EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994D0262-20080731

Consolidated text: Europaparlamentets beslut av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (94/262/EKSG, EG, Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/262/2008-07-31

1994D0262 — SV — 31.07.2008 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 9 mars 1994

om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning

(94/262/EKSG, EG, Euratom)

(EGT L 113, 4.5.1994, p.15)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT av den 14 mars 2002

  L 92

13

9.4.2002

►M2

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT av den 18 juni 2008

  L 189

25

17.7.2008
▼B

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 9 mars 1994

om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning

(94/262/EKSG, EG, Euratom)EUROPAPARLAMENTET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 138e.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ►M2  ————— ◄ samt artikel 107d.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av kommissionens yttrande,

med beaktande av rådets godkännande, och

med beaktande av följande:

Föreskrifterna och de allmänna villkoren för ombudsmannens ämbetsutövning bör fastställas i enlighet med bestämmelserna i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

De förutsättningar under vilka ett klagomål kan inlämnas till ombudsmannen måste fastställas, liksom förhållandet mellan ombudsmannens ämbetsutövning och rättsliga eller administrativa förfaranden.

▼M2

Ombudsmannen, som även kan handla på eget initiativ, måste ha tillgång till allt som behövs för ämbetsutövningen. Därför måste gemenskapens institutioner och organ på ombudsmannens begäran tillhandahålla all information som begärs och utan att det påverkar ombudsmannens skyldighet att inte avslöja sådan information. Tillgången till sekretessbelagd information eller sekretessbelagda dokument, särskilt känsliga handlingar i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001 ( 1 ), bör vara förenlig med säkerhetsbestämmelserna för gemenskapsinstitutionen eller gemenskapsorganet i fråga. Institutioner och organ som tillhandahåller sekretessbelagda uppgifter eller handlingar enligt artikel 3.2 första stycket bör underrätta ombudsmannen om att de är sekretessbelagda. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3.2 första stycket bör ombudsmannen i förväg ha kommit överens med institutionen eller organet i fråga om villkoren för hantering av sekretessbelagd information eller sekretessbelagda dokument och annan information som omfattas av tystnadsplikt. Om ombudsmannen inte får den begärda hjälpen ska ombudsmannen underrätta Europaparlamentet, som vidtar lämpliga åtgärder.

▼B

Förfaranden måste fastställas för fall där ombudsmannens undersökningar uppdagar fel eller försummelser. Det bör även läggas fast att ombudsmannen vid slutet av varje årlig session överlämnar en uttömmande rapport till Europaparlementet.

Ombudsmannen och hans personal måste behandla den information som de har fått under sin ämbetsutövning förtroligt; ombudsmannen måste dock underrätta de behöriga myndigheterna om förhållanden som han tror kan omfattas av straffrättslig lagstiftning och som kommit till hans kännedom genom hans undersökningar.

Bestämmelser bör fastställas för ett eventuellt samarbete mellan ombudsmannen och samma slags myndigheter i vissa medlemsstater i överensstämmelse med tillämplig nationell lagstiftning.

I början av varje mandatperiod och för hela dess längd bör Europaparlamentet till ombudsman utse en person som är medborgare i unionen och som uppvisar alla erforderliga bevis för oavhängighet och kompetens.

Det bör fastställas under vilka villkor som ombudsmannens ämbetsutövning skall upphöra.

Ombudsmannen måste utöva sitt ämbete med fullständig oavhängighet och vid ämbetstillträdet avge en högtidlig försäkran inför Europeiska gemenskapernas domstol att han ämnar göra detta. Bestämmelser om vilka handlingar som är oförenliga med ombudsmannens ämbetsutövning bör läggas fast, liksom bestämmelser om ombudsmannens ersättning, immunitet och privilegier.

Bestämmelser bör fastställas för tjänstemän och andra anställda vid ombudsmannens kansli som bistår honom, samt för verksamhetens budget. Ombudsmannen bör ha samma säte som Europaparlamentet.

Det är ombudsmannens uppgift att anta bestämmelser för genomförandet av detta beslut. Dessutom bör vissa övergångsbestämmelser fastställas för den första ombudsman som utses efter det att Fördraget om Europeiska unionen har trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

1.  Föreskrifterna och de allmänna villkoren för ombudsmannens ämbetsutövning skall vara de som avses i detta beslut, i enlighet med artikel 138e.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ►M2  ————— ◄ samt artikel 107d.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

2.  Ombudsmannen skall utöva sitt ämbete i enlighet med de befogenheter som fördragen ger gemenskapens institutioner och organ.

