EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1694

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1694 av den 10 augusti 2023 om ändring av förordningar (EU) nr 321/2013, (EU) nr 1299/2014, (EU) nr 1300/2014, (EU) nr 1301/2014, (EU) nr 1302/2014 och (EU) nr 1304/2014 och genomförandeförordning (EU) 2019/777 (Text av betydelse för EES)

C/2023/5017

OJ L 222, 8.9.2023, p. 88–379 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1694/oj

8.9.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 222/88


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/1694

av den 10 augusti 2023

om ändring av förordningar (EU) nr 321/2013, (EU) nr 1299/2014, (EU) nr 1300/2014, (EU) nr 1301/2014, (EU) nr 1302/2014 och (EU) nr 1304/2014 och genomförandeförordning (EU) 2019/777

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 5.11, och

av följande skäl:

(1)

Med beaktande av den roll som järnvägarna förväntas spela i ett transportsystem med utfasade fossila bränslen, i enlighet med den europeiska gröna given och strategin för hållbar och smart mobilitet, och mot bakgrund av utvecklingen på detta område krävs en revidering av de nuvarande tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD) inom ramen för paketet Digital Rail and Green Freight.

(2)

Enligt artikel 3.5 b och 3.5 f i kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 (2) ska översyner göras av TSD:er för att ta hänsyn till utveckling av unionens järnvägssystem och tillhörande forsknings- och innovationsaktiviteter, och för att uppdatera hänvisningar till standarder. Denna revidering av TSD:erna ska utgöra grunden för nästa TSD-revidering, som ska beakta resultaten, särskilt i fråga om den så kallade systempelaren, från arbetet i det gemensamma företaget för Europas järnvägar.

(3)

I delegerat beslut (EU) 2017/1474 fastställs särskilda mål för utarbetande, antagande och översyn av TSD:er för järnvägssystemet i unionen.

(4)

Den 24 januari 2020 begärde kommissionen, i enlighet med artikel 19.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 (3), att Europeiska unionens järnvägsbyrå (byrån) ska förbereda rekommendationer för genomförande av ett urval av de särskilda mål som fastställs i delegerat beslut (EU) 2017/1474.

(5)

Den 30 juni 2022 utfärdade byrån rekommendation ERA 1175-1218 om TSD:erna för unionens järnvägssystem, motsvarande artiklarna 3–11 i delegerat beslut (EU) 2017/1474.

(6)

Det är lämpligt att kombitransporter regleras genom TSD:er. I enlighet med detta bör ändringar göras i bland annat kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/773 (4) (TSD Drift- och trafikledning) och i de TSD:er som fastställs i bilagorna till kommissionens förordning (EU) nr 1299/2014 (5) (TSD Infrastruktur) och kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 (6) (TSD Godsvagnar), samt av innehållet i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/777 (7) (RINF-förordningen). Detta bör möjliggöra en mer harmoniserad tillämpning av kodifieringssystemet och främja utvecklingen av kombitransporter. För detta ändamål kommer ERA att vidareutveckla ett godtagbart sätt att uppfylla kraven i enlighet med artikel 2.33 i direktiv (EU) 2016/797.

(7)

Det unionsomfattande godkännandet av personvagnar kommer att vara ett viktigt steg för att främja det europeiska järnvägsnätets driftskompatibilitet. För att uppnå detta mål bör bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 (8) (TSD Lok och passagerarfordon) ändras, särskilt genom harmonisering av krav och provningsmetoder när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet och kompatibilitet med tågdetekteringssystem.

(8)

TSD Lok och passagerarfordon och TSD Infrastruktur bör ändras i syfte att harmonisera de specifikationer som är tillämpliga på rullande materiel och fasta installationer, särskilt genom att stänga öppna punkter när det gäller krav på trafiklaster och infrastrukturens bärförmåga, krav på drift där fler än två strömavtagare används samtidigt, och genom att underlätta efterkonvertering där tåg utrustas med energimätningssystem.

(9)

Dessutom bör TSD Lok och passagerarfordon ändras för att förtydliga definitionen av specialfordon, inklusive arbetsfordon, fordon för kontroll av infrastruktur, röjnings- och bärgningsfordon, miljöarbetsfordon och tvåvägsfordon, och klargöra TSD:ernas tillämplighet på dessa fordon.

(10)

Bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 (9) (TSD Buller) bör ändras så att den innehåller en metod för bedömning av den akustiska prestandan hos kompositbromsblock på komponentnivå.

(11)

För att öka järnvägens säkerhet och tillförlitlighet bör TSD Godsvagnar och TSD Lok och passagerarfordon ändras så att en funktion för detektering av urspårning införs.

(12)

TSD Godsvagnar banar väg för ytterligare utveckling, migrering och införande av digitala automatkoppel (DAC, Digital Automatic Coupling). Detta kommer att vara ett viktigt steg för att modernisera den europeiska godstrafiken på järnväg.

(13)

Eftersom det inte krävs någon särskild ny kompetens för att bedöma driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse eller för att kontrollera delsystem bör det inte göras några ändringar när det gäller de anmälda organen i kommissionens förordningar (EU) nr 321/2013, (EU) nr 1299/2014, (EU) nr 1300/2014 (10), (EU) nr 1301/2014 (11), (EU) nr 1302/2014 och (EU) nr 1304/2014.

(14)

Det bör förtydligas hur TSD Infrastruktur och bilagan till förordning (EU) nr 1301/2014 (TSD Energi) ska tillämpas vid ombyggnad eller modernisering av befintliga delsystem och fasta installationer, för att säkerställa en gradvis övergång till ett helt driftskompatibelt europeiskt järnvägssystem, i enlighet med artikel 4 i direktiv (EU) 2016/797.

(15)

Bilagan till förordning (EU) nr 1300/2014 (TSD Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet) bör ändras genom bättre definitioner av de grundparametrar som underlättar tillgång till järnvägstjänster för personer med nedsatt rörlighet, inklusive begreppet ”driftskompatibel rullstol som kan transporteras med tåg”. Ytterligare förtydliganden krävs när det gäller biljettautomater och tillhandahållande av reseinformation via hörsel, syn och känsel.

(16)

Hänvisningar till standarder kräver regelbundna uppdateringar. För att underlätta framtida uppdateringar bör alla uppgifter om standarder samlas i särskilda tillägg till varje TSD, som sedan kan ändras utan att TSD:ns huvudtext ändras. Ett sådant tillvägagångssätt gör det möjligt för sökanden att använda moderna välfungerande it-verktyg för kravspecificering. Alla TSD:er för fasta installationer och rullande materiel bör ändras i enlighet med detta.

(17)

De parametrar för järnvägsinfrastruktur som är registrerade i infrastrukturregistret (RINF) bör också utvecklas, särskilt genom att tabellerna med sådana parametrar ändras i enlighet med andra ändringar som görs i den här förordningen och i kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2023/1695 (12) och (EU) 2023/1693 (13), genom att infrastrukturförvaltaren blir dataleverantör i stället för det nationella registreringsorganet, som kan behålla en samordnande roll, och genom att framtida utveckling identifieras.

(18)

Följande förordningar bör därför ändras i enlighet med detta:

1.

Förordning (EU) nr 321/2013 (TSD Godsvagnar).

2.

Förordning (EU) nr 1299/2014 (TSD Infrastruktur).

3.

Förordning (EU) nr 1300/2014 (TSD Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet).

4.

Förordning (EU) nr 1301/2014 (TSD Energi).

5.

Förordning (EU) nr 1302/2014 (TSD Lok och passagerarfordon).

6.

Förordning (EU) nr 1304/2014 (TSD Buller).

7.

Genomförandeförordning (EU) 2019/777 (RINF-förordningen).

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för driftskompatibilitet och säkerhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 321/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Används ej.”

2.

Artikel 9a ska utgå.

3.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 1299/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Projekt i ett långt framskridet utvecklingsstadium

Artikel 7.2 i direktiv (EU) 2016/797 är tillämplig.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Förordning (EU) nr 1300/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkterna 1 och 5 ska ”direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”direktiv (EU) 2016/797”.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   TSD:n ska tillämpas på nätet i järnvägssystemet i unionen enligt beskrivningen i bilaga I till direktiv (EU) 2016/797, med undantag av de fall som avses i artikel 1.3 och 1.4 i direktiv (EU) 2016/797.”

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska ”artikel 17.2 i direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”artikel 13.1 i direktiv (EU) 2016/797”.

b)

I punkt 2 c ska ”artikel 17.3 i direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”artikel 37 i direktiv (EU) 2016/797”.

3.

I artikel 5 ska ”artikel 9.3 i direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”artikel 7.2 i direktiv (EU) 2016/797”.

4.

I artikel 6.5 ska ”direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”direktiv (EU) 2016/797”.

5.

I artikel 7.3 ska ”artikel 6 i direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”artikel 5 i direktiv (EU) 2016/797”.

6.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 6 ska ”direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”direktiv (EU) 2016/797”.

b)

I punkt 7 ska ”artikel 6 i direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”artikel 5 i direktiv (EU) 2016/797”.

7.

I artikel 9.4 ska ”direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”direktiv (EU) 2016/797”.

8.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Förordning (EU) nr 1301/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Det enda stycket i artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 7.2 i direktiv (EU) 2016/797 är tillämplig.”

2.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

1)

I punkterna 1 och 3 ska ”artikel 20 i direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”artikel 18 i direktiv (EU) 2016/797”.

2)

I punkt 2 ska ”artikel 29 i direktiv 2008/57/EG” ersättas med ”artikel 51 i direktiv (EU) 2016/797”.

3.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 5

Förordning (EU) nr 1302/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.1 d ska termen ”fordon för uppbyggnad och underhåll av järnvägsinfrastruktur” ersättas med följande: ”Specialfordon, exempelvis arbetsfordon.”

2.

Artikel 8 ska utgå.

3.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska andra stycket ändras på följande sätt:

i)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”De ska dock fortsätta att vara tillämpliga på”.

ii)

Led c ska utgå.

b)

Punkterna 2 och 3 ska utgå.

4.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

Artikel 6

Bilagan till förordning (EU) nr 1304/2014 ska ersättas med bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 7

Genomförandeförordning (EU) 2019/777 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.   Varje medlemsstat ska instruera sina infrastrukturförvaltare att registrera parametervärden för sitt respektive järnvägsnät i en elektronisk applikation som ska följa de gemensamma specifikationer som anges i denna förordning.”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkterna 4 och 5 ska ”medlemsstat” ersättas med ”infrastrukturförvaltare”.

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Byrån ska inrätta en grupp bestående av företrädare för infrastrukturförvaltarna som ska samordna, övervaka och stödja genomförandet av denna förordning med avseende på RINF-applikationen. Denna grupp ska också stödja den framtida utvecklingen av denna förordning. Nationella registreringsorgan som utsetts enligt artikel 5 ska ha rätt att delta i enlighet med sina uppgifter och sitt verksamhetsområde. Byrån ska vid behov bjuda in experter och representativa organ.”

3.

Artiklarna 4 och 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Inlämning och uppdatering av uppgifter

1.   Infrastrukturförvaltarna ska lämna in uppgifter direkt till RINF-applikationen så snart sådana uppgifter blir tillgängliga. Infrastrukturförvaltarna ska säkerställa att de inlämnade uppgifterna är korrekta, fullständiga, konsekventa och aktuella.

2.   Infrastrukturförvaltare ska i RINF tillgängliggöra all information om ny infrastruktur som ska tas i bruk, byggas om eller moderniseras innan den tas i bruk.

Artikel 5

Nationellt registreringsorgan

Medlemsstaterna får utse ett nationellt registreringsorgan som ska fungera som kontaktpunkt mellan byrån och infrastrukturförvaltarna i syfte att bistå och samordna infrastrukturförvaltarna på medlemsstaternas territorium, förutsatt att detta inte äventyrar tillgången till uppgifter i enlighet med artikel 4.”

4.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Framtida utveckling

1.   Byrån ska uppdatera RINF-applikationen senast den 15 december 2024 för att

a)

ge möjlighet till delvis uppdatering av uppgifter som motsvarar de ändrade parametrarna så att infrastrukturförvaltare kan uppdatera relevant ändrad information så fort den blir tillgänglig,

b)

ytterligare anpassa ruttberäkningen i järnvägsnätet genom en beskrivning på mikronivå,

c)

tillhandahålla särskilt riktade meddelanden till järnvägsföretag som registrerat sig för att få information om ett eller flera järnvägsnät när ändringar i RINF-applikationen rör dessa järnvägsnät, och tillhandahålla en kvittering från systemet till infrastrukturförvaltaren,

d)

tillhandahålla definition, modellering och införande av giltighetsdatum för att uppfylla användningsfallen,

e)

anpassa platserna i beskrivning av infrastruktur till platser som används i unionen för informationsutbyte i telematikapplikationer.

f)

integrera en beskrivning av karaktären hos den infrastruktur som är tillgänglig för järnvägsföretag (ingår i beskrivningen av järnvägsnätet (*1)) och av de tekniska egenskaperna hos anläggningarna för järnvägstjänster (*2)

2.   Vidareutveckling av RINF-applikationen kan leda till skapandet av ett datasystem som levererar uppgifter till alla elektroniska informationsflöden med avseende på unionens järnvägsnät.

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32)."

(*2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2177 av den 22 november 2017 om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster (EUT L 307, 23.11.2017, s. 1) (C/2017/7692).” "

5.

En ny artikel ska läggas till som artikel 7a:

”Artikel 7a

ERA-vokabulär (ERA Vocabulary)

ERA Vocabulary är ett tekniskt dokument som utfärdas av byrån i enlighet med artikel 4.8 i direktiv (EU) 2016/797 och som fastställer hur data definieras och presenteras i läsbart format för människor och maskiner, samt tillhörande kvalitets- och noggrannhetskrav för varje dataelement i järnvägssystemet (en så kallad ontologi).

Byrån ska säkerställa att ERA Vocabulary underhålls för att återspegla den rättsliga och tekniska utveckling som påverkar järnvägssystemet.”

6.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)   EUT L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 av den 8 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 vad gäller särskilda mål för utarbetande, antagande och översyn av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (EUT L 210, 15.8.2017, s. 5).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/773 av den 16 maj 2019 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av beslut 2012/757/EU (EUT L 139 I, 27.5.2019, s. 5).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1299/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Infrastruktur i Europeiska unionens järnvägssystem (EUT L 356, 12.12.2014, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 av den 13 mars 2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens beslut 2006/861/EG (EUT L 104, 12.4.2013, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/777 av den 16 maj 2019 om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur och om upphävande av genomförandebeslut 2014/880/EU (EUT L 139 I, 27.5.2019, s. 312).

(8)  Kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem (EUT L 356, 12.12.2014, s. 228).

(9)  Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller”, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU (EUT L 356, 12.12.2014, s. 421).

(10)  Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 356, 12.12.2014, s. 110).

(11)  Kommissionens förordning (EU) nr 1301/2014 av den 18 november 2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Energi i unionens järnvägssystem (EUT L 356, 12.12.2014, s. 179).

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1695 av den 10 augusti 2023 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen för trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av förordning (EU) 2016/919 (se sidan 380 i detta nummer av EUT).

(13)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1693 av den 10 augusti 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/773 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen (se sidan 1 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

Bilagan till förordning (EU) nr 321/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   INLEDNING

En teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) är en specifikation som omfattar ett delsystem (eller en del av det) enligt definitionen i artikel 2.11 i direktiv (EU) 2016/797

för att driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ska säkerställas, och

för att uppfylla de väsentliga kraven.”

2.

Punkt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2   Geografiskt tillämpningsområde

Denna förordning gäller för unionens järnvägssystem.”

3.

I punkt 1.3 ska inledningsfrasen och led a ersättas med följande:

”Denna TSD uppfyller kraven i artikel 4.3 i direktiv (EU) 2016/797 genom att

a)

omfatta delsystemet Rullande materiel – godsvagnar,”

4.

I punkt 2.1 andra stycket ska led a ersättas med följande:

”a)

specialfordon,”

5.

Kapitel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Det inledande stycket ska ersättas med följande:

”I artikel 3.1 i direktiv (EU) 2016/797 föreskrivs att järnvägssystemet, dess delsystem och delsystemens driftskompatibilitetskomponenter ska uppfylla de relevanta väsentliga kraven. De väsentliga kraven beskrivs övergripande i bilaga III till samma direktiv. I tabell 1 i denna bilaga anges de grundläggande parametrar som specificeras i denna TSD och deras kopplingar till de väsentliga krav som tas upp i bilaga III till direktiv (EU) 2016/797.”

b)

I tabell 1 ska följande rad läggas till som rad 4.2.3.5.3:

”4.2.3.5.3

Funktion för detektering och förebyggande av urspårning

1.1.1

1.1.2

 

 

 

2.4.3”

6.

Punkt 4.1 ska ersättas med följande:

”4.1   Inledning

Järnvägssystemet, som omfattas av direktiv (EU) 2016/797 och av vilket godsvagnar utgör en del, är ett integrerat system vars enhetlighet ska kontrolleras. Denna enhetlighet ska särskilt kontrolleras med avseende på specifikationerna för delsystemet Rullande materiel och kompatibiliteten med järnvägsnätet (avsnitt 4.2), delsystemets gränssnitt mot de övriga delsystemen i järnvägssystemet där det är integrerat (avsnitten 4.2 och 4.3), liksom den första versionen av reglerna för drift och underhåll (avsnitten 4.4 och 4.5) enligt kraven i artikel 15.4 i direktiv (EU) 2016/797.

