EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0058-20190726

Consolidated text: Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/58/2019-07-26

01992L0058 — SV — 26.07.2019 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS DIREKTIV 92/58/EEG

av den 24 juni 1992

om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

(EGT L 245 26.8.1992, s. 23)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/30/EG Text av betydelse för EES av den 20 juni 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/27/EU av den 26 februari 2014

  L 65

1

5.3.2014

►M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

RÅDETS DIREKTIV 92/58/EEG

av den 24 juni 1992

om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.  I detta direktiv, som är det nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG, fastställs minimikrav för varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

▼M2

2.  Detta direktiv ska inte tillämpas på varselmärkning och signaler för utsläppande på marknaden av farliga ämnen och blandningar, produkter och/eller utrustning, såvida det inte uttryckligen hänvisas till detta direktiv i andra unionsbestämmelser.

▼B

3.  Detta direktiv skall inte tillämpas på varselmärkning och signaler som används vid reglering av transport på väg, järnväg, vattenväg, till sjöss eller i luften.

4.  Bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG skall tillämpas fullt ut inom hela det område som avses i punkt 1 utan att det påverkar tillämpningen av strängare eller mer detaljerade bestämmelser som finns i detta direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a)

varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet : sådan märkning och sådana signaler som avser bestämda objekt, verksamheter eller situationer och som ger information eller instruktioner med hjälp av skyltar, färger, ljus- eller ljudsignaler, muntliga meddelanden eller handsignalering, allt efter omständigheterna,

b)

förbudsskylt : skylt som innebär förbud mot beteenden som kan innebära fara,

c)

varningsskylt : skylt som varnar för en risk eller fara,

d)

påbudsskylt : skylt som föreskriver ett visst beteende,

e)

nödskylt : skylt som informerar om nödutgångar eller utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning,

f)

informationsskylt : skylt som ger annan information än sådan som avses i punkterna b-e,

g)

varselskylt : märkning som ger särskild information genom en kombination av form, färg och symbol, och som görs synlig med hjälp av tillräcklig belysning,

h)

tilläggsskylt : skylt som används tillsammans med en skylt som motsvarar definitionen i g och som lämnar kompletterande information,

i)

varselfärg : färg som tilldelats en specifik betydelse,

j)

symbol : bild som beskriver en situation eller föreskriver ett visst beteende och som används på en skylt eller en upplyst yta,

k)

ljussignal : varselmärkning eller signal som utsänds av en anordning som består av genomlysande eller genomskinligt material som belyses inifrån eller bakifrån så att ytan görs självlysande,

l)

ljudsignal : fastställd ljudsignal som utsänds utan att någon mänsklig eller syntetisk röst används,

m)

muntligt meddelande : i förväg fastställt muntligt meddelande som lämnas med mänsklig eller syntetisk röst,

n)

handsignal : en rörelse som görs eller en position som intas med armarna eller händerna i fastställd form för att dirigera personer som utför manövrer som kan innebära risk eller fara för arbetstagare.AVSNITT II

ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER

Artikel 3

Allmänna regler

1.  Arbetsgivaren skall tillhandahålla varselmärkning och signalsystem enligt kraven i detta direktiv, eller försäkra sig om att sådan märkning och sådana signaler finns, där risker inte kan undvikas eller förebyggas på tillfredsställande sätt genom kollektiva skyddsåtgärder eller genom åtgärder, metoder eller rutiner för organiserandet av arbetet.

Arbetsgivaren skall beakta eventuella riskvärderingar som utförts enligt artikel 6.3 a i direktiv 89/391/EEG.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i bilaga 5, skall den varselmärkning och de signaler som används vid transport på väg, järnväg och vattenvägar samt till sjöss och i luften i tillämpliga fall användas inom företaget och alla verksamheter.

Artikel 4

Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet som används för första gången

Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet som används för första gången den dag som anges i artikel 11.1 första stycket och därefter skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 6, uppfylla de minimikrav som anges i bilaga 1-9.

Artikel 5

Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet som redan används

Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet som tagits i bruk före den dag som anges i artikel 11.1 första stycket skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 6, senast arton månader efter denna dag uppfylla de minimikrav som anges i bilaga 1-9.

