EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1228

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1228 av den 16 juli 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/799 vad gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av smarta färdskrivare och deras komponenter (Text av betydelse för EES)

C/2021/5125

OJ L 273, 30.7.2021, p. 1–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1228/oj

30.7.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 273/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1228

av den 16 juli 2021

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/799 vad gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av smarta färdskrivare och deras komponenter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter (1), särskilt artikel 11, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) nr 165/2014 infördes smarta färdskrivare, vilket inbegriper en anslutning till en GNSS-anordning (Global Navigation Satellite System), en kommunikationsanordning för fjärravläst tidig upptäckt och ett gränssnitt med intelligenta transportsystem.

(2)

De tekniska kraven för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 (2).

(3)

Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 165/2014 och (EG) nr 561/2006 (3) har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1054 (4). Enligt förordning (EU) 2020/1054 ska ytterligare funktioner införas i smarta färdskrivare. Följaktligen behöver en ny version av smarta färdskrivare definieras genom ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/799.

(4)

I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) nr 165/2014 bör fordonets position registreras automatiskt varje gång fordonet passerar en medlemsstats gräns och varje gång fordonet berörs av lastnings- eller lossningsaktiviteter.

(5)

Gränssnittet med intelligenta transportsystem, som är frivilligt i den version av smarta färdskrivare som införts från och med den 15 juni 2019, bör vara obligatoriskt för den nya versionen av smarta färdskrivare.

(6)

Den nya versionen av smarta färdskrivare bör vara förberedd för autentisering av satellitsignaler från Galileo så snart Galileosystemet tas i drift.

(7)

För att undvika att färdskrivaren måste bytas ut fysiskt när en ändring av färdskrivarens tekniska specifikationer antas, är det nödvändigt att säkerställa att framtida färdskrivarfunktioner kan införas och förbättras genom programvaruuppdateringar.

(8)

Genomförandeförordning (EU) 2016/799 gör det möjligt att installera en adapter mellan rörelsesensorn och färdskrivaren för fordon som, även om de har en vikt under 3,5 ton, ibland kan överskrida detta tröskelvärde, t.ex. när de drar en släpvagn. Till följd av ändringen av förordning (EG) nr 561/2006 har skyldigheten att installera en färdskrivare utvidgats till att gälla fordon över 2,5 ton. Den obligatoriska installationen av smarta färdskrivare i lätta nyttofordon gör det nödvändigt att höja den säkerhetsnivå som adaptern tillhandahåller genom att installera en intern sensor inuti färdskrivaren, som är oberoende av signalen från rörelsesensorn.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 42.1 i förordning (EU) nr 165/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IC till genomförandeförordning (EU) 2016/799 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 augusti 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 60, 28.2.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter (EUT L 139, 26.5.2016, s.1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1054 av den 15 juli 2020 om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare, (EUT L 249, 31.7.2020, s. 1).


BILAGA

Bilaga IC till genomförandeförordning (EU) 2016/799 ska ändras på följande sätt:

(1)

Innehållsförteckningen ska ändras på följande sätt:

(a)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3.6.4:

”3.6.4

Angivelse av lastnings- eller lossningsaktivitet”.

(b)

Följande punkt ska införas som punkt 3.9.18:

”3.9.18

Orimligt GNSS-värde (händelse, ”GNSS anomaly”)”

(c)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.12.17, 3.12.18 och 3.12.19:

”3.12.17

Gränspassager

3.12.18

Lastnings-/lossningsaktiviteter

3.12.19

Digital karta”.

(d)

Punkt 3.20 ska ersättas med följande:

”3.20

Datautbyte med ytterligare externa enheter”

(e)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.27 och 3.28:

”3.27

Övervakning av gränspassager

3.28

Programvaruuppdatering”.

(f)

Följande punkt ska införas som punkt 4.5.3.2.1.1:

”4.5.3.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)”.

(g)

Följande punkter ska införas som punkterna 4.5.3.2.17–4.5.3.2.22:

”4.5.3.2.17

Autentiseringsstatus för positioner med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.18

Autentiseringsstatus för positioner där tre timmars sammanlagd körtid uppnås (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.19

Gränspassager (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.20

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.21

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.22

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)”.

(h)

Följande punkt ska införas som punkt 4.5.4.2.1.1:

”4.5.4.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)”.

(i)

Följande punkter ska införas som punkterna 4.5.4.2.16–4.5.4.2.22:

”4.5.4.2.16

Autentiseringsstatus för positioner med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.17

Autentiseringsstatus för positioner där tre timmars sammanlagd körning uppnås (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.18

Gränspassager (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.19

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.20

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.21

Ytterligare kalibreringsdata (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.22

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)”.

(j)

Följande punkt ska införas som punkt 4.5.5.2.1.1 efter punkt 4.5.5.2.1:

”4.5.5.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)”.

(k)

Följande punkt ska införas som punkt 4.5.5.2.6:

”4.5.5.2.6

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)”.

(l)

Följande punkt ska införas som punkt 4.5.6.2.1.1 efter punkt 4.5.6.2.1:

”4.5.6.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)”.

(m)

Följande punkt ska införas som punkt 4.5.6.2.6:

”4.5.6.2.6

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)”.

(2)

Den inledande texten före förteckningen över tillägg ska ersättas med följande:

”INLEDNING

Denna bilaga innehåller krav på andra generationens färdskrivare och färdskrivarkort.

Sedan den 15 juni 2019 installeras andra generationens färdskrivare i fordon som registreras i unionen för första gången, och andra generationens färdskrivarkort utfärdas sedan samma dag.

För ett smidigt införande av andra generationens färdskrivarsystem har andra generationens färdskrivarkort utformats så att de också kan användas i första generationens fordonsenheter som tillverkas i enlighet med bilaga IB till förordning (EEG) nr 3821/85.

På motsvarande sätt kan första generationens färdskrivarkort användas i andra generationens fordonsenheter. Andra generationens fordonsenheter kan dock kalibreras endast med hjälp av andra generationens verkstadskort.

Kraven på driftskompatibilitet mellan första och andra generationens färdskrivarsystem anges i denna bilaga. I detta sammanhang innehåller tillägg 15 ytterligare uppgifter om hanteringen för att de båda generationerna ska kunna samexistera.

Dessutom införs genom denna förordning tekniska krav för den andra versionen av andra generationens färdskrivare och färdskrivarkort, som en följd av att nya funktioner införs, t.ex. Galileo OSNMA (Open Signal – Navigation Messages Authentication, för autentisering av GNSS-information), detektering av gränspassager och angivelse av lastnings- och lossningsaktiviteter, och av behovet att öka förarkortens kapacitet för föraraktiviteter till 56 dagar.”.

(3)

Avsnitt 1 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt f ska ersättas med följande:

”f)

Kalibrering (av en smart färdskrivare)

Uppdatering eller bekräftelse av de fordonsparametrar som ska lagras i dataminnet. Fordonsparametrarna omfattar fordonsidentifiering (VIN (identifieringsnummer), VRN (registreringsnummer) samt medlemsstat där fordonet är registrerat) och fordonets egenskaper (w, k, l, däcksdimension, inställning på den hastighetsbegränsande anordningen (i förekommande fall), aktuell UTC-tid, aktuell vägmätarställning, standardtyp av last). Under kalibreringen av färdskrivaren ska även alla befintliga plomberingar som är relevanta för typgodkännande lagras i dataminnet.

En uppdatering eller bekräftelse av enbart UTC-tid ska betraktas som en tidsinställning och inte som en kalibrering, under förutsättning att den inte strider mot krav 409 i punkt 6.4.

Kalibrering av färdskrivare kräver att ett verkstadskort används.”.

(b)

Punkt g ska ersättas med följande:

”g)

Kortnummer

Ett nummer bestående av 16 alfanumeriska tecken med vars hjälp ett enskilt färdskrivarkort kan identifieras inom en medlemsstat. Kortnumret omfattar en identifiering som består av en identifiering av förare, eller en identifiering av kortägare, tillsammans med kortets löpnummer, ersättningsindex och förnyelseindex.

Ett enskilt kort kan därför identifieras med hjälp av den utfärdande medlemsstatens kod och kortnumret.”.

(c)

Punkterna i och j ska ersättas med följande:

”i)

Förnyelseindex

Det 16:e alfanumeriska tecknet i ett kortnummer, som ökas vid varje förnyelse av ett färdskrivarkort som motsvarar en viss identifiering, dvs. identifiering av förare eller identifiering av ägare tillsammans med löpnummer.

j)

Ersättningsindex

Det 15:e alfanumeriska tecknet i ett kortnummer, som ökas vid varje ersättning av ett färdskrivarkort som motsvarar en viss identifiering, dvs. identifiering av förare eller identifiering av ägare tillsammans med löpnummer.”.

(d)

Punkt ee ska ersättas med följande:

”ee)

Ogiltigt kort

Ett kort som upptäcks vara felaktigt, eller vars autentisering underkänns, vars första giltighetsdag ännu inte inträtt eller vars sista giltighetsdag har passerats.

Ett kort betraktas som ogiltigt även av fordonsenheten

om ett kort med samma utfärdande medlemsstat och samma identifiering, dvs. identifiering av förare eller identifiering av ägare tillsammans med löpnummer, och med ett högre förnyelseindex, redan varit insatt i fordonsenheten, eller

om ett kort med samma utfärdande medlemsstat och samma identifiering, dvs. identifiering av förare eller identifiering av ägare tillsammans med löpnummer och förnyelseindex, men med ett högre ersättningsindex, redan varit insatt i fordonsenheten.”.

(e)

Punkt ll ska ersättas med följande:

”ll)

Kommunikationsanordning för fjärravläsning eller fjärrkommunikationsmodul eller anordning för fjärravläst tidig upptäckt

Den utrustning i fordonsenheten som används för att utföra riktade vägkontroller.”.

(f)

Punkt nn ska ersättas med följande:

”nn)

Förnyelse av kort

Utfärdande av ett nytt färdskrivarkort när giltighetstiden för ett befintligt kort löper ut, eller när det fungerar felaktigt och har återlämnats till den utfärdande myndigheten.”.

(g)

Punkt pp ska ersättas med följande:

”pp)

Ersättning av kort

Utfärdande av ett nytt färdskrivarkort som ersättning för ett befintligt kort som har förklarats som förkommet eller stulet eller som inte fungerar på ett fullgott sätt, och som inte har återlämnats till den utfärdande myndigheten.”.

(h)

Punkt tt ska ersättas med följande:

”tt)

Tidsinställning

En justering av aktuell tidpunkt som kan ske automatiskt, med den tidsangivelse som ges av GNSS-mottagaren som referens, eller utföras i kalibreringsläge.”.

(i)

I punkt yy ska första strecksatsen ersättas med följande:

”-

endast installeras och används i fordon av typerna M1 och N1, enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 (1).”.

(j)

Punkt aaa ska ersättas med följande:

”aaa)

Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)”.

(k)

Punkt ccc ska ersättas med följande:

”ccc)

Införandedag

Den dag som i förordning (EU) nr 165/2014 fastställs som den dag från och med vilken fordon som registreras för första gången ska vara utrustade med en färdskrivare i enlighet med den här förordningen.”.

(4)

Punkt 2.1 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 05 ska ersättas med följande:

”05)

Fordonsenheten ska inbegripa ett ITS-gränssnitt, vilket specificeras i tillägg 13.

Färdskrivaren får anslutas till andra anordningar genom ytterligare gränssnitt och/eller genom ITS-gränssnittet.”.

(b)

I punkt 7 ska sista stycket ersättas med följande:

”Detta görs i enlighet med tillämplig unionslagstiftning om dataskydd och i överensstämmelse med artikel 7 i förordning (EU) nr 165/2014.”.

(5)

Punkt 2.2 ska ändras på följande sätt:

(a)

Sjätte strecksatsen ska ersättas med följande:

”-

Följande manuella angivelser av föraren:

Angivelse av de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas.

Manuell angivelse av föraraktiviteter och förarens samtycke avseende ITS-gränssnitt.

Angivelse av särskilda omständigheter.

Angivelse av lastnings-/lossningsaktiviteter”.

(b)

Följande strecksatser ska läggas till:

”-

Övervakning av gränspassager.

-

Programvaruuppdatering.”.