Det tekniska underlaget, i enlighet med artikel 15.4 i direktiv (EU) 2016/797 och punkt 2.4 i bilaga IV till samma direktiv, ska framför allt innehålla konstruktionsrelaterade värden rörande kompatibiliteten med järnvägsnätet.”

7.

I punkt 4.2.1 ska tredje stycket utgå.

8.

Punkt 4.2.2.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Strukturen hos enhetens korg, eventuella fastsättningar av utrustning samt lyft- och uppallningspunkter ska vara konstruerade så att inga sprickor, betydande permanenta deformeringar eller brott uppstår under de lastfall som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 1.”

b)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Lyft- och uppallningspunkterna ska markeras på enheten. Märkningen ska överensstämma med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 2.”

9.

I punkt 4.2.2.3 ska följande stycke läggas till:

”Enheter som är avsedda att användas för kombitransport och som kräver en vagnkompatibilitetskod ska vara utrustade med anordningar för säkring av den intermodala lastenheten.”

10.

Punkt 4.2.3.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra och tredje styckena ska ersättas med följande:

”En enhets överensstämmelse med den avsedda referensprofilen, inklusive referensprofilen för den nedre delen, ska fastställas genom någon av de metoder som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 4.

Den kinematiska metoden som beskrivs i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 4 ska användas för att fastställa överensstämmelse, när detta är aktuellt, mellan referensprofilen för enheten och respektive målreferensprofiler – G1, GA, GB och GC – inklusive de profiler som används för den nedre delen – GI1 och GI2.”

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Enheter som är avsedda att användas för kombitransport ska kodifieras i enlighet med kraven i tillägg H och den specifikation som det hänvisas till i tillägg D.2, index B.”

11.

I punkt 4.2.3.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den tillåtna nyttolast en enhet får bära, för axellaster upp till och med 25 ton, ska fastställas genom användning av den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 5.”

12.

Punkt 4.2.3.3 ska ersättas med följande:

”4.2.3.3   Kompatibilitet med tågdetekteringssystem

Om enheten är avsedd att vara kompatibel med ett eller flera av följande tågdetekteringssystem, ska denna kompatibilitet fastställas i enlighet med bestämmelserna i det tekniska dokument som det hänvisas till i tillägg D.2, index A:

a)

Tågdetekteringssystem baserade på spårledningar (hjulparets elektriska motstånd kan bedömas på driftskompatibilitetskomponentnivå eller på fordonsnivå).

b)

Tågdetekteringssystem baserade på axelräknare.

c)

Tågdetekteringssystem baserade på slingutrustning.

Relaterade specialfall anges i avsnitt 7.7 i TSD Trafikstyrning och signalering.”

13.

I punkt 4.2.3.4 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Om enheten är avsedd att kunna övervakas med utrustning längs spåret på järnvägsnät med 1 435 mm spårvidd ska enheten uppfylla den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 6 för att säkerställa tillräcklig synlighet.

För enheter som är avsedda att användas på järnvägsnät med spårvidderna 1 524 mm, 1 600 mm och 1 668 mm ska motsvarande värden i tabell 2 som gäller parametrarna i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 6, tillämpas.”

14.

I punkt 4.2.3.5.2 andra stycket ska första strecksatsen ersättas med följande:

”—

Genom tillämpning av förfarandena i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 7.”

15.

Följande punkt ska införas som punkt 4.2.3.5.3:

”4.2.3.5.3   Funktion för detektering och förebyggande av urspårning

Funktionen för detektering och förebyggande av urspårning är avsedd att förebygga urspårning eller begränsa konsekvenserna om enheten spårar ur.

Om en enhet är utrustad med funktionen för detektering och förebyggande av urspårning ska nedanstående krav uppfyllas.

4.2.3.5.3.1   Allmänna krav

Funktionen ska kunna detektera antingen en urspårning eller förhållanden som är ett förstadium till att enheten spårar ur i enlighet med en av de tre uppsättningar krav som anges i punkterna 4.2.3.5.3.2, 4.2.3.5.3.3 och 4.2.3.5.3.4.

Det är tillåtet att kombinera dessa krav enligt följande:

 

4.2.3.5.3.2 och 4.2.3.5.3.3

 

4.2.3.5.3.2 och 4.2.3.5.3.4

4.2.3.5.3.2   Funktion för förebyggande av urspårning (DPF, Derailment Prevention Function)

Funktionen för förebyggande av urspårning ska skicka en signal till förarhytten i det lok som drar tåget när ett förstadium till urspårning detekteras i enheten.

Den signal som gör att funktionen för förebyggande av urspårning är tillgänglig på tågnivå och dess överföring mellan enheten, loket och andra tillkopplade enheter i ett tåg ska dokumenteras i det tekniska underlaget.

4.2.3.5.3.3   Funktion för detektering av urspårning (DDF, Derailment Detection Function)

Funktionen för detektering av urspårning ska skicka en signal till förarhytten i det lok som drar tåget när urspårning detekteras i enheten.

Den signal som gör att funktionen för detektering av urspårning är tillgänglig på tågnivå och dess överföring mellan enheten, loket och andra tillkopplade enheter i ett tåg ska dokumenteras i det tekniska underlaget.

4.2.3.5.3.4   Funktion för detektering av urspårning med bromsaktivering (DDAF, Derailment Detection And Actuation Function)

Funktionen för detektering av urspårning med bromsaktivering ska automatiskt tillsätta bromsen när urspårning detekteras utan möjlighet för föraren att upphäva detta.

Risken för falska detekteringar av urspårning ska begränsas till en godtagbar nivå.

Funktionen för detektering av urspårning med bromsaktivering ska därför vara föremål för en riskbedömning i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 402/2013.

Det ska vara möjligt att direkt avaktivera funktionen för detektering av urspårning med bromsaktivering i enheten när den stoppat. Avaktiveringen frigör och isolerar funktionen för detektering av urspårning med bromsaktivering från bromssystemet.

Funktionen för detektering av urspårning med bromsaktivering ska ange status (aktiverad/avaktiverad) och denna status ska vara synlig från enhetens båda sidor. Om detta inte är fysiskt genomförbart ska status för funktionen för detektering av urspårning med bromsaktivering synas från minst en sida, och den andra sidan av godsvagnen ska då märkas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 2.”

16.

I punkt 4.2.3.6.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Motståndskraften hos boggiramens struktur, all monterad utrustning och förbindelsen mellan underredet och boggin ska visas genom metoder i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 9.”

17.

I punkt 4.2.3.6.2 ska tabell 3 ersättas med följande:

”Tabell 3

Gränsvärden för hjulpars geometriska mått

Benämning

Hjuldiameter

D [mm]

Lägsta värde

[mm]

Högsta värde

[mm]

1 435 mm

Mått front-till-front (SR)

SR = AR + Sd,vänster + Sd,höger

330 ≤ D ≤ 760

1 415

1 426

760 < D ≤ 840

1 412

1 426

D > 840

1 410

1 426

Avstånd baksida-till-baksida (AR)

330 ≤ D ≤ 760

1 359

1 363

760 < D ≤ 840

1 358

1 363

D > 840

1 357

1 363

1 524 mm

Mått front-till-front (SR)

SR = AR + Sd,vänster + Sd,höger

400 ≤ D < 840

1 492

1 514

D ≥ 840

1 487

1 514

Avstånd baksida-till-baksida (AR)

400 ≤ D < 840

1 444

1 448

D ≥ 840

1 442

1 448

1 600 mm

Mått front-till-front (SR)

SR = AR + Sd,vänster + Sd,höger

690 ≤ D ≤ 1 016

1 573

1 592

 

 

 

Avstånd baksida-till-baksida (AR)

690 ≤ D ≤ 1 016

1 521

1 526

 

 

 

1 668 mm

Mått front-till-front (SR)

SR = AR + Sd,vänster + Sd,höger

330 ≤ D < 840

1 648  (1)

1 659

840 ≤ D ≤ 1 250

1 648  (1)

1 659

Avstånd baksida-till-baksida (AR)

330 ≤ D < 840

1 592

1 596

840 ≤ D ≤ 1 250

1 590

1 596

18.

I punkt 4.2.4.3.2.1 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”En enhets bromsprestanda ska beräknas i enlighet med en av de specifikationer som det hänvisas till i tillägg D, antingen index 16, index 37, index 58 eller index 17.

Beräkningen ska valideras genom provningar. Beräkningen av bromsprestanda i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 17 ska valideras enligt samma specifikation eller enligt den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 58.”

19.

Punkt 4.2.4.3.2.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Om enheten är försedd med en parkeringsbroms ska följande krav uppfyllas:

Enheten ska förbli stillastående till dess att parkeringsbromsen avsiktligt lossas.

Om det inte är möjligt att direkt se om bromsen är ansatt eller lossad, ska en indikator som visar detta finnas på båda sidor av fordonets utsida.

Minsta parkeringsbromskraft, vid vindstilla, ska fastställas genom de beräkningar som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 16.”

b)

Följande stycke ska läggas till:

”I tillämpliga fall ska beräkningarna fastställa

minsta parkeringsbromskraft för en olastad vagn,

högsta parkeringsbromskraft för en fullastad vagn,

minsta last som krävs för att uppnå högsta parkeringsbromskraft (breakover loading mass).

Parkeringsbromsen hos en enhet ska vara konstruerad utifrån en adhesionsfaktor mellan hjul och räl (stål mot stål) som inte är högre än 0,12.”

20.

I punkt 4.2.5 ska åttonde stycket ersättas med följande:

”Enheten ska uppfylla kraven i denna TSD utan försämrad funktion under förhållanden med snö, is och hagel enligt definitionen i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 18, vilket motsvarar det nominella området.”

21.

I punkt 4.2.6.2.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Enheterna ska vara jordade i enlighet med de bestämmelser som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 27.”

22.

I punkt 4.2.6.2.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Enheten ska vara konstruerad så att direkt kontakt förhindras enligt de bestämmelser som fastställs i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 27.”

23.

I punkt 4.2.6.3 ska andra meningen ersättas med följande:

”Måtten och det fria utrymmet för dessa fastsättningsanordningar ska stämma överens med beskrivningen i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 28.”

24.

I punkt 4.3.1 ska tabell 5 ändras på följande sätt:

a)

Rubriken till första kolumnen ska ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Godsvagnar”.

b)

Rubriken till andra kolumnen ska ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Infrastruktur”.

c)

Sista raden ska utgå.

25.

I punkt 4.3.2 ska tabell 6 ändras på följande sätt:

a)

Rubriken till första kolumnen ska ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Godsvagnar”.

b)

Rubriken till andra kolumnen ska ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Drift och trafikledning”.

c)

Sista raden ska utgå.

26.

I punkt 4.3.3 ska tabell 7 ändras på följande sätt:

a)

Rubriken till första kolumnen ska ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Godsvagnar”.

b)

Andra kolumnen ska ersättas med följande:

Hänvisning i TSD Trafikstyrning och signalering

4.2.10: Kompatibilitet med markbaserade tågdetekteringssystem: fordonskonstruktion

4.2.11: Elektromagnetisk kompatibilitet mellan rullande materiel och markbaserad utrustning för trafikstyrning och signalering

4.2.10: Kompatibilitet med markbaserade tågdetekteringssystem: fordonskonstruktion

4.2.11: Elektromagnetisk kompatibilitet mellan rullande materiel och markbaserad utrustning för trafikstyrning och signalering

4.2.10: Kompatibilitet med markbaserade tågdetekteringssystem: fordonskonstruktion”

27.

I punkt 4.4 sista stycket ska följande mening utgå:

”Det anmälda organet ska endast verifiera att dokumentationen avseende drift tillhandahålls.”

28.

I punkt 4.5 tredje stycket ska följande mening utgå:

”Det anmälda organet ska endast verifiera att dokumentationen för underhåll tillhandahålls.”

29.

I punkt 4.5.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

(Berör inte den svenska versionen.)

30.

I punkt 4.5.2 inledande stycket ska tredje meningen ersättas med följande:

”Verifikationsrapporten för underhållsdata består av följande:”

31.

I punkt 4.8 ska första stycket ändras på följande sätt:

a)

Den tjugonde strecksatsen ska utgå.

b)

Följande strecksatser ska läggas till:

”Minsta bromskraft och, i förekommande fall, största bromskraft och minsta last som krävs för att uppnå högsta parkeringsbromskraft (breakover loading mass) (i tillämpliga fall).

Antal axlar där parkeringsbromsen tillsätts.

Förekomst av en eller flera av följande funktioner: Funktion för detektering av urspårning, funktion för förebyggande av urspårning, funktion för detektering av urspårning med bromsaktivering.

Beskrivning av den signal som informerar om en urspårning eller ett förstadium till urspårning och dess överföring för enheter utrustade med funktion för detektering av urspårning eller funktion för förebyggande av urspårning.”

32.

Punkt 6.1.2.1 ska ersättas med följande:

”6.1.2.1   Löpverk

Överensstämmelsen för gångdynamiska egenskaper ska visas så som fastställs i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 8.

Enheter med ett etablerat löpverk i enlighet med samma specifikation förutsätts vara i överensstämmelse med de relevanta kraven förutsatt att löpverket används inom dess etablerade användningsområde.

Lägsta axellast och högsta axellast vid drift av en godsvagn utrustad med ett etablerat löpverk ska överensstämma med de lasttillstånd mellan olastad och lastad som anges för det etablerade löpverket, i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 8.

Om den lägsta axellasten inte uppnås av fordonets olastade vikt, kan användningsvillkor tillämpas på godsvagnen så att den alltid måste används med en lägsta nyttolast eller en ballast (t.ex. med en lastanordning utan last), för att överensstämma med parametrarna i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 8.

I sådana fall kan parametern ’godsvagnens vikt i olastat tillstånd’ (mass of wagon in tare conditions) som används vid prov på spår ersättas med ’lägsta axellast’ (minimum axle load). Detta ska rapporteras i det tekniska underlaget som ett villkor för användning.

Bedömningen av boggiramens styrka ska vara baserad på den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 9.”

33.

Punkt 6.1.2.2 ska ersättas med följande:

”6.1.2.2   Hjulpar

Överensstämmelse för de mekaniska egenskaperna hos det monterade hjulparet ska visas så som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 10, där gränsvärden för den axiella kraften för hjulparet och tillhörande kontrollprov definieras.”

34.

I punkt 6.1.2.3 a ska första, andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Smidda och valsade hjul: De mekaniska egenskaperna ska bevisas enligt det förfarande som beskrivs i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 11.

Om hjulet ska användas med bromsblock som verkar på hjulets löpbana, ska hjulet provas termomekaniskt med beaktande av största förväntade bromsenergi. Ett typprov, enligt beskrivningen i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 11, ska utföras för att kontrollera att sidoförskjutningen av hjulringen vid bromsning samt restspänningen ligger inom specificerade toleransgränsvärden.

Beslutskriterierna för restspänningar för smidda och valsade hjul finns i samma specifikation.”

35.

I punkt 6.1.2.4 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”I tillägg till kraven på montaget ovan, ska överensstämmelsen vad gäller den mekaniska hållfastheten och utmattningsegenskaperna för axeln visas enligt den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 12.

Denna specifikation innehåller beslutskriterier för tillåten spänning. Ett kontrollförfarande ska finnas för att vid produktionsfasen säkerställa att inga defekter på ett negativt sätt kan påverka säkerheten på grund av förändringar av axlarnas mekaniska egenskaper. Axelmaterialets draghållfasthet, motståndskraften mot slag, ytans hållfasthet, materialets egenskaper och materialets renhet ska kontrolleras. Kontrollförfarandet ska specificera den batchprovtagning som används för varje egenskap som ska kontrolleras.”

36.

I punkt 6.2.2.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Överensstämmelsen ska visas i enlighet med en av de specifikationer som det hänvisas till i tillägg D, antingen index 3 eller index 1.”

37.

Punkt 6.2.2.2 ska ersättas med följande:

”6.2.2.2   Säkerhet mot urspårning på skevt spår

Överensstämmelsen ska visas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 7.”

38.

Punkt 6.2.2.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Överensstämmelsen ska visas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 7.”

b)

I andra stycket ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”I fråga om enheter som används på järnvägsnät med spårvidden 1 668 mm ska utvärderingen av det uppskattade värdet för lateralkraften normaliserad till radien Rm = 350 m i enlighet med den specifikationen, beräknas enligt följande formel:”

c)

Femte stycket ska ersättas med följande:

”Kombinationen av högsta ekvivalenta konicitet och hastighet för vilken enheten klarar stabilitetskravet i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 7 ska registreras i rapporten.”

39.

I punkt 6.2.2.4 ska första stycket ersättas med följande:

”Överensstämmelse avseende rullagrets mekaniska hållfasthet och utmattningsegenskaper ska påvisas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 13.”

40.

Punkt 6.2.2.5 ska ersättas med följande:

”6.2.2.5   Löpverk för manuellt byte av hjulpar

Byte mellan spårvidderna 1 435 mm och 1 668 mm

De tekniska lösningar som beskrivs i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 14 för axelenheter och boggienheter anses överensstämma med kraven i punkt 4.2.3.6.7.

