EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0548

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Kommissionens arbetsprogram 2023 En beslutsam och enad union

COM/2022/548 final

Strasbourg den 18.10.2022

COM(2022) 548 final

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Kommissionens arbetsprogram 2023
En beslutsam och enad union1.En beslutsam och enad union 

”Men sedan det ögonblicket står en hel världsdel tillsammans i solidaritet. [...] Sedan det ögonblicket har européerna varken hållit sig undan eller tvekat.” Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, talet om tillståndet i unionen 14 september 2022.

Det senaste året har Europa och världen drabbats av flera kriser samtidigt. Den barbariska ryska invasionen av Ukraina har återbördat krigets fasansfulla verklighet till Europa. I takt med att den tragiska kostnaden i människoliv och ödeläggelse fortsätter att öka, ökar också krigets genljud i Europa och resten av världen. De energikriser som följt har förvärrat de redan stigande levnadskostnaderna, vilket har hämmat Europas starka återhämtning efter pandemin. Samtidigt utmanas den regelbaserade världsordningen på nya sätt, vilket understryker behovet av enighet och samarbete med våra partner och av investeringar i och diplomatiska kontakter med länder runt om i världen.

Dessa unika omständigheter ligger till grund för kommissionens arbetsprogram i år. Den bygger på tre sakförhållanden som är förbundna med varandra. Det första sakförhållandet är att utmaningar av den här omfattningen bara kan hanteras gemensamt, som en enad union. Och EU har gång på gång visat sig uppgiften vuxen, oavsett om det gäller vacciner, ekonomisk återhämtning, sanktioner eller stöd till Ukraina. Varje gång har EU visat hur mycket man kan uppnå, hur ambitiöst man kan reagera och hur snabbt man kan gripa in när det finns en känsla av gemensam strävan och ett enat upplägg. Detta måste fortsätta att vara drivkraften för vårt arbete under det kommande året.

Det andra sakförhållandet är att de här kriserna visar på behovet av att EU fortsätter att påskynda den radikala omställning som inleddes i början av den här mandatperioden, oavsett om det är fråga om att ta itu med klimat- och naturkriserna, göra våra ekonomier och demokratier mer motståndskraftiga, vårt näringsliv mer konkurrenskraftigt, våra samhällen rättvisare eller vår geopolitiska ställning starkare. Tanken med detta program, som först skisserades i de politiska riktlinjerna, var att bygga en bättre framtid för nästa generation och att göra oss mer rustade och bättre förberedda på morgondagens utmaningar. Det är lika sant nu som då.

Det tredje sakförhållandet är att denna unika anhopning av kriser, som är så kännbar i européernas vardag, inte kan hanteras genom att köra på i de gamla vanliga hjulspåren. Det behövs fortsatta snabba reaktioner, både för att föregripa morgondagens utmaningar och tillgodose de mest akuta behoven. I denna anda kommer vårt arbete att inriktas på att stödja européerna genom dessa prövningarnas tider. Det blir kommissionens främsta prioritering under det kommande året – bland annat genom att sänka energipriserna, säkra de varor som måste till för vår industriella konkurrenskraft och för att trygga livsmedelsförsörjningen, stärka vår sociala marknadsekonomi och inte förtröttas i kampen mot den covid-19-pandemin som fortfarande grasserar i hela EU.

Dessa tre sakförhållanden är vägledande för åtgärderna i bilagorna till det här arbetsprogrammet inom alla sex övergripande mål. Det bygger på det arbete vi utfört och de framsteg vi gjort för att ta itu med de mest akuta utmaningarna och samtidigt hålla kursen på längre sikt. RePowerEU, planen att göra EU mindre beroende av rysk energiimport, har lett till en stadig minskning av leveranserna från Ryssland vilket uppvägs av en ökning av alternativa leveranser tack vare framgångsrika kontakter med våra internationella partner. Vi står fortfarande inför en svår vinter, men tack vare gaslagerförordningen har EU:s lagringskapacitet fyllts till nästan 91 %, och medlemsstaterna håller på att införa gassparplaner enligt den europeiska planen för minskning av efterfrågan på gas. Kommissionen har också lagt fram krisåtgärder på energimarknaden för att ta itu med den senaste tidens dramatiska prisökningar och sänka energikostnaderna för enskilda och företag i EU. Och vi kommer att fortsätta att påskynda energiomställningen, både som ett sätt att hantera klimatkrisen men också för att minska vårt beroende och stärka vår konkurrenskraft. Centralt i detta arbete är också att öka den kritiska infrastrukturens motståndskraft och reaktionsförmåga, vilket står i centrum för en femstegsplan som aviserats av Ursula von der Leyen.

För att stödja människor och företag i hela Europa måste vi nu fortsätta arbetet med investeringar och reformer genom NextGenerationEU. På samma sätt måste vi fortsätta att utnyttja EU-budgetens tyngd. För att ta itu med energikrisen måste vi slå vakt om grunderna för vår ekonomi, och särskilt skydda vår inre marknad och hålla sysselsättningen på en hög nivå. Förutom att bevara lika spelregler på den inre marknaden genom tydlig vägledning om statligt stöd, enligt de övergripande principerna om proportionalitet och nödvändighet, är en enad och gemensam europeisk lösning av största vikt för att hantera den allvarliga risken för söndring inom EU. Med RePowerEU har kommissionen tagit några viktiga första steg för solidaritet, men mer behövs. Vi måste därför stärka RePowerEU med ytterligare medel efter en behovsbedömning och med beaktande av förmågan att absorbera investeringar. Vi kommer att undersöka kompletterande finansieringskällor för RePowerEU och är beredda att föreslå ytterligare åtgärder, bland annat med utgångspunkt i erfarenheterna av EU:s ekonomiska solidaritetsmekanismer inom NextGenerationEU och andra framgångsrika instrument.

I och med att vi ställs inför den ryska invasionens konsekvenser här i EU kommer vårt stöd till Ukraina att förbli lika orubbligt, beslutsamt och enat som det har varit sedan den 24 februari. Det som står på spel under det kommande året är Ukraina och Ukrainas framtid. Men det handlar också om framtiden för EU och allt EU står för – frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och alla de värden som EU bygger på.

Det råder verklig solidaritet mellan EU och dess medlemsstater, så att de över 180 åtgärder som EU redan antagit på grund av invasionen drabbar Ryssland på ett kännbart sätt och ger Ukraina och det ukrainska folket starkt stöd. Från krigets inledning till september har EU och EU-länderna fått fram över 19 miljarder euro för att stärka Ukrainas ekonomiska, sociala och finansiella motståndskraft samt ytterligare 3,1 miljarder euro till militärt stöd inom den europeiska fredsfaciliteten. Enskilda och medlemsstater har visat en överväldigande välvilja och solidaritet med att välkomna de miljontals ukrainare som flyr undan våldet, och EU har bidragit till att de har tillgång till jobb, bostäder, utbildning och hälso- och sjukvård genom att aktivera direktivet om tillfälligt skydd.

Tack vare EU:s civilskyddsmekanism har över 70 000 ton bistånd getts till Ukraina, bland annat livsmedel, vatten, logi, energi och hälso- och sjukvård. Vi har fått fram medicinsk och specialiserad utrustning för folkhälsorisker som kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot via Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera) och RescEU:s beredskapslager. Genom sammanhållningsinsatserna för flyktingar i Europa (Care) och förslaget om Fast-Care har vi gjort det lättare för medlemsstater och regioner att använda sammanhållningsmedel för att hjälpa människor som flyr från kriget.

Vi kommer att fortsätta att erbjuda Ukraina starkt politiskt, ekonomiskt och humanitärt bistånd och vi är redo att stödja den framtida återuppbyggnaden av landet. Ett första steg är att anslå 100 miljoner euro för reparationer av skadade ukrainska skolor. Eftersom Ukrainas och dess folks framtid ligger inom unionen kommer vi också att arbeta för att underlätta landets tillgång till den inre marknaden. Samtidigt ska vi fortsätta att samverka med våra allierade för att effektivt verkställa sanktionerna och sätta Ryssland under stark ekonomisk press för att undergräva landets förmåga att föra krig mot Ukraina.

Den rådande livsmedelskrisen, som orsakas av kraftigt stigande priser och allvarlig torka och förvärras av den ryska invasionen av Ukraina, äventyrar livsmedelsförsörjningen runt om i världen och utgör ännu en allvarlig utmaning. För att ta itu med detta, och för att underlätta Ukrainas tillträde till den inre marknaden och globala leveranskedjor på alternativa vägar, fortsätter kommissionen sitt nära samarbete med sina internationella partner, medlemsstaterna, de ukrainska myndigheterna och näringslivet för att säkerställa tillgång till gödselmedel, livsmedelsproduktion och öppen handel och förhindra snedvridningar av livsmedelsförsörjningen. Våra solidaritetskorridorer gör det möjligt för Ukraina att exportera spannmål och andra produkter och importera de varor landet behöver, allt från humanitärt bistånd till gödselmedel. Vi har också tagit i anspråk 600 miljoner euro från Europeiska utvecklingsfonden för att öka stödet till livsmedelstrygghet i länder i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra hemma och borta, först och främst genom att genomföra vad vi redan kommit överens om och anta det som återstår att komma överens om. Vi har lagt fram initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, investera i grön teknik och skydda naturmiljön. Vi har föreslagit regler för att låta människor och företag ta till sig nästa generation digital teknik. Vi har lagt fram åtgärder för att öka vår konkurrenskraft, stärka den inre marknadens resiliens och samtidigt främja social rättvisa på arbetsmarknaden. Den här kommissionen har agerat för att ytterligare stärka EU:s förmåga att försvara demokratin och rättsstatsprincipen. Vi har agerat för att garantera mediernas frihet och mångfald och stärka ett pluralistiskt jämlikt samhälle för alla.