Artikel 6

Undantag

1.  Medlemsstaterna får, med hänsyn till verksamheternas art och de berörda företagens eller verksamheternas storlek, ange företags- eller verksamhetskategorier som helt, delvis eller tillfälligt får ersätta de ljus- eller ljudsignaler som föreskrivs i detta direktiv med alternativa åtgärder som ger samma skyddsnivå.

2.  Medlemsstaterna får efter samråd med parterna på arbetsmarknaden göra avsteg från tillämpningen av bilaga 8 punkt 2 och/eller bilaga 9 punkt 3, om alternativa åtgärder fastställs som garanterar samma skyddsnivå.

3.  Medlemsstaterna skall vid tillämpningen av punkt 1 samråda enligt nationell lag och praxis med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer.

Artikel 7

Information och utbildning för anställda

1.  Arbetstagarna eller deras representanter skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 89/391/EEG, informeras om samtliga åtgärder som kommer att vidtas i fråga om varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet.

2.  Arbetstagarna skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 12 i direktiv 89/391/EEG, ges lämpliga instruktioner, i synnerhet i form av särskilda anvisningar om den varselmärkning och de signaler för hälsa och säkerhet som används i arbetet.

De instruktioner som avses i ovanstående stycke skall främst gälla märkningens och signalernas betydelse, särskilt då ord används i dessa, och hur man skall uppträda i allmänhet och i speciella situationer.

Artikel 8

Samråd med och medverkan av arbetstagarna

Samråd med och medverkan av arbetstagarna eller deras representanter skall ske enligt artikel 11 i direktiv 89/391/EEG i frågor som omfattas av det här direktivet, även bilagorna 1-9.AVSNITT III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

▼M3

Artikel 9

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering beträffande utformning av varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet och tillverkning av anordningar för dem, samt den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer och nya rön beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och/eller säkerhet i arbetet.

Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 9b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

▼M3

Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 26 juli 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( ( 1 )).

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 9b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

▼B

Artikel 10

1.  Direktiv 77/576/EEG skall upphöra att gälla den dag som anges i artikel 11.1 första stycket.

I de fall som avses i artikel 5 skall dock det direktivet fortsätta att tillämpas under högst arton månader från och med nämnda dag.

2.  Varje hänvisning till det upphävda direktivet skall förutsättas avse motsvarande bestämmelser i detta direktiv.

Artikel 11

Slutbestämmelser

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 24 juni 1994.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2.  När medlemsstaterna antar sådana bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de redan har antagit eller som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

▼M1 —————

▼B

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA 1

ALLMÄNNA MINIMIKRAV BETRÄFFANDE VARSELMÄRKNING OCH SIGNALER AVSEENDE HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET

1   Inledande anmärkningar

1.1

Varselmärkning och skyltar som krävs enligt den allmänna regeln i artikel 3 i detta direktiv skall uppfylla de särskilda kraven i bilagorna 2-9.

1.2

Dessa krav presenteras i denna bilaga tillsammans med en beskrivning av de olika användningsformerna för varselmärkning och signaler avseende hälsa och säkerhet samt allmänna regler om alternativa och kombinerade märkningar och signaler.

1.3

Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet får endast användas för att överföra sådana budskap eller sådan information som anges i detta direktiv.

2   Varselmärkning och signaler

2.1   Permanent varselmärkning

2.1.1 Permanenta varselskyltar skall användas i samband med förbud, varningar och påbud samt för att utmärka och ange platsen för nödutrymningsvägar och utrustning för första hjälpen.

Varselskyltar eller en varselfärg skall användas för att på ett permanent sätt utmärka och markera platsen för brandbekämpningsutrustning.

2.1.2 Varselskyltar på behållare och rörledningar skall placeras enligt föreskrifterna i bilaga 3.

2.1.3 Platser med risk för fall eller kollision med föremål skall markeras permanent med varselfärg eller varselskyltar.

2.1.4 Trafikleder skall markeras permanent med varselfärg.

2.2   Tillfällig märkning och tillfälliga signaler

2.2.1 Ljus- och ljudsignaler eller muntliga meddelanden skall användas då situationen så kräver, med beaktande av de möjligheter att utnyttja alternativa eller kombinerade märkningar och signaler som anges i punkt 3, för att signalera fara, uppmana personer till visst, särskilt beteende och vid nödutrymning.

