EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0870

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/870 av den 30 maj 2022 om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

PE/21/2022/REV/1

EUT L 152, 3.6.2022, p. 103–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj

3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 152/103


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/870

av den 30 maj 2022

om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (2) (associeringsavtalet) utgör grunden för förbindelserna mellan unionen och Ukraina. I enlighet med rådets beslut 2014/668/EU (3) har avdelning IV i associeringsavtalet, som avser handel och handelsrelaterade frågor, tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2016 och trädde i kraft den 1 september 2017 sedan alla medlemsstater ratificerat den.

(2)

I associeringsavtalet uttrycks parternas till associeringsavtalet (parterna) önskan att stärka och bredda förbindelserna på ett målmedvetet och innovativt sätt, att underlätta och uppnå gradvis ekonomisk integration, och att göra detta i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som följer av parternas medlemskap i Världshandelsorganisationen.

(3)

I artikel 2 i associeringsavtalet fastställs bland annat respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt främjande av respekten för principerna om suveränitet och territoriell integritet samt gränsernas okränkbarhet och oberoende som grundläggande delar av associeringsavtalet.

(4)

Artikel 25 i associeringsavtalet föreskriver att ett frihandelsområde mellan parterna gradvis ska upprättas i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Gatt 1994). I detta syfte föreskrivs i artikel 29 i associeringsavtalet ett gradvist avskaffande av tullar i enlighet med de tulltaxor som inbegrips där och möjligheten att påskynda och utvidga omfattningen av ett sådant avskaffande. Artikel 48 i associeringsavtalet föreskriver att hänsyn ska tas till allmänintresset innan antidumpningsåtgärder vidtas mellan parterna.

(5)

Rysslands oprovocerade och obefogade anfallskrig mot Ukraina som pågått sedan den 24 februari 2022 har haft en djupgående negativ inverkan på Ukrainas förmåga att bedriva handel med resten av världen, både på grund av att produktionskapacitet förstörts och att en betydande del av transportmedlen inte finns tillgängliga på grund av att tillträdet till Svarta havet har stängts. Under dessa exceptionella omständigheter och för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina är det nödvändigt att påskynda utvecklingen av närmare ekonomiska förbindelser mellan unionen och Ukraina för att snabbt stödja de ukrainska myndigheterna och den ukrainska befolkningen. Det är därför nödvändigt och lämpligt att stimulera handelsflöden och bevilja medgivanden i form av handelsliberaliseringsåtgärder för alla produkter i linje med det påskyndade avskaffandet av tullar på handeln mellan unionen och Ukraina.

(6)

I enlighet med artikel 21.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska unionen sörja för samstämmigheten mellan de olika områden som omfattas av dess yttre åtgärder. Enligt artikel 207.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska den gemensamma handelspolitiken föras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder.

(7)

De handelsliberaliseringsåtgärder som fastställs i denna förordning bör utformas på följande sätt: i) Fullständigt avskaffande av importtullar (förmånstullar) på import av industriprodukter från Ukraina. ii) Upphävande av tillämpningen av systemet med ingångspriser på frukt och grönsaker. iii) Upphävande av tullkvoterna och fullständigt avskaffande av importtullar. iv) Genom undantag från artikel 14.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (4) bör antidumpningstullar på import med ursprung i Ukraina som sker under tillämpningen av den här förordningen inte tas ut vid någon tidpunkt, inte heller efter det att den här förordningen har upphört att gälla. v) Tillfälligt upphävande av tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 (5). Genom dessa åtgärder kommer unionen i praktiken att tillfälligt tillhandahålla lämpligt ekonomiskt och finansiellt stöd till förmån för Ukraina och de ekonomiska aktörer som drabbas.

(8)

För att förhindra bedrägerier bör de förmånsordningar som fastställs i denna förordning vara villkorade av att Ukraina uppfyller samtliga relevanta villkor för att erhålla förmåner enligt associeringsavtalet, inbegripet ursprungsreglerna för de berörda produkterna och de därmed sammanhängande förfarandena, samt av att Ukraina deltar i ett nära administrativt samarbete med unionen enligt vad som föreskrivs i associeringsavtalet.

(9)

Ukraina bör avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan, från att höja gällande tullar eller avgifter eller från att införa andra begränsningar av handeln med unionen, om det inte är tydligt motiverat på grund av rådande krigsläge. Om Ukraina inte uppfyller dessa villkor bör kommissionen ha befogenhet att helt eller delvis tillfälligt upphäva de förmånsordningar som fastställs i denna förordning.