Det är viktigt att vi också lägger större fokus på att stödja förhandlingar mellan EU-institutionerna för att omsätta våra politiska åtaganden i lagstiftning. Tack vare EU-institutionernas enighet – oavsett om det gäller covid-19-intyg, digitala regler eller minimilön – har mycket redan gjorts. Vi måste gå vidare på det här spåret, särskilt i ärenden som är centrala för den gröna och digitala omställningen, som 55 %-paketet, förslaget om att ta itu med avskogningen i världen, förslagen om batterier och AI-förordningen. Kommissionens arbete kommer att fortsätta att vägledas av FN:s mål för hållbar utveckling på alla politikområden. Målen för hållbar utveckling har byggts in i den europeiska planeringsterminen och i våra verktyg för bättre lagstiftning. Under 2023 kommer kommissionen att lägga fram EU:s första frivilliga översyn av genomförandet av målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum.

Under de senaste åren har allmänheten sett vad EU-budgeten kan uträtta. Det finns dock gränser för anslagen och flexibiliteten. Halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2021–2027, som vi ska genomföra 2023, är ett tillfälle att bedöma om den nuvarande EU-budgeten fortsätter att tillhandahålla medlen för gemensamma svar på gemensamma utmaningar.

Därför tänker kommissionen också lägga fram ett förslag om en andra omgång nya egna medel, som bland annat bygger på förslaget om en enda uppsättning skatteregler för näringsverksamhet i Europa (Befit). Tillsammans med en första uppsättning förslag ska de här åtgärderna säkerställa mer diversifierade och resilienta typer av inkomster och undvika onödiga nedskärningar i unionsprogram eller alltför stora ökningar av medlemsstaternas bidrag, när det blir dags att återbetala bidragsdelen av återhämtningsplanen NextGenerationEU.

2.Medborgare i centrum för den europeiska demokratin 

Årets arbetsprogram är också det första sedan konferensen om Europas framtid avslutades. Många centrala initiativ i detta arbetsprogram är en uppföljning av de ambitiösa förslag som lades fram under konferensen, vilket återspeglar förslagens bredd och vikten av att förverkliga vad medborgarna anser är viktigt.

Konferensen om Europas framtid 1 var en unik satsning på deltagande- och samtalsdemokrati på europeisk nivå och ett sätt att förbättra vårt politiska beslutsfattande. Konferensen lyckades utveckla en ambitiös och inspirerande vision för vår union.

Visionen är ett EU som underlättar medborgarnas vardag, både på landsbygden och i städerna, som tar itu med vår generations stora utmaningar, som är mer oberoende och som ger resultat med det som är viktigast för människorna i EU, som maten de äter eller luften de andas. Det är nu Europaparlamentets, rådets och kommissionens ansvar att följa upp detta. Det här arbetsprogrammet är ytterligare ett steg i kommissionens arbete med att gå från vision till konkreta åtgärder 2 .

De långsiktiga framgångarna för konferensen om Europas framtid är beroende av vilka förändringar som kan förverkligas när det gäller hur man bättre kan få med medborgarna i att sätta prioriteter och mål och utforma och föra politik på EU-nivå.

Medborgarpanelerna bygger på framgångarna med konferensen om Europas framtid och är nu en del av kommissionens beslutsfattande på ett antal viktiga områden. Den nya omgången medborgarpaneler ska diskutera nästa års initiativ om matsvinn, rörlighet i utbildningssyfte och virtuella världar.

3.Resultat med de sex huvudmålen

3.1 Den europeiska gröna given

Klimatförändringarnas effekter blir allt allvarligare, vilket framgår av det här årets extrema värmeböljor, skogsbränder och rekordsvåra torka. Att påskynda vår gröna omställning är avgörande för att hantera klimatkrisen och stärka våra ekonomier och vår säkerhet. Mot bakgrund av de tilltagande globala hoten och de nya geopolitiska förhållandena innebär dessutom en snabbare grön omställning ökad livsmedelstrygghet på lång sikt tack vare ett hållbart och resilient livsmedelssystem. Klimatkrisen har också belyst behovet av att fortsätta att förbättra EU:s civilskydds- och krishanteringsmekanismer.

De flesta av de förslag som är av avgörande betydelse för den europeiska gröna given har redan lagts fram av kommissionen, och vi kommer att fortsätta att ge fullt stöd till parlamentet och rådet så att en överenskommelse kan nås innan denna mandatperiod tar slut. I år är det mycket viktigt att nå en snabb överenskommelse om 55 %-paketet.

För att komplettera dessa åtgärder antog vi tidigare under 2022 ett banbrytande förslag om att 2030 ha halverat användningen av bekämpningsmedel och 2050 ha återställt EU:s skadade ekosystem. De närmaste månaderna tänker vi anta ambitiösa paket med ytterligare klimat- och miljöåtgärder, bland annat när det gäller transportutsläpp och certifiering av koldioxidupptag, förslag om förbättrad luft- och vattenkvalitet och viktiga initiativ inom den cirkulära ekonomin, särskilt när det gäller hållbarhet för förpackningar och plast, den växande utmaningen med mikroplastföroreningar, rätten till reparation och uttjänta fordon. Vi tänker också verka för en ambitiös global överenskommelse om naturen vid FN:s konferens om biologisk mångfald i Montreal (COP 15) senare i år och ta ledningen på världsnivå i kampen mot klimatförändringar vid klimatkonferensen i Sharm El-Sheikh (COP 27).

Samtidigt måste vårt EU förbättra beredskapen att bättre stå emot framtida prisvolatilitet, säkerställa överkomliga elräkningar och leda den djupgående industriomställning som krävs för en fossilfri och till stor del elektrifierad kontinent fram till 2050. Vi avser därför att i början av 2023 föreslå en genomgripande reform av EU:s elmarknad, där bland annat gaspriserna ska frikopplas från elpriserna.

För att bidra till att bygga ut vår gröna vätgasekonomi tänker vi inrätta en ny europeisk vätgasbank som ska investera 3 miljarder euro i att rivstarta en marknad för vätgas i EU, bland annat genom att matcha utbud och efterfrågan.

Under 2023 kommer vi att vidta åtgärder för att reducera avfall och avfallets miljöpåverkan, med fokus på livsmedels- och textilavfall, en fråga som kom fram under konferensen om Europas framtid. Omkring 20 % av all mat som produceras i EU blir svinn, vilket utarmar naturresurserna, drabbar ekosystem och bidrar till utsläppen av växthusgaser. För att komma till rätta med detta ska vi vidta åtgärder, bland annat i form av mål för minskning av matsvinn. Eftersom cirka 11 kg textilier per person och år slängs i EU kommer vi också att verka för bättre återvinning av textilier och se till att tillverkarna ges ett större ansvar för avfallshanteringen.

Vi tänker inrätta en övergripande ram för hållbara livsmedelssystem i EU, så att hållbarhet blir en central del av all livsmedelsrelaterad politik. Vi kommer att se över EU:s djurskyddslagar för att bredda tillämpningsområdet och trygga en högre nivå av djurskydd. Detta är ett svar på rekommendationerna från konferensen om Europas framtid och det europeiska medborgarinitiativet ”End the Cage Age”.

Vi kommer att lägga fram lagstiftning om nya genomiska metoder som riktad mutagenes och cisgenes. Det bidrar till att upprätthålla en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och miljön och bidra till ett mer resilient och hållbart livsmedelssystem genom innovativa växtprodukter. Initiativet är ett svar på ett förslag från konferensen om Europas framtid.

Vi kommer också att arbeta för grönare godstransporter för att minska utsläpp och föroreningar från transporter i takt med att vi övergår till smartare och hållbarare rörlighet.

Efter samråd med berörda parter tänker vi föreslå en begränsad översyn av lagstiftningen om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Reach) för att säkra innovation och konkurrensfördelar för näringslivet i EU, förenkla och rationalisera tillsynen, minska bördorna och skydda miljön och människors hälsa.

3.2 Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

I slutrapporten från konferensen om Europas framtid underströks behovet av att göra digitala lösningar tillgängliga för alla i EU och se till att EU blir den ledande kraften för en etisk, transparent och säker digital omställning.

I kommissionens rapport om framtidsfrågor 2022 understryks dessutom behovet av att påskynda både den gröna och den digitala omställningen. Digitala lösningar gör vår ekonomi mer effektiv och mindre resurskrävande, och bidrar samtidigt till att minimera digitaliseringens miljö-, resurs- och klimatavtryck. Därför tänker vi föreslå en EU-rättsakt om råvaror av avgörande betydelse för att trygga ett tillräckligt och diversifierat utbud för EU:s digitala ekonomi och för den gröna omställningen, och dessutom satsa på återanvändning och återvinning.

Utöver våra fortsatta gemensamma insatser med medlemsstaterna för att nå målen för det digitala decenniet ska vi föreslå verktyg för att utveckla öppna människocentrerade virtuella världar, s.k. metaversa. Dessa erbjuder en mängd möjligheter för industrin och tjänstesektorn, den kreativa sektorn och allmänheten, och skapar tillfällen att angripa mer allmänna samhällsutmaningar som hälsa och smarta städer.