(6)

Punkt 2.3 ska ändras på följande sätt:

(a)

I punkt 12 ska femte strecksatsen ersättas med följande:

”-

Överföringsfunktionen är inte åtkomlig i driftläge, med undantag av

a)

det som bestäms i krav 193,

b)

överföring från ett förarkort när ingen annan korttyp är insatt i fordonsenheten.”.

(b)

Punkt 13 ska ändras på följande sätt:

i)

Andra strecksatsen ska ersättas med följande:

”-

I företagsläge ska data om föraren (kraven 102, 105, 108, 133a och 133e) endast kunna tillhandahållas för perioder som inte är låsta eller som inte har låsts av ett annat företag (enligt identifiering genom de första 13 siffrorna i företagskortets nummer).”.

ii)

Fjärde strecksatsen ska ersättas med följande:

”-

Personuppgifter som registrerats och genererats av antingen färdskrivaren eller färdskrivarkorten får inte tillhandahållas via fordonsenhetens ITS-gränssnitt med mindre än att den förare som personuppgifterna gäller samtycker och att detta kan kontrolleras.”.

(7)

I punkt 2.4.14 ska fjärde strecksatsen ersättas med följande:

(berörej den svenska versionen)

(8)

Punkt 3.1 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 16 ska ersättas med följande:

”16)

När kortet sätts in (eller fjärrautentiseras) ska färdskrivaren detektera huruvida kortet är ett giltigt färdskrivarkort i enlighet med definition ee i avsnitt 1, och i så fall identifiera korttypen och kortgenerationen.

För att kontrollera om ett kort redan har satts in ska färdskrivaren använda de data om färdskrivarkortet som är lagrade i dess dataminne, enligt vad som anges i krav 133.”.

(b)

Punkt 20 ska ersättas med följande:

(berörej den svenska versionen)

(9)

Punkt 3.2 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkterna 26 och 27 ska ersättas med följande:

”26)

För att upptäcka manipulering av rörelsedata ska information från rörelsesensorn bekräftas av information om fordonets rörelse som genereras från GNSS-mottagaren, och även från en eller flera andra källor som är oberoende av rörelsesensorn. Minst en annan oberoende källa för fordonets rörelse ska finnas inuti fordonsenheten, utan krav på ett externt gränssnitt.

27)

Denna funktion ska mäta fordonets position för att möjliggöra registrering av

positioner där föraren och/eller medföraren påbörjar dagens arbetsperioder,

positioner där den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar,

positioner där fordonet har passerat gränsen till ett land,

positioner där lastnings-/lossningsaktiviteter har utförts,

positioner där föraren och/eller medföraren avslutar dagens arbetsperioder.”.

(b)

I punkt 3.2.1 ska följande mening läggas till i krav 30:

”Toleranserna får inte användas för att avsiktligt ändra den uppmätta sträckan.”.

(c)

I punkt 3.2.2 ska krav 33 ersättas med följande:

”33)

För att säkerställa en största tillåten tolerans för visad hastighet av ±6 km/h i drift, och med hänsyn till

en tolerans av ±2 km/h för variationer i indata (däckvariationer, …),

en tolerans av ±1 km/h för mätningar som gjorts vid montering eller periodisk besiktning,

ska färdskrivaren för hastigheter mellan 20 och 180 km/h, och för karakteristiska koefficienter hos fordonet på mellan 2 400 och 25 000 imp/km, mäta hastigheten med en tolerans av ±1 km/h (vid konstant hastighet).

Anmärkning: Upplösningen för datalagringen ger en ytterligare tolerans av ±0,5 km/h för hastigheter som lagras av färdskrivaren.”.

(d)

I punkt 3.2.3 ska krav 37 ersättas med följande:

(berörej den svenska versionen)

(10)

Punkt 3.3 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 41 ska ersättas med följande:

”41)

Tidsavvikelsen får vara högst ±1 sekund per dag under temperaturförhållanden i enlighet med krav 213, utan någon tidsinställning.”.

(b)

Följande punkter ska införas som punkterna 41a, 41b och 41c:

”41a)

Tidsprecisionen när en verkstad ställer in tiden i enlighet med krav 212 ska vara 3 sekunder eller bättre.

41b)

Fordonsenheten ska innehålla en avvikelseräknare som beräknar den maximala tidsavvikelsen sedan den senaste tidsinställningen i enlighet med punkt 3.23. Den största tillåtna tidsavvikelsen ska anges av fordonsenhetens tillverkare och får inte överstiga 1 sekund per dag, enligt vad som anges i krav 41.

41c)

Avvikelseräknaren ska återställas till 1 sekund efter varje tidsinställning av färdskrivaren i enlighet med punkt 3.23. Detta omfattar

automatiska tidsinställningar,

tidsinställningar som utförs i kalibreringsläge.”.

(11)

Punkt 3.6 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 3.6.1 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 57–59 ska ersättas med följande:

”57)

Platser definieras som landet, och där så är tillämpligt regionen.

58)

När förarkortet (eller verkstadskortet) tas ut ska färdskrivaren visa fordonets aktuella plats på grundval av GNSS-informationen och den lagrade digitala kartan i enlighet med punkt 3.12.19, och begära att kortinnehavaren bekräftar eller manuellt korrigerar platsen.

59)

Den plats som anges i enlighet med krav 58 ska betraktas som den plats där den dagliga arbetsperioden avslutas. Den ska registreras i det relevanta förarkortet (eller verkstadskortet) som en tillfällig post och kan därför skrivas över senare.

Under följande omständigheter valideras den tillfälliga angivelse som gjordes när kortet senast togs ut (dvs. den ska inte längre skrivas över):

Angivelse av en plats där den innevarande arbetsperioden påbörjas, vid manuell angivelse i enlighet med krav 61.

Nästa angivelse av en plats där den innevarande arbetsperioden påbörjas, om kortinnehavaren inte anger någon plats där arbetsperioden påbörjas eller avslutas vid den manuella angivelsen i enlighet med krav 61.

Under följande omständigheter ersätts den tillfälliga angivelse som gjordes när kortet senast togs ut av ett nytt värde som också valideras:

Nästa angivelse av en plats där den innevarande arbetsperioden avslutas, om kortinnehavaren inte anger någon plats där arbetsperioden påbörjas eller avslutas vid den manuella angivelsen i enlighet med krav 61.”.

ii)

Följande stycke ska läggas till i punkt 60:

”Färdskrivaren ska visa fordonets aktuella plats på grundval av GNSS-informationen och den lagrade digitala kartan i enlighet med punkt 3.12.19, och begära att föraren bekräftar eller manuellt korrigerar platsen.”.

(b)

I punkt 3.6.2 ska krav 61 ersättas med följande:

”61)

När förarkortet (eller verkstadskortet) sätts in, och endast då, ska färdskrivaren tillåta manuell angivelse av aktiviteter. I samband med manuella angivelser ska aktiviteter anges i lokal tid och med lokala datum för den tidszon (UTC-tidsskillnad) som vid det tillfället är inställd för fordonsenheten.

När förarkortet (eller verkstadskortet) sätts in ska färdskrivaren påminna kortinnehavaren om

datum och tidpunkt då kortet senast togs ut,

den lokala tidsskillnad som för närvarande är inställd för fordonsenheten (frivilligt).

När ett visst förarkort eller verkstadskort som är okänt för fordonsenheten sätts in för första gången ska kortinnehavaren uppmanas att ge sitt samtycke till att personuppgifter som finns i färdskrivaren tillhandahålls via ITS-gränssnittet. För att kontrollera om ett kort redan har satts in ska färdskrivaren använda de data om färdskrivarkortet som är lagrade i dess dataminne, enligt vad som anges i krav 133.

Förarens eller verkstadens samtycke kan när som helst aktiveras eller avaktiveras via menykommandon, förutsatt att förar- respektive verkstadskortet är insatt.

Det ska gå att mata in aktiviteter med följande begränsningar:

Aktivitetstypen ska vara annat arbete (WORK), tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST).

Start- och sluttiden för varje aktivitet får endast ligga inom perioden från senaste uttag av kort till aktuell insättning.

Aktiviteterna får inte överlappa varandra i tid.

Det ska vid behov gå att göra manuella angivelser första gången ett oanvänt förarkort (eller verkstadskort) sätts in.

Förfarandet för manuella angivelser av aktiviteter ska omfatta så många på varandra följande steg som krävs för att ange typen av aktivitet samt start- och sluttid för varje aktivitet. Föraren ska för varje del av perioden från senaste uttag av kort till aktuell insättning kunna välja att inte ange någon aktivitet.

I samband med manuella angivelser när kortet sätts in ska kortinnehavaren, om tillämpligt, ha möjlighet att ange

den plats där en föregående arbetsperiod avslutades, kopplad till den relevanta tidpunkten (vilket innebär att det som angavs när kortet senast togs ut skrivs över och valideras),

den plats där den innevarande arbetsperioden påbörjades, kopplad till den relevanta tidpunkten (vilket innebär validering av det som tillfälligt angavs när kortet senast togs ut).

För den plats som vid insättningen av kortet anges som den plats där den innevarande arbetsperioden påbörjades ska färdskrivaren visa fordonets aktuella plats på grundval av GNSS-informationen och den lagrade digitala kartan i enlighet med punkt 3.12.19, och begära att föraren bekräftar eller manuellt korrigerar platsen.

Om kortinnehavaren inte anger någon plats där arbetsperioden påbörjas eller avslutas, i form av en manuell angivelse i samband med att kortet sätts in, ska detta betraktas som att kortinnehavarens arbetsperiod inte har ändrats sedan kortet senast togs ut. Nästa angivelse av en plats där en föregående arbetsperiod avslutades ska då skriva över den tillfälliga angivelsen som gjordes när kortet senast togs ut.

Om en plats anges ska den registreras på det relevanta färdskrivarkortet.

Manuella angivelser ska avbrytas om

kortet tas ut, eller

fordonet rör sig och kortet finns i förarens kortplats.

Avbrott får göras av andra skäl, t.ex. efter en viss period av inaktivitet från användarens sida. Om manuella angivelser avbryts ska färdskrivaren bekräfta alla fullständiga angivelser av plats och aktivitet (dvs. otvetydiga uppgifter om plats och tidpunkt eller om aktivitetstyp, start- och sluttidpunkt) som redan har gjorts.

Om ett andra förar- eller verkstadskort sätts in under pågående manuella angivelser av aktiviteter för ett tidigare insatt kort ska de manuella angivelserna för det första kortet avslutas innan manuella angivelser för det andra kortet påbörjas.

Kortinnehavaren ska ha möjlighet att göra manuella angivelser enligt följande minimiförfarande:

Ange aktiviteter manuellt i kronologisk ordning för perioden från senaste uttag av kort till aktuell insättning.

Starttiden för den första aktiviteten ska ställas in till tidpunkten då kortet togs ut. För varje efterföljande angivelse ska starttiden förinställas så att den följer omedelbart på sluttiden för föregående angivelse. Aktivitetstyp och sluttid ska anges för varje aktivitet.

Förfarandet avslutas när sluttiden för en manuellt angiven aktivitet är densamma som tidpunkten för insättning av kortet.

Färdskrivaren ska ge förare och verkstäder möjlighet att växelvis överföra manuella angivelser som behöver anges under förfarandet via det ITS-gränssnitt som specificeras i tillägg 13 och, frivilligt, via andra gränssnitt.

Färdskrivaren ska ge kortinnehavaren möjlighet att ändra de aktiviteter som angetts manuellt, innan de bekräftas genom ett särskilt kommando. Därefter ska sådana ändringar inte längre vara möjliga.”.

(c)

I punkt 3.6.3 ska krav 62 ersättas med följande:

”62)

Färdskrivaren ska göra det möjligt för föraren att i realtid ange följande två särskilda omständigheter:

”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) (början, slut).

”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) (början, slut).

Transport med färja/tåg (FERRY/TRAIN CROSSING) får inte äga rum om en omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) påbörjats. Om en omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) har påbörjats får färdskrivaren inte ge användare möjlighet att ange en startflagga för ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING).

En påbörjad omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) måste automatiskt avslutas av färdskrivaren om ett förarkort sätts in eller tas ut.

En påbörjad omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) ska förhindra följande händelser och varningar:

Körning utan korrekt kort.

Varningar i samband med sammanhängande körtid.

