EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0632

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/632 av den 13 april 2021 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 och kommissionens beslut 2007/275/EG (Text av betydelse för EES)

C/2021/1820

OJ L 132, 19.4.2021, p. 24–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/632/oj

19.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/632

av den 13 april 2021

om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 och kommissionens beslut 2007/275/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 47.2 första stycket a, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser om den offentliga kontroll som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utföra av djur och varor som förs in i unionen i syfte att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen om den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

(2)

I enlighet med förordning (EU) 2017/625 ska vissa kategorier av djur och varor från tredjeländer uppvisas för offentlig kontroll vid en gränskontrollstation före deras införsel till unionen.

(3)

Enligt förordning (EU) 2017/625 ska kommissionen fastställa förteckningar över de djur och produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som ska uppvisas för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer med angivande av deras respektive nummer enligt Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2).

(4)

För att underlätta de behöriga myndigheternas offentliga kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med förordning (EU) 2017/625 bör förteckningen som fastställs i den här förordningen i detalj beskriva djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som är föremål för sådan offentlig kontroll.

(5)

Denna förordning ersätter helt de bestämmelser för offentlig kontroll vid införsel till unionen av djur och varor som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 (3). Den genomförandeförordningen bör därför upphöra att gälla.

(6)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630 (4) fastställs i vilka fall och på vilka villkor vissa varor med låg risk, däribland sammansatta produkter, kan undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, och bestämmelser fastställs för utförandet av särskild offentlig kontroll av dessa varor. Genom delegerad förordning (EU) 2021/630 utgår de bestämmelser i kommissionens beslut 2007/275/EG (5) som undantar sammansatta produkter från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer. Den här förordningen ersätter de återstående bestämmelserna i beslut 2007/275/EG om sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer. För att säkerställa rättslig säkerhet och tydlighet bör därför beslut 2007/275/EG upphöra att gälla.

(7)

Eftersom delegerad förordning (EU) 2021/630ska tillämpas från och med den 21 april 2021 bör den här förordningen också tillämpas från och med det datumet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs förteckningar över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med förordning (EU) 2017/625, och deras nummer i Kombinerade nomenklaturen anges.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

sammansatt produkt: sammansatt produkt enligt definitionen i artikel 2.14 i delegerad förordning (EU) 2019/625.

2.

obehandlade svinborst: obehandlade svinborst enligt definitionen i led 33 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (6).

3.

obehandlade fjädrar och delar av fjädrar: obehandlade fjädrar och delar av fjädrar enligt definitionen i led 30 i bilaga I till förordning (EU) nr 142/2011.

4.

obehandlat hår: obehandlat hår enligt definitionen i led 32 i bilaga I till förordning (EU) nr 142/2011.

5.

mellanprodukt: mellanprodukt enligt definitionen i led 35 i bilaga I till förordning (EU) nr 142/2011.

6.

behandlade hudar och skinn: behandlade hudar och skinn enligt definitionen i led 28 i bilaga I till förordning (EU) nr 142/2011.

7.

obehandlad ull: obehandlad ull enligt definitionen i led 31 i bilaga I till förordning (EU) nr 142/2011.

Artikel 3

Offentlig kontroll av djur och varor förtecknade i bilagan

De djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter, sammansatta produkter samt hö och halm som förtecknas i bilagan till den här förordningen ska vara föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med förordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Upphävanden

1.   Genomförandeförordning (EU) 2019/2007 och beslut 2007/275/EG ska upphöra att gälla från och med den 21 april 2021.

2.   Hänvisningar till de upphävda akterna ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 5

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 april 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 av den 18 november 2019 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av beslut 2007/275/EG (EUT L 312, 3.12.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630av den 16 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG (se sidan 17 i detta nummer av EUT).

(5)  Kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över sammansatta produkter som ska vara föremål för kontroll vid gränskontrollstationer (EUT L 116, 4.5.2007, s. 9).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DJUR, PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, AVELSMATERIAL, ANIMALISKA BIPRODUKTER OCH FRAMSTÄLLDA PRODUKTER, SAMMANSATTA PRODUKTER SAMT HÖ OCH HALM SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG KONTROLL VID GRÄNSKONTROLLSTATIONER ENLIGT ARTIKEL 3

Anmärkningar:

1.   Allmänna anmärkningar

Allmänna anmärkningar har lagts till i vissa kapitel för att klargöra vilka djur eller varor som omfattas av det berörda kapitlet. Dessutom hänvisas det vid behov till de särskilda krav som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (1).

