Help Print this page 

Document 01980L0181-20090527

Title and reference
Rådets direktiv av den 20 december 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter och om upphävande av direktiv 71/354/EEG. (80/181/EEG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27
Multilingual display
Text

1980L0181 — SV — 27.05.2009 — 004.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 20 december 1979

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter och om upphävande av direktiv 71/354/EEG.

(80/181/EEG)

(EGT L 039, 15.2.1980, p.40)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS DIREKTIV 85/1/EEG av den 18 december 1984

  L 2

11

3.1.1985

►M2

RÅDETS DIREKTIV 89/617/EEG av den 27 november 1989

  L 357

28

7.12.1989

►M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/103/EG av den 24 januari 2000

  L 34

17

9.2.2000

►M4

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/3/EG Text av betydelse för EES av den 11 mars 2009

  L 114

10

7.5.2009


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 311, 12.12.2000, s. 50  (99/103)
▼B

RÅDETS DIREKTIV

av den 20 december 1979

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter och om upphävande av direktiv 71/354/EEG.

(80/181/EEG)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 71/354/EEG av den 18 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter ( 1 ), senast ändrat genom rådets direktiv 76/770/EEG ( 2 ),

med beaktande av kommissionens förslag ( 3 ),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 4 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 5 ), och

med beaktande av följande:

Måttenheter har central betydelse vid användning av alla mätdon, för att uttrycka mätresultat eller ange storhet av något slag. Måttenheter förekommer inom de flesta områden för mänsklig verksamhet. Största möjliga tydlighet måste säkerställas vid användning av måttenheter. Regler måste därför skapas för hur måttenheter skall användas inom gemenskapen i ekonomiskt, hälsovårdande, skyddande eller administrativt syfte.

Det finns emellertid internationella konventioner eller avtal inom det internationella transportväsendet, som är bindande för gemenskapen eller medlemsstaterna och måste respekteras.

Medlemsstaternas lagstiftning avseende användning av måttenheter skiljer sig mellan medlemsstaterna, vilket leder till handelshinder. För att eliminera sådana hinder är det därför nödvändigt att lagar och andra författningar harmoniseras.

Måttenheter är föremål för internationella resolutioner som antagits av Allmänna konferensen för vikt och mått (Conférence Générale des Pois et Mesures, CGPM), upprättad enligt den i Paris den 20 maj 1875 undertecknade meterkonventionen, som samtliga medlemsstater anslutit sig till. Dessa resolutioner har lett fram till det internationella enhetssystemet (SI).

Den 18 oktober 1971 antog rådet direktivet 71/354/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i syfte att eliminera handelshinder genom införande av det internationella enhetssystemet på gemenskapsnivå. Direktivet 71/354/EEG ändrades i anslutningsakten och genom direktiv 76/770/EEG.

Dessa gemenskapsbestämmelser har inte övervunnit alla hinder inom detta område. Enligt direktiv 76/770/EEG skall situationen i fråga om de måttenheter, benämningar och beteckningar som uppräknas i kapitel D i dess bilaga övervägas före den 31 december 1979. Det har vidare visat sig nödvändigt att överväga situationen i fråga om vissa andra måttenheter.

För att undvika allvarliga svårigheter måste man fastställa en övergångsperiod för gradvis avskaffande av de måttenheter som inte är förenliga med det internationella enhetssystemet. Det är dock väsentligt att tillåta de medlemsstater som så önskar att sätta i kraft bestämmelserna i bilagans kapitel 1 så snart som möjligt inom sitt territorium. Övergångsperiodens längd måste därför begränsas på gemenskapsnivå, samtidigt som medlemsstaterna tillåts avkorta denna period.

Under övergångsperioden är det viktigt att det i handeln mellan medlemsstaterna finns klara riktlinjer för användning av måttenheter, särskilt för att skydda konsumenterna. Förpliktelsen för medlemsstaterna att tillåta kompletterande märkning på varor och utrustning som importeras från andra medlemsstater under övergångsperioden förefaller tjäna detta syfte väl.

Ett systematiskt införande av en lösning av detta slag för alla mätdon, inklusive medicinsk utrustning, är emellertid inte nödvändigtvis önskvärt. Medlemsstaterna bör därför kunna kräva att mätdon inom deras territorium anger mått i en enda författningsenlig måttenhet.

