EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0515(03)

Meddelande från kommissionen EU-vägledning om successivt återupptagande av turisttjänster och hälsoprotokoll på etablissemang i besöksnäringen – Covid-19 2020/C 169/01

C/2020/3251

EUT C 169, 15.5.2020, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 169/1


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

EU-vägledning om successivt återupptagande av turisttjänster och hälsoprotokoll på etablissemang i besöksnäringenCovid-19

(2020/C 169/01)

I.   Inledning

1.

Den 15 april 2020 lade kommissionen i samarbete med Europeiska rådets ordförande fram en gemensam europeisk färdplan (1) för att lätta på åtgärderna mot covid-19-utbrottet. Där anges kriterier och rekommendationer för när medlemsstaterna kan häva åtgärderna, återgå till det normala vid de inre gränserna och återuppta fri rörlighet. Hävandet bör ske gradvis, och fysisk distansering och förebyggande åtgärder och kontrollåtgärder mot infektion bör vara centrala inslag.

2.

I takt med att folkhälsoläget börjar förbättras överväger medlemsstaterna att häva de generella restriktionerna. Detta kommer i sin tur att bana väg för en säker uppmjukning av förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder, särskilt heltäckande reserestriktioner.

3.

När restriktionerna för resor och tillhörande aktiviteter förr eller senare hävs, kan det förväntas att allmänheten successivt börjar resa igen, inrikes och inom EU.

4.

Om åtgärderna hävs för snabbt kan smittspridningen plötsligt ta fart igen. Till dess att ett vaccin finns tillgängligt måste behoven av och nyttan med resor och turism ställas mot risken för att antalet fall ökar igen vilket kräver att isoleringsåtgärderna återinförs.

5.

I takt med att nedstängningen mjukas upp måste största vikt läggas vid att upprätthålla fysisk distansering mellan personer, så att turismen kan återupptas på ett säkert sätt, då ju turismen definitionsmässigt innebär att människor från olika geografiska områden sammanstrålar.

6.

Skyddet av allmänhetens hälsa, inklusive turismanställda och turister, förblir den viktigaste prioriteringen.

7.

I denna vägledning anges ett gemensamt mål och en icke-diskriminerande ram för allmänheten, myndigheter, företag och aktörer i turistnäringen för ett gradvis återupptagande av turisttjänster.

8.

I denna vägledning finns kriterier och principer för ett säkert och successivt återupptagande av turistaktiviteter och för utarbetande av hälsoprotokoll för etablissemang i besöksnäringen.

9.

Vägledningen bygger på rekommendationer från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (2). Den bygger på och bör genomföras tillsammans med den gemensamma europeiska färdplanen i riktning mot att lätta på åtgärderna mot covid-19 (3).Den bör läsas jämsides med kommissionens vägledningar om restriktioner för icke-nödvändiga resor (4), fri rörlighet för arbetstagare (5), gränsförvaltning (6), passagerare och andra personer ombord på fartyg (7) och successivt återupptagande av transporttjänster (8) samt meddelandet Med sikte på ett stegvist och samordnat återställande av den fria rörligheten och avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna (9). Slutligen har Europeiska arbetsmiljöbyrån (Osha) publicerat allmänna arbetsmiljöåtgärder för återgång till arbetet (10).

II.   Principer för ett säkert och successivt återupptagande av turistaktiviteter

10.

Medlemsstaterna bör noga överväga följande kriterier när de överväger att lätta på stränga generella restriktioner (11) så att turistaktiviteter kan återupptas:

10.i

Förekomsten av covid-19 har sjunkit till låga nivåer

Den främsta förutsättningen för att generella åtgärder mot covid-19 ska kunna mjukas upp och turistaktiviteter återupptas är epidemiologiska belägg för att spridningen av sjukdomen minskat väsentligt och stabiliserats under en längre tid, och sannolikt kommer att förbli stabil med den ökade turistmängden.

10.ii

Tillräcklig kapacitet i vårdsystemet

Det måste finnas tillräcklig kapacitet i vårdsystemet för lokalbefolkning och turister, så att inte primärvården, sjukhusen och intensivvården överbelastas om antalet fall plötsligt skulle öka. Detta är särskilt viktigt på regional nivå för sådana turistregioner som kan räkna med fler besökare, såsom turistanläggningar och områden nära stränder och besöksmål, som inte nödvändigtvis ligger nära vårdinfrastrukturen. Avlägsna turistregioner kan ha ett begränsat vårdutbud, och om en stor besökartillströmning kan väntas kan det behövas kompletterande tjänster som sjuktransporter med flyg. Vägledningen för gränsöverskridande vård av covid-19-fall bör följas (12). Dessutom bör medborgare eller personer bosatta i en medlemsstat som blir smittade under vistelse i en annan medlemsstat få sin repatriering underlättad av sin medlemsstat.

10.iii

Ordentlig övervakning

Innan åtgärderna mjukas upp, till exempel genom att turismen återupptas, måste medlemsstaterna ha system som kan övervaka och reagera på förändringar i indikatorer på vårdsystemens kapacitet.

Ökad lokal övervakningskapacitet behövs för att hindra att viruset förs in av resande till turistregioner eller sprids från lokalbefolkningen till turisterna., i förekommande fall i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

10.iv

Testkapacitet

Ett centralt kriterium i den gemensam europeisk färdplanen i riktning mot att lätta på åtgärderna mot covid-19 är att det ska finnas storskalig testning för att upptäcka infektioner och övervaka virusets spridning, i kombination med kontaktspårning och isolering för att bromsa smittspridningen. Brist på testkapacitet har till en början hindrat upplägg med storskalig testning av hela befolkningar. För att tidigt kunna upptäcka infektioner är det nödvändigt med snabba tester och diagnoser (13). Det är viktigt att se till att besökare också kan få likvärdig tillgång till tester.