Som en uppföljning av Europaparlamentets resolution i enlighet med artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avser kommissionen att föreslå en rekommendation om piratkopiering av direktsändningar som erbjuder en verktygslåda för att bekämpa olaglig strömning av direktsända evenemang, särskilt idrottsevenemang.

När det gäller mobilitet kan digitaliseringen fungera som en katalysator för sömlös multimodalitet och ökad hållbarhet. Vi tänker föreslå ett gemensamt europeiskt område för mobilitetsdata för att främja digitaliseringen av mobilitetssektorn och uppmuntra innovativa lösningar. För att vi ska kunna förbereda oss på nya mobilitetslösningar tänker vi också föreslå ett EU-regelverk för hyperloop som ska vara redo för denna snabba och koldioxidsnåla transportlösning.

Vårt initiativ för att ytterligare öka och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten ska öka insynen i företag på den inre marknaden, förenkla förvaltnings- och domstolsförfaranden och göra det lättare för företag att expandera till andra länder.

Det osäkra geopolitiska klimatet och den senaste tidens störningar av leveranskedjorna under covid-19-krisen visade hur oerhört viktig vår unika inre marknad är för att stärka EU:s ekonomiska bas. En dynamisk och välfungerande inre marknad är vårt EU:s urberg för välstånd och stabilitet. I samband med den inre marknadens 30-årsjubileum ska vi lägga fram ett meddelande om den inre marknaden som visar de betydande fördelarna och samtidigt framhåller tillkortakommanden och framtida prioriteringar för att den inre marknaden ska kunna fortsätta att spela en nyckelroll i EU:s öppna strategiska oberoende.

För att säkerställa ett stabilt regelverk för näringslivet kommer vi att föreslå ett patentlicenspaket. Vi kommer att verka för en effektiv ram för licensiering av patent som är nödvändiga för standarder för att på bästa sätt ta hänsyn till rättshavarnas och tillämparnas intressen, och kommer att fastställa tydliga regler om tvångslicensiering av patent.

Vår inre marknad är viktig för att se till att människors hälsa och säkerhet i hela EU sätts i centrum. Vi kommer därför att följa upp Europaparlamentets lagstiftningsresolution med ett förslag om kartläggning, registrering och övervakning av asbest. Detta bidrar till att alla medlemsstater höjer sina ambitioner för att övervaka, kartlägga och hantera asbest.

Vi behöver ett gynnsamt företagsklimat och arbetskraft med rätt kompetens. Vår framtida konkurrenskraft är beroende av detta. Vi måste undanröja de hinder som fortfarande hämmar våra småföretag, eftersom de utgör ryggraden i EU:s långa historia av industriell styrka. Därför kommer vi att lägga fram ett stödpaket för små och medelstora företag. Kommissionen kommer att se över direktivet om sena betalningar för att minska belastningen för små och medelstora företag.

För att främja en arbetskraft med rätt kompetens, stärka konkurrenskraften hos det europeiska näringslivet, särskilt små och medelstora företag, och ta vara på potentialen i den digitala och gröna omställningen på ett socialt rättvist sätt, ska 2023 bli Europaåret för kompetens, med satsningar på omskolning och fortbildning av arbetskraften och attrahering av rätt kompetens till vår världsdel.

3.3 En ekonomi för människor

Vi beslutar om detta arbetsprogram i en tid av stor ekonomisk osäkerhet. Därför är vi redo att omvärdera det efter vintern, särskilt åtgärder som kan påverka konkurrenskraften.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina sätter EU:s ekonomiska och sociala resiliens på prov i en brytningstid. Vi måste utveckla starka strategiska handels- och investeringskontroller för att stärka vår ekonomiska säkerhet, samtidigt som vi arbetar för att diversifiera värdekedjorna.

Kommissionen är beredd att se över EU-förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar med ledning av två års erfarenheter, i syfte att enligt principerna om bättre lagstiftning kartlägga ändringar för att göra förordningen mer ändamålsenlig och effektiv. Vi kommer också att utnyttja erfarenheterna av EU:s gällande exportkontrollsystem och sanktionerna mot Ryssland på grund av angreppet mot Ukraina för att stärka våra strategiska exportkontroller i nära samarbete med medlemsstaterna och våra internationella partnerländer. Dessutom ska vi undersöka om det behövs ytterligare verktyg för kontroller av utåtriktade strategiska investeringar.

Vi måste också stärka vår europeiska modell med en social marknadsekonomi. Vi fortsätter att genomföra den sociala agenda som fastställdes vid det sociala toppmötet i Porto i maj 2021 för en socialt rättvis grön och digital omställning. Vi har lagt fram omfattande initiativ för handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Vi kommer att lägga fram ett initiativ för digitalisering av sociala trygghetssystem och sociala skyddsnät till stöd för arbetstagarnas rörlighet, under det pågående arbetet med Esspass (det europeiska socialförsäkringspasset).

Under Europaåret för kompetens tänker vi också uppdatera våra kvalitetskriterier för praktikprogram och ta upp frågor som skälig ersättning och tillgång till socialt skydd.

Som en uppföljning av Europaparlamentets resolution i enlighet med artikel 225 i EUF-fördraget avser vi att lägga fram ett lagförslag om en stadga för europeiska gränsöverskridande sammanslutningar, så att de fullt ut kan ta vara på de friheter som den inre marknaden erbjuder. Föreningar och sammanslutningar spelar en viktig roll när det gäller att tillhandahålla varor och tjänster i många delar av EU:s ekonomi och bidra till allmänhetens aktiva engagemang i civilsamhället och demokratin.

Vi tänker lägga fram ett förslag till rådsrekommendation om ramvillkor för den sociala ekonomin för att hjälpa medlemsstaterna att bättre anpassa sin politik och lagstiftning till den sociala ekonomins särskilda behov.

För att återbetala bidragsdelen av återhämtningsplanen NextGenerationEU och säkerställa finansiering av den sociala klimatfonden har kommissionen lagt fram en första uppsättning förslag om nya egna medel som nu behandlas av parlamentet och rådet. Som framhölls vid konferensen om Europas framtid måste EU dock stärka sin egen budget ännu mer. Därför tänker kommissionen lägga fram ett förslag om en andra omgång nya egna medel, som bygger på förslaget om en enda uppsättning skatteregler för näringsverksamhet i Europa (Befit).

Sammantaget ska de här åtgärderna säkerställa mer diversifierade och resilienta typer av inkomster och undvika omotiverade nedskärningar av EU-program eller orimliga ökningar av medlemsstaternas bidrag. Vi tänker också genomföra en halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen 2021–2027. Vi kommer också att verka för en ny fond för europeisk suveränitet för att se till att industrins framtid formas i Europa.

Dessutom kommer vi att lägga fram kommissionsriktlinjer efter en översyn av vår ekonomiska styrning för att se till att den fortfarande är anpassad till utmaningarna under detta decennium, med beaktande av de värdefulla bidragen från konferensen om Europas framtid.

Vi avser också att lägga fram ett förslag om hur administrativt samarbete kan fördjupas och förbättras. Detta möjliggör bättre synergieffekter mellan EU-verktyg som utformats för att stärka kapaciteten, särskilt på lokal och regional nivå. Det möjliggör också bättre förvaltning av investeringar och omställningar, samtidigt som ett fullständigt och effektivt genomförande av EU:s politik säkerställs.

Effektiva och integrerade finansmarknader och fri rörlighet för kapital är avgörande för ekonomisk tillväxt och återhämtning samt för den gröna och digitala omställningen. De bidrar också till att EU behåller sin ledande ekonomiska och geopolitiska roll i världen. Kommissionen har lagt fram en rad reformer av lagstiftningen om bl.a. investeringar, offentliggörande av information och bank- och försäkringsverksamhet. Nu ska vi verka för ytterligare framsteg med kapitalmarknadsunionen. Kommissionen avser också att föreslå ett åtgärdspaket för att underlätta icke-professionella investeringar, medan tillgång till data om finansiella tjänster ska förbättras ytterligare genom ett initiativ om en ram för öppen finansiering. Vi kommer också att se över betaltjänstdirektivet för att stödja innovation och samtidigt säkerställa enklare och säkrare användning av betaltjänster på nätet och bättre skydda användarna mot bedrägerier och missbruk.

För att säkerställa att EU:s gemensamma valuta är anpassad till den digitala eran tänker vi lägga fram ett förslag om principerna för en digital euro innan den eventuellt emitteras av Europeiska centralbanken.

3.4 Ett starkare Europa i världen

Multilateralism och en regelbaserad världsordning är och förblir våra grundläggande principer, men vi måste förbereda oss på en tid av omfattande rivalitet i en multipolär värld.

Som en ledande givare av utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd kommer EU att fortsätta att reagera på de globala konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina, särskilt när det gäller livsmedels- och energikriserna i världen.

Sanktionerna mot Ryssland fortsätter att gälla så länge angreppet mot Ukraina och den olagliga ockupationen och annekteringen av ukrainskt territorium fortsätter. Vi kommer också att uppdatera vår verktygslåda för sanktioner och ta med korruption.

Krigets grymma verklighet bekräftar behovet av att intensifiera EU:s insatser på säkerhets- och försvarsområdet. Som en uppföljning av EU:s strategiska kompass tänker vi under 2023 presentera en EU-rymdstrategi för säkerhet och försvar samt en uppdaterad EU-strategi för sjöfartsskydd. Vi kommer också att inleda en dialog med den europeiska försvarsindustrin om hur man kan öka produktionen för att fylla befintliga luckor i de europeiska vapenlagren.

