EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1077

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1077 av den 31 maj 2023 om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

PE/19/2023/REV/1

EUT L 144, 5.6.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1077/oj

5.6.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/1077

av den 31 maj 2023

om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (2) (associeringsavtalet) utgör grunden för förbindelserna mellan unionen och Ukraina. I enlighet med rådets beslut 2014/668/EU (3) har avdelning IV i associeringsavtalet, som avser handel och handelsrelaterade frågor, tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2016, och den trädde i kraft den 1 september 2017 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater.

(2)

I associeringsavtalet uttrycks att parterna i avtalet (parterna) önskar stärka och bredda förbindelserna på ett målmedvetet och innovativt sätt för att underlätta och uppnå gradvis ekonomisk integration och att göra detta i överensstämmelse med de rättigheter och skyldigheter som följer av parternas medlemskap i Världshandelsorganisationen.

(3)

Artikel 25 i associeringsavtalet föreskriver att ett frihandelsområde mellan parterna gradvis ska upprättas i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994). I detta syfte föreskrivs i artikel 29 i associeringsavtalet ett gradvist avskaffande av tullar i enlighet med de tulltaxor som inbegrips där och möjligheten att påskynda och utvidga omfattningen av ett sådant avskaffande. Artikel 48 i associeringsavtalet föreskriver att hänsyn ska tas till allmänintresset innan antidumpningsåtgärder tillämpas mellan parterna.

(4)

Rysslands oprovocerade och obefogade anfallskrig mot Ukraina som pågått sedan den 24 februari 2022 har haft en djupgående negativ inverkan på Ukrainas förmåga att bedriva handel med resten av världen, både på grund av att produktionskapacitet förstörts och att en betydande del av transportmedlen inte kan användas, till exempel på grund av att tillträdet till Svarta havet är begränsat och osäkert. Under dessa exceptionella omständigheter och för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina är det nödvändigt att påskynda utvecklingen av närmare ekonomiska förbindelser mellan unionen och Ukraina för att ge fortsatt stöd till de ukrainska myndigheterna och den ukrainska befolkningen. Det är därför nödvändigt och lämpligt att fortsätta att stimulera handelsflödena och bevilja medgivanden i form av handelsliberaliserande åtgärder för alla produkter i linje med det påskyndade avskaffandet av tullar på handeln mellan unionen och Ukraina.

(5)

I enlighet med artikel 21.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska unionen sörja för samstämmigheten mellan de olika områden som omfattas av dess yttre åtgärder. Enligt artikel 207.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska den gemensamma handelspolitiken föras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder.

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/870 (4) upphör att gälla den 5 juni 2023.

(7)

De handelsliberaliserande åtgärder som fastställs i denna förordning bör utformas på följande sätt: i) Upphävande av tillämpningen av systemet med ingångspriser på frukt och grönsaker. ii) Upphävande av tullkvoter och importtullar. iii) Genom undantag från artikel 14.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (5) bör antidumpningstullar på import med ursprung i Ukraina som sker under tillämpningen av den här förordningen inte tas ut vid någon tidpunkt, inte heller efter att den här förordningen har upphört att gälla. iv) Tillfälligt upphävande av tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 (6). Genom dessa åtgärder kommer unionen i praktiken att tillfälligt tillhandahålla lämpligt ekonomiskt och finansiellt stöd till förmån för Ukraina och de ekonomiska aktörer som drabbas.

(8)

För att förhindra bedrägerier bör de förmånsordningar som fastställs i denna förordning vara villkorade av att Ukraina uppfyller samtliga relevanta villkor för att erhålla förmåner enligt associeringsavtalet, inbegripet ursprungsreglerna för de berörda produkterna och de därmed sammanhängande förfarandena, samt av att Ukraina deltar i ett nära administrativt samarbete med unionen enligt vad som föreskrivs i associeringsavtalet.

(9)

Ukraina bör avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan, från att höja gällande tullar eller avgifter och från att införa andra begränsningar av handeln med unionen, om det inte är tydligt motiverat på grund av Rysslands anfallskrig. Om Ukraina inte uppfyller dessa villkor bör kommissionen ha befogenhet att helt eller delvis tillfälligt upphäva de förmånsordningar som fastställs i denna förordning.