Byte mellan spårvidderna 1 435 mm och 1 524 mm

Den tekniska lösning som beskrivs i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 15 bedöms vara i överensstämmelse med kraven i punkt 4.2.3.6.7.”

41.

I punkt 6.2.2.8.1 ska första meningen ersättas med följande:

”Barriärer ska provas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 19.”

42.

Punkt 6.2.2.8.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Första och andra styckena ska ersättas med följande:

”Prov av materialens antändlighet och flamspridningsegenskaper ska utföras i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 20 med gränsvärdet CFE ≥ 18 kW/m2.

För gummidelar till boggier ska provningen utföras i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 23 där gränsvärdet ska vara MARHE ≤ 90 kW/m2 under de provningsförhållanden som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 22.”

b)

I tredje stycket ska sjätte strecksatsen ersättas med följande:

”—

Material som uppfyller kraven i kategori C-s3, d2 eller högre i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 21.”

43.

Punkt 6.2.2.8.3 ska ersättas med följande:

”6.2.2.8.3   Kablar

De elektriska kablarna ska väljas och installeras i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 24 och 25.”

44.

Punkt 6.2.2.8.4 ska ersättas med följande:

”6.2.2.8.4   Brandfarliga vätskor

De åtgärder som vidtas ska vara i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 26.”

45.

Punkt 7.1 ska ersättas med följande:

”7.1   Godkännande för utsläppande på marknaden

1.

Denna TSD gäller för delsystemet ’Rullande materiel – godsvagnar’ inom det tillämpningsområde som fastställs i punkterna 1.1, 1.2 och 2.1 när delsystemet släpps ut på marknaden efter den dag då denna TSD börjar gälla, utom när punkt 7.1.1 ’Tillämpning på pågående projekt’ är tillämplig.

2.

Denna TSD är även på frivillig basis tillämplig på

enheter som avses i punkt 2.1 a och som är i färdläge, om de motsvarar en ’enhet’ enligt definitionen i denna TSD, och

enheter enligt definitionen i punkt 2.1 c om de är olastade.

Om sökanden väljer att tillämpa denna TSD ska motsvarande EG-kontrollförklaring erkännas som sådan av medlemsstaterna.

3.

Överensstämmelse med denna bilaga i den version som var tillämplig före den 28 september 2023 anses vara likvärdig med överensstämmelse med denna TSD, med undantag för de ändringar som förtecknas i tillägg A.”

46.

Punkt 7.1.1 ska ersättas med följande:

”7.1.1   Tillämpning på pågående projekt

1.

Denna TSD gäller från och med den 28 september 2023, men det är inte obligatoriskt att tillämpa den på projekt som den dagen befinner sig i fas A eller fas B enligt definitionen i punkterna 7.2.3.1.1 och 7.2.3.1.2 i ’föregående TSD’ (dvs. denna förordning, ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/387 (*1)).

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av tabell A.2 i tillägg A är det möjligt att på frivillig basis tillämpa kraven i kapitlen 4, 5 och 6 på de projekt som avses i punkt 1.

3.

Om sökanden väljer att inte tillämpa denna TSD-version på ett pågående projekt fortsätter den TSD-version som var tillämplig i början av fas A i enlighet med punkt 1 att gälla.

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/387 av den 9 mars 2020 om ändring av förordningar (EU) nr 321/2013, (EU) nr 1302/2014 och (EU) 2016/919 vad gäller utvidgning av området för användning och övergångsfaser (EUT L 73, 10.3.2020, s. 6).” "

47.

I punkt 7.1.2 ska tredje stycket ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas som punkterna d1 och d2 efter punkt d:

”d1)

Om enheten har elektronisk utrustning som avger störström via rälen ska den ’påverkande enhet’ (influencing unit) (enligt definitionen i det tekniska dokument som det hänvisas till i tillägg D.2, index A) som enheten är avsedd att vara en del av, överensstämma med de specialfall för spårledningar som meddelats enligt artikel 13 i TSD Trafikstyrning och signalering genom tillämpning av de harmoniserade fordonsprovningsmetoder och den fordonsimpedans som avses i det tekniska dokument som det hänvisas till i tillägg D.2 index A. Enhetens överensstämmelse kan visas på grundval av det tekniska dokument som avses i artikel 13 i TSD Trafikstyrning och signalering och kontrolleras av det anmälda organet som en del av EG-kontrollen.

d2)

Om enheten har elektrisk eller elektronisk utrustning som avger elektromagnetiska interferensfält

nära en axelräknares hjulgivare, eller

till följd av returströmmen via rälen, om tillämpligt,

ska den ’påverkande enhet’ (influencing unit) (enligt definitionen i det tekniska dokument som det hänvisas till i tillägg D.2, index A) som enheten är avsedd att vara en del av, överensstämma med de specialfall för axelräknare som meddelats enligt artikel 13 i TSD Trafikstyrning och signalering. Enhetens överensstämmelse ska visas genom tillämpning av de harmoniserade fordonsprovningsmetoder som avses i det tekniska dokument som det hänvisas till i tillägg D.2 index A, eller alternativt på grundval av det tekniska dokument som avses i artikel 13 i TSD Trafikstyrning och signalering. Detta kontrolleras av det anmälda organet som en del av EG-kontrollen.”

b)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Enheten måste vara försedd antingen med ett manuellt koppelsystem i enlighet med föreskrifterna i avsnitt 1 i tillägg C samt uppfylla kraven i avsnitt 8, eller med ett halvautomatiskt eller automatiskt koppelsystem.”

c)

Led g ska ersättas med följande:

”g)

Enheten måste märkas med alla tillämpliga märkningar i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 2.”

d)

Led h ska ersättas med följande:

”h)

Den lägsta och, i förekommande fall, högsta parkeringsbromskraften, antalet hjulpar (N) och antalet hjulpar på vilka parkeringsbromsen tillsätts (n) ska märkas enligt figur 1:

Figur 1

Märkning av parkeringsbromskraft

Image 1

Image 2

48.

I punkt 7.2.1 ska femte stycket ersättas med följande:

”Ej certifierade driftskompatibilitetskomponenter: komponenter som motsvarar en driftskompatibilitetskomponent i kapitel 5, men som inte har något intyg om överensstämmelse och som tillverkats innan den övergångsperiod som avses i artikel 8 löper ut.”

49.

I punkt 7.2.2 ska rubriken ersättas med följande:

”7.2.2

Ändringar av en enhet i drift eller en befintlig enhetstyp

50.

I punkt 7.2.2.1 andra stycket ska första meningen ersättas med följande:

”Denna punkt 7.2.2 ska tillämpas vid alla ändringar av en enhet i drift eller en befintlig enhetstyp, även vid modernisering eller ombyggnad.”

51.

Punkt 7.2.2.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7.2.2.3, ska överensstämmelse med kraven i denna TSD eller kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 (*2) (TSD Buller) (se punkt 7.2 i TSD Buller) endast krävas för de grundläggande parametrarna i denna TSD som kan påverkas av ändringen/ändringarna.

(*2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ’Rullande materiel – buller’, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU (EUT L 356, 12.12.2014, s. 421).” "

b)

I tabell 11a ska följande rad läggas till som rad 4.2.3.5.3:

”4.2.3.5.3

Funktion för detektering och förebyggande av urspårning

Förekomst och typ av funktion(er) för detektering och förebyggande av urspårning

Montering/borttagande av funktionen för förebyggande/detektering

Ej tillämpligt”

c)

Tolfte och trettonde styckena ska ersättas med följande:

”För att upprätta EG-typgodkännandeintyget eller konstruktionskontrollintyget kan det anmälda organ som valts ut av enheten som hanterar ändringen hänvisa till följande:

Det ursprungliga EG-typgodkännandeintyget eller konstruktionskontrollintyget för delar av konstruktionen som inte har ändrats, eller för delar som ändrats, men som inte påverkar delsystemets överensstämmelse, så länge det fortfarande är giltigt.

Ytterligare EG-typgodkännandeintyg eller konstruktionskontrollintyg (som ändrar det ursprungliga intyget) för ändrade delar av konstruktionen vilka påverkar överensstämmelsen för delsystemet med de TSD:er som avses i den certifieringsram som anges i punkt 7.2.3.1.1.

Om giltighetstiden för EG-typgodkännandeintyget eller konstruktionskontrollintyget för den ursprungliga typen är begränsad till 10 år (på grund av tillämpningen av det tidigare konceptet med fas A/B) ska giltighetstiden för EG-typgodkännandeintyget eller konstruktionskontrollintyget för den ändrade typen, typvarianten eller typversionen begränsas till 14 år efter dagen för sökandens val av ett anmält organ för den första typen av rullande materiel (början av fas A i det ursprungliga EG-typgodkännandeintyget eller konstruktionskontrollintyget).”

52.

I punkt 7.2.2.3 ska rubriken och första stycket ersättas med följande:

”7.2.2.3   Särskilda bestämmelser för enheter i drift som inte omfattas av en EG-kontrollförklaring med ett första godkännande för ibruktagande före den 1 januari 2015

Följande regler ska tillämpas, förutom punkt 7.2.2.2, i fråga om enheter i drift med ett första godkännande för ibruktagande före den 1 januari 2015, om ändringens omfattning har en inverkan på de grundläggande parametrar som inte omfattas av EG-försäkran.”

53.

Punkt 7.2.2.4 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”7.2.2.4

Bestämmelser för utvidgning av området för användning för enheter i drift med godkännande i enlighet med direktiv 2008/57/EG eller som var i drift före den 19 juli 2010 ”.

b)

I punkt 4 ska led a ersättas med följande:

”a)

Specialfall avseende någon del av det utvidgade området för användning som anges i denna TSD, TSD Buller och TSD Trafikstyrning och signalering.”

54.

Punkt 7.2.3.1 ska ersättas med följande:

”7.2.3.1   Delsystemet Rullande materiel

Denna punkt rör en typ av rullande materiel (typ av enhet i denna TSD) enligt definitionen i artikel 2.26 i direktiv (EU) 2016/797, som omfattas av ett förfarande för EG-typkontroll eller EG-konstruktionskontroll i enlighet med avsnitt 6.2 i denna TSD. Den ska också tillämpas på förfarandet för EG-typkontroll eller EG-konstruktionskontroll i enlighet med TSD Buller, som hänvisar till denna TSD för dess tillämpningsområde för enheter i form av godsvagnar.

TSD:ns bedömningsgrund för en EG-typkontroll eller konstruktionskontroll anges i kolumnerna ’Konstruktionskontroll’ och ’Typprovning’ i tillägg F till denna TSD och i tillägg C till TSD Buller.”

55.

Punkterna 7.2.3.1.1 och 7.2.3.1.2 ska ersättas med följande:

”7.2.3.1.1   Definitioner

1.   den första bedömningsramen:

de TSD:er (denna TSD och TSD Buller) som är tillämpliga i början av konstruktionsfasen när det anmälda organet anlitas av sökanden.

2.   certifieringsram:

de TSD:er (denna TSD och TSD Buller) som är tillämpliga vid tidpunkten för utfärdande av EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintyget. Certifieringsramen är den första bedömningsramen, ändrad genom revideringar av TSD:er som trätt i kraft under konstruktionsfasen.

3.   konstruktionsfas:

den period som inleds så snart ett anmält organ som är ansvarigt för EG-kontroll anlitas av sökanden, och som avslutas när EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintyget utfärdas.

En konstruktionsfas kan omfatta en typ och en eller flera typvarianter och typversioner. Konstruktionsfasen anses vara inledd för alla typvarianter och typversioner samtidigt som för huvudtypen.

4.   produktionsfas:

den period under vilken enheter får släppas ut på marknaden på grundval av en EG-kontrollförklaring som hänvisar till ett giltigt EG-typ- eller konstruktionskontrollintyg.

5.   enhet i drift:

enhet som är registrerad med registreringskod ’00’ (’Giltig’) i det nationella fordonsregistret i enlighet med beslut 2007/756/EG eller i det europeiska fordonsregistret i enlighet med genomförandebeslut (EU) 2018/1614 och underhålls i ett driftsäkert skick i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/779.

7.2.3.1.2   Bestämmelser avseende EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintyg

1.

Det anmälda organet ska utfärda EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintyget och hänvisa till certifieringsramen.

2.

När en reviderad version av denna TSD eller TSD Buller träder i kraft under konstruktionsfasen ska det anmälda organet utfärda EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintyget enligt följande regler:

För ändringar i TSD:erna som inte nämns i tillägg A innebär överensstämmelse med den första bedömningsramen även överensstämmelse med certifieringsramen. Det anmälda organet ska utfärda EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintyget och hänvisa till certifieringsramen utan ytterligare bedömning.

För ändringar i de TSD:er som det hänvisas till i tillägg A är tillämpningen av dessa obligatorisk i enlighet med de övergångsregler som definieras i det tillägget. Under övergångsperioden ska det anmälda organet utfärda EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintyget och hänvisa till certifieringsramen utan ytterligare bedömning. Det anmälda organet ska i EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintyget förteckna alla punkter som bedömts enligt den första bedömningsramen.

3.

När flera reviderade versioner av denna TSD eller av TSD Buller träder i kraft under konstruktionsfasen ska punkt 2 tillämpas successivt på alla reviderade versioner.

4.

Det är alltid tillåtet (men inte obligatoriskt) att använda den senaste versionen av en TSD, antingen helt och hållet eller för vissa avsnitt, om inte annat uttryckligen anges i den reviderade versionen av dessa TSD:er. Om tillämpningen är begränsad till vissa avsnitt måste sökanden motivera och dokumentera att tillämpliga krav fortfarande uppfylls, och detta ska vara föremål för godkännande från det anmälda organet.”

56.

Följande punkt ska införas som punkt 7.2.3.1.3:

”7.2.3.1.3   EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintygets giltighet

1.

När en reviderad version av denna TSD eller av TSD Buller träder i kraft förblir delsystemets EG-typ- eller EG-konstruktionskontrollintyg giltigt, såvida det inte är nödvändigt att det revideras i enlighet med de särskilda övergångsreglerna för en TSD-ändring.

2.

Endast ändringar av TSD:er med särskilda övergångsregler kan tillämpas på enheter i produktionsfasen eller på enheter i drift.”

57.

Punkt 7.2.3.2 ska ersättas med följande:

”7.2.3.2   Driftskompatibilitetskomponenter

1.

Denna punkt rör driftskompatibilitetskomponenter som omfattas av typkontroll, konstruktionskontroll eller lämplighet för användning.

2.

Typkontrollen, konstruktionskontrollen eller lämpligheten för användning är giltig även om en revidering av denna TSD eller av TSD Buller träder i kraft, om inte annat uttryckligen anges i revideringen av dessa TSD:er.

Under denna period får nya komponenter av samma typ släppas ut på marknaden utan en ny typbedömning.”

58.

I punkt 7.3.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Specialfallen, som förtecknas i punkt 7.3.2, klassificeras på följande sätt:

P-fall: ’permanenta’ fall.

T0: temporära fall med obegränsad varaktighet, för vilka målsystemet ska uppnås senast ett datum som ännu inte fastställts.

T2-fall: temporära fall för vilka målsystemet ska vara uppnått senast den 31 december 2035.”

59.

Punkt 7.3.2.2 ska ändras på följande sätt:

a)

”EN 15437-1:2009” ska ersättas med ”EN 15437-1:2009+A1:2022”.

b)

I punkt a ska första meningen ersättas med följande:

”(’T2’) Enheter som är avsedda att användas på det svenska järnvägsnätet ska vara i överensstämmelse med de mätområden och förbjudna områden som anges i tabell 12.”

c)

Följande punkt ska läggas till som punkt b:

”b)

Specialfall för Frankrike (’T0’)

Detta specialfall är tillämpligt på alla enheter som är avsedda att trafikera det franska järnvägsnätet.

Punkterna 5.1 och 5.2 i standarden EN 15437-1:2009+A1:2022 gäller under följande villkor. Beteckningarna i bild 3 i standarden används.

WTA

=

70 mm

YTA

=

1 092,5 mm

LTA

=

Vmax x 0,56 (Vmax är den högsta linjehastigheten i höjd med HABD (Hot Axle Box Detector), uttryckt i km/tim).

Enheter som ömsesidigt erkänns enligt punkt 7.1.2 och enheter som är försedda med fordonsbaserad utrustning för övervakning av axellagers tillstånd är undantagna från detta specialfall. Undantaget för enheter i enlighet med punkt 7.1.2 är inte tillämpligt vid användning av andra metoder för bedömning av överensstämmelse i enlighet med punkt 6.1.2.4a.”

60.

I punkt 7.3.2.4 ska rubriken ”Specialfall för Förenade kungariket för Storbritannien” och de två efterföljande styckena utgå.

61.

Punkt 7.3.2.5 ska ersättas med följande:

”7.3.2.5   Krav på bromssäkerhet (punkt 4.2.4.2)

Specialfall Finland

För godsvagnar som endast är avsedda att trafikera järnvägsnät med spårvidden 1 524 mm anses det säkerhetskrav som anges i punkt 4.2.4.2 vara uppfyllt om enheten uppfyller villkoren i punkt 9 i tillägg C med följande ändringar:

1.

