EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42006X0728(01)

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 27. juni 2006 om en uppförandekod om dokumentationskrav för internprissättning för företag i intressegemenskap i Europeiska unionen

OJ C 176, 28.7.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

28.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/1


Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 27. juni 2006 om en uppförandekod om dokumentationskrav för internprissättning för företag i intressegemenskap i Europeiska unionen

(2006/C 176/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE UPPFÖRANDEKOD

med beaktande av kommissionens undersökning ”Företagsbeskattning på den inre marknaden” (1),

med beaktande av kommissionens förslag i sitt meddelande ”Mot en inre marknad utan skattehinder – En strategi för fastställande av en konsoliderad bolagsskattebas för företagens verksamhet i EU (2)” att det skulle inrättas ett gemensamt forum för internprissättning i EU,

med beaktande av rådets slutsatser av den 11 mars 2002 i vilka detta förslag välkomnas och inrättandet av det gemensamma forumet för internprissättning i juni 2002, och

av följande skäl:

Den inre marknaden utgörs av ett område utan inre gränser, inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital garanteras.

På en inre marknad med samma egenskaper som en inhemsk marknad bör transaktioner mellan företag i intressegemenskap från olika medlemsstater inte omfattas av mindre förmånliga villkor än de som skulle gälla för samma transaktioner som utförs mellan företag i intressegemenskap från en och samma medlemsstat.

För att den inre marknaden skall kunna fungera väl är det mycket viktigt att man minskar kostnaderna för att efterleva dokumentationskraven för internprissättning för företag i intressegemenskap.

Uppförandekoden i denna resolution tillhandahåller medlemsstaterna och skattebetalarna ett värdefullt instrument för genomförandet av en standardiserad och delvis centraliserad dokumentation av internprissättning Europeiska unionen och syftar till att förenkla reglerna om internprissättning vid gränsöverskridande verksamhet.

Medlemsstaternas godtagande av en standardiserad och delvis centraliserad dokumentation av internprissättning för att de skall kunna bedöma huruvida internpriserna är fastställda på marknadsmässiga villkor (nedan kallat ”på armlängds avstånd” eller att ”armlängdsprincipen” efterlevs) skulle kunna hjälpa företagen att dra större nytta av den inre marknaden.

Dokumentationskrav för internprissättning i Europeiska unionen måste bedömas inom ramen för OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Standardiserade och delvis centraliserade dokumentationskrav bör genomföras på ett flexibelt sätt och med hänsyn till de berörda företagens särskilda omständigheter.

En medlemsstat kan besluta att inte tillämpa några regler för dokumentation av internpriser eller att tillämpa mindre omfattande dokumentationskrav för internprissättning än vad som avses i uppförandekoden i denna resolution.

Rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet,

som erkänner att en gemensam metod i Europeiska unionen för dokumentationskrav skulle vara värdefull både för skattebetalare, särskilt när det gäller att minska kostnaderna för att efterleva lagstiftningen och risken för dokumentrelaterade påföljder, och för skatteförvaltningar till följd av ökad öppenhet och enhetlighet,

som välkomnar kommissionens meddelande av den 7 november 2005 (3) om arbetet i det gemensamma forumet för internprissättning i EU när det gäller dokumentationskrav för internprissättning för företag i intressegemenskap i EU och en uppförandekod om dokumentationskrav för internprissättning för företag i intressegemenskap i Europeiska unionen,

som betonar att uppförandekoden är ett politiskt åtagande och följaktligen inte påverkar vare sig medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter eller medlemsstaternas och gemenskapens respektive behörighet enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

som erkänner att genomförandet av uppförandekoden i denna resolution inte bör hindra lösningar på ett mer globalt plan.

ENAS OM FÖLJANDE UPPFÖRANDEKOD.

Uppförandekod om dokumentationskrav för intern prissättning för företag i intressegemenskap i Europeiska unionen

Utan att det påverkar tillämpningen av medlemsstaternas och gemenskapens respektive behörighet avser denna uppförandekod genomförandet av standardiserade och delvis centraliserade dokumentationskrav för internprissättning för företag i intressegemenskap i Europeiska unionen. Det riktar sig till medlemsstaterna men är även avsett att uppmuntra multinationella företag att tillämpa Europeiska unionens dokumentationskrav.

1.