2.2.2 Handsignalering eller muntliga meddelanden skall användas då situationen så kräver för att dirigera personer som utför farliga eller riskabla arbeten.

3   Alternativa och kombinerade märkningar och signaler

3.1

Om verkan är likvärdig kan man fritt välja mellan följande:

 En varselfärg eller en varselskylt för markering av platser med hinder eller nivåskillnad.

 Ljussignaler, ljudsignaler eller muntliga meddelanden.

 Handsignalering eller muntliga meddelanden.

3.2

Följande signaler kan användas samtidigt:

 Ljus- och ljudsignaler.

 Ljussignaler och muntliga meddelanden.

 Handsignalering och muntliga meddelanden.

4

Anvisningarna i nedanstående tabell gäller all varselmärkning och alla signaler där varselfärg förekommer:Varselfärg

Betydelse eller syfte

Instruktioner och information

Röd

Förbud

Farligt beteende

Larm vid fara

Stopp, stäng, nödstoppdon

Utrym

Brandbekämpningsutrustning

Utmärkning och placering

Gul eller orangegul

Varning

Se upp, vidta åtgärder

Kontrollera

Blå

Påbud

Krav på visst beteende eller åtgärd

Använd personlig skyddsutrustning

Grön

Nödutgång, första hjälpen

Dörrar, utgångar, utrymningsleder; utrustning, lokaler

Ingen fara

Återgå till det normala

5

Verkan av varselmärkningen får inte nedsättas genom något av följande:

5.1

Närvaron av en annan signalkälla av samma slag som kan påverka synlighet eller hörbarhet, därför skall särskilt

5.1.1 alltför många märkningar på för litet inbördes avstånd undvikas,

5.1.2 två ljussignaler som kan förväxlas inte användas samtidigt,

5.1.3 en ljussignal inte användas i närheten av en liknande ljuskälla,

5.1.4 två ljudsignaler inte användas samtidigt,

5.1.5 ljudsignaler inte användas då bakgrundsbullret är för starkt.

5.2

Otillfredsställande utformning, otillräckligt antal, felaktig placering, eftersatta reparationer eller felaktigt funktionssätt.

6

Märkningar och signalanordningar skall efter behov rengöras, underhållas, kontrolleras, repareras och, då så är nödvändigt, ersättas regelbundet så att de behåller sina utmärkande egenskaper eller funktion.

7

Antalet märkningar och signalanordningar som skall installeras och var de skall placeras är beroende av omfattningen av farorna eller riskerna och av det område som skall täckas.

8

Varselmärkning eller signaler som kräver någon form av energitillförsel skall vara utrustade med säker energireserv vid strömavbrott, såvida inte risken undanröjs genom ett sådant avbrott.

9

Ljus- och ljudsignaler skall utlösas när den aktivitet de avser skall påbörjas och de skall ges under hela den tid aktiviteten kräver.

Ljus- och ljudsignaler skall åter kunna fungera omedelbart efter användning.

10

Ljus- och ljudsignaler skall kontrolleras för att säkerställa att de fungerar korrekt och effektivt innan de tas i bruk och därefter med tillräckligt täta mellanrum.

11

Om arbetstagarnas hörsel eller syn är nedsatt, inklusive då detta orsakas av den personliga skyddsutrustningen, skall åtgärder vidtas för att komplettera eller ersätta märkningen eller signalerna.

▼M2

12.

Områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av betydande mängder farliga ämnen eller blandningar ska markeras med en lämplig varningsskylt som valts ur punkt 3.2 i bilaga 2 eller markeras enligt föreskrifterna i punkt 1 i bilaga 3, såvida inte märkningen av de individuella förpackningarna eller behållarna är tillräcklig för detta ändamål.

Om det inte finns någon motsvarande varningsskylt i punkt 3.2 i bilaga 2 för att varna för farliga kemiska ämnen eller blandningar ska det relevanta faropiktogrammet i enlighet med bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 ( 2 ) användas.

