EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (EU) 2020/265 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder inom ramen för covid-19-utbrottet och för att förstärka Europeiska åklagarmyndigheten

COM/2020/171 final

Bryssel den 2.4.2020

COM(2020) 171 final

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av beslut (EU) 2020/265 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder inom ramen för covid-19-utbrottet och för att förstärka Europeiska åklagarmyndigheten


MOTIVERING

Europaparlamentet och rådet fattade den 27 november 2019 ett beslut om att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk till ett belopp på 778,1 miljoner EUR för rubrik 3 Säkerhet och medborgarskap i enlighet med kommissionens förslag (beslut (EU) 2020/265 1 ).

Kommissionen lade den 27 mars 2020 fram förslaget till ändringsbudget nr 1/2020 2 . I förslaget ingick bland annat en ökning av åtagandebemyndiganden på sammanlagt 423,3 miljoner EUR under rubrik 3 för att täcka de behov som följer av det ökade migrationstrycket i Grekland, för att finansiera omedelbara åtgärder som krävs inom ramen för covid-19-utbrottet (det första rescEU-beredskapslagret för medicinsk utrustning) och för att öka budgeten för Europeiska åklagarmyndigheten. I förslaget till ändringsbudget nr 1/2020 föreslog kommissionen att man skulle använda den samlade marginalen för åtaganden från 2018 till ett belopp på 350,0 miljoner EUR för att täcka den del av ökningen som gäller migration. Kommissionen föreslog också att man skulle finansiera den återstående delen av ökningen (73,3 miljoner EUR) genom att justera det belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen och utvidga syftet med beslut (EU) 2020/265 3 .

Kommissionen lägger i dag fram ett förslag till ändringsbudget nr 2/2020 4 och i förslaget ingår ytterligare en ökning av åtagandebemyndigandena under rubrik 3 till ett belopp på 3 000,0 miljoner EUR, för att täcka återaktiveringen av instrumentet för krisstöd inom unionen för att hjälpa medlemsstaterna att hantera konsekvenserna av covid-19-utbrottet och för att ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU för att underlätta mer vittomfattande lagerhållning och samordning av nödvändig resursfördelning i Europa. Med tanke på att det inte finns utrymme för omfördelningar under rubrik 3 och i linje med förslaget, som också har lagts fram i dag, om att ändra förordningen om den fleråriga budgetramen genom att avlägsna begränsningarna inom ramen för detta instrument 5 , föreslår kommissionen i förslaget till ändringsbudget nr 2/2020 att man använder den samlade marginalen för åtaganden till det fulla beloppet på 2 042,4 miljoner EUR 6 , som är tillgängligt inom ramen för detta särskilda instrument, för att täcka denna ökning.

Dessutom ändrar detta förslag till beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen beslut (EU) 2020/265 av den 27 november 2019 och ersätter det ändringsförslag som lades fram tillsammans med förslaget till ändringsbudget nr 1/2020. Detta nya förslag omfattar därför de sammanlagda ökningarna av åtagandebemyndigandena för rubrik 3 som både ingår i förslagen till ändringsbudget nr 1 och nr 2/2020, ökar det totala belopp som ska tas i anspråk till 1 094,4 miljoner EUR 7 och uttömmer beloppet som är tillgängligt inom ramen för detta instrument för 2020.

Eftersom användningen av den samlade marginalen för åtaganden i förslaget till ändringsbudget nr 2/2020 och detta förslag till beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen inte räcker till för att täcka finansieringsbehovet för instrumentet för krisstöd inom unionen, lägger kommissionen också fram ett separat förslag 8 tillsammans med förslaget till ändringsbudget nr 2/2020, för att ta i anspråk marginalen för oförutsedda utgifter för 2020 till ett belopp på 714,6 miljoner EUR.

De preliminära betalningsbemyndiganden som motsvarar det uppdaterade ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen redovisas i nedanstående tabell:

(miljoner euro, löpande priser)

År

Betalningsbemyndiganden kopplade till ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen 2020

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Totalt

1 094,4

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ändring av beslut (EU) 2020/265 vad gäller justeringar av de belopp som tas i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder inom ramen för covid-19-utbrottet och för att förstärka Europeiska åklagarmyndigheten

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 9 , särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1)Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom de tillgängliga taken för en eller flera andra rubriker i Europeiska unionens allmänna budget.

