EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0029-20191120

Consolidated text: Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/2019-11-20

01992L0029 — SV — 20.11.2019 — 005.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS DIREKTIV 92/29/EEG

av den 31 mars 1992

om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg

(EGT L 113 30.4.1992, s. 19)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/30/EG Text av betydelse för EES av den 20 juni 2007

  L 165

21

27.6.2007

 M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1137/2008 av den 22 oktober 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M5

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2019/1834 av den 24 oktober 2019

  L 279

80

31.10.2019


Rättat genom:

►C1

Rättelse, EGT L 094, 27.3.2020, s.  53 (2019/1834)
▼B

RÅDETS DIREKTIV 92/29/EEG

av den 31 mars 1992

om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartygArtikel 1

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) 

fartyg: fartyg som för någon medlemsstats flagg eller är registerat så att det är underkastat en medlemsstats oinskränkta jurisdiktion, till havs eller i kustnära fiske, i det allmännas eller privat ägo, med undantag för

— 
fartyg för fart på inre vattenvägar,
— 
örlogsfartyg,
— 
fritidsbåtar som inte används i näringsverksamhet och inte är bemannade med yrkesbesättning,
— 
bogserbåtar i hamnområden.

Fartyg skall hänföras till någon av tre kategorier i enlighet med bilaga 1.

b) 

ombordanställd: person som utför en yrkesuppgift ombord på ett fartyg, inbegripet personer under utbildning och lärlingar, men inte inbegripet hamnlotsar och landbaserad personal som utför arbete ombord på fartyg vid kaj.

c) 

redare: den registrerade ägaren till ett fartyg om inte fartyget har befraktats i sin helhet eller på grund av ett rederiavtal ägs helt eller delvis av en annan fysisk eller juridisk person än den registrerade ägaren. I sådant fall skall fartygets befraktare eller den fysiska eller juridiska person som tar hand om fartygets drift anses vara redare.

d) 

förråd av läkemedel och behandlingsutrustning: mediciner, behandlingsutrustning och motgifter. Bilaga 2 innehåller en lista som inte är uttömmande.

e) 

motgift: ett ämne som används för att förebygga eller behandla skadlig påverkan, direkt eller indirekt, av ett eller flera ämnen som ingår i listan över farliga ämnen i bilaga 3.

Artikel 2

Läkemedel och behandlingsutrustning - sjukhytt - läkare

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att se till följande:

1. 
a) 

Varje fartyg som för dess flagga eller är registerat så att det är underkastat dess oinskränkta jurisdiktion, skall alltid medföra sådana förråd av läkemedel och behandlingsutrustning ombord som motsvarar åtminstone i fråga om kvantitet vad som framgår av bilaga 2, avsnitten 1 och 2 för den fartygskategori som fartyget tillhör.

b) 

Den mängd läkemedel och behandlingsutrustning som skall finnas med tanke på resans art - särskilt besökshamnar, destination och resans längd - det arbete som skall utföras under resan, den last som förs och antalet ombordanställda.

c) 

Innehållet i förråden av läkemedel och behandlingsutrustning skall anges i en kontrollista som åtminstone i huvudsak motsvarar den uppställning som bestäms i bilaga 4, avsnitten A, B, C II.1 och C II.2.

2. 
a) 

I alla fartyg som för medlemsstatens flagga eller är registrerat så att det är underkastat medlemsstatens oinskränkta jurisdiktion skall varje livflotte eller livbåt vara försedd med en vattentät medicinlåda som minst innehåller de förråd av läkemedel och behandlingsutrustning som anges i bilaga 2, avsnitten 1 och 2, för fartygskategori C.

b) 

Innehållet i medicinlådorna skall också anges i den kontrollista som avses i punkt 1 c.

3. 

Varje fartyg på mer än 500 bruttoregisterton som för en medlemsstats flagga eller är registerat så att det är underkastat medlemsstatens oinskränkta jurisdiktion skall, om det har en besättning på 15 man eller fler och är på resa som varar mer än tre dagar, ha en sjukhytt där behandling kan ges under tillfredsställande förhållanden i fråga om utrustning och hygien.

4. 

I varje fartyg som för en medlemsstats flagga eller är registerat så att det är underkastat medlemsstatens oinskränkta jurisdiktion skall, om det har en besättning på 100 man eller fler och går i utrikes fart i mer än tre dagar, finnas en läkare med ansvar för den medicinska behandlingen av de ombordanställda.

Artikel 3

Motgifter

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att se till följande:

1. 