Föraren ska ange startflaggan för ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) omedelbart efter att ha valt ”rast/vila” (BREAK/REST) på färjan eller tåget.

En påbörjad ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) måste avslutas av färdskrivaren när något av följande inträffar:

Föraren avslutar manuellt ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING), vilket ska ske vid färjans/tågets ankomst till bestämmelseorten, innan fordonet lämnar färjan/tåget.

En omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) påbörjas.

Föraren tar ut sitt kort.

En föraraktivitet beräknas som ”körning” (DRIVING) under en kalenderminut i enlighet med punkt 3.4.

Om fler än en (1) särskild omständighet av samma typ anges inom en kalenderminut ska endast den sista registreringen sparas.”.

(d)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3.6.4:

”3.6.4

Angivelse av lastnings- eller lossningsaktivitet

62a)

Färdskrivaren ska ge föraren möjlighet att i realtid ange och bekräfta information som visar att fordonet lastas, lossas eller samtidigt lastas och lossas.

Om fler än en (1) lastnings- eller lossningsaktivitet av samma typ anges inom en kalenderminut ska endast den sista registreringen sparas.

62b)

Aktiviteter av typen lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning ska registreras som separata händelser.

62c)

Informationen om lastning/lossning ska anges innan fordonet lämnar den plats där lastningen/lossningen utförs.”.

(12)

Punkt 3.9 ska ändras på följande sätt:

(a)

I punkt 3.9.12 ska krav 83 ersättas med följande:

”83)

Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt vid avbrott av det normala dataflödet mellan rörelsesensorn och fordonsenheten och/eller vid integritetsfel eller autentiseringsfel under utväxling av data mellan rörelsesensorn och fordonsenheten. Denna händelse ska också utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om den hastighet som beräknas utifrån rörelsesensorns pulser ökar från 0 till mer än 40 km/h inom 1 sekund och därefter förblir högre än 40 km/h under minst 3 sekunder.”,

(b)

I punkt 3.9.13 ska krav 84 ersättas med följande:

”84)

Denna händelse ska utlösas, såsom specificeras i tillägg 12, när kalibreringsläget inte är inställt om den rörelseinformation som beräknas utifrån rörelsesensorn motsägs av rörelseinformation som beräknas utifrån den interna GNSS-mottagaren eller utifrån den externa GNSS-anordningen eller utifrån en eller flera andra oberoende källor i enlighet med krav 26. Denna händelse ska inte utlösas under en ”transport med färja/tåg”.

(c)

I punkt 3.9.15 ska krav 86 ersättas med följande:

”86)

Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om fordonsenheten upptäcker en onormal avvikelse mellan tiden i fordonsenhetens tidsmätningsfunktion och den tid som har sitt ursprung i de autentiserade positioner som överförs av GNSS-mottagaren eller den externa GNSS-anordningen. En ”onormal tidsavvikelse” upptäcks om tidsskillnaden överstiger ± 3 sekunder, vilket motsvarar den tidsprecision som anges i krav 41a, ökad med den maximala tidsavvikelsen per dag. Denna händelse ska registreras tillsammans med färdskrivarens interna klockvärde. Fordonsenheten ska utföra kontrollen för att utlösa händelsen tidskonflikt (Time conflict) just innan fordonsenheten automatiskt ställer in tiden i fordonsenhetens interna klocka, i enlighet med krav 211.”.

(d)

I punkt 3.9.17 ska åttonde strecksatsen ersättas med följande:

”-

Fel i ITS-gränssnitt.”.

(e)

Följande punkt ska läggas till:

”3.9.18

Orimligt GNSS-värde (händelse, ”GNSS anomaly”)

88a)

Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om GNSS-mottagaren upptäcker en attack eller om autentiseringen av navigationsmeddelanden har underkänts, såsom specificeras i tillägg 12. Efter det att en händelse av typen orimligt GNSS-värde (GNSS anomaly) har utlösts ska fordonsenheten inte generera några andra händelser av samma typ under de följande tio minuterna.”.

(13)

I punkt 3.10 ska sista raden i tabellen ersättas med följande:

”ITS-gränssnitt

Korrekt drift”

 

(14)

Punkt 3.12 ska ändras på följande sätt:

(a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Under denna punkt gäller följande:

”365 dagar”: 365 kalenderdagar av genomsnittlig föraraktivitet i ett fordon. Genomsnittlig aktivitet per dag i ett fordon: Minst sex förare eller medförare, sex cykler med insättning och uttag av kort och 256 aktivitetsändringar. ”365 dagar” inbegriper därför åtminstone 2 190 förare eller medförare, 2 190 cykler med insättning och uttag av kort och 93 440 aktivitetsändringar.

Genomsnittligt antal platsangivelser per dag: Minst sex angivelser där en arbetsperiod påbörjas och sex angivelser där en arbetsperiod avslutas, vilket innebär att ”365 dagar” inbegriper minst 4 380 platsangivelser.

Genomsnittligt antal positioner per dag när den sammanlagda körtiden uppgår till en multipel av tre timmar: Minst sex positioner, så att ”365 dagar” inbegriper minst 2 190 sådana positioner.

Genomsnittligt antal gränspassager per dag: Minst 20 gränspassager, så att ”365 dagar” inbegriper minst 7 300 gränspassager.

Genomsnittligt antal lastnings-/lossningsaktiviteter per dag: Minst 25 aktiviteter (oavsett typ), så att ”365 dagar” inbegriper minst 9 125 lastnings-/lossningsaktiviteter.

Tider registreras med en upplösning av en (1) minut, om inte annat anges.

Vägmätarvärden registreras med en upplösning av en (1) kilometer.

Hastigheter registreras med en upplösning av en (1) km/h.

Positioner (latitud och longitud) registreras i grader och minuter med en upplösning av 0,1 minut, och med tillhörande GNSS-precision och låsningstid (acquisition time), och med en flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.”.

(b)

Punkt 3.12.1.1 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 93 ska följande strecksats läggas till:

”-

Versionsidentifierare för den digitala kartan (krav 133l).”.

ii)

Punkt 94 ska ersättas med följande:

”94)

Tillverkaren av fordonsenheten registrerar och lagrar data för identifiering av fordonsenheten en gång för alla, utom när det gäller data som kan ändras vid programvaruuppdatering i enlighet med denna förordning och förmågan att hantera första generationens färdskrivarkort.”.

(c)

I punkt 3.12.1.2 ska första stycket i krav 97 ersättas med följande:

”97)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne kunna registrera och lagra nedanstående data med avseende på de senaste 20 lyckade parningarna av rörelsesensorer (om flera parningar utförs under en kalenderdag gäller detta endast den första och den sista parningen det dygnet).”.

(d)

I punkt 3.12.1.3 ska första stycket i krav 100 ersättas med följande:

”100)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne kunna registrera och lagra nedanstående data med avseende på de senaste 20 lyckade kopplingarna med externa GNSS-anordningar (om flera kopplingar utförs under en kalenderdag gäller detta endast den första och den sista kopplingen det dygnet).”.

(e)

Punkt 3.12.5 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 110 ska ändras på följande sätt:

(1)

Första strecksatsen ska ersättas med följande:

”-

Förarens eller medförarens kortnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.”.

(2)

Följande strecksats ska läggas till:

”-

En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 110a:

”110a)

För platser där arbetsperioden påbörjas eller avslutas och som anges manuellt när kortet sätts in i enlighet med krav 61 ska fordonets aktuella vägmätarvärde och position lagras.”.

(f)

I punkt 3.12.8 ska tabellen i krav 117 ändras på följande sätt:

i)

Femte raden ska ersättas med följande:

”Senaste kortsession ej korrekt avslutad (Last card session not correctly closed)

De senaste tio händelserna

Datum och tidpunkt för insättning av kort

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation

Data om senaste session enligt avläsning från kortet

Datum och tidpunkt för insättning av kort”.

ii)

Följande rad ska läggas till:

”Orimligt GNSS-värde (GNSS anomaly)

De långvarigaste händelserna för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

Datum och tidpunkt för händelsens början

Datum och tidpunkt för händelsens slut

Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

Antal liknande händelser samma dag”.

(g)

I punkt 3.12.10 ska följande strecksatser läggas till i krav 120:

”-

Serienummer för rörelsesensorn, den externa GNSS-anordningen (i förekommande fall) och den externa kommunikationsanordningen för fjärravläsning (i förekommande fall).

-

Fordonets standardtyp av last (last av antingen gods eller passagerare).

-

Det land där kalibreringen har utförts och datum och tidpunkt för den position, tillhandahållen av GNSS-mottagaren, som användes för att fastställa detta land.”.

(h)

Följande punkter ska läggas till:

”3.12.17   Gränspassager

133a)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande information om gränspassager:

Det land som fordonet lämnar.

Det land som fordonet anländer till.

Den position där fordonet passerar gränsen.

133b)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande, tillsammans med länder och position:

Förarens eller medförarens kortnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.

Kortets generation.

Aktuell GNSS-precision, samt datum och tidpunkt.

En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.

Fordonets vägmätarvärde vid tidpunkten för detektering av gränspassage.

133c)

Det ska gå att lagra gränspassager i dataminnet i minst 365 dagar.

133d)

När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.18   Lastnings-/lossningsaktiviteter

133e)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande information om lastnings-/lossningsaktiviteter:

Typ av aktivitet (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning).

Den position där lastningen/lossningen ägde rum.

133f)

När fordonets position inte är tillgänglig via GNSS-mottagaren vid tidpunkten för lastnings-lossningsaktiviteten ska färdskrivaren använda den senaste tillgängliga positionen och tillhörande datum och tidpunkt.

133g)

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande, tillsammans med typ av aktivitet och position:

Förarens eller medförarens kortnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.

Kortets generation.

Datum och tidpunkt för lastnings-/lossningsaktiviteten.

Aktuell GNSS-precision, samt datum och tidpunkt i förekommande fall.

En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.

Fordonets vägmätarställning.

133h)

Det ska gå att lagra lastnings-/lossningsaktiviteter för minst 365 kalenderdagar.

133i)

När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.19   Digital karta

133j)

För att registrera fordonets position när en landsgräns passeras ska färdskrivaren lagra en digital karta i sitt dataminne.

133k)

Kommissionen ska göra tillåtna digitala kartor i olika format, till stöd för färdskrivarens funktion för övervakning av gränspassager, tillgängliga för nedladdning från en särskild säker webbplats.

133l)

För var och en av dessa kartor ska en versionsidentifierare och ett hashvärde finnas tillgängliga på webbplatsen.

133m)

Kartorna ska ha

en definitionsnivå som motsvarar Nuts 0-nivå enligt den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter,

en skala på 1:1 000 000.

133n)

Tillverkare av färdskrivare ska välja en karta från webbplatsen och ladda ned den på ett säkert sätt.

133o)

Tillverkare av färdskrivare får använda en nedladdad karta från webbplatsen endast efter att ha verifierat dess integritet med hjälp av kartans hashvärde.

133p)

Tillverkaren ska importera den valda kartan till färdskrivaren i lämpligt format, men den importerade kartans semantik ska förbli oförändrad.

133q)

Tillverkaren ska också lagra versionsidentifieraren för den karta som används i färdskrivaren.

133r)

Det ska vara möjligt att uppdatera eller ersätta den lagrade digitala kartan med en ny som görs tillgänglig av Europeiska kommissionen.

133s)

Uppdateringar av digitala kartor ska göras med hjälp av de mekanismer för programvaruuppdatering som tillverkaren har inrättat genom tillämpning av kraven 226d och 226e, så att färdskrivaren kan verifiera autenticiteten och integriteten hos en ny importerad karta, innan den lagras och ersätter den föregående.

133t)

Tillverkare av färdskrivare får lägga till ytterligare information till den grundläggande karta som avses i krav 133m, för andra ändamål än registrering av gränspassager, t.ex. EU-regionernas gränser, förutsatt att den grundläggande kartans semantik inte ändras.”.

