EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01977L0249-20130701

Consolidated text: Rådets direktiv av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (77/249/EEG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/249/2013-07-01

1977L0249 — SV — 01.07.2013 — 006.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 22 mars 1977

om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster

(77/249/EEG)

(EGT L 078, 26.3.1977, p.17)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS DIREKTIV 2006/100/EG av den 20 november 2006

  L 363

141

20.12.2006

►M2

RÅDETS DIREKTIV 2013/25/EU av den 13 maj 2013

  L 158

368

10.6.2013


Ändrad genom:

►A1

  L 291

17

19.11.1979

►A2

  L 302

23

15.11.1985

 A3

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A4

  L 236

33

23.9.2003
▼B

RÅDETS DIREKTIV

av den 22 mars 1977

om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster

(77/249/EEG)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57 och 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 1 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 2 ), och

med beaktande av följande:

I enlighet med fördraget har varje restriktion för att tillhandahålla tjänster som grundar sig på nationalitet eller på krav på bosättning varit förbjuden sedan övergångsperiodens slut.

Detta direktiv behandlar endast åtgärder som skall underlätta för advokater att effektivt utöva sin verksamhet i form av att tillhandahålla tjänster; mera detaljerade åtgärder kommer att behövas för att underlätta att etableringsrätten kan utövas effektivt.

Om advokater skall kunna begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster effektivt, måste värdmedlemsstaterna som advokater erkänna de personer som utövar yrket i de olika medlemsstaterna.

Eftersom detta direktiv endast berör tillhandahållande av tjänster och inte innehåller bestämmelser om ömsesidigt erkännande av examensbevis, måste en person som omfattas av detta direktiv använda sig av den yrkestitel som används i den medlemsstat där han är etablerad, härefter kallad ”den medlemsstat han kommer från”.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

1.  Detta direktiv skall, inom de gränser och enligt de villkor som fastställs häri, gälla för den verksamhet som advokater utövar genom att tillhandahålla tjänster.

Trots vad som sägs i detta direktiv får medlemsstaterna förbehålla vissa bestämda kategorier av advokater rätten att sätta upp formella handlingar som ger dem befogenhet att förvalta dödsbon och upprätta formella handlingar som ger upphov till eller överför rättigheter till fast egendom.

2.  Med ”advokat” avses varje person som har rätt att utöva sin yrkesmässiga verksamhet under någon av följande beteckningar:Belgien:

Avocat/Advocaat

Danmark:

Advokat

Tyskland:

Rechtsanwalt

Frankrike:

Avocat

Irland:

Barrister

Solicitor

Italien:

Avvocato

Luxemburg:

Avocat-avoué

Nederländerna:

Advocaat

Storbritannien:

Advocate

Barrister

Solicitor

▼A1

Grekland:

Δικηγόρος

▼A2

Spanien:

Abogado

Portugal:

Advogado

Finland:

AsianajajaAdvokat

Sverige:

Advokat

Österrike:

Rechtsanwalt

▼A4

Tjeckien:

Advokát

Estland:

Vandeadvokaat

Cypern:

Δικηγόρος

Lettland:

Zverinats advokāts

Litauen:

Advokatas

Ungern:

Ügyvéd

Malta:

Avukat/Prokuratur Legali

Polen:

Adwokat/Radca prawny

Slovenien:

Odvetnik/Odvetnica

Slovakien:

Advokát/Komerčný právnik

▼M1

Bulgarien:

Aдвокат

Rumänien:

Avocat

▼M2

Kroatien:

Odvjetnik/Odvjetnica

▼B

Artikel 2

Varje medlemsstat skall för utövande av den verksamhet som beskrivs i artikel 1.1 som advokat erkänna varje person som räknas upp i punkt 2 i den artikeln.

Artikel 3

En person som avses i artikel 1 skall använda sig av den yrkestitel som används i den medlemsstat han kommer från, på denna stats språk eller ett av dess språk, med uppgift om den yrkesorganisation som gett honom rätten att praktisera eller den domstol där han har rätt att praktisera i enlighet med denna stats lagstiftning.