2)Taket för det årligen tillgängliga beloppet för flexibilitetsmekanismen är 600 000 000 EUR (i 2011 års priser) i enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 10 , ett belopp som i förekommande fall får ökas med förfallna belopp som åter ställs till förfogande i enlighet med artikel 11.1 andra stycket.

3)Den 27 November 2019 antog Europaparlamentet och rådet beslut (EU) 2020/265 11 om att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 778 074 489 EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) för budgetåret 2020 för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingar och säkerhet.

4)I förslaget till ändringsbudget nr 1/2020 12 ingår en ökning på sammanlagt 423 300 000 miljoner EUR av åtagandebemyndiganden under rubrik 3 för att täcka de behov som följer av det ökade migrationstrycket i Grekland, för att finansiera omedelbara åtgärder som krävs inom ramen för covid-19-utbrottet och för att öka budgeten för Europeiska åklagarmyndigheten. Av denna sammanlagda ökning täcks 350 000 000 EUR genom att använda den samlade marginalen för åtaganden som anges i förfarandet i artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 och 73 300 000 EUR genom ytterligare ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för 2020. Det är också nödvändigt att justera den preliminära betalningsprofilen.

5)I förslaget till ändringsbudget nr 2/2020 13 ingår ytterligare en ökning av åtagandebemyndigandena under rubrik 3 till ett belopp på 3 000 000 000 EUR, för att täcka återaktiveringen av instrumentet för krisstöd inom unionen för att ytterligare hjälpa medlemsstaterna att hantera konsekvenserna av covid-19-utbrottet och för att ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism (rescEU) för att underlätta mer omfattande lageruppbyggnad och samordning av nödvändig resursfördelning i Europa. Av denna ökning täcks 2 042 402 163 EUR genom att använda den samlade marginalen för åtaganden enligt förfarandet i artikel 14 av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 och 243 039 699 EUR genom ytterligare ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för 2020. Det är också nödvändigt att justera den preliminära betalningsprofilen.

6)Beslut (EU) 2020/265 bör därför ändras i enlighet med detta.

7)Detta beslut bör träda i kraft samma dag som ändringen av 2020 års budget eftersom flexibilitetsmekanismen tillåter finansiering av vissa åtgärder utöver det tak som fastställts för 2020 års budget i den fleråriga budgetramen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.1 i beslut (EU) 2020/265 ska första stycket ändras på följande sätt: ”778 074 489 EUR” ska ersättas med ”1 094 414 188 EUR”.

I artikel 1.1 ska andra stycket ersättas med följande: ”Det belopp som avses i första stycket ska användas till att finansiera åtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär samt den pågående hälsokrisen i Europeiska unionen som följer av covid-19-utbrottet och den Europeiska åklagarmyndighetens ökade behov.

I artikel 1.2 första stycket ska leden a–d ersättas med följande:

”a)    574 652 355 EUR år 2020,

b)    413 658 806 EUR år 2021,

c)    66 154 477 EUR år 2022,

d)    39 948 550 EUR år 2023.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Ordföranden    Ordföranden

(1)    EUT L 58, 27.2.2020, s. 51.
(2)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140, 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    Detta belopp tar hänsyn till den återstående marginalen från 2019 (1 316,9 miljoner EUR) som gjorts tillgänglig för 2020 genom den tekniska justering avseende särskilda instrument som antas idag av kommissionen (COM(2020) 173, 2.4.2020).
(7)    Detta belopp tar hänsyn till de 175 miljoner EUR som har förfallit från Europeiska fonden för justering för globalisering under 2019 och som har lagts till flexibilitetsmekanismen genom den tekniska justering avseende särskilda instrument som antas idag av kommissionen (COM(2020) 173, 2.4.2020).
(8)    COM(2020) 172, 2.4.2020.
(9)    EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(10)    Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
(11)

   Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/265 av den 27 november 2019 om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (EUT L 58 27.2.2020, s. 51).

(12)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top