Detta direktiv omfattar inte fortsatt tillverkning av produkter som redan finns på marknaden. Det omfattar dock utsläppande på marknaden eller idrifttagande av produkter och utrustning som visar storheter i måttenheter som inte längre är författningsenliga, när sådana produkter och utrustning är nödvändiga för att komplettera eller ersätta komponenter eller delar av produkter, utrustning eller mätdon som redan finns på marknaden. Medlemsstaterna måste därför godta att produkter och utrustning släpps ut på marknaden och tas i bruk som reserv- och utbytesdelar, även om de visar storheter i måttenheter som inte längre är författningsenliga, så att produkter, utrustning och mätdon som redan finns på marknaden kan fortsätta att användas.

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) antog den 1 mars 1974 en internationell standard om hur SI-enheter och andra enheter skall visas i system med begränsad teckenuppsättning. Det är tillrådligt att gemenskapen antar de lösningar som redan fått en stor internationell anslutning genom standard ISO 2955 av den 1 mars 1974.

Gemenskapsbestämmelser avseende måttenheter finns i åtskilliga gemenskapstexter. Frågan om måttenheter är så viktig att det är väsentligt att kunna hänvisa till en enda gemenskapstext. Detta direktiv förenar därför alla gemenskapsbestämmelser på detta område, och upphäver direktiv 71/354/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Författningsenliga måttenheter, som skall användas för att ange storheter, skall enligt detta direktiv vara

a) de enheter som anges i bilagans kapitel I,

▼M4

b) de enheter som anges i bilagans kapitel II, men endast i de medlemsstater där de var tillåtna den 21 april 1973,

▼M2

c) de enheter som anges i bilagans kapitel III, men endast i de medlemsstater där de var tillåtna den 21 april 1973 och fram till den dag som medlemsstaterna i fråga bestämmer. Denna dag får inte vara senare än den 31 december 1994,

d) de enheter som anges i bilagans kapitel IV, men endast i de medlemsstater där de var tillåtna den 21 april 1973 och fram till den dag som medlemsstaterna i fråga bestämmer. Denna dag får inte vara senare än den 31 december 1999.

▼B

Artikel 2

▼M4

a) Skyldigheterna enligt artikel 1 avser mätdon som används, mätningar som utförs och värden på storheter som anges med hjälp av måttenheter.

▼B

b) Detta direktiv skall inte hindra att inom luft- och sjöfart och järnvägstrafik används andra måttenheter än dem som föreskrivs i direktivet, vilka fastställts genom internationella konventioner eller överenskommelser som är bindande för gemenskapen eller medlemsstaterna.

Artikel 3

1.  I detta direktiv betyder kompletterande visning att en eller flera visningar av en storhet med hjälp av enheter som inte finns upptagna i bilagans kapitel I åtföljs av en visning av en storhet med hjälp av en enhet som finns upptagen i kapitlet.

▼M4

2.  Kompletterande visning ska vara tillåten.

▼B

3.  Medlemsstaterna får dock kräva att mätdon skall visa storheter med hjälp av endast en författningsenlig måttenhet.

4.  Visning av storheter med hjälp av måttenheter som ingår i kapitel I skall dominera. Särskilt gäller att visning av storhet med hjälp av måttenhet som inte upptas i kapitel I inte får ske med hjälp av skrivtecken som är större än skrivtecknen i motsvarande visning med hjälp av enhet som upptas i kapitel I.

▼M2 —————

▼B

Artikel 4

Användning av måttenheter som inte längre är författningsenliga skall godtas för

 produkter och utrustning som redan finns på marknaden och/eller är i bruk när detta direktiv antas,

 komponenter och delar av produkter samt utrustning som krävs för att komplettera eller ersätta komponenter eller delar av sådana produkter och utrustning.

Användning av författningsenliga måttenheter får dock krävas för mätdons visningsanordningar.

Artikel 5

Den internationella standarden ISO 2955 av den ►M2  15 maj 1983 ◄ , ”Information processing — Representation of SI and other units for use in systems with limited character sets”, skall tillämpas för det område som anges i punkt 1 i standarden.

Artikel 6

Direktiv 71/354/EEG skall upphöra att gälla den 1 oktober 1981.

▼M2 —————

▼M3

Artikel 6a

Frågor rörande tillämpningen av detta direktiv, och i synnerhet rörande kompletterande visningar, skall granskas närmare, och lämpliga åtgärder skall vid behov vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv 71/316/EEG ( 6 ).

▼M4

Artikel 6b

Kommissionen ska övervaka den marknadsutveckling som har samband med detta direktiv och genomförandet av detsamma med avseende på en väl fungerande inre marknad och internationell handel och ska lägga fram en rapport, om det är lämpligt tillsammans med förslag, för Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2019.

