EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0170

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 2 TILL DEN ALLMÄNNA BUDGETEN 2020 Tillhandahållande av krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare förstärkning av unionens civilskyddsmekanism/rescEU för att reagera på covid-19-utbrottet

COM/2020/170 final

Bryssel den 2.4.2020

COM(2020) 170 final

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET nr 2 TILL DEN ALLMÄNNA BUDGETEN 2020

Tillhandahållande av krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare förstärkning av unionens civilskyddsmekanism/rescEU för att reagera på covid-19-utbrottet


Europeiska kommissionen lägger härmed för Europaparlamentet och rådet fram ett förslag till ändringsbudget nr 2 till 2020 års budget med beaktande av

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget (…) 1 , särskilt artikel 44,

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, som antogs den 27 november 2019 2 ,

förslaget till ändringsbudget nr 1/20 3 , som antogs den 27 mars 2020.

.

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i den allmänna inkomstberäkningen och avsnitt III återges i EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm ).

Innehållsförteckning

1.    Inledning    

2.    Tillhandahållande av krisstöd till medlemsstaterna genom förnyad aktivering av instrumentet för krisstöd inom unionen    

2.1.    Bakgrund    

2.2.    Åtgärder som ska finansieras genom instrumentet för krisstöd    

3.    Ytterligare förstärkning av unionens civilskyddsmekanism (inom unionen)    

4.    Finansiering    

5.    Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen    

MOTIVERING

1.    Inledning

Syftet med förslaget till ändringsbudget (FÄB) nr 2 för år 2020 är att tillhandahålla 3 000,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 1 530,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under rubrik 3 Säkerhet och medborgarskap för att finansiera krisstöd inom unionen genom instrumentet för krisstöd, som föreslås återinföras för att hjälpa till att hantera konsekvenserna av covid-19-utbrottet och för att ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU för att möjliggöra vittomfattande lagerhållning och samordning av väsentlig resursfördelning i hela Europa 4 .

2.    Tillhandahållande av krisstöd till medlemsstaterna genom förnyad aktivering av instrumentet för krisstöd inom unionen

2.1.    Bakgrund

Parallellt med detta förslag till ändringsbudget föreslår kommissionen att rådet, mot bakgrund av den djupa kris som covid-19-utbrottet gett upphov till samt omfattningen och arten av de behov som kräver stöd från EU-budgeten inom den närmaste framtiden, på nytt aktiverar och ändrar rådets förordning (EU) 2016/369 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen 5 för att förse EU med en bredare verktygslåda, som står i proportion till den nuvarande covid-19-pandemins omfattning.

Instrumentet för krisstöd inrättades i mars 2016 och aktiverades för en period på tre år för att åtgärda den krissituation som uppkommit till följd av den massiva tillströmningen av flyktingar i Grekland. Instrumentet utformades som ett allmänt verktyg för att motverka kriser inom EU och används bara vid exceptionella händelser som medför stora svårigheter. Det kan mobiliseras för att hantera alla kriser som kräver humanitärt bistånd och har ett brett tillämpningsområde av stödberättigande åtgärder: ”Sådant krisstöd ... kan omfatta alla de humanitära stödåtgärder ... och kan följaktligen inbegripa bistånd, undsättning och, om nödvändigt, skyddsinsatser för att rädda och bevara människoliv vid och omedelbart efter katastrofer” 6 .

De åtgärder som planeras inom ramen för unionens civilskyddsmekanism (rescEU), civilskyddsmekanismen, investeringsinitiativet mot coronaeffekter för att nyttja de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra unionsinstrument, bidrar till att delvis åtgärda hotet mot folkhälsan. Situationens bredd och omfattning kräver dock att man på ett effektivt sätt hanterar utbrottets folkhälsorelaterade humanitära konsekvenser i unionen. Krisstöd som ges inom ramen för instrumentet för krisstöd främjar komplementaritet och överensstämmelse med åtgärder i de berörda medlemsstaterna, samt synergier med åtgärder som finansieras på EU-nivå inom ramen för andra fonder och instrument.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås det att stöd ska aktiveras genom förordningen om krisstöd (2016/369) och att de nödvändiga anslagen ska tillhandahållas så snart som möjligt. Detta kommer att göra det möjligt för unionen att vidta åtgärder som förebygger och mildrar allvarliga konsekvenser i en eller flera medlemsstater och som på ett samordnat sätt hanterar behoven i samband med covid-19-katastrofen, genom att komplettera det bistånd som ges inom ramen för andra EU-instrument.

