EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0879

Rådets förordning (EU) 2022/879 av den 3 juni 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

ST/8678/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 53–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj

3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/53


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/879

av den 3 juni 2022

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2022/884 av den 3 juni 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2).

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3).

(3)

Den 3 juni 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/884 genom vilket beslut 2014/512/Gusp ändrades och ytterligare restriktiva åtgärder inom olika sektorer infördes.

(4)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 utvidgas förbudet mot tillhandahållande av specialiserade finansiella meddelandetjänster till ytterligare tre ryska kreditinstitut.

(5)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 utökas även förteckningen över personer med anknytning till Rysslands försvars- och industribas, vilka åläggs strängare exportrestriktioner avseende varor och teknik med dubbla användningsområden samt varor och teknik som kan bidra till tekniska förstärkningar av Rysslands försvars- och säkerhetssektor.

(6)

Det anses även lämpligt att utöka förteckningen över kontrollerade produkter som kan bidra till Rysslands militära och tekniska förstärkningar eller till utvecklingen av dess försvars- och säkerhetssektor.

(7)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 förlängs upphävandet av sändningslicenserna i unionen för ryska mediekanaler som står under ständig kontroll av det ryska ledarskapet.

(8)

Ryska federationen har ägnat sig åt en systematisk internationell kampanj i form av mediemanipulation och förvrängning av fakta för att stärka sin strategi för att destabilisera sina grannländer och unionen och dess medlemsstater. Propagandan har i synnerhet upprepat och konsekvent riktats mot europeiska politiska partier, särskilt under valperioder, samt mot det civila samhället, asylsökande, ryska etniska minoriteter, könsminoriteter och funktionen hos demokratiska institutioner i unionen och dess medlemsstater.

(9)

Ryska federationen har i syfte att rättfärdiga och stödja sin aggression mot Ukraina ägnat sig åt fortlöpande och samordnad propaganda riktad mot det civila samhället i unionen och grannländerna, och därvid allvarligt förvrängt och manipulerat fakta.

(10)

Dessa propagandaåtgärder har kanaliserats genom ett antal mediekanaler som står under ständig direkt eller indirekt kontroll av Ryska federationens ledning. Sådana åtgärder utgör ett betydande och direkt hot mot unionens allmänna ordning och säkerhet. Dessa mediekanaler är mycket viktiga och avgörande för att föra fram och stödja aggressionen mot Ukraina och för att destabilisera dess grannländer.

(11)

Mot bakgrund av situationens allvar, och som svar på Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, är det nödvändigt och i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet som erkänns i artikel 11 däri, att införa ytterligare restriktiva åtgärder för att tillfälligt upphäva sändningsverksamheten för sådana mediekanaler i unionen, eller som riktar sig mot unionen. Åtgärderna bör bibehållas tills aggressionen mot Ukraina har upphört, och tills Ryska federationen, och dess associerade mediekanaler, upphör att genomföra propagandaåtgärder mot unionen och dess medlemsstater.

(12)

Det är lämpligt att rådet tilldelas genomförandebefogenheter att, genom genomförandeakter och efter en prövning av de relevanta omständigheterna, besluta huruvida de restriktiva åtgärderna ska bli tillämpliga, med avseende på en eller flera enheter som förtecknas i bilaga VI till denna förordning, den dag som anges i denna förordning.

(13)

De åtgärderna står i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfriheten, näringsfriheten och rätten till egendom som erkänns i artiklarna 11, 16 och 17 däri, och hindrar inte mediekanalerna och deras personal från att utföra annan verksamhet i unionen än sändning, såsom forskning och intervjuer. De åtgärderna påverkar i synnerhet inte skyldigheten att respektera de rättigheter, friheter och principer som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, inbegripet i stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner, inom deras respektive tillämpningsområden.

(14)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 införs också ett förbud mot marknadsföring av produkter eller tjänster i alla typer av innehåll som produceras eller sänds av de ryska mediekanaler som står under ständig kontroll av det ryska ledarskapet och som omfattas av det tillfälliga upphävandet av sändningslicenser.