10.v

Kontaktspårning

Kontaktspårning är en verkningsfull och nödvändig folkhälsoåtgärd för att motverka covid-19. Syftet är att snabbt identifiera och hantera personer som varit i kontakt med covid-19-patienter för att minska fortsatt smittspridning. Kontaktspårning förutsätter att relevant information delas mellan länder där det finns internationell turism, och det bör också finnas beredskap för repatriering om det skulle behövas. Det är särskilt viktigt med nära samarbete och samordning kring kontaktspårning mellan medlemsstaterna när gränserna öppnas igen. Insamling och lagring av personuppgifter måste överensstämma med EU-lagstiftningen, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

De centrala inslagen i kontaktspårning redovisas ingående i vägledningen från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (14) och vad gäller skydd av personuppgifter i vägledningen om appar till stöd för kampen mot covid-19-pandemin (15) och Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer (16). Kommissionen och medlemsstaterna kommer att offentliggöra ett protokoll om principer för interoperabilitet för att säkerställa att frivilliga godkända kontaktspårningsappar kan fungera över gränserna och är tillförlitliga oavsett var i Europa användarna befinner sig.

10.vi

Samordning och kommunikation

Det är mycket viktigt att det finns mekanismer för samordning och kommunikation mellan myndigheter och företag i turistsektorn samt mellan medlemsstaternas lokala, regionala och nationella förvaltningar. Dessutom är det viktigt med gränsöverskridande samordning, informationsdelning och kommunikation genom befintliga kanaler, om gränsöverskridande turism är tillåten. Medlemsstaterna bör informera varandra och kommissionen i god tid innan de tillkännager åtgärder som har att göra med återupptagen gränsöverskridande turism och ta hänsyn till varandras åsikter. Utöver de mekanismer som beskrivs i det åtföljande meddelandet om återupprättande av fri rörlighet och upphävande av kontrollerna vid de inre gränserna bör hälsosäkerhetskommittén och den rådgivande kommittén för turism och andra befintliga samordningsforum för transport och resor anlitas i enlighet med respektive mandat.

Riskkommunikation, bland annat på digital väg, till resande och turister är också viktigt, så att de informeras om lokala förhållanden, vad man ska göra vid misstänkta covid-19-fall, hur man får vård osv.

11.

Uppmjukningen av isoleringsåtgärderna bör bygga på vetenskap och ha folkhälsan i centrum, och uppmjukningen bör ske på ett samordnat sätt i varje medlemsstat. Denna samordning är grunden för återupptagna turismrelaterade verksamheter och tjänster. Inför den kommande turistsäsongen i sommar är det avgörande att turistföretag och turistmål får tillförlitlig folkhälsorådgivning.

12.

Det lokala epidemiologiska läget måste bedömas för att ge en bild av den totala risken med att återuppta turistverksamhet, så att smittspridning från turister till lokalbefolkning och tvärtom undviks.

13.

Det behövs beredskapsplaner med tydliga kriterier om man vid behov måste skärpa restriktionerna igen.

14.

Rekommendationerna i den gemensamma europeiska färdplanen i riktning mot att lätta på åtgärderna mot covid-19 omfattar principer av särskild betydelse för turistnäringen, som bör följas när turismen återupptas.

15.

Åtgärderna bör hävas gradvis. Mer allmänna åtgärder bör ersättas med mer riktade, så att samhällena och turismen gradvis kan återgå till det normala, förutsatt att proportionella och verkningsfulla åtgärder vidtas för att skydda turisternas och arbetstagarnas hälsa.

16.

Återgången till arbetet bör ske i enlighet med EU:s vägledning för säker återgång till arbetet (17), och företräde bör ges till mindre utsatta grupper och branscher som underlättar den ekonomiska aktiviteten, samtidigt som de arbetsmiljö- och hälsoskyddsregler som pandemin föranlett iakttas.

17.

Restriktioner för turisttjänster samt hälsorelaterade skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder bör inte ha större räckvidd och giltighetstid än vad som är direkt nödvändigt för att skydda folkhälsan. Förutom att åtgärderna bör vara objektiva och proportionella bör de också vara motiverade, relevanta, specifika och icke-diskriminerande, och syfta till att bevara lika spelregler för alla på den inre marknaden.

18.

Vidare håller Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar i samarbete med medlemsstaterna och gemensamma forskningscentrumet på att utveckla och uppdatera en karta (18) över spridningen av covid-19 på inom respektive land. Medlemsstaterna uppmanas att tillhandahålla uppgifter så att kartan är komplett och aktuell. Detta underlättar alla etapper av nedtrappningsstrategierna (öppna/stänga enskilda ekonomiska sektorer, bedöma olika testningsstrategier, bedöma hur verkningsfulla personliga skyddsåtgärder är osv.). Dessutom uppmanas medlemsstaterna att tillhandahålla aktuella uppgifter om tillgänglig kapacitet för sjukhus, testning, övervakning och kontaktspårning och att offentliggöra kriterier för när restriktioner kan hävas och återinföras. Smittspridningskartan och de därtill hörande åtgärderna är ett tydligt sätt att informera på EU-nivå och kan användas av myndigheter, reseoperatörer, aktörer i turistnäringen och enskilda som vill fatta ansvarsfulla beslut om sina semesterplaner.

III.   EU-vägledning för hälsoprotokoll för etablissemang i besöksnäringen

19.

I den här delen av vägledningen finns principer som kan hjälpa medlemsstaterna att utforma och genomföra förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder mot infektion och protokoll för företag i besöksnäringen, till exempel hotell, för att säkerställa tryggare turistetablissemang och god hälsa hos både gäster och anställda.

20.

Vägledningen för hälsoprotokoll är inte bindande. Tanken är att skapa enhetlighet vid utarbetandet och genomförandet av förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder mot infektion genom samordning inom regioner och medlemsstater.

21.

Utöver rekommendationer och operativa riktlinjer för riskhantering i samband med covid-19 från de relevanta hälsomyndigheterna, närmare bestämt Världshälsoorganisationen (WHO) (19) och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (bilagan), uppmanas medlemsstaterna att ta hänsyn till denna vägledning när de utarbetar protokoll för specifika nationella, regionala och lokala förhållanden.

22.