Punkt 9 d i tillägg C: Bromsprestandan ska bestämmas på grundval av det minsta avståndet 1 200 m mellan signaler i det finska järnvägsnätet. Minimiandelen bromsvikt är 55 % för 100 km/tim och 85 % för 120 km/tim.

2.

Punkt 9 l i tillägg C: Om bromssystemet kräver driftskompatibilitetskomponenten ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ ska driftskompatibilitetskomponenten uppfylla kraven i punkt 6.1.2.5 eller vara tillverkad av gjutjärn.”

62.

Punkt 7.3.2.7 ska utgå.

63.

Punkt 7.6 ska utgå.

64.

Tillägg A ska ersättas med följande:

”Tillägg A

Ändrade krav och övergångsregler

För andra TSD-punkter än de som förtecknas i tabell A.1 och tabell A.2 innebär överensstämmelse med ’föregående TSD’ (dvs. denna förordning, ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/387 (*3)) överensstämmelse med denna TSD som är tillämplig från och med den 28 september 2023.

Ändringar med allmänna övergångsregler i 7 år

För de TSD-punkter som förtecknas i tabell A.1 innebär överensstämmelse med föregående TSD inte överensstämmelse med den version av denna TSD som är tillämplig från och med den 28 september 2023.

Projekt som redan är i konstruktionsfasen den 28 september 2023 ska uppfylla kraven i denna TSD från och med den 28 september 2030.

Projekt i produktionsfasen och enheter i drift omfattas inte av de TSD-krav som förtecknas i tabell A.1.

Tabell A.1

Övergångsregler i 7 år

Punkt(er) i denna TSD

Punkt(er) i föregående TSD

Förklaring till ändring av TSD

4.2.2.3

andra stycket

Nytt krav

Införande av ett krav på säkringsanordningar

4.2.3.5.3

Funktion för detektering och förebyggande av urspårning

Ingen punkt

Införande av krav på funktionen för detektering och förebyggande av urspårning

4.2.4.3.2.1

Driftbroms

4.2.4.3.2.1

Driftbroms

Utveckling av den specifikation som det hänvisas till i tillägg D.1, index 16 och 17

4.2.4.3.2.2

Parkeringsbroms

4.2.4.3.2.2

Parkeringsbroms

Utveckling av den specifikation som det hänvisas till i tillägg D.1, index 17

4.2.4.3.2.2

Parkeringsbroms

4.2.4.3.2.2

Parkeringsbroms

Ändring av beräkningen av parkeringsbromsens parametrar

6.2.2.8.1

Provning av barriärer

6.2.2.8.1

Provning av barriärer

Utveckling av den specifikation som det hänvisas till i tillägg D.1, index 19

7.1.2

h Märkning av parkeringsbromsen

7.1.2

h Märkning av parkeringsbromsen

Ändring av den märkning som krävs

Punkt 9 i tillägg C

Punkt 9 i tillägg C

Utveckling av den specifikation som det hänvisas till i tillägg D.1, index 38, 39, 46, 48, 49 och 58

Punkter där det hänvisas till tillägg H och tillägg D.2 index B

Nytt krav

Införande av krav på kodifiering av enheter avsedda för kombitransport

Punkter där det hänvisas till tillägg D.2, index A (utom punkt 3.2.2)

Punkter där det hänvisas till ERA/ERTMS/033281 V4 (utom punkt 3.2.2)

ERA/ERTMS/033281 version 5 ersätter ERA/ERTMS/033281 version 4, de viktigaste ändringarna gäller frekvenshantering för gränsvärden för störström och stängning av öppna punkter.

Ändringar med särskilda övergångsregler:

För de TSD-punkter som förtecknas i tabell A.2 innebär överensstämmelse med föregående TSD inte överensstämmelse med denna TSD som är tillämplig från och med den 28 september 2023.

Projekt som redan är i konstruktionsfasen den 28 september 2023, projekt i produktionsfasen och enheter i drift ska uppfylla kraven i denna TSD i enlighet med respektive övergångsregler i tabell A.2 från och med den 28 september 2023.

Tabell A.2

Särskilda övergångsregler

Punkt(er) i denna TSD

Punkt(er) i föregående TSD

Förklaring till ändring av TSD

Övergångsregler

Konstruktionsfasen har inte inletts

Konstruktionsfasen har inletts

Produktionsfas

Enheter i drift

Punkter där det hänvisas till punkt 3.2.2 i tillägg D.2, index A

Punkter där det hänvisas till punkt 3.2.2 i ERA/ERTMS/033281 V4

ERA/ERTMS/033281 V5 ersätter ERA/ERTMS/033281 V4

Övergångsreglerna anges i tabell B1 i tillägg B till TSD Trafikstyrning och signalering

(*3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/387 av den 9 mars 2020, i den mån den avser ändring av förordning (EU) nr 321/2013 om tekniska specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar (EUT L 73, 10.3.2020, s. 6)."

65.

Tillägg C ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnittet ”Ytterligare frivilliga villkor” ska ”C.18” ersättas med ”C.20”.

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Manuellt koppelsystem

Det manuella koppelsystemet ska uppfylla följande krav:

Skruvkoppelsystemet exklusive dragkroken samt dragkroken i sig ska uppfylla de krav för godsvagnar som definieras i tillägg D, index 31.

Vagnen ska uppfylla kraven för godsvagnar i tillägg D, index 59.

Bufferten ska uppfylla kraven för godsvagnar i tillägg D, index 32.

När ett kombinerat automatkoppel och skruvkoppel är monterat får automatkopplets överdel inkräkta i utrymmet för växlingspersonalen på vänster sida, när det är säkrat i infällt läge och skruvkopplet används. I detta fall krävs den märkning som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 2.

För att tillhandahålla denna fullständiga kompatibilitet är det tillåtet att ha ett annat värde på avståndet mellan buffertarnas centrumlinjer, 1 790 mm (Finland) och 1 850 mm (Portugal och Spanien), med beaktande av den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 32.”

c)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   UIC-fotsteg och -handtag

Enheten ska vara utrustad med fotsteg och handtag i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 28 och med fria utrymmen i enlighet med samma specifikation.”

d)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Förmåga att växlas över vall

Utöver kraven i punkt 4.2.2.2 ska enheten bedömas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 1 och klassificeras i kategori F-I i enlighet med samma specifikation, med följande undantag: för enheter som är konstruerade för att transportera motorfordon eller enheter för kombitransport utan långslagiga stötdämpare får kategori F-II användas. Kraven avseende buffertprov i samma specifikation är tillämpliga.”

e)

I punkt 7 ska följande led läggas till som leden c och d:

”c)

Om enheten har elektronisk utrustning som avger störström via rälen ska den ’påverkande enhet’ (influencing unit) (enligt definitionen i det tekniska dokument som det hänvisas till i tillägg D.2, index A) som enheten är avsedd att vara en del av, överensstämma med de specialfall för spårledningar som meddelats enligt artikel 13 i TSD Trafikstyrning och signalering genom tillämpning av de harmoniserade fordonsprovningsmetoder och den fordonsimpedans som avses i det tekniska dokument som det hänvisas till i tillägg D.2 index A. Enhetens överensstämmelse kan visas på grundval av det tekniska dokument som avses i artikel 13 i TSD Trafikstyrning och signalering och kontrolleras av det anmälda organet som en del av EG-kontrollen.

d)

Om enheten har elektrisk eller elektronisk utrustning som avger elektromagnetiska interferensfält

nära en axelräknares hjulgivare, eller

till följd av returströmmen via rälen, om tillämpligt,

ska den ’påverkande enhet’ (enligt definitionen i det tekniska dokument som det hänvisas till i tillägg D.2, index A) som enheten är avsedd att vara en del av, överensstämma med de specialfall för axelräknare som meddelats enligt artikel 13 i TSD Trafikstyrning och signalering genom tillämpning av de harmoniserade fordonsprovningsmetoder som avses i det tekniska dokument som det hänvisas till i tillägg D.2 index A. Enhetens överensstämmelse kan visas på grundval av det tekniska dokument som avses i artikel 13 i TSD Trafikstyrning och signalering och kontrolleras av det anmälda organet som en del av EG-kontrollen.”

f)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.   Prov rörande längsgående tryckkrafter

Kontrollen av säker drift under längsgående tryckkrafter ska vara i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 33.”

g)

Punkt 9 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt c ska ersättas med följande:

”Varje enhet ska vara utrustad med ett bromssystem som åtminstone har bromslägena G och P. Bromslägena G och P ska bedömas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 36.”

ii)

I punkt e ska andra meningen ersättas med följande:

”Bromsansättningstiden för bromsläget P i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 36 gäller även för ytterligare bromslägen.”

iii)

I punkt f ska andra meningen ersättas med följande:

”Detaljerna för standardiserade luftbehållare fastställs i de specifikationer som det hänvisas till i tillägg D index 40 och index 41.”

iv)

I punkt h ska första meningen ersättas med följande:

”Styrventilen och dess avstängningsanordning ska vara i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 34.”

v)

Punkt i ska ändras på följande sätt:

Led i ska ersättas med följande:

”i)

Huvudledningens gränssnitt ska vara i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 42.”

Led iv ska ersättas med följande:

”iv)

Kopplingsventilerna ska överensstämma med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 43.”

vi)

Punkterna j och k ska ersättas med följande:

”j)

Bromsens omställningsanordning ska vara i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 44.

k)

Bromsblockhållare ska överensstämma med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 45.”

vii)

Punkt l ska ersättas med följande:

”Om bromssystemet kräver en driftskompatibilitetskomponent av typen ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ ska driftskompatibilitetskomponenten, utöver kraven i punkt 6.1.2.5, överensstämma med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 46 eller index 47.”

viii)

I punkt m ska första och andra meningen ersättas med följande:

”Bromsregulatorer ska vara i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 48. Bedömningen av överensstämmelse ska utföras i enlighet med samma specifikation.”

ix)

Punkt n ska ersättas med följande:

”n)

Om enheten är försedd med ett fastbromsningsskyddssystem (WSP) ska det vara i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 49.

Tabell C.3

Minsta bromsprestanda för bromslägena G och P

Bromsläge

Signalutrustning

Enhetstyp

Lasttillstånd

Krav vid driftshastighet på 100 km/tim

Krav vid driftshastighet på 120 km/tim

Längsta tillåtna bromssträcka

Kortaste tillåtna bromssträcka

Längsta tillåtna bromssträcka

Kortaste tillåtna bromssträcka

Bromsläge ’P’

Omställning  (2)

’S1’ (3)

Tom

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = 390 m

λmax = 125 %, (130 %) (4)

amax = 1,15 m/s2

Smax = 700 m

λmin = 100 %

amin = 0,88 m/s2

Smin = 580 m

λmax = 125 %, (130 %)  (4)

amax = 1,08 m/s2

Mellanläge

Smax = 810 m

λmin = 55 %

amin = 0,51 m/s2

Smin = 390 m

λmax = 125 %

amax = 1,15 m/s2

 

 

Lastad

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2) (erhålls med en medelretardationskraft på 16,5 kN per axel)]  (5)

 

 

Variabelt lastrelä  (6)

’SS’, ’S2’

Tom

Smax = 480 m

λmin = 100 %  (7)

amin = 0,91 m/s2  (7)

Smin = 390 m

λmax = 125 %, (130 %)  (2)

amax = 1,15 m/s2

Smax = 700 m

λmin = 100 %

amin = 0,88 m/s2

Smin = 580 m

λmax = 125 %, (130 %)  (2)

amax = 1,08 m/s2

’S2’ (8)

Lastad

Smax = 700 m

λmin = 65 %

amin = 0,60 m/s2

Smin = Max [(S = 480 m, λmax = 100 %, amax = 0,91 m/s2) (S erhålls med en medelretardationskraft på 16,5 kN per axel)]  (9)

 

 

’SS’ (10)

Lastad

(18 ton per axel för bromsblock)

 

 

Smax  (11) = Max [S = 700 m, λmax = 100 %,

amax = 0,88 m/s2) (S erhålls med en medelretardationskraft på 16 kN per axel)]  (12)

Bromsläge ’G’

 

 

 

 

Det ska inte göras någon separat bedömning av bromsprestandan för enheter i läge G. En enhets bromsvikt i läge G är ett resultat av bromsvikten i läge P (se de specifikationer som det hänvisas till i tillägg D, antingen index 17 eller index 58).

 

 

x)

Följande led ska läggas till som led o:

”o)

För godsvagnar med kompositbromsblock och en nominell hjuldiameter på högst 1 000 mm, minsta hjuldiameter 840 mm (slitna hjul) och en bromsvikt per hjulpar på mer än 15,25 ton (14,5 ton plus 5 %) ska en reläventil av typ E användas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 35. För godsvagnar med en nominell hjuldiameter på mindre än 920 mm ska detta gränsvärde för bromsvikt anpassas till den energi som tillförs hjulringen.”

h)

Punkt 12 ska ersättas med följande:

”12.   Svetsning

Svetsning ska utföras i enlighet med de specifikationer som det hänvisas till i tillägg D, index 50–54.”

i)

I punkt 14 andra stycket ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Vid användning av bromssystem med bromsar som verkar på hjulets löpbana anses detta villkor vara uppfyllt om driftskompatibilitetskomponenten ’friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana’ utöver kraven i punkt 6.1.2.5 uppfyller den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, antingen index 46 eller index 47, och om hjulet”

j)

Punkterna 15–18 ska ersättas med följande:

”15.   Specifika produktegenskaper rörande hjul

Hjulen ska överensstämma med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 55. Det termomekaniska typprov som krävs i punkt 6.1.2.3 ska utföras i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 11 när hela bromssystemet verkar direkt på hjulets löpbana.

16.   Dragkrokar

Enheter ska förses med dragkrokar, som var och en ska fästas på sidan av enhetens underrede i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 56.

Alternativa tekniska lösningar tillåts under förutsättning att de villkor som anges i samma specifikation respekteras. Om den alternativa lösningen är en dragögla, ska den dessutom ha en minsta diameter på 85 mm.

17.   Skyddsanordningar på utskjutande delar

För att säkerställa personalens säkerhet ska utskjutande (exempelvis kantiga eller spetsiga) delar på enheten som sitter upp till 2 m över rälsnivå eller ovanför passager, arbetsytor eller dragkrokar och som kan orsaka olyckor förses med skyddsanordningar enligt beskrivningen i den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 56.

18.   Korthållare och fastsättningsanordningar för slutsignal

Alla enheter ska förses med en korthållare i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 57 och i båda ändar med fastsättningsanordningar i enlighet med punkt 4.2.6.3.”

k)

Punkt 20 ska ersättas med följande:

”20.   Gångdynamiska egenskaper

Kombinationen av högsta driftshastighet och maximal tillåten rälsförhöjningsbrist ska överensstämma med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 7.

Enheter med ett etablerat löpverk i enlighet med punkt 6.1.2.1 förutsätts vara i överensstämmelse med detta krav.”

66.