Förteckningen över sammansatta produkter som uppfyller specifika villkor och är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630fastställd på grundval av artikel 48 h och artikel 77.1 k i förordning (EU) 2017/625 (2).

2.   Anmärkningar till kapitel

Förteckningarna i denna bilaga är indelade i kapitel som motsvarar de berörda kapitlen i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (3).

Anmärkningarna till kapitlen är förklaringar, vid behov hämtade ur anmärkningarna till de enskilda kapitlen i KN.

3.   Utdrag ur de förklarande anmärkningarna och klassificeringsuttalandena till Harmoniserade systemet

Ytterligare uppgifter om olika kapitel har vid behov hämtats ur de förklarande anmärkningarna och klassificeringsuttalandena till Harmoniserade systemet från Världstullorganisationen.

Tabeller:

4.   Kolumn 1 – KN-nummer

I denna kolumn anges KN-numret. KN, som inrättades genom förordning (EEG) nr 2658/87, bygger på den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) som antogs i Bryssel den 14 juni 1983 och godkändes genom rådets beslut 87/369/EEG (4). I KN återges de sexställiga numren och undernumren i HS, medan det genom den sjunde och åttonde siffran skapas ytterligare undernummer som är specifika för KN.

Om ett fyrställigt nummer används: Om inte annat anges ska alla djur och varor som föregås eller omfattas av dessa fyra siffror genomgå offentlig kontroll vid gränskontrollstationer. I de flesta fall anges de relevanta KN-numren i Traces-systemet enligt artikel 133.4 i förordning (EU) 2017/625 med ett sex- eller åttaställigt nummer.

Om endast vissa specifika djur och varor under ett fyr-, sex- eller åttaställigt nummer behöver genomgå offentlig kontroll och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i KN, anges numret med ”Ex”. I så fall avgörs vilka djur och varor som omfattas av denna förordning på grundval av omfattningen av KN-numret och av motsvarande varuslag i kolumn 2 samt beskrivningen och förklaringen i kolumn 3.

5.   Kolumn (2) – Varuslag

Beskrivningen av djur och varor fastställs i enlighet med kolumnen ”Varuslag” i KN.

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av KN ska beskrivningen av djur och varor i kolumn 2 endast anses vara vägledande, eftersom det är KN-numren som avgör vilka djur och varor som omfattas av denna förordning.

6.   Kolumn (3) – Beskrivning och förklaring

I denna kolumn beskrivs de djur eller varor som berörs. Närmare uppgifter om de djur eller varor som omfattas av olika kapitel i KN framgår av de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (5).

Produkter som framställts av animaliska biprodukter som omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 142/2011 (6) är inte närmare identifierade i unionslagstiftningen. Offentlig kontroll ska utföras på produkter som är delvis bearbetade men som fortfarande är råvaror som ska bearbetas ytterligare i en godkänd eller registrerad anläggning på bestämmelseorten. Officiella inspektörer på gränskontrollstationer ska bedöma och vid behov ange om en framställd produkt har bearbetats tillräckligt för att den offentliga kontroll som fastställs i unionslagstiftningen inte längre ska krävas.

KAPITEL 1

Levande djur

Anmärkningar till kapitel 1 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar alla levande djur utom

a)

fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt nr 0301, 0306, 0307 och 0308,

b)

kulturer av mikroorganismer och andra produkter enligt nr 3002, och

c)

djur enligt nr 9508.”

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”Nr 0106 omfattar bl.a. följande tama eller vilda djur:

A.

Däggdjur

1.

Primater.

2.

Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia); sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av underordningen Pinnipedia).

3.

Andra (såsom renar, katter, hundar, lejon, tigrar, björnar, elefanter, kameler [inbegripet dromedarer], zebror, kaniner, harar, rådjur, antiloper [andra än de av underfamiljen Bovinae], stengetter, rävar, minkar och andra djur för pälsfarmer).

B.

Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

C.

Fåglar

1.