Folkhälsoåtgärder i turistsektorn måste överensstämma med de behöriga myndigheternas generella åtgärder och hänsyn bör tas till vägledningen för arbetsplatser (20). Åtgärderna måste också överensstämma med EU:s dataskyddsregler (21).

23.

Medlemsstaterna uppmanas att samarbeta med aktörerna när de utarbetar protokoll och förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder mot infektion, och se till att protokollen är anpassade och står i proportion till omfattningen och arten av de tjänster som etablissemangen tillhandahåller. Medlemsstaterna bör överväga att ge stöd till genomförandet av dem.

24.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt protokoll och förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder mot infektion som rör kortvarigt logi i delningsekonomin och andra former av logi. Denna vägledning och dessa principer är helt tillämpliga på den formen av besöksnäringstjänster och eventuella anpassningar och alternativ får under inga omständigheter äventyra besökarnas hälsa eller öka risken för virusspridning.

25.

Åtgärderna för att skydda gästers och anställdas hälsa på etablissemang i besöksnäringen bör regelbundet omprövas och justeras, med hänsyn tagen till all relevant expertis och alla relevanta överväganden, så att de hela tiden står i proportion till de aktuella folkhälsobehoven.

26.

I takt med att nya, mer effektiva lösningar blir tillgängliga bör de sättas in medan mindre effektiva eller mer betungande åtgärder bör fasas ut. Principen om kostnadseffektivitet bör följas. Det innebär att om det finns flera alternativ för att nå samma effekt när det gäller att säkerställa gästernas och de anställdas hälsa, bör det minst kostsamma väljas, särskilt för små och medelstora företag.

27.

Följande principer bör iakttas i utarbetandet av protokoll och förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder mot infektion i etablissemang i besöksnäringen (nedan kallade etablissemang) för att förebygga spridning av covid-19 och skydda folkhälsan.

a)

Epidemiologiskt läge

En förutsättning för att alla former av turistaktiviteter ska kunna återupptas är att förekomsten av covid-19 minskat till låga nivåer och att alla andra kriterier i avsnitt II i EU-vägledningen om principer för ett säkert och gradvis återupptagande av turismen har beaktats omsorgsfullt.

b)

Gästernas och de anställdas hälsa och säkerhet har högsta prioritet

För att turisttjänster ska kunna återupptas är det viktigt att gästerna på etablissemanget och de anställda som tillhandahåller tjänsterna vidtar åtgärder för att i största möjliga omfattning förebygga infektioner och virusspridning. Åtgärderna bör kommuniceras tydligt, bland annat på digital väg, synligt och verkningsfullt till både gäster och anställda.

c)

Lokala arrangemang

Det bör finnas kontinuerlig samordning mellan lokala och nationella folkhälsomyndigheter och turistföretag så att de senaste reglerna i ett visst geografiskt område sprids och följs och att genomförandet av dem övervakas.

d)

Handlingsplan vid infektioner

Alla etablissemang bör ha en beredskapsplan med åtgärder som ska vidtas i händelse av infektioner på etablissemanget, och den bör omfatta perioden från beslutet att återuppta verksamheten till 14 dagar efter att gästerna avrest. En specifik handlingsplan där personalens uppgifter och ansvarsområden anges bör lämnas till alla anställda och hållas ständigt tillgänglig.

e)

Utbildning

All personal som arbetar på turistanläggningar bör känna till symtomen på covid-19 och bör informeras om grundläggande åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner. Personalen bör utbildas i åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner och i vad som bör göras om gäster eller de själva uppvisar symtom på covid-19.

f)

Personalfrågor

Åtgärder för att minska den personal som är närvarande på etablissemanget bör övervägas, t.ex. arbete hemifrån för all personal med uppgifter som kan skötas på distans.

Åtgärder som minskar antalet fysiska kontakter och kontakternas längd mellan personer på etablissemanget bör övervägas, däribland skiftarbete, skift för matraster samt användning av telefoner och elektroniska kommunikationsmetoder.

g)

Information till gästerna

Gästerna bör få all nödvändig information på ett lättillgängligt sätt, även på digital väg, före ankomsten och på själva etablissemanget, om all aktuell vägledning från de lokala folkhälsomyndigheterna samt särskilda åtgärder som kan påverka deras ankomst, vistelse och avresa.

Gästerna bör informeras genom särskild skyltning (infografik, inbegripet anpassningar till gäster med synnedsättning) innan de kommer in på etablissemanget om tecken och symtom på covid-19, och vad de ska göra om de får symtom under vistelsen eller inom 14 dagar efter avresan. Etablissemanget kan också tillhandahålla foldrar med denna information.

Etablissemangen bör se till att gästernas kontaktuppgifter är tillgängliga om de behövs för kontaktspårning. Åtgärder för kontaktspårning bör vara strikt begränsade till hantering av covid-19-utbrottet och fungera i enlighet med den gemensamma EU-verktygslådan från eHealth-nätverket för mobilappar till stöd för kontaktspårning i EU:s bekämpning av covid-19 (22) och kommissionens vägledning om appar (23), så att bästa möjliga skydd av personlig integritet och personuppgifter upprätthålls.

h)

Fysisk distansering och hygien

Etablissemanget bör vidta riktade åtgärder för att se till att fysiskt avstånd hålls i gemensamma utrymmen där gästerna sannolikt samlas under längre tid (dvs. längre än 15 minuter), t.ex. fastställa största tillåtna antal gäster i varje gemensamt utrymme (t.ex. restauranger, caféer, barer, foajéer). Man bör överväga att tilldela tider eller möjliggöra (digital) tidsbokning för måltider eller vistelse vid pooler eller på gym.

Om fysiskt avstånd inte kan hållas helt, bör alternativa åtgärder övervägas för att skydda gäster och anställda, t.ex. glas- eller plastpanelser framför kassor eller munskydd.

I princip bör ett avstånd på 1,5–2 meter gälla i gemensamma utrymmen på hela etablissemanget (utom för personer som reser tillsammans och delar rum), kompletterat med andra åtgärder (t.ex. munskydd) om det inte är möjligt.