Medlemsstaterna kommer att godta en standardiserad och delvis centraliserad dokumentation av internprissättning för företag i intressegemenskap i Europeiska unionen, enligt bilagan, och betraktar denna dokumentation som en grundläggande uppsättning uppgifter för att kunna bedöma en multinationell företagsgrupps internpriser.

2.

Användningen av dessa dokumentationskrav kommer att vara frivillig för en multinationell företagsgrupp.

3.

När det gäller dokumentationskrav för fördelning av vinst till fasta etableringsställen kommer medlemsstaterna att utgå från överväganden liknande dem som gäller för dokumentationskrav för internprissättning.

4.

I alla de fall där det är nödvändigt kommer medlemsstaterna att vederbörligen beakta och vägledas av de allmänna principer och krav som avses i bilagan.

5.

Medlemsstaterna åtar sig att inte kräva att företag av mindre storlek och lägre komplexitetsgrad (däribland små och medelstora företag) skall ta fram den mängd dokument eller den komplicerade dokumentation som kan förväntas av större och mera komplicerade företag.

6.

Medlemsstaterna bör

a)

i samband med att de begär att dokumentation skall skapas eller erhållas se till att företagen inte åläggs orimliga kostnader för att efterleva kraven eller orimliga administrativa bördor,

b)

inte begära dokumentation som inte har någon betydelse för de transaktioner som granskas, och

c)

sörja för att konfidentiella uppgifter i dokumentationen inte lämnas ut offentligt.

7.

Medlemsstaterna bör inte införa en dokumentationsrelaterad påföljd när en skattebetalare i god tro, på ett skäligt sätt och inom en rimlig tid efterlever de standardiserade och enhetliga dokumentationskrav som beskrivs i bilagan eller en medlemsstats inhemska dokumentationskrav och använder sin dokumentation på ett korrekt sätt för att fastställa företagets internpriser på armlängds avstånd.

8.

För att få en balanserad och effektiv tillämpning av denna uppförandekod bör medlemsstaterna årligen rapportera till kommissionen om alla de åtgärder som de har vidtagit med anledning av denna uppförandekod.


(1)  SEK(2001) 1681, 23.10.2001.

(2)  KOM(2001) 582 slutlig, 23.10.2001.

(3)  KOM(2005) 543 slutlig, 7.11.2005.


BILAGA

TILL UPPFÖRANDEKODEN OM DOKUMENTATION AV INTERNPRISSÄTTNING FÖR FÖRETAG I INTRESSEGEMENSKAP I EUROPEISKA UNIONEN

AVSNITT 1

DOKUMENTATIONENS INNEHÅLL

1.

En multinationell företagsgrupps standardiserade och enhetliga dokumentation av sin internprissättning i EU består av två huvuddelar

i)

en uppsättning dokument som innehåller gemensamma standardiserade uppgifter som omfattar samtliga i en företagsgrupp ingående företag i EU (”central dokumentsamling”) och

ii)

ett flertal uppsättningar standardiserade dokument som var och en innehåller landspecifika uppgifter (”landspecifik dokumentation”).

En EU-dokumentation för internprissättning bör innehålla den mängd uppgifter som skatteförvaltningen behöver för att göra en riskbedömning för urval av vilka ärenden som skall granskas eller i samband med inledandet av en skatterevision, för att ställa relevanta och noggranna frågor beträffande det multinationella företagets internprissättning och för att granska internpriserna för koncerninterna transaktioner. Om inte annat följer av punkt 31 bör företaget ta fram en enda dokumentsamling för respektive berörd medlemsstat, dvs. en gemensam central dokumentsamling som används av alla berörda medlemsstater och en separat uppsättning landspecifik dokumentation för varje medlemsstat.

2.

För var och en av de poster i dokumentationen av internprissättning i EU som anges nedan bör uppgifter anges, med beaktande av företagets och transaktionernas komplexitet. I största möjliga utsträckning bör sådana uppgifter användas som redan är tillgängliga inom företagsgruppen (exempelvis för ledningsändamål). Det kan dock hända att ett multinationellt företag måste ta fram dokumentation som det annars inte skulle ha tagit fram.

3.

Dokumentationen av internprissättning i EU bör omfatta samtliga enheter i en företagsgrupp som är etablerade i EU och inbegripa kontrollerade transaktioner mellan företag utanför EU och enheter i företagsgruppen som är etablerade i EU.