▼B
BILAGA 2

ALLMÄNNA MINIMIKRAV FÖR VARSELSKYLTAR

1   Kännetecken

1.1 I punkt 3 anges form och färg för varselskyltarna beroende på det särskilda ändamålet (att markera förbud, varning, påbud, utrymningsväg eller utrustning för nödsituation eller brandbekämpning).

1.2 Symbolerna skall vara så enkla som möjligt och endast innehålla nödvändiga detaljer.

1.3 Mindre skillnader eller större detaljrikedom jämfört med de symboler som återges i punkt 3 kan tillåtas, förutsatt att samma innehåll återges och att inte ändringarna eller anpassningarna gör budskapet oklarare.

1.4 Skyltarna skall tillverkas av slagtåligt material med god väderbeständighet som är lämpligt i den omgivande miljön.

1.5 Skyltarnas dimensioner och färg- och ljustekniska egenskaper skall vara sådana att skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå.

2   Användning

2.1 Skyltarna skall i princip installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen med hänsyn till eventuella hinder, antingen vid ingången till området, då det gäller en allmän risk, eller i omedelbar närhet av särskilda riskfaktorer eller föremål samt på en plats med god belysning som är lätt att se och nå.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 89/654/EEG, skall fosforescerande färger, reflekterande material eller artificiell belysning användas om den naturliga belysningen är otillräcklig.

2.2 Skyltar skall avlägsnas om det förhållande de avser inte längre föreligger.

3   Skyltar

3.1   Förbudsskyltar

Kännetecken:

 rund form,

 svart symbol mot vit bakgrund, röd bård- och diagonallinje (den röda delen skall vara minst 35 % av skyltens yta).

Skyltar:

image Rökning förbjuden image
Rökning och öppen eld förbjuden image
Tillträde förbjudet för gående image
Förbjudet att använda vatten för släckning image
Ej dricksvatten image
Tillträde förbjudet för obehöriga image
Tillträde förbjudet för arbetsfordon image
Vidrör ej

3.2   Varningsskyltar

Kännetecken:

 triangelform,

 svart symbol mot gul bakgrund med svart bård (den gula delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

image Brandfarliga ämnen eller hög temperatur ( 3 ) image
Explosiva ämnen image
Giftiga ämnen image
Frätande ämnen image
Radioaktiva ämnen image
Hängande last image
Arbetsfordon image
Farlig elektrisk spänning image
►(1) M2   ( *1 )
Fara image
Laserstrålning image
Brännbara ämnen image
Icke-joniserande strålning image
Starkt magnetiskt fält image
Hinder image
Fallrisk image ( *2 )
Mikrobiologisk risk image
Låg temperatur ►M2   ◄

3.3   Påbudskyltar

Kännetecken:

 rund form,

 vit symbol mot blå bakgrund (den blå delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

image Ögonskydd måste användas image
Skyddshjälm måste användas image
Hörselskydd måste användas image
Andningsskydd måste användas image
Skyddsskor måste användas image
Skyddshandskar måste användas image
Skyddskläder måste användas image
Ansiktsskydd måste användas image
Säkerhetsbälte måste användas image
Påbjuden väg för gående image
Påbudsskylt
(kompletteras efter omständigheterna med tilläggsskylt)

3.4   Nödskyltar

Kännetecken:

 rektangulär eller kvadratisk form,

 vit symbol mot grön bakgrund (den gröna delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

image Nödutgång/utrymningsväg image
Riktningspil
(tilläggsskylt till de ovan avbildade) image
Första hjälpen image
Bår image
Nöddusch image
Ögondusch image
Nödtelefon

3.5   Brandbekämpningsskyltar

Kännetecken:

 rektangulär eller kvadratisk form,

 vit symbol mot röd bakgrund (den röda delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

image Brandpost image
Brandstege image
Brandsläckare image
Nödtelefon image
Riktningspil
(tilläggsskylt)
BILAGA 3

MINIMIKRAV FÖR MÄRKNING AV BEHÅLLARE OCH RÖRLEDNINGAR

▼M2

1. De behållare som på arbetsplatsen används för kemiska ämnen eller blandningar som klassificeras som farliga enligt kriterierna för någon av faroklasserna för fysikaliska faror eller hälsofaror enligt förordning (EG) nr 1272/2008, samt behållare som används för lagring av sådana farliga ämnen eller blandningar och synliga rörledningar som innehåller eller används för transport av sådana farliga ämnen och blandningar ska märkas med relevanta faropiktogram enligt den förordningen.