Vi fortsätter samarbetet med kandidatländerna på västra Balkan, tillsammans med Ukraina, Moldavien och Georgien, inför deras framtida EU-anslutning. Vi fortsätter att stödja det östliga partnerskapet och det södra grannskapet. Dessutom kommer vi att aktivt bidra till arbetet i den nya Europeiska politiska gemenskapen och kommunicera med länderna i Europa utanför anslutningsprocessen.

För att stärka EU:s resiliens och diversifiera våra leveranskedjor tänker vi verka för en fullständig ratificering av handelsavtal med bl.a. Chile, Mexiko och Nya Zeeland och fortsätta förhandlingarna med andra viktiga partnerländer som Australien, Indien och Indonesien. Vi avser också att lägga fram en ny agenda för Latinamerika och Karibien.

EU står fast vid sitt åtagande att hjälpa till vid kriser i andra delar av världen och främja meningsfulla multilaterala lösningar på globala utmaningar, särskilt genom översynen av Agenda 2030 för hållbar utveckling och genom att stärka våra förbindelser med de internationella finansieringsinstitutionerna.

I takt med att konflikter och naturkatastrofer tilltar, ökar både de humanitära behoven och medelsbristen. Det är fortfarande mycket viktigt att förbättra biståndets effektivitet och ändamålsenlighet, bland annat genom att bygga ut EU:s egna kapacitet att reagera på kriser. Bland annat tänker vi fördubbla vår brandbekämpningskapacitet inför skogsbrandssäsongen 2023 med tio nya lätta amfibieflygplan och tre nya helikoptrar.

3.5 Främjande av vår europeiska livsstil

Europaåret för ungdomar 2022 har erbjudit en rad möjligheter för unga européer att stärka sina färdigheter och sin kompetens och främja deras samhällsengagemang. Det starka fokuset på ungdomar kommer att fortsätta under Europaåret för kompetens.

Eftersom bara 15 % av alla ungdomar har genomfört studier, praktik eller lärlingsutbildning i ett annat EU-land, tänker kommissionen därför föreslå en uppdatering av EU:s nuvarande ram för rörlighet i utbildningssyfte för att göra det lättare för studerande att flytta mellan utbildningssystemen: ett viktigt steg mot ett europeiskt område för utbildning fram till 2025.

På hälsoområdet tänker kommissionen fortsätta att genomföra den ambitiösa planen mot cancer, en av pelarna i en stark europeisk hälsounion. Vi avser att lägga fram en rekommendation om cancer som kan förebyggas med vaccin och en uppdatering av rekommendationen om rökfria miljöer.

En annan viktig del av den europeiska hälsounionen, som rekommenderades av konferensen om Europas framtid, är det nya europeiska hälsodataområdet. Ett snabbt antagande och genomförande av det här initiativet skulle öka hälso- och sjukvårdens kvalitet och kontinuitet och skydda medborgarnas rättigheter i fråga om hälsouppgifter. Kommissionen tänker också reagera på ett annat förslag från konferensen om Europas framtid genom en helhetsstrategi för psykisk hälsa, en betydande samhällsfråga som fått extra fokus under pandemin. Kommissionen avser vidare att fortsätta att främja idrott och de psykiska och fysiska fördelarna med en hälsosam livsstil i hela samhället och i alla generationer, med utgångspunkt i initiativet HealthyLifestyle4All och ungdomsidélabben som ingår där. 

Händelseutvecklingen i EU:s närområde fortsätter att visa varför det är så viktigt med en tydlig och stabil ram för vårt migrations- och asylsystem. Betydande framsteg har också gjorts det senaste året med den europeiska strategin för migration, i enlighet med migrations- och asylpakten. Kommissionen fortsätter att ge sitt fulla stöd till Europaparlamentet och rådet med att genomföra den gemensamma färdplanen för pakten, genom att anta alla framlagda förslag innan den här mandatperioden löper ut. Som komplement till det strävar vi efter att göra framsteg med kompetens- och talangpaketet för att öka effektiv och laglig migration som alla tjänar på, förstärkt genom ett nytt initiativ för att underlätta erkännande av tredjelandsmedborgares kvalifikationer som lockar rätt kompetens till vår världsdel, ett viktigt inslag i Europaåret för kompetens 2023. Ett målinriktat initiativ ska främja en av de strategiskt viktigaste färdigheterna genom en cybersäkerhetsakademi.

Som en del av vår strävan efter att bygga upp en verklig säkerhetsunion och nå resultat med EU:s strategi mot sexuella övergrepp mot barn avser kommissionen att föreslå en översyn av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn. Översynen ska inriktas på nya utmaningar till följd av tekniska förändringar och behovet av att intensifiera arbetet med att förebygga, utreda och lagföra sexuella övergrepp mot barn samt stödja och skydda barnoffer, både på och utanför nätet, i enlighet med EU:s övergripande strategi för barns rättigheter. Initiativet kompletterar det nyligen framlagda förslaget till förordning om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp mot barn. Säkerhetsunionen ska också stärkas genom mer gränsöverskridande polissamarbete för att hantera nya och komplexa säkerhetshot, när kommissionens förslag väl har antagits.

Kommissionen fortsätter att vidta alla nödvändiga åtgärder för ett starkt och motståndskraftigt Schengenområde utan inre gränskontroller. Effektiva gränskontroller, smidiga internationella resor och säkerhetsaspekter ska förenas tack vare tekniska framsteg, nya driftskompatibla system och ett nytt förslag om digitalisering av resehandlingar. Kommissionen kommer också att fortsätta att ge sitt stöd till parlamentet och rådet för ett snabbt antagande av den reviderade kodexen om Schengengränserna. 

3.6 En ny satsning på demokrati i Europa

Vår demokrati, vår unions urberg, står under större press än någonsin tidigare. En förutsättning för vår unions stabilitet, säkerhet och välstånd är att vi upprätthåller våra demokratiska värden och institutioner. Vi får därför inte förtröttas i vårt försvar av våra grundläggande rättigheter och gemensamma värden som rättsstatsprincipen och jämlikhetsfrågor, eller i vårt värnande av grunderna för våra fria och demokratiska samhällen, som mediepluralism och mediefrihet.

Att systematiskt värna rättsstaten i alla medlemsstater var ett mål som formulerades av konferensen om Europas framtid, och den tredje upplagan av den årliga rapporten om rättsstatsprincipen i juli 2022 innehöll för första gången rekommendationer riktade till alla medlemsstater. Den europeiska handlingsplanen för demokrati har gjort skyddet av demokratins grundvalar till en topprioritering. Med utgångspunkt i detta föreslog kommissionen en EU-rättsakt om mediefrihet för att tillhandahålla rättsliga garantier för mediefrihet och mediepluralism.

Under 2023 avser kommissionen att lägga fram ett paket om försvaret av demokratin för att fördjupa åtgärderna i den europeiska handlingsplanen för demokrati och främja fria och rättvisa val, intensifiera kampen mot desinformation och stödja mediernas frihet och mångfald, genom att exempelvis utveckla det offentliga rummet och medborgardeltagandet för att stärka den demokratiska motståndskraften inifrån. Bland annat ingår förslag för att skydda våra demokratier och stärka förtroendet genom att försvara vårt demokratiska system mot yttre intressen. Vi kommer också att föreslå åtgärder för att uppdatera vår rättsliga ram för korruptionsbekämpning.

Kommissionen har lagt fram förslag för att befästa valen till Europaparlamentet genom att stödja deras integritet och främja ökad delaktighet genom regler om insyn i och inriktning på politisk reklam, om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser samt om valrättigheter för rörliga européer. Vi är redo att stödja parlamentet och rådet i arbetet med Europaparlamentets förslag till ny vallag. Det är viktigt att alla dessa nya regler om val är på plats i god tid före nästa val till Europaparlamentet 2024.

Kommissionen fortsätter att bygga en jämlikhetsunion genom ett centralt initiativ för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och tänker föreslå ett europeiskt intyg om funktionsnedsättning som säkerställer ömsesidigt erkännande av funktionsnedsättningsstatus i alla medlemsstater. Jämlikhetsunionen skulle stärkas ytterligare om parlamentet och rådet kom överens om de föreslagna initiativen om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet respektive om insyn i lönesättningen. Under genomförandet av EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025 fortsätter kommissionen sitt arbete för effektivt skydd mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, även i polisiära frågor.

För att säkerställa att konsumenternas rättigheter fortsätter att skyddas och hävdas både på och utanför nätet avser kommissionen att föreslå ändringar av reglerna för samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheter för att bidra till att motverka otillbörliga affärsmetoder och stödja effektivare utredningar av överträdelser av konsumentlagstiftningen.

Kommissionen kommer att undersöka sätt att stärka sin ram för öppenhet, särskilt när det gäller tillgång till handlingar.

För att förbättra samarbetet mellan nationella dataskyddsmyndigheter när de tillämpar den allmänna dataskyddsförordningen tänker kommissionen föreslå att vissa nationella rutiner i deras arbete görs enhetliga.

4.Bättre lagstiftning och genomförande av EU-rätten

4.1Bättre lagstiftning

De utmaningar som EU står inför i dag har belyst behovet av ett välgrundat beslutsfattande baserat på fakta och principer om bättre lagstiftning.