(10)

I artikel 2 i associeringsavtalet föreskrivs bland annat att respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt främjande av respekten för principerna om suveränitet och territoriell integritet, gränsernas okränkbarhet och oberoende samt bekämpande av spridning av massförstörelsevapen, därmed sammanhängande material och bärare av sådana vapen utgör grundläggande delar av associeringsavtalet. Vidare anges det i artikel 3 i associeringsavtalet att rättsstatens principer, god samhällsstyrning, korruptionsbekämpning, bekämpning av olika former av gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism, främjande av hållbar utveckling och verkningsfull multilateralism är av central betydelse för att stärka förbindelserna mellan parterna. Det bör införas en möjlighet att tillfälligt upphäva de förmånsordningar som inrättas genom denna förordning om Ukraina inte respekterar de allmänna principerna i associeringsavtalet, i likhet med vad som gäller enligt andra associeringsavtal som unionen har ingått.

(11)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att tillfälligt upphäva förmånsordningarna enligt artikel 1.1 om villkoren för rätten till de förmånsordningarna inte längre efterlevs och att införa skyddsåtgärder i fall där unionsmarknaderna för likadana eller direkt konkurrerande produkter påverkas negativt av import enligt denna förordning. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (7).

(12)

Med förbehåll för en undersökning som utförs av kommissionen i samband med den regelbundna övervakningen av effekterna av denna förordning och som inleds antingen efter en vederbörligen motiverad begäran från en medlemsstat eller på kommissionens eget initiativ, är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet att återinföra de tullar som annars är tillämpliga enligt associeringsavtalet på import av produkter som omfattas av denna förordning, när denna import inverkar negativt på unionsmarknaden för likadana eller direkt konkurrerande produkter.

(13)

Kommissionens årliga rapport om genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet, som utgör en integrerad del av associeringsavtalet, bör innehålla en detaljerad utvärdering av genomförandet av de handelsliberaliseringsåtgärder som fastställs i denna förordning.

(14)

Med tanke på att den ekonomiska situationen i Ukraina kräver skyndsamma åtgärder och att förordning (EU) 2022/870 upphör att gälla den 5 juni 2023 bör den här förordningen träda i kraft den 6 juni 2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Handelsliberaliseringsåtgärder

1.   Följande förmånsordningar ska införas:

a)

Tillämpningen av systemet med ingångspriser ska upphävas för de produkter som omfattas av systemet i enlighet med bilaga I-A till associeringsavtalet. Inga tullar ska tillämpas på import av dessa produkter.

b)

Alla tullkvoter som fastställs i bilaga I-A till associeringsavtalet ska upphävas och de produkter som omfattas av dessa kvoter får importeras till unionen från Ukraina utan tullar.

2.   Genom undantag från artikel 14.1 första stycket i förordning (EU) 2016/1036 ska antidumpningstullar på import med ursprung i Ukraina som sker under tillämpningen av den här förordningen inte tas ut vid någon tidpunkt, inte heller efter att den här förordningen har upphört att gälla.

3.   Tillämpningen av förordning (EU) 2015/478 ska tillfälligt upphävas för import med ursprung i Ukraina.

Artikel 2

Villkor för rätt till förmånsordningar

Förmånsordningarna enligt artikel 1.1 ska omfattas av följande villkor:

a)

Att reglerna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena enligt associeringsavtalet följs.

b)

Att Ukraina avstår från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen samt från att höja gällande tullar eller avgifter och från att införa andra begränsningar för handeln med unionen, inbegripet diskriminerande interna administrativa åtgärder, om det inte är tydligt motiverat på grund av rådande krigsläge.

c)

Att Ukraina respekterar demokratiska principer, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstatens principer samt att det görs fortsatta och varaktiga insatser i kampen mot korruption och olaglig verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i artiklarna 2, 3 och 22 i associeringsavtalet.

Artikel 3

Tillfälligt upphävande

1.   Om kommissionen finner att det finns tillräckliga bevis för att Ukraina inte uppfyller villkoren i artikel 2 får den genom en genomförandeakt helt eller delvis upphäva förmånsordningarna enligt artikel 1.1. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.3.

2.   Om en medlemsstat begär att kommissionen ska upphäva någon av förmånsordningarna på grundval av att Ukraina inte uppfyller villkoren i artikel 2 b, ska kommissionen inom fyra månader efter en sådan begäran avge ett motiverat yttrande över huruvida anmärkningen om att Ukraina inte uppfyller villkoren är välgrundad. Om kommissionen fastställer att anmärkningen är välgrundad ska den inleda det förfarande som avses i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 4

Påskyndade skyddsåtgärder

1.   Om en produkt med ursprung i Ukraina importeras på villkor som negativt påverkar unionsmarknaden för likadana eller direkt konkurrerande produkter får kommissionen när som helst genom en genomförandeakt återinföra de tullar som annars är tillämpliga enligt associeringsavtalet på import av produkten i fråga. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.3.