3.  Ombudsmannen får inte ingripa i mål som är anhängiga vid domstol eller ifrågasätta domstolsavgöranden.

Artikel 2

1.  Inom ramarna för de ovan nämnda fördragen och de villkor som slås fast i dem skall ombudsmannen bidra till upptäckten av fel och försummelser i samband med verksamheten inom gemenskapens institutioner och organ, med undantag av domstolen och förstainstansrätten i deras rättsliga funktion, och föreslå åtgärder för att avhjälpa dessa fel och försummelser. Handlingar som företas av någon annan myndighet eller person kan inte vara föremål för klagan hos ombudsmannen.

2.  Varje unionsmedborgare eller varje fysisk eller juridisk person som har sitt hemvist eller säte i en av unionens medlemsstater kan, antingen direkt eller genom en ledamot av Europaparlamentet, inge ett klagomål till ombudsmannen gällande fel eller försummelser i samband med verksamheten inom gemenskapens institutioner och organ, med undantag av domstolen och förstainstansrätten i deras rättsliga funktion. Ombudsmannen skall underrätta institutionen eller organet i fråga så snart ett klagomål inges till honom.

3.  Klagomålet skall innehålla uppgifter om klagomålets innehåll och vem som framför klagomålet; denne kan begära att hans klagomål behandlas förtroligt.

4.  Ett klagomål skall göras inom två år från den dag då omständigheterna på vilka klagomålet grundar sig blev kända av den person som framför klagomålet, och måste föregås av lämpliga hänvändelser till de berörda institutionerna och organen.

5.  Ombudsmannen kan råda den person som framför klagomålet att vända sig till en annan myndighet.

6.  Klagomål som inges till ombudsmannen skall inte påverka tidsfrister för överklaganden i administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden.

7.  När ombudsmannen måste avvisa ett klagomål eller avbryta sin undersökning på grund av pågående eller avslutade rättsliga åtgärder rörande omständigheter som tagits upp i ett klagomål, skall resultatet av de undersökningar som redan är gjorda arkiveras utan ytterligare åtgärder.

8.  Klagomål som rör arbetsförhållanden mellan gemenskapens institutioner och organ och deras tjänstemän och annan personal får inte inges till ombudsmannen om inte alla andra möjligheter att framföra interna administrativa önskemål och klagomål, särskilt förfarandena som avses i artikel 90.1-2 i tjänsteföreskrifterna, har uttömts av den berörda personen och tidsfristerna för svar från den myndighet till vilken hänvändelse har gjorts har gått ut.

9.  Ombudsmannen skall snarast möjligt underrätta den person som har framfört klagomålet om vilka åtgärder han har vidtagit.

Artikel 3

1.  Ombudsmannen skall på eget initiativ eller på grund av ett klagomål genomföra alla undersökningar som han finner berättigade för att reda ut misstänkta fel eller försummelser i samband med verksamheten inom gemenskapens institutioner och organ. Han skall underrätta den berörda institutionen eller det berörda organet om detta, och de kan ge honom alla relevanta upplysningar.

▼M2

2.  Gemenskapens institutioner och organ ska förse ombudsmannen med all information som begärs av den och ge ombudsmannen tillgång till relevanta dokument. Tillgången till sekretessbelagd information eller sekretessbelagda dokument, särskilt känsliga handlingar i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001, ska vara förenlig med säkerhetsbestämmelserna för gemenskapsinstitutionen eller gemenskapsorganet i fråga.

Institutioner och organ som tillhandahåller sekretessbelagda uppgifter eller handlingar enligt stycket ovan ska underrätta ombudsmannen om att de är sekretessbelagda.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska ombudsmannen i förväg ha kommit överens med institutionen eller organet i fråga om villkoren för hantering av sekretessbelagd information eller sekretessbelagda dokument och annan information som omfattas av tystnadsplikt.

Institutionerna eller organen i fråga ska ge ombudsmannen tillgång till dokument som härrör från en medlemsstat och som är hemliga enligt lag eller andra författningar endast om den medlemsstaten på förhand har givit sitt samtycke.

De ska ge tillgång till andra dokument som härrör från en medlemsstat efter att ha informerat medlemsstaten i fråga.

I båda fallen får ombudsmannen i enlighet med artikel 4 inte avslöja innehållet i sådana dokument.