2.2.    Åtgärder som ska finansieras genom instrumentet för krisstöd

Med tanke på den akuta situationen och hur allvarlig arten på den folkhälsorelaterade krisen är i alla medlemsstater till följd av covid-19-utbrottet, föreslår kommissionen att 2 700,0 miljoner euro ska anslås i åtagandebemyndiganden och 1 380,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden till instrumentet för krisstöd.

Stöd får användas för att finansiera bland annat följande åtgärder:

Snabbare bygga upp större lager och samordna väsentlig resursfördelning i Europa.

Tillgodose transportbehovet för skyddsutrustning som ska importeras från internationella partner och transporter i hela EU.

Transportera patienter i behov av vård till sjukhus i andra länder som kan erbjuda ledig kapacitet.

Bedriva gränsöverskridande samarbete för att minska trycket på hälso- och sjukvårdssystemen i de värst drabbade regionerna i EU.

Utföra central upphandling och distribution av viktiga medicinska förnödenheter till sjukhus och nödförsörjning av skyddsutrustning för sjukhuspersonal, t.ex. andningsskydd, respiratorer, personlig skyddsutrustning, återanvändbara masker, läkemedel, behandlingar och laboratorieutrustning samt desinfektionsmedel.

Öka och omvandla EU-företagens produktionskapacitet för att säkerställa en snabb produktion och spridning av utrustning och material som behövs för att snabbt kunna hantera bristen på viktiga produkter och läkemedel.

Öka antalet vårdinrättningar och resurser, inbegripet tillfälliga och halvpermanenta fältsjukhus och stöd till ombyggnader.

Öka produktionen av testutrustning och stöd för att förvärva viktiga allmänkemikalier.

Främja en snabb utveckling av läkemedel och testmetoder.

Vidta åtgärder för utveckling, inköp och distribution av testutrustning (testpaket, reagenser och hårdvara).

Kommissionen kommer att säkerställa full samordning så att åtgärder som finansieras inom ramen för instrumentet för krisstöd kompletterar andra befintliga instrument såsom rescEU eller asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) på vissa områden (t.ex. i mottagningsanläggningar för migranter). Nyttjandet kommer att anpassas till utbrottets utveckling och samordnas med medlemsstaternas åtgärder för att maximera effekterna.

euro

Budgetrubrik

Namn

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Avsnitt III — Kommissionen

18 01 04 05

Stödutgifter för krisstöd inom unionen

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Krisstöd inom unionen

2 646 000 000

1 326 000 000

Totalt    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Ytterligare förstärkning av unionens civilskyddsmekanism (inom unionen)

Civilskyddsmekanismen underlättar samarbetet mellan medlemsstaterna, som en del av EU:s reaktion på covid-19-utbrottet. Utöver den gemensamma upphandlingen och som ett ytterligare skyddsnät har kommissionen antagit en ny genomförandeakt inom ramen för civilskyddsmekanismen/rescEU för att hjälpa medlemsstaterna att köpa in en del av den nödvändiga utrustningen (inklusive behandlingar, medicinsk utrustning, personlig skyddsutrustning och laboratorieutrustning) och därigenom öka mängden samtidigt som den kompletterar och utvidgar omfattningen av prioriterade föremål som köps genom den gemensamma upphandlingen. Det direkta bidraget från rescEU kommer att ge full finansiering från EU-budgeten, vilket inbegriper full finansiering för utveckling av denna kapacitet och full finansiering av nyttjandet. Den utrustning som köps kommer att förvaras i en eller flera medlemsstater, medan beslutsfattandet organiseras på EU-nivå, så att förnödenheter för nödsituationer kan levereras utöver de nationella lagren. Den kommer att vara tillgänglig för alla medlemsstater och användas i fall av otillräcklig nationell kapacitet.

I enlighet med förslaget till ändringsbudget nr 1/2020 7 har kommissionen omfördelat 10,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden för att stödja medicinska motåtgärder och medicinsk utrustning till följd av covid-19 från den befintliga budgeten för civilskyddsmekanismen/rescEU för 2020 (förebyggande och beredskap inom unionen) och föreslagit en förstärkning på 70,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 40,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden.

Med tanke på krisens snabba utveckling och de därmed sammanhängande behoven i medlemsstaterna måste omfattningen av våra satsningar på lagerhållning stärkas ytterligare. RescEU kan bidra till mer vittomfattande lagerhållning, samordning och distribution av viktiga medicinska förnödenheter med hög efterfrågan till sjukhus, inklusive skyddsutrustning för sjukhuspersonal (munskydd, skyddsglasögon, overaller, nanomaterial för medicinskt bruk, desinfektionsmedel), respiratorer (både invasiva och icke-invasiva) som behövs för en effektiv insats. Lager ska användas för att med kort varsel gradvis kunna skicka nödvändig medicinsk utrustning till de medlemsstater och regioner som drabbats av utbrott och epidemiska infektionstoppar, för en effektiv och ändamålsenlig användning av den återanvändbara utrustningen där den behövs som mest.