(15)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 införs även förbud mot köp, import eller överföring till medlemsstaterna, direkt eller indirekt, av råolja och vissa petroleumprodukter som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland, samt förbud mot försäkring och återförsäkring av sjötransport av sådana varor till tredjeländer. Lämpliga övergångsperioder föreskrivs.

(16)

På grund av flera medlemsstaters geografiska läge, som skapar ett särskilt beroende av råolja som importeras via rörledning från Ryssland, utan någon gångbar alternativ försörjning på kort sikt, bör förbuden mot import av råolja från Ryssland tillfälligt inte tillämpas, till dess att rådet beslutar något annat, på import via rörledning av råolja från Ryssland till de medlemsstaterna. De medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att skaffa sig alternativ försörjning för att säkerställa att import via rörledning av råolja från Ryssland omfattas av förbuden så snart som möjligt.

(17)

Det är nödvändigt att förbjuda att råolja från Ryssland som levererats till en medlemsstat via rörledning överförs vidare, transporteras eller återförsäljs till andra medlemsstater eller till tredjeländer, samt att förbjuda, efter en övergångsperiod på åtta månader, att petroleumprodukter som erhålls från sådan råolja överförs vidare, transporteras eller återförsäljs till andra medlemsstater. På grund av Tjeckiens särskilda beroende av sådana petroleumprodukter bör ytterligare en period på tio månader tillåtas för att landet ska kunna skaffa sig alternativ försörjning.

(18)

På grund av Bulgariens särskilda geografiska läge bör, för en begränsad period, ett särskilt undantag föreskrivas från förbudet mot import av råolja via sjötransport (råolja som transporteras sjövägen) och av petroleumprodukter. På grund av Kroatiens särskilda situation kopplad till dess raffinaderis behov av att säkerställa regelbunden försörjning av vakuumgasolja för dess drift, bör det vara möjligt för den nationella behöriga myndigheten att tillåta inköp, import eller överföring av rysk vakuumgasolja under en viss tidsperiod och på vissa villkor.

(19)

Om försörjningen av råolja via rörledning från Ryssland till en kustlös medlemsstat avbryts av skäl som ligger utanför den medlemsstatens kontroll, bör import av råolja som transporteras sjövägen från Ryssland till den medlemsstaten tillåtas genom ett exceptionellt och tillfälligt undantag, till dess att försörjningen via rörledning återupptas eller till dess att rådet beslutar att förbudet mot import av råolja som levereras via rörledning ska vara tillämpligt med avseende på den medlemsstaten.

(20)

I händelse av ett plötsligt avbrott i oljeförsörjningen, via rörledning eller sjövägen, bör medlemsstaterna agera i en anda av solidaritet och regionalt samarbete, med deltagande av både offentliga myndigheter och energiföretag, i nära samordning inom samordningsgruppen för olja, med avseende på eventuellt ibruktagande av oljelager – inbegripet beredskapslager av olja – och andra åtgärder, inbegripet leverans av lämplig blandning, enligt vad som fastställts i deras nationella beredskapsplaner eller överenskommits i enlighet med direktiv 2009/119/EG. Detta åtagande om solidaritet och samarbete är särskilt relevant med tanke på Rysslands aggression mot Ukraina och ett möjligt avbrott i försörjningen av rysk råolja eller raffinerade petroleumprodukter i regionen, särskilt när det gäller rörledningar eller svartahavshamnar. Kommissionen kommer att övervaka marknader och försörjningstryggheten, och den kommer regelbundet att rapportera till rådet och i nödvändiga fall lägga fram förslag för att stärka försörjningstryggheten.

(21)

I överensstämmelse med principen om transiteringsfrihet bör förbuden mot inköp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av vissa petroleumprodukter från Ryssland inte påverka köp, import eller överföring av sådana varor med ursprung i ett tredjeland som endast transiteras genom Ryssland. I synnerhet bör de förbuden inte vara tillämpliga i situationer där Ryssland identifieras som exportstaten i tulldeklarationerna, om ursprungslandet för råoljan och andra petroleumprodukter i de deklarationerna identifieras som ett tredjeland.