För områden utomhus (stränder, pooler, caféer, barer, restauranger m.m.) och uteserveringar bör särskilda arrangemang införas för fysisk distansering och särskilda hygienåtgärder bör vidtas. Utrymmen inomhus som spaavdelningar och pooler bör också följa stränga hygienåtgärder. Varje etablissemang bör omsorgsfullt överväga om särskilda faciliteter (t.ex. barnpassning) bör förbli stängda. Storskaliga evenemang, t.ex. konserter, bör senareläggas.

Särskilda arrangemang för transporter som etablissemanget tillhandahåller, t.ex. transferbussar, måste genomföras i enlighet med riktlinjerna för ett successivt återupptagande av transporttjänster och förbindelser (24).

i)

Åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner

Förutom fysisk distansering måste särskilda personliga skyddsåtgärder och protokoll för rengöring och desinficering övervägas, kommuniceras till personalen och gästerna och genomföras.

Åtgärderna omfattar följande:

i)

Andningsetikett:

Sträng andningsetikett: bör kommuniceras och iakttas (hosta eller nys i en pappersnäsduk eller i armvecket) av gäster och anställda. Etablissemangen bör se till att pappersnäsdukar och papperskorgar är tillgängliga.

ii)

Handhygien:

Handhygien är en viktig kontrollåtgärd och bör kommuniceras till gäster och anställda genom infografik på viktiga ställen (t.ex. vid ingången, på toaletterna och i kassan). Etablissemangen bör se till att det är enkelt att tvätta händerna med tvål och att det finns engångshanddukar av papper eller automatiska handtorkar och handsprit.

iii)

Munskydd:

Personal och gäster bör bara bära munskydd som en kompletterande åtgärd, inte som ersättning för de centrala förebyggande åtgärderna. Korrekt bärande av munskydd är viktigt och bör kommuniceras till gäster och personal.

iv)

Ventilation:

Att öka antalet luftutbyten per timme och tillhandahålla så mycket utomhusluft som möjligt rekommenderas, antingen genom naturlig eller mekanisk ventilation beroende på etablissemanget. Ökad ventilation i rummet i minst en timme rekommenderas efter att gästen checkat ut.

v)

Rengöring och desinficering:

Det är viktigt att rengöra ofta berörda ytor så ofta som möjligt (minst dagligen och helst oftare). Exempel på sådana ytor är dörrknoppar, dörrhandtag, stolar och armstöd, bordsskivor, strömbrytare, ledstänger, vattenkranar, hissknappar och bardiskar. Personalen bör informeras om och utföra rengöring efter utcheckning, och informeras om handhavande av rengöringsredskap, avfallshantering, textiltvätt samt personlig hygien efter rengöring.

j)

Potentiella infektioner av gäster eller personal

I händelse av ett misstänkt fall av covid-19 hos gäster eller personal på arbetet bör den handlingsplan som avses i led d tillämpas i enlighet med vägledning från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (bilagan) och nationella och lokala hälsomyndigheter när det gäller följande:

i)

Isolering och distansering med avseende på den potentiellt infekterade personen.

ii)

Rutiner enligt nationell lagstiftning för att underrätta vården för att få medicinsk rådgivning, testning eller eventuell förflyttning till en vårdinrättning.

iii)

Rutiner enligt nationell lagstiftning för att underrätta lokala folkhälsomyndigheter för eventuell kontaktspårning.

iv)

Rutiner för rengöring och desinficering.

v)

Samarbete och lämnande av information om andra gäster eller anställda som kan ha varit i kontakt med den potentiellt smittade personen på etablissemanget från och med två dagar före till och med 14 dagar efter att symtomen visade sig.

28.

Dessa vägledande principer bör beaktas tillsammans med de allmänna rekommendationerna från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar i bilagan.

IV.   Slutsatser

29.

Medlemsstaterna uppmanas att sprida denna vägledning till behöriga nationella, regionala och lokala myndigheter.

30.

Aktörerna i turistnäringen i turistnäringen, såsom branschorganisationer och turistplattformar på nätet, uppmuntras att sprida denna vägledning och informera om den.

31.

Medlemsstaterna uppmanas att löpande samarbeta med Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar så att den smittspridningskarta som nämns i punkt 18 kan fungera som ett tydligt sätt att informera på EU-nivå och användas av myndigheter, transportoperatörer och aktörer i turistnäringen.

32.

Medlemsstaterna uppmanas att överväga att hjälpa etablissemang i besöksnäringen, och mer allmänt etablissemang som tillhandahåller turisttjänster, att genomföra denna vägledning och de tillhörande protokollen och åtgärderna för förebyggande och kontroll av infektioner och övervaka efterlevnaden. För detta ändamål får medlemsstaterna använda de nationella medel och EU-medel som finns tillgängliga.

33.

På grundval av denna vägledning kommer kommissionen att fortsätta samordningen med medlemsstaterna för att inta en konsekvent hållning till protokoll och åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner i besöksnäringen i EU.

34.

Denna vägledning bör göra det lättare för medlemsstaterna och aktörerna i turistnäringen att utarbeta mer specifika åtgärder och protokoll för förebyggande och kontroll av infektioner i enlighet med denna vägledning och övervaka efterlevnaden av dem, och därigenom förbättra företagens förutsättningar att stärka konsumenternas förtroende.

35.

Kommissionen kommer att inrätta en särskild webbplats med en interaktiv karta med information från medlemsstaterna och besöks- och resenäringen med information om nationella och branschvisa protokoll och system för efterlevnad.

36.

För att stödja medlemsstaterna kommer kommissionen att underlätta utbyte av bästa praxis inom bland annat den rådgivande turistkommittén.

37.

Kommissionen kommer att fortsätta att samarbeta med medlemsstaternas myndigheter, aktörerna i turistnäringen och internationella organisationer för att underlätta genomförandet av denna vägledning.