4.   Central dokumentsamling

4.1

Den centrala dokumentsamlingen bör avspegla företagets ekonomiska realiteter och ge en redogörelse i grova drag av den multinationella företagsgruppen och dess internprissättningssystem som är relevant och tillgänglig för samtliga berörda medlemsstater i EU.

4.2

Den centrala dokumentsamlingen bör innehålla följande:

a)

En allmän beskrivning av företaget och affärsstrategin, inbegripet förändringar av strategin jämfört med tidigare beskattningsår.

b)

En allmän beskrivning av den multinationella företagsgruppens organisatoriska, rättsliga och operationella struktur (inklusive ett organisationsschema, en förteckning över i gruppen ingående företag och en beskrivning av moderbolagets ägarinflytande i dotterbolagen).

c)

Allmänna identitetsuppgifter för de företag i intressegemenskap som är involverade i kontrollerade transaktioner med företag i EU.

d)

En allmän beskrivning av kontrollerade transaktioner som involverar företag i intressegemenskap i EU, dvs. en allmän beskrivning av

i)

transaktionsflöden (materiella och immateriella tillgångar, tjänster, finansiella transaktioner),

ii)

fakturaflöden, och

iii)

transaktionernas belopp.

e)

En allmän beskrivning av de funktioner som utförs, risker som företagsgruppen bär och eventuella förändringar av funktioner och risker jämfört med tidigare beskattningsår, exempelvis en omvandling från en fullfjädrad distributör till en kommissionär.

f)

Innehav av immateriella tillgångar (patent, varumärken, varunamn, know-how osv.) och utbetalda eller mottagna royaltyer.

g)

Den multinationella företagsgruppens policy för internprissättning eller en beskrivning av hur företagsgruppen använder sitt internprissättningssystem för att fastställa sina internpriser i enlighet med armlängdsprincipen.

h)

En förteckning över avtal om kostnadsfördelning, ”advance pricing agreements (APA:s)” och förhandsavtal om kriterier för internprissättning som har anknytning till internprissättningsaspekter för företagsgruppens enheter i EU.

i)

Ett åtagande från varje inhemsk skattebetalare att på begäran tillhandahålla kompletterande uppgifter inom en rimlig tidsram i enlighet med nationella regler.

5.   Landspecifika uppgifter

5.1

Innehållet i den landspecifika dokumentationen kompletterar den centrala dokumentsamlingen. Dessa två utgör tillsammans dokumentsamlingen för respektive berörd medlemsstat i EU. Den landspecifika dokumentationen bör vara tillgänglig för de skatteförvaltningar som har ett legitimt intresse av att de transaktioner som omfattas av dokumentationen behandlas korrekt ur skattemässig synvinkel.

5.2

Som ett tillägg till innehållet i den centrala dokumentsamlingen bör den landspecifika dokumentationen innehålla följande uppgifter:

a)

En detaljerad beskrivning av företaget och affärsstrategin, inbegripet förändringar av strategin jämfört med tidigare beskattningsår.

b)

Uppgifter om, dvs. en beskrivning och förklaring av, landspecifika kontrollerade transaktioner, inbegripet

i)

transaktionsflöden (materiella och immateriella tillgångar, tjänster, finansiella transaktioner),

ii)

fakturaflöden, och

iii)

transaktionernas belopp.

c)

En jämförbarhetsanalys enligt följande:

i)

Karakteristika för tillgångar och tjänster.

ii)

Funktionsanalys (utförda funktioner, använda tillgångar, burna risker).

iii)

Kontraktsvillkor.

iv)

Ekonomiska omständigheter.

v)

Särskilda affärsstrategier.

d)

En beskrivning av hur företaget väljer ut och tillämpar metoder för internprissättning, dvs. varför en specifik metod valts och hur den har tillämpats.

e)

Relevanta uppgifter om interna eller externa jämförelsetransaktioner, om sådana finns tillgängliga.

f)

En beskrivning av hur företagsgruppen genomför och tillämpar sin internprissättningspolitik.

6.

En multinationell företagsgrupp bör ha möjligheten att ta med vissa poster i den centrala dokumentsamlingen i stället för i den landspecifika dokumentationen, dock med användning av samma detaljnivå som i den landspecifika dokumentationen. Den landspecifika dokumentationen bör utarbetas på ett språk som föreskrivs av den berörda medlemsstaten, även om företaget har valt att ta med den landspecifika dokumentationen i den centrala dokumentsamlingen.

