EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0197

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/197 av den 19 oktober 2023 om ändring av förordning (EG) nr 1272/2008 vad gäller harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen

C/2023/6928

EUT L, 2024/197, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/197/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/197/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2024/197

5.1.2024

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2024/197

av den 19 oktober 2023

om ändring av förordning (EG) nr 1272/2008 vad gäller harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artikel 37.5, och

av följande skäl:

(1)

Tabell 3 i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller förteckningen över harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen utifrån kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till den förordningen.

(2)

Förslag om införande av harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen samt uppdatering av den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa andra ämnen har lämnats in till Europeiska kemikaliemyndigheten (kemikaliemyndigheten) i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1272/2008. Kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté antog, efter att ha beaktat de synpunkter som inkommit från de berörda parterna, följande yttranden (2) om dessa förslag:

Yttrande av den 18 mars 2021 om bensyl(dietylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenolat.

Yttrande av den 18 mars 2021 om bensyltrifenylfosfonium, salt med 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]bis[fenol] (1:1).

Yttrande av den 18 mars 2021 om reaktionsblandning av 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]difenol och bensyl(dietylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenolat (1:1).

Yttrande av den 18 mars 2021 om reaktionsblandning av 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]difenol och bensyltrifenylfosfonium, salt med 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]-difenol (1:1).

Yttrande av den 18 mars 2021 om 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]difenol; bisfenol AF.

Yttrande av den 18 mars 2021 om kanelaldehyd; 3-fenylprop-2-enal; cinnamal [1], (2E)-3-fenylprop-2-enal [2].

Yttrande av den 18 mars 2021 om benfluralin (ISO); N-butyl-N-etyl-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin.

Yttrande av den 18 mars 2021 om 3,3’-dimetylbifenyl-4,4’-diyldiisocyanat.

Yttrande av den 18 mars 2021 om foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-4-formamid-N,N-dimetylbensamid; 1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-(2-dimetylkarbamoyl-5-formamidofenylsulfonyl)urea.

Yttrande av den 18 mars 2021 om etylakrylat.

Yttrande av den 18 mars 2021 om metylakrylat;

metylpropenoat.

Yttrande av den 18 mars 2021 om metylmetakrylat; metyl-2-metylprop-2-enoat; metyl-2-metylpropenoat.

Yttrande av den 18 mars 2021 om transflutrin (ISO); 2,3,5,6-tetrafluorbensyl-(1R,3S)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat.

Yttrande av den 18 mars 2021 om allylmetakrylat; 2-metyl-2-propensyra-2-propenylester.

Yttrande av den 18 mars 2021 om mepikvatklorid(ISO); 1,1-dimetylpiperidiniumklorid.

Yttrande av den 10 juni 2021 om trietylamin.

Yttrande av den 10 juni 2021 om di-n-butylamin.

Yttrande av den 10 juni 2021 om 4-nitrosomorfolin.

Yttrande av den 10 juni 2021 om difenokonazol (ISO); 1-({2-[2-klor-4-(4-klorfenoxi)fenyl]-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl}metyl)-1H-1,2,4-triazol; 3-klor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl-4-klorfenyleter.

Yttrande av den 10 juni 2021 om N,N-dimetyl-p-toluidin.

Yttrande av den 10 juni 2021 om kaliumklorat.

Yttrande av den 10 juni 2021 om natriumklorat.

Yttrande av den 10 juni 2021 om reaktionsblandning av 1-(2,3-epoxipropoxi)-2,2-bis ((2,3-epoxipropoxi)metyl)butan och 1-(2,3-epoxipropoxi)-2-((2,3-epoxipropoxi)metyl)-2-hydroximetylbutan.

Yttrande av den 10 juni 2021 om metribuzin (ISO); 4-amino-6-tert-butyl-3-metyltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on; 4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimetyletyl)-3-metyltio-1,2,4-triazin-5-on.

Yttrande av den 16 september 2021 om litiumkarbonat [1]; litiumklorid [2]; litiumhydroxid [3].

Yttrande av den 16 september 2021 om dimetylpropylfosfonat.

Yttrande av den 16 september 2021 om dibutyltennmaleat.

Yttrande av den 16 september 2021 om dibutyltennoxid.

Yttrande av den 16 september 2021 om klotianidin (ISO); (E)-1-(2-klor-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin.

