EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0594

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/594 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen (Text av betydelse för EES)

C/2022/2379

OJ L 114, 12.4.2022, p. 49–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/594/oj

12.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/594

av den 8 april 2022

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) fastställs en förteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Lufttrafikföretag som certifierats av ryska federala lufttransportmyndigheten (FATA) ingår inte i bilaga A eller B till förordning (EG) nr 474/2006, med undantag för lufttrafikföretaget SKOL Airline LLC som lades till i bilaga A genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2070 (3).

(3)

Vissa av Europeiska unionens medlemsstater och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (byrån) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, till kommissionen lämnat information som kan vara relevant i samband med en uppdatering av förteckningen. Även tredjeländer och internationella organisationer har lämnat relevant information. Vid fastställandet av huruvida det är lämpligt att uppdatera förteckningen har kommissionen tagit vederbörlig hänsyn till den information som lämnats.

(4)

I enlighet med det avtal vilket 1999 ingicks mellan Bermuda och Ryssland beträffande genomförandet av artikel 83a i konventionen angående internationell civil luftfart, undertecknad i Chicago den 7 december 1944 (Chicagokonventionen) vad gäller luftfartyg i Bermudas register som används av lufttrafikföretag som certifierats av FATA, vilket avser överföring av tillsynsfunktioner och skyldigheter enligt bilagorna 1, 2 och 6 till Chicagokonventionen, meddelade Bermuda Civil Aviation Authority (BCAA) den 14 mars 2022, genom det allmänna meddelandet GEN-01-2022 till FATA, att luftvärdighetsbevisen för alla leasade luftfartyg som är registrerade i Bermuda och som används av lufttrafikföretag som certifierats av FATA skulle upphävas med verkan från och med den 12 mars 2022 kl. 23.59 UTC, på grundval av fastställandet att den fortsatta luftvärdigheten för dessa luftfartyg inte längre kan säkerställas.

(5)

I enlighet med det avtal vilket 2002 ingicks mellan Irland och Ryssland beträffande genomförandet av artikel 83a i Chicagokonventionen vad gäller luftfartyg i det irländska registret som används av lufttrafikföretag som certifierats av FATA, vilket avser överföring av tillsynsfunktioner och skyldigheter enligt bilagorna 1, 2 och 6 till Chicagokonventionen, utfärdade Irish Aviation Authority (IAA) den 15 mars 2022 sitt meddelande Aeronautical Notice A.114, i vilket man förklarade att alla luftvärdighetsbevis för luftfartyg som används av luftfartyg som certifierats av FATA skulle upphöra att gälla med verkan från och med dagen för meddelandet, på grundval av fastställandet att den fortsatta luftvärdigheten för dessa luftfartyg inte längre kan säkerställas.

(6)

Trots dessa beslut av BCAA och IAA, i deras egenskap av behöriga myndigheter i registreringsstaterna, används fortfarande ett antal berörda luftfartyg av lufttrafikföretag som certifierats av FATA, för flygningar både inom Ryssland och till vissa andra tredjeländer. Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) påminde i sitt elektroniska nyhetsbrev 2022/12 av den 11 mars 2022 om att sådana handlingar utgjorde en direkt överträdelse av artiklarna 29 och 31 i Chicagokonventionen. Enligt det elektroniska nyhetsbrevet borde FATA, i egenskap av myndighet med ansvar för att säkerställa att ryska certifierade lufttrafikföretag uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer, inte ha tillåtit sådan verksamhet. Vidare har de lufttrafikföretag som certifierats av FATA och som utför sådana flygningar med de luftfartyg som avses i skälen 4 och 5 medvetet gjort detta i strid med relevanta internationella säkerhetsnormer, särskilt Icao bilaga 6, del I, kapitel 5, standard 5.2.3, där det anges att ett flygplan ska användas i enlighet med villkoren i luftvärdighetsbeviset och inom de godkända operativa begränsningar som anges i dess flyghandbok, och under förutsättning att ett sådant luftvärdighetsbevis utfärdas av registreringsstaten.