7.

Alla landspecifika uppgifter och dokument som avser en kontrollerad transaktion som involverar en eller flera medlemsstater måste tas med i antingen den landspecifika dokumentationen för samtliga berörda medlemsstater eller i den gemensamma centrala dokumentsamlingen.

8.

Multinationella företagsgrupper bör tillåtas att ta med den landspecifika dokumentationen i en enda uppsättning av dokument (som innehåller uppgifter om samtliga företag i det landet) eller i en separat dokumentsamling för respektive företag eller verksamhetsgren i det landet.

9.

Den landspecifika dokumentationen bör utarbetas på ett språk som föreskrivs av den berörda medlemsstaten.

AVSNITT 2

ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSREGLER OCH KRAV FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG

10.

Användningen av metoden dokumentation av internprissättning i EU bör vara frivillig för multinationella företagsgrupper. En multinationell företagsgrupp bör dock inte godtyckligt få bestämma att använda eller inte använda metoden för dokumentationsändamål utan bör använda metoden på ett sätt som är konsekvent i hela EU och från år till år.

11.

En multinationell företagsgrupp som väljer att använda metoden dokumentation av internprissättning i EU bör generellt använda denna metod för samtliga företag i intressegemenskap som är involverade i kontrollerade transaktioner som inbegriper sådana företag i EU på vilka regler om internprissättning är tillämpliga. Om inte annat följer av punkt 31 måste följaktligen en multinationell företagsgrupp som väljer att använda denna metod ställa samman den dokumentation som avses i avsnitt 1 med avseende på samtliga företag i den berörda medlemsstaten, inbegripet fasta driftställen.

12.

När en multinationell företagsgrupp har valt att använda denna metod för ett givet beskattningsår måste varje enhet i företagsgruppen informera sin skatteförvaltning om detta.

13.

Multinationella företag bör åta sig att utarbeta den centrala dokumentsamlingen i så god tid att de kan efterkomma varje legitim begäran från någon av de berörda skatteförvaltningarna.

14.

Skattebetalaren i en given medlemsstat bör på begäran av en skatteförvaltning göra sin dokumentation av företagets internprissättning i EU tillgänglig inom en rimlig tidsram mot bakgrund av transaktionernas komplexitet.

15.

Den skattebetalare som skall ansvara för att göra dokumentationen tillgänglig för skatteförvaltningen är den skattebetalare som är skyldig att lämna in skattedeklarationen och som skulle omfattas av en påföljd om tillräcklig dokumentation inte görs tillgänglig. Detta är fallet även när dokumentationen utarbetas och lagras av ett företag inom företagsgruppen för andra företags räkning. En multinationell företagsgrupps beslut att använda metoden dokumentation av internprissättning i EU innebär ett åtagande beträffande samtliga företag i intressegemenskap i EU att göra den centrala dokumentsamlingen och respektive landspecifik dokumentation tillgänglig för den nationella skatteförvaltningen.

16.

Om en skattebetalare i sin skattedeklaration gör en justering av vinsten enligt räkenskaperna till följd av en tillämpning av armlängdsprincipen, bör en dokumentation som visar hur justeringen beräknats göras tillgänglig.

17.

Sammanslagning av transaktioner måste tillämpas konsekvent, vara öppen för insyn för skatteförvaltningen och äga rum i enlighet med punkt 1.42 i OECD:s riktlinjer för internprissättning (som medger sammanslagning av transaktioner som har sådan anknytning till varandra eller följer så tätt på varandra att det inte är adekvat att utvärdera dem separat). Dessa regler bör tillämpas på ett rimligt sätt, med särskilt beaktande av transaktionernas antal och komplexitet.

AVSNITT 3

ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSREGLER OCH KRAV FÖR MEDLEMSSTATERNA

18.

Eftersom dokumentationen av internprissättning i EU utgör en grundläggande uppsättning uppgifter för bedömning av en multinationell företagsgrupps internpriser får en medlemsstat i sin inhemska lagstiftning föreskriva att skatteförvaltningen kan kräva, genom en specifik begäran eller i samband med en skatterevision, ytterligare och andra uppgifter och dokument än vad som avses med dokumentationen av internprissättning i EU.

