EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0201(01)

Rådets slutsatser om effektivt ledarskap inom utbildning

OJ C 30, 1.2.2014, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 30, 1.2.2014, p. 7–9 (HR)

1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/2


Rådets slutsatser om effektivt ledarskap inom utbildning (1)

2014/C 30/02

EUROPEISKA UNIONENS RÅD ANFÖR FÖLJANDE:

1.

I rådets slutsatser av den 26 november 2009 om fortbildning för lärare och skolledare framhålls att en effektiv skolledning är en viktig faktor när det gäller att utforma den övergripande undervisnings- och inlärningsmiljön, höja ambitionerna och ge elever, föräldrar och personal stöd och på så sätt främja högre resultatnivåer, och att det därför är synnerligen viktigt att se till att skolledare har eller har möjlighet att utveckla den kapacitet och de kvaliteter som krävs för att fullgöra det allt större antalet uppgifter de åläggs.

2.

I Europeiska rådets slutsatser av den 13–14 december 2012 uppmanades rådet, medlemsstaterna och kommissionen att säkerställa en snabb uppföljning av initiativet ”En ny syn på utbildning”, och i rådets därpå följande slutsatser av den 15 februari 2013 med titeln Att investera i utbildning – ett svar på ”En ny syn på utbildning” uppmanades medlemsstaterna att se över och förstärka yrkesbeskrivningen av alla läraryrken, inbegripet skolledare, och att till fullo utnyttja samarbetspotentialen och den ”peer learning” som inrättats inom ramen för den öppna samordningsmetoden.

3.

I Europa 2020-strategin, och särskilt i den årliga tillväxtöversikten för 2013, uppmanas medlemsstaterna att bibehålla en framtida tillväxtpotential genom att prioritera och, där så är möjligt, öka investeringar i utbildning samtidigt som man ser till att få valuta för pengarna.

SAMT FÖLJANDE:

Det litauiska ordförandeskapets konferens om ”ledarskap inom utbildning” i Vilnius den 9–10 september 2013, som gav företrädare för EU:s medlemsstater, kandidatländer och Eftaländer tillsammans med Europeiska kommissionen en plattform för deltagandet i den politiska debatten i denna viktiga fråga.

Comeniuskonferensen Utveckling av Er skola med stöd från EU-program – ”en konferens för skolledare”, som hölls i Vilnius den 11–12 oktober 2013.

RÅDET NOTERAR MED INTRESSE:

kommissionens meddelande ”En öppen utbildning” (2) där medlemsstaterna uppmanas att främja och utveckla innovativ undervisning och inlärning för alla genom att på lämpligt sätt använda ny teknik och öppna utbildningsresurser.

RÅDET BETONAR FÖLJANDE:

1.

Utbildningssystemen i Europa utgör en central drivkraft för tillväxt, konkurrenskraft och social sammanhållning i ett kunskapssamhälle, och därför krävs ett starkt och effektivt ledarskap på alla nivåer. Dagens skolledare ställs inför en rad olika utmaningar, med ansvar inte endast för att förbättra undervisningskvaliteten och höja resultatnivåerna utan också för att förvalta mänskliga och ekonomiska resurser.

2.

Skolledning kräver väl utvecklad kompetens på ett antal områden som baseras på grundläggande värderingar. Det kräver professionellt engagemang, en förmåga att motivera och inspirera, gedigna ledaregenskaper samt gedigen pedagogisk skicklighet och förmåga att kommunicera. Goda skolledare utvecklar en strategisk vision för sina utbildningsanstalter, utgör förebilder för både inlärare och lärare och har en avgörande betydelse för att en ändamålsenlig och attraktiv miljö skapas, som främjar inlärning. De spelar också en viktig roll i och med upprättandet av effektiva förbindelser mellan olika utbildningsnivåer, familjen, arbetslivet och lokalsamhället, med det gemensamma målet att höja inlärarnas resultat.

3.