Varje fartyg som för dess flagga eller är registerat så att det är underkastat dess oinskränkta jurisdiktion, och som ombord har något av de farliga ämnen som anges i bilaga 3, skall ha ett medicinförråd som omfattar minst de motgifter som förtecknas i bilaga 2, avsnitt 3.

2. 

Varje fartyg av färjetyp som för dess flagga eller är registerat så att det är underkastat dess oinskränkta jurisdiktion, vars driftförhållanden inte alltid medger kännedom i tillräcklig tid i förväg om arten av farliga ämnen som transporteras ombord, skall ha förråd av läkemedel och behandlingsutrustning som omfattar minst de motgifter som anges i bilaga 2, avsnitt 3.

Dock får i reguljärtrafik, som är avsedd att ta mindre än två timmar, motgifterna begränsas till dem som vid extrema nödfall skall ges inom en tid som inte överstiger den normala tiden för överfarten.

3. 

Innehållet i förråden av läkemedel och behandlingsutrustning skall såvitt avser motgifter anges på en kontrollista som åtminstone i huvudsak motsvarar den uppställning som bestäms i bilaga 4, avsnitt A, B och C. II 3.

Artikel 4

Ansvarsfördelning

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att se till följande:

1. 
a) 

Anskaffning och komplettering av förråd av läkemedel och behandlingsutrustning skall ske på redarens eget ansvar, utan kostnad för de ombordanställda.

b) 

Ansvaret för handhavandet av förråd av läkemedel och behandlingsutrustning åvilar fartygets befälhavare. Denne får, utan att hans ansvar därigenom minskas, delegera användningen och underhållet av förrådet av läkemedel och behandlingsutrustning till en eller flera av de ombordanställda som särskilt utsetts med hänsyn till sin kunskap.

2. 

Förråd av läkemedel och behandlingsutrustning skall hållas i gott skick och fyllas på eller ersättas så snart som möjligt, och i varje fall som en förstahandsuppgift vid återanskaffning av förråd.

3. 

Vid en nödsituation som konstaterats av befälhavaren skall, så långt möjligt efter inhämtande av medicinsk rådgivning, snarast möjligt anskaffas de läkemedel, den behandlingsutrustning och de motgifter som inte finns ombord.

Artikel 5

Information och utbildning

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att se till följande:

1. 

Förråd av läkemedel och behandlingsutrustning skall vara åtföljda av en eller flera bruksanvisningar som innehåller instruktioner för användning av åtminstone de motgifter som krävs enligt bilaga 2, avsnitt 3.

2. 

Alla som får yrkesmässig sjömansutbildning och avser att arbeta ombord på fartyg skall genomgå grundutbildning avseende de medicinska åtgärder och nödåtgärder som måste vidtas omedelbart vid en olycka eller allvarlig medicinsk fara.

3. 

Befälhavaren och ombordanställda till vilka användningen av förrådet av läkemedel och behandlingsutrustning enligt artikel 4.1 b har delegerats skall genomgå en särskild utbildning med regelbunden förnyelse minst vart femte år, med hänsyn till de särskilda faror och behov som sammanhänger med olika fartygskategorier och i enlighet med de allmänna riktlinjer som anges i bilaga 5.

Artikel 6

Läkarkonsultation via radio

1.  För att säkerställa de ombordanställda bättre akutbehandling skall varje medlemsstat vidta de åtgärder som behövs för att se till följande:

a) 

En eller flera centraler skall utses att tillhandahålla de ombordanställda gratis läkarkonsultation via radio.

b) 

Några av de läkare som tillhandahåller konsultation via radiocentraler skall ha utbildning i de särskilda förhållanden som råder ombord på fartyg.

2.  För att på bästa sätt ge läkarråd får de olika centralerna för radiokonsultation hålla personliga journalakter med medicinska anteckningar, om den enskilde ombordanställda lämnat sitt medgivande till det.

Sådana journaler skall hållas hemliga.

Artikel 7

Kontroll

1.  Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att en behörig person eller en behörig myndighet genomför årliga kontroller för att ombord på varje fartyg som för dess flagga kontrollera

— 
att förråd av läkemedel och behandlingsutrustning uppfyller de minimikrav som följer av detta direktiv,
— 
att kontrollistan som anges i artikel 2.1c visar att förråd av läkemedel och behandlingsutrustning uppfyller dessa minimikrav,
— 
att förråd av läkemedel och behandlingsutrustning förvaras på ett riktigt sätt,
— 
att sista förbrukningsdagar har beaktats.