(22)

Nationella myndigheter bör utföra nödvändiga kontroller för att säkerställa att transiteringen av tredjelandsvaror inte leder till att förbuden kringgås. Om det finns tillräckliga bevis för att importen av tredjelandsvaror leder till att förbudet kringgås bör sådan import förbjudas.

(23)

Genom beslut (Gusp) 2022/884 förbjuds dessutom tillhandahållande till Ryssland av redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster, liksom företags- och organisationskonsulttjänster och marknadsföringstjänster.

(24)

I syfte att säkerställa ett smidigt genomförande av artikel 5m i förordning (EU) nr 833/2014 är det lämpligt att förlänga den tidsfrist för upphörande av verksamhet som föreskrivs i punkterna 2 och 3 i den artikeln från den 10 maj 2022 till den 5 juli 2022.

(25)

Det är lämpligt att klargöra att denna förordning inte hindrar att en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning tar emot betalningar från sin ryska motpart i enlighet med avtal avseende varor och teknik förtecknade i bilaga X till förordning (EU) nr 833/2014 som ingåtts före den 26 februari 2022 och fullgjorts av den juridiska personen, enheten eller organet före den 27 maj 2022.

(26)

Med beaktande av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (4) ska redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning omfatta registrering av affärstransaktioner för företag och andra; granskning av räkenskaper och redovisning, skatteplanering och skatterådgivning för företag samt utarbetande av skattedokument. Företags- och organisationskonsulttjänster samt marknadsföringstjänster omfattar rådgivning och hjälp till företag avseende verksamhetsinriktning och företagsstrategier samt övergripande planering, organisation och styrning inom organisationer. Detta inkluderar förvaltningsarvoden, förvaltningsrevision; styrning av marknaden, mänskliga resurser, produktionsstyrning och rådgivning avseende projektledning; samt rådgivning och hjälp avseende metoder att förbättra kundernas image och deras relationer till allmänheten och andra institutioner.

(27)

För att säkerställa ett korrekt genomförande av åtgärderna i förordning (EU) nr 833/2014 är det lämpligt att utvidga undantaget från förbudet mot godstransporter som utförs av vägtransportföretag som är etablerade i Ryssland till att omfatta alla diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland. Det är också lämpligt att utvidga vissa undantag från förbuden mot att ta emot insättningar och truster, och att förtydliga och skärpa bestämmelserna om nationella sanktioner för överträdelser av åtgärderna i den förordningen.

(28)

Dessa åtgärder omfattas av fördragets tillämpningsområde och därför, särskilt i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning i alla medlemsstater, är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga.

(29)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2f ska följande punkt läggas till:

”3.   Det ska vara förbjudet att marknadsföra produkter eller tjänster i alla typer av innehåll som produceras eller sänds av de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XV, inbegripet via överföring eller distribution på något av de sätt som avses i punkt 1.”

2.

I artikel 3.3 ska led a ersättas med följande:

”a)

transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n, eller”.

3.

I artikel 3a.2 ska led a ersättas med följande:

”a)

den är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, samt transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n, eller”.

4.

I artikel 3ea.5 ska led a ersättas med följande:

”a)

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm, samt vissa kemiska produkter och järnprodukter som förtecknas i bilaga XXIV, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,”.

5.

I artikel 3l.4 ska led a ersättas med följande:

”a)

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,”.

6.

I artikel 3l.4 ska led d ersättas med följande:

”d)

drift av diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller”.

7.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3m

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV, om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd eller andra tjänster som rör förbudet i punkt 1.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga

a)

till och med den 5 december 2022 på enstaka transaktioner för leverans på kort sikt, som överenskommits och utförts före det datumet, eller på fullgörandet av avtal om köp, import eller överföring av varor som omfattas av KN-nummer 2709 00 som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna har anmält de avtalen till kommissionen senast den 24 juni 2022 och att de berörda medlemsstaterna anmäler de enstaka transaktionerna för leverans på kort sikt till kommissionen inom tio dagar från det att de slutförts,

b)

