EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61975CJ0127

Domstolens dom den 22 juni 1976.
Bobie Getränkevertrieb GmbH mot Hauptzollamt Aachen-Nord.
Begäran om förhandsavgörande: Finanzgericht Düsseldorf - Tyskland.
Mål 127-75.

Engelsk specialutgåva III 00137

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:95

61975J0127

Domstolens dom den 22 juni 1976. - Bobie Getränkevertrieb GmbH mot Hauptzollamt Aachen-Nord. - Begäran om förhandsavgörande: Finanzgericht Düsseldorf. - Mål 127/75.

Rättsfallssamling 1976 s. 01079
Grekisk specialutgåva s. 00409
Portugisisk specialutgåva s. 00443
Svensk specialutgåva s. 00137
Finsk specialutgåva s. 00145


Sammanfattning
Parter
Föremål för talan
Domskäl
Beslut om rättegångskostnader
Domslut

Nyckelord


1. Interna skatter och avgifter - varor från andra medlemsstater - beskattning - system - skillnad i jämförelse med det system som används för den skatt som läggs på liknande inhemska varor - diskriminering av importerade varor - förbud

(artikel 95 första stycket i EEG-fördraget)

2. Interna skatter och avgifter - varor från andra medlemsstater - beskattning - system - val - medlemsstaternas behörighet - begränsning genom förbud mot diskriminering enligt artikel 95 första stycket - ingen begränsning

3. Interna skatter och avgifter - varor från andra medlemsstater - beskattning - system - val - progressiv beskattning - tillämpning på produktionen - fastställd referensperiod - gränser för artikel 95 första stycket

Sammanfattning


1. Det faktum att en medlemsstat för en vara som importeras från en annan medlemsstat tar ut en skatt eller avgift som beräknas enligt en annan metod eller andra bestämmelser än dem som används för den skatt eller avgift som läggs på en liknande inhemsk vara, till exempel ett schablonbelopp i det ena fallet och ett progressivt i det andra, är inte förenligt med artikel 95 första stycket i EEG-fördraget om det på grund av den progressiva beskattningen, även om det bara sker vid vissa tillfällen, för den sistnämnda varan tas ut en avgift som är lägre än avgiften för den importerade varan.

2. Artikel 95 första stycket begränsar inte de enskilda medlemsstaternas frihet att fastställa det beskattningssystem som de anser mest lämpligt med hänsyn till varje enskild vara, förutsatt att den importerade varan inte beskattas högre än en liknande inhemsk vara.

3. Om en medlemsstat för inhemskt öl har valt progressiv beskatt-

ning, beräknad på grundval av den mängd som varje enskilt bryggeri framställer under ett år, följs artikel 95 första stycket endast fullständigt om det utländska ölet, också beskattat på grundval av de mängder som framställs av varje enskilt bryggeri under en tid av ett år, beskattas enligt en motsvarande eller lägre skattesats.

Parter


I mål 127/75

har Finanzgericht Düsseldorf till domstolen gett in en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 177 i EEG-fördraget i det mål som pågår vid den nationella domstolen mellan

Bobie Getränkevertrieb GmbH, Gelsenkirchen

och

Hauptzollamt Aachen-Nord.

Föremål för talan


Begäran avser tolkningen av artikel 95 första stycket i EGG-fördraget angående beskattning av öl som importeras till Förbundsrepubliken Tyskland från andra medlemsstater.

Domskäl


1 Genom beslut av den 26 november 1976, som inkom till domstolens kansli den 19 december 1975, har Finanzgericht Düsseldorf, enligt artikel 177 i EEG-fördraget, ställt tre frågor om tolkningen av artikel 95 första stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Dessa frågor har uppkommit under en tvist vid den domstolen om beskattning av import till Förbundsrepubliken Tyskland av exportöl med belgiskt ursprung åren 1968 och 1969.