2.  Kontroller av förråd av läkemedel och behandlingsutrustning som förvaras på livflottar skall genomföras vid det årliga underhållet av livflottarna.

Dessa kontroller får undantagsvis uppskjutas i högst fem månader.

▼M4

Artikel 8

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna i syfte att ta hänsyn till teknisk utveckling eller ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön inom området medicinsk behandling ombord på fartyg.

Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 8b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

▼M4

Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 26 juli 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( ( 1 )).

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 8b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 8a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

▼B

Artikel 9

Slutbestämmelser

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat vidtar dessa åtgärder skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstaten själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationella lagstiftning som de redan har antagit eller som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

▼M2 —————

▼M2

Artikel 9a

Genomföranderapport

Vart femte år skall medlemsstaterna rapportera till kommissionen om det praktiska genomförandet av detta direktiv genom ett särskilt kapitel i den samlade rapport som avses i artikel 17a.1–17a.3 i direktiv 89/391/EEG och som skall tjäna som underlag till kommissionens utvärdering i enlighet med artikel 17a.4 i det direktivet.

▼B

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA 1

FARTYGSKATEGORIER

(Artikel 1 a)

A.

Havsgående fartyg eller havsfiskefartyg, utan begränsning till resans längd.

B.

Havsgående fartyg eller havsfiskefartyg, som gör kortare resor än 150 distansminuter från närmaste hamn och som medför tillräcklig medicinsk utrustning ( 2 )

C.

Hamnfartyg, båtar och andra mindre farkoster som gör resor mycket nära kusten eller som saknar andra hytter än styrutrymmen

▼M5
BILAGA 2

Förråd av läkemedel och behandlingsutrustning (icke uttömmande lista) (*)

(Artikel 1 d)

(*) Mot bakgrund av artikel 2.1 a får medlemsstaterna av objektivt motiverade skäl i undantagsfall överväga att använda alternativa läkemedel eller alternativ behandlingsutrustning.

1.    LÄKEMEDEL 

Fartygskategori

 

A

B

C

1. Hjärta och kretslopp

 

 

 

a) Hjärtstimulerande medel

x

x

 

b) Kärlvidgande medel

x

x

x

c) Västskedrivande medel

x

x

 

d) Blödningshämmande medel samt livmodersammandragande medel om det finns kvinnor ombord

x

x

 

e) Blodtryckssänkande medel

x

x

 

2. Matsmältningsorgan

 

 

 

a) Medel mot sjukdom i magsäck och tolvfingertarm

 

 

 

– Medel för behandling av magsår och gastrit

x

x

 

– Antacider (medel mot överskott av magsyra)

x

x

 

b) Antiemetika (medel mot illamående)

x

x

 

c) Laxativ

x

 

 

d) Antidiarroika

x

x

x

e) Medel vid hemorrojder

x

x

 

3. Smärtstillande och kramplösande medel

 

 

 

a) Smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska medel

x

x

x

b) Starka smärtstillande medel

x

x

 

c) Kramplösande medel

x

x

 

4. Nervsystemet

 

 

 

a) Ångestdämpande medel

x

x

 

b) Lugnande medel

x

x

 

c) Medel mot sjösjuka

x

x

x

d) Antiepileptika

x

x

 

5. Medel vid allergi och anafylaktisk chock

 

 

 

a) Antihistaminer

x

x

 

b) Glukokortikoider

x

x

 

6. Andningsorganen

 

 

 

a) Medel vid astma

x

x

 

b) Hostmedicin

x

x

 

c) Medel vid förkylning och bihåleinflammation

x

x

 

7. Infektioner

 

 

 

a) Antibiotika (minst två typer)

x

x

 

b) Medel mot parasitsjukdomar

x

x

 

c) Tetanusvaccin och immunglobulin

x

x

 

d) Medel mot malaria, beroende på fartygets operativa område

x

x

 

8. Infusionsvätskor, lösningar för nutrition, plasmasubstitut

x

x

 

9. Läkemedel för utvärtes bruk

 

 

 

a) Medel som används på huden

 

 

 

– Antiseptiska lösningar

x

x

x

– Antibiotiska hudmedel

x

x

 

– Antiinflammatoriska och smärtstillande salvor

x

x

 

– Medel mot svampinfektion

x

 

 

– Medel vid brännskada

x

x

x

b) Ögonläkemedel

 

 

 

– Antibiotika och antiinflammatoriska medel

x

x

 

– Bedövande lösningar

x

x

 