(10)

I artikel 2 i associeringsavtalet föreskrivs att bland annat respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt bekämpande av spridning av massförstörelsevapen, därmed sammanhängande material och bärare av sådana vapen utgör grundläggande delar av associeringsavtalet. Vidare anges det i artikel 3 i associeringsavtalet att rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, korruptionsbekämpning, bekämpning av olika former av gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism, främjande av hållbar utveckling och verkningsfull multilateralism är av central betydelse för att stärka förbindelserna mellan parterna. Det bör införas en möjlighet att tillfälligt upphäva de förmånsordningar som inrättats genom denna förordning om Ukraina inte respekterar de allmänna principerna i associeringsavtalet, i likhet med vad som gäller enligt andra associeringsavtal som unionen har undertecknat.

(11)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att upphäva förmånsordningar och införa korrigerande åtgärder som avses i artiklarna 3 och 4 i denna förordning i fall då producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter påverkas, eller skulle kunna påverkas, allvarligt av import enligt denna förordning. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (6).

(12)

Det är nödvändigt att föreskriva en möjlighet att, efter det att kommissionen undersökt ärendet, återinföra tullar annars tillämpliga enligt associeringsavtalet på import av produkter som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter.

(13)

Kommissionens årliga rapport om genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet, som utgör en integrerad del av associeringsavtalet, bör innehålla en detaljerad utvärdering av genomförandet av de handelsliberaliseringsåtgärder som fastställs i denna förordning.

(14)

Med beaktande av ärendets brådskande karaktär som rör situationen orsakad av Rysslands anfallskrig mot Ukraina anses det lämpligt att åberopa det undantag från tidsfristen på åtta veckor som föreskrivs i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(15)

Mot bakgrund av nödsituationen i Ukraina bör denna förordning föreskriva en lämplig övergångsbestämmelse och träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Handelsliberaliseringsåtgärder

1.   Följande förmånsordningar ska införas:

a)

Förmånstullarna på import till unionen av vissa industriprodukter med ursprung i Ukraina som omfattas av en sjuårig utfasning i enlighet med bilaga I-A till associeringsavtalet ska vara noll.

b)

Tillämpningen av systemet med ingångspriser ska upphävas för de produkter som omfattas av systemet i enlighet med bilaga I-A till associeringsavtalet. Inga tullar ska tillämpas på import av dessa produkter.

c)

Alla tullkvoter som fastställs i bilaga I-A till associeringsavtalet ska upphävas och de produkter som omfattas av dessa kvoter får importeras till unionen från Ukraina utan tullar.

2.   Genom undantag från artikel 14.1 första stycket i förordning (EU) 2016/1036 ska antidumpningstullar på import med ursprung i Ukraina som sker under tillämpningen av den här förordningen inte tas ut vid någon tidpunkt, inte heller efter det att den här förordningen har upphört att gälla.

3.   Tillämpningen av förordning (EU) 2015/478 ska tillfälligt upphävas för import med ursprung i Ukraina.

Artikel 2

Villkor för rätt till förmånsordningar

De förmånsordningar som föreskrivs i artikel 1.1 a, b och c ska omfattas av följande villkor:

a)

Att reglerna om produkters ursprung och de därmed sammanhängande förfarandena enligt associeringsavtalet följs.

b)

Att Ukraina avstår från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan och nya kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i unionen samt från att höja gällande tullar eller avgifter och från att införa andra begränsningar, inbegripet diskriminerande interna administrativa åtgärder, om det inte är tydligt motiverat på grund av rådande krigsläge.

c)

Att Ukraina respekterar demokratiska principer, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen samt att det görs fortsatta och varaktiga insatser i kampen mot korruption och olaglig verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i artiklarna 2, 3 och 22 i associeringsavtalet.

Artikel 3

Tillfälligt upphävande

1.   Om kommissionen finner att det finns tillräcklig bevisning för att Ukraina inte uppfyller villkoren i artikel 2, får den genom en genomförandeakt vidta åtgärder för att, helt eller delvis, upphäva förmånsordningarna enligt artikel 1.1 a, b och c. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.

2.   Om en medlemsstat begär att kommissionen ska upphäva någon av förmånsordningarna på grundval av att Ukraina inte uppfyller villkoren i artikel 2 b, ska kommissionen inom fyra månader efter en sådan begäran avge ett motiverat yttrande över huruvida anmärkningen om att Ukraina inte uppfyller villkoren är välgrundad. Om kommissionen fastställer att anmärkningen är välgrundad ska den inleda det förfarande som avses i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 4

Skyddsklausul

1.   Om en produkt med ursprung i Ukraina importeras på villkor som orsakar eller riskerar att orsaka allvarliga svårigheter för producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter, får tullar som annars är tillämpliga enligt associeringsavtalet när som helst återinföras för import av den produkten.

2.   Kommissionen ska noggrant övervaka konsekvenserna av denna förordning, även med avseende på priserna på unionsmarknaden, med beaktande av information om export, import och unionsproduktion av de produkter som omfattas av de handelsliberaliseringsåtgärder som fastställs i denna förordning.