till och med den 5 februari 2023 på enstaka transaktioner för leverans på kort sikt, som överenskommits och utförts före det datumet, eller på fullgörandet av avtal om köp, import eller överföring av varor som omfattas av KN-nummer 2710 som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna har anmält de avtalen till kommissionen senast den 24 juni 2022 och att de berörda medlemsstaterna anmäler de enstaka transaktionerna för leverans på kort sikt till kommissionen inom tio dagar från det att de slutförts,

c)

på köp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV i fall då de varorna har sitt ursprung i ett tredjeland och endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, förutsatt att både varornas ursprung och ägare är icke-ryska,

d)

på råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 och som levereras via rörledning från Ryssland till medlemsstaterna, till dess att rådet beslutar att förbuden i punkterna 1 och 2 ska vara tillämpliga.

4.   Om försörjningen av råolja via rörledning från Ryssland till en kustlös medlemsstat avbryts av skäl som ligger utanför den medlemsstatens kontroll, får råolja som transporteras sjövägen från Ryssland som omfattas av KN-nummer 2709 00 importeras till den medlemsstaten genom ett exceptionellt och tillfälligt undantag från punkterna 1 och 2, till dess att försörjningen återupptas eller till dess att det rådsbeslut som avses i punkt 3 d blir tillämpligt med avseende på den medlemsstaten, beroende på vilket som inträffar först.

5.   Från och med den 5 december 2022, och genom undantag från punkterna 1 och 2, får de behöriga myndigheterna i Bulgarien tillåta fullgörande till och med den 31 december 2024 av avtal som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, för köp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.

6.   Från och med den 5 februari 2023, och genom undantag från punkterna 1 och 2, får de behöriga myndigheterna i Kroatien tillåta, till och med den 31 december 2023, köp, import eller överföring av vakuumgasolja som omfattas av KN-nummer 2710 19 71 som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Ingen alternativ försörjning av vakuumgasolja är tillgänglig.

b)

Kroatien har, senast två veckor innan tillståndet beviljas, underrättat kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, och kommissionen har inte gjort några invändningar inom den perioden.

7.   De varor som importerats till följd av ett undantag som beviljats av en behörig myndighet enligt punkt 5 eller 6 får inte säljas vidare till köpare i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

8.   Överföring eller transport av råolja – som levererats via rörledning till medlemsstaterna enligt punkt 3 d – till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller försäljning därav till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer, ska vara förbjuden.

Alla sändningar och containrar med sådan råolja ska vara tydligt märkta som ”REBCO: export förbjuden”.

Om råolja har levererats via rörledning till en medlemsstat enligt punkt 3 d ska det från och med den 5 februari 2023 vara förbjudet att överföra eller transportera petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 och som erhålls från sådan råolja till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller att sälja sådana petroleumprodukter till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer.

Genom ett tillfälligt undantag ska de förbud som avses i tredje stycket vara tillämpliga från och med den 5 december 2023 på import och överföring till Tjeckien, och på försäljning till köpare i Tjeckien, av petroleumprodukter som erhålls från råolja som har levererats via rörledning till en annan medlemsstat enligt punkt 3 d. Om alternativ försörjning av sådana petroleumprodukter görs tillgänglig för Tjeckien före det datumet ska rådet upphäva detta tillfälliga undantag. Under perioden fram till och med den 5 december 2023 får de volymer av sådana petroleumprodukter som importeras till Tjeckien från andra medlemsstater inte överstiga de volymer som i genomsnitt importerats till Tjeckien från dessa andra medlemsstater under samma period under de föregående fem åren.

9.   Förbuden i punkt 1 ska inte vara tillämpliga på köp i Ryssland av varor som förtecknas i bilaga XXV och som krävs för att tillgodose köparens grundläggande behov i Ryssland eller de grundläggande behoven för humanitära projekt i Ryssland.