19.

Tiden för att på specifik begäran lämna ytterligare uppgifter och dokument som avses i punkt 18 bör fastställas från fall till fall med hänsyn till mängden av och detaljnivån hos de uppgifter och dokument som begärs. Beroende på relevanta inhemska föreskrifter bör skattebetalaren ges en rimlig tid (som kan variera med hänsyn till transaktionernas komplexitet) för att utarbeta ytterligare uppgifter.

20.

Skattebetalare undviker samarbetsrelaterade påföljder när de har gått med på att använda metoden och på specifik begäran eller i samband med en skatterevision, på ett skäligt sätt och inom en rimlig tid, tillhandahåller uppgifter och dokument utöver vad som föreskrivs i metoden som avses i punkt 18.

21.

Skattebetalare bör åläggas att lämna in sin dokumentation av internprissättning i EU, dvs. den centrala dokumentsamlingen och landspecifik dokumentation, till skatteförvaltningen först vid inledandet av en skatterevision eller endast när en specifik begäran inkommer.

22.

När en medlemsstat begär att en skattebetalare skall lämna uppgifter om internprissättning tillsammans med sin skattedeklaration bör dessa uppgifter kunna anges i ett kort frågeformulär eller i ett lämpligt formulär för riskbedömning.

23.

Dokument skall inte alltid behöva översättas till det inhemska språket. För att minimera de kostnader och dröjsmål som följer av översättning bör medlemsstaterna i största möjliga utsträckning godta dokument på främmande språk. I fråga om dokumentation av internprissättning i EU bör skatteförvaltningen vara beredd att godta den centrala dokumentsamlingen på ett vanligen förstått språk i de berörda medlemsstaterna. Översättningar av den centrala dokumentsamlingen bör göras tillgängliga bara när det är strikt nödvändigt och på specifik begäran.

24.

Medlemsstaterna bör inte kräva av skattebetalarna att de skall bevara dokumentation utöver en rimlig tidsperiod som är förenlig med bestämmelserna i de inhemska lagarna där skattebetalaren är skattskyldig, oavsett var dokumentationen, eller delar av den finns.

25.

Medlemsstaterna bör utvärdera inhemska och utländska jämförelseuppgifter mot bakgrund av varje ärendes särskilda fakta och omständigheter. Exempelvis bör jämförelseuppgifter i Europatäckande databaser inte avvisas automatiskt. Det faktum att skattebetalaren använder utländska jämförelseuppgifter bör inte i sig medföra påföljder för bristande efterlevnad.

AVSNITT 4

ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSREGLER OCH KRAV FÖR BÅDE MULTINATIONELLA FÖRETAG OCH MEDLEMSSTATERNA

26.

När dokumentation som tagits fram för en period är relevant för påföljande perioder och fortsätter att utgöra bevisning för att internpriser är satta enligt armlängdsprincipen kan det vara lämpligt att man i dokumentationen för påföljande perioder hänvisar till tidigare dokumentation snarare än upprepar den.

27.

Dokumentation behöver inte utgöra en kopia av dokumentation som kan återfinnas i dokument rörande förhandlingar mellan företag som agerar enligt armlängdsprincipen (t.ex. i samband med avtal om att låna en anläggning eller ett stort kontrakt), så länge som dokumentationen innehåller tillräckliga uppgifter för att bedöma huruvida internpriserna är satta enligt armlängdsprincipen.

28.

Den typ av dokumentation som behöver tas fram av ett företag som är ett dotterbolag i en företagsgrupp kan skilja sig från den dokumentation som behöver tas fram av ett moderbolag, dvs. ett dotterbolag behöver inte ta fram uppgifter om samtliga gränsöverskridande förhållanden och transaktioner mellan företag i intressegemenskap inom den multinationella företagsgruppen, utan bara uppgifter om förhållanden och transaktioner som är relevanta för dotterbolaget.

29.

För skatteförvaltningarna bör det inte ha någon betydelse var en skattebetalare utarbetar och lagrar sin dokumentation, så länge som dokumentationen är tillräcklig och på begäran görs tillgänglig inom rätt tid för de berörda skatteförvaltningarna. Skattebetalare bör således få ställa samman sin dokumentation, inklusive sin dokumentation av internprissättning i EU, på ett centraliserat eller ett decentraliserat sätt.