(1)  Europeiska kommissionen, En gemensam europeisk färdplan i riktning mot att lätta på åtgärderna mot covid-19: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.126.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:126:TOC

(2)  Ansvarsfriskrivning: Denna vägledning innehåller överväganden ur folkhälsosynpunkt om förebyggande och kontroll av covid-19 i turistsektorn. Detta inbegriper överväganden för kunder under tiden före, under och efter vistelsen på en turistort, för personal samt för besök på restauranger, caféer och barer i samband med turism. Vägledningen omfattar inte temaparker, nöjesparker, museer eller kryssningar. I vägledningen skissas ett tillvägagångssätt som rekommenderas för turistsektorn, samtidigt som man erkänner särdragen hos turistetablissemang i EU/EES.

(3)  EUT C 126, 17.4.2020, s. 1.

(4)  COM(2020) 115 final, COM(2020) 148 final och C(2020) 2050 final (EUT C 102I, 30.3.2020, s. 12).

(5)  Kommissionens meddelande Riktlinjer för fri rörlighet för arbetstagare under utbrottet av covid-19, 2020/C 102 I/03.

(6)  C(2020) 1753 final (EUT C 86I, 16.3.2020, s. 1).

(7)  C(2020) 3100 final (EUT C 119I, 14.4.2020, s. 1).

(8)  C(2020) 3139.

(9)  C(2020) 3250.

(10)  COVID-19: BACK TO THE WORKPLACE – Adapting workplaces and protecting workers, https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view

(11)  Enligt vad Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar skrev i sin riskbedömning den 23 april 2020: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update

(12)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf

(13)  Hittills har inget snabbtest för SARS-CoV-2 validerats och rekommenderats för diagnosändamål.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management

(15)  C(2020) 2523 final, 16.4.2020.

(16)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en

(17)  Coronavirus: EU guidance for a safe return to the workplace: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_729

(18)  https://covid-statistics.jrc.ec.europa.eu/

(19)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications/2020/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance,-31-march-2020

(20)  Coronavirus: EU guidance for a safe return to the workplace:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_729

Europeiska arbetsmiljöbyrån, COVID-19: guidance for the workplace [Internet]. [uppdaterad 20 april 2020; citerad 4 maj 2020]. Finns på: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

(21)  Se även Europeiska dataskyddsstyrelsens uttalande: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf

(22)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf

(23)  Kommissionens meddelande Vägledning om appar till stöd för kampen mot covid-19-pandemin med avseende på dataskydd (EUT C 124 I, 17.4.2020, s. 1).

(24)  C(2020) 3139.


Bilaga

Allmänna rekommendationer från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar inom turistnäringen, särskilt etablissemang i besöksnäringen

Lokala arrangemang

Folkhälsoåtgärder i turistsektorn måste överensstämma med de lokala och nationella myndigheternas generella åtgärder och hänsyn bör tas till vägledningen för arbetsplatser (1). Åtgärderna i turistnäringen måste vara minst lika stränga som rekommendationerna till allmänheten.

Det bör finnas kontinuerlig dialog mellan lokala och nationella folkhälsomyndigheter och turistföretag så att de senaste reglerna i ett visst geografiskt område sprids och följs och att genomförandet av dem övervakas, däribland följande:

Särskilda arrangemang för gäster, även gäster från andra länder, för att få medicinsk rådgivning och behandling, inbegripet tillgång till ambulansvård och sjukhusvård, om de uppvisar symtom på covid-19.

Kravet att turistetablissemangens ägare samlar in korrekt information om kontaktuppgifter som möjliggör folkhälsoutredningar om ett fall påträffas på etablissemanget.

Riskkommunikation och utbildning

Handlingsplan

Etablissemangen bör ha en beredskapsplan med åtgärder som ska vidtas under följande perioder:

När beslutet att öppna igen fattas och innan gästerna anländer. Denna fas omfattar information till och utbildning av personal samt genomförande av nödvändiga infektionsförebyggande åtgärder på etablissemanget och den information som ska lämnas till gästerna innan de anländer.

När gästerna befinner sig på etablissemanget, från bokning och incheckning till utcheckning.

Upp till 14 dagar efter att gästerna har avrest.

En specifik handlingsplan där personalens uppgifter och ansvarsområden anges bör lämnas till alla anställda och hållas ständigt tillgänglig.

Utbildning och personalfrågor

Utbildning:

All personal som arbetar på turistetablissemang bör känna till symtomen på covid-19 (feber, hosta, halsont osv.) och bör informeras om grundläggande åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner.

Personal eller medlemmar i deras hushåll som själva bekräftats ha covid-19 bör inte komma in till arbetet under infektionsperioden, som fastställs av de lokala hälsomyndigheterna, vanligtvis upp till åtta dagar efter att symtomen uppträdde i lindriga fall.

Personal som har symtom som är förenliga med covid-19 bör komma in till arbetet, bör isolera sig själva och bör rekommenderas att följa lokala folkhälsoråd och söka läkarvård om symtomen förvärras enligt lokal vägledning.

Särskild utbildning bör övervägas för personalen om åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner och om vad som ska göras om gäster uppvisar symtom på covid-19.

Administration:

Äldre personal och personal med kroniska sjukdomar (t.ex. hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, immunbristtillstånd eller nyligen genomgången cancerbehandling) som är kända för att medföra en högre risk att drabbas av kritisk covid-19-infektion bör i möjligaste mån ges arbetsuppgifter som minskar kontakten med gästerna.

Åtgärder för att minska antalet anställda som är närvarande på etablissemanget bör övervägas, t.ex. arbete hemifrån för all personal med uppgifter som kan skötas på distans.

Åtgärder som minskar antalet fysiska kontakter och kontakternas längd mellan personer på etablissemanget bör övervägas, däribland skiftarbete, skift för matraster samt användning av telefoner och elektroniska kommunikationsmetoder.

Information till gästerna

Innan gästerna anländer till etablissemanget bör de få information om aktuell vägledning från de lokala folkhälsomyndigheterna och om de särskilda åtgärder som vidtas på etablissemanget. Gästerna bör informeras om att de bör skjuta upp vistelsen om de har symtom på covid-19 eller om de har varit i kontakt med en person med covid-19 eller med symtom på covid-19 under de 14 dagarna före den planerade vistelsen.