10.   Medlemsstaterna ska senast den 8 juni 2022 och därefter var tredje månad rapportera till kommissionen om de mängder råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 och som importeras via rörledning enligt punkt 3 d. Sådana importsiffror ska delas upp per rörledning. Om det exceptionella och tillfälliga undantag som avses i punkt 4 är tillämpligt med avseende på en kustlös medlemsstat, ska den medlemsstaten var tredje månad rapportera till kommissionen om de mängder råolja som transporteras sjövägen som omfattas av KN-nummer 2709 00 och som den importerar från Ryssland, så länge det undantaget är tillämpligt.

Under den period fram till och med den 5 december 2023 som avses i punkt 8 fjärde stycket ska medlemsstaterna var tredje månad rapportera till kommissionen om de mängder som de exporterar till Tjeckien av petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 och som erhålls från råolja som har levererats via rörledning enligt punkt 3 d.

Artikel 3n

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd, som rör transport, inbegripet via omlastning mellan fartyg, till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV och som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på

a)

fullgörandet till och med den 5 december 2022 av avtal som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, eller

b)

transport av råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV i fall då de varorna har sitt ursprung i ett tredjeland och endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, förutsatt att både varornas ursprung och ägare är icke-ryska.”

8.

Artikel 5aa ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska läggas till:

”2a.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på mottagande av betalningar som ska betalas av de juridiska personer, enheter eller organ som avses i den punkten enligt avtal som fullgjorts före den 15 maj 2022.”

b)

I punkt 3 ska led a ersättas med följande:

”a)

transaktioner som är strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller västra Balkan, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,”.

c)

I punkt 3 ska följande led läggas till:

”d)

transaktioner, inbegripet försäljning, som är strikt nödvändiga för att senast den 5 september 2022 avveckla ett samriskföretag eller en liknande juridisk konstruktion som ingåtts före den 16 mars 2022 och som involverar en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1,

e)

transaktioner relaterade till tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster, datacentraltjänster, och tillhandahållande av tjänster och utrustning som krävs för deras drift, underhåll, säkerhet, inbegripet tillhandahållande av brandväggar, och callcentertjänster, till en juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XIX.”

9.

Artikel 5c ska ersättas med följande:

”Artikel 5c

1.   Genom undantag från artikel 5b.1 och 5b.2 får de behöriga myndigheterna tillåta att en sådan insättning tas emot eller att en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst tillhandahålls, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att mottagandet av en sådan insättning eller tillhandahållandet av en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst är

a)

nödvändigt för att tillgodose de grundläggande behoven för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artikel 5b.1, och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar och räntor på bostadskrediter, läkemedel och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsett endast för betalning av skäliga arvoden eller ersättning av utgifter som uppkommit i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsett endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändigt för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet beviljas har underrättat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e)

nödvändigt för officiella ändamål vid en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 a, b, c eller e, inom två veckor från beviljandet.”

10.

Artikel 5f.2 ska ersättas med följande:

”2.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller fysiska personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.”

11.

Artikel 5h ska ersättas med följande:

”Artikel 5h

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla specialiserade finansiella meddelandetjänster, vilka används för utbyte av finansiella uppgifter, till de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIV eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIV.

2.   För de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIV ska det förbud som anges i punkt 1 vara tillämpligt från och med den dag som anges för detta i den bilagan. Förbudet ska vara tillämpligt från och med samma dag för de juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIV.”

12.

I artikel 5k.2 ska led e ersättas med följande:

”e)

inköp, import eller transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n, eller”.

13.

Artikel 5m ska ersättas med följande:

”Artikel 5m

1.   Det ska vara förbjudet att registrera, tillhandahålla ett registrerat säte, en affärsadress eller en administrativ adress samt förvaltningstjänster till, en trust eller liknande juridisk konstruktion som har förvaltare eller förmånstagare som är

a)

ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

c)

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a eller b,

d)

juridiska personer, enheter eller organ som kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b eller c,

e)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b, c eller d.

2.   Det ska vara förbjudet från och med den 5 juli 2022 att agera som, eller se till att en annan person agerar som, förvaltare, nominell aktieägare, direktör, sekreterare eller liknande, för en sådan trust eller liknande juridisk konstruktion som avses i punkt 1.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på verksamheter som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 5 juli 2022 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 9 april 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga när förvaltaren eller förmånstagaren är en medborgare i en medlemsstat eller en fysisk person som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.