Yttrande av den 16 september 2021 om cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(etylamino)karbonyl]-2-(metoxiimino)acetamid.

Yttrande av den 16 september 2021 om nonylfenol, grenad och linjär, etoxilerad (med en genomsnittlig molekylvikt under 352 g/mol) [inbegripet orto-, meta- och para-isomerer eller någon kombination av dessa].

Yttrande av den 16 september 2021 om nonylfenol, grenad och linjär, etoxilerad (med en genomsnittlig molekylvikt på minst 352 g/mol men under 704 g/mol)) [inbegripet orto-, meta- och para-isomerer eller någon kombination av dessa].

Yttrande av den 16 september 2021 om nonylfenol, grenad och linjär, etoxilerad (med en genomsnittlig molekylvikt på minst 704 g/mol men högst 1 540 g/mol)) [inbegripet orto-, meta- och para-isomerer eller någon kombination av dessa].

Yttrande av den 16 september 2021 om 1-fenyletan-1-on(1-fenyletyliden)hydrazon.

Yttrande av den 16 september 2021 om 9- [2- (etoxikarbonyl)fenyl]-3,6-bis(etylamino)-2,7-dimetylxanthyliumklorid; Basic Red 1.

Yttrande av den 16 september 2021 om pikolinafen (ISO); N-(4-fluorfenyl)-6-[3-(trifluormetyl)fenoxi]pyridin-2-karboxamid; 4′-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolyl)oxi]pikolinanilid.

Yttrande av den 16 september 2021 om diuron (ISO); 3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-dimetylurea.

Yttrande av den 16 september 2021 om difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid.

Yttrande av den 16 september 2021 om svavelväte, vätesulfid.

Yttrande av den 16 september 2021 om bensylalkohol.

Yttrande av den 16 september 2021 om resorcinol; 1,3-bensendiol.

Yttrande av den 16 september 2021 om 2,2’,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol; tetrabrombisfenol-A.

Yttrande av den 16 september 2021 om en ny bedömning på begäran av kommissionen för att se över den harmoniserade klassificeringen av bly (miljö) -.

Yttrande av den 26 november 2021 om 2,2’-[[3-metyl-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]imino]bisetanol.

Yttrande av den 26 november 2021 om 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktan-1-ol.

Yttrande av den 26 november 2021 om 1,4-bensendiamin, N,N’-blandade fenyl- och tolylderivat; Reaktionsblandning av N-fenyl,N’-o-tolyl-fenylendiamin, N,N’-difenyl-p-fenylendiamin och N,N’-di-o-tolyl-fenylendiamin.

Yttrande av den 26 november 2021 om tetrametylendimetakrylat.

Yttrande av den 26 november 2021 om 7,7,9(eller 7,9,9)-trimetyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadekan-1,16-diylbismetakrylat.

Yttrande av den 26 november 2021 om 2,2’-etylendioxidietyldimetakrylat.

Yttrande av den 26 november 2021 om bifenox (ISO); metyl-5-(2,4-diklorfenoxi)-2-nitrobensoat.

Yttrande av den 26 november 2021 om 4-metylimidazol.

Yttrande av den 26 november 2021 om svaveldioxid.

Yttrande av den 26 november 2021 om 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on.

Yttrande av den 26 november 2021 om benalaxyl (ISO); metyl-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(fenylacetyl)-DL-alaninat.

(3)

Kommissionen har mottagit ytterligare information från berörda parter som bestrider den vetenskapliga bedömningen i riskbedömningskommitténs yttrande av den 26 november 2021 om 1,4 bensendiamin, N,N’-blandade fenyl- och tolylderivat, och i riskbedömningskommitténs yttrande av den 16 september 2021 om dibutyltennoxid. Denna ytterligare information har bedömts och anses inte vara tillräcklig för att ifrågasätta den vetenskapliga analysen i riskbedömningskommitténs yttranden. Det är därför lämpligt att införa den harmoniserade klassificeringen och märkningen av de berörda ämnena på grundval av den bedömning som gjorts i dessa yttranden.