(7)

Dessutom har ett stort antal av dessa luftfartyg registrerats i Rysslands luftfartygsregister utan ägarnas samtycke och utan efterföljande säkerhetsrelaterat samarbete med vare sig BCAA eller IAA. Såsom också anges i Icaos elektroniska nyhetsbrev, till vilket det hänvisas i skäl 6, strider sådana handlingar mot artiklarna 17 och 18 i Chicagokonventionen.

(8)

Den 18 mars 2022 offentliggjorde Icao sin skrivelse AN 3/1.1-22/41, i vilken Icao påminner alla avtalsslutande stater i Chicagokonventionen om det ansvar och de skyldigheter som följer av konventionen och dess bilagor när det gäller adekvat utförande av säkerhetstillsyn.

(9)

Den 18 mars 2022 meddelade Ryssland Bermuda att man tillfälligt upphävde artikel 83a i avtalet, som det hänvisas till i skäl 4, med omedelbar verkan. Detta ledde till att allt tillsynsansvar som tidigare överförts till Ryssland enligt det avtalet återgick till Bermuda som registreringsstat, i enlighet med relevanta internationella säkerhetsnormer för civil luftfart.

(10)

FATA har i strid med de tillämpliga internationella säkerhetsnormerna för civil luftfart behållit det överförda tillsynsansvar som avses i skälen 4 och 5 och har, utan samordning med Bermuda och Irland som registreringsstater, övertagit de tillsynsfunktioner och skyldigheter som anges i bilaga 8 till Chicagokonventionen. Det finns inga kontrollerbara bevis för att dra slutsatsen att FATA skulle ha utvecklat den kapacitet för säkerhetstillsyn som krävs för att på ett adekvat sätt utöva ett sådant utökat tillsynsansvar med så kort varsel och över ett så stort antal luftfartyg.

(11)

Den 21 mars 2022 underrättade kommissionen, i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006 (4), FATA om sin allvarliga oro över situationen rörande säkerhetstillsynen av luftfarten i Ryssland och om de grundläggande fakta och överväganden som skulle kunna ligga till grund för ett beslut om att belägga lufttrafikföretag som certifierats av FATA med verksamhetsförbud inom unionen.

(12)

Kommissionen gav FATA tillfälle att inkomma med skriftliga synpunkter och att den 5 april 2022 lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté. FATA ombads att senast den 1 april 2022 ange om man avser att utnyttja sin rätt till försvar och ville inställa sig inför EU:s flygsäkerhetskommitté.

(13)

Den 21 mars 2022 informerade kommissionen EU:s flygsäkerhetskommitté om de pågående gemensamma samråden med FATA, inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 473/2006.

(14)

Den 31 mars 2022 meddelade FATA i en skrivelse till kommissionen att man avvisar påståendena rörande säkerheten hos lufttrafikföretag som certifierats av FATA och att man anser att FATA till fullo uppfyller de skyldigheter som åligger Icaos avtalsslutande stater. FATA lade dock inte fram några bevis eller någon information till stöd för sina påståenden och visade inte hur FATA fullgör sitt ansvar för de tillsynsfunktioner och skyldigheter som anges i bilaga 8 till Chicagokonventionen, särskilt när det gäller de lufttrafikföretag som använder de luftfartyg som avses i skälen 4 och 5.

(15)

Den 1 april 2022 noterade kommissionen att FATA inte hade angett sin avsikt att utnyttja sin rätt till försvar i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005, vilket hade begärts i den skrivelse från kommissionen som översändes till Fata den 21 mars 2022.

(16)

Den 5 april 2022 sammanträdde EU:s flygsäkerhetskommitté för att diskutera säkerheten hos de lufttrafikföretag som certifierats av FATA samt FATA:s förmåga att uppfylla internationella säkerhetsnormer för luftfart. EU:s flygsäkerhetskommitté noterade de överträdelser av Chicagokonventionen som avses i skälen 6 och 7 samt den överträdelse av de tillämpliga internationella säkerhetsnormer för civil luftfart som avses i skäl 10. Rådet noterade också att det inte fanns någon vilja att samarbeta med kommissionen och EU:s medlemsstater när det gäller FATA:s kapacitet och de lufttrafikföretag som FATA har certifierat för att säkerställa fortsatt luftvärdighet och driftsäkerhet för lufttrafikföretagens flotta, inbegripet de luftfartyg som avses i skälen 4 och 5.

