EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993R3199-20130701

Consolidated text: Kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3199/2013-07-01

1993R3199 — SV — 01.07.2013 — 009.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3199/93

av den 22 november 1993

om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

(EGT L 288, 23.11.1993, p.12)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2546/95 av den 30 oktober 1995

  L 260

45

31.10.1995

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2559/98 av den 27 november 1998

  L 320

27

28.11.1998

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2205/2004 av den 21 december 2004

  L 374

42

22.12.2004

 M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1309/2005 av den 10 augusti 2005

  L 208

12

11.8.2005

 M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2023/2005 av den 12 december 2005

  L 326

8

13.12.2005

 M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 67/2008 av den 25 januari 2008

  L 23

13

26.1.2008

 M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 849/2008 av den 28 augusti 2008

  L 231

11

29.8.2008

 M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 767/2011 av den 2 augusti 2011

  L 200

14

3.8.2011

►M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 162/2013 av den 21 februari 2013

  L 49

55

22.2.2013
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3199/93

av den 22 november 1993

om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielseEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker ( 1 ), särskilt artikel 27.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor ( 2 ), ändrat genom direktiv 92/108/EEG ( 3 ), särskilt artikel 24 i detta,

med beaktande av kommitténs yttrande om punktskatter, och

med beaktande av följande:

I kraft av artikel 27.1a i direktiv 92/83/EEG anmodas medlemsstaterna undanta från punktskatt alkohol som helt denaturerats enligt en medlemsstats krav, förutsatt att kraven har anmälts i vederbörlig ordning och godtagits enligt villkoren i punkterna 3 och 4 i den artikeln.

Invändningar har mottagits mot anmälda krav.

Därför skall enligt kraven i punkt 4 nämnda artikel beslut fattas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 24 i direktiv 92/12/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

De denatureringsmedel som används i varje medlemsstat för att fullständigt denaturera alkohol enligt artikel 27.1a i direktiv 92/83/EEG beskrivs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M9
BILAGA

Förteckning över godkända produkter med deras CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) nummer när sådant är tillgängligt och formler som är godkända för att fullständigt denaturera alkohol.

Aceton

CAS: 67-64-1

CI reactive red 24

CAS: 70210-20-7

Obearbetat pyridin

CAS: saknas

Kristallviolett (C.I. no. 42555)

CAS: 548-62-9

Denatoniumbensoat

CAS: 3734-33-6

Etanol

CAS: 64-17-5

Etylacetat

CAS: 141-78-6

Etyl-sec-amylketon

CAS: 541-85-5

Etyl(tert-butyl)eter

CAS: 637-92-3

Fluorescein

CAS: 2321-07-5

Formaldehyd

CAS: 50-00-0

Finkelolja

CAS: 8013-75-0

Bensin (inklusive blyfri bensin)

CAS: 86290-81-5

Isopropylalkohol (IPA)

CAS: 67-63-0

Fotogen

CAS: 8008-20-6

Lampolja

CAS: 64742-47-8 till 64742-48-9

Metanol

CAS: 67-56-1

Metyletylketon (butanon) (MEK)

CAS: 78-93-3

Metylisobutylketon

CAS: 108-10-1

Metylisopropylketon

CAS: 563-80-4

Metylviolett

CAS: 8004-87-3

Metylenblått

CAS: 61-73-4

Mineralnafta

CAS: saknas

Lacknafta

CAS: 8030-30-6

Pyridin (eller pyridinbaser)

CAS: 110-86-1

Terpentin

CAS: 8006-64-2

Teknisk bensin

CAS: 92045-57-3

tert-butylalkohol

CAS: 75-65-0

Tiofen

CAS: 110-02-1

Tymolblått

CAS: 76-61-9

Metanol

CAS: saknas

Synonymer till de godkända produkterna är tillgängliga på olika europeiska språk i databasen Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen.

Termen ”absolut etanol” används i hela bilagan, i enlighet med den terminologi som används av Internationella kemiunionen (IUPAC).

I.    Denatureringsförfarande som används i alla medlemsstater

Per hektoliter absolut etanol:

 3 liter isopropylalkohol (IPA),

 3 liter metyletylketon (MEK),

 1 gram denatoniumbensoat.

För den inre marknaden tillåts medlemsstaterna att tillsätta ett färgämne för att ge produkten en karaktäristisk färg som gör att den omedelbart kan identifieras.

II.    Ytterligare denatureringsförfaranden som används i vissa medlemsstater

Tjeckien

Per hektoliter absolut etanol, någon av följande formuleringar:

1. 

 0,4 liter lacknafta,

 0,2 liter fotogen,

 0,1 liter teknisk bensin.

2. 

 3 liter etyl(tert-butyl)eter,

 1 liter isopropylalkohol,

 1 liter blyfri bensin,

 10 milligram fluorescein.

Tyskland

Per hektoliter absolut etanol:

En liter ketonblandning, bestående av

 95 till 96 viktprocent metyletylketon (MEK),

 2,5 till 3 viktprocent metylisopropylketon (3-metyl-2-butanon),

 1,5 till 2 viktprocent etyl-sec-amylketon (5-metyl-3-heptanon),

samt 1 gram denatoniumbensoat.

Estland

Per hektoliter absolut etanol:

 3 liter aceton,

 2 gram denatoniumbensoat.

Irland

En bas produceras genom att blanda följande:

 90 volymprocent etanol,

 9,5 volymprocent metanol,

 0,5 volymprocent obearbetat pyridin.

För varje 10 hektoliter av basen tillsätts följande:

 3,75 liter mineralnafta (petroleum),

 1,5 gram metylviolett.

Obs: Metanolen och det obearbetade pyridinet i basen kan ersättas med 10 volymprocent metanol.