Tillägg D ska ersättas med följande:

””Tillägg D

D.1   Standarder eller normgivande dokument

Index

Egenskaper som ska bedömas

Punkt i TSD:n

Obligatorisk punkt i standard

[1]

EN 12663-2:2010

Järnvägar – Strukturella krav för fordonskorgar – Del 2: Godsvagnar

[1.1]

Enhetens hållfasthet

4.2.2.2

5

[1.2]

Enhetens hållfasthet – påvisande av överensstämmelse

6.2.2.1

6, 7

[1.3]

Förmåga att växlas över vall

Tillägg C, punkt 3

8

[1.4]

Klassificering

Tillägg C, punkt 3

5.1

[1.5]

Krav avseende buffertprov

Tillägg C, punkt 3

8.2.5.1

[2]

EN 15877-1:2012+A1:2018

Järnvägar – Märkning av järnvägsfordon – Del 1: Godsvagnar

[2.1]

Lyftning och uppallning – positionsmärkning

4.2.2.2

4.5.14

[2.2]

Märkning av funktionen för detektering av urspårning med bromsaktivering

4.2.3.5.3.4

4.5.59

[2.3]

Tillämpliga märkningar

7.1.2 g

Alla punkter utom 4.5.25 b

[2.4]

Märkning för kombinerat automatkoppel och skruvkoppel

Tillägg C, punkt 1

Figur 75

[3]

EN 12663-1:2010+A1:2014

Järnvägar – Strukturella krav för fordonskorgar – Del 1: Lok och rullande materiel för passagerare (och alternativ metod för godsvagnar)

[3.1]

Enhetens hållfasthet – påvisande av överensstämmelse

6.2.2.1

9.2, 9.3

[3.2]

Enhetens hållfasthet – utmattning

6.2.2.1

5.6

[4]

EN 15273-2:2013+A1:2016

Järnvägar – Profiler– Del 2: Fordonsprofiler

[4.1]

Fordonsprofiler

4.2.3.1

5, bilagorna A–J, L, M, P

[5]

EN 15528:2021

Järnvägar – Linjekategorier för hantering av samverkan mellan lastgränser för fordon och infrastruktur

[5.1]

Kompatibilitet med linjers bärförmåga

4.2.3.2

6.1, 6.2

[6]

EN 15437-1:2009+A1:2022

Järnvägar – Kontroll av lagerboxar – Krav avseende gränssnitt och utförande – Del 1: Spårutrustning och lagerboxar för rullande materiel

[6.1]

Övervakning av axellagers tillstånd

4.2.3.4

5.1, 5.2

[7]

EN 14363:2016+A2:2022

Järnvägar – Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon – Gångdynamik och stationära provningar

[7.1]

Säkerhet mot urspårning på skevt spår

6.2.2.2

4, 5, 6.1

[7.2]

Gångdynamiska egenskaper

4.2.3.5.2

4, 5, 7

[7.3]

Gångdynamiska egenskaper – prov på spår

6.2.2.3

4, 5, 7

[7.4]

Tillämpning på enheter som används på järnvägsnät med spårvidden 1 668  mm

6.2.2.3

7.6.3.2.6 (2)

[7.5]

Gångdynamiska egenskaper

C.20

Tabell H.1

[8]

EN 16235:2013

Järnvägar – Acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon – Godsvagnar – Villkor för undantag av gångprov på godsvagnar med fastställda specifikationer enligt EN 14363

[8.1]

Gångdynamiska egenskaper

6.1.2.1

5

[8.2]

Etablerat löpverk

6.1.2.1

6

[8.3]

Lägsta axellast för etablerade löpverk

6.1.2.1

Kapitel 6 tabellerna 7, 8, 10, 13, 16 och 19

[9]

EN 13749:2021

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Strukturella krav och metoder för validering av boggiramar

[9.1]

Boggiramens strukturella konstruktion

4.2.3.6.1

6.2

[9.2]

Bedömning av boggiramens hållfasthet

6.1.2.1

6.2

[10]

EN 13260:2020

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Produktkrav för hjulpar

[10.1]

Egenskaper för hjulpar

6.1.2.2

4.2.1

[11]

EN 13979-1:2020

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Helhjul – Förfarande av konstruktionsbedömningen – Del 1: Smidda och valsade hjul

[11.1]

Mekaniska egenskaper hos hjul

6.1.2.3

8

[11.2]

Termomekaniska driftsegenskaper och kriterier för restspänning

6.1.2.3

7

[11.3]

Specifika produktegenskaper rörande hjul

Tillägg C, punkt 15

7

[11.4]

Specifika produktegenskaper rörande hjul – termomekaniskt typprov

Tillägg C, punkt 15

Tabell A.1

[12]

EN 13103-1:2017+A1:2022

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Del 1: Konstruktionsriktlinjer för ytterlagrade hjulaxlar

[12.1]

Kontrollmetod

6.1.2.4

5, 6, 7

[12.2]

Beslutskriterier för tillåten spänning

6.1.2.4

8

[13]

EN 12082:2017+A1:2021

Järnvägar – Lagerboxar – Prestandaprov

[13.1]

Rullagrets mekaniska hållfasthet och utmattningsegenskaper

6.2.2.4

7

[14]

UIC 430-1:2012

Conditions with which wagons must comply in order to be accepted for transit between standard gauge railways and the Spanish and Portuguese broad gauge railways

[14.1]

Byte mellan spårvidderna 1 435 mm och 1 668 mm för axelenheter

6.2.2.5

Figurerna 9 och 10 i bilaga B.4 och figur 18 i bilaga H

[14.2]

Byte mellan spårvidderna 1 435 mm och 1 668 mm för boggienheter

6.2.2.5

Figur 18 i bilaga H och figurerna 19 och 20 i bilaga I

[15]

UIC 430-3:1995

Goods wagons - Conditions to be satisfied by goods wagons to make them acceptable for running on both standard-gauge networks and the network of the Finnish state railways

[15.1]

Byte mellan spårvidderna 1 435 mm och 1 524  mm

6.2.2.5

Bilaga 7

[16]

EN 14531-1:2015+A1:2018

Järnvägar – Beräkning av stoppsträcka, målsträcka och fasthållningsbroms – Del 1: Medelvärdesalgoritmer för tåg eller enskilda fordon

[16.1]

Driftbroms

4.2.4.3.2.1

4

[16.2]

Parkeringsbroms

4.2.4.3.2.2

5

[16.3]

Avståndsberäkning

Tillägg C punkt 9 tabell C.3

4

[17]

UIC 544-1:2014

Bromsar – Bromsprestanda

[17.1]

Driftbroms – beräkning

4.2.4.3.2.1

1–3 och 5–8

[17.2]

Driftbroms – validering

4.2.4.3.2.1

Tillägg B

[17.3]

Bedömning av bromsläge G

C.9 – tabell C.3

1–3 och 5–8

[18]

EN 50125-1:2014

Järnvägsanläggningar – Miljöförhållanden – Del 1: Fordon och utrustning i fordon

[18.1]

Klimat- och miljöförhållanden

4.2.5

4.7

[19]

EN 1363-1:2020

Provning av brandmotstånd – Del 1: Allmänna krav

[19.1]

Barriärer

6.2.2.8.1

4–12

[20]

ISO 5658-2:2006/Am1:2011

Materials reaktion på brand – Flamspridning – Del 2: Spridning i sidled på vertikalt monterade bygg- och transportprodukter

[20.1]

Provning av materialens antändlighet och flamspridningsegenskaper

6.2.2.8.2

5–13

[21]

EN 13501-1:2018

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement – Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan

[21.1]

Materialegenskaper

6.2.2.8.2

8

[22]

EN 45545-2:2020

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 2: Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter

[22.1]

Provförhållanden

6.2.2.8.2

Ref T03.02 i tabell 6

[23]

ISO 5660-1:2015+Amd1:2019

Brandteknisk provning av byggprodukter – Värmeutveckling, rökproduktion och massförlust – Del 1: Värmeutveckling (konkalorimetri) och rökproduktionshastighet (dynamisk mätning)

[23.1]

Provning av gummidelar till boggier

6.2.2.8.2

5–13

[24]

EN 50355:2013

Järnvägsanläggningar – Kablar med särskilda brandegenskaper avsedda för rälsfordon – Vägledning

[24.1]

Kablar

6.2.2.8.3

1, 4–9

[25]

EN 50343:2014/A1:2017

Järnvägsanläggningar – Installation av kablar och ledningssystem i rälsfordon

[25.1]

Kablar

6.2.2.8.3

1, 4–7

[26]

EN 45545-7:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 7: Brandsäkerhetskrav för installationer med lättantändlig vätska och gas

[26.1]

Brandfarliga vätskor

6.2.2.8.4

4–9

[27]

EN 50153:2014+A2:2020

Järnvägsanläggningar – Skydd mot elchock i rälsfordon

[27.1]

Skyddsåtgärder mot indirekt kontakt (skyddsjordning)

4.2.6.2.1

6.4

[27.2]

Skyddsåtgärder mot direkt kontakt

4.2.6.2.2

5

[28]

EN 16116-2:2021

Järnvägar – Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal – Del 2: Godsvagnar

[28.1]

Fastsättningsanordningar för slutsignal

4.2.6.3

Figur 10

[28.2]

UIC-fotsteg och -handtag

Fria utrymmen

Tillägg C, punkt 2

4, 5

6.2

[29]

EN 15153-1:2020

Järnvägar – Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för fordon – Del 1: Strålkastare, positionsljus och slutsignaler

[29.1]

Slutsignal – slutsignallyktornas färg

Tillägg E punkt 1

5.5.3

[29.2]

Slutsignal – slutsignallyktornas ljusstyrka

Tillägg E punkt 1

Tabell 8

[30]

EN 12899-1:2007

Vägutrustning – Permanenta vägmärken – Del 1: Fasta vägmärken

[30.1]

Reflekterande plattor

Tillägg E punkt 2

Klass ref. 2

[31]

EN 15566:2022

Järnvägar – Rullande materiel – Dragutrustning och skruvkoppel

[31.1]

Manuellt koppelsystem

Tillägg C, punkt 1

4, 5, 6, 7 förutom punkt 4.3 och mått ’a’ i figur B.1 i bilaga B som endast ska ses som upplysningar.

[32]

EN 15551:2022

Järnvägar – Rullande materiel – Buffertar

[32.1]

Buffertar

Tillägg C, punkt 1

4 (utom 4.3), 5, 6 (utom 6.2.2.3 och E.4) och 7

[33]

EN 15839:2012+A1:2015

Järnvägar – Acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon – Godsvagnar – Provning av gångsäkerhet under längsgående tryckkrafter

[33.1]

Prov rörande längsgående tryckkrafter

Tillägg C, punkt 8

Alla

[34]

EN 15355:2019

Järnvägar – Bromssystem – Styrventiler och avstängningsanordningar

[34.1]

Styrventil och avstängningsanordning

Tillägg C punkt 9 h

5, 6

[35]

EN 15611:2020+A1:2022

Järnvägar – Bromssystem – Reläventiler

[35.1]

Variabelt lastrelä

Tillägg C punkt 9 tabell C.3

5, 6, 7, 10

[35.2]

Typ av reläventil

Tillägg C punkt 9 o

5, 6, 7, 10

[36]

UIC 540:2016

Bromsar – Pneumatiska bromsar för godståg och persontåg

[36.1]

UIC-broms

Tillägg C punkt 9 c och e

2

[37]

EN 14531-2:2015

Järnvägar – Metoder för beräkning av stoppsträcka och nedbromsningssträcka, samt hållbroms och parkeringsbroms – Del 2: Gradvisa beräkningar för tågset eller enkelfordon

[37.1]

Driftbroms

4.2.4.3.2.1

4 & 5

[38]

EN 15624:2021

Järnvägar – Bromssystem – Utrustning för tom/lastomställning

[38.1]

Specifikation för omställning

Tillägg C punkt 9 tabell C.3

4, 5, 8

[39]

EN 15625:2021

Järnvägar – Bromssystem – Kontinuerligt lastkännande utrustning för lastutbromsning

[39.1]

Lastavkänningsanordningar

Tillägg C punkt 9 tabell C.3

5, 6, 9

[40]

EN 286-3:1994

Enkla ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve – Del 3: Ståltryckkärl konstruerade för att innehålla tryckluft för spårbundna fordon

[40.1]

Luftbehållare – stål

Tillägg C punkt 9 f

4, 5, 6, 7

[41]

EN 286-4:1994

Enkla ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve – Del 4: Aluminiumtryckkärl konstruerade för att innehålla tryckluft för spårbundna fordon

[41.1]

Luftbehållare – aluminium

Tillägg C punkt 9 f

4, 5, 6, 7

[42]

EN 15807:2021

Järnvägar – Pneumatiska slangkopplingar

[42.1]

Huvudledningens gränssnitt

Tillägg C punkt 9 i

5, 6, 9

[43]

EN 14601:2005+A1:2010+A2:2021

Järnvägar – Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning

[43.1]

Kopplingsventiler

Tillägg C punkt 9 i

4, 5, 7, 9

[44]

UIC 541-1:2013

Bromsar – Föreskrifter om utformningen av bromskomponenter

[44.1]

Anordning för byte av bromsläge

Tillägg C punkt 9 j

Tillägg E

[45]

UIC 542:2015

Bromsdelar – Utbytbarhet

[45.1]

Bromsblockhållare

Tillägg C punkt 9 k

1–5

[46]

UIC 541-4:2020

Kompositbromsblock – Allmänna villkor för certifiering och användning

[46.1]

Friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana

Tillägg C punkt 9 l

1, 2

[47]

EN 16452:2015+A1:2019

Järnvägar – Bromssystem – Bromsblock

[47.1]

Friktionselement för bromsar som verkar på hjulets löpbana

Tillägg C punkt 9 l

4–11

[48]

EN 16241:2014+A1:2016

Järnvägar – Bromsregulator

[48.1]

Bromsregulatorer

Bedömning av överensstämmelse

Tillägg C punkt 9 m

4, 5, 6.2

6.3.2–6.3.5

[49]

EN 15595:2018+AC:2021

Järnvägar – Bromssystem – Fastbromsningsskydd

[49.1]

Fastbromsningsskyddssystem

Tillägg C punkt 9 n

5–9, 11

[50]

EN 15085-1:2007+A1:2013

Järnvägar – Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter – Del 1: Allmänt

[50.1]

Svetsning

Tillägg C, punkt 12

4

[51]

EN 15085-2:2020

Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Requirements for welding manufacturer

[51.1]

Svetsning

Tillägg C, punkt 12

4, 5, 6, 7

[52]

EN 15085-3:2022

Järnvägar – Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter – Del 3: Konstruktionskrav

[52.1]

Svetsning

Tillägg C, punkt 12

4, 5, 6, 7

[53]

EN 15085-4:2007

Järnvägar – Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter – Del 4: Tillverkningskrav

[53.1]

Svetsning

Tillägg C, punkt 12

4, 5, 6

[54]

EN 15085-5:2007

Järnvägar – Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter – Del 5: Kontroll, provning och dokumentation

[54.1]

Svetsning

Tillägg C, punkt 12

4–10

[55]

EN 13262:2020

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Produktkrav för hjul

[55.1]

Specifika produktegenskaper rörande hjul

Tillägg C, punkt 15

4, 5 och 6

[56]

UIC 535-2:2006

Standardisation and positioning on wagons of steps, end platforms, gangways, handrails, tow hooks, automatic coupler (AC), draw-only automatic coupler and brake valve controls on the UIC member RUs and OSJD member RUs

[56.1]

Dragkrokar

Villkor för alternativa lösningar

Tillägg C, punkt 16

1.4

1.4.2–1.4.9

[56.2]

Skyddsanordningar på utskjutande delar

Tillägg C, punkt 17

1.3

[57]

IRS 50575:2020, Ed1

Railway applications -Wagons – Label-holders and hazard identification panels: interchangeability

[57.1]

Korthållare och fastsättningsanordningar för slutsignal

Tillägg C, punkt 18

2

[58]

EN 16834:2019

Järnvägar – Bromssystem – Bromsprestanda

[58.1]

Driftbroms

4.2.4.3.2.1

Bilaga D

[58.2]

Validering av bromsprestanda beräknad med index 17

4.2.4.3.2.1

6, 8, 9, 10, 12

[58.3]

Bedömning av bromsläge G

Tillägg C punkt 9 tabell C.3

6, 8, 9, 12

[59]

EN 16839:2022

Järnvägar – Rullande materiel – Placering av komponenter på buffertbalken

[59.1]

Placering av komponenter på buffertbalken

Tillägg C, punkt 1

4 utom 4.3, 5 utom 5.5.2.3 och 5.5.2.4, 6, 7, 8

D.2   Tekniska dokument (tillgängliga på ERA:s webbplats)

Index

Egenskaper som ska bedömas

Punkt i TSD:n

Obligatorisk punkt i tekniskt dokument

[A]

Gränssnitt mellan markbaserad trafikstyrning och signalering och andra delsystem

TSD Trafikstyrning och signalering Tillägg A index 77

ERA/ERTMS/033281 V5.0

[A.1]

Tågdetekteringssystem baserade på spårledningar

4.2.3.3 a

Axelavstånd (3.1.2.1, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5)

Fordons axellast (3.1.7.1)

Impedans mellan hjulen (3.1.9)

Användning av kompositbromsblock (3.1.6)

I förekommande fall: användning av hjälpanordningar för shuntkoppling (3.1.8)

Om den rullande materielen har elektrisk eller elektronisk utrustning som skapar störström i rälen: Ledningsstörning (3.2.2)

[A.2]

Tågdetekteringssystem baserade på axelräknare

4.2.3.3(b)

Axelavstånd (3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.4, 3.1.2.5)

Hjulgeometri (3.1.3.1–3.1.3.4)

Metall/induktiva komponenter – fritt utrymme mellan hjul (3.1.3.5)

Hjulmaterial (3.1.3.6)

Om den rullande materielen har elektrisk eller elektronisk utrustning som skapar elektromagnetiska interferensfält nära hjulgivaren: elektromagnetiska fält (3.2.1)

[A.3]

Tågdetekteringssystem baserade på slingutrustning

4.2.3.3(c)

fordons metallkonstruktion (3.1.7.2)

[A.4]

Påverkande enhet

7.1.2 d1

Punkt 3.2

[A.5]

Fordonsimpedans

7.1.2 d1

Punkt 3.2.2

[A.6]

Harmoniserad provningsmetod

7.1.2 d1

Punkt 3.2.1

[A.7]

Påverkande enhet

Tillägg C, punkt 7

Punkt 3.2

[A.8]

Fordonsimpedans

Tillägg C, punkt 7

Punkt 3.2.2

[A.9]

Harmoniserad provningsmetod

Tillägg C, punkt 7

Punkt 3.2.1

[B]

ERA:s tekniska dokument om kodifiering av kombitransport

ERA/TD/CT version 1.1 (publicerad 2023-03-21)

[B.1]

Kodifiering av enheter avsedda för kombitransport

4.2.3.1

Tillägg H

2.2

[C]

ERA:s tekniska dokument med förteckning över fullständigt UIC-godkända kompositbromsblock för internationella transporter

ERA/TD/2009-02/INT version 15.0

67.

Tillägg E ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”Slutsignallyktornas färg ska vara i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 29.

Slutsignallyktan ska vara konstruerad för att uppvisa en ljusstyrka i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 29.”

b)

I punkt 2 ska fjärde meningen ersättas med följande:

”Plattorna ska vara reflekterande i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 30.”

68.