(15)

Punkt 3.13 ska ändras på följande sätt:

(a)

I punkt 134 ska tredje strecksatsen ersättas med följande:

(berörej den svenska versionen)

(b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 135a:

”135a)

Strukturen i tillämpningen TACHO_G2 beror på versionen. Version 2-kort innehåller ytterligare elementfiler (EF) utöver de som finns i version 1-kort, särskilt i följande fall:

Förar- och verkstadskort:

EF Places_Authentication ska innehålla autentiseringsstatus för de fordonspositioner som lagras i EF Places. För varje autentiseringsstatus ska en tidsstämpel lagras, och den ska vara exakt samma som datum och tidpunkt för den angivelse som lagras med motsvarande position i EF Places.

EF GNSS_Places_Authentication ska innehålla autentiseringsstatus för de fordonspositioner som lagras i EF GNSS_Places. För varje autentiseringsstatus ska en tidsstämpel lagras, och den ska vara exakt samma som datum och tidpunkt för den angivelse som lagras med motsvarande position i EF Places.

EF Border_Crossings, EF Load_Unload_Operations och EF Load_Type_Entries ska innehålla data om gränspassager, lastnings-/lossningsaktiviteter och typer av last.

Verkstadskort:

EF Calibration_Add_Data ska innehålla ytterligare kalibreringsdata utöver dem som lagras i EF Calibration. För varje post med ytterligare kalibreringsdata ska de gamla värdena för datum och tidpunkt och för fordonets identifieringsnummer lagras, och de ska vara exakt samma som de gamla värden för datum och tidpunkt respektive fordonets identifieringsnummer som lagras med motsvarande kalibreringsdata i EF Calibration.

Samtliga färdskrivarkort:

EF VU_Configuration ska innehålla kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

Fordonsenheten ska bortse från eventuell autentiseringsstatus som finns i EF Places_Authentication eller EF GNSS_Places_Authentication, om ingen fordonsposition med samma tidsstämpel hittas i EF Places eller EF GNSS_Places.

Fordonsenheten ska bortse från EF VU_Configuration i alla kort, så länge inga särskilda regler har tillhandahållits för användningen av denna elementfil. Dessa regler ska fastställas genom en ändring av bilaga IC, som ska inbegripa ändring eller strykning av denna punkt.”.

(16)

Punkt 3.14 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 3.14.1 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 140 ska ersättas med följande:

”140)

Inga händelser eller fel som inte finns definierade för första generationens färdskrivare får lagras på första generationens förar- och verkstadskort.”.

ii)

Punkt 143 ska ersättas med följande:

”143)

Innan ett förar- eller verkstadskort kan tas ut från färdskrivaren, och efter det att alla relevanta data har lagrats på kortet, ska färdskrivaren nollställa data om kortsession.”.

(b)

Punkt 3.14.2 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 144 ska följande stycke läggas till:

”Strukturen i tillämpningen TACHO_G2 beror på versionen. Version 2-kort innehåller ytterligare elementfiler (EF) utöver de som finns i version 1-kort.”.

ii)

Följande punkter ska införas som punkterna 147a och 147b:

”147a)

När ett förar- eller verkstadskort sätts in ska färdskrivaren lagra fordonets standardtyp av last i kortet.

147b)

När ett förar- eller verkstadskort sätts in, och efter manuell angivelse, ska färdskrivaren kontrollera den sista plats för påbörjad eller avslutad arbetsperiod som är lagrad i kortet. Denna plats kan vara tillfällig, såsom anges i krav 59. Om denna plats ligger i ett annat land än det där fordonet för närvarande befinner sig ska färdskrivaren lagra en post för gränspassage i kortet, med

det land som föraren lämnade: ”inte tillgängligt”,

det land som föraren anländer till: det land där fordonet för närvarande befinner sig,

datum och tidpunkt då föraren passerade gränsen: tidpunkten för insättning av kortet,

förarens position när gränsen har passerats: ”inte tillgänglig”,

fordonets vägmätarställning: ”inte tillgänglig”.”.

iii)

Följande punkt ska läggas till som punkt 150a:

”150a)

Fordonsenheten ska bortse från EF VU_Configuration i alla kort, så länge inga särskilda regler har tillhandahållits för användningen av denna elementfil. Dessa regler ska fastställas genom en ändring av bilaga IC, som ska inbegripa ändring eller strykning av denna punkt.”.

(17)

I punkt 3.15.4 ska krav 167 ändras på följande sätt:

(a)

Andra strecksatsen ska ersättas med följande:

”-

Innehållet i de utskrifter som förtecknas i krav 169, i samma format som utskrifterna själva.”.

(b)

Femte och sjätte strecksatserna ska ersättas med följande:

(berör ej den svenska versionen)

(c)

Åttonde, nionde och tionde strecksatserna ska ersättas med följande:

(berör ej den svenska versionen)

(18)

Punkt 3.18 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 193 ska ersättas med följande:

”193)

Dessutom får färdskrivaren i alla funktionslägen, som tillvalsfunktion, kunna överföra data via annat valfritt gränssnitt till ett företag som har autentiserats genom denna kanal. I detta fall ska alla tillträdesrättigheter till data i företagsläge tillämpas på denna överföring.”.

(b)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 196a och 196b:

”196a)

Ett transportföretag som använder fordon som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 och vars färdskrivare uppfyller kraven i denna bilaga ska säkerställa att alla data överförs från fordonsenheten och förarkorten.

Den tidsperiod inom vilken de relevanta uppgifterna ska överföras får inte överskrida

90 dagar för data från fordonsenheten,

28 dagar för data från förarkortet.

196b)

Transportföretag ska bevara de data som överförs från fordonsenheten och förarkorten i minst tolv månader efter registreringen.”.

(19)

I punkt 3.19 ska följande strecksatser läggas till i krav 199:

”-

Fordonets position.

-

En indikering om föraren för närvarande kanske bryter mot körtiderna.”.

(20)

Punkt 3.20 ska ändras på följande sätt:

(a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”3.20

Datautbyte med ytterligare externa enheter”.

(b)

Punkt 200 ska ersättas med följande:

”200)

Färdskrivaren ska också vara utrustad med ett ITS-gränssnitt i enlighet med tillägg 13, så att de data som registreras eller genereras av antingen färdskrivaren eller färdskrivarkorten kan användas av en extern anordning.

I driftläge ska förarens samtycke krävas för överföring av personuppgifter via ITS-gränssnittet. Förarens samtycke ska dock inte gälla för färdskrivar- eller kortdata som är åtkomliga i kontroll-, företags- eller kalibreringsläge. Tillträdesrättigheter avseende data och funktioner för dessa lägen specificeras i kraven 12 och 13.

Följande krav ska gälla för ITS-data som görs tillgängliga via detta gränssnitt:

Personuppgifter ska vara tillgängliga endast efter det att förarens kontrollerbara samtycke har lämnats, vilket innebär att personuppgifter kan lämna fordonets datanät.

En uppsättning utvalda befintliga data som kan vara tillgängliga via ITS-gränssnittet, och klassificeringen av dessa data som ”personuppgift” eller ”ej personuppgift” är specificerad i tillägg 13. Ytterligare data kan också tillhandahållas som utdata, utöver den uppsättning data som specificeras i tillägg 13. Tillverkaren av fordonsenheten ska klassificera dessa uppgifter som ”personuppgift” eller ”ej personuppgift”, och förarens samtycke gäller de data som klassificeras som ”personuppgift”.

Förarens samtycke kan när som helst aktiveras eller avaktiveras via menykommandon, förutsatt att förarkortet är insatt.

Förekomsten av ett ITS-gränssnitt får under inga omständigheter störa eller påverka fordonsenhetens korrekta funktion och säkerhet.

Fordonsenheten får också ha ytterligare gränssnitt, förutsatt att de helt uppfyller kraven i tillägg 13 när det gäller förarens samtycke. Färdskrivaren ska kunna kommunicera status för förarens samtycke till andra plattformar i fordonets datanät och till externa anordningar.

För personuppgifter som matats in i fordonets datanät och som behandlas vidare utanför fordonets datanät ansvarar tillverkaren av färdskrivaren inte för att processen för denna behandling av personuppgifter överensstämmer med den tillämpliga unionslagstiftningen avseende dataskydd.

ITS-gränssnittet ska också möjliggöra inmatning av data under förfarandet med manuella angivelser i enlighet med krav 61, för både föraren och medföraren.

ITS-gränssnittet får också användas för att ange ytterligare information i realtid, t.ex.

val av föraraktivitet, i enlighet med krav 46,

platser, i enlighet med krav 56,

särskilda omständigheter, i enlighet med krav 62,

lastnings-/lossningsaktiviteter, i enlighet med krav 62a.

Denna information får också anges via andra gränssnitt.”.

(c)

Punkt 201 ska ersättas med följande:

”201)

För att säkerställa bakåtkompatibilitet får färdskrivare även fortsättningsvis utrustas med det gränssnitt för seriell anslutning som specificeras i bilaga IB till förordning EEG nr 3821/85, i sin senaste lydelse. Den seriella anslutningen klassificeras som en del av fordonets datanät i enlighet med krav 200.”.

(21)

Punkt 3.21 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 202 ska ändras på följande sätt:

i)

Nionde strecksatsen ska ersättas med följande:

”-

uppdatera eller bekräfta andra parametrar som färdskrivaren känner till: fordonsidentifiering, w, l, däcksdimension och inställning av hastighetsbegränsande anordning (i förekommande fall), samt standardtyp av last.”.

ii)

Följande strecksats ska läggas till:

”-

automatiskt lagra det land där kalibreringen har utförts och datumet och tidpunkten för den position, tillhandahållen av GNSS-mottagaren, som användes för att fastställa detta land.”.

(b)

Punkt 205 ska ersättas med följande:

”205)

Kopplingen av den externa GNSS-anordningen med fordonsenheten ska minst bestå av följande:

Uppdatering av de data om installation av extern GNSS-anordning som finns i den externa GNSS-anordningen (efter behov).

Kopiering från den externa GNSS-anordningen till fordonsenhetens dataminne av nödvändiga data för identifiering av den externa GNSS-anordningen, inklusive dess serienummer.”.

(22)

I punkt 3.22 ska följande stycke läggas till i krav 209:

”När in-/utläget är aktivt för signaler på in-/utlinjen för kalibrering i enlighet med detta krav ska varningen ”körning utan korrekt kort” (Driving without an appropriate card) (krav 75) inte utlösas av fordonsenheten.”.

(23)

Punkt 3.23 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 211 ska ersättas med följande:

”Tidsinställningen

av fordonsenhetens interna klocka ska ske automatiskt med varierande tidsintervall: nästa automatiska tidsinställning ska utlösas mellan 72 och 168 timmar efter den föregående, och efter det att fordonsenheten kan få tillgång till GNSS-tid genom ett giltigt autentiserat positionsmeddelande i enlighet med tillägg 12. Tidsinställningen får dock aldrig vara större än den sammanlagda maximala tidsavvikelse per dag som beräknats av fordonsenhetens tillverkare i enlighet med krav 41b. Om skillnaden mellan fordonsenhetens interna klocktid och GNSS-mottagarens tid är större än den sammanlagda maximala tidsavvikelsen per dag ska tidsinställningen ställa fordonsenhetens interna klocka så nära GNSS-mottagarens tid som möjligt. Tidsinställningen får göras endast om den tid som GNSS-mottagaren tillhandahåller erhålls med hjälp av autentiserade positionsmeddelanden i enlighet med tillägg 12. Tidsreferensen för den automatiska tidsinställningen av fordonsenhetens interna klocka ska vara den tid som tillhandahålls i det autentiserade positionsmeddelandet.”.

(b)

Punkt 212 ska ersättas med följande:

”212)

Funktionen för tidsinställning ska också möjliggöra externt utlöst inställning av aktuell tid i kalibreringsläge.

Verkstäderna får ställa in tiden

antingen genom att skriva ett tidsvärde i fordonsenheten med hjälp av tjänsten WriteDataByIdentifier i enlighet med avsnitt 6.2 i tillägg 8,

eller genom att begära att fordonsenhetens klocka anpassas till den tid som tillhandahålls av GNSS-mottagaren. Detta får göras endast om den tid som GNSS-mottagaren tillhandahåller erhålls med hjälp av autentiserade positionsmeddelanden. I det senare fallet ska tjänsten RoutineControl användas i enlighet med avsnitt 8 i tillägg 8.”.

(24)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.27 och 3.28:

”3.27

Övervakning av gränspassager

226a)

Denna funktion ska detektera när fordonet har passerat gränsen till ett land, vilket land som fordonet har lämnat och vilket land som fordonet har anlänt till.