(17)

Dessutom togs hänsyn till konsekvenserna av de restriktiva åtgärder som följer av rådets förordning (EU) 2022/328 (5) om ändring av förordning (EU) nr 833/2014, särskilt de operativa konsekvenserna på kort sikt av att endast ha begränsad tillgång till uppdateringar av navigationsdatabaser och databaser för terrängvarningssystem, dvs. en allvarligt försämrad förmåga till säker navigation hos luftfartyg som används av lufttrafikföretag som certifierats av FATA.

(18)

Det noterades att det tekniska stödet till lufttrafikföretag som certifierats av FATA blivit begränsat till följd av de tillämpliga restriktiva åtgärderna. Dessutom kommer bristen på detta tekniska stöd, i kombination med den ökade övervakningsverksamheten till följd av det stora antalet nya flygplan som lagts till i det ryska registret, att öka FATA:s arbetsbörda och behov av expertis, vilket sannolikt inte kommer att kunna uppnås omedelbart med tanke på dels villkoren i artikel 83a enligt vilka sådan verksamhet hittills har utförts i Ryssland, dels konsekvenserna av de tillämpliga restriktiva åtgärderna.

(19)

Mot bakgrund av ovannämnda överträdelser och den bristande viljan att samarbeta med kommissionen och EU:s medlemsstater med avseende på de specifika frågor och farhågor som kommissionen tog upp i sin skrivelse av den 21 mars 2022, drog kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté slutsatsen, i enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005, särskilt det tredje kriteriet, att det inte finns några bevis för att FATA kan fullgöra sina skyldigheter enligt Chicagokonventionen och standarderna i bilagorna till denna när det gäller de lufttrafikföretag som certifierats av FATA som bedriver trafik med luftfartyg som avses i skälen 4 och 5.

(20)

Vidare, i enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005, särskilt det första kriteriet, har de lufttrafikföretag som certifierats av FATA som har använt ett eller flera av de luftfartyg som nämns i skälen 4 och 5 visat allvarliga säkerhetsbrister genom att tillåta att flygverksamhet sker i strid med relevanta internationella säkerhetsnormer för kommersiell lufttransport.

(21)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen att den förteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen, som upprättas i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006, bör ändras så att alla lufttrafikföretag som är certifierade i Ryssland och bedriver trafik med de luftfartyg som avses i skäl 4 och 5 tas upp i förteckningen.

(22)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att lufttrafikföretag som certifierats av FATA uppfyller relevanta internationella säkerhetsnormer genom att prioritera rampinspektioner av dessa lufttrafikföretag, i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (6).

(23)

Situationen när det gäller FATA:s förmåga och kapacitet att fullgöra sin roll och sitt ansvar när det gäller övervakningen av dess luftfartsindustri, liksom alla lufttrafikföretag som är certifierade i Ryssland, särskilt de lufttrafikföretag som bedriver trafik med luftfartyg som avses i skälen 4 och 5, kommer att övervakas noga, bli föremål för ytterligare granskning av kommissionen, biträdd av byrån, för att ses över vid nästa möten i EU:s flygsäkerhetskommitté.

(24)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(25)

I artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 2111/2005 betonas behovet av att beslut av brådskande karaktär vid behov måste kunna fattas skyndsamt med tanke på säkerhetsaspekterna. För att skydda både känslig information och resenärerna är det därför av yttersta vikt att beslut om att uppdatera förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller restriktioner inom unionen offentliggörs och träder i kraft omedelbart efter det att de antagits.