Tillägg F ska ändras på följande sätt:

En ny rad ska läggas till efter ”Gångdynamiska egenskaper” enligt följande:

”Funktion för detektering och förebyggande av urspårning

4.2.3.5.3

x

x

Ej tillämpligt

-”

69.

Tillägg G ska ersättas med följande:

”Tillägg G

Förteckning över kompositbromsblock som är undantagna från en försäkran om överensstämmelse enligt artikel 8b

Detta tillägg finns som referens i tillägg D.2, index [C].

70.

Följande tillägg ska läggas till som tillägg H:

”Tillägg H

Kodifiering av enheter avsedda för kombitransport

Enheter som är avsedda att användas för kombitransport ska kodifieras i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D.2, index B.

Följande krav gäller för enheter som är avsedda att användas vid kombitransport och som kräver en vagnkompatibilitetskod (WCC).

H.1   Vagnkompatibilitetskod (WCC)

1.

Vagnkompatibilitetskoden (WCC) anger vilken typ av intermodal lastenhet som kan lastas på enheten.

2.

WCC ska fastställas för alla enheter och bedömas av ett anmält organ.

H.2   Vagnens korrigeringssiffra (WCD)

1.

Vagnens korrigeringssiffra (WCD) är resultatet av en jämförelse mellan de geometriska egenskaperna hos den enhet som bedöms och egenskaperna hos de referensgodsvagnar som definieras i punkt H.3.

2.

Jämförelsen ska utföras för alla enheter och bedömas av ett anmält organ. Resultatet av bedömningen ska ingå i det anmälda organets rapport.

3.

Följande gäller, på grundval av bedömningen:

För enheter med likvärdiga eller gynnsammare geometriska egenskaper än referensgodsvagnen får WCD beräknas på begäran av sökanden.

För enheter med mindre gynnsamma geometriska egenskaper än referensgodsvagnen krävs ingen beräkning av WCD enligt denna TSD.

H.3   Referensgodsvagnarnas egenskaper

Profilerna för kombitransport ’P’ beräknas utifrån följande egenskaper hos referensvagnen:

Avståndet mellan boggicenter (a) 11 200 mm

Boggins axelavstånd (p) 1 800 mm

Höjden på vagnens lastplan för påhängsvagnar (ST, semi-trailer) 330 mm

Maximalt överhäng (na) 2 000 mm

Lasttolerans 10 mm

Asymmetri 1°

Höjden på ST + vagnens krängningscentrum (Hc) 1 000 mm

Spel q+w 11,5 mm

Spel i sidostöd (J) 12 mm

Halva avståndet mellan sidostöd (bG) 850 mm

ST + vagnens flexibilitet (s) 0,3

Profilerna för kombitransport ’C’ och ’ISO’ beräknas utifrån följande egenskaper hos referensvagnen:

Avståndet mellan boggicenter (a) 13 500 mm

Boggins axelavstånd (p) 1 800 mm

Höjden på vagnens lastplan för växelflak 1 175 mm

Maximalt överhäng (na) 2 000 mm

Lasttolerans 10 mm

Asymmetri 1°

Höjden på vagnens krängningscentrum (Hc) 500 mm

Spel q+w 11,5 mm

Spel i sidostöd (J) 12 mm

Halva avståndet mellan sidostöd (bG) 850 mm

Vagnens flexibilitet (s) 0,15


(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/387 av den 9 mars 2020 om ändring av förordningar (EU) nr 321/2013, (EU) nr 1302/2014 och (EU) 2016/919 vad gäller utvidgning av området för användning och övergångsfaser (EUT L 73, 10.3.2020, s. 6).”

(*2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ’Rullande materiel – buller’, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU (EUT L 356, 12.12.2014, s. 421).”

(*3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/387 av den 9 mars 2020, i den mån den avser ändring av förordning (EU) nr 321/2013 om tekniska specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar (EUT L 73, 10.3.2020, s. 6).”


(1)  För tvåaxliga godsvagnar med axellaster upp till 22,5 ton ska värdet vara 1 651 mm.”

(2)  Omställning i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 38.

(3)  En ’S1’-enhet är en enhet med tom/last-omställare. Fordonets största tillåtna axellast är 22,5 ton.

(4)  Endast för lastomställning i två steg (omställningskommando) och P10- (bromsblock av gjutjärn med 10 ‰ fosfor) eller LL-bromsblock.

(5)  Den största medelretardationskraft som tillåts (vid en driftshastighet på 100 km/tim.) är

Image 3
. Detta värde kommer från den största tillåtna bromsenergi som tillförs ett hjul med dubbla bromsbommar som har en nominell diameter i nyskick inom intervallet [920–1 000 mm] under bromsning (bromsvikten ska begränsas till 18 ton/axel).

(6)  Variabelt lastrelä i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 35 i kombination med en lastavkänningsanordning i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D index 39.

(7)  

Image 4
, med Te = 2 sek. Avståndsberäkning i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg D, index 16.

(8)  En ’S2’-enhet är en enhet med variabelt lastrelä. Fordonets största tillåtna axellast är 22,5 ton.

(9)  Den automatiskt lastreglerade utrustningen på godsvagnar som arbetar under förhållanden s kan ge en högsta bromsvikt på λ = 100 %, upp till en lastgräns på 67 % av den högsta tillåtna godsvagnsvikten.

För standardhjulpar med högsta axellast

Högst 1 000 mm; minsta hjuldiameter 840 mm (slitna hjul), högsta axellast 22,5 ton,

högsta axellast för λ = 100: 15 ton

Högst 840 mm; minsta hjuldiameter 760 mm (slitna hjul),

högsta axellast 20 ton, högsta axellast för λ = 100: 13 ton

Högst 760 mm; minsta hjuldiameter 680 mm (slitna hjul),

högsta axellast 18 ton, högsta axellast för λ = 100: 12 ton

Högst 680 mm; minsta hjuldiameter 620 mm (slitna hjul),

högsta axellast 16 ton, högsta axellast för λ = 100: 10,5 ton

(10)  En ’SS’-enhet ska vara utrustad med ett variabelt lastrelä. Fordonets största tillåtna axellast är 22,5 ton.

(11)  λ får inte överstiga 125 %, med beaktande av bromsning enbart på hjul (bromsblock) och med en största tillåten medelretardationskraft på 16 kN/axel (vid en driftshastighet på 120 km/tim).

(12)  Kravet vid en driftshastighet på 120 km/tim är att uppfylla λ = 100 % upp till SS-lastgränsen, med följande undantag: medelretardationskraften för blockbroms med hjuldiameter [nya högst 1 000 mm, slitna minst 840 mm] ska begränsas till 16 kN/hjulpar. Detta gränsvärde kommer från den högsta tillåtna bromsenergi som motsvarar 20 ton axellast med λ = 90 % och 18 ton bromsvikt per hjulpar.

Om ett bromstal på mer än 100 % krävs med en axellast på mer än 18 ton behöver en annan typ av bromssystem (t.ex. skivbromsar) användas för att begränsa den termiska belastningen på hjulet.”


BILAGA II

Bilagan till förordning (EU) nr 1299/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 2.5 ska ersättas med följande:

”2.5   Koppling till säkerhetsstyrningssystemet

Nödvändiga förfaranden för att hantera säkerheten och driften enligt kraven inom tillämpningsområdet för denna TSD, vilket innefattar gränssnitt mot människor, organisationer eller andra tekniska system, ska tas fram och införas i infrastrukturförvaltarens säkerhetsstyrningssystem enligt kraven i direktiv (EU) 2016/798.”

2.

Följande punkt ska läggas till som punkt 2.6:

”2.6   Koppling till kodifiering av kombitransport

1)

Bestämmelser för infrastrukturprofil fastställs i punkt 4.2.3.1.

2)

Det kodifieringssystem som används för transport av intermodala lastenheter i kombitransport ska vara i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index A. Det kan baseras på

a)

linjens egenskaper och hindrens exakta position,

b)

infrastrukturprofilens referensprofil för linjen,

c)

en kombination av de metoder som avses i leden a och b.”

3.

I punkt 4.1 ska led 6 ersättas med följande:

”6.

När linjehastigheter anges i km/tim som en kategori- eller prestandaparameter i denna TSD ska det vara tillåtet att omvandla hastigheten till motsvarande värde i mph (miles per timme) enligt tillägg G för Irland och för Förenade kungarikets järnvägsnät i Nordirland.”

4.

Punkt 4.2.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Leden 4–8 ska ersättas med följande:

”4.

Linjer ska klassificeras utifrån typen av trafik (trafikkod), som beskrivs av följande prestandaparametrar:

Infrastrukturprofil.

Axellast.

Linjehastighet.

Tåglängd.

Användbar plattformslängd.

Värdena i kolumnerna för infrastrukturprofil och axellast, som direkt påverkar tågdriften, ska vara obligatoriska miniminivåer för den trafikkod som avses. Utan hinder av kraven för TEN-T ska de värdeintervall som anges i kolumnerna för linjehastighet, användbar plattformslängd och tåglängd tillämpas så långt det är praktiskt möjligt.

5.

De prestandaparametrar som förtecknas i tabell 2 och tabell 3 är inte avsedda att användas för att kontrollera kompatibiliteten mellan rullande materiel och infrastruktur. Kontroller av ruttkompatibilitet omfattas av punkt 4.2.2.5 och tillägg D.1 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/773 (*1) (TSD Drift och trafikledning).

6.

Information om minimikraven på befintliga konstruktioners bärförmåga i förhållande till olika tågtyper anges i tillägg E. Information om förhållandet mellan maximal axellast och maximal hastighet utifrån typ av fordon för Förenade kungarikets järnvägsnät i Nordirland anges i tillägg F.

7.

Prestandanivåerna för olika trafiktyper anges i tabell 2 och tabell 3.

Tabell 2

Infrastrukturens prestandaparametrar för persontrafik

Kontroller av ruttkompatibilitet omfattas av punkt 4.2.2.5 och tillägg D.1 till TSD Drift och trafikledning

Trafikkod

Infrastrukturprofil

Axellast (t)

Linjehastighet (km/tim.)

Användbar plattformslängd (m)

P1

GC

17  (1) / 21,5  (2)

250 –350

400

P2

GB

20  (1) / 22,5  (2)

200 –250

200 –400

P3

DE3

22,5  (3)

120 –200

200 –400

P4

GB

22,5  (3)

120 –200

200 –400

P5

GA

20  (3)

80 –120

50 –200

P6

G1

12  (3)

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

P1520

S

22,5  (3)

80 –160

35 –400

P1600

IRL1

22,5  (3)

80 –160

75 –240

Tabell 3

Infrastrukturens prestandaparametrar för godstrafik

(kontroller av ruttkompatibilitet omfattas av punkt 4.2.2.5 och tillägg D.1 till TSD Drift och trafikledning)

Trafikkod

Infrastrukturprofil

Axellast (t)

Linjehastighet (km/tim.)

Tåglängd (m)

F1

GC

22,5  (4)

100 –120

740 –1 050

F2

GB

22,5  (4)

100 –120

600 –1 050

F3

GA

20  (4)

60 –100

500 –1 050

F4

G1

18  (4)

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

F1520

S

25  (4)

50 –120

1 050

F1600

IRL1

22,5  (4)

50 –100

150 –450

Anm.:

Tabellerna 2 och 3 får inte användas för att kontrollera kompatibiliteten mellan rullande materiel och infrastruktur.

8.

För konstruktioner är axellasten i sig inte tillräcklig för att definiera kraven på infrastrukturen. Krav finns specificerade

för nya konstruktioner i punkterna 4.2.7.1 och 4.2.7.2,

för befintliga konstruktioner i punkt 4.2.7.4,

för spår i punkt 4.2.6.

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/773 av den 16 maj 2019 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av beslut 2012/757/EU (EUT L 139 I, 27.5.2019, s. 5).” "

b)

Punkt 11 ska ersättas med följande:

”11.

(används inte)”

5.

I punkt 4.2.3.1 ska leden 1, 2 och 3 ersättas med följande:

”1.

Den övre delen av infrastrukturprofilen ska fastställas utifrån de profiler som valts i enlighet med punkt 4.2.1 och som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 3.

2.

Den nedre delen av infrastrukturprofilen ska vara GI2 så som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 3. I de fall då spår är försedda med rangerbromsar ska infrastrukturprofilen GI1, enligt samma specifikation, gälla för den nedre delen av profilen.

3.

Beräkningar av infrastrukturprofilen ska göras med hjälp av den kinematiska metoden i enlighet med kraven i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 3.”

6.

I punkt 4.2.3.2 ska led 3 ersättas med följande:

”3.

Spåravståndet måste åtminstone uppfylla kraven rörande minsta installationsavstånd spårmitt till spårmitt, som definieras i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 3.”

7.

I punkt 4.2.3.4 ska led 2 ersättas med följande:

”2.

S-kurvor (utom på rangerbangårdar där vagnar växlas individuellt) med små radier på nya linjer ska utformas för att förhindra att buffertarna hakar i varandra (buffertövertäckning).

För raka mellanliggande spårsträckor mellan kurvorna ska den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 4 tillämpas, där värdena baseras på de referensfordon som anges i samma specifikation. Infrastrukturförvaltaren får ange en längre längd på den raka mellanliggande sträckan för att förhindra att buffertarna hakar i varandra (buffertövertäckning) för befintliga fordon som inte uppfyller antagandena för referensfordonen.

För ej raka mellanliggande spårsträckor ska en noggrann beräkning göras för att kontrollera storleken på skillnaderna i kurvutslag.”

8.

I punkt 4.2.4.5.4 ska första stycket ersättas med följande:

”Följande hjulpar, definierade i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 6, ska i en simulering passera över spår motsvarande de projekterade spårförhållandena (simuleringsberäkning enligt den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 5):

a)

S 1002 med SR1.

b)

S 1002 med SR2.

c)

GV 1/40 med SR1.

d)

GV 1/40 med SR2.”

9.

I punkt 4.2.4.6 ska led 1 ersättas med följande:

”1.

Rälhuvudets profil ska väljas utifrån det urval som anges i en av de specifikationer som det hänvisas till i tillägg T, index 7 och index 8, eller vara i enlighet med punkt 2.”

10.

I punkt 4.2.6.1 ska punkterna b och c ersättas med följande:

”b)

De maximala vertikala hjulkrafterna. De maximala hjulkrafterna under angivna provförhållanden definieras i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 9.

c)

De vertikala kvasistatiska hjulkrafterna. De maximala kvasistatiska hjulkrafterna under angivna provförhållanden definieras i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 9.”

11.

I punkt 4.2.6.3 ska punkterna a och b ersättas med följande:

”a)

Laterala krafter; de maximala laterala krafter som utövas av ett hjulpar på spåret under angivna provförhållanden definieras i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 9.

b)

Kvasistatiska lateralkrafter; de maximala kvasistatiska lateralkrafterna Yqst för angivna radier och provförhållanden definieras i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 9.”

12.

Punkt 4.2.7 ska ersättas med följande:

”4.2.7   Konstruktioners förmåga att motstå trafiklaster

De krav i de specifikationer som det hänvisas till i tillägg T, index 10 och index 11, och som specificeras i denna punkt i TSD:n ska tillämpas i enlighet med motsvarande punkter i de nationella bilagorna till dessa specifikationer om sådana finns.

4.2.7.1   Nya broars förmåga att motstå trafiklaster

4.2.7.1.1   Vertikala laster

1.

Broar ska dimensioneras så att de kan motstå vertikala laster i enlighet med följande lastmodeller, som definieras i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10:

a)

Lastmodell 71, i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

b)

Dessutom, för kontinuerliga broar, lastmodell SW/0, i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

2.

Lastmodellerna ska multipliceras med koefficienten alfa (α), så som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

3.

Värdet på koefficienten alfa (α) ska vara lika med eller större än de värden som anges i tabell 11.

Tabell 11

Koefficienten alfa (α) för utformning av nya broar

Typ av trafik

Minivärde för koefficienten alfa (α)

P1, P2, P3, P4

1,0

P5

0,91

P6

0,83

P1520

1

P1600

1,1

F1, F2, F3

1,0

F4

0,91

F1520

1,46

F1600

1,1

4.2.7.1.2   Tillägg för dynamiska effekter från vertikala laster

1.

Lasteffekterna från lastmodell 71 och lastmodell SW/0 ska ökas med den dynamiska koefficienten fi (Φ), i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

2.

För broar med tillåten hastighet över 200 km/tim för vilka det i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10 krävs att en dynamisk analys utförs ska bron dessutom utformas för HSLM, som definieras i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

3.

Det är tillåtet att konstruera nya broar så att de även klarar ett enskilt persontåg med högre axellaster än vad som omfattas av HSLM. Den dynamiska analysen ska utföras med användning av det karakteristiska värdet på lasten från det enskilda tåget i form av den projekterade vikten vid normal nyttolast i enlighet med tillägg K, med medräkning av passagerare på ståplatser i enlighet med anmärkning 1 i tillägg K.

4.2.7.1.3   Centrifugalkrafter

När spåret på en bro ligger med horisontell krökning över hela eller en del av brons längd ska hänsyn tas till centrifugalkraften vid utformningen av bron, i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

4.2.7.1.4   Sidokrafter

Hänsyn ska tas till sidokrafter vid utformningen av broar, i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

4.2.7.1.5   Accelerationskraft och bromskraft (longitudinella belastningar)

Hänsyn ska tas till accelerationskrafter och bromskrafter vid utformningen av broar, i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

4.2.7.1.6   Spårets projekterade skevning med hänsyn till belastningar från järnvägstrafiken

Den maximala totala projekterade skevningen hos spåret med hänsyn till belastningar från järnvägstrafiken får inte överskrida de värden som fastställs i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 11.