226b)

Detekteringen av gränspassage ska baseras på den position som uppmätts av färdskrivaren och den lagrade digitala kartan i enlighet med punkt 3.12.19.

226c)

Gränspassager i samband med att fordonet befinner sig i ett land under en kortare period än 120 sekunder ska inte registreras.

3.28

Programvaruuppdatering

226d)

Fordonsenheten ska ha en funktion för all uppdatering av programvara som inte inbegriper tillgång till ytterligare maskinvaruresurser utöver de resurser som anges i krav 226f, förutsatt att typgodkännandemyndigheterna ger sitt godkännande till programvaruuppdateringarna på grundval av den befintliga typgodkända fordonsenheten, i enlighet med artikel 12.5 i förordning (EU) nr 165/2014.

226e)

Funktionen för programvaruuppdatering ska vara utformad för att stödja följande funktioner, i de fall de krävs enligt lag:

Ändring av de funktioner som avses i punkt 2.2, med undantag för själva programuppdateringsfunktionen.

Tillägg av nya funktioner som är direkt kopplade till efterlevandet av unionslagstiftningen om vägtransporter.

Ändring av driftlägena i punkt 2.3.

Ändring av filstrukturen, t.ex. tillägg av nya data eller ökning av filstorleken.

Införande av programvarufixar för att åtgärda programvaru- samt säkerhetsbrister eller rapporterade attacker mot färdskrivarens funktioner.

226f)

Minst 35 % av fordonsenhetens maskinvaruresurser för programvara och data ska vara tillgängliga för att genomföra krav 226e, och minst 65 % av dess maskinvaruresurser för den digitala kartan ska vara tillgängliga för de uppdateringar krävs för en Nuts 0-karta version 2021.”.

(25)

I punkt 4.1, efter krav 235, ska bilden av kontrollkortets baksida under ”GEMENSKAPSMODELL FÖR FÄRDSKRIVARKORT”, ersättas med följande:

Image 1

”.

(26)

Punkt 4.5 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 246 ska ersättas med följande:

”246)

Eventuella ytterligare data får lagras på färdskrivarkorten, förutsatt att dessa data överensstämmer med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.”.

(b)

I punkt 247 ska följande anmärkning införas efter andra strecksatsen:

”Anmärkning: Version 2 av andra generationens kort innehåller ytterligare elementfiler i DF Tachograph_G2.”.

(c)

Punkt 4.5.3.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”4.5.3.2

Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenheter, men åtkomlig för version 1 och version 2 av andra generationens fordonsenheter)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 4.5.3.2.1.1 efter punkt 4.5.3.2.1:

”4.5.3.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

278a)

Det ska gå att lagra de ytterligare data för tillämpningsidentifierare som gäller enbart version 2 på förarkortet.”.

iii)

I punkt 4.5.3.2.7 ska krav 287 ersättas med följande:

”287)

På förarkortet ska det gå att lagra data för de tolv senaste händelserna av varje typ (dvs. 132 händelser).”.

iv)

I punkt 4.5.3.2.8 ska krav 290 ersättas med följande:

”290)

På förarkortet ska det gå att lagra data om de 24 senaste felen av varje typ (dvs. 48 fel).”.

v)

I punkt 4.5.3.2.9 ska krav 292 ersättas med följande:

”292)

Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter för 56 dagar i förarkortets minne (en förares genomsnittliga aktivitet är för detta krav fastställd till 117 aktivitetsändringar per dygn).”.

vi)

I punkt 4.5.3.2.10 ska krav 295 ersättas med följande:

”295)

Det ska gå att lagra 200 sådana poster på förarkortet.”.

vii)

I punkt 4.5.3.2.11 ska krav 297 ersättas med följande:

”297)

Det ska gå att lagra 112 sådana poster i förarkortets dataminne.”.

viii)

I punkt 4.5.3.2.14 ska krav 302 ersättas med följande:

”302)

Det ska gå att lagra 112 sådana poster på förarkortet.”.

ix)

I punkt 4.5.3.2.15 ska krav 304 ersättas med följande:

”304)

Det ska gå att lagra 200 sådana poster på förarkortet.”.

x)

I punkt 4.5.3.2.16 ska krav 306 ersättas med följande:

”306)

Det ska gå att lagra 336 sådana poster på förarkortet.”.

xi)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 4.5.3.2.17–4.5.3.2.22:

”4.5.3.2.17

Autentiseringsstatus för positioner med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306a)

På förarkortet ska det gå att lagra ytterligare data med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas, angivna av föraren i enlighet med punkt 4.5.3.2.11:

Datum och tidpunkt för angivelsen, som ska vara exakt samma som datum och tidpunkt som lagras i EF Places under DF Tachograph_G2.

En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.

306b)

Det ska gå att lagra 112 sådana poster i förarkortets dataminne.

4.5.3.2.18

Autentiseringsstatus för positioner där tre timmars sammanlagd körtid uppnås (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306c)

Det ska gå att lagra ytterligare data på förarkortet om fordonets position när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar i enlighet med punkt 4.5.3.2.16:

Datum och tidpunkt när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar, som ska vara exakt samma som datum och tidpunkt som lagras i EF GNSS_Places under DF Tachograph_G2.

En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.

306d)

Det ska gå att lagra 336 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2.19

Gränspassager (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306e)

Det ska gå att lagra följande data om gränspassager på förarkortet, antingen när kortet sätts in i enlighet med krav 147b eller med kortet redan insatt:

Det land som fordonet lämnar.

Det land som fordonet anländer till.

Datum och tidpunkt då fordonet passerade gränsen.

Fordonets position när gränsen passerades.

GNSS-precision.

En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.

Fordonets vägmätarställning.

306f)

Det ska gå att lagra 1120 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2.20

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306g)

Det ska gå att lagra följande data om lastnings-/lossningsaktiviteter på förarkortet:

Typ av aktivitet (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning).

Datum och tidpunkt för lastnings-/lossningsaktiviteten.

Fordonets position.

GNSS-precision, datum och tidpunkt när positionen fastställdes.

En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.

Fordonets vägmätarställning.

306h)

Det ska gå att lagra 1624 lastnings-/lossningsaktiviteter på förarkortet.

4.5.3.2.21

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306i)

Det ska gå att lagra följande data om typ av last, automatiskt inmatade av fordonsenheten vid varje kortinsättning, på förarkortet:

Angiven typ av last (gods eller passagerare).

Datum och tidpunkt för angivelsen.

306j)

Det ska gå att lagra 336 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2.22

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306k)

På förarkortet ska det gå att lagra kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

306l)

Förarkortets lagringskapacitet för kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren ska vara 3072 byte.”.

(d)

Punkt 4.5.4.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”4.5.4.2

Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenheter, men åtkomlig för version 1 och version 2 av andra generationens fordonsenheter)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 4.5.4.2.1.1 efter punkt 4.5.4.2.1:

”4.5.4.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

330a)

Det ska gå att lagra de ytterligare data för tillämpningsidentifierare som gäller enbart version 2 på verkstadskortet.”.

iii)

I punkt 4.5.4.2.6 ska krav 338 ersättas med följande:

”338)

Det ska gå att lagra 255 sådana poster på verkstadskortet.”.

iv)

I punkt 4.5.4.2.8 ska krav 344 ersättas med följande:

”344)

Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter på verkstadskortet för en (1) dag som innehåller 240 aktivitetsändringar.”.

v)

I punkt 4.5.4.2.9 ska krav 346 ersättas med följande:

”346)

Det ska gå att lagra 8 sådana poster på verkstadskortet.”.

vi)

Punkt 4.5.4.2.10 ska ersättas med följande:

”4.5.4.2.10

Data om platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas.

347)

På verkstadskortet ska det gå att lagra dataposter om platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas, på samma sätt som på ett förarkort.

348)

Det ska gå att lagra 4 par av sådana poster på verkstadskortet.”.

vii)

I punkt 4.5.4.2.13 ska krav 352 ersättas med följande:

”352)

Det ska gå att lagra 8 sådana poster på verkstadskortet.”.

viii)

I punkt 4.5.4.2.14 ska krav 354 ersättas med följande:

”354)

Det ska gå att lagra 24 sådana poster på verkstadskortet.”.

ix)

I punkt 4.5.4.2.15 ska krav 356 ersättas med följande:

”356)

Det ska gå att lagra 4 sådana poster på verkstadskortet.”.

x)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 4.5.4.2.16–4.5.4.2.22:

”4.5.4.2.16

Autentiseringsstatus för positioner med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356a)

På verkstadskortet ska det gå att lagra ytterligare data med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas, på samma sätt som på ett förarkort.

356b)

Det ska gå att lagra 4 par av sådana poster i verkstadskortets minne.”.

4.5.4.2.17

Autentiseringsstatus för positioner där tre timmars sammanlagd körning uppnås (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356c)

På verkstadskortet ska det gå att lagra ytterligare data med anknytning till fordonets position när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar, på samma sätt som på ett förarkort.

356d)

Det ska gå att lagra 24 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2.18

Gränspassager (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356e)

På verkstadskortet ska det gå att lagra gränspassager på samma sätt som på ett förarkort.

356f)

Det ska gå att lagra 4 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2.19

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356g)

På verkstadskortet ska det gå att lagra lastnings-/lossningsaktiviteter på samma sätt som på ett förarkort.

356h)

Det ska gå att lagra 8 aktiviteter (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning) på verkstadskortet.

4.5.4.2.20

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356i)

På verkstadskortet ska det gå att lagra angivelser av typ av last på samma sätt som på ett förarkort.

356j)

Det ska gå att lagra 4 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2.21

Ytterligare kalibreringsdata (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356k)

Det ska gå att lagra de ytterligare kalibreringsdata som gäller enbart version 2 på verkstadskortet:

De gamla värdena för datum och tidpunkt och för fordonets identifieringsnummer, som ska vara exakt samma som de värden som lagras i EF Calibration under DF Tachograph_G2.

Den standardtyp av last av anges vid denna kalibrering.

Det land där kalibreringen har utförts och datumet och tidpunkten för den position, tillhandahållen av GNSS-mottagaren, som användes för att fastställa detta land.

356l)

Det ska gå att lagra 255 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2.22

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356m)

På verkstadskortet ska det gå att lagra kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

356n)

Verkstadskortets lagringskapacitet för kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren ska vara 3072 byte.”.

(e)

Punkt 4.5.5 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 4.5.5.1.5 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”-

Kontrolltyp (visning och/eller utskrift och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort).”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 4.5.5.2.1.1 efter punkt 4.5.5.2.1:

”4.5.5.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

363a)

Det ska gå att lagra de ytterligare data för tillämpningsidentifierare som gäller enbart version 2 på kontrollkortet.”.

iii)

Följande punkt ska införas efter punkt 4.5.5.2.5:

”4.5.5.2.6

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

368a)

På kontrollkortet ska det gå att lagra kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

368b)

Kontrollkortets lagringskapacitet för kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren ska vara 3072 byte.”.

(f)

Punkt 4.5.6.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande punkt ska införas efter punkt 4.5.6.2.1:

”4.5.6.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

375a)

Det ska gå att lagra de ytterligare data för tillämpningsidentifierare som gäller enbart version 2 på företagskortet.”.

ii)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4.5.6.2.6:

”4.5.6.2.6

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

380a)

På företagskortet ska det gå att lagra kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

380b)

Företagskortets lagringskapacitet för kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren ska vara 3072 byte.”.

(27)

Punkt 5 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 5.1 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 383 ska ersättas med följande:

”383)

Innan färdskrivaren aktiveras ska den varken registrera eller lagra de data som avses i kraven 102–133. Färdskrivaren får dock, innan den aktiveras, registrera och lagra händelsen av typen försök till säkerhetsöverträdelse (Security Breach Attempt) i enlighet med krav 117 och färdskrivarfel i enlighet med krav 118.”.

ii)

Punkt 392 ska ersättas med följande:

”392)

Installationen ska följas av en kalibrering. Vid den första kalibreringen behöver fordonets registreringsidentifiering (VRN och medlemsstat) inte anges om den godkända verkstad som ska utföra kalibreringen inte känner till detta nummer. Endast i ett sådant fall får fordonsägaren ange registreringsnumret (VRN) och medlemsstaten med hjälp av sitt företagskort innan fordonet används inom ramen för förordning (EG) nr 561/2006 (t.ex. med hjälp av kommandon i en ändamålsenlig menystruktur i fordonsenhetens användargränssnitt). Denna registrering ska endast kunna uppdateras eller bekräftas med hjälp av ett verkstadskort.”.