Att välja ut, rekrytera, förbereda och behålla den mest kompetenta personalen i ledande befattningar vid utbildningsanstalter och att se till att villkoren för deras yrkesmässiga utveckling är gynnsamma är likaså av avgörande betydelse och kräver omsorgsfull eftertanke från beslutsfattarnas sida.

4.

Ledarskap inom utbildning kan vara effektivt när

skolledare har möjlighet att i första hand fokusera på att förbättra kvaliteten på undervisningen och inlärningen inom sina utbildningsanstalter samtidigt som likabehandling garanteras,

ledarskapet grundas på tydligt definierade roller,

det är inriktat på samarbete och på att inkludera alla,

det finns möjlighet att se de anställdas starka sidor och kompetens och överlåta ledande roller till dem,

ledningen har en position där den kan fördela resurser och utforska innovativa undervisningsmetoder, och

den är ansvarig inför och har stöd inte bara från nationella, utan också lokala och regionala myndigheter och samhället i stort, särskilt i strävan att förändra.

RÅDET HAR DÄRFÖR ENATS OM FÖLJANDE:

1.

Innovativt ledarskap kan bidra till att locka till sig och behålla kandidater av högsta klass och göra det möjligt för inlärningsmiljöer att hantera – och fullt ut utnyttja potentialen i – de kontinuerliga innovationer som sker i högt tempo på utbildningsområdet.

2.

Det är också nödvändigt att professionalisera, stärka och stödja rollen för skolledare genom att först identifiera de kompetenser de kräver, genom att skapa mer strukturerade karriärvägar och genom att göra en bedömning av det specifika fortbildningsbehovet hos dem som tillträder ledande befattningar och ge dem relevanta utbildningsmöjligheter.

3.

Det krävs också tillräcklig självständighet, flexibilitet och ansvarighet för att möjliggöra för skolledare att utveckla innovativa metoder för ledarskap, och att skapa förutsättningar där andra anställda uppmuntras att ta ledningsansvar.

4.

Anställda på ledande befattningar måste ha eller förvärva och regelbundet uppdatera den nödvändiga kompetensen för sådana befattningar, även sådan kompetens som att effektivt kunna använda ny teknik och ledarskapsmetoder för att främja innovativt lärande och en effektiv ledning av utbildningsanstalten.

RÅDET BEKRÄFTAR ATT:

även om utbildningssystemens organisation och innehåll är de enskilda medlemsstaternas exklusiva ansvar, kan samarbete och utbyte av bästa praxis inom skolledning på europeisk nivå genom den öppna samordningsmetoden, tillsammans med effektiv användning av EU-program, särskilt Erasmus+, på ett värdefullt sätt bidra till att stödja och komplettera åtgärder på nationell, regional och lokal nivå.

RÅDET UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA ATT:

A.   utifrån de nationella förutsättningarna och med djup respekt för rättviseprincipen, stödja nya sätt att stärka möjligheten för utbildningsanstalter och skolledare att åtnjuta självständighet i praktiken och under ansvar, särskilt genom att

1.

främja utbildningsanstalternas och skolledarnas självständighet i pedagogiska frågor och den interna fördelningen av resurser, samtidigt som man säkerställer att de har de resurser och det stöd som krävs för att anpassa sig till och reagera ändamålsenligt på specifika och föränderliga lokala förutsättningar,

2.

tydligt fastställa roller och ansvar och sörja för att den kompetens som krävs av skolledare stöttas och stärks genom olika typer av fortbildning, inbegripet nätverk för sådana ledare,

3.

underlätta välgrundat beslutsfattande och ökad ansvarighet, till exempel genom tillgång till smarta data, föreskriva kvalitetssäkringsmekanismer och utveckla särskilda åtgärder för utbildningsanstalter i mindre gynnade områden,

4.

samla in belägg för effektivt och framgångsrikt ledarskap inom utbildning i olika nationella sammanhang, framför allt för att eftersträva en optimal jämvikt mellan flexibilitet, självständighet och ansvarighet och för att mäta effekterna av innovativa metoder på resultatet av undervisning och lärande,

B.   göra skolledning mer attraktivt, särskilt genom att

1.