4.2.7.2   Ekvivalent vertikal belastning för nya geotekniska strukturer, geokonstruktioner och jordtryckseffekter

1.

Geotekniska strukturer och geokonstruktioner ska utformas och jordtryckseffekter specificeras med beaktande av de vertikala belastningar som erhålls med lastmodell 71, i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

2.

Den ekvivalenta vertikala belastningen ska multipliceras med koefficienten alfa (α) i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10. Värdet på α ska vara lika med eller större än de värden som anges i tabell 11.

4.2.7.3   Motståndsförmåga hos nya konstruktioner som är placerade över eller i anslutning till spår

Hänsyn ska tas till aerodynamiska krafter som orsakas av passerande tåg i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

4.2.7.4   Befintliga konstruktioners (broar, geotekniska strukturer och geokonstruktioner) förmåga att motstå trafiklaster

1.

Det ska säkerställas att broar, geotekniska strukturer och geokonstruktioner uppnår en angiven nivå av driftskompatibilitet i enlighet med den TSD-linjekategori som avses i punkt 4.2.1.

2.

Minimikraven på konstruktioners bärförmåga för varje trafikkod anges i tillägg E och måste uppfyllas för att linjen ska kunna anses vara driftskompatibel.

3.

Följande villkor gäller:

a)

Om en befintlig konstruktion ersätts med en ny konstruktion ska den nya konstruktionen följa kraven i punkt 4.2.7.1 eller 4.2.7.2.

b)

Befintliga konstruktioner uppfyller relevanta driftskompatibilitetskrav om deras minsta bärförmåga uppfyller kraven i tillägg E.

c)

Om bärförmågan hos en befintlig konstruktion inte uppfyller kraven i tillägg E och arbeten håller på att utföras för att öka konstruktionens förmåga (t.ex. förstärkning) så att kraven i denna TSD uppfylls (och konstruktionen inte ska ersättas med en ny konstruktion), då ska konstruktionen utformas så att den överensstämmer med kraven i tillägg E.

4.

När det gäller järnvägsnätet i Förenade kungariket (Nordirland) får EN-linjekategorin i punkterna 2 och 3 ersättas av Route Availability-numret (RA) (som tillhandahålls i enlighet med de nationella tekniska föreskrifter som anmälts för detta ändamål) och följaktligen ersätts hänvisningarna till tillägg E med hänvisningar till tillägg F.”

13.

I punkt 4.2.8.1 ska led 1 ersättas med följande:

”1.

Gränserna för omedelbar åtgärd för punktfel i sidoläge anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 12. Punktfel får inte överskrida gränserna för våglängdsområde D1.”

14.

I punkt 4.2.8.2 ska led 1 ersättas med följande:

”1.

Gränserna för omedelbar åtgärd för punktfel i höjdläge anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 12. Punktfel får inte överskrida gränserna för våglängdsområde D1.”

15.

Punkt 4.2.8.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.

Gränsen för omedelbar åtgärd för punktfel i spårets skevning anges som ett noll- till toppvärde. Spårets skevning anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 13.

2.

Gränsvärdet för spårets skevning är en funktion av den mätbas som tillämpas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 12.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

För system med spårvidden 1 668 mm gäller i stället för punkt 2 att gränsvärdet för spårets skevning ska vara en funktion av mätbasen i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 12.”

16.

Punkt 4.2.9.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

För plattformar där endast persontåg som är uttryckligen undantagna från tillämpningsområdet för kommissionens förordning (EU) 1302/2014 (TSD Lok och passagerarfordon (se punkt 1.1) är tänkta att stoppa under normal drift kan andra regler för den nominella plattformshöjden gälla (*2).

(*2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem (EUT L 356, 12.12.2014, s. 228).” "

b)

Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 4:

”Dessa värden ska beaktas med en tolerans på –10/+20 mm.”

17.

Punkt 4.2.9.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Avståndet mellan spårmitt och plattformens kant parallellt med spårplanet (bq), enligt definitionen i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 3, ska fastställas utifrån den minsta profilen för fasta installationer (bqlim). Den minsta profilen för fasta installationer ska beräknas utifrån profilen G1.”

b)

Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 3:

”Dessa värden ska beaktas med en tolerans på –10/+10 mm.”

18.

Punkt 4.2.10.1 ska ersättas med följande:

”4.2.10.1   Största tryckförändringar i tunnlar

1)

För alla nya tunnlar eller underjordiska konstruktioner som tillhör de kategorier som beskrivs i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 14, får den största tryckförändring som orsakas av att ett tåg passerar genom tunneln i största tillåtna hastighet inte överstiga 10 kPa under den tid som det tar för tåget att passera genom tunneln.

2)

Kravet i punkt 1 måste uppfyllas längs utsidan på alla tåg som uppfyller TSD Lok och passagerarfordon.

3)

Vid ombyggnad eller modernisering av delsystemet infrastruktur där befintliga tunnlar eller underjordiska konstruktioner är avsedda att trafikeras i 200 km/tim eller snabbare får den största tryckförändring som orsakas av att ett tåg passerar genom tunneln i största tillåtna hastighet inte överstiga 10 kPa under den tid som det tar för tåget att passera genom tunneln. Bedömningen måste utföras i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 14, eller i punkt 6.2.4.12(1) när det inte går att tillämpa en förenklad bedömning av överensstämmelse.”

19.

Punkt 4.2.12.4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Fast utrustning för dricksvattenförsörjning ska matas med dricksvatten som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 (*3).

(*3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten (EUT L 435, 23.12.2020, s. 1).” "

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.

De material som används för dricksvattenförsörjning till rullande materiel (t.ex. material och kvalitet avseende tank, pump, rör, vattenkran och tätningar) ska uppfylla kraven för dricksvatten.”

20.

Punkt 4.3.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 15 ska ändras på följande sätt:

i)

Titeln ska ersättas med följande:

”Gränssnitt mot delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon”

ii)

I den andra kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Infrastruktur”

iii)

I den tredje kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Lok och passagerarfordon”

iv)

I den tredje kolumnen på raden ”Installationer för service av tåg” ska texten ”4.2.11.4 Vattenpåfyllningsutrustning” utgå.

b)

Tabell 16 ska ändras på följande sätt:

i)

Titeln ska ersättas med följande:

”Gränssnitt mot delsystemet Rullande materiel – Godsvagnar”

ii)

I den andra kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Infrastruktur”

iii)

I den tredje kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Godsvagnar”

21.

I punkt 4.3.2 ska tabell 17 ändras på följande sätt:

i)

I den andra kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Infrastruktur”

ii)

I den tredje kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Energi”

22.

I punkt 4.3.3 ska tabell 18 ändras på följande sätt:

i)

I den andra kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Infrastruktur”

ii)

I den tredje kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Trafikstyrning och signalering”

23.

I punkt 4.3.4 ska tabell 19 ändras på följande sätt:

i)

I den andra kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Infrastruktur”

ii)

I den tredje kolumnen ska rubriken ersättas med följande:

”Hänvisning i TSD Drift- och trafikledning”

iii)

Raden ”Personalens kompetens” ska ersättas med följande:

”Personalens kompetens

4.6

Yrkeskvalifikationer

4.2.1.1

Allmänna krav”

24.

I punkt 5.3.3 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

För system med den nominella spårvidden 1 435 mm ska linjesliprar i rakspår och i horisontella kurvor med en radie på mer än 300 m konstrueras för spårvidden 1 437 mm.”

25.

I punkt 6.1.5.1 ska punkterna a, b och c ersättas med följande:

”a)

Rälens hårdhet ska provas för position RS i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 7.

b)

Draghållfastheten ska provas i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 7.

c)

Utmattningsprov ska utföras i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 7.”

26.

I punkt 6.1.5.2 ska led 1 ersättas med följande:

”1.

(används inte)”

27.

I punkt 6.2.4.1 ska led 1 ersättas med följande:

”1.

Bedömning av infrastrukturprofilen i form av en konstruktionskontroll ska göras gentemot karakteristiska tvärsektioner med hjälp av resultaten från de beräkningar som infrastrukturförvaltaren eller den upphandlande enheten har gjort med utgångspunkt i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 3.”

28.

I punkt 6.2.4.2 ska leden 1 och 2 ersättas med följande:

”1.

En konstruktionskontroll för bedömning av spåravståndet ska göras med hjälp av resultaten från de beräkningar som infrastrukturförvaltaren eller den upphandlande enheten har gjort med utgångspunkt i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 3. Det nominella spåravståndet mellan två spår ska kontrolleras och avståndet ska anges parallellt med horisontalplanet. Minsta installationsavstånd spårmitt till spårmitt ska kontrolleras med beaktande av radien och relevant rälsförhöjning.

2.

Efter byggnation och före ibruktagande ska spåravståndet kontrolleras på kritiska platser där spåren ligger inom ett avstånd på mindre än 50 mm från minsta installationsavstånd spårmitt till spårmitt, i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 3.”

29.

I punkt 6.2.4.4 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.

Vid byggnation och före ibruktagande ska det göras en bedömning av de mätvärden som tillhandahållits av sökanden eller infrastrukturförvaltaren för kontrollen av den minsta horisontella kurvan. Hänsyn ska tas till bestämmelser för godkännande av arbeten som definierats av infrastrukturförvaltaren.”

30.

Punkt 6.2.4.6 ska ersättas med följande:

”6.2.4.6   Bedömning av konstruktionsvärden för ekvivalent konicitet

Bedömning av konstruktionsvärden för ekvivalent konicitet ska göras med hjälp av resultaten från de beräkningar som infrastrukturförvaltaren eller den upphandlande enheten har gjort med utgångspunkt i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 5.”

31.

Punkt 6.2.4.10 ska ersättas med följande:

”6.2.4.10   Bedömning av befintliga konstruktioner

1.

Vid bedömning av befintliga konstruktioner mot kraven i punkterna 4.2.7.4(3) b och c ska en av följande metoder användas:

a)

En kontroll av att värdena för EN-linjekategorier, i kombination med den tillåtna hastighet som offentliggjorts eller som man avser att offentliggöra för linjerna som innehåller konstruktionerna, är i enlighet med kraven i tillägg E.

b)

En kontroll av att värdena för EN-linjekategorier, i kombination med den tillåtna hastighet som specificerats för broarna eller för utformningen, eller alternativa krav som specificerats med LM71 och koefficienten alfa (α) för P1 och P2, är i enlighet med kraven i tillägg E.

c)

En kontroll av att trafiklasterna som specificerats för konstruktionerna eller för utformningen uppfyller minimikraven i punkterna 4.2.7.1.1, 4.2.7.1.2 och 4.2.7.2. Vid granskning av värdet på koefficienten alfa (α) enligt punkterna 4.2.7.1.1 och 4.2.7.2 är det bara nödvändigt att kontrollera att värdet uppfyller det värde på koefficienten alfa (α) som anges i tabell 11.

d)

Om kravet för en befintlig bro specificeras genom hänvisning till lastmodellen HSLM i tillägg E ska den befintliga bron bedömas genom att något av följande kontrolleras:

Specifikationen för utformningen av den befintliga bron.

Specifikationen för den dynamiska bedömningen.

Den befintliga brons offentliggjorda bärförmåga i infrastrukturregistret (RINF) för parametern 1.1.1.1.2.4.2 (Förenlighet hos konstruktioner med lastmodellen HSLM (High Speed Load Model)).

e)

Om kravet för en befintlig bro specificeras genom hänvisning till alternativa krav för dynamisk last (tillägg E anmärkning 8) ska den befintliga bron bedömas genom att specifikationen för den dynamiska bedömningen av dessa alternativa krav kontrolleras mot kraven i tillägg E anmärkning 8.

2.

Det är inte nödvändigt att granska utformningen eller göra några beräkningar.

3.

För befintliga konstruktioner gäller punkt 4.2.7.4(4) i tillämpliga fall.”

32.

I punkt 6.2.4.11 ska led 1 ersättas med följande:

”1.

Bedömning av avståndet mellan spårmitt och plattformens kant i form av en konstruktionskontroll ska göras med hjälp av resultaten från de beräkningar som infrastrukturförvaltaren eller den upphandlande enheten har gjort med utgångspunkt i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 3.”

33.

Punkt 6.2.4.12 ska ersättas med följande:

”6.2.4.12   Bedömning av största tryckförändringar i tunnlar

1.

Bedömningen av den största tryckförändringen i en tunnel (kravet på högst 10 kPa) ska göras i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 14 med tåg som överensstämmer med TSD Lok och passagerarfordon och som kan köras i maximal linjehastighet i den specifika tunnel som ska bedömas.

2.

De ingångsparametrar som ska användas vid bedömningen ska uppfylla det referensvärde för tågets karakteristiska trycksignatur som fastställs i TSD Lok och passagerarfordon.

3.

Referenstvärsnittsareorna anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 14.”

34.

Punkt 6.3 ska ersättas med följande:

”6.3

(används inte)”.

35.

Punkt 6.4 ska ersättas med följande:

”6.4   Bedömning av underhållsinstruktion

1)

I enlighet med artikel 15.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (*4) ska sökanden ansvara för sammanställningen av det tekniska underlaget, som innehåller begärd dokumentation om underhåll.

2)

Det anmälda organet ska endast kontrollera att den begärda dokumentationen om underhåll, enligt beskrivningen i punkt 4.5.1, har tillhandahållits. Det anmälda organet behöver inte kontrollera de uppgifter som finns i den tillhandahållna dokumentationen.

(*4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44).” "

36.

I punkt 6.5.1(1) ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Fram till dess att förteckningen över driftskompatibilitetskomponenter i kapitel 5 i denna TSD har reviderats får ett anmält organ utfärda ett EG-kontrollintyg för ett delsystem även om vissa av de driftskompatibilitetskomponenter som är införlivade i delsystemet inte omfattas av relevanta EG-försäkringar om överensstämmelse och/eller lämplighet för användning enligt denna TSD, om följande kriterier är uppfyllda:”

37.

I kapitel 7 ska första stycket utgå.

38.

Punkterna 7.1–7.6 ska ersättas med följande:

”7.1   Nationell genomförandeplan

Varje medlemsstat ska ta fram en nationell plan för genomförandet av denna TSD, med fokus på enhetligheten hos unionens hela järnvägssystem. Denna plan ska innefatta alla projekt rörande nya delsystem Infrastruktur, eller modernisering och ombyggnad av sådana, och ska säkerställa en gradvis övergång inom en rimlig tidsperiod till ett driftskompatibelt målsystem för infrastruktur som helt överensstämmer med denna TSD.

7.2   Tillämpning av denna TSD på ett nytt delsystem Infrastruktur

1)

Tillämpningen av denna TSD ska vara obligatorisk för ett nytt delsystem Infrastruktur.

2)

Med ett ’nytt’ delsystem Infrastruktur avses ett delsystem Infrastruktur som tagits i bruk efter 28 september 2023 och som innebär en linje eller en del av en linje där det inte redan finns någon.

Alla andra delsystem Infrastruktur ska betraktas som ’befintliga’ delsystem Infrastruktur.

3)

Följande fall betraktas som ombyggnad och inte som ibruktagande av ett nytt delsystem Infrastruktur:

a)

Ändring av linjeföringen på delar av en befintlig linje.

b)

Anläggning av ett förbigångsspår.

c)

Tillägg av ett eller flera spår till en befintlig linje, oavsett avståndet mellan de ursprungliga spåren och de nya spåren.

7.3   Tillämpning av denna TSD på ett befintligt delsystem Infrastruktur

7.3.1   Delsystemets prestandakriterier

Utöver de fall som anges i led 3 i punkt 7.2 innebär ’ombyggnad’ ett större arbete för att ändra ett befintligt delsystem Infrastruktur som resulterar i överensstämmelse med minst en ytterligare trafikkod eller en ändring av den deklarerade kombinationen av trafikkoder (se tabell 2 och tabell 3 i punkt 4.2.1).

7.3.2   Tillämpning av TSD:n

Överensstämmelse med denna TSD är obligatorisk för ett delsystem eller en eller flera delar av det som byggts om eller moderniserats eller en eller flera delar av det som är ombyggda eller moderniserade. Utifrån det befintliga järnvägssystemets egenskaper kan ett befintligt delsystem Infrastruktur dock uppnå överensstämmelse med denna TSD genom gradvis förbättring av driftskompatibiliteten.

1)

För ett ombyggt delsystem Infrastruktur ska denna TSD tillämpas obligatoriskt inom ombyggnadens geografiska omfattning. Ombyggnadens geografiska omfattning ska definieras utifrån platser vid spåret och avståndsangivelser och ska resultera i överensstämmelse med delsystemet Infrastrukturs samtliga grundparametrar som är förknippade med de spår som omfattas av ombyggnaden av delsystemet Infrastruktur.

Utökning med en eller flera räler som möjliggör ytterligare en spårvidd ska också betraktas som en ombyggnad när delsystemets prestandakriterier uppfylls i enlighet med punkt 7.3.1.