(b)

Punkt 5.2 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 395 ska första stycket ersättas med följande:

”Efter det att färdskrivaren har kontrollerats vid installationen ska en installationsskylt med permanent gravering eller tryck anbringas på färdskrivaren så att skylten är väl synlig och lätt tillgänglig. Om så inte är möjligt ska skylten anbringas på fordonets B-stolpe så att den är väl synlig. För fordon som saknar B-stolpe ska installationsskylten anbringas på eller i närheten av fordonets dörr och under alla omständigheter vara väl synlig.”.

ii)

Punkt 396 ska ändras på följande sätt:

(1)

Tionde strecksatsen ska ersättas med följande:

(berörej den svenska versionen)

(2)

Följande strecksats ska läggas till som sextonde strecksats:

”-

Fordonets standardtyp av last.”.

(28)

Punkt 6.4 ska ändras på följande sätt:

(a)

Punkt 409 ska ersättas med följande:

”409)

Periodiska besiktningar av färdskrivarutrustning i fordon ska ske efter varje reparation av färdskrivarutrustningen, när fordonets karakteristiska koefficient eller däckens effektiva omkrets har ändrats, när färdskrivarens UTC-tid visar fel med mer än 5 minuter eller när fordonets registreringsnummer (VRN) har ändrats, och åtminstone en gång inom två år (24 månader) efter den senaste besiktningen.”.

(b)

I punkt 410 ska följande strecksats läggas till som nionde strecksats:

”-

Att versionsidentifieraren för den lagrade digitala kartan är den senaste.”.

(c)

Följande punkt ska införas som punkt 410a:

”410a)

Om de behöriga nationella myndigheterna upptäcker en manipulering får fordonet sändas till en godkänd verkstad för omkalibrering av färdskrivaren.”.

(29)

Punkt 8 ska ändras på följande sätt:

(a)

I punkt 8.1 ska kraven 429 och 430 ersättas med följande:

”429)

Förfaranden för att uppdatera programvaran i färdskrivaren på plats ska godkännas av den myndighet som beviljade typgodkännandet av färdskrivaren. Uppdatering av programvaran får inte innebära att de föraraktivitetsdata som finns lagrade i färdskrivaren ändras eller tas bort. Programvaran får bara uppdateras på färdskrivartillverkarens ansvar.

430)

Typgodkännande av programvaruändringar som syftar till att uppdatera en redan typgodkänd färdskrivare får inte avvisas om dessa ändringar endast gäller funktioner som inte specificeras i denna bilaga. Programvaruuppdatering i en färdskrivare får utesluta införande av nya teckenmängder om detta inte är tekniskt genomförbart.”.

(b)

Punkt 8.4 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 443 ska ersättas med följande:

”443)

Laboratoriet får inte utföra några provningar av driftskompatibiliteten hos en färdskrivare eller ett färdskrivarkort som inte genomgått en sårbarhetsanalys med positivt resultat i en säkerhetsutvärdering och en funktionsutvärdering, utom i de exceptionella fall som beskrivs i krav 432.”.

ii)

Punkt 447 ska ersättas med följande:

”447)

Intyget om driftskompatibilitet ska utfärdas av laboratoriet till tillverkaren först efter det att alla nödvändiga provningar av driftskompatibilitet har genomgåtts med positivt resultat och efter det att tillverkaren har visat att både ett giltigt funktionsintyg och ett giltigt säkerhetsintyg för produkten har beviljats, utom i de exceptionella fall som beskrivs i krav 432.”.

(30)

Tillägg 1 ska ändras på följande sätt:

(a)

Innehållsförteckningen ska ändras på följande sätt:

i)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.11a och 2.11b:

”2.11a.

CardBorderCrossings

2.11b.

CardBorderCrossingRecord”.

ii)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.24a, 2.24b, 2.24c och 2.24d:

”2.24a.

CardLoadTypeEntries

2.24b.

CardLoadTypeEntryRecord

2.24c.

CardLoadUnloadOperations

2.24d.

CardLoadUnloadRecord”.

iii)

Följande punkt ska införas som punkt 2.26a:

”2.26a.

CardPlaceAuthDailyWorkPeriod”.

iv)

Följande punkt ska införas som punkt 2.48a:

”2.48a.

CompanyCardApplicationIdentificationV2”.

v)

Följande punkt ska införas som punkt 2.50a:

”2.50a.

ControlCardApplicationIdentificationV2”.

vi)

Följande punkt ska införas som punkt 2.60a:

”2.60a.

DownloadInterfaceVersion”.

vii)

Följande punkt ska införas som punkt 2.61a:

”2.61a.

DriverCardApplicationIdentificationV2”.

viii)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.79a, 2.79b och 2.79c:

”2.79a.

GNSSAuthAccumulatedDriving

2.79b.

GNSSAuthStatusADRecord

2.79c.

GNSSPlaceAuthRecord”.

ix)

Punkt 2.84 ska ersättas med följande:

”2.84.

Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)”.

x)

Följande punkt ska införas som punkt 2.89a:

”2.89a.

LengthOfFollowingData”.

xi)

Följande punkt ska införas som punkt 2.90a:

”2.90a.

LoadType”.

xii)

Följande punkt ska införas som punkt 2.101a:

”2.101a.

NoOfBorderCrossingRecords”.

xiii)

Följande punkt ska införas som punkt 2.111a:

”2.111a.

NoOfLoadUnloadRecords”.

xiv)

Följande punkt ska införas som punkt 2.112a:

”2.112a.

NoOfLoadTypeEntryRecords”.

xv)

Följande punkt ska införas som punkt 2.114a:

”2.114a.

OperationType”.

xvi)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.116a och 2.116b:

”2.116a.

PlaceAuthRecord

2.116b.

PlaceAuthStatusRecord”.

xvii)

Följande punkt ska införas som punkt 2.117a:

”2.117a.

PositionAuthenticationStatus”.

xviii)

Följande punkt ska införas som punkt 2.158a:

”2.158a.

TachographCardsGen1Suppression”.

xix)

Följande punkt ska införas som punkt 2.166a:

”2.166a.

VehicleRegistrationIdentificationRecordArray”.

xx)

Följande punkt ska införas som punkt 2.185a:

”2.185a.

VuConfigurationLengthRange”.

xxi)

Följande punkt ska införas som punkt 2.192a:

”2.192a.

VuDigitalMapVersion”.

xxii)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.203a och 2.203b:

”2.203a.

VuBorderCrossingRecord

2.203b.

VuBorderCrossingRecordArray”.

xxiii)

Följande punkt ska införas som punkt 2.204a:

”2.204a.

VuGnssMaximalTimeDifference”.

xxiv)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.208a och 2.208b:

”2.208a.

VuLoadUnloadRecord

2.208b.

VuLoadUnloadRecordArray”.

xxv)

Följande punkt ska införas som punkt 2.222a:

”2.222a.

VuRtcTime”.

xxvi)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.234a, 2.234b och 2.234c:

”2.234a.

WorkshopCardApplicationIdentificationV2

2.234b.

WorkshopCardCalibrationAddData

2.234c.

WorkshopCardCalibrationAddDataRecord”.

(b)

I punkt 2 ska texten före punkt 2.1 ersättas med följande:

För samtliga nedanstående datatyper kommer standardvärdet för ett ”okänt” (unknown) eller ”ej tillämpligt” (not applicable) innehåll att skapas genom att dataelementet fylls med byte med värdet FF Hex, om inget annat anges.

Alla datatyper används för tillämpningar i generation 1 och generation 2 om inget annat anges. Om datatyper endast används för tillämpningar i generation 2, version 2 anges detta uttryckligen.

För datatyper som används för tillämpningar i generation 1 och generation 2 är den storlek som anges i detta tillägg den som gäller tillämpningar i generation 2. Läsaren antas redan känna till storleken för tillämpningar i generation 1. De numrerade krav i bilaga IC som rör sådana datatyper omfattar tillämpningar i både generation 1 och generation 2.

Datatyper som inte är definierade för kort i generation 1 lagras inte i den tillämpning i generation 1 som finns i kort i generation 2. Särskilt gäller följande:

Typgodkännandenummer som lagras i den tillämpning i generation 1 som finns i kort i generation 2 trunkeras vid behov till de första 8 tecknen.

För den särskilda omständigheten ”FERRY/TRAIN CROSSING lagras endast startflaggan i den tillämpning i generation 1 som finns i kort i generation 2.”.

(c)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.11a och 2.11b:

”2.11a.

CardBorderCrossings

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om fordonets gränspassager mellan två länder (krav 306f och 356f i bilaga IC).

Image 2

borderCrossingPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade kortpost om gränspassage.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för kortposten om gränspassage, och som börjar med ’0’ för den första kortposten om gränspassage som förekommer i strukturen.

cardBorderCrossingRecords är mängden kortposter för gränspassage.

2.11b.

CardBorderCrossingRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om fordonets gränspassager mellan två länder (krav 147b, 306e och 356e i bilaga IC).

Image 3

countryLeft är det land som fordonet lämnat, eller ett värde som anger att ingen information är tillgänglig i enlighet med krav 147b i bilaga IC. Den numeriska landskoden (NationNumeric) FF Hex (för Rest of the World) ska användas när fordonsenheten inte kan fastställa vilket land fordonet befinner sig i (t.ex. om det aktuella landet inte omfattas av de lagrade digitala kartorna).

countryEntered är det land som fordonet har anlänt till, eller det land där fordonet befinner sig vid den tidpunkt då kortets sätts in. Den numeriska landskoden (NationNumeric) FF Hex (för Rest of the World) ska användas när fordonsenheten inte kan fastställa vilket land fordonet befinner sig i (t.ex. om det aktuella landet inte omfattas av de lagrade digitala kartorna).

gnssPlaceAuthRecord innehåller information om fordonets position när fordonsenheten har detekterat att fordonet har passerat en landsgräns, eller ett värde som anger att ingen information är tillgänglig i enlighet med krav 147b i bilaga IC, samt positionens autentiseringsstatus.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen när fordonsenheten har detekterat att fordonet har passerat en landsgräns, eller ett värde som anger att ingen information är tillgänglig i enlighet med krav 147b i bilaga IC.”.

(d)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.24a, 2.24b, 2.24c och 2.24d:

”2.24a.

CardLoadTypeEntries

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om angivelser av typ av last när kortet sätts in i en fordonsenhet (krav 306j och 356j i bilaga IC).

Image 4

loadTypeEntryPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade kortpost med angivelse av typ av last.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för kortposten med angivelse av typ av last, och som börjar med ’0’ för den första gången en kortpost med angivelse av typ av last uppträder i strukturen.

cardLoadTypeEntryRecords är den mängd poster som innehåller datum och tidpunkt för angivelsen och den typ av last som anges.

2.24b.

CardLoadTypeEntryRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om ändrad typ av last som angetts när kortet sätts in i en fordonsenhet (krav 306i och 356i i bilaga IC).

Image 5

timeStamp är datum och tidpunkt när typen av last angavs.

loadTypeEntered är den typ av last som anges.

2.24c.

CardLoadUnloadOperations

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om fordonets lastnings-/lossningsaktiviteter (krav 306h och 356h i bilaga IC).

Image 6

loadUnloadPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade kortpost om lastning/lossning.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för kortposten om lastning/lossning, och som börjar med ’0’ för den första kortposten om lastning/lossning som förekommer i strukturen.

cardLoadUnloadRecords är den mängd poster som innehåller indikationer om den typ av aktivitet som utförs (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning), datum och tidpunkt då lastnings-/lossningsaktiviteten har angetts, information om fordonets position och fordonets vägmätarställning.

2.24d.

CardLoadUnloadRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om fordonets lastnings-/lossningsaktiviteter (krav 306g och 356g i bilaga IC).

Image 7

timeStamp är datum och tidpunkt när lastnings-/lossningsaktiviteten påbörjades.

operationType är den typ av aktivitet (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning) som anges.

gnssPlaceAuthRecord innehåller information om fordonets position.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen när lastnings-/lossningsaktiviteten påbörjades.”.