– Koksaltlösning för ögontvätt

x

x

x

►C1  Trycksänkande ögondroppar med miotisk effekt ◄

x

x

 

c) Öronläkemedel

 

 

 

– Bedövande och avsvällande lösningar

x

x

 

d) Medel vid mun- och svalginfektion

 

 

 

– Antiseptiska munvatten

x

x

 

e) Lokalbedövningsmedel

 

 

 

– Frysning med sprej

x

 

 

– Medel för subkutan injektion

x

x

 

2.    BEHANDLINGSUTRUSTNING 

Fartygskategori

 

A

B

C

1. Återupplivningsutrustning

 

 

 

– Andningsballong (Rubens blåsa) (eller motsvarande), med stora, medelstora och små masker

x

x

 

– Anordning för att ge syrgas med nyttjande av fartygets tekniska syrgas med tryckreduceringsventil eller syrgasbehållare (1)

x

x

 

– Suganordning för övre luftvägar

x

x

 

2. Bandage och sutureringsutrustning

 

 

 

– Tourniquet

x

x

x

– Engångsagraffer eller suturmaterial med nål

x

x

 

– Elastisk binda

x

x

x

– Gasväv

x

x

 

– Tubgas för fingerbandage

x

 

 

– Sterila kompresser

x

x

x

– Sterila dukar för brännskador

x

x

 

– Mitella

x

x

 

– Engångshandskar

x

x

x

– Sårtejp

x

x

x

– Sterila sårbandage

x

x

x

– Hopdragande sårtejp

x

x

x

– Atraumatiska ickeabsorberande suturer

x

 

 

– Vaselinkompresser

x

x

 

3. Instrument

 

 

 

– Engångsskalpeller

x

 

 

– Instrumentlåda av lämpligt material

x

x

 

– Sax

x

x

 

– Dissektionstänger

x

x

 

– Peanger (kärlklämmor)

x

x

 

– Nålförare

x

 

 

– Engångsrakhyvlar

x

 

 

4. Undersöknings- och kontrollinstrument

 

 

 

– Tungspatlar (engångs)

x

x

 

– Reagensremsor för urinundersökning

x

 

 

– Blanketter för temperaturkurvor

x

 

 

– Plastbelagda dukar

x

x

 

– Stetoskop

x

x

 

– Blodtrycksmätare

x

x

 

– Termometer

x

x

 

– Hypotermisk termometer

x

x

 

– Malariatest, beroende på fartygets operativa område

x

x

 

5. Utrustning för injektion, vätskeöverföring, punktering och katetrisering

 

 

 

– Utrustning för blåsdränage (för män och kvinnor)

x

 

 

– Intravenöst infusionsset

x

x

 

– Engångssprutor och -nålar för injektion

x

x

 

6. Andra utensilier

 

 

 

– Personlig medicinsk skyddsutrustning

x

x

 

– Bäcken

x

 

 

– Varmvattenflaska

x

 

 

– Urinflaska

x

 

 

– Isblåsa

x

 

 

7. Immobiliserings- och fixeringsutrustning

 

 

 

– Skenor i olika storlekar för armar och ben

x

x

 

– Halskrage

x

x

 

8. Desinfektions- och insektsmedel samt profylax

 

 

 

– Vattenreningsmedel

x

 

 

– Flytande insektsmedel

x

 

 

– Insektpulver

x

 

 

(1)   Under de användningsvillkor som följer av nationell lag och/eller sedvana.

3.    MOTGIFTER1. Läkemedel

– Allmän

– Hjärta och kärl

– Matsmältningssystemet

– Nervsystemet

– Andningsorganen

– Infektion

– För utvärtes bruk

2. Behandlingsutrustning

– Erforderlig för att ge syrgas (inklusive underhållsutrustning)

Anmärkning:

För fullständigt införande av avsnitt 3 kan medlemsstaterna hänvända sig till IMO:s medicinska första-hjälpen-guide (IMO Medical First Aid Guide) för bruk vid olyckor med farligt gods (MFAG), intagen i 1990 års sammanställda upplaga av IMO:s internationella regler för farligt gods till sjöss (IMO International Maritime Dangerous Goods Code), i dess ändrade lydelse.

Vid anpassning av avsnitt 3 för genomförande av artikel 8 bör hänsyn bland annat tas till uppdateringar av MFAG.

▼B
BILAGA 3

FARLIGA ÄMNEN

(Artiklarna 1 e och 3.1)

I denna bilaga förtecknade ämnen skall beaktas oavsett i vilken form de förekommer ombord, även som spill eller lastrester.