▼B

Artikel 7

a) Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1981 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De skall genast informera kommissionen om detta.

Dessa bestämmelser skall tillämpas från den 1 oktober 1981.

b) Från dagen för detta direktivs anmälan skall medlemsstaterna också se till att kommissionen underrättas om alla förslag till lagar eller andra författningar som skall antas inom det område som detta direktiv omfattar. Detta skall ske i så god tid att kommissionen kan avge yttrande om respektive förslag.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA

KAPITEL I

FÖRFATTNINGSENLIGA MÅTTENHETER SOM OMNÄMNS I ARTIKEL 1 a

1.   SI-ENHETER OCH DERAS TIOPOTENSMULTIPLER

1.1.   SI-grundenheter 

Storhet

Enhet

Benämning

Beteckning

Längd

meter

m

Massa

kilogram

kg

Tid

sekund

s

Elektrisk ström

ampere

A

Termodynamisk temperatur

kelvin

K

Substansmängd

mol

mol

Ljusstyrka

candela

cd

Grundenheterna i SI definieras på följande sätt:

▼M1

En meter är längden av den sträcka ljus tillryggalägger i tomrum under 1/299 458 sekund.

(CGPM 1983, sjuttonde konferensen, resolution nr 1.)

▼B

Ett kilogram är enheten för massa; den är lika med massan av den internationella kilogramprototypen.

(CPGM 1901, tredje konferensen, sidan 70 i mötesprotokollet.)

En sekund är varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen cesium 133.

(CPGM 1967, trettonde konferensen, resolution nr 1.)

En ampere är storleken av den konstanta elektriska ström som, då den genomflyter två parallella, raka ledare med oändlig längd och försumbart, cirkulärt tvärsnitt och placerade på ett avstånd av en meter från varandra i tomrum, mellan dessa ledare åstadkommer en kraft lika med 2·10-7 newton per meter ledare.

(CPGM 1946, resolution nr 2, godkänd vid CPGM 1948, nionde konferensen.)

▼M4

En kelvin, enhet för termodynamisk temperatur, är bråkdelen 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen vid vattnets trippelpunkt.

Denna definition avser vatten med en isotopisk sammansättning som definieras genom följande substansmängdsförhållanden: 0,00015576 mol 2H per mol 1H, 0,0003799 mol 17O per mol 16O och 0,0020052 mol 18O per mol 16O.

(CGPM 1967, trettonde konferensen, resolution nr 4 och CGPM 2007, tjugotredje konferensen, resolution nr 10).

▼B

En mol är substansmängden i ett system innehållande lika många systemelement som det finns atomer i 0,012 kilogram kol 12.

När enheten mol används bör systemelementen specificeras. Dessa kan vara atomer, molekyler, joner, elektroner, andra partiklar eller specificerade grupper av sådana partiklar.

(CPGM 1971, fjortonde konferensen, resolution nr 3.)

En candela är ljusstyrkan i en given riktning från en källa som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen 540·1012 hertz och vars strålningsstyrka i denna riktning är 1/683 watt per steradian.

(CPGM 1979, sextonde konferensen, resolution 3.)

1.1.1.    ►M4  Särskild benämning och beteckning för den härledda SI-enheten för temperatur vid angivelse av Celsiustemperatur ◄ 

Storhet

Enhet

Benämning

Beteckning

Celsiustemperatur

grad Celsius

°C

▼M3

Celsiustemperaturen ►C1  t  ◄ definieras som skillnaden ►C1  t = T - T 0  ◄ mellan de två termodynamiska temperaturerna ►C1  T  ◄ och ►C1  T 0  ◄ , där ►C1  T 0  ◄  = 273,15 kelvin. Ett intervall eller en temperaturskillnad kan uttryckas antingen i kelvin eller grader Celsius. Enheten grad Celsius är lika med enheten kelvin.

▼M4

1.2.   Härledda SI-enheter

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Allmän regel för härledda SI-enheter

Enheter, samstämt härledda från SI-grundenheter, uttryckta algebraiskt som en produkt av potenser av SI-grundenheter med en numerisk faktor lika med 1.