Särskild skyltning (infografik) eller annan lättillgänglig information, inbegripet anpassade versioner för personer med synnedsättning, vid entrén till etablissemanget, bör informera gästerna om tecken och symtom på covid-19 och ge dem instruktioner om vad de ska göra om de får symtom. Etablissemanget kan också tillhandahålla foldrar med denna information.

Vid avresan uppmanas gästerna uttryckligen att omedelbart meddela etablissemanget om de får symtom på covid-19 eller får ett positivt testresultat för covid-19 inom 14 dagar efter avresan.

Se till att gästernas kontaktuppgifter är tillgängliga om det behövs för kontaktspårning.

Fysisk distansering

SARS-CoV-2 smittar främst via andningsdroppar och direkt kontakt med infekterade personer, och indirekt kontakt med smittbärande ytor eller föremål (fomiter) i omedelbar närhet. Stora andningsdroppar färdas omkring 1 meter vid andning, 1,5 meter vid tal och 2 meter vid hosta (2).

Etablissemanget bör se till att fysisk distansering upprätthålls i enlighet med den senaste vägledningen i gemensamma utrymmen där gästerna sannolikt samlas under längre tidsperioder (t.ex. mer än 15 minuter).

Gäster som reser tillsammans och delar rum måste inte hålla fysiskt avstånd sinsemellan.

När det inte går att garantera fysisk distansering bör särskilda åtgärder övervägas för att förhindra spridning av droppar, t.ex. i receptioner, med hjälp av glas- eller plastpaneler framför kassan.

Turistetablissemang som hotell och restauranger bör fastställa ett största antal gäster i varje etablissemang och utrymme för att garantera nödvändig fysisk distansering. Det största antalet gäster bör inte överskridas.

Underhållningsevenemang bör senareläggas eller ställas in, om inte fysisk distansering kan garanteras.

Särskilda arrangemang för fortskaffningsmedel måste övervägas för att garantera fysisk distansering.

Åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner

Företag i turistnäringen erbjuder i allmänhet produkter och tjänster som leder till att personer samlas inomhus (hotell, restauranger, caféer) och utomhus (campingplatser, stränder, pooler) under lång tid, vilket ökar risken för överföring av virus. Fysisk distansering och särskilda åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner (personliga skyddsåtgärder samt rengörings- och desinficeringsprotokoll) måste övervägas och genomföras på alla platser där sammankomster kan förväntas (3). Åtgärder för förebyggande och kontroll av infektioner omfattar bl.a. följande:

Andningsetikett

Sträng andningsetikett bör iakttas: näsa och mun bör täckas med en pappersnäsduk när man nyser eller hostar. Ett antal rena pappersnäsdukar bör hållas tillgängliga redo för användning.

Pappersnäsdukar bör kastas omedelbart efter användning, helst i behållare med lock, och händerna ska tvättas/rengöras och genas enligt korrekta rutiner.

Om pappersnäsdukar inte finns tillgängliga, rekommenderas att man hostar eller nyser i armvecket.

Handhygien

Handhygien är en viktig åtgärd för att minska spridningen av covid-19.

Det bör finnas enkel tillgång till handtvättningsmöjligheter med tvål, engångshanddukar i papper eller automatiska handtorkar och handsprit (alkoholhalt minst 70 %).

Skyltning (infografik) som visar hur viktigt det är med handhygien och som förklarar hur effektiv handhygien ska utföras ska finnas på olika områden (t.ex. entréer, toaletter och kassor) på alla turistetablissemang.

Händerna bör tvättas ofta.

Munskydd

Att personal och gäster använder medicinska eller improviserade icke-medicinska munskydd kan anses vara ett sätt att kontrollera källan (dvs. förhindra spridning av droppar från infekterade personer med eller utan symptom) (4).

Munskydd bör bara bäras som en kompletterande åtgärd, inte som ersättning för de centrala förebyggande åtgärderna.

Det är viktigt att munskydd används på rätt sätt. Skyddet bör helt täcka ansiktet från näsroten ned till hakan.

Det bör finnas tillgång till information om korrekt användning av munskydd, som visar betydelsen av att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit innan skyddet sätts på och tas av.

Medicinska och icke-medicinska munskydd är acceptabla ute i samhället, med beaktande av tillgång och så att medicinska munskydd prioriteras för användning i vården.

Filtrerande halvmasker rekommenderas inte ute i samhället, eftersom de i första hand behövs i vården.

Ventilation

Dålig ventilation av inomhusutrymmen har samband med ökad överföring av luftvägsinfektioner (5). Covid-19 tros främst spridas via andningsdroppar. Det är fortfarande oklart vilken betydelse aerosoler, som kan dröja kvar i luften längre, har i spridningen av covid-19, och därför är ventilationens relativa betydelse för att förebygga spridning av covid-19 inte väl definierad. Ett antal fall av spridning av covid-19 har dock koppats till vistelse i slutna utrymmen (6). Att öka antalet luftutbyten per timme och tillhandahålla så mycket utomhusluft som möjligt minskar antagligen risken för spridning genom aerosoler, och det kan göras genom naturlig eller mekanisk ventilation beroende på etablissemanget (7).

När mekanisk ventilation används är underhåll av ventilationssystemen, särskilt i samband med rengöring och filterbyte, i enlighet med tillverkarens anvisningar särskilt viktigt.

Rengöring och desinficering

Det är viktigt med korrekt rengöring och desinficering under covid-19-pandemin (8).

Ofta berörda ytor bör rengöras så ofta som möjligt (minst dagligen och helst oftare). Sådana ytor är bl.a. dörrknoppar, dörrhandtag, stolar, armstöd, bordsskivor, strömbrytare, ledstänger, vattenkranar och hissknappar.

Viruset överlever olika länge på olika ytor beroende på ytmaterialet, och överlever tydligtvis kortast tid på koppar (9).