(4)

I riskbedömningskommitténs yttrande av den 16 september 2021 om miljötoxicitet för bly föreslogs olika möjliga alternativ för att uppdatera den harmoniserade klassificeringen för bly avseende akvatisk toxicitet. Dessa alternativ ger möjlighet att antingen ha en enda post för både bly i pulverform (blypulver) och i massiv form (massivt bly) eller att ha två olika poster, en för varje form. Data för massivt bly visar dock på en lägre upplösning i vatten än för blypulver, vilket gör att en beräkning enligt del 4 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 leder till en mindre sträng klassificering för massivt bly. Det är därför lämpligt att ändra den befintliga klassificeringen av toxicitet i vattenmiljö för blypulver mot bakgrund av M-faktorn och att införa en annan klassificering av toxicitet i vattenmiljö för massivt bly.

(5)

Mot bakgrund av yttrandena från riskbedömningskommittén är det därför lämpligt att införa eller uppdatera den harmoniserade klassificeringen och märkningen av de berörda ämnena på grundval av den bedömning som gjorts i dessa yttranden och efter de ytterligare bedömningarna.

(6)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

När det gäller klassificeringen av metylmetakrylat som luftvägssensibiliserande och klassificeringen av litiumkarbonat, litiumklorid och litiumhydroxid som reproduktionstoxiska ämnen har kommissionen fått ytterligare information från berörda parter efter att ha inhämtat riskbedömningskommitténs yttranden av den 18 mars 2021 respektive den 16 september 2021 om dessa ämnen. Eftersom denna nya vetenskapliga information kräver ytterligare bedömning av riskbedömningskommittén bör metylmetakrylat, litiumkarbonat, litiumklorid och litiumhydroxid, som rekommenderas i riskbedömningskommitténs yttranden, inte omfattas av harmoniserad klassificering och märkning i detta skede.

(8)

Det bör inte krävas att de nya eller uppdaterade harmoniserade klassificeringarna efterlevs omedelbart, eftersom det är nödvändigt att ge leverantörerna en viss tidsperiod för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar till de nya eller uppdaterade klassificeringarna och att sälja befintliga lager med förbehåll för redan existerande rättsliga krav. Denna tidsperiod är också nödvändig för att ge leverantörerna tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa fortsatt efterlevnad av andra rättsliga krav efter de ändringar som görs enligt denna förordning. Leverantörerna bör dock ha möjlighet att tillämpa de nya eller uppdaterade harmoniserade klassificeringarna och anpassa märkningen och förpackningen i enlighet med detta, på frivillig basis före den dag då denna förordning börjar tillämpas, för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön, och för att leverantörerna ska ha tillräcklig flexibilitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2025.

Leverantörer får dock redan före detta datum klassificera, märka och förpacka ämnen och blandningar i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)   EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Yttrandena finns tillgängliga på följande webbplats: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/. Yttrandet av den 16 september 2021 om en ny bedömning på kommissionens begäran finns tillgängligt på följande webbplats: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests.


BILAGA

Tabell 3 i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, ska ändras på följande sätt:

(1)

Följande poster ska föras in i ordningsföljd efter det indexnummer som motsvarar varje post:

Index nr

Kemiskt namn

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Anmärkningar

Faroklass och farokategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

Faropiktogram, signalordskod(er)

Faroangivelsekod(er)

Kompl. faroangivelsekod(er)

”015-204-00–5

bensyl(dietylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenolat

479-100-5

577705-90-9

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

”015-205-00–0

bensyltrifenylfosfonium, salt med 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]bis[fenol] (1:1)

278-305-5

75768-65-9

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

”015-206-00–6

reaktionsblandning av 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]difenol och bensyl(dietylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenolat (1:1)

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

”015-207-00–1

reaktionsblandning av 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]difenol och bensyltrifenylfosfonium, salt med 4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]-difenol (1:1)

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

”015-208-00–7

dimetylpropylfosfonat

242-555-3

18755-43-6

Muta. 1B

Repr. 1B

H340

H360Df

GHS08

Dgr

H340

H360Df”

 

 

 

”050-034-00–5

dibutyltennmaleat

201-077-5

78-04-6

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H341

H360FD

H330

H302

H372 (immunsystem)

H314

H318

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H341

H360FD

H330

H302

H372 (immune system)

H314

 

inhalation:

ATE = 0,317 mg/l (damm eller dimma)

oral:

ATE = 510 mg/kg bw”

 

”050-035-00–0

dibutyltennoxid

212-449-1

818-08-6

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H341

H360FD

H301

H372 (immunsystem)

H315

H318

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H341

H360FD

H301

H372 (immunsystem)