1.2.3.   Härledda SI-enheter med särskilda namn och beteckningarStorhet

Enhet

Uttryckt i

Benämning

Beteckning

andra SI-enheter

SI-grundenhet

Plan vinkel

radian

rad

 

m · m–1

Rymdvinkel

steradian

sr

 

m2 · m–2

Frekvens

hertz

Hz

 

s–1

Kraft

newton

N

 

m · kg · s–2

Tryck

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energi, arbete, värmemängd

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Effekt (1), strålningsflöde

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Elmängd, laddning

coulomb

C

 

s · A

Elektrisk spänning, elektrisk potential, elektromotorisk kraft

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Resistans

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Konduktans

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Kapacitans

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetiskt flöde

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetisk flödestäthet

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Induktans

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Ljusflöde

lumen

lm

cd · sr

cd

Belysning

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktivitet (inom radiologin)

becquerel

Bq

 

s–1

Absorberad dos (inom radiologin)

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dosekvivalent

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalytisk aktivitet

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Särskilda benämningar på effektenheten: voltampere, med beteckningen VA, för skenbar växelströmseffekt; var, med beteckningen var, för reaktiv växelströmseffekt. Enheten var ingår inte i någon CPGM-resolution.

Enheter som härletts ur SI-grundenheter kan uttryckas med hjälp av de enheter som räknats upp i kapitel I.

Särskilt kan härledda enheter i SI uttryckas med hjälp av de benämningar och beteckningar som anges i tabellen ovan. SI-enheten för dynamisk viskositet kan till exempel uttryckas som m-1 · kg · s-1 eller N · s · m-2 eller Pa · s.

▼B

1.3.   Multipelprefix och deras beteckningar

▼C1Faktor

Prefix

Beteckning

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

tera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

k

102

hekto

h

101

deka

da

10–1

deci

d

10–2

centi

c

10–3

milli

m

10–6

mikro

μ

10–9

nano

n

10–12

piko

p

10–15

femto

f

10–18

atto

a

10–21

zepto

z

10–24

yokto

y

▼B

Benämningar och beteckningar på massenhetens multipelenheter bildas med prefix till ordet gram respektive till beteckningen g.

Om en härledd enhet uttrycks som en kvot, kan dess multipelenheter bildas med prefix till enheter i täljaren eller enheter i nämnaren eller i båda dessa.

Sammansatta prefix, alltså prefix som bildas genom att flera av prefixen ovan sätts samman, är inte tillåtna.

1.4.   Tillåtna särskilda benämningar och beteckningar på SI-multipelenheterStorhet

Enhet

Benämning

Beteckning

Värde

Volym

liter

l eller L (1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Massa

ton

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Tryck

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Bägge beteckningarna I och L för enheten liter är tillåtna. (CPGM 1979, sextonde konferensen, resolution nr 5.)

(2)   Enhet som i broschyr från International Bureau of Weights and Measures upptas bland temporärt tillåtna enheter.

Anmärkning:

De under punkt 1.3 upptagna prefixen med beteckningar får användas tillsammans med de enheter och beteckningar som upptas i tabell 1.4.

2.   ENHETER SOM DEFINIERATS MED HJÄLP AV SI-ENHETER, MEN SOM INTE ÄR MULTIPELENHETER AV DESSAStorhet

Enhet

Benämning

Beteckning

Värde

Plan vinkel

varv* (1) ()

 

1 varv = 2π rad

nygrad* eller gon*

gon*

1 gon = π/200 rad

grad

°

1° = π/180 rad

minut

1′ = π/10 800 rad

sekund

1″ = π/648 000 rad

Tid

minut

min

1 min = 60 s

timme

h

1 h = 3 600 s

dag

d

1 d = 86 400 s

(1)   Tecknet * efter en benämning eller beteckning anger att denna inte upptas på de listor som fastställts av CPGM, SIPM eller BIPM. Detta gäller hela denna bilaga.

(2)   Ingen internationell beteckning finns.

Anmärkning:

Endast benämningen nygrad eller gon och beteckningen gon får kombineras med de under punkt 1.3 upptagna prefixen.

▼M3

3.   ENHETER SOM ANVÄNDS MED SI, VARS VÄRDEN SI ÄR EXPERIMENTELLT FRAMTAGNAStorhet

Enhet

Benämning

Beteckning

Definition

Energi

Elektronvolt

eV

En elektronvolt är ökningen av den kinetiska energin för en elektron som passerar i tomrum från en punkt till en annan vars potential är en volt högre.

Masse

Atommassaenhet

u

En atommassaenhet är 1/12 av massan av en atom av nukliden 12C.

Anm.:

De under punkt 1.3 upptagna prefixen och beteckningarna får användas tillsammans med dessa båda enheter och deras beteckningar.