De tullar som annars är tillämpliga enligt associeringsavtalet får återinföras under så lång tid som krävs för att motverka de negativa effekterna på unionsmarknaden för likadana eller direkt konkurrerande produkter.

2.   Kommissionen ska regelbundet övervaka effekterna av denna förordning, med beaktande av uppgifter om export, import, priser på unionsmarknaden och unionens produktion av de produkter som omfattas av handelsliberaliseringsåtgärderna enligt artikel 1.1 b.

Kommissionen ska varannan månad informera medlemsstaterna om resultaten av den regelbundna övervakningen, från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

3.   Kommissionen ska genomföra en utvärdering av situationen på unionsmarknaden för likadana eller direkt konkurrerande produkter med avseende på ett återinförande av tullarna. Den utvärderingen ska inledas:

a)

efter en väl underbyggd begäran från en medlemsstat, inbegripet tillräckliga prima facie-bevis som den medlemsstaten rimligen har tillgång till i enlighet med punkt 4 och som visar att importen inverkar negativt på den marknad som avses i punkt 1, eller

b)

på kommissionens eget initiativ, efter att det blivit uppenbart för den att det finns tillräckliga prima facie-bevis för import som inverkar negativt på den marknad som avses i punkt 1.

Den utvärdering som avses i första stycket ska avslutas inom tre månader från det att den inleds.

4.   Vid utvärderingen enligt punkt 3 ska kommissionen beakta all relevant marknadsutveckling, inbegripet den berörda importens inverkan på situationen på unionsmarknaden för likadana eller direkt konkurrerande produkter. Undersökningen ska omfatta sådana faktorer som

a)

hur snabbt och hur mycket importen från Ukraina av den berörda produkten ökar, i både absoluta och relativa tal,

b)

den berörda importens inverkan på unionens produktion och priser, med beaktande av utvecklingen av importen från andra källor.

Denna förteckning är inte uttömmande och även andra relevanta faktorer får beaktas.

5.   Om kommissionen till följd av den utvärdering som avses i punkt 3 anser att unionsmarknaden för likadana eller direkt konkurrerande produkter har påverkats negativt och avser att återinföra tullarna, ska den offentliggöra ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning om återinförande av de tullar som annars är tillämpliga enligt associeringsavtalet på import av produkten i fråga. Tillkännagivandet ska innehålla en sammanfattning av de viktigaste resultaten av den påskyndade utvärderingen och ange inom vilken tidsfrist som berörda parter kan lämna skriftliga synpunkter. Denna period får inte överstiga tio dagar från och med den dag då tillkännagivandet offentliggörs.

6.   Om exceptionella omständigheter kräver omedelbara åtgärder får kommissionen, utan att följa förfarandet i punkt 5 och efter att ha informerat den kommitté för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 3.1 i förordning (EU) 2015/478, vidta alla förebyggande åtgärder som krävs.

Artikel 5

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av tullkodexkommittén, som inrättats genom artikel 285.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (8), i fråga om artikel 3.1 i den här förordningen. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för skyddsåtgärder, som inrättats genom artikel 3.1 i förordning (EU) 2015/478, i fråga om artikel 4.1 i den här förordningen. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 6

Utvärdering av genomförandet av de handelsliberaliserande åtgärderna

Kommissionens årliga rapport om genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet ska innehålla en detaljerad utvärdering av genomförandet av de handelsliberaliseringsåtgärder som föreskrivs i denna förordning och ska, om så är lämpligt, innehålla en bedömning av dessa åtgärders påverkan på samhället i Ukraina och i unionen. Information om import av produkter enligt artikel 1.1 b ska göras tillgänglig via kommissionens webbplats och ska uppdateras varje månad.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2023.

Denna förordning ska tillämpas till och med den 5 juni 2024.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2023.

På Europaparlamentets vägnar

R. METSOLA

Ordförande

På rådets vägnar

P. KULLGREN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 9 maj 2023 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 25 maj 2023.

(2)  EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.

(3)  Rådets beslut 2014/668/EU av den 23 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll (EUT L 278, 20.9.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/870 av den 30 maj 2022 om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (EUT L 152, 3.6.2022, s. 103).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top