H315

H318

 

oral:

ATE = 170 mg/kg bw”

 

”603-244-00–1

reaktionsblandning av 1-(2,3-epoxipropoxi)-2,2-bis ((2,3-epoxipropoxi)metyl)butan och 1-(2,3-epoxipropoxi)-2-((2,3-epoxipropoxi)metyl)-2-hydroximetylbutan

Muta. 2

Repr. 1B

H341

H360F

GHS08

Dgr

H341

H360F”

 

 

 

”603-245-00–7

2,2’-[[3-metyl-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]imino]bisetanol

221-665-5

3179-89-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”603-246-00–2

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktan-1-ol

211-477-1

647-42-7

STOT RE 2

Aquatic Chronic 1

H373 (tänder, skelett)

H410

GHS08

GHS09

Wng

H373 (tänder, skelett)

H410

 

M = 1”

 

”604-099-00–7

4,4’-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormetyl)etyliden]difenol; bisfenol AF

216-036-7

1478-61-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

”604-100-00–0

nonylfenol, grenad och linjär, etoxilerad (med en genomsnittlig molekylvikt under 1 540 g/mol) [inbegripet orto-, meta- och para-isomerer eller någon kombination av dessa].

500-315-8

500-024-6

500-045-0

500-209-1

248-762-5

243-816-4

248-291-5

230-770-5 248-743-1 247-555-7 248-293-6

med flera

127087-87-0

9016-45-9

26027-38-3

68412-54-4

27986-36-3

20427-84-3

27176-93-8

1119449-38-5 7311-27-5 27942-27-4 26264-02-8 27177-05-5 14409-72-4 med flera

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10”

 

”606-155-00–6

kanelaldehyd; 3-fenylprop-2-enal;

cinnamal [1]

(2E)-3-fenylprop-2-enal [2]

203-213-9 [1] - [2]

104-55-2 [1] 14371-10-9 [2]

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1 H317: C ≥ 0,01 %”

 

”607-766-00–0

tetrametylendimetakrylat

218-218-1

2082-81-7

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”607-767-00–6

7,7,9(eller 7,9,9)-trimetyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadekan-1,16-diylbismetakrylat

276-957-5

72869-86-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”607-768-00–1

2,2’-etylendioxidietyldimetakrylat

203-652-6

109-16-0

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”607-769-00–7

bifenox (ISO); metyl-5-(2,4-diklorfenoxi)-2-nitrobensoat

255-894-7

42576-02-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

oral:

ATE = 1 500 mg/kg bw

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

”612-295-00–9

benfluralin (ISO); N-butyl-N-etyl-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin.

217-465-2

1861-40-1

Carc. 2

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H315

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H315

H319

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”612-296-00–4

N,N-dimetyl-p-toluidin

202-805-4

99-97-8

Carc. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Chronic 3

H350

H332

H301

H373 (blodsystem, luftvägar)

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H332

H301

H373 (blodsystem, luftvägar)

H412

 

inhalation:

ATE = 1,4 mg/l (damm eller dimma)

oral:

ATE = 140 mg/kg bw”

 

”612-297-00-X

1-fenyletan-1-on(1-fenyletyliden)hydrazon

211-979-0

729-43-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”612-298-00–5

1,4-bensendiamin, N,N’-blandade fenyl- och tolylderivat

273-227-8

68953-84-4

Repr. 1B

Skin Sens. 1

H360FD

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H317”

 

 

 

”613-346-00–8

4-nitrosomorfolin

59-89-2

Carc. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

H350

H341

H372 (lever)

GHS08

Dgr

H350

H341

H372 (lever)

 

Carc. 1B H350: C ≥ 0,001 %”

 

”613-347-00–3

difenokonazol (ISO); 1-({2-[2-klor-4-(4-klorfenoxi)fenyl]-4-metyl-1,3-dioxolan-2-yl}metyl)-1H-1,2,4-triazol; 3-klor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl 4-klorfenyleter

119446-68-3

Carc. 2

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H319

H410

 

oral:

ATE = 1 450 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”613-348-00–9

9-[2-(etoxikarbonyl)fenyl]-3,6-bis(etylamino)-2,7-dimetylxanthyliumklorid; Basic Red 1

213-584-9

989-38-8

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H317

H410

 

oral:

ATE = 280 mg/kg bw

M = 10

M = 1”