5.   Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna tillåta att de tjänster som avses i punkt 2, på villkor som de finner lämpliga, fortsätter att tillhandahållas efter den 5 juli 2022

a)

i syfte att senast den 5 september 2022 slutföra verksamheter som är absolut nödvändiga för uppsägning av sådana avtal som avses i punkt 3, förutsatt att dessa verksamheter inleddes före den 11 maj 2022, eller

b)

av andra skäl, förutsatt att tjänsteleverantörerna inte, direkt eller indirekt, tar emot penningmedel eller ekonomiska resurser från, eller ställer penningmedel eller ekonomiska resurser till förfogande för, de personer som avses i punkt 1, eller på annat sätt ger sådana personer någon förmån från tillgångar som placerats i en trust.

6.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som avses i de punkterna, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a)

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar,

b)

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland, eller

c)

för verksamheten i truster vars syfte är förvaltning av tjänstepensionsplaner, försäkringar eller system för aktieägande för anställda, välgörenhet, amatöridrottsklubbar, och fonder för minderåriga eller sårbara vuxna.

7.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 5 eller 6 inom två veckor från ett sådant beviljande.”

14.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 5n

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tjänster avseende redovisning, revision, inbegripet lagstadgad revision, bokföring eller skatterådgivning, eller företags- och organisationskonsulttjänster eller marknadsföringstjänster till

a)

Rysslands regering, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig vare sig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast 5 juli 2022 av avtal som inte är förenliga med denna artikel och som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

3.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att utöva rätten till försvar i rättsliga förfaranden och rätten till ett effektivt rättsmedel.

4.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är avsedda att användas uteslutande av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

5.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som anges däri, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a)

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar, eller

b)

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland.”

15.

Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner, inbegripet straffrättsliga påföljder i lämpliga fall, för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska även föreskriva lämpliga åtgärder för att beslagta vinning från sådana överträdelser.”

16.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

17.

Bilaga VII ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

18.

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

19.

Bilaga XII ska ändras i enlighet med bilaga IV till denna förordning.

20.

Bilaga XIV ska ersättas med texten i bilaga V till denna förordning.

21.

Bilaga XV ska ändras i enlighet med bilaga VI till denna förordning.

Denna punkt ska vara tillämplig med avseende på en eller flera av de enheter som anges i bilaga VI till denna förordning från och med den 25 juni 2022 och förutsatt att rådet, efter att ha prövat respektive fall, beslutar detta genom en genomförandeakt.

22.

Bilaga XXI ska ändras i enlighet med bilaga VII till denna förordning.

23.

En bilaga XXV ska läggas till i enlighet med bilaga VIII till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  EUT L 153, 3.6.2022.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.


BILAGA I

I bilaga IV till förordning (EU) nr 833/2014 ska följande fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ läggas till:

”46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ’Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ’Kant’

Scientific-Production Enterprise ’Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ’Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’State Machine Building Design Bureau ’Vympel’ By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ’Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ’Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ’Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ’KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ’Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ’October’

United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation ’5th Shipyard’”.


BILAGA II

Bilaga VII till förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I underkategori X.A.I.003 till kategori I – Elektronik, ska led a ersättas med följande:

”a.

Frekvensomvandlare samt därför särskilt konstruerade komponenter, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.”

2.

Följande kategorier ska läggas till:

”Kategori IX – Särskilda material och därtill hörande utrustning

X.C.IX.001

Isolerade kemiskt definierade föreningar i enlighet med anmärkning 1 till kapitlen 28 och 29 i Kombinerade nomenklaturen

a.

med en koncentration på minst 95 viktprocent, enligt följande:

1.

etylendiklorid (CAS 107-06-2),

2.

nitrometan (CAS 75-52-5),

3.

pikrinsyra (CAS 88-89-1),

4.

aluminiumklorid (CAS 7446-70-0),

5.

arsenik (CAS 7440-38-2),

6.

arseniktrioxid (CAS 1327-53-3),

7.

bis(2-kloroetyl)etylaminhydroklorid (CAS 3590-07-6),

8.

bis(2-kloroetyl)metylaminhydroklorid (CAS 55-86-7),

9.

tris(2-kloroetyl)aminhydroklorid (CAS 817-09-4),

10.

tributylfosfit (CAS 102-85-2),

11.

metylisocyanat (CAS 624-83-9),

12.

kinaldin (CAS 91-63-4),

13.