Tjänstemän och andra anställda inom gemenskapens institutioner och organ ska avlägga vittnesmål på begäran av ombudsmannen; de ska fortfarande vara bundna av de relevanta reglerna i tjänsteföreskrifterna, i synnerhet ska de ha fortsatt tystnadsplikt.

▼B

3.  På begäran av ombudsmannen måste medlemsstaternas myndigheter via medlemsstaternas beskickningar vid Europeiska gemenskaperna förse honom med all information som kan bidra till att reda ut misstänkta fel eller försummelser i samband med verksamheten inom gemenskapens institutioner och organ, utom när sådan information omfattas av lagar och andra författningar om sekretess eller av bestämmelser som hindrar dess spridning. I det senare fallet kan dock den berörda medlemsstaten tillåta ombudsmannen att ta del av informationen under förutsättning att han förbinder sig att inte avslöja den.

4.  Om ombudsmannen inte får den begärda hjälpen skall han underrätta Europaparlamentet, som skall vidta lämpliga åtgärder.

5.  Ombudsmannen skall så långt det är möjligt försöka att tillsammans med institutionen eller organet i fråga nå en lösning som rättar till felet eller gottgör försummelsen och som tillfredställer klagomålet.

6.  Om ombudsmannen upptäcker fall av fel eller försummelse skall han meddela institutionen eller organet i fråga, och när så är lämpligt föreslå rekommendationer. Institutionen eller organet skall inom tre månader sända ett detaljerat yttrande till ombudsmannen.

7.  Ombudsmannen skall sedan sända en rapport till Europaparlamentet och till institutionen eller organet i fråga. Rapporten får innehålla rekommendationer. Ombudsmannen skall underrätta den person som inlämnat klagomålet om undersökningens resultat, om yttrandet från institutionen eller organet i fråga samt om ombudsmannens rekommendationer.

8.  Vid slutet av varje årlig session skall ombudsmannen överlämna en rapport om sina undersökningsresultat till Europaparlamentet.

▼M2

Artikel 4

1.  Ombudsmannen och dennes personal, på vilka artikel 287 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 194 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska tillämpas, får inte avslöja information eller innehåll i dokument som de får tillgång till i sina undersökningar. Framför allt får de inte avslöja sekretessbelagd information eller innehåll i dokument som överlämnats till ombudsmannen, i synnerhet inte känsliga handlingar i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001, eller dokument som omfattas av gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter liksom sådan information som kan skada den person som har lämnat in klagomålet eller någon annan inblandad person, dock utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2.

2.  Om ombudsmannen i sina undersökningar upptäcker förhållanden som han anser kan omfattas av straffrättslig lagstiftning, ska ombudsmannen genast underrätta de nationella behöriga myndigheterna via medlemsstaternas beskickningar vid Europeiska gemenskaperna och, om fallet ligger inom dess befogenhetsområde, den institution, det organ eller den avdelning inom gemenskapen som ansvarar för bedrägeribekämpning; om så är lämpligt ska ombudsmannen även underrätta den gemenskapsinstitution eller det gemenskapsorgan som har maktbefogenheter över tjänstemannen eller den anställde i fråga; institutionen kan eventuellt åberopa artikel 18 andra stycket i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna. Ombudsmannen får även informera gemenskapsinstitutionen eller gemenskapsorganet i fråga om förhållanden som från disciplinär synpunkt ifrågasätter uppträdandet hos en av deras anställda.

▼M2

Artikel 4a

Ombudsmannen och dennes personal ska hantera allmänhetens begäranden om tillgång till dokument, utöver vad som avses i artikel 4.1, i enlighet med de villkor och gränser som föreskrivs i förordning (EG) nr 1049/2001.

▼M2

Artikel 5

1.  Ombudsmannen får samarbeta med myndigheter av samma typ i vissa medlemsstater under förutsättning att det sker i enlighet med gällande nationell lagstiftning, om det gör undersökningsarbetet mer effektivt och ger bättre skydd för rättigheter och intressen åt de personer som lämnar in klagomål. Ombudsmannen får inte på dessa grunder begära att få se dokument som ombudsmannen inte skulle ha tillgång till enligt artikel 3.

2.  Inom ramen för sina befogenheter enligt artikel 195 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 107d i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och i syfte att undvika dubbelarbete i förhållande till verksamheten inom andra institutioner och organ, får ombudsmannen, på samma villkor, samarbeta med de institutioner och organ i medlemsstaterna som ansvarar för främjande och skydd av grundläggande rättigheter.