 

”613-349-00–4

4-metylimidazol

212-497-3

822-36-6

Carc. 1B

Repr. 1B

H350

H360Fd

GHS08

Dgr

H350

H360Fd”

 

 

 

”615-051-00-X

3,3’-dimetylbifenyl-4,4’-diyldiisocyanat

202-112-7

91-97-4

Carc. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H351

H334

H317

GHS08

Dgr

H351

H334

H317

 

Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,001 %”

 

”616-241-00–5

foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-4-formamid-N,N-dimetylbensamid; 1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-(2-dimetylkarbamoyl-5-formamidofenylsulfonyl)urea

173159-57-4

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

”616-242-00–0

pikolinafen (ISO); N-(4-fluorfenyl)-6-[3-(trifluormetyl)fenoxi]pyridin-2-karboxamid; 4′-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolyl)oxi]pikolinanilid

137641-05-5

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (blodsystem, sköldkörtel)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H373 (blodsystem, sköldkörtel)

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

(2)

De poster som motsvarar indexnummer 006-015-00–9, 015-203-00-X, 016-001-00–4, 016-011-00–9, 017-004-00–3, 017-005-00–9, 082-013-00–1, 082-014-00–7, 603-057-00–5, 604-010-00–1, 604-074-00–0, 606-034-00–8, 607-032-00-X, 607-034-00–0, 607-223-00–8, 607-246-00–3, 612-004-00–5, 612-049-00–0, 612-056-00–9, 613-088-00–6, 613-127-00–7, 613-307-00–5, 616-035-00–5, 616-104-00-X ersätts med respektive följande poster:

Index nr

Kemiskt namn

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Anmärkningar

Faroklass och farokategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

Faropiktogram, signalordskod(er)

Faroangivelsekod(er)

Kompl. faroangivelsekod(er)

”006-015-00–9

diuron (ISO); 3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-dimetylurea

206-354-4

330-54-1

Carc. 1B

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H373 (blodsystem)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H373 (blodsystem)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”015-203-00-X

difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid

278-355-8

75980-60-8

Repr. 1B

Skin Sens. 1B

H360Fd

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H317”

 

 

 

”016-001-00–4

svavelväte, vätesulfid

231-977-3

7783-06-4

Flam. Gas 1A

Press. Gas

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

 

inhalation: ATE = 440 ppmV (gaser)

U”

”016-011-00–9

svaveldioxid, svaveldioxid

231-195-2

7446-09-5

Press. Gas

Acute Tox. 3

STOT SE 1

Skin. Corr. 1B

H331

H370 (andningsorgan) (inhalation)

H314

GHS04

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H331

H370 (andningsorgan) (inhalation)

H314

 

inhalation: ATE = 1 000 ppmV (gaser)

U, 5”

”017-004-00–3

kaliumklorat

223-289-7

3811-04-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 3

H271

H301

GHS03

GHS06

Dgr

H271

H301

 

oral: ATE = 100 mg/kg bw”

 

”017-005-00–9

natriumklorat

231-887-4

7775-09-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 3

H271

H301

GHS03

GHS06

Dgr

H271

H301

 

oral: ATE = 100 mg/kg bw”

 

”082-013-00–1

bly i pulverform

[partikeldiameter < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD

H362

H410

 

Repr. 1A

H360D: C ≥ 0,03 %

M = 10

M = 100”

 

”082-014-00–7

bly i massiv form

[partikeldiameter ≥ 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD

H362

H410

 

M = 10”

 

”603-057-00–5

bensylalkohol

202-859-9

100-51-6

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1B

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

oral: ATE = 1 200 mg/kg bw”

 

”604-010-00–1

resorcinol; 1,3-bensendiol

203-585-2

108-46-3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

H302

H370 (nervsystem)

H315

H319

H317

H400

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H370 (nervsystem)

H315

H319

H317

H400

 

oral: ATE = 500 mg/kg bw

M = 1”

 

”604-074-00–0

2,2’,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol; tetrabrombisfenol-A

201-236-9

79-94-7

Carc. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H410”

 

 

 

”606-034-00–8

metribuzin (ISO); 4-amino-6-tert-butyl-3-metyltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on; 4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimetyletyl)-3-metyltio-1,2,4-triazin-5-on

244-209-7

21087-64-9

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (blodsystem)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (blodsystem)