Grundlig rengöring med vanliga rengöringsmedel och ökad ventilation av rum i minst en timme rekommenderas efter att gästen checkat ut.

Vanliga rengöringsmedel är tillräckliga för rutinrengöring.

Rengöringsredskapen bör rengöras korrekt efter varje rengöringstillfälle.

Handhygien ska utföras efter rengöring.

Följ normala rutiner för avfallshantering. Avfall som uppkommer under rengöringen bör hanteras som osorterat avfall.

Följ normala rutiner för tvätt av sänglinne, handdukar och bordslinne.

När en person misstänks vara infekterad med covid-19: testning, kontaktspårning, isolering och karantän

Om ett misstänkt covid-19-fall uppstår bland gäster eller personal på arbetet bör etablissemanget aktivera sin lokala handlingsplan (10).

Det misstänkta fallet bör omedelbart tillsägas att bära munskydd och iaktta andningsetikett och handhygien. Det misstänkta fallet bör hållas åtskilt från andra personer med minst 2 m och få ett eget rum för isolering, om möjligt med eget badrum.

Det misstänkta fallet bör under iakttagande av EU:s dataskyddslagstiftning anmälas till de lokala hälso- och sjukvårdstjänsterna, som ger råd i fråga om testning och vidare hantering och förflyttning av fallet till en vårdanläggning (t.ex. sjukhus), om detta anses nödvändigt och i enlighet med lokala vårdrutiner.

Om det misstänkta fallet anses vara ett sannolikt eller bekräftat fall ska de lokala folkhälsomyndigheterna underrättas, som säger till om kontaktspårning ska genomföras. Kontaktspårning inleds i allmänhet omedelbart efter att ett sannolikt eller bekräftat fall anmäls, och det är vanligtvis de lokala folkhälsomyndigheternas ansvar. Turistetablissemangen kommer att uppmanas att samarbeta och lämna all nödvändig information om andra gäster eller anställda som kan ha varit i kontakt med den smittade personen på etablissemanget från och med två dagar före till och med 14 dagar efter att symtomen visade sig.

Anställda som får symtom bör isoleras hemma och söka läkarvård.

Om ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 har förekommit i ett utrymme inomhus, bör utrymmet först ventileras ordentligt under minst 1 timme och därefter noggrant rengöras med ett neutralt rengöringsmedel, följt av dekontaminering av ytor med ett desinfektionsmedel som är effektivt mot virus. Som alternativ kan en lösning med 0,05–0,1 % natriumhypoklorit eller produkter baserade på etanol (minst 70 %) användas för dekontaminering efter rengöringen med ett neutralt rengöringsmedel. Alla potentiellt kontaminerade textilier (t.ex. handdukar, sänglinne, gardiner och bordslinne) bör tvättas som vittvätt (90 °C) med vanligt tvättmedel. Om vittvättscykel inte kan användas på grund av materialets egenskaper, måste blekmedel eller andra tvättprodukter för dekontaminering av textilier användas under tvättcykeln.

Särskilda rekommendationer för hotell

Följande åtgärder rekommenderas för att minimera sannolikheten för spridning av covid-19:

1.

Administration/ledning

a)

Utarbeta en beredskapsplan för åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner för covid-19 i samråd med de lokala folkhälsomyndigheterna.

b)

Följ uppmärksamt folkhälsomyndigheternas rekommendationer för att vara uppdaterad om den aktuella situationen och bedömningen av risken för infektioner bland personal och gäster.

c)

Se till att personalen utbildas om rutiner för alla aspekter av förebyggande och kontroll av infektioner, däribland hantering av misstänkta covid-19-fall, desinficering och rengöring samt korrekt användning av munskydd.

d)

Sätta en gräns för antalet gäster samtidigt i gemensamma utrymmen för att garantera fysisk distansering i enlighet med vägledningarna om fysisk distansering och stora evenemang. Se till att det tillåtna antalet gäster överensstämmer med de lokala folkhälsomyndigheternas rekommendationer för sammankomster.

e)

Se till att det finns informationsmaterial för gästerna om symtom på covid-19, instruktioner i händelse av sjukdom och lokala rutiner, instruktioner om handhygien och korrekt användning av munskydd

f)

Använd skyltning (t.ex. väggskyltar i allmänna utrymmen och på rummen) för att informera gästerna om rutiner som minimerar kontakterna mellan personal och gäster.

g)

Överväg att ställa in aktiviteter i utrymmen inomhus där fysisk distansering inte kan garanteras, i synnerhet om aktiviteten kan genomföras utomhus.

2.

Reception

a)

Se till att handsprit finns tillgänglig.

b)

Överväg lösningar som incheckning och utcheckning på nätet eller med självbetjäning för att minimera kontakterna mellan gäster och personal. Om självincheckning med pekskärm eller tangentbord används, se till att anordningarna rengörs regelbundet för att minimera spridningsrisken.

c)

Garantera fysisk distansering mellan receptionister och annan personal och gästerna, helst genom en panel av plast eller glas.

d)

Se till att fysisk distansering iakttas mellan gästerna, t.ex. med hjälp av golvmarkeringar.

3.

Restauranger, frukostrum, matsalar och barer

a)

Se till att det finns handsprit och skyltning vid ingången om vikten av handhygien.

b)

Om möjligt bör maten serveras till gästerna vid bordet i stället för självservering vid en buffé. Om bordsservering inte är möjlig, ska hygienåtgärderna förstärkas och gästerna påminnas att använda handsprit när de kommer in till restaurangen, när de besöker buffén och efter att tagit för sig vid buffén.

c)

Om självservering används, se till att fysisk distansering upprätthålls vid buffén.

d)

Begränsa antalet gäster på etablissemanget samtidigt för att garantera fysisk distansering.

e)

Undvik köer, eller om det inte är möjligt, garantera fysiskt distansering i kön exempelvis med hjälp av golvmarkeringar.

f)

Se till att avståndet mellan borden är 2 meter.

g)

Se till att det finns tillräcklig ventilation i enlighet med riktlinjerna för ventilation av restauranger, både när det gäller luftväxling per timme och tillförsel av utomhusluft per timme.

h)

Se till att luftkonditioneringsfiltren rengörs regelbundet enligt tillverkarens anvisningar.

i)

När luftkonditionerad luft används för ventilation, minimera recirkulationen så mycket som möjligt

j)

Se till att ofta vidrörda ytor rengörs regelbundet med vanligt rengöringsmedel.