(e)

Följande punkt ska införas som punkt 2.26a:

”2.26a.

CardPlaceAuthDailyWorkPeriod

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, som visar autentiseringsstatus för platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (krav 306b och 356b i bilaga IC).

Image 8

placeAuthPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade post med autentiseringsstatus för en plats.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för posten med autentiseringsstatus för en plats, och som börjar med ′0′ för den första posten med autentiseringsstatus för en plats som förekommer i strukturen.

placeAuthStatusRecords är den mängd poster som innehåller autentiseringsstatus för de platser som angetts.”.

(f)

I punkt 2.36 ska den text som gäller värdetilldelningen ’bb’H’ ersättas med följande:

 

”’bb’H Index för ändringar när det gäller användning av dataelement som definierats för strukturen till följd av den höga byten.

 

’00’H för tillämpningar i generation 1.

 

’00’H för version 1 av tillämpningar i generation 2.

 

’01’H för version 2 av tillämpningar i generation 2.”.

(g)

I punkt 2.40 ska stycket mellan rubriken och koden ersättas med följande:

”Generation 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om de fordonsenheter som kortinnehavaren använder (krav 304 och 352).”.

(h)

Följande punkt ska införas som punkt 2.48a:

”2.48a.

CompanyCardApplicationIdentificationV2

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett företagskort, om identifiering av korttillämpningen (krav 375a i bilaga IC).

Image 9

lengthOfFollowingData är antalet efterföljande byte i posten.

vuConfigurationLengthRange är antalet byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.”.

(i)

Följande punkt ska införas som punkt 2.50a:

”2.50a.

ControlCardApplicationIdentificationV2

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett kontrollkort, om identifiering av korttillämpningen (krav 363a i bilaga IC).

Image 10

lengthOfFollowingData är antalet efterföljande byte i posten.

vuConfigurationLengthRange är antalet byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.”.

(j)

Följande punkt ska införas som punkt 2.60a:

”2.60a.

DownloadInterfaceVersion

Generation 2, version 2:

Kod som anger versionen för en fordonsenhets överföringsgränssnitt.

Image 11

Värdetilldelning: ’aabb’H:

 

’aa’H ’00’H: används inte

 

’01’H: Fordonsenhet i generation 2.

 

’bb’H ’00’H: används inte

 

’01’H: Fordonsenhet i generation 2, version 2.”.

(k)

Följande punkt ska införas som punkt 2.61a:

”2.61a.

DriverCardApplicationIdentificationV2

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort, om identifiering av korttillämpningen (krav 278a i bilaga IC).

Image 12

lengthOfFollowingData är antalet efterföljande byte i posten.

noOfBorderCrossingRecords är det antal poster för gränspassager som förarkortet kan lagra.

noOfLoadUnloadRecords är det antal poster för lastning/lossning som förarkortet kan lagra.

noOfLoadTypeEntryRecords är det antal poster med angivelse av typ av last som förarkortet kan lagra.

vuConfigurationLengthRange är antalet byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.”.

(l)

Punkt 2.63 ska ersättas med följande:

”2.63.

DSRCSecurityData

Generation 2:

Se tillägg 11 för en definition av denna datatyp.”.

(m)

I punkt 2.66 ska texten som gäller generation 2 ersättas med följande:

”Generation 2:

Image 13

Värdetilldelning: Enligt ISO/IEC8824-1.”.

(n)

Punkt 2.70 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken som gäller generation 2 ska ersättas med följande:

”Generation 2, version 1:”.

ii)

Följande text ska läggas till:

 

”Generation 2, version 2:

’0x’H

Allmänna händelser.

’00’H

Inga närmare detaljer.

’01’H

Insättning av ogiltigt kort.

’02’H

Kortkonflikt.

’03’H

Tidsöverlappning.

’04’H

Körning utan korrekt kort.

’05’H

Insättning av kort under körning.

’06’H

Senaste kortsession ej korrekt avslutad.

’07’H

Hastighetsöverträdelse.

’08’H

Avbrott i strömtillförseln.

’09’H

Fel i rörelsedata.

’0 A’H

Konflikt i fordonets rörelsedata.

’0B’H

Tidskonflikt (GNSS jämfört med fordonsenhetens interna klocka).

’0C’H

Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning.

’0D’H

Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas.

’0E’H

Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning.

’0F’H

Orimligt GNSS-värde.

’1x’H

Händelser av typen försök till säkerhetsöverträdelse, med avseende på fordonsenhet.

’10’H

Inga närmare detaljer.

’11’H

Fel vid autentisering av rörelsesensor.

’12’H

Fel vid autentisering av färdskrivarkort.

’13’H

Icke auktoriserad ändring av rörelsesensor.

’14’H

Integritetsfel hos inmatade kortdata.

’15’H

Integritetsfel hos lagrade användardata.

’16’H

Internt fel vid överföring av data.

’17’H

Ej auktoriserad öppning av höljet.

’18’H

Maskinvarusabotage.

’19’H

GNSS-manipulering upptäckt.

’1 A’H

Fel vid autentisering av extern GNSS-anordning.

’1 B’H

Certifikat för extern GNSS-anordning har löpt ut.

’1C’H

Inkonsekvens mellan rörelsedata och lagrade föraraktivitetsdata.

’1D’H–’1F’H

RFU.

’2x’H

Händelser av typen försök till säkerhetsöverträdelse, med avseende på sensor.

’20’H

Inga närmare detaljer.

’21’H

Misslyckad autentisering.

’22’H

Integritetsfel hos lagrade data.

’23’H

Internt fel vid överföring av data.

’24’H

Ej auktoriserad öppning av höljet.

’25’H

Maskinvarusabotage.

’26’H–’2F’H

RFU.

’3x’H

Färdskrivarfel.

’30’H

Inga närmare detaljer.

’31’H

Internt fel i fordonsenheten.

’32’H

Skrivarfel.

’33’H

Bildskärmsfel.

’34’H

Överföringsfel.

’35’H

Sensorfel.

’36’H

Intern GNSS-mottagare.

’37’H

Extern GNSS-anordning.

’38’H

Kommunikationsanordning för fjärravläsning.

’39’H

ITS-gränssnitt.

’3A’H

Internt sensorfel.

’3B’H–’3F’H

RFU.

’4x’H

Kortfel.

’40’H

Inga närmare detaljer.

’41’H–’4F’H

RFU.

’50’H–’7F’H

RFU.

’80’H–’FF’H

Tillverkarspecifikt.”.

(o)

Punkt 2.71 ska ersättas med följande:

”2.71.

ExtendedSealIdentifier

Generation 2:

En unik identifierare för en plombering (krav 401 i bilaga IC).

Image 14

manufacturerCode är en kod för tillverkaren av plomberingen. Värdetilldelning: Se registrering i den databas som ska förvaltas av Europeiska kommissionen (se https://dtc.jrc.ec.europa.eu).

sealIdentifier är en identifierare för plomberingen som är unik bland tillverkarens plomberingar. Värdetilldelning: Alfanumeriskt nummer som är unikt inom tillverkarens domän i enlighet med [ISO8859-1].”.

(p)

I punkt 2.76 ska stycket mellan rubriken och koden ersättas med följande:

”Generation 2:

Geografiska koordinater kodade som heltal. Dessa heltal är multiplar av kodningen i form av ± DDMM.M för latitud och ± DDDMM.M för longitud. ± DD respektive ± DDD anger här graderna och MM.M minuterna. Longitud och latitud för en okänd position ska representeras som Hex ’7FFFFF’ (decimalt 8388607).”.

(q)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.79a, 2.79b och 2.79c:

”2.79a.

GNSSAuthAccumulatedDriving

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, som visar autentiseringsstatus för fordonets GNSS-positioner om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 306d och 356d i bilaga IC).

Image 15

gnssAuthADPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade post med autentiseringsstatus för en GNSS-position.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för posten med GNSS-positionens autentiseringsstatus, och som börjar med ’0’ för den första posten med GNSS-positionens autentiseringsstatus som förekommer i strukturen.

gnssAuthStatusADRecords är den mängd poster som innehåller datum och tidpunkt när den sammanlagda körningen uppnår en multipel av tre timmar, samt GNSS-positionens autentiseringsstatus.

2.79b.

GNSSAuthStatusADRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, som visar autentiseringsstatus för fordonets GNSS-position om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 306c och 356c i bilaga IC). Övrig information om själva GNSS-positionen lagras i en annan post (se 2.79 GNSSAccumulatedDrivingRecord).

Image 16

timeStamp är datum och och tidpunkt när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (samma som datum och tidpunkt i motsvarande post för GNSSAccumulatedDrivingRecord).

authenticationStatus är GNSS-positionens autentiseringsstatus när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar.

2.79c.

GNSSPlaceAuthRecord

Generation 2, version 2:

Information om fordonets GNSS-position (krav 108, 109, 110, 296, 306a, 306c, 306e, 306g, 356a, 356c, 356e och 356g i bilaga IC).

Image 17

timeStamp är datum och tidpunkt när fordonets GNSS-position fastställdes.

gnssAccuracy är precisionen hos positionsdata från GNSS.

geoCoordinates är den position som registrerats med hjälp av GNSS.

authenticationStatus är autentiseringsstatus för GNSS-positionen när den fastställdes.”.

(r)

Punkt 2.84 ska ersättas med följande:

”2.84.

Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)”.

(s)

Följande punkt ska införas som punkt 2.89a:

”2.89a.

LengthOfFollowingData

Generation 2, version 2:

Längdindikator för utökningsbara poster.

Image 18

Värdetilldelning: Se tillägg 2.”.

(t)

Följande punkt ska införas som punkt 2.90a:

”2.90a.

LoadType

Generation 2, version 2:

Kod som identifierar en angiven typ av last.

Image 19

Värdetilldelning:

’00’H

Odefinierad typ av last.

’01’H

Gods.

’02’H

Passagerare.

’03’H ... ’FF’H

RFU.”.

(u)

Följande punkt ska införas som punkt 2.101a:

”2.101a.

NoOfBorderCrossingRecords

Generation 2, version 2:

Antal poster för gränspassager som ett förar- eller verkstadskort kan lagra.

Image 20

Värdetilldelning: Se tillägg 2.”.

(v)

Följande punkt ska införas som punkt 2.111a:

”2.111a.

NoOfLoadUnloadRecords

Generation 2, version 2:

Antal poster för lastning/lossning som ett kort kan lagra.

Image 21

Värdetilldelning: Se tillägg 2.”.

(w)

Följande punkt ska införas som punkt 2.112a:

”2.112a.

NoOfLoadTypeEntryRecords

Generation 2, version 2:

Antal poster med angivelse av typ av last som ett förar- eller verkstadskort kan lagra.

Image 22

Värdetilldelning: Se tillägg 2.”.

(x)

Följande punkt ska införas som punkt 2.114a:

”2.114a.

OperationType

Generation 2, version 2:

Kod som identifierar en angiven typ av aktivitet.

Image 23

Värdetilldelning:

’00’H

RFU.

’01’H

Lastningsaktivitet.

’02’H

Lossningsaktivitet

’03’H

Samtidig lastnings- och lossningsaktivitet

’04’H ... ’FF’H

RFU.”.

(y)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.116a och 2.116b:

”2.116a.

PlaceAuthRecord

Information om en plats där en av dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas (krav 108, 271, 296, 324 och 347 i bilaga IC).

Generation 2, version 2:

Image 24

entryTime är datum och tidpunkt för angivelsen.

entryTypeDailyWorkPeriod är typ av angivelse.

dailyWorkPeriodCountry är det land som anges.

dailyWorkPeriodRegion är den region som anges.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen vid tidpunkten för platsangivelse.

entryGNSSPlaceAuthRecord är den registrerade positionen enligt GNSS, dess autentiseringsstatus och tidpunkt.

2.116b.

PlaceAuthStatusRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, som visar autentiseringsstatus för en plats där en av dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas (krav 306a och 356a i bilaga IC). Övrig information om själva platsen lagras i en annan post (se 2.117 PlaceRecord).

Image 25

entryTime är datum och tidpunkt för angivelsen (samma datum och tidpunkt som i motsvarande post för PlaceRecord).

authenticationStatus är autentiseringsstatus för den registrerade GNSS-positionen.”.