Första stycket ska inte tillämpas på behållare som endast används kortvarigt på arbetsplatsen eller vilkas innehåll ofta byts ut, förutsatt att andra lämpliga åtgärder vidtas – särskilt i fråga om information och/eller fortbildning – som säkerställer samma skyddsnivå.

Den märkning som avses i första stycket får

 ersättas med varningsskyltar som anges i bilaga 2 med samma piktogram eller symboler; om det inte finns någon motsvarande varningsskylt i punkt 3.2 i bilaga 2 ska det relevanta faropiktogrammet som anges i bilaga V till (EG) nr 1272/2008 användas,

 kompletteras med ytterligare information, t.ex. namn och/eller kemisk formel på det farliga ämnet eller den farliga blandningen samt närmare upplysningar om risken,

 vid transport av behållarna på arbetsplatsen, kompletteras eller ersättas med sådan märkning som är tillämplig inom hela unionen vid transport av farliga ämnen eller blandningar.

▼B

2. Märkningen skall utföras enligt följande:

 På den eller de synliga sidorna.

 Med skylt, klistermärke eller genom påmålning.

3. I tillämpliga fall skall den märkning som avses i punkt 1 i denna bilaga ha de kännetecken som definieras i punkt 1.4 i bilaga 2 och uppfylla de krav vid användning som fastställs i punkt 2 i bilaga 2.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av föreskrifterna i punkt 1, 2 och 3 skall märkningen på rörledningar placeras väl synligt i närheten av de farligaste ställena, exempelvis ventiler och kopplingar, och med lämpliga mellanrum.

5. Områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av betydande mängder farliga ämnen eller ►M2  blandningar ◄ skall markeras med lämplig varningsskylt som valts ur punkt 3.2 i bilaga 2 eller markeras enligt föreskrifterna i punkt 1 i bilaga 3, såvida inte märkningen av de individuella förpackningarna eller behållarna är tillräcklig för ändamålet med hänsyn tagen, i fråga om dimensioner, till punkt 1.5 i bilaga 2.

Lager av flera olika farliga ämnen eller ►M2  blandningar ◄ får markeras med den allmänna varningsskylten för fara.

De skyltar och den märkning som avses ovan skall placeras på lämplig plats nära lagerområdet eller på dörren till lagerlokalen.
BILAGA 4

MINIMIKRAV FÖR UTMÄRKNING OCH PLACERING AV BRANDBEKÄMPNINGSUTRUSTNING

1.   Inledande anmärkning

Denna bilaga skall tillämpas på utrustning som uteslutande är avsedd för brandbekämpning.

2.

Brandbekämpningsutrustning skall utmärkas genom att den ges särskild färg och dess placering skall anges genom en lägesskylt eller genom att förvaringsplatserna eller ingångarna till dem ges särskild färg.

3.

Rött skall användas som särskild igenkänningsfärg för detta slag av utrustning.

Den röda färgen skall täcka en tillräckligt stor del av utrustningen för att denna lätt skall kännas igen.

4.

De skyltar som föreskrivs i punkt 3.5 i bilaga 2 skall användas för att ange var denna utrustning finns.
BILAGA 5

MINIMIKRAV FÖR UTMÄRKNING AV HINDER OCH FARLIGA OMRÅDEN SAMT TRAFIKLEDER

1   Utmärkning av hinder och farliga områden

1.1 Inom den del av företagets bebyggda område som arbetstagarna har tillträde till under arbete skall platser där det finns risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk att träffas av fallande föremål utmärkas med gul/svart- eller röd/vitrandiga bårder.

1.2 Varningsmärkningens dimensioner skall vara avpassade efter det farliga områdets storlek.

1.3 De gula och svarta, respektive röda och vita, ränderna skall ha en lutning på cirka 45° och vara ungefär jämnbreda.

1.4 Exempel:

image

2   Utmärkning av trafikleder

2.1 Om lokalernas användning och utrustning gör det nödvändigt av arbetarskyddsskäl, skall leder för fordonstrafik vara tydligt markerade med obrutna ränder i en väl synlig färg, helst vitt eller gult, som valts med hänsyn till underlagets färg.