2-bromkloretan (CAS 107-04-0),

14.

bensil (CAS 134-81-6),

15.

dietyleter (CAS 60-29-7),

16.

dimetyleter (CAS 115-10-6),

17.

dimetylaminoetanol (CAS 108-01-0),

18.

2-metoxietanol (CAS 109-86-4),

19.

butyrylkolinesteras (BChe),

20.

dietylentriamin (CAS 111-40-0),

21.

diklormetan (CAS 75-09-2),

22.

dimetylanilin (CAS 121-69-7),

23.

etylbromid (CAS 74-96-4),

24.

etylklorid (CAS 75-00-3),

25.

etylamin (CAS 75-04-7),

26.

hexamin (CAS 100-97-0),

27.

isopropanol (CAS 67-63-0),

28.

isopropylbromid (CAS 75-26-3),

29.

isopropyleter (CAS 108-20-3),

30.

metalymin (CAS 74-89-5),

31.

metylbromid (CAS 74-83-9),

32.

monoisopropylamin (CAS 75-31-0),

33.

obidoximklorid (CAS 114-90-9),

34.

kaliumbromid (CAS 7758-02-3),

35.

pyridin (CAS 110-86-1),

36.

pyridostigminbromid (CAS 101-26-8),

37.

natriumbromid (CAS 7647-15-6),

38.

natriummetall (CAS 7440-23-5),

39.

tributylamin (CAS 102-82-9),

40.

trietylamin (CAS 121-44-8), eller

41.

trimetylamin (CAS 75-50-3).

b.

med en koncentration på minst 90 viktprocent, enligt följande:

1.

aceton (CAS 67-64-1),

2.

acetylen (CAS 74-86-2),

3.

ammoniak (CAS 7664-41-7),

4.

antimon (CAS 7440-36-0),

5.

bensaldehyd (CAS 100-52-7),

6.

bensoin (CAS 119-53-9),

7.

1-butanol (CAS 71-36-3),

8.

2-butanol (CAS 78-92-2),

9.

isobutanol (CAS 78-83-1),

10.

tert-butanol (CAS 75-65-0),

11.

kalciumkarbid (CAS 75-20-7),

12.

kolmonoxid (CAS 630-08-0),

13.

klor (CAS 7782-50-5),

14.

cyklohexanol (CAS 108-93-0),

15.

dicyklohexylamin (CAS 101-83-7),

16.

etanol (CAS 64-17-5),

17.

eten (CAS 74-85-1),

18.

etylenoxid (CAS 75-21-8),

19.

fluorapatit (CAS 1306-05-4),

20.

väteklorid (CAS 7647-01-0),

21.

vätesulfid (CAS 7783-06-4),

22.

mandelsyra (CAS 90-64-2),

23.

metanol (CAS 67-56-1),

24.

metylklorid (CAS 74-87-3),

25.

metyljodid (CAS 74-88-4),

26.

metantiol (CAS 74-93-1),

27.

monoetylenglykol (CAS 107-21-1),

28.

oxalylklorid (CAS 79-37-8),

29.

kaliumsulfid (CAS 1312-73-8),

30.

kaliumtiocyanat (CAS 333-20-0),

31.

natriumhypoklorit (CAS 7681-52-9),

32.

svavel (CAS 7704-34-9),

33.

svaveldioxid (CAS 7446-09-5),

34.

svaveltrioxid (CAS 7446-11-9),

35.

tiofosforylklorid (CAS 3982-91-0),

36.

tri-isobutylfosfit (CAS 1606-96-8),

37.

vit fosfor (CAS 12185-10-3), eller

38.

gul fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanyl och dess derivat alfentanil, sufentanil, remifentanil, karfentanil samt salter därav.