säkerställa en högre grad av professionalisering som ett sätt att locka till sig de bäst skickade kandidaterna,

2.

möjliggöra för skolledarna att fokusera på bättre undervisning och lärande inom sina utbildningsanstalter, bland annat genom att eftersträva en bättre balans mellan ren administration och kärnuppgifterna som rör undervisning och lärande,

3.

undersöka och utveckla attraktiva former av grundläggande utbildning, stöd i början av karriären och löpande fortbildning för skolledare, bland annat genom sektorsövergripande samarbete med andra aktörer såsom näringslivet och arbetsmarknadens parter,

4.

främja lagarbete och flexibla ledarskapsmiljöer, exempelvis genom att möjliggöra inrättandet av tillfälliga grupper i skolan för att ta itu med specifika utmaningar och av nätverk utanför skolan för att utbyta erfarenheter och samarbeta,

5.

främja särskilda åtgärder, ömsesidigt lärande och utbyte av bästa praxis, för att säkerställa en lämplig könsbalans inom skolledning,

C.   där så är lämpligt, främja innovativa synsätt på effektivt ledarskap inom utbildning, särskilt genom att

1.

ta hänsyn till utbildningsanstalternas särskilda behov och tillämpa lämpliga kvalitetssäkringskriterier vid valet av framtida skolledare,

2.

erkänna och verka för ledarskapspotentialen hos de anställda vid utbildningsanstalterna, särskilt genom delegerat ledarskap, genom att ge dem tillfälle att arbeta med kolleger vid andra utbildningsanstalter och genom att uppmuntra dem och ge dem möjlighet att utveckla sin potential i detta avseende,

3.

stimulera skapande av innovativa undervisnings- och inlärningsmiljöer, bland annat genom lämplig användning av IKT och öppna utbildningsresurser, både som pedagogiska hjälpmedel och som verktyg för styrning,

4.

inrätta och bibehålla nätverk som syftar till att introducera och utveckla effektiva synsätt på ledarskap inom utbildning och stimulera och främja skolledares lärande av kolleger.

RÅDET UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT:

1.

fullt ut utnyttja den öppna samordningsmetoden för att främja bästa praxis och stödja utvecklingen av professionellt ledarskap inom skola, vuxenutbildning och yrkesutbildning, och ge regelbunden återkoppling på politisk nivå på lämpligt sätt,

2.

främja samarbete och partnerskap för effektiv innovation inom ledarskap och för fortbildning av skolledare – bland annat genom sektorsövergripande samarbete mellan skolor, högre utbildningsanstalter, yrkesutbildningsanstalter och näringslivet – med stöd från EU-medel, också genom programmet Erasmus+ och de europeiska strukturfonderna, särskilt Europeiska socialfonden,

3.

främja utbyte av bästa praxis och utveckling av innovativa synsätt på effektiv skolledning, till exempel genom insatser inom ramen för strategiska partnerskap i programmet Erasmus+, bland annat genom att uppmuntra skolledare att samarbeta med olika aktörer, t.ex. företag, det civila samhällets organisationer och utbildningsanstalter på olika nivåer, både internationellt och lokalt,

4.

ytterligare undersöka de möjligheter som erbjuds genom plattformer som e-vänskolekontakter för att stödja utbyten mellan sektorer i fråga om innovativt ledarskap, genom virtuella rum där skolledare kan samarbeta och sprida effektiva och innovativa metoder,

5.

främja ytterligare forskning om effektivt ledarskap inom utbildning och säkerställa spridningen av dess resultat,

6.

förstärka stödet till nationella och regionala nätverk för aktörer inom skolledning och hjälpa till med lämplig spridning och uppföljning av deras arbete på europeisk nivå, bland annat genom det europeiska policynätverket om skolledarskap och genom att fullt ut använda sig av de belägg som samlats in genom internationellt samarbete.


(1)  I denna text används orden ”ledarskap” och ”ledning” endast i samband med skolor, utbildningsanstalter för yrkesutbildning och vuxenutbildning.

(2)  14116/13.


Top