4.

Träningsanläggningar

a)

Se till att handsprit finns tillgänglig.

b)

Se till att utrustningen rengörs och särskilt att vidrörda ytor (t.ex. handtag) rengörs efter användning av varje gäst, med genom att lämplig rengöringsutrustning tillhandahålls.

c)

Garantera fysisk distansering mellan gästerna.

d)

Begränsa inträdet för att garantera fysisk distansering.

e)

Omklädningsrum bör inte användas utan gästerna bör uppmanas att byta om på rummet.

5.

Spaanläggningar och inomhuspooler

a)

Se till att det finns handsprit och möjlighet att tvätta händer.

b)

Eftersom fysisk kontakt inte kan undvikas vid spabehandling och den person som utför behandlingen och gästen inte kan hålla fysiskt avstånd, bör den person som utför behandlingen och gästen rekommenderas att bära munskydd.

c)

Handspritning eller handtvätt rekommenderas före och efter varje behandling.

d)

Se till att anläggningarna underhålls och djuprengörs regelbundet.

6.

Utomhusanläggningar (utomhuspooler, stränder, lekplatser)

a)

Se till att det finns handsprit och möjlighet att tvätta händer.

b)

Se till att det finns ett fysiskt avstånd på 2 meter mellan bord, strandstolsgrupper och gäster vid olika aktiviteter samt i poolen.

c)

Gäster som delar rum kan dela bord, strandstolsgrupper osv.

d)

Se till att anläggningarna underhålls och djuprengörs regelbundet.

7.

Barnpassning inomhus

a)

Eftersom fysisk kontakt inte kan undvikas och fysisk distansering inte kan iakttas, bör man ställa sig frågan om sådana anläggningar bör förbli öppna.

Om anläggningarna förblir öppna:

b)

Det bör övervägas om personal som tar hand om barn bör bära munskydd.

c)

Se till att det finns handsprit och möjlighet att tvätta händer.

d)

Begränsa antalet barn som besöker anläggningarna samtidigt.

e)

Se till att ofta vidrörda ytor, leksaker och utrustning rengörs regelbundet med vanligt rengöringsmedel.

8.

Konferens- och mötesrum

a)

Arrangörer av konferenser och möten bör följa den lokala vägledningen om tillåtet antal deltagare.

b)

Se till att handsprit och handtvättningsmöjligheter finns tillgängliga.

c)

Se till att deltagarna håller fysiskt avstånd från varandra i enlighet med ECDC:s riktlinjer.

9.

Toaletter

a)

Se till att det hela tiden finns tillgång till tvål och vatten samt engångshanddukar av papper eller automatiska handtorkar för torkning.

10.

Hissar

a)

Det rekommenderas att man avråder personer som inte delar rum från att dela hiss, för att upprätthålla fysisk distansering. Hissar bör prioriteras för personer med funktionsnedsättning och personer med bagage.

b)

Uppmuntra användning av trappor om det är möjligt och rimligt (t.ex. i låga byggnader).

c)

Se till att ofta vidrörda ytor rengörs regelbundet (hissknappar och ledstänger)

d)

Se till att hissen ventileras korrekt i enlighet med tillverkarens anvisningar och byggreglerna.

11.

Sårbara gäster

a)

Sårbara gäster bör avrådas från att delta i aktiviteter där det inte alltid är möjligt att garantera fysisk distansering, i synnerhet när aktiviteterna äger rum inomhus, och bör noggrant iaktta fysisk distansering och handhygien. Servering av måltider på rummet bör övervägas som en möjlighet att ytterligare skydda sårbara gäster.

12.

Evenemang på plats

a)

Överväg att ställa in evenemang med ett stort antal deltagare (t.ex. konserter) och följ alltid uppmärksamt de nationella och lokala folkhälsorekommendationerna om tillåtet antal deltagare.

Dokument med kompletterande information

1.

Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance. Genève: Världshälsoorganisationen; 2020:

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is -suspected-20200125

2.

Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: Interim guidance: https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

3.

Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: interim guidance. Genève: Världshälsoorganisationen; 2020 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

4.

Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance. Genève: Världshälsoorganisationen; 2020: https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

(1)  Europeiska arbetsmiljöbyrån, COVID-19: guidance for the workplace [Internet], [uppdaterad 20 april 2020; citerad 4 maj 2020]. Finns på: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

(2)  Bourouiba L., Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19, Jama, 26 mars 2020.

(3)  Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19) [internet], 31 mars 2020 [4 maj 2020]. Finns på: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf

(4)  Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks [internet]. 8 april 2020 [4 maj 2020]. Finns på: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf

(5)  Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P., Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital, Am J Infect Control, 2011 Dec;39(10):866-72.

(6)  Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks [internet]. 8 april 2020 [4 maj 2020]. Finns på: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf

Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P., Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital, Am J Infect Control, 2011 Dec;39(10):866-72.

Lu J, Gu J, Li K, Xu C, Su W, Lai Z, et al., COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020, Emerg Infect Dis., 2 april 2020; 26 (7).

(7)  Världshälsoorganisationen (WHO), Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings [internet]. 2009 [uppdaterad 4 maj 2020]. Finns på: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1

Federation of European Heating VaACA, How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces [Internet]. [uppdaterad 17 mars 2020; citerad 4 maj 2020]. Finns på: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final.pdf

(8)  Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2, Stockholm, ECDC; 2020 [26 april 2020]. Finns på: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19#no-link

(9)  Världshälsoorganisationen (WHO), Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings [internet]. 2009 [uppdaterad 4 maj 2020]. Finns på: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1

(10)  Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union – second update Stockholm: ECDC; [27 april 2020]. Finns på: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management


Top