Det framgår av handlingarna att en schablonskattesats på 14,40 DM/hl, i överensstämmelse med 6 a § femte stycket i Biersteuergesetz, lades på import av exportöl till Förbundsrepubliken Tyskland åren 1968 och 1969, medan det för den inhemska ölproduktionen, med stöd av 3 § i denna lag, togs ut en progressiv skatt som ökade från 12 DM/hl för de första 2 000 hl per år till 15 DM/hl för mängder överstigande 120 000 hl per år.

1) Första frågan

2 Den första går ut på om det är förenligt med artikel 95 första stycket i EEG-fördraget att i enlighet med tysk lagstiftning tillämpa en schablonskattesats på 14,40 DM/hl på import av exportöl till Förbundsrepubliken Tyskland från de övriga medlemsstaterna, medan den genomsnittliga skattesatsen på motsvarande inhemska vara är ca 13,90 DM/hl och denna vara i varje fall delvis beskattas lägre än importerat öl på grund av den progressiva beskattning som fastställs i nämnda lagstiftning.

3 Enligt artikel 95 första stycket i EEG-fördraget "skall ingen medlemsstat, direkt eller indirekt, på varor från andra medlemsstater lägga interna skatter eller avgifter, av vilket slag de än är, som är högre än de skatter eller avgifter som direkt eller indirekt läggs på liknande inhemska varor".

Genom förbudet i denna bestämmelse säkerställs att den importerande medlemsstaten, genom de interna skatter eller avgifter som läggs på importerade respektive liknande inhemska varor, inte gynnar de inhemska ekonomiska aktörerna i jämförelse med deras konkurrenter i andra medlemsstater som avsätter liknande varor på marknaden i denna stat.

Även om denna bestämmelse ger medlemsstaterna möjlighet att använda ett annat beskattningssystem för en importerad vara än för en liknande inhemsk vara är detta endast tillåtet om avgiften för den importerade varan under alla omständigheter förblir lika med eller lägre än den som tas ut för en liknande inhemsk vara.

Följaktligen följs artikel 95 första stycket inte om den skatt som läggs på den importerade varan och den som läggs på den liknande inhemska varan beräknas på olika sätt och enligt andra bestämmelser, vilket, även om det bara sker vid vissa tillfällen, leder till en lägre beskattning av den inhemska varan.

4 Svaret på den första frågan blir därför att det faktum att en medlemsstat för en vara som importeras från en annan medlemsstat tar ut en skatt eller avgift som beräknas enligt en annan metod eller andra bestämmelser än dem som används för den skatt eller avgift som läggs på en liknande inhemsk vara, till exempel ett schablonbelopp i det ena fallet och ett progressivt i det andra, inte är förenligt med artikel 95 första stycket i EEG-fördraget om det på grund av den progressiva beskattningen, även om det bara sker vid vissa tillfällen, för den sistnämnda varan tas ut en avgift som är lägre än avgiften för den importerade varan.

2) Andra frågan

5 Härefter frågas om artikel 95 första stycket i EEG-fördraget utgör ett hinder för att ölimporten till Förbundsrepubliken Tyskland beskattas enligt de satser som fastställs i 3 § i Biersteuergesetz, vilka inte tillämpas på de ölmängder som årligen produceras av varje enskilt bryggeri utan på de ölmängder som varje enskild importör årligen för in från andra medlemsstater.

6 Ett sådant beskattningssystem som det som för närvarande gäller i Tyskland för öl som framställs inom landet och som är baserat på tillämpningen av en progressiv skattesats i förhållande till storleken på ett och samma bryggeris produktion, skiljer sig uppenbart från ett beskattningssystem som är baserat på tillämpningen av samma progressiva skattesats i förhållande till de mängder som en och samma importör för in, men som kan komma från flera bryggerier i andra medlemsstater.

Denna skillnad kan medföra att öl som importeras från ett bestämt land missgynnas i jämförelse med den liknande inhemska varan om det utländska ölet beskattas på grundval av den totala mängd som en och samma importör för in under ett år och som kan omfatta öl från flera bryggerier i andra medlemsstater, medan inhemskt öl beskattas på grundval av varje enskilt bryggeris totala produktion.