Grekland

Endast alkohol av låg kvalitet (fördestillat och destillationsrester) med en alkoholhalt av minst 93 volymprocent och högst 96 volymprocent får denatureras.

Per hektoliter hydratiserad alkohol (93 volymprocent) tillsätts följande ämnen:

 2 liter metanol,

 1 liter terpentin,

 0,50 liter lampolja,

 0,40 gram metylenblått.

Vid en temperatur av 20 °C ska slutprodukten, i oförändrat skick, uppnå 93 volymprocent.

Italien

Per hektoliter absolut etanol ska följande läggas till:

 125 gram tiofen,

 0,8 gram denatoniumbensoat,

 3 gram CI reactive red 24 (rött färgämne), i en lösning på 25 viktprocent,

 2 liter metyletylketon (MEK).

Etylalkohol som ska denatureras ska innehålla minst 83 volymprocent etylalkohol och ska ha en styrka om minst 90 volymprocent mätt med en EG-alkoholometer.

För att säkerställa att alla komponenter löses fullständigt ska denatureringsblandningen beredas i etylalkohol med mindre än 96 volymprocent mätt med en EG-alkoholometer.

Syftet med CI reactive red 24 är att ge produkten en karaktäristisk röd färg som gör att produktens ändamål framgår omedelbart.

Lettland

1. Per hektoliter absolut etanol, någon av följande formuleringar:

a) minst:

 9 liter isopropylalkohol,

 1 liter aceton,

 0,4 gram metylenblått eller tymolblått eller kristallviolett,

b) minst:

 3 liter metylisobutylketon,

 2 liter metyletylketon (MEK),

c) minst:

 3 liter aceton,

 2 gram denatoniumbensoat,

d) minst 10 liter etylacetat.

2. Per hektoliter vattenfri etylalkohol (innehållande högst 0,5 % vatten):

Bensin minst 5 liter och högst 7 liter.

Litauen

Per hektoliter absolut etanol:

 3 liter aceton,

 2 gram denatoniumbensoat.

Ungern

Alkoholprodukter som innehåller minst något av följande (halterna anges i förhållande till mängden ren alkohol):

a) 2 viktprocent metyletylketon (MEK), 3 viktprocent metylisobutylketon och 0,001 viktprocent denatoniumbensoat,

b) 1 viktprocent metyletylketon (MEK) och 0,001 viktprocent denatoniumbensoat,

c) 2 viktprocent isopropylalkohol, 1 viktprocent tert-butylalkohol och 0,001 viktprocent denatoniumbensoat.

Malta

En bas produceras genom att blanda följande:

 90 volymprocent etanol,

 9,5 volymprocent metanol,

 0,5 volymprocent obearbetat pyridin.

För varje 10 hektoliter av basen tillsätts följande:

 3,75 liter mineralnafta (petroleum),

 1,5 gram metylviolett.

Nederländerna

Per hektoliter absolut etanol:

Fem liter av en blandning bestående av

 60 volymprocent metanol,

 20 volymprocent aceton,

 11 volymprocent finkelolja (ett koncentrat av biprodukter från alkoholdestillering),

 8 volymprocent vatten,

 0,5 volymprocent metyletylketon (MEK),

 0,5 volymprocent formalin (en vattenlösning med 37 viktprocent formaldehyd).

Österrike

Per hektoliter absolut etanol:

En liter ketonblandning, bestående av

 95 till 96 viktprocent metyletylketon (MEK),

 2,5 till 3 viktprocent metylisopropylketon,

 1,5 till 2 viktprocent etyl-sec-amylketon,

samt 1 gram denatoniumbensoat.

Polen

Per hektoliter absolut etanol, någon av följande formuleringar:

1. 0,75 liter ketonblandning, bestående av

 95 till 96 viktprocent metyletylketon (MEK),

 2,5 till 3 viktprocent metylisopropylketon,

 1,5 till 2 viktprocent etyl-sec-amylketon,

samt 0,25 liter pyridinbaser.

2. En liter ketonblandning, bestående av

 95 till 96 viktprocent metyletylketon (MEK),

 2,5 till 3 viktprocent metylisopropylketon,

 1,5 till 2 viktprocent etyl-sec-amylketon,

samt 1 gram denatoniumbensoat.

Rumänien

Per hektoliter absolut etanol:

 2 liter metyletylketon (MEK),

 1 gram denatoniumbensoat,

 0,2 gram metylenblått.

Slovenien

Per hektoliter absolut etanol:

 1 580 gram isopropylalkohol,

 790 gram tert-butylalkohol,

 0,79 gram denatoniumbensoat.

Slovakien

Per hektoliter absolut etanol:

1. 

3 liter metylisobutylketon,

2 liter metyletylketon (MEK),

1 gram denatoniumbensoat,

0,2 gram metylenblått.

2. 

1,5 liter teknisk bensin,

1,5 liter fotogen,

2 gram denatoniumbensoat.

Finland

Per hektoliter absolut etanol, någon av följande formuleringar:

1. 

2 liter metyletylketon (MEK),

3 liter metylisobutylketon.

2. 

2 liter aceton,

3 liter metylisobutylketon.

Sverige

Per hektoliter absolut etanol:

 3 liter metylisobutylketon,

 2 liter metyletylketon (MEK).

Förenade kungariket

En bas produceras genom att blanda följande:

 90 volymprocent etanol,

 9,5 volymprocent metanol,

 0,5 volymprocent obearbetat pyridin.

För varje 10 hektoliter av basen tillsätts följande:

 3,75 liter mineralnafta (petroleum),

 1,5 gram metylviolett (C.I. no. 42555).( 1 ) EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 21.

( 2 ) EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.

( 3 ) EGT nr L 390, 31.12.1992, s. 124.

Top