Artikel 4

1.  Verksamhet i samband med företrädandet av en klient i rätten eller hos offentliga myndigheter skall i varje medlemsstat utövas i enlighet med de villkor som fastställts för advokater som etablerat sig i denna stat, med undantag för eventuella villkor som kräver bosättning eller registrering hos en yrkesorganisation i denna stat.

2.  Vid utövandet av denna verksamhet skall en advokat iaktta de regler för yrkesmässigt uppförande som gäller i värdmedlemsstaten utan att detta inverkar på hans förpliktelser i den medlemsstat han kommer från.

3.  När denna verksamhet utövas i Storbritannien avses med värdmedlemsstatens regler för yrkesmässigt uppförande de regler som är tillämpliga för solicitors, när denna verksamhet inte är förbehållen barristers och advocates. I annat fall skall reglerna för yrkesmässigt uppförande för de senare gälla. För barristers från Irland skall emellertid de regler för yrkesmässigt uppförande gälla som tillämpas i Storbritannien för barristers och advocates.

När denna verksamhet utövas på Irland, avses med värdmedlemsstatens regler för yrkesmässigt uppförande de regler för yrkesmässigt uppförande som gäller for barristers, i den mån de bestämmer den muntliga framställningen av ett mål i rätten. I alla andra fall skall reglerna för yrkesmässigt uppförande för solicitors gälla. För barristers och advocates från Storbritannien skall emellertid alltid de regler för yrkesmässigt uppförande gälla som tillämpas för barristers på Irland.

4.  För den advokat som utövar någon annan verksamhet än den som avses i punkt 1 skall villkoren och reglerna för yrkesmässigt uppförande i den medlemsstat han kommer från gälla utan inverkan på respekten för de regler, oavsett deras ursprung, som reglerar yrket i värdmedlemsstaten, särskilt regler om att utövandet av advokatverksamheten är oförenligt med utövandet av annan verksamhet i denna stat, och regler om yrkessekretess, relationerna till kolleger, förbudet mot att samma advokat bistår parter med motstridande intressen samt publicitet. De senare reglerna skall endast tillämpas, om de är möjliga att iaktta av en advokat som inte är etablerad i värdmedlemsstaten, och i den mån det är objektivt motiverat att iaktta dem för att i denna stat säkerställa det rätta utövandet av advokatverksamheten, yrkets anseende och respekten för de regler som gäller oförenlighet.

Artikel 5

För verksamhet i samband med företrädandet av en klient i rätten får en medlemsstat kräva av advokater som avses i artikel 1:

 att de i enlighet med lokala regler eller sedvanor presenteras för den domare som leder förhandlingarna, och där så är lämpligt för ordföranden i vederbörande advokatsamfund i värdmedlemsstaten,

 att de arbetar tillsammans med en advokat som praktiserar vid rätten i fråga och som vid behov skulle vara ansvarig gentemot denna myndighet eller med en avoué eller procuratore som praktiserar där.

Artikel 6

Varje medlemsstat får undanta advokater som har avlönad anställning i offentlig eller privat verksamhet från att representera denna verksamhet i rätten, i den mån advokater som är etablerade i denna stat inte har tillstånd att utöva denna verkssmhet.

Artikel 7

1.  Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten får kräva att den person som tillhandahåller tjänsterna styrker sina kvalifikationer som advokat.

2.  Om de förpliktelser som nämns i artikel 4 och som gäller i värdmedlemsstaten inte uppfylls, skall den behöriga myndigheten där, i enlighet med sina egna bestämmelser och förfaringssätt, avgöra vilka konsekvenser en sådan försummelse skall medföra och får för detta ändamål införskaffa all den information som behövs om den person som tillhandahåller tjänster. Den skall underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat som personen kommer från om varje beslut. De lämnade upplysningarnas konfidentiella karaktär får inte påverkas av ett sådant utbyte.

Artikel 8

1.  Medlemsstaterna skall inom två år efter dagen för anmälan sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2.  Medlemsstaterna skall se till att texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.( 1 ) EGT nr C 103, 5.10.1972, s. 19 och

EGT nr C 53, 8.3.1976, s 33.

( 2 ) EGT nr C 36, 28.3.1970, s 37 och

EGT nr C 50, 4.3. 1976, s. 17.

Top