▼B

4.   ENHETER OCH BENÄMNINGAR PÅ ENHETER SOM ENDAST TILLÅTS INOM SPECIALOMRÅDENStorhet

Enhet

Benämning

Beteckning

Värde

Optiska systems brytningsförmåga

dioptri*

 

1 dioptri = 1 m-1

Ädelstenars massa

metrisk karat

 

1 metrisk karat = 2·10-4kg

Markareal

ar

a

1 a = 102 m2

Textilfibrers längdvikt

tex*

tex*

1 tex = 10-4kg · m-1

Blodtryck

millimeter kvicksilver

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Effektiv tvärsnittsarea

barn

b

1 b = 10-28 m2

Anmärkning:

►M1  De under punkt 1.3 upptagna beteckningarna och prefixen får användas tillsammans med enheterna ovan och deras beteckningar, utom med enheten millimeter kvicksilver och dess beteckning. Multipeln 102 a benämns dock hektar. ◄

5.   SAMMANSATTA ENHETER

Sammansatta enheter bildas genom sammansättning av de i kapitel 1 upptagna enheterna.

▼M2

KAPITEL II

FÖRFATTNINGSENLIGA MÅTTENHETER ENLIGT ARTIKEL 1 b, SOM FÅR ANVÄNDAS ENDAST FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅLÄndamål

Enhet

Benämning

Ungefärligt värde

Beteckning

 
 

Vägskyltar, mätning av avstånd och hastighet

mile

1 mile =

1 609 m

mile

yard

1 yd =

0,9144 m

yd

fot

1 ft =

0,3048 m

ft

tum

1 in =

2,54×10-2 m

in

Utskänkning av fatöl och cider; mjölk i returförpackningar

pint

1 pt =

0,5683×10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Handel med ädla metaller

troy ounce

1 oz tr =

31,10×10-3 kg

oz tr

▼M4

Sammansatta enheter får bildas genom att enheter som upptas i detta kapitel sätts samman med varandra eller med enheter som upptas i kapitel I.

▼B

KAPITEL III

FÖRFATTNINGSENLIGA MÅTTENHETER SOM OMNÄMNS I ARTIKEL 1 CSTORHETER, BENÄMNINGAR, BETECKNINGAR OCH UNGEFÄRLIGA VÄRDEN

Längd

tum

1 in = 2,54·10-2 m

fot

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

mile

1 mile = 1 609 m

yard

1 yd = 0,9144 m

Area

kvadratfot

1 sq ft = 0,929·10-1 m2

acre

1 ac = 4 047 m2

kvadratyard

1 sq yd = 0,8361 m2

Volym

fluid ounce

1 fl oz = 28,41·10-6 m3

gill

1 gill = 0,1421·10-3 m3

pint

1 pt = 0,5683·10-3 m3

quart

1 qt = 1,137·10-3 m3

gallon

1 gal = 4,546·10-3 m3

Massa

ounce (avoirdupois)

1 oz = 28,35·10-3 kg

troy ounce

1 oz tr = 31,10·10-3 kg

pound

1 lb = 0,4536 kg

Energi

therm

1 therm = 105,506·106 J

Fram till den tidpunkt som anges i artikel 1 c får sammansatta enheter bildas genom sammansättning av enheter som upptas i kapitel III med varandra eller med enheter som upptas i kapitel I.

▼M2

KAPITEL IV

FÖRFATTNINGSENLIGA MÅTTENHETER ENLIGT ARTIKEL 1 d, SOM FÅR ANVÄNDAS ENDAST FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅLÄndamål

Enhet

Benämning

Ungefärligt värde

Beteckning

 
 

Navigering inom sjöfarten

famn

1 fm =

1,829 m

fm

Öl, cider, vatten, läskedryck och jos i returförpackningar

pint fluid

1 pt =

0,5683×10-3m3

pt

ounce

1 fl oz =

28,41×10-6 m3

fl. oz

Spritdrycker

gill

1 gill =

0,142×10-3 m3

gill

Varor i lösvikt

ounce

(avoirdupois)

1 oz =

28,35×10-3 kg

oz

pund

1 lb =

0,4536 kg

lb

Gasdistribution

therm

1 therm =

105,506×106J

therm

Fram till den dag som bestäms enligt artikel 1 d får sammansatta enheter bildas genom att de enheter som upptas i detta kapitel kombineras med varandra eller med enheterna i kapitel I.( 1 ) EGT nr L 243, 29.10.1971, s. 29.

( 2 ) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 204.

( 3 ) EGT nr C 81, 28.3.1979, s. 6.

( 4 ) EGT nr C 127, 21.5.1979, s. 80.

( 5 ) Yttrande avgivet den 24-25 oktober 1979.

( 6 ) EGT L 202, 6.9.1971, s. 1.

Top