligt punkt 4.

3.

Kvalitetssystem

3.1.

Tillverkaren skall hos ett anmält organ ansöka om att få sitt kvalitetssystem bedömts.

Ansökan skall innehålla

 alla upplysningar av betydelse för den planerade produktkategorin,

 dokumentation av kvalitetssystemet.

3.2.

Genom kvalitetssystemet skall säkerställas att produkterna överensstämmer med krav i tillämpliga internationella instrument.

Samtliga faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren beaktat skall dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program, planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

 uppsatta kvalitetsmål samt ledningens organisatoriska struktur, ansvar och befogenheter när det gäller produktkvalitet,

 de tekniska konstruktionsspecifikationer, inklusive standarder, som kommer att användas och, försäkran om att väsentliga krav i tillämpliga internationella instrument uppfylls,

 de tekniker, processer och systematiska förfaranden för konstruktionskontroll och konstruktionsverifikation som kommer att användas vid konstruktionen av produkter inom den berörda produktkategorin,

 de motsvarande tekniker, processer och systematiska förfaranden för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som därvid kommer att användas,

 de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen samt hur ofta dessa skall utföras,

 kvalitetsprotokoll, såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.,

 hur övervakning sker av att åsyftad konstruktions- och produktkvalitet uppnås och av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3.

Det anmälda organet skall bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om kraven i punkt 3.2 är uppfyllda. Överensstämmelse med dessa krav skall förutsättas för kvalitetssystem som följer tillämplig harmoniserad standard.

Bland bedömarna skall minst en ha erfarenhet av bedömning inom den berörda produktteknologin. I bedömningsförfarandet skall ingå besök i tillverkarens lokaler.

Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ange skälen för beslutet.

3.4.

Tillverkaren skall åta sig att fullgöra de skyldigheter det godkända kvalitetssystemet medför samt att vidmakthålla det så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud inom gemenskapen skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om alla ändringar som planeras av systemet.

Det anmälda organet skall ta ställning till ändringsförslag samt avgöra om systemet med sådana ändringar fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet skall underrätta tillverkaren om sitt beslut. Underrättelsen skall innehålla slutsatserna från undersökningen samt ange skälen för beslutet.

4.

Övervakning på ett anmält organs ansvar

4.1.

Syftet med övervakningen är att försäkra sig om att tillverkaren på rätt sätt fullgör de skyldigheter det godkända kvalitetssystemet medför.

4.2.

Tillverkaren skall för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokaler för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring och skall vidare tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

 dokumentationen av kvalitetssystemet,

 kvalitetsprotokoll som förutsätts i kvalitetssystemets konstruktionsdel, såsom resultat från analyser, beräkningar, provningar etc.,

 kvalitetsprotokoll som förutsätts i kvalitetssystemets tillverkningsdel, såsom granskningsrapporter och provningsdata, kalibreringsdata, redogörelser för den berörda personalens kvalifikationer etc.

4.3.

Det anmälda organet skall regelbundet genomföra inspektioner för att kontrollera att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar kvalitetssystemet samt tillställa tillverkaren en inspektionsrapport.

4.4.

Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. I samband med sådana besök kan det anmälda organet, om så krävs, utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar på riktigt sätt. Det anmälda organet skall tillställa tillverkaren en besöksrapport och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5.

Tillverkaren skall under minst tio år efter det att tillverkningen av en produkt har upphört för de nationella myndigheterna kunna förete följande:

 Sådan dokumentation som avses i punkt 3.1 andra strecksatsen.

 Ändringar som avses i punkt 3.4 andra stycket.

 Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4 sista stycket samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6.

Varje anmält organ skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och till övriga anmälda organ lämna information av betydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssystemen.

7.

Konstruktionskontroll

7.1.

Tillverkaren skall ansöka om konstruktionskontroll hos ett enda anmält organ.

7.2

Ansökan skall utformas så att produktens konstruktion, tillverkning och funktion blir begripliga och så att överensstämmelsen med kraven i internationella instrument kan bedömas.

Den skall innefatta

 de tekniska konstruktionsspecifikationer, inklusive standarder, som använts,

 nödvändigt underlag för att styrka att dessa är lämpliga och tillräckliga, särskilt om standarderna i artikel 5 inte tillämpats till fullo. Detta underlag skall innefatta resultaten av provningar som utförts av ett relevant laboratorium hos tillverkaren eller för dennes räkning.

7.3.

Det anmälda organet skall pröva ansökan, och om konstruktionen uppfyller villkoren i tillämpliga internationella instrument skall det utfärda ett intyg om EG-konstruktionskontroll till sökanden. Intyget skall innehålla slutsatserna av undersökningen, villkoren för dess giltighet, nödvändiga data för att identifiera den godkända konstruktionen samt, i tillämpliga fall, en beskrivning av produktens funktion.

7.4.

Sökanden skall informera det anmälda organ som utfärdat intyget om EG-konstruktionskontroll om alla ändringar av den godkända konstruktionen. Ändringar av den godkända konstruktionen skall dessutom godkännas av det anmälda organ som utfärdat intyget om EG-konstruktionskontroll om sådana ändringar kan påverka överensstämmelsen med de väsentliga kraven i direktivet eller de föreskrivna villkoren för produktens användning. Detta tilläggsgodkännande skall ges i form av ett tillägg till det ursprungliga intyget om EG-konstruktionskontroll.