Rovfåglar.

2.

Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor).

3.

Andra (såsom rapphöns, fasaner, vaktlar, morkullor, beckasiner, duvor, järpar, ortolansparvar, vildänder, vildgäss, trastar, koltrastar, lärkor, finkar, mesar, kolibrier, påfåglar, svanar och andra fåglar som inte anges under nr 0105).

D.

Insekter, såsom bin (även i svärmar eller kupor)

E.

Andra, såsom grodor

Detta nummer omfattar inte djur som hör till cirkusar, menagerier eller andra liknande kringresande djurutställningar (nr 95.08).”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor

Alla

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur

Alla

0103

Levande svin

Alla

0104

Levande får och getter

Alla

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

Alla

0106

Andra levande djur

Alla, omfattar alla djur från följande undernummer:

0106 11 00 (primater)

0106 12 00 (valar, delfiner och tumlare [däggdjur av ordningen Cetacea]; manater och dugonger [däggdjur av ordningen Sirenia]; sälar, sjölejon och valrossar [däggdjur av underordningen Pinnipedia])

0106 13 00 (kameler och andra kameldjur [Camelidae])

0106 14 (kaniner och harar)

0106 19 00 (andra): Andra däggdjur än sådana som omfattas av 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 och 0106 14 ; omfattar hundar och katter

0106 20 00 (reptiler, inbegripet ormar och sköldpaddor)

0106 31 00 (fåglar: rovfåglar)

0106 32 00 (fåglar: papegojfåglar, inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor)

0106 33 00 (strutsar; emuer [Dromaius novaehollandiae])

0106 39 (andra): Omfattar andra fåglar än de som omfattas av 0105 , 0106 31 , 0106 32 och 0106 33 , inbegripet duvor

0106 41 00 (bin)

0106 49 00 (andra insekter än bin)

0106 90 00 (andra): Alla andra levande djur, inte inbegripna någon annanstans, andra än däggdjur, reptiler, fåglar och insekter. Levande grodor som antingen är avsedda för vivarier för att fortsätta att hållas levande, eller som ska avlivas för att användas som livsmedel omfattas av detta nummer.

KAPITEL 2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

Anmärkningar till kapitel 2 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

produkter av sådana slag som är nämnda i nr 0201–0208 och 0210, otjänliga eller olämpliga som livsmedel,

b)

tarmar, blåsor och magar av djur (nr 0504) samt djurblod (nr 0511 eller 3002), eller

c)

animaliskt fett, annat än produkter enligt nr 0209 (kapitel 15).

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

Alla. Råvaror som inte är avsedda eller lämpliga som livsmedel omfattas dock inte av detta nummer.

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

Alla. Råvaror som inte är avsedda eller lämpliga som livsmedel omfattas dock inte av detta nummer.

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

Alla. Råvaror som inte är avsedda eller lämpliga som livsmedel omfattas dock inte av detta nummer.

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

Alla. Råvaror som inte är avsedda eller lämpliga som livsmedel omfattas dock inte av detta nummer.

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

Alla. Råvaror som inte är avsedda eller lämpliga som livsmedel omfattas dock inte av detta nummer.

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta

Alla. Råvaror som inte är avsedda eller lämpliga som livsmedel omfattas dock inte av detta nummer.

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105 , färska, kylda eller frysta

Alla. Råvaror som inte är avsedda eller lämpliga som livsmedel omfattas dock inte av detta nummer.

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

Alla. Råvaror som inte är avsedda eller lämpliga som livsmedel omfattas dock inte av detta nummer.

Detta omfattar annan råvara för framställning av gelatin eller kollagen avsett som livsmedel. Omfattar allt kött och alla ätbara slaktbiprodukter från följande undernummer:

0208 10 (av kanin eller hare)

0208 30 00 (av primater)

0208 40 (av valar, delfiner och tumlare [däggdjur av ordningen Cetacea]; av manater och dugonger [däggdjur av ordningen Sirenia]; av sälar, sjölejon och valrossar [däggdjur av underordningen Pinnipedia])

0208 50 00 (av reptiler, inbegripet ormar och sköldpaddor)

0208 60 00 (av kameler och andra kameldjur [Camelidae])

0208 90 (andra: av tama duvor; av vilt, med undantag av kanin eller hare; etc.): omfattar kött av vaktel, ren eller andra däggdjursarter. Omfattar grodlår under KN-nr 0208 90 70 .