2)

Vid en annan ändring än en ombyggnad av delsystemet Infrastruktur ska det vara obligatoriskt att tillämpa denna TSD för varje grundparameter (som avses i punkt 4.2.2) som omfattas av en ändring om ändringen innebär att en ny EG-kontroll måste utföras i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/250 (*5). Bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 i genomförandeförordning (EU) 2019/250 ska tillämpas.

3)

Vid en annan ändring än en ombyggnad av delsystemet Infrastruktur och för de grundparametrar som inte omfattas av ändringen, eller när ändringen inte kräver någon ny EG-kontroll, är det frivilligt att påvisa i vilken mån delsystemet överensstämmer med denna TSD.

4)

Vid ombyggnad eller modernisering av delsystemet Infrastruktur krävs inte överensstämmelse med kraven för nya linjer.

5)

Vid ett större arbete inom ramen för en modernisering, enligt definitionen i artikel 2.15 i direktiv (EU) 2016/797, ska de delar av ett delsystem som inte uppfyller TSD-kraven systematiskt ersättas med delar som uppfyller TSD-kraven.

6)

Med ’byte i samband med underhåll’ avses ersättande av komponenter med delar som har identisk funktion och prestanda inom ramen för underhåll, enligt definitionen i artikel 2.17 i direktiv (EU) 2016/797. Det ska utföras i enlighet med kraven i denna TSD när det är rimligt och ekonomiskt genomförbart, och kräver ingen EG-kontroll.

7)

Följande undantag får göras för ett befintligt delsystem Infrastruktur vid ombyggnad eller modernisering:

a)

Vid ombyggnad eller modernisering av delsystemet Infrastruktur är det, för parametrarna rälsförhöjning som regleras i punkt 4.2.4.2 i denna TSD och rälsförhöjningsbrist som regleras i punkt 4.2.4.3 i denna TSD, tillåtet att avvika från de gränsvärden som anges i denna TSD, med beaktande av de exceptionella gränsvärden och med tillämpning av de särskilda begränsningar och åtgärder som anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 4. Tillämpningen av detta undantag ska inte hindra tillträde för fordon som godkänts för de maximala värden som krävs enligt punkt 4.2.4.3 i denna TSD.

b)

Vid en annan ändring än en ombyggnad av delsystemet Infrastruktur ska följande villkor rörande plattformshöjden och plattformskantens läge, som styrs av punkterna 4.2.9.2 och 4.2.9.3, gälla:

Det ska vara tillåtet att använda andra nominella plattformshöjder om överensstämmelse med de värden som anges i punkt 4.2.9.2 kräver konstruktionsförändringar av något lastbärande element.

Det ska vara tillåtet att använda andra lägen för plattformskant än det som anges i punkt 4.2.9.3.2 så länge värdet för bq är lika med eller större än bqlim.

7.3.3   Befintliga linjer som inte omfattas av ett moderniserings- eller ombyggnadsprojekt

När en infrastrukturförvaltare vill påvisa en befintlig linjes grad av överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i denna TSD ska förfarandet i kommissionens rekommendation 2014/881/EU (*6) användas.

7.3.4   Kontroller av ruttkompatibilitet före användning av godkända fordon

Det förfarande för kontroll av ruttkompatibilitet som ska tillämpas och de parametrar för delsystemet Infrastruktur som ska användas anges i punkt 4.2.2.5 och tillägg D.1 i TSD Drift och trafikledning.

7.4   (används inte)

7.5   (används inte)

7.6   (används inte)

(*5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/250 av den 12 februari 2019 om mallar för EG-försäkringar, EG-intyg samt EG-kontrollförklaringar och kontrollintyg för järnvägens driftskompatibilitetskomponenter respektive delsystem, om utformning av försäkran om överensstämmelse med en godkänd typ av järnvägsfordon och om förfarandena för EG-kontroll av delsystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797, och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 201/2011 (EUT L 42, 13.2.2019, s. 9)."

(*6)  Kommissionens rekommendation 2014/881/EU av den 18 november 2014 om förfarandet för påvisande av graden av befintliga järnvägslinjers överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (EUT L 356, 12.12.2014, s. 520).” "

39.

Punkt 7.7.1.1 ska ersättas med följande:

”7.7.1.1

(används inte)

40.

Punkt 7.7.6.7 ska ersättas med följande:

”7.7.6.7   Längsta ostyrda längd för fasta dubbelspetsade korsningar (4.2.5.3)

P-fall

För tillägg J gäller följande för den nominella spårvidden 1 524 mm:

a)

I stället för punkt J.1 b gäller att den minsta radien genom en dubbelspetsad korsning ska vara 200 m; för radier mellan 200 och 220 m ska den lilla radien kompenseras med bredare spårvidd.

b)

I stället för punkt J.1 c gäller att moträlens minsta höjd ska vara 39 mm.”

41.

Följande punkt ska läggas till som punkt 7.7.8.2:

”7.7.8.2    Gränser för omedelbar åtgärd för punktfel i spårvidd (4.2.8.4)

P-fall

I stället för punkt 1 i punkt 4.2.8.4 gäller att den minsta spårvidden för alla hastigheter ska vara 1 430 mm.”

42.

I punkt 7.7.10.2 ska punkt 2 ändras på följande sätt:

a)

”EN 15302:2008+A1:2010” ska ersättas med ”EN 15302:2021”

b)

Punkterna a–e ska ersättas med följande:

”a)

S 1002 enligt definitionen i bilaga C till EN 13715:2020 med SR1.

b)

S 1002 enligt definitionen i bilaga C till EN 13715:2020 med SR2.

c)

GV 1/40 enligt definitionen i bilaga B till EN 13715:2020 med SR1.

d)

GV 1/40 enligt definitionen i bilaga B till EN 13715:2020 med SR2.

e)

EPS enligt definitionen i bilaga D till EN 13715:2020 med SR1.”

43.

I punkterna 1 och 3 i punkt 7.7.15.1, i punkt 7.7.15.2, i punkt 1 i punkt 7.7.15.7 samt i punkterna 7.7.15.8, 7.7.16.2, 7.7.6.2, 7.7.6.3, 7.7.6.11, 7.7.6.13, 7.7.13.1, 7.7.13.2, 7.7.13.6 och 7.7.13.7 ska ”EN 15273-3:2013” ersättas med ”EN 15273-3:2013+A1:2016”.

44.

Punkt 7.7.17 ska ersättas med följande:

”7.7.17

(används inte)

45.

I andra strecksatsen i punkt c i tillägg C.1 ska den andra understrecksatsen ersättas med följande:

”—

Trä: överensstämmelse med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 15.”

46.

I tillägg C.2 ska punkt c ersättas med följande:

”c)

Sliper:

Typ.

Förmåga att motstå vertikala laster:

Betong: dimensionerande böjmoment.

Trä: överensstämmelse med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 15.

Stål: tröghetsmoment för tvärsnitt.

Motståndskraft mot longitudinella och laterala belastningar: geometri och vikt.

Nominell spårvidd.”

47.

Tillägg E ska ersättas med följande:

”Tillägg E

Krav på bärförmågan hos befintliga konstruktioner utifrån trafikkod

Minimikraven på bärförmågan hos befintliga broar i enlighet med punkt 2 i punkt 4.2.7.4 anges i tabellerna 38A och 39A utifrån de trafikkoder som anges i tabell 2 och tabell 3. Kraven på bärförmåga fastställs med hjälp av den vertikala belastning som endast definieras av EN-linjekategorin med tillhörande hastighet eller av LM71 med koefficienten alfa. Ytterligare krav på dynamisk bärförmåga uttrycks genom den dynamiska lastmodellen HSLM. EN-linjekategorin och tillhörande hastighet ska betraktas som en kombinerad storhet.

Minimikraven på bärförmågan hos befintliga geotekniska strukturer och geokonstruktioner i enlighet med led 2 i punkt 4.2.7.4 anges i tabellerna 38B och 39B utifrån de trafikkoder som anges i tabell 2 och tabell 3.

EN-linjekategorier är en funktion av axellasten och geometriska aspekter som rör avståndet mellan axlar och anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 2.

För kontinuerliga broar ska den lastmodell som ger det värsta fallet beaktas: lastmodell 71 (LM71) eller lastmodell SW/0. LM71, lastmodell SW/0 och lastmodell HSLM anges i den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10.

Tabell 38A

Krav på bärförmåga hos broar och ytterligare krav på grund av dynamiska effekter (1)

Persontrafik


Trafikkod

Trafik med lokdragna tåg: Persontåg inklusive vagnar i resandetåg (personvagnar, resgodsvagnar och biltransportvagnar), lätta godsvagnar, lok och drivenheter (2)(3)(5)(6)(4)

Trafik med elektriska eller dieseldrivna motorvagnståg, drivenheter och motorvagnar (2)(5)(4)

P1

Ej tillämpligt (7)

HSLM (8) och D2 – 200

eller

HSLM (8) och LM71 med α = 1,0 (14)

P2

HSLM (8) och D2 – 200

eller

HSLM (8) och LM71 med α = 0,91 (14)

HSLM (8) och D2 – 200

eller

HSLM (8) och LM71 med α = 0,91 (14)

P3a

(> 160 km/tim)

L ≥ 4m D2 – 100

och

L < 4m D2 – 200 (9)(10)(15)

L ≥ 4m C2 – 100

och

L < 4m C2 – 200 (9)(15)

P3b

(≤ 160 km/tim)

L ≥ 4m D2 – 100

och

L <4 m D2 – 160 (9)(11)(15)

L ≥ 4m D2 – 100

och

L < 4m D2 – 160 (9)(15)

P4a

(> 160 km/tim)

L ≥ 4m D2 – 100

och

L < 4m D2 – 200 (9)(12)(15)

L ≥ 4m C2 – 100

och

L < 4m C2 – 200 (9)(15)

P4b

(≤ 160 km/tim)

L ≥ 4m D2 – 100

och

L < 4m D2 – 160 (9)(13)(15)

L ≥ 4m C2 – 100

och

L < 4m C2 – 160 (9)(15)

P5

C2 – 120

B1 – 120

P6

a12

P1520

Öppen punkt

P1600

Öppen punkt


Tabell 39A

Krav på bärförmåga hos broar uttryckt i EN-linjekategori – tillhörande hastighet (1)

Godstrafik


Trafikkod

Godståg inklusive godsvagnar, andra fordon och lok (2)

F1

D4 – 120

F2

D2 – 120

F3

C2 – 100

F4

B2 – 100

F1520

Öppen punkt

F1600

Öppen punkt

Anmärkningar:

(1)

Det angivna hastighetsvärdet i tabellerna motsvarar det maximala kravet för linjen och kan vara lägre i enlighet med kraven i punkt 12 i punkt 4.2.1. Vid kontroll av enskilda konstruktioner på linjen är det tillåtet att ta hänsyn till lokalt tillåtna hastigheter, så som även anges i anmärkningarna 2 och 3 i tabell 2 samt i anmärkning 1 i tabell 3.

(2)

Vagnar i resandetåg (vilket innefattar personvagnar, resgodsvagnar och biltransportvagnar), övriga fordon, lok, drivenheter, elektriska och dieseldrivna motorvagnståg och motorvagnar definieras i TSD Lok och passagerarfordon. Lätta godsvagnar definieras som resgodsvagnar förutom att de får ingå i tågsammansättningar som inte är avsedda att transportera passagerare.

(3)

De krav på konstruktioner som fastställs med hjälp av EN-linjekategorier eller lastmodell LM71 är förenliga med upp till två intilliggande kopplade lok och/eller drivenheter. Kraven på konstruktioner är förenliga med en maximal hastighet på 120 km/tim för tre eller flera intilliggande kopplade lok och/eller drivenheter (eller ett tåg med lok och/eller drivenheter) under förutsättning att loken och/eller drivenheterna uppfyller motsvarande gränser för godsvagnar.

(4)

För trafikkoderna P2, P3 och P4 ska kraven för både trafik med lokdragna tåg och trafik med motorvagnståg gälla. För trafikkod P5 får medlemsstaten ange om kraven för lok och drivenheter gäller.

(5)

Kraven på konstruktioner är förenliga med vagnar i resandetåg, lätta godsvagnar och elektriska eller dieseldrivna motorvagnståg med en genomsnittlig vikt per längdenhet mätt över fordonets längd på 2,45 t/m för EN-linjekategori A, 2,75 t/m för EN-linjekategori B1, 3,1 t/m för EN-linjekategori C2 och 3,5 t/m för EN-linjekategori D2 (inte för P5).

(6)

Kraven på konstruktioner är förenliga med lok och drivenheter med fyra axlar och ett avstånd mellan axlarna i en boggi på minst 2,6 m, och en genomsnittlig vikt per längdenhet över fordonets längd upp till 5,0 t/m.

(7)

Mot bakgrund av driftens utvecklingsnivå behöver harmoniserade krav inte fastställas för att lämplig driftskompatibilitet ska uppnås för dessa typer av fordon för trafikkoden P1.

(8)

För linjer med trafikkoderna P1 och P2 ska överensstämmelse med HSLM i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10 anges (se förfarandet i punkt 6.2.4.10 i denna TSD). Om överensstämmelse med HSLM inte kan visas, i syfte att kontrollera dynamisk kompatibilitet i enlighet med kontrollen av ruttkompatibilitet i tillägg D.1 till TSD Drift och trafikledning (parametern 1.1.1.1.2.4.4 i RINF), ska den dynamiska last för vilken förenligheten med befintliga broar bör kontrolleras anges i dokumenten med de förfaranden som anges i parametern 1.1.1.1.2.4.4 i RINF (se även förfarandet i punkt 6.2.4.10 i denna TSD). När en dynamisk analys måste utföras med lastmodeller baserade på enskilda tåg ska lastens karakteristiska värde (för fordon som transporterar passagerare eller bagage) överensstämma med projekterad vikt vid normal nyttolast i enlighet med tillägg K till denna TSD.

(9)

För att undvika alltför stora dynamiska effekter, inklusive resonans, är det för närvarande inte möjligt att specificera harmoniserade minimiegenskaper för broar för att undvika behovet av en dynamisk bedömning. Den dynamiska lasten från fordon som uppfyller kraven för statisk last på bron (anges antingen som en linjekategori i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 2 eller som lastmodell LM71) kan i vissa fall överskrida de normala kraven för statisk last (när dessa statiska laster förstärks av normala branschtoleranser för dynamiska faktorer vid omräkning eller konstruktion av broar). Denna risk gällande kompatibilitet mellan fordon och broar hanteras genom de kontroller av dynamisk kompatibilitet som anges i tillägg D.1 till TSD Drift och trafikledning (parametern 1.1.1.1.2.4.4 i RINF). När en dynamisk analys måste utföras med lastmodeller baserade på enskilda tåg ska lastens karakteristiska värde (för fordon som transporterar passagerare eller bagage) överensstämma med projekterad vikt vid normal nyttolast i enlighet med tillägg K till denna TSD.

(10)

Kraven för lokdragna persontåg gäller för vagnar i resandetåg och lätta godsvagnar som uppfyller EN-linjekategori A för hastigheter upp till 200 km/tim (lokal tillåten hastighet) eller EN-linjekategori C2 för hastigheter upp till 160 km/tim (lokal tillåten hastighet).

(11)

Kraven för lokdragna persontåg gäller för vagnar i resandetåg och lätta godsvagnar som uppfyller EN-linjekategori C2 för hastigheter upp till 160 km/tim (lokal tillåten hastighet).

(12)

Kraven för lokdragna persontåg gäller för vagnar i resandetåg och lätta godsvagnar som uppfyller EN-linjekategori A för hastigheter upp till 200 km/tim (lokal tillåten hastighet) eller EN-linjekategori B1 för hastigheter upp till 160 km/tim (lokal tillåten hastighet).

(13)

Kraven för lokdragna persontåg gäller för vagnar i resandetåg och lätta godsvagnar som uppfyller EN-linjekategori B1 för hastigheter upp till 160 km/tim (lokal tillåten hastighet).

(14)

De krav som fastställs med hjälp av EN-linjekategorier eller lastmodell LM71 kan uppfyllas antingen via EN-linjekategorin med motsvarande hastighet eller med LM71 med koefficienten alfa i enlighet med den specifikation som det hänvisas till i tillägg T, index 10. Valet mellan de två alternativen, som inte nödvändigtvis behöver vara det mest betungande, ska uteslutande göras av sökanden. EN-linjekategori med motsvarande hastighet baseras på statisk belastning multiplicerad med en dynamisk förstärkningsfaktor.

(15)

Om de minimikrav på bärförmåga för en trafikkod som anges i tabell 38A till exempel anges i formen L >= 4m D2 – 100 (*7) och L < 4m D2 – 200 (*8), ska de relevanta kriterierna i enlighet med belastningslängden L uppfyllas för det broelement som beaktas. EN-linjekategori med motsvarande hastighet baseras på statisk belastning multiplicerad med en dynamisk förstärkningsfaktor.

Tabell 38B

Krav på bärförmåga för geotekniska strukturer och geokonstruktioner (1)(2)

Persontrafik


Trafikkod

Trafik med lokdragna tåg: Persontåg inklusive vagnar i resandetåg (personvagnar, resgodsvagnar och biltransportvagnar), lätta godsvagnar, lok och drivenheter (3)