EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0281

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/281 av den 13 december 2021 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för särskilda ändamål (Text av betydelse för EES)

C/2021/8957

EUT L 43, 24.2.2022, p. 47–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/281/oj

24.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 43/47


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2022/281

av den 13 december 2021

om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för särskilda ändamål

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller de farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Den begränsningen gäller inte de tillämpningar som omfattas av undantag enligt bilaga III till direktivet.

(2)

De kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU är upptagna i bilaga I till det direktivet.

(3)

Kvicksilver är ett ämne som omfattas av begränsningar enligt bilaga II till direktiv 2011/65/EU.

(4)

Genom beslut 2010/571/EU (2) beviljade kommissionen bland annat ett undantag för användning av kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för särskilda ändamål (nedan kallat undantaget) vilket nu förtecknas som undantag 1.f i bilaga III till direktiv 2011/65/EU. Undantaget skulle löpa ut den 21 juli 2016 i enlighet med artikel 5.2 andra stycket led a i det direktivet.

(5)

Kvicksilver används i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor för särskilda ändamål för att generera ultraviolett ljus vilket sedan omvandlas till synligt ljus genom lampans fluorescerande ytbeläggning.

(6)

Kommissionen mottog den 19 december 2014 och den 15 januari 2015 två ansökningar om förnyelse av undantaget (nedan kallad ansökan om förnyelse) dvs. inom den tidsfrist som anges i artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU, av vilka den ena uppdaterades med en förnyad ansökan den 20 januari 2020. I enlighet med artikel 5.5 andra stycket i direktiv 2011/65/EU förblir undantaget giltigt fram till dess att ett beslut om ansökan om förnyelse har fattats.

(7)

I bedömningen av ansökningarna om förnyelse, i vilken hänsyn togs till tillgången på substitut och substitutionens samhällsekonomiska effekter, drogs slutsatsen att det för närvarande inte är tekniskt genomförbart att ta bort kvicksilvret i de berörda tillämpningarna eller att substituera det med ett ämne med jämförbar prestanda. Bedömningen omfattade samråd med berörda parter i enlighet med artikel 5.7 i direktiv 2011/65/EU. De synpunkter som inkom under dessa samråd offentliggjordes på en särskild webbplats.

(8)

Undantag från begränsad användning av vissa specifika material eller komponenter bör begränsas avseende undantagens omfattning och varaktighet, i syfte att uppnå en gradvis utfasning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Bedömningen visade också dels att undantagets tillämpningsområde bör begränsas till ytterligare specificerade tillämpningar, och dels att varaktigheten för det nuvarande breda undantaget bör förkortas.

(9)

Undantaget är förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3) och försämrar sålunda inte det miljö- och hälsoskydd som föreskrivs där.

(10)

Det är därför lämpligt att bevilja förnyelse av undantaget med den maximala perioden på fem år, i enlighet med artikel 5.2 första stycket i direktiv 2011/65/EU, för kompakta lysrörslampor som används för särskilda ändamål och som är utformade för att avge ljus i det ultravioletta spektrumet, eftersom inga tillförlitliga alternativ för närvarande är tillgängliga. För alla andra typer av kompakta lysrörslampor som ingår i kategorin kompakta lysrörslampor för särskilda ändamål bör undantaget förnyas för tre år, för att göra det möjligt för industrin att utarbeta detaljerad information som kan motivera undantagen för särskilda kategorier av lampor för särskilda ändamål, i enlighet med direktivets mål att undantagens tillämpningsområde och varaktighet bör vara begränsade. Mot bakgrund av resultaten av de pågående försöken att finna tillförlitliga substitut har undantagets varaktighet sannolikt inga negativa konsekvenser för innovation.

(11)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2022 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2022.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Kommissionens beslut 2010/571/EU av den 24 september 2010 om ändring, mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användningar som innehåller bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar (EUT L 251, 25.9.2010, s. 28).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 1.f ersättas med följande:

Undantag

Tillämpningsområde och tillämpningsdatum

”1

Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrörslampor som inte överskrider (per brännare):

 

1.f.I

För lampor som är utformade för att huvudsakligen avge ljus i det ultravioletta spektrumet: 5 mg

Löper ut den 24 februari 2027

1.f.II

För särskilda ändamål: 5 mg

Löper ut den 24 februari 2025”


Top