3.   Kommissionen ska fatta ett beslut om att inleda en undersökning inom rimlig tid

a)

på begäran av en medlemsstat,

b)

på begäran av en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person, som agerar på unionsindustrins vägnar, dvs. alla eller större delen av producenterna i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter, eller

c)

på kommissionens eget initiativ, om det är uppenbart för den att det finns tillräckliga prima facie-bevis för allvarliga svårigheter för producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter enligt punkt 1.

Med avseende på tillämpningen av denna punkt avses med större delen av producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter producenter i unionen vars sammanlagda produktion utgör mer än 50 % av unionens totala produktion av de likadana eller direkt konkurrerande produkter som framställs av den del av unionsindustrin som har uttryckt antingen stöd för eller motstånd mot begäran och som motsvarar minst 25 % av den totala produktionen av de likadana eller direkt konkurrerande produkter som framställs av unionsindustrin.

4.   Om kommissionen beslutar att inleda en undersökning ska den offentliggöra ett tillkännagivande om undersökningens inledande i Europeiska unionens officiella tidning. Tillkännagivandet ska innehålla en sammanfattning av de upplysningar som mottagits och uppgift om att alla relevanta upplysningar bör skickas till kommissionen. Den period inom vilken berörda parter får lämna skriftliga synpunkter ska också anges. Denna period får inte överstiga fyra månader från och med dagen för offentliggörandet av tillkännagivandet.

5.   Kommissionen ska inhämta alla upplysningar den anser nödvändiga och får kontrollera de mottagna upplysningarna med Ukraina eller andra relevanta källor. Kommissionen får biträdas av tjänstemän från den medlemsstat på vars territorium kontroller kan komma att utföras, om medlemsstaten begär sådant biträde av de tjänstemännen.

6.   Vid undersökningen av om det föreligger sådana allvarliga svårigheter för producenter i unionen av likadana eller direkt konkurrerande produkter som avses i punkt 1 ska kommissionen, i den mån relevant information finns tillgänglig, beakta bland annat följande faktorer avseende unionens producenter:

Marknadsandel.

Produktion.

Lager.

Produktionskapacitet.

Kapacitetsutnyttjande.

Sysselsättning.

Import.

Priser.

7.   Undersökningen ska avslutas inom sex månader från det att tillkännagivandet enligt punkt 4 i denna artikel offentliggjorts. Vid exceptionella omständigheter får kommissionen förlänga denna period genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2.

8.   Inom tre månader efter det att undersökningen avslutats ska kommissionen besluta om huruvida den ska återinföra de tullar som annars är tillämpliga enligt associeringsavtalet genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2 i denna förordning. Genomförandeakten ska träda i kraft inom en månad från det att den har offentliggjorts.

De tullar som annars är tillämpliga enligt associeringsavtalet får återinföras under så lång tid som krävs för att unionsproducenternas försämrade ekonomiska eller finansiella situation ska kunna motverkas, eller under så lång tid som risken för en sådan försämring föreligger. Om de fakta som slutligen fastställts visar att villkoren i punkt 1 i denna artikel inte är uppfyllda ska kommissionen anta en genomförandeakt genom vilken undersökningen och förfarandena avslutas. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2 i denna förordning.

9.   Om det till följd av exceptionella omständigheter som kräver omedelbara åtgärder är omöjligt att genomföra en undersökning får kommissionen, efter att ha underrättat den tullkodexkommitté som avses i artikel 5.1, vidta alla förebyggande åtgärder som är nödvändiga.

Artikel 5

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av tullkodexkommittén, som inrättats genom artikel 285 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (7). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 6

Utvärdering av genomförandet av handelsliberaliseringsåtgärderna

Kommissionens årliga rapport om genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet ska innehålla en detaljerad utvärdering av genomförandet av de handelsliberaliseringsåtgärder som föreskrivs i denna förordning och ska, om så är lämpligt, innehålla en bedömning av dessa åtgärders påverkan på samhället i Ukraina och i unionen. Information om import av produkter enligt artikel 1.1 c ska göras tillgänglig via kommissionens webbplats.

Artikel 7

Övergångsbestämmelse

De förmånsordningar som avses i artikel 1.1 a, b och c ska tillämpas på produkter som den 4 juni 2022 antingen transiteras från Ukraina till unionen eller är under tullkontroll i unionen, förutsatt att en ansökan om detta lämnas till de ansvariga tullmyndigheterna i unionen inom sex månader från den dagen.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Denna förordning ska tillämpas till och med den 5 juni 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2022.

På Europaparlamentets vägnar

R. METSOLA

Ordförande

På rådets vägnar

B. LE MAIRE

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 maj 2022 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 maj 2022.

(2)  EUT L 161, 29.5.2014, s. 3.

(3)  Rådets beslut 2014/668/EU av den 23 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll (EUT L 278, 20.9.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83, 27.3.2015, s. 16).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top