▼B

Artikel 6

1.  Efter varje val till Europaparlamentet skall en ombudsman utses av Europaparlamentet för hela valperiodens längd. Hans mandat kan förlängas.

2.  Ombudsmannen skall utses bland personer som är unionsmedborgare, som fullt ut äger medborgerliga och politiska rättigheter, som uppvisar alla erforderliga bevis för oavhängighet och som uppfyller kraven för utövandet av det högsta domarämbetet i sina länder eller besitter en sådan erkänd kompetens och erfarenhet som krävs för att utöva ombudsmannaämbetet.

Artikel 7

1.  Ombudsmannen skall upphöra att utöva sitt ämbete antingen vid slutet av sin ämbetsperiod, eller då han avgår frivilligt eller avskedas.

2.  Ombudsmannen skall stanna i sitt ämbete till dess att hans efterträdare har utsetts, utom när han avskedas.

3.  Om ämbetet frånträds i förtid skall en efterträdare utses för den resterande delen av parlamentssessionen inom tre månader från den tidpunkt när ämbetet blev vakant.

Artikel 8

En ombudsman som inte längre uppfyller de krav som ställs för att han skall kunna utföra sina uppgifter eller som gör sig skyldig till allvarlig försummelse, kan avsättas av Europeiska gemenskapernas domstol på begäran av Europaparlamentet.

Artikel 9

1.  Ombudsmannen skall utöva sitt ämbete med fullständig oavhängighet, i gemenskapernas och unionsmedborgarnas allmänna intresse. I sin ämbetsutövning skall han varken begära eller acceptera instruktioner från någon regering eller från något annat organ. Han skall avstå från alla handlingar som är oförenliga med hans ämbetsutövnings karaktär.

2.  När ombudsmannen tillträder sitt ämbete skall han avge en högtidlig försäkran inför Europeiska gemenskapernas domstol att han ämnar utöva sitt ämbete med fullständig oavhängighet och opartiskhet, samt att han under och efter sin ämbetsperiod kommer att respektera de åtaganden som följer av ämbetet, särskilt hans plikt att efter ämbetstidens utgång uppträda med integritet och diskretion när det gäller att acceptera vissa befattningar eller förmåner.

Artikel 10

1.  Under ämbetsperioden får ombudsmannen inte åtaga sig någon annan politisk eller administrativ uppgift eller utöva någon annan verksamhet, oavsett om den är avlönad eller inte.

2.  Ombudsmannen skall ha samma ställning som en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol när det gäller lön, traktamenten och pension.

3.  Artikel 12-15 och artikel 18 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna skall tillämpas på ombudsmannen samt tjänstemännen och övriga anställda vid hans kansli.

Artikel 11

1.  Ombudsmannen skall biträdas av ett kansli vars chefstjänsteman han skall utse.

2.  Tjänstemännen och andra anställda vid ombudsmannens kansli skall lyda under de regler och bestämmelser som gäller för tjänstemän och andra anställda inom Europeiska gemenskaperna. Deras antal skall anpassas varje år som ett led i budgetprocessen ( 2 ).

3.  Anställda i Europeiska gemenskaperna och i medlemsstaterna som utses att tjänstgöra vid ombudsmannens kansli skall flyttas över i tjänstens intresse, och skall garanteras återinträde i en tjänst vid sin ursprungliga arbetsplats.

4.  I personalärenden skall ombudsmannen ha samma status som institutionerna i den betydelse som avses i artikel 1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

▼M1 —————

▼B

Artikel 13

Ombudsmannen skall ha samma säte som Europaparlamentet ( 3 ).

Artikel 14

Ombudsmannen skall anta bestämmelser för genomförandet av detta beslut.

Artikel 15

Den första ombudsman som utses efter ikraftträdandet av Fördraget om Europeiska unionen skall utses för den resterande delen av parlamentets valperiod.

▼M1 —————

▼B

Artikel 17

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Det träder i kraft samma dag som det offentliggörs.( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

( 2 ) I ett gemensamt uttalande av de tre institutionerna kommer riktlinjer att fastställas för hur många som kommer att anställ as hos ombudsmannen och om de som utför undersökningarna är tillfälligt anställda eller kontraktsanställda.

( 3 ) Beslut fattat genom ömsesidig överenskommelse mellan representanterna för medlemsstaternas regeringar om lokaliseringen av institutionerna och vissa av Europeiska gemenskapernas organ och enheter (EGT nr C 341, 23.12.1992, s. 1).

Top