0209

Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

Alla, omfattar både fett och bearbetat fett enligt beskrivningen i kolumn 2, även om de är lämpliga endast för industriell användning (olämpliga att användas som livsmedel).

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

Alla, omfattar kött, köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung.

Råvaror som inte är avsedda eller lämpliga som livsmedel omfattas dock inte av detta nummer.

Omfattar bearbetat animaliskt protein och torkade grisöron avsedda som livsmedel. Torkade grisöron, även när de används som djurfoder, kan enligt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1125/2006 (7) omfattas av 0210 99 49 . Torkade slaktbiprodukter och grisöron, olämpliga som livsmedel, finns i 0511 99 85 .

Ben avsedda som livsmedel omfattas av nr 0506 .

Korv omfattas av nr 1601 .

Extrakt och safter av kött omfattas av nr 1603 .

Grevar omfattas av nr 2301 .

KAPITEL 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Allmänna anmärkningar

Detta kapitel omfattar både levande fisk för avel och reproduktion, levande akvariefisk och levande fisk eller levande kräftdjur som transporteras levande men importeras för att användas som livsmedel.

Alla produkter i detta kapitel ska vara föremål för offentlig kontroll.

Anmärkningar till kapitel 3 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

däggdjur enligt nr 0106,

b)

kött av däggdjur enligt nr 0106 (nr 0208 eller 0210),

c)

fisk (inbegripet fisklever, fiskrom och fiskmjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, döda, otjänliga eller olämpliga som livsmedel antingen på grund av sin art eller på grund av sitt tillstånd (kapitel 5), mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel (nr 2301), eller

d)

kaviar eller kaviarersättning som framställts av fiskrom (nr 1604).

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

0301

Levande fisk

Alla, omfattar öring, ål, karp samt alla andra arter och all annan fisk som importerats för avel eller reproduktion.

Levande fisk som importeras för direkt konsumtion behandlas avseende offentlig kontroll som om de vore produkter.

Omfattar akvariefisk enligt undernr 0301 11 00 och 0301 19 00 .

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

Alla, omfattar lever, mjölke och rom, färsk eller kyld, enligt KN-nr 0302 91 00 .

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

Alla, omfattar lever, mjölke och rom, fryst, enligt undernr 0303 91 .

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

Alla.

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

Alla, omfattar andra fiskeriprodukter såsom mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel; omfattar huvuden, stjärtar och simblåsor av fisk och andra fiskeriprodukter.

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Alla.

Levande kräftdjur som importeras för direkt konsumtion betraktas och behandlas avseende offentlig kontroll som om de vore produkter.

Omfattar Artemia salina (”sjöapor”) för akvarier och deras cystor för användning som sällskapsdjur samt alla levande kräftdjur för akvarier.

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta blötdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel

Omfattar blötdjur som kan ha kokats först och rökts sedan. Andra kokta blötdjur omfattas av nr 1605 .

Omfattar levande blötdjur för akvarier.

Levande blötdjur som importeras för direkt konsumtion betraktas och behandlas avseende offentlig kontroll som om de vore produkter.

Omfattar alla undernr0307 11 –0307 99 , såsom följande exempel:

0307 60 (sniglar, andra än havssniglar): Omfattar landsnäckor av arterna Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum och arter av familjen Achatinidae. Omfattar levande sniglar (inbegripet sötvattensnäckor) för direkt konsumtion och även snigelkött avsett som livsmedel. Omfattar blancherade eller förbehandlade sniglar. Produkter som behandlats ytterligare omfattas av nr 1605 .

0307 91 00 (levande, färska eller kylda andra blötdjur dvs. andra än ostron, kammusslor, blåmusslor (Mytilus spp., Perna spp.), tioarmad bläckfisk, åttaarmad bläckfisk, havssniglar, venusmusslor, hjärtmusslor, ”ark shells”, havsöron (Haliotis spp.) och vingsnäckor (Strombus spp.): omfattar kött av havssnäckarter, även utan skal.