— 
Explosiva ämnen och föremål
— 
Gaser, komprimerade, i vätskeform eller upplösta under tryck
— 
Lättantändliga vätskor
— 
Lättantändliga fasta ämnen
— 
Ämnen som kan självantända
— 
Ämnen som avger lättantändliga gaser vid kontakt med vatten
— 
Brännbara ämnen
— 
Organiska superoxider
— 
Giftiga ämnen
— 
Smittsamma ämnen
— 
Radioaktiva ämnen
— 
Frätande ämnen
— 
Övriga farliga ämnen, t.ex. ämnen som enligt erfarenheten kan eller skulle kunna vara farliga, så att bestämmelserna i artikel 3 bör tillämpas.

Anmärkning

För fullständigt införande av denna bilaga kan medlemsstaterna hänvända sig till 1990 års sammanställda upplaga av IMO:s internationella regler för farligt gods till sjöss (IMO International Maritime Dangerous Goods Code).

Vid anpassning av denna bilaga för genomförande av artikel 8 bör hänsyn bland annat tas till uppdateringar av IMO:s internationella regler för farligt gods till sjöss (IMO International Maritime Dangerous Goods Code).

▼M5
BILAGA 4

Allmän uppställning för kontroll av förråd av läkemedel och behandlingsutrustning på fartyg

(Artiklarna 2.1 c och 3.3)

AVSNITT A

FARTYGSKATEGORI A

I.    Uppgifter om fartyget

Namn: …

Flaggstat: …

Hemmahamn: …

II.    Förråd av läkemedel och behandlingsutrustning 

Erforderlig mängd

Medförd mängd

Anmärkning (särskilt sista dag för användning)

1. LÄKEMEDEL

1.1. Hjärta och kretslopp

 

a) Hjärtstimulerande medel

0

0

0

b) Kärlvidgande medel

0

0

0

c) Västskedrivande medel

0

0

0

d) Blödningshämmande medel samt livmodersammandragande medel om det finns kvinnor ombord

0

0

0

e) Blodtryckssänkande medel

0

0

0

1.2. Matsmältningsorgan

 

 

 

a) Medel mot sjukdom i magsäck och tolvfingertarm

0

0

0

– Medel för behandling av magsår och gastrit

0

0

0

– Antacider (medel mot överskott av magsyra)

0

0

0

b) Antiemetika (medel mot illamående)

0

0

0

c) Laxativ

0

0

0

d) Antidiarroika

0

0

0

e) Medel vid hemorrojder

0

0

0

1.3. Smärtstillande och kramplösande medel

 

 

 

a) Smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska medel

0

0

0

b) Starka smärtstillande medel

0

0

0

c) Kramplösande medel

0

0

0

1.4. Nervsystemet

 

 

 

a) Ångestdämpande medel

0

0

0

b) Lugnande medel

0

0

0

c) Medel mot sjösjuka

0

0

0

d) Antiepileptika

0

0

0

1.5. Medel vid allergi och anafylaktisk chock

 

 

 

a) Antihistaminer

0

0

0

b) Glukokortikoider

0

0

0

1.6. Andningsorganen

 

 

 

a) Medel vid astma

0

0

0

b) Hostmedicin

0

0

0

c) Medel vid förkylning och bihåleinflammation

0

0

0

1.7. Infektioner

 

 

 

a) Antibiotika (minst två typer)

0

0

0

b) Medel mot parasitsjukdomar

0

0

0

c) Tetanusvaccin och immunglobulin

0

0

0

d) Medel mot malaria, beroende på fartygets operativa område

0

0

0

1.8. Infusionsvätskor, lösningar för nutrition, plasmasubstitut

0

0

0

1.9. Läkemedel för utvärtes bruk

 

 

 

a) Medel som används på huden

0

0

0

– Antiseptiska lösningar

0

0

0

– Antibiotiska hudmedel

0

0

0

– Antiinflammatoriska och smärtstillande salvor

0

0

0

– Medel mot svampinfektion

0

0

0

– Medel vid brännskada

0

0

0

b) Ögonläkemedel

0

0

0

– Antibiotika och antiinflammatoriska medel

0

0

0

– Bedövande lösningar

0

0

0

– Koksaltlösning för ögontvätt

0

0

0

►C1  Trycksänkande ögondroppar med miotisk effekt ◄

0

0

0

c) Öronläkemedel

0

0

0

– Bedövande och avsvällande lösningar

0

0

0

d) Medel vid mun- och svalginfektion

0

0

0

– Antiseptiska munvatten

0

0

0

e) Lokalbedövningsmedel

0

0

0

– Frysning med sprej

0

0

0

– Medel för subkutan injektion

0

0

0

2. BEHANDLINGSUTRUSTNING

2.1. Återupplivningsutrustning

 