Kommissionen har nu lagstiftningsverktyg som uppfyller högt ställda krav, vilket erkänns av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Bättre lagstiftning handlar om att se till att lagstiftningen är nödvändig och skapar största möjliga nytta för allmänheten och de berörda parterna. Principen ”en in, en ut”, som nu har genomförts fullt ut, handlar om hur kostnaderna för kommissionens förslag påverkar enskilda och företag. Detta kompletterar de systematiska satsningarna på att kartlägga och undanröja krångel och onödiga kostnader i programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet). Plattformen Fit for Future, en expertgrupp på hög nivå, stöder också kommissionens arbete med att kartlägga förenklings- och bördeminskningspotentialen. En högnivågrupp av berörda parter kan bidra till en målinriktad rationalisering av de EU-regler som påverkar enskilda och företag. Ett förstärkt test för små och medelstora företag säkerställer att företagen i EU kan dra nytta av den inre marknaden utan att det kostar orimligt mycket. Under 2023 kommer kommissionen att fortsätta att tillämpa principen ”en in, en ut” och samtidigt börja utvärdera principens resultat och effektivitet.

Agendan för bättre lagstiftning är en viktig faktor för att stödja hållbarhet. I den tas målen för hållbar utveckling med i konsekvensanalyser genom att betydande effekter på jämlikhet för alla beaktas. Införandet av strategisk framsyn i bättre lagstiftning och framtidssäkring av lagstiftning ger kommissionen de verktyg som krävs för att hantera eventuella framtida osäkerhetsfaktorer.

4.2Genomförande och efterlevnad av EU-lagstiftningen 

När unionen väl har kommit överens om föreslagna initiativ är det mycket viktigt att de genomförs fullständigt och i rätt tid för att åstadkomma de praktiska förändringar som vi utlovat. I det meddelande om EU-rättens tillämpning som lades fram förra veckan beskrivs hur kommissionen har fördjupat och utvecklat sitt arbete med efterlevnad genom kombinerade insatser med medlemsstaterna, specialiserade myndigheter och andra berörda parter. En fullständig och konsekvent tillämpning av EU:s regler ökar rättssäkerheten och allmänhetens och näringslivets förtroende för de nationella institutionerna och EU som helhet, särskilt när det gäller gemensamma värden, grundläggande rättigheter, rättsstatsprincipen, EU:s fyra grundläggande friheter samt den inre marknadens funktion. En korrekt tillämpning av EU:s regler maximerar de konkreta fördelar som EU:s politik medför för människornas vardag, oavsett var i EU de bor. Kommissionen kommer att fortsätta att samarbeta med medlemsstaterna för att hjälpa dem att tillämpa EU-lagstiftningen korrekt, snabbt åtgärda eventuella problem och agera beslutsamt vid överträdelser som hindrar viktiga EU-politiska mål eller riskerar att undergräva EU:s värden och grundläggande friheter.

5.Slutord

Sedan början av den här mandatperioden har EU visat sin förmåga att ge resultat för allmänheten i de frågor som är viktigast. EU har reagerat gemensamt på unika kriser, och samtidigt fortsatt satsa på den genomgripande omställning som redan har inletts. Detta måste fortsätta att vara drivkraften för vårt arbete under det kommande året.

Våra viktigaste åtgärder nästa år förtecknas i bilagorna till det här meddelandet. De innehåller en förteckning över prioriterade förslag under behandling, som utgör grunden för vår dialog med Europaparlamentet och rådet med målet att enas om en gemensam förklaring om lagstiftningsprioriteringar före årsslutet.

Tillsammans ska vi forma en union som med förenade krafter kan ta itu med de största utmaningarna, bland annat klimatförändringar, naturförluster, pandemier och regional säkerhet. En kraftfull union som upprätthåller sina värden och står för rättsstatsprincipen. En blomstrande union som bygger på en stark ekonomi, solidaritet mellan generationerna och en unik inre marknad med rekordhögt socialt skydd. En odelad union med en stark stämma i världen som agerar som världsledare för att ta itu med den här generationens stora utmaningar.

(1)

 Konferensen om Europas framtid – Rapport om slutresultatet

(2)

Meddelandet Från vision till konkreta åtgärder, COM(2022) 404 final, 17 juni 2022.

Top

Strasbourg den 18.10.2022

COM(2022) 548 final

BILAGOR

till

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Kommissionens arbetsprogram 2023

En beslutsam och enad union


Bilaga I: Nya initiativ 1

Initiativ som direkt eller indirekt följer upp ett förslag från konferensen om Europas framtid

Nr

Politiskt mål

Initiativ

Den europeiska gröna given

1.

Elmarknaden

Översyn av EU:s regler för den inre elmarknaden (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 194 FEUF, 1 kv. 2023)

2.

Förnybar vätgas

EU:s vätgasbank (lagstiftning och andra åtgärder, 3 kv. 2023)

3.

Minskning av avfall

Översyn av regler om livsmedelsavfall och textilier i EU:s ramdirektiv om avfall (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 191 och 192 FEUF, 2 kv. 2023)

4.

Nya genomiska metoder

Lagstiftning om växter som framställs med vissa nya genomiska metoder (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, 2 kv. 2023, reaktion på rådets beslut (EU) 2019/1904 enligt artikel 241 FEUF om en begäran till kommissionen att lägga fram en studie [...] om ställningen för nya genomiska metoder enligt unionsrätten, och ett förslag, om så är lämpligt med hänsyn till resultaten av studien)

5.

Djurskydd

Djurskydd – översyn av EU-lagstiftningen (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 43 och 114 FEUF, 3 kv. 2023)

6.

Hållbara livsmedelssystem

Rättslig ram för hållbara livsmedelssystem (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, 3 kv. 2023)

7.

Frisk mark

Initiativ om skydd, hållbar förvaltning och återställning av mark i EU (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 192.1 FEUF, 2 kv. 2023)

8.

Paket om grönare frakt

a)Internationella gods- och persontransporter – ökning av järnvägens andel (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 91 FEUF, 2 kv. 2023)

9.

b)Översyn av direktivet om mått och vikt (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 91 FEUF, 2 kv. 2023)

10.

c)Översyn av direktivet om kombinerade transporter (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 91 och 100.2 FEUF, 2 kv. 2023)

11.

Hållbara transporter

Initiativ för grönare fordonsparker (lagstiftning och andra åtgärder, 3 kv. 2023)

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

12.

Råvaror av avgörande betydelse

Rättsakt om råvaror av avgörande betydelse (lagstiftning och andra åtgärder inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 1 kv. 2023)

13.

Små och medelstora företag

Översyn av direktivet om betalningsförseningar (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 3 kv. 2023)

14.

Virtuella världar

Initiativ om virtuella världar som Metaverse (ej lagstiftning, 2 kv. 2023)

15.

Patentlicenspaketet

a)Tvångslicenser för patent (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, 2 kv. 2023)

16.

b)Patent som är nödvändiga för standarder (lagstiftning och andra åtgärder inkl. konsekvensbedömning, 2 kv. 2023)

17.

Folkhälsa

Kartläggning och registrering av asbest i byggnader (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, 2 kv. 2023, reaktion på resolution enligt artikel 225 FEUF P9_TA (2021) 0427 om skydd av arbetstagare mot asbest)

18.

Inre marknaden

Inre marknaden 30 år (ej lagstiftning, 1 kv. 2023)

19.

Spektrumförvaltning för det digitala decenniet

Nytt program för radiospektrumpolitik (RSPP 2.0) (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 3 kv. 2023)

20.

Digitalisering av bolagsrätt

Direktiv om utvidgning och uppgradering av digitala verktyg och processer inom bolagsrätt (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 50.1 och 50.2 FEUF, 1 kv. 2023)

21.

Mobilitetspaket

a)Ett gemensamt europeiskt område för mobilitetsdata (ej lagstiftning, 2 kv. 2023)

22.

b)EU-regler om hyperloop (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 91 FEUF, 3 kv. 2023)

23.

Bekämpning av piratkopiering

Rekommendation om piratkopiering av direktsändningar (ej lagstiftning, 2 kv. 2023, reaktion på resolution enligt artikel 225 FEUF P9_TA(2021)0236 om utmaningar för organisatörer av idrottsevenemang i den digitala miljön)

En ekonomi för människor

24.

Flerårig budgetram

Översyn av den fleråriga budgetramen, ev. med ändringar (lagstiftning och andra åtgärder, artiklarna 312 och 295 FEUF, 2 kv. 2023)

25.

Ekonomisk styrning

Översyn av den ekonomiska styrningen (lagstiftning och andra åtgärder, 1 kv. 2023)

26.

Egna medel

Andra uppsättningen nya egna medel (lagstiftning, artiklarna 311 och 322 FEUF, 3 kv. 2023)

27.

Företagsbeskattning

Näringslivet i Europa: regler om inkomstskatt (Business in Europe Framework for Income Taxation, Befit) (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 115 FEUF, 3 kv. 2023)

28.

Tillgång till uppgifter inom finansiella tjänster

a)Regler om öppen finans (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 2 kv. 2023)

29.

b)Översyn av EU-reglerna om betalningstjänster (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 2 kv. 2023)

30.

Stärka eurons roll

a)Digital euro (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 133 FEUF, 2 kv. 2023)

31.

b)Omfattning och effekter av eurosedlar och euromynt som lagliga betalningsmedel (lagstiftning, artikel 133 FEUF, 2 kv. 2023)

32.

Paketet för icke-professionella investerare

Förbättrade regler för icke-professionella investerare (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 1 kv. 2023)

33.