2.2 Ränderna skall placeras så att de anger det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan fordonen och eventuella närbelägna föremål samt mellan gående och fordon.

2.3 Permanenta trafikleder i bebyggda områden utomhus skall i görligaste mån markeras på liknande sätt, såvida inte lämpliga avskärmningar eller trottoarer finns.
BILAGA 6

MINIMIKRAV FÖR LJUSSIGNALER

1   Kännetecken

1.1 Det ljus som signalanordningen sänder ut skall ge en ljuskontrast som är anpassad till omgivningen och till de användningsbetingelser som signalen är avsedd för och får varken ha för hög intensitet så att det blir bländande eller för låg så att synbarheten blir otillräcklig.

1.2 Signalanordningens upplysta yta får vara enfärgad eller innehålla en symbol mot en fastställd bakgrundsfärg.

1.3 Om ljussignalen är enfärgad skall färgen överensstämma med tabellen över färgernas innebörd i punkt 4 i bilaga 1.

1.4 Om ljussignalen innehåller en symbol skall denna uppfylla samtliga relevanta föreskrifter i bilaga 2.

2   Särskilda regler för användningen

2.1 Om en signalanordning kan sända såväl fasta som blinkande signaler skall blinksignalen användas för att ange en högre risknivå eller ett mer akut behov av den begärda eller påbjudna åtgärden än den fasta signalen.

I en blinkande ljussignal skall blinkningarnas varaktighet och frekvens vara sådana att

 budskapet uppfattas på avsett sätt, och

 varje möjlighet till förväxling undviks mellan olika ljussignaler eller med en fast ljussignal.

2.2 Om en ljussignal används i stället för eller tillsammans med en ljudsignal skall identiska signalkoder användas.

2.3 Anordningar för blinkande ljussignal vid allvarlig fara skall ägnas särskild tillsyn eller ha reservlampa.
BILAGA 7

MINIMIKRAV FÖR LJUDSIGNALER

1   Ljudsignaler skall

1.1 Acoustic signals must:

a) ha en ljudnivå som klart överstiger bakgrundsbullrets nivå så att den ger god hörbarhet utan att vara omotiverat hög eller smärtsam,

b) vara lätta att känna igen, särskilt i fråga om impulslängd och avbrott mellan impulser eller grupper av impulser, samt skilja sig klart från andra ljudsignaler och från bakgrundsbullret.

1.2 Om en signalanordning kan ge såväl fast som växlande ton, skall växlande toner användas för att ange en högre risknivå eller ett mer akut behov av den begärda eller påbjudna åtgärden än fasta toner.

2.   Koder

Utrymningssignaler skall ha fast ton.
BILAGA 8

MINIMIKRAV FÖR MUNTLIGA MEDDELANDEN

1   Kännetecken

1.1 Muntliga meddelanden mellan en talare eller sändare och en eller flera mottagare skall lämnas i form av korta texter, fraser, ordgrupper eller enstaka ord (ibland i fastställd form).

1.2 Muntliga meddelanden skall vara så korta, enkla och tydliga som möjligt. Talarens uttrycksförmåga och lyssnarens (lyssnarnas) hörförmåga skall vara sådana att en tillförlitlig verbal kommunikation säkerställs.

1.3 Muntliga meddelanden kan vara direkta (dvs. utnyttja den mänskliga rösten) eller indirekta (dvs. utnyttja lämpligt medel för utsändning av mänsklig eller syntetisk röst).

2   Särskilda regler för användningen

2.1 De arbetstagare som berörs skall behärska det språk som används tillräckligt väl för att kunna uttala och förstå det muntliga meddelandet korrekt med avseende på hälsa och säkerhet.

2.2 Om muntliga meddelanden används i stället för eller tillsammans med gester skall fastställda ord användas, t.ex.:—  start

anger att en verksamhet inleds

—  stopp

för att avbryta eller avsluta en rörelse

—  slut

för att avsluta en manöver

—  upp

för lyftning av last

—  ned

för sänkning av last

—  framåt

koordinerat med motsvarande handsignaler right accolade

—  bakåt

—  höger

—  vänster

—  fara

för nödstopp

—  snabbt

för att påskynda en rörelse av säkerhetsskäl
BILAGA 9

MINIMIKRAV FÖR HANDSIGNALERING

1   Kännetecken

Handsignaler skall vara exakta och enkla samt bestå av stora rörelser som är lätta att utföra och förstå och som klart skiljer sig från andra sådana signaler.