30.

Det sätt som dokumentationen lagras på – i pappersform, i elektronisk form eller på något annat sätt – bör skattebetalaren själv kunna välja, förutsatt att dokumentationen kan göras tillgänglig för skatteförvaltningen på ett rimligt sätt.

31.

I väl motiverade fall, exempelvis när en multinationell företagsgrupp har en decentraliserad organisatorisk, rättslig eller verksamhetsmässig struktur, eller består av flera stora avdelningar som har helt olika produktgrupper och strategier för internprissättning eller inte har några koncerninterna transaktioner alls, och när det är fråga om ett nyligen förvärvat företag, bör en multinationell företagsgrupp tillåtas att ta fram mer än en central dokumentsamling eller att undanta vissa gruppmedlemmar från metoden.

AVSNITT 5

ORDLISTA

MULTINATIONELLT FÖRETAG OCH MULTINATIONELL FÖRETAGSGRUPP

I enlighet med OECD:s riktlinjer för internprissättning gäller följande:

Ett multinationellt företag är ett företag som ingår i en multinationell företagsgrupp.

En multinationell företagsgrupp är en grupp av företag i intressegemenskap som har etablerat verksamhet i minst två länder.

STANDARDISERAD DOKUMENTATION

En enhetlig, EU-omfattande uppsättning av dokumentationsregler enligt vilken alla företag i medlemsstaterna utarbetar separata och unika dokumentsamlingar. Detta i högre grad normerande förhållningssätt syftar till att en standardiserad uppsättning dokument skall kunna utarbetas på ett decentraliserat sätt, dvs. att varje enhet i en multinationell företagsgrupp utarbetar sin egen dokumentation, men enligt övergripande regler.

CENTRALISERAD (INTEGRERAD GLOBAL) DOKUMENTATION

En enda dokumentsamling (huvuddokumentation) på global eller regional nivå som utarbetas av ett moderbolag i eller huvudkontoret för en företagsgrupp på ett för hela EU standardiserat och konsekvent sätt. Denna dokumentsamling kan utgöra en grund för utarbetande av lokal landspecifik dokumentation från både lokala och centrala källor.

DOKUMENTATION AV INTERNPRISSÄTTNING I EU

Metoden ”dokumentation av internprissättning i EU” kombinerar aspekter från den standardiserade metoden och den centraliserade (integrerade globala) metoden. En multinationell företagsgrupp utarbetar en standardiserad och konsekvent dokumentation av internprissättning som består av två huvuddelar

i)

en enhetlig uppsättning dokument som innehåller gemensamma standardiserade uppgifter som omfattar samtliga i företagsgruppen ingående företag i EU (”central dokumentsamling”) och

ii)

ett flertal uppsättningar standardiserade dokument som var och en innehåller landspecifika uppgifter (”landspecifik dokumentation”).

Dokumentationen för ett givet land består av den gemensamma centrala dokumentsamlingen, som kompletteras av standardiserad landspecifik dokumentation för landet i fråga.

DOKUMENTATIONSRELATERAD PÅFÖLJD

En administrativ (eller civilrättslig) påföljd som införs för bristande efterlevnad av dokumentationskraven för internprissättning i EU eller en medlemsstats inhemska dokumentationskrav (beroende på vilka krav som det multinationella företaget har valt att efterleva) vid den tidpunkt då dokumentationen av internprissättning i EU eller den inhemska dokumentation som krävs av en medlemsstat skall ha lämnats in till skatteförvaltningen.

SAMARBETSRELATERAD PÅFÖLJD

En administrativ (eller civilrättslig) påföljd som införs för ett företag när det inte i rätt tid efterkommer en specifik begäran från en skatteförvaltning att lämna uppgifter eller dokument utöver vad som begärs enligt metoden dokumentation av internprissättning i EU eller enligt en medlemsstats inhemska dokumentationskrav (beroende på vilka krav som det multinationella företaget har valt att efterleva).

JUSTERINGSRELATERAD PÅFÖLJD

En påföljd som införs för bristande efterlevnad av armlängdsprincipen och som vanligtvis påförs i form av ett skattetillägg med ett fast belopp eller beräknat som en viss procentandel av justeringen av internpriserna eller av det skattebelopp som genom bristande efterlevnad av armlängdsprincipen inte skulle ha betalats.


Top