Paketet för social ekonomi

a)Rådets rekommendation om utveckling av ramvillkor för den sociala ekonomin (ej lagstiftning, 2 kv. 2023)

34.

b)Lagstiftning om föreningars gränsöverskridande verksamhet (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 2 kv. 2023, reaktion på resolution enligt artikel 225 FEUF P9_TA (2022) 0044 om en stadga för europeiska gränsöverskridande föreningar och ideella organisationer)

35.

Bättre praktikplatser

Förstärkt kvalitetsram för praktikprogram (lagstiftning och/eller andra åtgärder, 2 kv. 2023)

36.

Konkurrenskraftig och effektiv användning av flygplatskapacitet

Översyn av slotförordningen (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 100.2 FEUF, 3 kv. 2023)

Ett starkare Europa i världen

37.

Säkerhet och försvar i rymden

Gemensamt meddelande om EU:s rymdstrategi för säkerhet och försvar (ej lagstiftning, 2 kv. 2023)

38.

Förbindelserna med Latinamerika och Karibien

Gemensamt meddelande om en ny agenda för Latinamerika och Karibien (ej lagstiftning, 2 kv. 2023)

39.

Sjöfartsskydd

Gemensamt meddelande om uppdatering av EU:s strategi för sjöfartsskydd (ej lagstiftning, 1 kv. 2023)

40.

God samhällsstyrning

Sanktioner mot korruption (lagstiftning, 2 kv. 2023)

Främjande av vår europeiska livsstil

41.

Psykisk hälsa

Övergripande strategi för psykisk hälsa (ej lagstiftning, 2 kv. 2023)

42.

Laglig migration

Erkännande av tredjelandsmedborgares kvalifikationer (lagstiftning och/eller andra åtgärder, 3 kv. 2023)

43.

Ett motståndskraftigt Schengenområde

Digitalisering av resehandlingar och underlättande av resor (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 77.2 b och d FEUF, 3 kv. 2023)

44.

Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn

Översyn av direktivet mot sexuella övergrepp mot barn (lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 82.2 och 83.1 FEUF, 3 kv. 2023)

45.

Cybersäkerhet

Cybersäkerhetsakademi (ej lagstiftning, 3 kv. 2023) 

46.

Rörlighet i utbildningssyfte

Rådets rekommendation om en uppdaterad ram för rörlighet i utbildningssyfte (ej lagstiftning, artiklarna 165, 166 och 292 FEUF, 3 kv. 2023)

47.

Förebyggande

a)Översyn av rådets rekommendation om rökfria miljöer (ej lagstiftning, artiklarna 153, 168 och 292 FEUF, 3 kv. 2023)

48.

b)Rådets rekommendation om cancerformer som kan förebyggas med vaccinering (ej lagstiftning, artiklarna 168 och 292 FEUF, 3 kv. 2023)

En ny satsning på demokrati i Europa

49.

Paketet om demokratiförsvar

Paketet om demokratiförsvar, inbegripet initiativ om skydd av EU:s demokrati mot dolt utländskt inflytande (lagstiftning och andra åtgärder, artikel 114 FEUF, 2 kv. 2023)

50.

Paket för bekämpning av korruption

Uppdatering av den rättsliga ramen för korruptionsbekämpning (lagstiftning, artikel 83.1 FEUF, 3 kv. 2023)

51.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Europeiskt funktionsnedsättningskort (lagsstiftning inkl. konsekvensbedömning, 4 kv. 2023)Bilaga II: Refit-initiativ 2

Initiativ som direkt eller indirekt följer upp ett förslag från konferensen om Europas framtid

Nr

Rubrik

Förenklingsmål/förenklingspotential (kort förklaring av bördeminskning och förenklingsmål)

Den europeiska gröna given

1.

Översyn av Reach: vissa ändringar av förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Den här riktade översynen, som aviserades i kemistrategin för hållbarhet och handlingsplanen för nollföroreningar, ska säkra konkurrensfördelar och innovation i EU genom att främja hållbara kemikalier, förenkla och rationalisera tillsynen, minska bördorna och skydda människors hälsa och miljön

(lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 4 kv. 2023).

2.

Översyn av EU-reglerna – förbättrad tillgång till, delning av och återanvändning av kemiska data för kemikaliesäkerhetsbedömningar

Det här initiativet, som aviserades i kemikaliestrategin och handlingsplanen för nollförorening, ska förbättra tillgången till kemikaliedata genom att undanröja tekniska och administrativa hinder för vidareutnyttjande av data och utvidga begreppen öppna data och transparens i enlighet med principen om att data bör vara lättfunna, kompatibla, säkra, delade och återanvändbara.

Initiativet ska öka användningen av alla tillgängliga data och öka transparensen. Det hjälper EU-myndigheter och nationella myndigheter att vid behov beställa testning och övervakning av kemiska ämnen som en del av regelverket. Initiativet gör det möjligt att samla in, använda och dela befintlig information effektivare i syfte att effektivisera dataflödena mellan myndigheterna, kommissionen, medlemsstaterna och näringslivet

(lagstiftning, artikel 114 FEUF, 4 kv. 2023).

3.

Översyn av trafiksäkerhetspaketet

Översynen av det här paketet, som aviserades i strategin för hållbar och smart mobilitet för att säkerställa att fordon under hela livscykeln uppfyller utsläpps- och säkerhetsnormer (åtgärd 7), innebär en översyn av tre direktiv: direktiv 2014/45/EG om periodisk provning av motorfordons trafiksäkerhet, direktiv 2014/47/EG om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon samt direktiv 1999/37/EG ändrat genom direktiv 2014/46/EU om registreringsbevis för fordon.

De särskilda målen är att säkerställa att moderna elektroniska säkerhetskomponenter, avancerade förarassistanssystem och automatiserade funktioner fungerar under fordonens livstid, att utföra meningsfulla utsläppsprovningar under fordonsinspektioner och att förbättra elektronisk lagring och utbyte av relevanta trafiksäkerhetsuppgifter och uppgifter om fordonsidentifiering mellan EU:s medlemsstater samt underlätta digitaliseringen av administrativa handlingar och intyg

(lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 91 FEUF, 3 kv. 2023).

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

4.

Översyn av förordningen om märkning av textilier

Kommissionen avser att se över förordningen om märkning av textilier för att införa specifikationer för fysisk och digital märkning av textilier, inbegripet av hållbarhet och cirkularitet enligt kraven i förslaget till förordning om ekodesign för hållbara produkter 

(lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 4 kv. 2023).

5.

Översyn av EU:s regler om harmoniserade flodinformationstjänster

EU:s regler om harmoniserade flodinformationstjänster utgör en interoperabilitetsram för digitala informationstjänster inom EU:s sektor för transport på inre vattenvägar. Initiativet ska ta itu med identifierade brister i dagens ram, rationalisera processen för standardisering och ta hänsyn till den senaste utvecklingen inom digitalisering. Det ingår i strategin för hållbar och smart mobilitet (åtgärd 43).

Den EU-omfattande harmoniserade användningen av flodinformationstjänster förväntas minska transportföretagens kostnader (tidsbesparing, transaktionskostnader, administrativa bördor och krångelkostnader) genom att effektivisera verksamheten genom till exempel bättre resursplanering, lägre hanteringskostnader, snabbare administration, exakta data, tillgång i realtid och informationsutbyte

(lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 91 FEUF, 3 kv. 2023).

En ekonomi för människor

6.

Översyn av reglerna om passagerares rättigheter

Översynen ska säkerställa motståndskraften mot kriser i reglerna om passagerares rättigheter genom att vid behov föreslå ändringar av bestämmelserna för att inrätta ett adekvat system för ekonomiskt skydd för att skydda flygpassagerare mot risken för en likviditetskris eller insolvens när det gäller återbetalning av biljetter och eventuell hemtransport. Dessutom ingår alternativ för multimodala biljetter, regler för återbetalning mellan företag och konsumenter vid bokning via en förmedlande biljettutfärdare samt regler för rätten till ersättning när passagerare själva avbokar på grund av extraordinära omständigheter. Syftet är även att underlätta en bättre tillämpning av passagerarnas rättigheter. Initiativet aviserades som en del av strategin för hållbar och smart mobilitet (åtgärderna 63 och 64)

(lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artiklarna 91 och 100.2 FEUF, 2 kv. 2023).

Främjande av vår europeiska livsstil

7.

Översyn av reglerna om ändring av uppgifter om läkemedel

Översynen av reglerna om ändring av uppgifter om läkemedel aviserades i läkemedelsstrategin för Europa. Nya regler, som kompletterar dem som infördes under översynen av läkemedelslagstiftningen, kan leda till en minskning av den administrativa bördan för näringslivet och frigöra resurser som för närvarande absorberas av det stora antalet ändringar av uppgifter om läkemedel. Det här initiativet syftar till att se över de nuvarande reglerna om ändringar av uppgifter om läkemedel efter att ett humanläkemedel godkänts för försäljning och på så vis effektivisera förfarandena

(ej lagstiftning, 4 kv. 2023).

En ny satsning på demokrati i Europa

8.