– Andningsballong (Rubens blåsa) (eller motsvarande), med stora, medelstora och små masker

0

0

0

– Anordning för att ge syrgas med nyttjande av fartygets tekniska syrgas med tryckreduceringsventil eller syrgasbehållare (1)

0

0

0

– Suganordning för övre luftvägar

0

0

0

2.2. Bandage och sutureringsutrustning

– Tourniquet

0

0

0

– Engångsagraffer eller suturmaterial med nål

0

0

0

– Elastisk binda

0

0

0

– Gasväv

0

0

0

– Tubgas för fingerbandage

0

0

0

– Sterila kompresser

0

0

0

– Sterila dukar för brännskador

0

0

0

– Mitella

0

0

0

– Engångshandskar

0

0

0

– Sårtejp

0

0

0

– Sterila sårbandage

0

0

0

– Hopdragande sårtejp

0

0

0

– Atraumatiska ickeabsorberande suturer

0

0

0

– Vaselinkompresser

0

0

0

2.3. Instrument

– Engångsskalpeller

0

0

0

– Instrumentlåda av lämpligt material

0

0

0

– Sax

0

0

0

– Dissektionstänger

0

0

0

– Peanger (kärlklämmor)

0

0

0

– Nålförare

0

0

0

– Engångsrakhyvlar

0

0

0

2.4 Undersöknings- och kontrollinstrument

0

0

0

– Tungspatlar (engångs)

0

0

0

– Reagensremsor för urinundersökning

0

0

0

– Blanketter för temperaturkurvor

0

0

0

– Plastbelagda dukar

0

0

0

– Stetoskop

0

0

0

– Blodtrycksmätare

0

0

0

– Termometer

0

0

0

– Hypotermisk termometer

0

0

0

– Malariatest, beroende på fartygets operativa område

0

0

0

2.5 Utrustning för injektion, vätskeöverföring, punktering och katetrisering

0

0

0

– Utrustning för blåsdränage (för män och kvinnor)

0

0

0

– Intravenöst infusionsset

0

0

0

– Engångssprutor och -nålar för injektion

0

0

0

2.6 Andra utensilier

0

0

0

– Personlig medicinsk skyddsutrustning

0

0

0

– Bäcken

0

0

0

– Varmvattenflaska

0

0

0

– Urinflaska

0

0

0

– Isblåsa

0

0

0

2.7 Immobiliserings- och fixeringsutrustning

0

0

0

– Skenor i olika storlekar för armar och ben

0

0

0

– Halskrage

0

0

0

2.8 Desinfektions- och insektsmedel samt profylax

0

0

0

– Vattenreningsmedel

0

0

0

– Flytande insektsmedel

0

0

0

– Insektpulver

0

0

0

3. MOTGIFTER

3.1 Allmän

0

0

0

3.2 Hjärta och kärl

0

0

0

3.3 Matsmältningssystemet

0

0

0

3.4 Nervsystemet

0

0

0

3.5 Andningsorganen

0

0

0

3.6 Infektion

0

0

0

3.7 För utvärtes bruk

0

0

0

3.8 Övrig

0

0

0

3.9 Erforderlig för att ge syrgas (inklusive underhållsutrustning)

0

0

0

(1)   Under de användningsvillkor som följer av nationell lag och/eller sedvana.

Ort och dag: …

Befälhavarens underskrift: …

Godkännande av behörig person eller myndighet: …

AVSNITT B

FARTYGSKATEGORI B

I.    Uppgifter om fartyget

Namn: …

Flaggstat: …

Hemmahamn: …

II.    Förråd av läkemedel och behandlingsutrustning 

Erforderlig mängd

Medförd mängd

Anmärkning (särskilt sista dag för användning)

1. LÄKEMEDEL

1.1. Hjärta och kretslopp

 

a) Hjärtstimulerande medel

0

0

0

b) Kärlvidgande medel

0

0

0

c) Västskedrivande medel

0

0

0

d) Blödningshämmande medel samt livmodersammandragande medel om det finns kvinnor ombord

0

0

0

e) Blodtryckssänkande medel

0

0

0

1.2. Matsmältningssorgan

 