Därför föreslås ytterligare en förstärkning på 300,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 150,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden.

Förstärkningen av rescEU och återaktiveringen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna kommer att komplettera och säkerställa det mest effektiva tillhandahållandet av medicinsk utrustning.

euro

Budgetrubrik

Namn

Åtagandebemyndiganden

Betalningsbemyndiganden

Avsnitt III — Kommissionen

23 03 01 01

Katastrofförebyggande och katastrofberedskap inom unionen

300 000 000

150 000 000

Totalt    

300 000 000

150 000 000

4.    Finansiering

Med tanke på avsaknaden av marginaler och utrymme för omfördelningar under rubrik 3 i den fleråriga budgetramen föreslår kommissionen att man mobiliserar följande särskilda instrument för det totala beloppet på 3 000,0 miljoner euro:

·Den återstående samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 2 042,4 miljoner euro 8 . Parallellt med denna ändringsbudget 9 föreslås en ändring av förordningen om den fleråriga budgetramen som undanröjer begränsningarna i detta instruments tillämpningsområde.

·Flexibilitetsmekanismen, med ett belopp på 243,0 miljoner euro 10 .

·Marginalen för oförutsedda utgifter för saldot (714,6 miljoner euro) med en motsvarande avvikelse från den tillgängliga marginalen för 2020 under rubrik 5 Administration 11 .

5.    Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen

I euro

Rubrik

2020 års budget

Förslag till ändringsbudget nr 2/2020

2020 års budget

(inkl. FÄB nr 1/2020)

(inkl. FÄB nr 1-2/2020)

Åtag.bem.

Bet.bem.

Åtag.bem.

Bet.bem.

Åtag.bem.

Bet.bem.

1.

Smart tillväxt för alla

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Tak

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Marginal

 

 

 

 

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

varav via samlade marginalen för åtaganden

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Tak

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Marginal

 

 

 

 

1b

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

varav via samlade marginalen för åtaganden

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Tak

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Marginal

 

 

 

 

2.

Hållbar tillväxt: naturresurser

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Tak

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Marginal

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

varav Europeiska garantifonden för jordbruket — marknadsrelaterade utgifter och direktstöd

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Särskilt tak

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Avrundningsdifferens som undantas från marginalberäkning

888 000

 

 

 

888 000

 

Marginal för EGFJ

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Säkerhet och medborgarskap

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

varav via flexibilitetsmekanismen

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

varav via samlade marginalen för åtaganden

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

varav marginal för oförutsedda utgifter

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Tak

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Marginal

 

 

 

 

4.

Europa i världen

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Tak

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Marginal

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Administration

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Tak

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

varav avräknas från marginalen för oförutsedda utgifter

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Marginal

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

varav Administrativa utgifter för institutionerna

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Särskilt tak

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

varav avräknas från marginalen för oförutsedda utgifter

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Marginal

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

Totalt

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

varav via flexibilitetsmekanismen

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

varav via samlade marginalen för åtaganden

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

varav marginal för oförutsedda utgifter

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Tak

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

varav avräknas från marginalen för oförutsedda utgifter

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Marginal

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Andra särskilda instrument

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Totalt

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)      EUT L 193, 30.7.2018.
(2)      EUT L 57, 27.2.2020.
(3)      COM(2020) 145, 27.3.2020.
(4)      Utöver förstärkningen (80,0 miljoner euro, varav 10,0 miljoner euro genom omfördelningar inom unionens civilskyddsmekanism) som ingår i förslaget till ändringsbudget nr 1/2020 (COM (2020) 145, 27.3.2020).
(5)      COM(2020) 175, 2.4.2020.
(6)      Artikel 3.2 i rådets förordning 2016/369.
(7)      COM(2020) 145 final, 27.3.2020.
(8)      Detta belopp tar hänsyn till den återstående marginalen från 2019 (1 316,9 miljoner euro) som gjorts tillgänglig för 2020 i den tekniska justeringen för det särskilda instrumentet, COM(2020) 173, 2.4.2020.
(9)      COM(2020) 174, 2.4.2020. Denna ändring av förordning (EG) nr 1311/2013 bör träda i kraft senast samma dag som detta förslag till ändringsbudget antas.
(10)      COM(2020) 171, 2.4.2020.
(11)      COM(2020) 172, 2.4.2020.
Top