Översyn av reglerna om alternativ tvistlösning och tvistlösning på nätet för att förbättra efterlevnaden av konsumentlagstiftningen

Klara regler om alternativ tvistlösning gör det möjligt för konsumenter och företag att lösa sina tvister snabbt och billigt utanför domstol. Den ökade näthandeln under pandemin har visat att det finns utrymme för övergripande förenklingar, särskilt i gränsöverskridande tvister och kostnadseffektiva åtgärder, genom bl.a. ökad användning av digitala verktyg och kollektiv tvistlösning. Det här initiativet ska modernisera reglerna om alternativ tvistlösning med tanke på den snabba utvecklingen av marknader och reklam på nätet och behovet av att säkerställa att konsumenterna har tillgång till rättvisa, neutrala och effektiva system för tvistlösning

(lagstiftning inkl. konsekvensbedömning, artikel 114 FEUF, 2 kv. 2023).Bilaga III: Prioriterade pågående förslag

Nr

Rubrik

Referenser

Den europeiska gröna given

1.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hållbar användning av växtskyddsmedel och om ändring av förordning (EU) 2021/2115

COM(2022) 305 final
2022/0196 (COD)

22.6.2022

2.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur

COM(2022) 304 final
2022/0195 (COD)

22.6.2022

3.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall

COM(2022) 156 final
2022/0104 (COD)

5.4.2022

4.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 1005/2009

COM(2022) 151 final
2022/0100 (COD)

5.4.2022

5.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014

COM(2022) 150 final
2022/0099 (COD)

5.4.2022

6.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EU) 305/2011

COM(2022) 144 final
2022/0094 (COD)

30.3.2022

7.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

COM(2022) 143 final
2022/0092 (COD)

30.3.2022

8.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG

COM(2022) 142 final
2022/0095 (COD)

30.3.2022

9.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska unionens geografiska beteckningar för vin, spritdrycker och jordbruksprodukter samt kvalitetsordningar för jordbruksprodukter, om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013, (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/787 samt om upphävande av förordning (EU) nr 1151/2012

COM(2022) 134 final
2022/0089 (COD)

31.3.2022

10.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag

COM(2021) 813 final
2021/0419 (COD)

14.12.2021

11.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordning (EU) 2021/1153 och förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) nr 1315/2013

COM(2021) 812 final 
2021/0420 (COD) 
14.12.2021

12.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om minskade metanutsläpp inom energisektorn och om ändring av förordning (EU) 2019/942

COM(2021) 805 final 
2021/0423 (COD) 
15.12.2021

13.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om de inre marknaderna för förnybara gaser och naturgaser och för vätgas (omarbetning)

COM(2021) 804 final 
2021/0424 (COD) 
15.12.2021

14.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om gemensamma regler för de inre marknaderna för förnybar gas, naturgas och vätgas

COM(2021) 803 final 
2021/0425 (COD) 
15.12.2021

15.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

COM(2021) 802 final 
2021/0426 (COD) 
15.12.2021

16.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om transport av avfall och om ändring av förordningarna (EU) nr 1257/2013 och (EU) 2020/1056

COM(2021) 709 final 
2021/0367 (COD) 
17.11.2021

17.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (EU) 2015/1814 vad gäller det antal utsläppsrätter som ska placeras i reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem för växthusgaser fram till 2030

COM(2021) 571 final
2021/0202 (COD)

14.7.2021

18.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en social klimatfond

COM(2021) 568 final
2021/0206 (COD)

14.7.2021

19.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller anmälan av kompensation i samband med en global marknadsbaserad åtgärd för luftfartygsoperatörer som är baserade i unionen

COM(2021) 567 final
2021/0204 (COD)

14.7.2021

20.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

COM(2021) 564 final
2021/0214 (COD)

14.7.2021

21.

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om en omstrukturering av unionsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

COM(2021) 563 final
2021/0213 (CNS)

14.7.2021

22.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport och om ändring av direktiv 2009/16/EG

COM(2021) 562 final
2021/0210 (COD)

14.7.2021

23.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om säkerställande av lika villkor för hållbar luftfart

COM(2021) 561 final
2021/0205 (COD)

14.7.2021

24.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU

COM(2021) 559 final
2021/0223 (COD)

14.7.2021

25.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om energieffektivitet (omarbetning)

COM(2021) 558 final 
2021/0203 (COD) 
14.7.2021

26.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG vad gäller främjande av energi från förnybara energikällor och om upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

COM(2021) 557 final
2021/0218 (COD)

14.7.2021

27.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2019/631 vad gäller skärpning av normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och nya lätta nyttofordon i linje med unionens höjda klimatambitioner

COM(2021) 556 final
2021/0197 (COD)

14.7.2021

28.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet

COM(2021) 555 final
2021/0200 (COD)

14.7.2021

29.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) 2018/841 vad gäller omfattning, förenkling av regler för efterlevnadskontroll, fastställande av medlemsstaternas mål för 2030 och åtaganden för att kollektivt uppnå klimatneutralitet 2035 i sektorn för markanvändning, skogsbruk och jordbruk, och (EU) 2018/1999 vad gäller förbättrad övervakning, rapportering, uppföljning av framsteg och översyn

COM(2021) 554 final
2021/0201 (COD)

14.7.2021

30.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller luftfartens bidrag till unionens mål om minskade utsläpp från hela ekonomin och ett lämpligt genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd

COM(2021) 552 final
2021/0207 (COD)

14.7.2021

31.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen, beslut (EU) 2015/1814 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och förordning (EU) 2015/757

COM(2021) 551 final
2021/0211 (COD)

14.7.2021

32.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)

COM(2020) 579 final
22.9.2020

COM(2013) 410 final
2013/0186 (COD)

11.6.2013

33.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 vad gäller förmågan hos Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet att agera som organ för prestationsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet

COM(2020) 577 final
2020/0264 (COD)

22.9.2020

34.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009, och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 768/2005, (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1005/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 vad gäller fiskerikontroll

COM(2018) 368 final
2018/0193 (COD)

30.5.2018

35.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage

COM(2013) 130 final
2013/0072 (COD)

13.3.2013

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

36.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om anpassning av reglerna om utomobligatoriskt skadeståndsansvar vad gäller artificiell intelligens (direktivet om skadeståndsansvar gällande AI)

COM(2022) 496 final

2022/0303 (COD)

28.9.2022

37.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister

COM(2022) 495 final

2022/0302 (COD)

28.9.2022

38.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2679/98

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 och (EU) nr 305/2011 vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknaden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU och 2014/68/EU vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknaden

COM(2022) 459 final
2022/0278 (COD)

19.9.2022

COM(2022) 461 final

2022/0279 (COD)

19.9.2022

COM(2022) 462 final

2022/0280 (COD)

19.9.2022

39.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala inslag och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

COM(2022) 454 final
2022/0272 (COD)

15.9.2022

40.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling.

COM(2022) 349 final

2022/0219 (COD)

19.7.2022

41.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)

COM(2022) 68 final
2022/0047 (COD)

23.2.2022

42.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027

COM(2022) 57 final
2022/0039 (COD)

15.2.2022

43.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem (förordning om halvledare)

COM(2022) 46 final
2022/0032 (COD)

8.2.2022

44.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

COM(2021) 762 final
2021/0414 (COD)

9.12.2021

45.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller inrättandet av en ram för europeisk digital identitet

COM(2021) 281 final
2021/0136 (COD)

3.6.2021

46.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om harmoniserade regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell intelligens) och om ändring av vissa unionslagstiftningsakter

COM(2021) 206 final
2021/0106 (COD)

21.4.2021

47.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD)

10.1.2017

En ekonomi för människor

48.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2009/148/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet

COM(2022) 489 final
2022/0298 (COD)

28.9.2022

49.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete på unionens marknad

COM(2022) 453 final
2022/0269 (COD)

14.9.2022

50.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella regler för unionens allmänna budget [omarbetning]

COM(2022) 223 final
2022/0162 (COD)

16.5.2022

51.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella regler för unionens allmänna budget

COM(2022) 184 final
2022/0125 (COD)

22.4.2022

52.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller avvecklingsdisciplin, gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, tillsynssamarbete, tillhandahållande av anknutna banktjänster och krav på värdepapperscentraler från tredjeland

COM(2022) 120 final
2022/0074 (COD)

16.3.2022

53.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937

COM(2022) 71 final
2022/0051 (COD)

23.2.2022

54.

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen

COM(2021) 823 final
2021/0433 (CNS)

22.12.2021

55.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 549/2013 och om upphävande av elva rättsakter på området nationalräkenskaper

COM(2021) 776 final
2021/0407 (COD)

10.12.2021

56.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

COM(2021) 775 final
2021/0406 (COD)

8.12.2021

57.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller att öka transparensen för marknadsdata, undanröja hinder för framkomsten av konsoliderad handelsinformation, optimera handelsskyldigheterna och förbjuda mottagande av betalningar för vidarebefordran av kundorder

COM(2021) 727 final 
2021/0385 (COD) 
25.11.2021

58.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

COM(2021) 726 final 
2021/0384 (COD) 
25.11.2021

59.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk gemensam kontaktpunkt som ger centraliserad tillgång till offentlig information som rör finansiella tjänster, kapitalmarknader och hållbarhet

COM(2021) 723 final 
2021/0378 (COD) 
25.11.2021

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av vissa förordningar vad gäller inrättandet av den europeiska gemensamma kontaktpunkten och denna kontaktpunkts funktionssätt

COM(2021) 724 final 
2021/0379 (COD) 
25.11.2021

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av vissa direktiv vad gäller inrättandet av den europeiska gemensamma kontaktpunkten och denna kontaktpunkts funktionssätt

COM(2021) 725 final 
2021/0380 (COD) 
25.11.2021

60.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2015/760 vad gäller omfattningen av godtagbara tillgångar och investeringar, kraven på portföljsammansättning och diversifiering, penninglån och andra fondbestämmelser samt vad gäller kraven avseende auktorisation, investeringsstrategi och driftsvillkor för europeiska långsiktiga investeringsfonder