 

 

a) Medel mot sjukdom i magsäck och tolvfingertarm

0

0

0

– Medel för behandling av magsår och gastrit

0

0

0

– Antacider (medel mot överskott av magsyra)

0

0

0

b) Antiemetika (medel mot illamående)

0

0

0

c) Antidiarroika

0

0

0

d) Medel vid hemorrojder

0

0

0

1.3. Smärtstillande och kramplösande medel

 

 

 

a) Smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska medel

0

0

0

b) Starka smärtstillande medel

0

0

0

c) Kramplösande medel

0

0

0

1.4. Nervsystemet

 

 

 

a) Ångestdämpande medel

0

0

0

b) Lugnande medel

0

0

0

c) Medel mot sjösjuka

0

0

0

d) Antiepileptika

0

0

0

1.5. Medel vid allergi och anafylaktisk chock

 

 

 

a) Antihistaminer

0

0

0

b) Glukokortikoider

0

0

0

1.6. Andningsorganen

 

 

 

a) Medel vid astma

0

0

0

b) Hostmedicin

0

0

0

c) Medel vid förkylning och bihåleinflammation

0

0

0

1.7. Infektioner

 

 

 

a) Antibiotika (minst två typer)

0

0

0

b) Medel mot parasitsjukdomar

0

0

0

c) Tetanusvaccin och immunglobulin

0

0

0

d) Medel mot malaria, beroende på fartygets operativa område

0

0

0

1.8. Infusionsvätskor, lösningar för nutrition, plasmasubstitut

0

0

0

1.9. Läkemedel för utvärtes bruk

 

 

 

a) Medel som används på huden

0

0

0

– Antiseptiska lösningar

0

0

0

– Antibiotiska hudmedel

0

0

0

– Antiinflammatoriska och smärtstillande salvor

0

0

0

– Medel vid brännskada

0

0

0

b) Ögonläkemedel

0

0

0

– Antibiotika och antiinflammatoriska medel

0

0

0

– Bedövande lösningar

0

0

0

– Koksaltlösning för ögontvätt

0

0

0

►C1  Trycksänkande ögondroppar med miotisk effekt ◄

0

0

0

c) Öronläkemedel

0

0

0

– Bedövande och avsvällande lösningar

0

0

0

d) Medel vid mun- och svalginfektion

0

0

0

– Antiseptiska munvatten

0

0

0

e) Lokalbedövningsmedel

0

0

0

– Medel för subkutan injektion

0

0

0

2. BEHANDLINGSUTRUSTNING

2.1 Återupplivningsutrustning

 

– Andningsballong (Rubens blåsa) (eller motsvarande), med stora, medelstora och små masker

0

0

0

– Anordning för att ge syrgas med nyttjande av fartygets tekniska syrgas med tryckreduceringsventil eller syrgasbehållare(1)

0

0

0

– Suganordning för övre luftvägar

0

0

0

2.2 Bandage och sutureringsutrustning

– Tourniquet

0

0

0

– Engångsagraffer eller suturmaterial med nål

0

0

0

– Elastisk binda

0

0

0

– Gasväv

0

0

0

– Sterila kompresser

0

0

0

– Sterila dukar för brännskador

0

0

0

– Mitella

0

0

0

– Engångshandskar

0

0

0

– Sårtejp

0

0

0

– Sterila sårbandage

0

0

0

– Hopdragande sårtejp

0

0

0

– Vaselinkompresser

0

0

0

2.3 Instrument

– Instrumentlåda av lämpligt material

0

0

0

– Sax

0

0

0

– Dissektionstänger

0

0

0

– Peanger (kärlklämmor)

0

0

0

2.4 Undersöknings- och kontrollinstrument

0

0

0

– Tungspatlar (engångs)

0

0

0

– Plastbelagda dukar

0

0

0

– Stetoskop

0

0

0

– Blodtrycksmätare

0

0

0

– Termometer

0

0

0

– Hypotermisk termometer

0

0

0

– Malariatest, beroende på fartygets operativa område

0

0

0

2.5 Utrustning för injektion, vätskeöverföring, punktering och katetrisering

0

0

0

– Intravenöst infusionsset

0

0

0

– Engångssprutor och -nålar för injektion

0

0

0

2.6 Andra utensilier

0

0

0

– Personlig medicinsk skyddsutrustning

0

0

0

2.7 Immobiliserings- och fixeringsutrustning

0

0

0

– Skenor i olika storlekar för armar och ben

0

0

0

– Halskrage

0

0

0

3. MOTGIFTER

3.1 Allmän

0

0

0

3.2 Hjärta och kärl

0

0

0

3.3 Matsmältningssystemet

0

0

0

3.4 Nervsystemet

0

0

0

3.5 Andningsorganen

0

0

0

3.6 Infektion

0

0

0

3.7 För utvärtes bruk

0

0

0

3.8 Övrig

0

0

0

3.9 Erforderlig för att ge syrgas (inklusive underhållsutrustning)

0

0

0

(1)   Under de användningsvillkor som följer av nationell lag och/eller sedvana.