Om båda armarna används samtidigt skall de röras symmetriskt och avse en enda signal.

Om tecknen uppfyller dessa krav, får de avvika något från de tecken som avbildas i avsnitt 3 eller göras mer detaljerade. Betydelseinnehållet och begripligheten skall dock vara likvärdiga.

2   Särskilda regler för användningen

2.1

Den som utför signalerna, nedan kallad signalman, använder arm/handrörelser för att ge manövreringsanvisningar till signalmottagaren, nedan kallad operatören.

2.2

Signalmannen skall kunna se och kontrollera alla manövrer utan att utsätta sig för fara.

2.3

Signalmannens uppgifter skall uteslutande bestå i att dirigera manövrer och upprätthålla säkerheten för de arbetstagare som befinner sig i närheten.

2.4

Om kravet i punkt 2.2 inte är uppfyllt, skall ytterligare signalmän anlitas.

2.5

Operatören skall avbryta den pågående manövern och begära nya instruktioner, om han inte på ett tillräckligt säkert sätt kan utföra givna order.

2.6

Tillbehör

Operatören skall kunna känna igen signalmannen utan svårighet.

Signalmannen skall bära ett eller flera igenkänningstecken, t.ex. jacka, hjälm, manschetter, eller använda signalspade.

Igenkänningstecknen skall ha klara färger och helst alla ha samma färg som uteslutande används för signalmän.

3   Fastställda signaler

Inledande anmärkning:

Nedanstående beskrivning av fastställda signaler skall inte påverka tillämpningen av de andra signaler som används på gemenskapsnivå för samma manövrer inom vissa sektorer.Innebörd

Beskrivning

Illustration

A  Allmänna tecken

START

Uppmärksamhet

Signalgivningen påbörjas

Båda armarna utsträckta vågrätt med handflatorna framåt.

image

STOPP

Avbrott

Slut på rörelse

Höger arm sträcks uppåt med handflatan framåt.

image

SLUT

Avslutning av manövern

Båda händerna sammanhållna i brösthöjd.

image

B  Lodräta rörelser

UPP

Höger arm sträcks uppåt med handflatan framåt och gör en långsam cirkelrörelse.

image

NED

Höger arm sänks med handfla¬tan mot kroppen och gör en långsam cirkelrörelse.

image

LODRÄTT AVSTÅND

Avståndet anges med händerna.

image

C  Vägräta rörelser

FRAMÅT

Båda armarna böjs med handflatorna uppåt och underarmarna rörs långsamt mot kroppen.

image

BAKÅT

Båda armarna böjs med handflatorna nedåt och underarmarna rörs långsamt från kroppen.

image

ÅT HÖGER

(Signalmannens högra sida)

Höger arm sträcks ut närmast vågrätt med handflatan nedåt och gör långsamma rörelser åt höger.

image

ÅT VÄNSTER

(Signalmannens vänstra sida)

Vänster arm sträcks ut närmast vågrätt med handflatan nedåt och gör långsamma rörelser åt vänster.

image

VÅGRÄTT AVSTÅND

Avståndet anges med händerna.

image

D  Fara

FARA

Nödstopp

Båda armarna sträcks uppåt med handflatorna framåt.

image

SNABBT

Samtliga rörelser utförs snabbare.

 

LÅNGSAMT

Samtliga rörelser utförs långsammare.

 ( 1 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

( 3 ) Används i avsaknad av särskild skylt för hög temperatur.

( *1 ) Denna varningsskylt ska inte användas för att varna för farliga kemiska ämnen eller blandningar, utom i fall då varningsskylten används i enlighet med punkt 5 andra stycket i bilaga 3 för att markera lager av farliga ämnen och blandningar.

( *2 ) Denna symbol fastställs i rådets direktiv 90/679/EEG av den 26 november 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 374, 31.12.1990, s. 1).

Top