7 Svaret på den andra frågan från den nationella domstolen blir därför att det inte är förenligt med artikel 95 första stycket i fördraget att de progressiva skattesatser som fastställts för inhemskt öl även tillämpas på öl som importeras till en medlemsstat på grundval av den mängd öl som årligen förs in av en och samma importör, medan det inhemska ölet beskattas i förhållande till den mängd öl som varje enskilt bryggeri framställt under ett år, om det öl som kommer från ett bryggeri i en annan medlemsstat under loppet av ett år beskattas högre än motsvarande mängd öl framställt av ett inhemskt bryggeri under samma period.

3) Tredje frågan

8 Den tredje frågan syftar till att få veta, om den andra frågan besvarats nekande, vilka kriterier som skall läggas till grund för beräkningen av de skattesatser som skall användas för importerat öl och inom vilka gränser dessa satser skall ligga för att uppfylla kraven i artikel 95 första stycket i fördraget.

9 Även om denna bestämmelse hindrar att varor från andra medlemsstater beläggs med högre skatter eller avgifter än liknande inhemska varor begränsar den dock inte de enskilda medlemsstaternas frihet att fastställa det beskattningssystem som de anser mest lämpligt med hänsyn till varje enskild vara.

Följaktligen ger användningen av en progressiv beskattning, beräknad på grundval av varje enskilt bryggeris årsproduktion, utrymme för varje medlemsstats skönsmässiga bedömning.

Likväl är det beskattningssystem som varje enskild medlemsstat har valt med hänsyn till en bestämd inhemsk vara utgångspunkten för att fastställa om beskattningen av en liknande vara från en annan medlemsstat uppfyller kraven i artikel 95 första stycket.

10 Om en medlemsstat för inhemskt öl har valt progressiv beskattning, beräknad på grundval av den mängd som varje enskilt bryggeri framställer under ett år, följs alltså artikel 95 första stycket endast fullständigt om det utländska ölet beskattas enligt en motsvarande eller lägre skattesats som också beräknas på grundval av de mängder som framställs av varje enskilt bryggeri under en tid av ett år.

Beslut om rättegångskostnader


11 De kostnader som har förorsakats Förbundsrepubliken Tysklands regering och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid Finanzgericht Düsseldorf utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

Domslut


På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

-angående de frågor som genom beslut av den 26 november 1975 förts vidare av Finanzgericht Düsseldorf - följande dom:

1) Det faktum att en medlemsstat för en vara som importeras från en annan medlemsstat tar ut en skatt eller avgift som beräknas enligt en annan metod eller andra bestämmelser än dem som används för den skatt eller avgift som läggs på en liknande inhemsk vara, till exempel ett schablonbelopp i det ena fallet och ett progressivt i det andra, är inte förenligt med artikel 95 första stycket i EEG-fördraget om det på grund av den progressiva beskattningen, även om det bara sker vid vissa tillfällen, för den sistnämnda varan tas ut en avgift som är lägre än avgiften för den importerade varan.

2) Det inte är förenligt med artikel 95 första stycket i fördraget att de progressiva skattesatser som fastställts för inhemskt öl även tillämpas på öl som importeras till en medlemsstat på grundval av den mängd öl som årligen förs in av en och samma importör, medan det inhemska ölet beskattas i förhållande till den mängd öl som varje enskilt bryggeri framställt under ett år, om det öl som kommer från ett bryggeri i en annan medlemsstat under loppet av ett år beskattas högre än motsvarande mängd öl framställt av ett inhemskt bryggeri under samma period.

3) Om en medlemsstat för inhemskt öl har valt progressiv beskattning, beräknad på grundval av den mängd som varje enskilt bryggeri framställer under ett år, följs artikel 95 första stycket endast fullständigt om det utländska ölet beskattas enligt en motsvarande eller lägre skattesats som också beräknas på grundval av de mängder som framställs av varje enskilt bryggeri under en tid av ett år.

Top