Anmärkning:

Avsnitt X.C.IX.002 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

X.C.IX.003

Kemiska prekursorer till kemikalier som påverkar centrala nervsystemet, enligt följande:

a.

4-anilino-N-fenetylpiperidin (CAS 21409-26-7), eller

b.

N-fenetyl-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Anmärkningar:

1.

Avsnitt X.C.IX.003 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt X.C.IX.003 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 1 viktprocent av blandningen.

2.

Avsnitt X.C.IX.003 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

Kategori X – Materialbearbetning

X.B.X.001

’Reaktorer med kontinuerligt flöde’ och deras ’beståndsdelar’.

Tekniska anmärkningar:

1.

Vid tillämpningen av avsnitt X.B.X.001 avses med ’reaktorer med kontinuerligt flöde’ plug and play-system där reaktanter kontinuerligt tillförs i reaktorn och den resulterande produkten insamlas vid utloppet.

2.

Vid tillämpningen av avsnitt X.B.X.001 avses med ’beståndsdelar’ vätskemoduler, vätskepumpar, ventiler, packed bed-moduler, blandarmoduler, manometrar, vätskeavskiljare etc.

X.B.X.002

Utrustning för assemblering och syntetisering av nukleinsyror som inte omfattas av 2B352.i och som helt eller delvis är automatiserad och konstruerad för att generera nukleinsyrasekvenser längre än 50 baser.

X.B.X.003

Utrustning för automatisk syntetisering av peptider vilken kan fungera i modifierad atmosfär.”


BILAGA III

I bilaga VIII till förordning (EU) nr 833/2014 ska följande partnerländer läggas till:

”FÖRENADE KUNGARIKET

SYDKOREA”.


BILAGA IV

I bilaga XII till förordning (EU) nr 833/2014 ska rubriken ersättas med följande:

”Förteckning över juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 5.2”.


BILAGA V

Bilaga XIV till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA XIV

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 5h

Namn på den juridiska personen, enheten eller organet

Tillämpningsdatum

Bank Otkritie

12 mars 2022

Novikombank

12 mars 2022

Promsvyazbank

12 mars 2022

Bank Rossiya

12 mars 2022

Sovcombank

12 mars 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 mars 2022

VTB BANK

12 mars 2022

Sberbank

14 juni 2022

Credit Bank of Moscow

14 juni 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 juni 2022

”.

BILAGA VI

I bilaga XV till förordning (EU) nr 833/2014 ska följande enheter läggas till:

”Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


BILAGA VII

Bilaga XXI till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA XXI

FÖRTECKNING ÖVER VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 3i

KN-nummer

Varans namn

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake

16043100

Kaviar

16043200

Kaviarersättning

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

2303

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

ex ex2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider, utom KN-nummer 2825 20 00 och 2825 30 00

ex ex2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt definierade, utom KN-nummer 2835 26 00

ex ex2901

Acykliska kolväten, utom KN-nummer 2901 10 00

2902

Cykliska kolväten

ex ex2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer, utom KN-nummer 2905 11 00

2907

Fenoler; fenolalkoholer

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, acetalperoxider och hemiacetalperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

310420

Kaliumklorid

310520

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)

310560

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium

ex ex31059020

Andra gödselmedel som innehåller kaliumklorid

ex ex31059080

Andra gödselmedel som innehåller kaliumklorid

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form

4011

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi

44

Trä och varor av trä; träkol

4705

Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer

4804

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802 eller 4803

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

7005

Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

7019

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn, roving och vävnader)

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7606

Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm

7801

Bly i obearbetad form

ex ex8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer utom delar till turbojetmotorer eller turbopropmotorer enligt KN-nummer 8411 91 00

8431

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425 –8430

8901

Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran

8904

Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg

8905

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar

9403

Andra möbler samt delar till sådana möbler

”.

BILAGA VIII

Följande bilaga ska läggas till:

”BILAGA XXV

FÖRTECKNING ÖVER RÅOLJA OCH PETROLEUMPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKLARNA 3m OCH 3n

KN-nummer

Beskrivning

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor.

”.

Top