(26)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från EU:s flygsäkerhetskommitté, som inrättades genom artikel 15 i förordning (EG) nr 2111/2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga B ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 april 2022.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Adina VĂLEAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2070 av den 25 november 2021 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen (EUT L 421, 26.11.2021, s. 31).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Rådets förordning (EU) 2022/328 av den 25 februari 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 49, 25.2.2022, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).


BILAGA I

”BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM HAR BELAGTS MED VERKSAMHETSFÖRBUD I UNIONEN, SAMT UNDANTAG (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icaos treställiga bokstavskod

Operatörens administrerande stat

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag av TAAG Angola Airlines och Heli Malongo, inbegripet

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Okänd

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Okänd

Angola

HELIANG

AO 007/11–08/18 YYY

Okänd

Angola

SJL

AO-014/13–08/18YYY

Okänd

Angola

SONAIR

AO-002/11–08/17 SOR

SOR

Angola

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Armeniens tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Armenien

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenien

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenien

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenien

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

 

Armenien

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armenien

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armenien

SKYBALL

AM AOC 073

Inte tillgänglig

Armenien

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Kongos tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Okänd

Kongo

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Demokratiska republiken Kongo

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Okänd

Demokratiska republiken Kongo

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Okänd

Demokratiska republiken Kongo (RDC)

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Okänd

DAO

Djibouti

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänd

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Eritreas tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC 005

NAS

Eritrea

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Kirgizistan

AEROSTAN

08

BSC

Kirgizistan

AIR COMPANY AIR KG

50

Okänd

Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizistan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirgizistan

HELI SKY

47

HAC

Kirgizistan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirgizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizistan

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Liberias tillsynsmyndigheter.

 

 

Liberia

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Libyens tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Libyen

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libyen

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libyen

AL MAHA AVIATION

030/18

Okänd

Libyen

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libyen

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libyen

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libyen

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libyen

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libyen

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libyen

PETRO AIR

025/08

PEO

Libyen

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Nepals tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Okänd

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Okänd

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Okänd

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Okänd

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Okänd

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Okänd

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Okänd

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Okänd

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Okänd

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Okänd

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Okänd

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Okänd

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Okänd

Nepal

TARA AIR

053/2009

Okänd

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

Följande lufttrafikföretag som certifierats av Rysslands tillsynsmyndigheter:

 

 

Ryssland

AURORA AIRLINES

486

SHU

Ryssland

AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD

458

TUP

Ryssland

IZHAVIA

479

IZA

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY AIR COMPANY "YAKUTIA"

464

SYL

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY ”RUSJET”

498

RSJ

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY ”UVT AERO”

567

UVT

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Ryssland

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Ryssland

JOINT-STOCK COMPANY ”IRAERO” AIRLINES

480

IAE

Ryssland

JOINT-STOCK COMPANY ”URAL AIRLINES”

18

SVR

Ryssland

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Ryssland

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Ryssland

JS AVIATION COMPANY ”RUSLINE”

225

RLU

Ryssland

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Ryssland

LLC "NORD WIND"

516

NWS

Ryssland

LLC ”AIRCOMPANY IKAR”

36

KAR

Ryssland

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Ryssland

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ”AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES”

1

AFL

Ryssland

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SMD

Ryssland

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Ryssland

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Ryssland

Alla lufttrafikföretag som certifierats av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inbegripet

 

 

São Tomé och Príncipe

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sierra Leones tillsynsmyndigheter

 

 

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som certifierats av Sudans tillsynsmyndigheter, inbegripet

 

 

Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA II

”BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I UNIONEN (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (och eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC)

Icaos treställiga bokstavskod

Operatörens administrerande stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt, för restriktionsbelagda luftfartyg

Registreringsstat

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Alla luftfartyg av typen Fokker F100 och av typen Boeing B747.

Luftfartyg av typen Fokker F100, så som anges i drifttillståndet; luftfartyg av typen Boeing B747, så som anges i drifttillståndet.

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Nordkorea

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen TU-204.

Hela flottan förutom: P-632, P-633.

Nordkorea


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


Top