H410

 

oral: ATE = 320 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”607-032-00-X

etylakrylat

205-438-8

140-88-5

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H225

H331

H312

H302

H335

H315

H319

H317

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H312

H302

H335

H315

H319

H317

 

inhalation: ATE = 9 mg/l (ångor)

dermal: ATE = 1 800 mg/kg bw

oral: ATE = 1 120 mg/kg bw

STOT SE 3 H335: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2 H315: C ≥ 5 %

Eye Irrit. 2 H319: C ≥ 5 %

D”

”607-034-00–0

metylakrylat;

metylpropenoat

202-500-6

96-33-3

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H225

H331

H312

H302

H335

H315

H319

H317

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H312

H302

H335

H315

H319

H317

 

inhalation: ATE = 3 mg/l (ångor)

dermal: ATE = 1 100 mg/kg bw

oral: ATE = 500 mg/kg bw

D”

”607-223-00–8

transflutrin (ISO); 2,3,5,6-tetrafluorbensyl-(1R,3S)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

405-060-5

118712-89-3

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H370 (nervsystem)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H370 (nervsystem)

H410

EUH066

oral: ATE = 580 mg/kg bw

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

”607-246-00–3

allylmetakrylat;

2-metyl-2-propensyra-2-propenylester

202-473-0

96-05-9

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

H226

H330

H311

H302

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H330

H311

H302

H400

 

inhalation: ATE = 1,5 mg/l (ångor)

dermal: ATE = 300 mg/kg bw

oral: ATE = 400 mg/kg bw”

 

”612-004-00–5

trietylamin

204-469-4

121-44-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1A

Eye Dam. 1

H225

H331

H311

H301

H314

H318

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H225

H331

H311

H301

H314

 

inhalation: ATE = 7,2 mg/l (ångor)

dermal: ATE = 300 mg/kg bw

oral: ATE = 100 mg/kg bw STOT SE 3 H335: C ≥ 1 %”

 

”612-049-00–0

di-n-butylamin

203-921-8

111-92-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H226

H330

H311

H301

H314

H318

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H226

H330

H311

H301

H314

EUH 071

inhalation: ATE = 1,2 mg/l (ångor) dermal: ATE = 300 mg/kg bw

oral: ATE = 220 mg/kg bw”

 

”612-056-00–9

N,N-dimetyl-m-toluidin; [1]

N,N-dimetyl-o-toluidin [2]

204-495-6 [1] 210-199-8 [2]

121-72-2 [1] 609-72-3 [2]

Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Aquatic Chronic 3

H331

H311

H301

H373 **

H412

GHS06 GHS08

Dgr

H331

H311

H301

H373 **

H412

 

*

C”

”613-088-00–6

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on

220-120-9

2634-33-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H315

H318

H317

H410

 

inhalation:

ATE = 0,21 mg/l (damm eller dimma)

oral: ATE = 450 mg/kg bw

Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,036 %

M = 1

M = 1”

 

”613-127-00–7

mepikvatklorid (ISO); 1,1-dimetylpiperidiniumklorid

246-147-6

24307-26-4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H332

H301

H412

GHS06

Dgr

H332

H301

H412

 

inhalation: ATE = 2,8 mg/l (damm eller dimma)

oral:

ATE = 270 mg/kg bw”

 

”613-307-00–5

klotianidin (ISO); (E)-1-(2-klor-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin

433-460-1

210880-92-5

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H302

H370 (nervsystem)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H361f

H302

H370 (nervsystem)

H410

 

oral: ATE = 390 mg/kg bw

M = 10

M = 100”

 

”616-035-00–5

cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(etylamino)karbonyl]-2-(metoxiimino)acetamid [1]

(2E)-2-cyano-N-[(etylamino)karbonyl]-2-(metoxiimino)acetamid [2]

261–043--0 [1]

- [2]

57966-95-7 [1]

166900-80-7 [2]

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (blodsystem, thymus, ögon)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (blodsystem, thymus, ögon)

H317

H410

 

oral: ATE = 360 mg/kg bw

M = 1

M = 1”

 

”616-104-00-X

benalaxyl (ISO); metyl-N-(2,6-dimetylfenyl)-N-(fenylacetyl)-DL-alaninat

275-728-7

71626-11-4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

oral: ATE = 1 000 mg/kg bw

M = 1

M = 1”

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/197/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)


Top