Ort och dag: …

Befälhavarens underskrift: …

Godkännande av behörig person eller myndighet: …

AVSNITT C

FARTYGSKATEGORI C

I.    Uppgifter om fartyget

Namn: …

Flaggstat: …

Hemmahamn: …

II.    Förråd av läkemedel och behandlingsutrustning 

Erforderlig mängd

Medförd mängd

Anmärkning (särskilt sista dag för användning)

1. LÄKEMEDEL

1.1 Hjärta och kretslopp

 

a) Kärlvidgande medel

0

0

0

1.2 Matsmältningsorgan

 

 

 

a) Antidiarroika

0

0

0

1.3 Smärtstillande och kramplösande medel

 

 

 

a) Smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska medel

0

0

0

1.4 Nervsystemet

 

 

 

c) Medel mot sjösjuka

0

0

0

1.5 Läkemedel för utvärtes bruk

 

 

 

a) Medel som används på huden

0

0

0

– Antiseptiska lösningar

0

0

0

– Medel vid brännskada

0

0

0

b) Ögonläkemedel

0

0

0

– Koksaltlösning för ögontvätt

0

0

0

2. BEHANDLINGSUTRUSTNING

2.1 Bandage och sutureringsutrustning

– Tourniquet

0

0

0

– Elastisk binda

0

0

0

– Sterila kompresser

0

0

0

– Engångshandskar

0

0

0

– Sårtejp

0

0

0

– Sterila sårbandage

0

0

0

– Hopdragande sårtejp

0

0

0

3. MOTGIFTER

3.1 Allmän

0

0

0

3.2 Hjärta och kärl

0

0

0

3.3 Matsmältningssystemet

0

0

0

3.4 Nervsystemet

0

0

0

3.5 Andningsorganen

0

0

0

3.6 Infektion

0

0

0

3.7 För utvärtes bruk

0

0

0

3.8 Övrig

0

0

0

3.9 Erforderlig för att ge syrgas (inklusive underhållsutrustning)

0

0

0

Ort och dag: …

Befälhavarens underskrift: …

Godkännande av behörig person eller myndighet: …

▼B
BILAGA 5

BEFÄLHAVARENS OCH UTSEDDA OMBORDANSTÄLLDAS MEDICINSKA UTBILDNING

(Artikel 5.3)

I.

1. 

Grundläggande utbildning om fysiologi och behandling.

2. 

Grundläggande förebyggande medicin, särskilt individuell hygien och grupphygien och grundläggande förebyggande åtgärder.

3. 

Färdighet i grundläggande slag av behandling och ledning vid lämnande av fartyget vid nödläge till sjöss. Personer som är ansvariga för behandling på kategori A fartyg bör om möjligt få praktisk utbildning vid sjukhus.

4. 

Ingående kunskaper i bruket av olika tillgängliga möjligheter till medicinsk fjärrkonsultation.

II.

Denna utbildning bör ta hänsyn till de träningsprogram som anges i aktuella internationella dokument.( 1 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 2 ) Kategori B skall utsträckas att omfatta havsgående fartyg eller havsfiskefartyg som gör kortare resor än 175 distansminuter från närmaste hamn, som medför tillräcklig medicinsk utrustning och som fortlöpande befinner sig inom räckvidden för helikopterräddning.

För att uppnå detta skall varje medlemsstat tillhandahålla aktuell information om områden där helikopterräddning tillhandahålls och förutsättningarna för deras insats

a) 

till övriga medlemmar och till kommissionen samt

b) 

till befälhavare på fartyg som för medlemsstatens flagga eller är registrerat så att det är underkastat medlemsstatens oinskränkta jurisdiktion, som kan tänkas beröras av tillämpning av första stycket i denna fotnot. Informationen skall tillhandahållas på det mest ändamålsenliga sättet, t.ex. genom radiokonsultationscentraler, räddningscentraler eller kustradiostationer.

Top