COM(2021)722 final  
2021/0377 (COD) 
25.11.2021

61.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2011/61/EU och 2009/65/EG vad gäller delegeringsarrangemang, hantering av likviditetsrisker, tillsynsrapportering, tillhandahållande av förvarings- och depåförvaringstjänster samt låneutgivning från alternativa investeringsfonder

COM(2021) 721 final 
2021/0376 (COD) 
25.11.2021

62.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller krav avseende kreditrisk, kreditvärdighetsjusteringsrisk, operativ risk, marknadsrisk och kapitalgolv

COM(2021) 664 final 
2021/0342 (COD) 
27.10.2021

63.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller tillsynsbefogenheter, sanktioner, filialer från tredjeland och risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning samt om ändring av direktiv 2014/59/EU

COM(2021) 663 final 
2021/0341 (COD) 
27.10.2021

64.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av försäkrings- och återförsäkringsföretag och om ändring av direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2009/138/EG, (EU) 2017/1132 och förordningarna (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 648/2012

COM(2021) 582 final
2021/0296 (COD)

22.9.2021

65.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2009/138/EG vad gäller proportionalitet, tillsynskvalitet, rapportering, långsiktiga garantiåtgärder, makrotillsynsverktyg, hållbarhetsrisker, grupptillsyn och gränsöverskridande tillsyn

COM(2021) 581 final
2021/0295 (COD)

22.9.2021

66.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012

COM(2021) 579 final
2021/0297 (COD)

22.9.2021

67.

Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

COM(2021) 570 final
2021/0430 (CNS)

22.12.2021

68.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om de mekanismer som medlemsstaterna ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om upphävande av direktiv (EU) 2015/849

COM(2021) 423 final
2021/0250 (COD)

20.7.2021

69.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010, (EU) nr 1095/2010

COM(2021) 421 final
2021/0240 (COD)

20.7.2021

70.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

COM(2021) 420 final
2021/0239 (COD)

20.7.2021

71.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeiska gröna obligationer

COM(2021) 391 final
2021/0191 (COD)

6.7.2021

72.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

COM(2016) 815 final
2016/0397 (COD)

13.12.2016

73.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem

COM(2015) 586 final
2015/0270 (COD)

24.11.2015

Ett starkare Europa i världen

74.

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Färöarnas landsstyre, å andra sidan, om Färöarnas deltagande i unionsprogram

COM(2022) 65 final 
2022/0045 (NLE) 
24.2.2022

Främjande av vår europeiska livsstil

75.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EG) nr 810/2009 och (EU) 2017/2226, rådets förordningar (EG) nr 1683/95, (EG) nr 333/2002, (EG) nr 693/2003 och (EG) nr 694/2003 och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet vad gäller digitaliseringen av viseringsförfarandet

COM(2022) 658 final
2022/0132 (COD)

27.4.2022

76.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat (omarbetning)

COM(2022) 655 final
2022/0131 (COD)

27.4.2022

77.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (omarbetning)

COM(2022) 650 final
2022/0134 (COD)

27.4.2022

78.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om återvinning och förverkande av tillgångar

COM(2022) 245 final
2022/0167 (COD)

25.5.2022

79.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn

COM(2022) 209 final
2022/0155 (COD)

11.5.2022

80.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt hälsodataområde

COM(2022) 197 final
2022/0140 (COD)

3.5.2022

81.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kuwait, Qatar)

COM(2022) 189 final
2022/0135 (COD)

27.4.2022

82.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska unionens narkotikabyrå

COM(2022) 18 final
2022/0009 (COD)

12.1.2022

83.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer

COM(2021) 891 final
2021/0428 (COD)

14.12.2021

84.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av instrumentaliseringssituationer på migrations- och asylområdet

COM(2021) 890 final
2021/0427 (COD)

14.12.2021

85.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (”Prüm II”) och om ändring av rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2018/1726, 2019/817 och 2019/818

COM(2021) 784 final
2021/0410 (COD)

8.12.2021

86.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av rådets rambeslut 2006/960/RIF

COM(2021) 782 final
2021/0411 (COD)

8.12.2021

87.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning)

COM(2020) 614 final
23.9.2020

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)

4.5.2016

88.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet

COM(2020) 613 final
2020/0277 (COD)

23.9.2020

89.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om införande av screening av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna och om ändring av förordningarna (EG) nr 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/817

COM(2020) 612 final
2020/0278 (COD)

23.9.2020

90.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU

COM(2020) 611 final
23.9.2020

COM(2016) 467 final
2016/0224 (COD)

13.7.2016

91.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om asyl- och migrationshantering och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG och förslaget till förordning (EU) XXX/XXX [Asyl- och migrationsfonden]

COM(2020) 610 final
2020/0279 (COD)

23.9.2020

92.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)

COM(2018) 634 final
2018/0329 (COD)

12.9.2018

93.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014

COM(2016) 468 final
2016/0225 (COD)

13.7.2016

94.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

COM(2016) 466 final
2016/0223 (COD)

13.7.2016

95.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)

COM(2016) 465 final
2016/0222 (COD)

13.7.2016En ny satsning på demokrati i Europa

96.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av en gemensam ram för medietjänster på den inre marknaden (europeiska mediefrihetsakten) och om ändring av direktiv 2010/13/EU

COM(2022) 457 final
2022/0277 (COD)

16.9.2022

97.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)

COM(2022) 177 final
2022/0117 (COD)

27.4.2022

98.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer

COM(2022) 105 final
2022/0066 (COD)

8.3.2022

99.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG

COM(2021) 851 final
2021/0422 (COD)

15.12.2021

100.

Ett mer inkluderande och skyddande Europa: att utöka förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott

COM(2021) 777 final
9.12.2021

101.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF för att anpassa det till unionens regler om skydd av personuppgifter

COM(2021) 767 final
2021/0399 (COD)

1.12.2021

102.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2003/8/EG, rådets rambeslut 2002/465/RIF, 2002/584/RIF, 2003/577/RIF, 2005/214/RIF, 2006/783/RIF, 2008/909/RIF, 2008/947/RIF, 2009/829/RIF och 2009/948/RIF och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller digitalisering av rättsligt samarbete

COM(2021) 760 final
2021/0395 (COD)

1.12.2021

103.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om digitalisering av rättsligt samarbete och tillgång till rättslig prövning i gränsöverskridande civilrättsliga, handelsrättsliga och straffrättsliga frågor och ändring av vissa rättsakter inom området för rättsligt samarbete

COM(2021) 759 final
2021/0394 (COD)

1.12.2021

104.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 och rådets beslut 2005/671/RIF vad gäller digitalt informationsutbyte i terrorismärenden

COM(2021) 757 final
2021/0393 (COD)

1.12.2021

105.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en samarbetsplattform för gemensamma utredningsgrupper och om ändring av förordning (EU) 2018/1726

COM(2021) 756 final
2021/0391 (COD)

1.12.2021

106.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (omarbetning)

COM(2021) 734 final 2021/0375 (COD)
25.11.2021

107.

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (omarbetning)

COM(2021) 733 final
2021/0373 (CNS)

25.11.2021

108.

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (omarbetning)

COM(2021) 732 final
2021/0372 (CNS)

25.11.2021

109.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam

COM(2021) 731 final
2021/0381 (COD)

25.11.2021

110.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om konsumentkrediter

COM(2021) 347 final
2021/0171 (COD)

30.6.2021

111.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om allmän produktsäkerhet, ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG

COM(2021) 346 final
2021/0170 (COD)

30.6.2021

112.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer

COM(2021) 93 final
2021/0050 (COD)

4.3.2021

113.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden

COM(2018) 226 final
2018/0107 (COD)

17.4.2018

114.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden

COM(2018) 225 final
2018/0108 (COD)

17.4.2018

115.

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

COM(2018) 96 final
2018/0044 (COD)

12.3.2018

116.

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning

KOM(2008) 426 slutlig
2008/0140 (CNS)

2.7.2008Bilaga IV: Tillbakadragna förslag 3

Nr

Referenser

Rubrik

Skäl för tillbakadragande

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

1.

COM(2019) 208 final 2019/0101 (COD)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

Föråldrad till följd av domstolens dom i målen C-177/19, C-178/19 och C-179/19 om typgodkännande av motorfordon (kommissionens förordning (EU) 2016/646), utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) – fastställande av gränsvärden för utsläpp av kväveoxider vid provning av utsläpp vid verklig körning.Bilaga V: Planerade upphävanden

Nr

Politikområde

Rubrik

Skäl för upphävandet

1.

Transport

Rådets direktiv 89/629/EEG om begränsning av buller från civila jetmotordrivna underljudsflygplan

Sedan antagandet och införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/93/EG av den 12 december 2006 om reglering av utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988) (kodifierad version), som föreskriver ett mer heltäckande och striktare tillvägagångssätt, har rådets direktiv 89/629/EEG av den 4 december 1989 om begränsning av buller från civila jetmotordrivna underljudsflygplan blivit överflödigt.

(1)    I denna bilaga lämnar kommissionen i möjligaste mån mer information om initiativen i arbetsprogrammet i enlighet med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Denna information, som finns inom parentes vid varje initiativ, är preliminär och kan komma att ändras under beredningen, t.ex. beroende på hur konsekvensbedömningar utfaller.
(2)    I denna bilaga anges de viktigaste Refit-översyner som kommissionen kommer att utföra 2023.
(3)    Den här förteckningen innehåller lagförslag som kommissionen planerar att dra tillbaka inom sex månader.
Top