7.5.

De anmälda organen skall på begäran till flaggmedlemsstatens administration och övriga anmälda organ översända relevant information beträffande

 utfärdade intyg om EG-konstruktionskontroll och tillägg till dessa,

 återkallade EG-konstruktionsgodkännanden och tillägg till dessa.
Tillägg till bilaga B

Teknisk dokumentation som tillverkaren skall lämna till det anmälda organet

Bestämmelserna i detta tillägg skall gälla för samtliga moduler i bilaga B.

Den tekniska dokumentation som anges i bilaga B skall omfatta alla relevanta data eller medel som tillverkaren använder för att säkerställa att utrustningen uppfyller alla tillämpliga väsentliga krav.

Den tekniska dokumentationen skall utformas så att produktens konstruktion, tillverkning och funktion blir begriplig samt att det blir möjligt att bedöma överensstämmelsen med kraven i tillämpliga internationella instrument.

I den mån det behövs för bedömningen skall dokumentationen innehålla

 en allmän beskrivning av typen,

 en beskrivning av konstruktionen, byggstandard, tillverkningsritningar och komponentscheman, delkonstruktioner, kretsar osv.,

 de beskrivningar och förklaringar som behövs för förståelsen av nämnda ritningar och scheman, inklusive handhavande av produkten,

 resultaten av utförda konstruktionsberäkningar, opartiska undersökningar som utförts osv.,

 opartiska provningsrapporter,

 manualer för installation, användning och underhåll.

I förekommande fall skall konstruktionshandlingarna innefatta följande delar:

 Intyg som hänför sig till utrustning som ingår i anordningen.

 Intyg och certifikat som hänför sig till metoder för tillverkning och/eller inspektion och/eller övervakning av anordningen.

 All annan dokumentation som kan hjälpa det anmälda organet att göra en bättre i bedömning.
BILAGA C

Minimikriterier som skall beaktas av medlemsstaterna vid anmälan av organ

1.

De anmälda organen skall uppfylla kraven enligt den relevanta EN 45000-serien.

2.

Det anmälda organet skall vara oberoende och inte styras av tillverkare eller av leverantörer.

3.

Det anmälda organet måste vara etablerat inom gemenskapens territorium.

4.

Om typgodkännanden utfärdas av ett anmält organ för en medlemsstats räkning, skall medlemsstaten se till att det anmälda organets kvalifikationer, tekniska erfarenhet och personal är sådan, att en hög säkerhetsnivå kan garanteras när typgodkännanden utfärdas enligt kraven i detta direktiv.

5.

Det anmälda organet skall kunna tillhandahålla marin expertis.

Ett anmält organ har rätt att utföra bedömningar av överensstämmelse åt varje ekonomisk aktör som är etablerad inom eller utom gemenskapen.

Ett anmält organ får utföra bedömningar av överensstämmelse i alla medlemsstater och alla stater utanför EG och därvid använda antingen sina resurser i hemlandet eller personal vid filialer i utlandet.

Om en filial till ett anmält organ utför en bedömning av överensstämmelse, skall alla handlingar som hänför sig till detta förfarande utfärdas av det anmälda organet och i dettas namn och inte i filialens namn.

Om det anmälda organet har en filial i en annan medlemsstat, får dock denna filial utfärda handlingar som hänför sig till bedömning av överensstämmelse om filialen har anmälts av den medlemsstaten.
BILAGA D

Märkning för överensstämmelse

Märkningen för överensstämmelse skall ha nedanstående utformning:image

Om märkningen förminskas eller förstoras skall proportionerna enligt ovanstående rutskiss behållas.

De olika komponenterna i märkningen har väsentligen samma vertikala dimension som inte får understiga 5 mm.

Minimidimensionen får frångås för små produkter.( 1 ) EGT nr C 218, 23.8.1995, s. 9.

( 2 ) EGT nr C 101, 3.4.1996, s. 3.

( 3 ) Europaparlamentets yttrande av den 29 november 1995 (EGT nr C 339 18.12.1995 s. 21), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 juni 1996 (EGT nr C 248, 26.8.1996, s. 10) och Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 1996 (EGT nr C 347, 18.11.1996).

( 4 ) EGT nr C 271, 7.10.1993, s. 1.

( 5 ) EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 23.

( 6 ) EGT nr L 139, 23.5.1989, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT nr L 220, 31.8.1993, s. 1).

( 7 ) EGT nr L 399, 30.12.1989, s. 18. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/95/EEG (EGT nr L 276, 9.11.1993, s. 11).

( 8 ) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

( 9 ) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

( 10 ) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

( 11 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 12 ) EUT L 239, 15.9.2011, s. 1.

( 13 ) EUT L 312, 10.11.2012, s. 1.

( 14 ) En typ kan omfatta flera olika varianter av en produkt, förutsatt att skillnaderna mellan varianterna inte påverkar säkerhetsnivån och andra krav på produktens prestanda.

Top