(z)

Följande punkt ska införas som punkt 2.117a:

”2.117a.

PositionAuthenticationStatus

Generation 2, version 2:

Image 26

Värdetilldelning (se tillägg 12):

’00 ’H

Ej autentiserad (se tillägg 12, krav GNS_39).

’01 ’H

Autentiserad (se tillägg 12, krav GNS_39).

’02 ’H ... ’FF ’H

RFU.”.

(å)

I punkt 2.120 ska värdetilldelningarna ’22’H–’7F’H ersättas med följande:

”’22’H

VuBorderCrossingRecord

’23’H

VuLoadUnloadRecord

’24’H

VehicleRegistrationIdentification

’25’H–’7F’H

RFU.”.

(ä)

Följande punkt ska införas som punkt 2.158a:

”2.158a.

TachographCardsGen1Suppression

Generation 2, version 2:

Förmåga hos en andra generationens fordonsenhet att använda första generationens förar-, kontroll- och företagskort (se tillägg 15, MIG_002).

Image 27 Värdetilldelning:

’0000 ’H

Fordonsenheten kan använda första generationens färdskrivarkort (standardvärde).

’A5E3 ’H

Fordonsenheten kan inte använda första generationens färdskrivarkort.

Alla andra värden

Används ej.”.

(ö)

Följande punkt ska införas som punkt 2.166a:

”2.166a.

VehicleRegistrationIdentificationRecordArray

Generation 2, version 2:

Fordonets registreringsidentifiering samt metadata som används i överföringsprotokollet.

Image 28

recordType anger typen av post (VehicleRegistrationIdentification). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VehicleRegistrationIdentification i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden registreringsidentifieringar för fordon.”.

(aa)

I punkt 2.168 ska första raden efter rubriken ersättas med följande:

”Generation 2, version 1:”.

(bb)

Punkt 2.174 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken för generation 2 ska ersättas med följande:

”Generation 2, version 1:”.

ii)

Följande text ska läggas till:

”Generation 2, version 2:

Image 29

Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:

sensorSerialNumber är serienumret för den rörelsesensor som är parad med fordonsenheten efter genomförd kalibrering.

sensorGNSSSerialNumber är serienumret för den externa GNSS-anordning som är kopplad med fordonsenheten efter genomförd kalibrering (i tillämpliga fall).

rcmSerialNumber är serienumret för den kommunikationsanordning för fjärravläsning som är kopplad med fordonsenheten efter genomförd kalibrering (i tillämpliga fall).

sealDataVu ger information om de plomberingar som anbringats på olika komponenter i fordonet.

byDefaultLoadType är fordonets standardtyp av last (finns endast i version 2).

calibrationCountry är det land där kalibreringen har utförts.

calibrationCountryTimestamp är datum och tidpunkt när GNSS-mottagaren tillhandahöll den position som användes för att fastställa i vilket land kalibreringen utfördes.”.

(cc)

Följande punkt ska införas som punkt 2.185a:

”2.185a.

VuConfigurationLengthRange

Generation 2, version 2:

Antal byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.

Image 30

Värdetilldelning: Se tillägg 2.”.

(dd)

Följande punkt ska införas som punkt 2.192a:

”2.192a.

VuDigitalMapVersion

Generation 2, version 2:

Version av den digitala karta som är lagrad i fordonsenheten (krav 133j i bilaga IC).

Image 31

Värdetilldelning: Enligt vad som anges på den särskilda säkra webbplats som tillhandahålls av Europeiska kommissionen (krav 133k i bilaga IC).”.

(ee)

Punkt 2.203 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken som gäller generation 2 ska ersättas med följande:

”Generation 2, version 1:”.

ii)

Följande text ska läggas till:

”Generation 2, version 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om fordonets GNSS-position om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 108 och 110 i bilaga IC).

Image 32

I generation 2, version 2 används inte gnssPlaceRecord, utan i stället gnssPlaceAuthRecord som dessutom innehåller autentiseringsstatus för GNSS-positionen.”.

(ff)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.203a och 2.203b:

”2.203a.

VuBorderCrossingRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i en fordonsenhet, om fordonets gränspassager mellan två länder (krav 133a och 133b i bilaga IC).

Image 33

cardNumberAndGenDriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats.

cardNumberAndGenCodriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats.

countryLeft är det land som fordonet lämnade, baserat på den senast tillgängliga positionen innan gränspassagen detekterades. Den numeriska landskoden (NationNumeric) FF Hex (för Rest of the World) ska användas när fordonsenheten inte kan fastställa vilket land fordonet befinner sig i (t.ex. om det aktuella landet inte omfattas av de lagrade digitala kartorna).

countryEntered är det land som fordonet har anlänt till. Den numeriska landskoden (NationNumeric) FF Hex (för Rest of the World) ska användas när fordonsenheten inte kan fastställa vilket land fordonet befinner sig i (t.ex. om det aktuella landet inte omfattas av de lagrade digitala kartorna).

gnssPlaceAuthRecord innehåller information om fordonets position när gränspassagen detekterades, samt dess autentiseringsstatus.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen när fordonsenheten har detekterat att fordonet har passerat en landsgräns.

2.203b.

VuBorderCrossingRecordArray

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i en fordonsenhet, om fordonets gränspassager (krav 133c i bilaga IC).

Image 34

recordType anger typen av post (VuBorderCrossingRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuBorderCrossingRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster om gränspassager.”.

(gg)

Följande punkt ska införas som punkt 2.204a:

”2.204a.

VuGnssMaximalTimeDifference

Generation 2, version 2:

Den maximala skillnaden mellan verklig tid och tiden i fordonsenhetens realtidsklocka (RTC, Real Time Clock), baserat på den maximala tidsavvikelse som anges i krav 041 i bilaga IC och som överförs av fordonsenheten till en extern GNSS-anordning (se krav GNS_3g i tillägg 12).

Image 35

”.

(hh)

I punkt 2.205 ska texten som gäller generation 2 ersättas med följande:

”Generation 2:

Image 36

Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:

vuGeneration anger fordonsenhetens generation.

vuAbility ger information om huruvida fordonsenheten stöder färdskrivarkort i generation 1 eller inte.

vuDigitalMapVersion är versionen för den digitala karta som är lagrad i fordonsenheten (finns endast i version 2).”.

(ii)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.208a och 2.208b:

”2.208a.

VuLoadUnloadRecord

Generation 2, version 2:

Information lagrad i fordonsenheten om en angiven lastnings-/lossningsaktivitet (krav 133e, 133f och 133g i bilaga IC).

Image 37

timeStamp är datum och tidpunkt när lastnings-/lossningsaktiviteten angavs.

operationType är den typ av aktivitet (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning) som anges.

cardNumberAndGenDriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats.

cardNumberAndGenCodriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats.

gnssPlaceAuthRecord innehåller information om fordonets position, samt positionens autentiseringsstatus.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen vid lastnings-/lossningsaktiviteten.”.

”2.208b.

VuLoadUnloadRecordArray

Generation 2, version 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om en angiven lastnings-/lossningsaktivitet (krav 133h i bilaga IC).

Image 38

recordType anger typen av post (VuLoadUnloadRecord).Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuLoadUnloadRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster om lastnings-/lossningsaktiviteter.”.

(jj)

Punkt 2.219 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken för generation 2 ska ersättas med följande:

”Generation 2, version 1:”.

ii)

Följande text ska läggas till:

”Generation 2, version 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om en plats där en förare påbörjar eller avslutar en av dagens arbetsperioder (krav 087 i bilaga 1B och krav 108 och 110 i bilaga IC).

Image 39

I stället för placeRecord använder datastrukturen för generation 2, version 2 följande dataelement:

placeAuthRecord innehåller information om den plats som angetts, den registrerade positionen, GNSS-positionens autentiseringsstatus och tidpunkten för positionsbestämningen.”.

(kk)

Följande punkt ska införas efter punkt 2.222:

”2.222a.

VuRtcTime

Generation 2, version 2:

Tidpunkten i fordonsenhetens RTC-klocka, som överförs av fordonsenheten till en extern GNSS-anordning (se krav GNS_3f i tillägg 12).

Image 40

”.

(ll)

Följande punkter ska införas som punkterna 2.234a, 2.234b och 2.234c:

”2.234a.

WorkshopCardApplicationIdentificationV2

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett verkstadskort, om identifiering av korttillämpningen (krav 330a i bilaga IC).

Image 41

lengthOfFollowingData är antalet efterföljande byte i posten.

noOfBorderCrossingRecords är det antal poster för gränspassager som verkstadskortet kan lagra.

noOfLoadUnloadRecords är det antal poster för lastning/lossning som verkstadskortet kan lagra.

noOfLoadTypeEntryRecords är det antal poster med angivelse av typ av last som verkstadskortet kan lagra.

vuConfigurationLengthRange är antalet byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.

2.234b.

WorkshopCardCalibrationAddData

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett verkstadskort, om de ytterligare data (t.ex. standardtyp av last) som anges under en kalibrering (krav 356l i bilaga IC).

Image 42

calibrationPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade post med ytterligare kalibreringsdata.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för posten med ytterligare kalibreringsdata, och som börjar med ’0’ för den första posten med ytterligare kalibreringsdata som förekommer i strukturen.

workshopCardCalibrationAddDataRecords är den mängd poster som innehåller de gamla värdena för datum och tidpunkt, samt fordonets identifieringsnummer och standardtyp av last.

2.234c.

WorkshopCardCalibrationAddDataRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett verkstadskort, om den standardtyp av last som anges under en kalibrering (krav 356k i bilaga IC).

Image 43

oldTimeValue är de gamla värden för datum och tidpunkt som finns i motsvarande post för WorkshopCardCalibrationRecord.

vehicleIdentificationNumber är fordonets identifieringsnummer, som också finns i motsvarande post för WorkshopCardCalibrationRecord.

byDefaultLoadType är fordonets standardtyp av last (finns endast i version 2).

calibrationCountry är det land där kalibreringen har utförts.

calibrationCountryTimestamp är datum och tidpunkt när GNSS-mottagaren tillhandahöll den position som användes för att fastställa detta land.”.

(31)

Tillägg 2 ska ändras på följande sätt:

(a)

I punkt 2.5 ska andra stycket i TCS_09 ersättas med följande:

”Drifttillstånd när kommandon utförs eller interaktion sker med fordonsenhet.”.

(b)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 3.2.1 ska fjärde strecksatsen i TCS_16 utgå.

ii)

Punkt 3.5.7.2 ska ändras på följande sätt:

(1)

TCS_86 ska ersättas med följande:

”TCS_86

Detta kommando kan utföras på huvudfil (MF) och i DF Tachograph och DF Tachograph_G2 (se även TCS_34).”.

(2)

TCS_88 och TCS_89 ska ersättas med följande:

”TCS_88

För dataenheter (APDU) med kort längd gäller följande bestämmelser: Kortläsaren ska använda det minsta antal dataenheter (APDU) som krävs för att överföra kommandots nyttolast (payload) och överföra det maximala antalet byte i den första dataenheten (APDU) för kommandot. Kortet måste dock stödja alla värden för ”Lc” upp till 255 byte.

TCS_89 För dataenheter (APDU) med utökad längd gäller följande bestämmelser: Om certifikatet inte ryms i en enda APDU ska kortet stödja kommandokedjor. Kortläsaren ska använda det minsta antal dataenheter (APDU) som krävs för att överföra kommandots nyttolast (payload) och överföra det maximala antalet byte i den första dataenheten (APDU) för kommandot. Om kommandokedjor behövs måste kortet stödja alla värden för ”Lc” upp till den angivna maximala utökade längden.

  Anmärkning: Enligt tillägg 11 lagras certifikatet, eller det innehåll som är relevant i certifikatet, i kortet, och dess currentAuthenticatedTime uppdateras.

  Strukturen för svarsmeddelanden samt statusregister definieras i TCS_85.”.

iii)

I punkt 3.5.10 ska sista raden i tabellen i TCS_101 ersättas med följande:

”Le

1

’00h’

Enligt ISO/IEC 7816-4

”.

iv)

I punkt 3.5.16 ska sista raden i tabellen i TCS_138 ersättas med följande:

”Le

1

’00h’

Enligt ISO/IEC 7816-4

”.