0307 99 (andra blötdjur än levande, färska, kylda eller frysta, dvs. andra än ostron, kammusslor, blåmusslor (Mytilus spp., Perna spp.), tioarmad bläckfisk, åttaarmad bläckfisk, havssniglar, venusmusslor, hjärtmusslor, ”ark shells”, havsöron (Haliotis spp.) och vingsnäckor (Strombus spp.); även inbegripet mjöl och pelletar av dessa, lämpliga som livsmedel).

0308

Ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; rökta (även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen) ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, lämpliga som livsmedel

Alla.

KAPITEL 4

Mejeriprodukter, fågelägg, naturlig honung och ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Anmärkningar till kapitel 4 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Med mjölk förstås oskummad mjölk och helt eller delvis skummad mjölk.

2.

I nr 0405 förstås med

a)

smör: naturligt smör, vasslesmör eller rekombinerat smör (färskt, saltat eller härsket, inbegripet konserverat smör) helt framställda av mjölk, med en halt av mjölkfett om minst 80 viktprocent men högst 95 viktprocent, en högsta halt fettfri mjölktorrsubstans om 2 viktprocent och en högsta vattenhalt om 16 viktprocent. Smör innehåller inte tillsatt emulgeringsmedel, men får innehålla natriumklorid, livsmedelsfärg, neutraliserande salter och kulturer av oskadliga bakterier för framställning av mjölksyra.

b)

bredbar smörfettsprodukt: en bredbar emulsion av typen vatten-i-olja, inte innehållande annat fett än mjölkfett, med en halt av minst 39 viktprocent men mindre än 80 viktprocent.

3.

Produkter som erhållits genom koncentrering av vassle och som är försatta med mjölk eller mjölkfett ska klassificeras som ost enligt nr 0406, under förutsättning att de

a)

har en halt av mjölkfett av minst 5 viktprocent beräknat på torrsubstansen,

b)

har en torrsubstanshalt av minst 70 viktprocent men högst 85 viktprocent, och

c)

är gjutna eller kan gjutas i formar.

4.

Detta kapitel omfattar inte

a)

produkter framställda av vassle, innehållande mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702),

b)

produkter som framställs av mjölk genom att en eller flera av dess naturliga beståndsdelar (t.ex. mjölkfett) ersätts med ett annat ämne (t.ex. enkelomättat fett) (nr 1901 eller 2106), eller

c)

albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner beräknat på torrsubstansen) (nr 3502) och globuliner (nr 3504).

…”

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”Nummer 0408 omfattar hela ägg utan skal, och äggula av alla fåglar. Produkterna som omfattas av detta nummer kan vara färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna (t.ex. cylindriska ”långa ägg”), frysta eller på annat sätt konserverade. Alla dessa omfattas av detta nummer, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel och oberoende av om de är avsedda som livsmedel eller för industriellt bruk (t.ex. för garvning).

Detta nummer omfattar inte

a)

olja av äggula (nr 1506),

b)

äggberedningar innehållande smaksättningsämnen, kryddor eller andra tillsatser (nr 2106),

c)

lecitin (nr 2923),

d)

separat äggvita (äggalbumin) (nr 3502).

Nummer 0409 omfattar honung som producerats av bin (Apis mellifera) eller andra insekter, centrifugerad honung eller kakhonung eller honung i bitar av vaxkakor, under förutsättning att varken socker eller andra ämnen har tillsatts. Sådan honung får namnges efter botaniskt ursprung, härstamning eller färg.

Nummer 0409 omfattar inte konstgjord honung eller blandningar av naturlig och konstgjord honung (nr 1702).

Nummer 0410 omfattar produkter av animaliskt ursprung lämpliga som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i KN. Hit hör följande:

a)

Sköldpaddsägg. Ägg lagda av flod- eller havssköldpaddor; de kan vara färska, torkade eller på annat sätt konserverade.

Omfattar inte olja av sköldpaddsägg (nr 1506).

b)

Fågelbon. Dessa består av ett av fåglar avsöndrat ämne, som snabbt stelnar vid kontakt med luft.

Bona kan vara obehandlade eller kan ha rengjorts för att avlägsna fjädrar, dun, damm och andra orenligheter för att göra dem lämpliga som livsmedel. De förekommer vanligen i form av vitaktiga remsor eller trådar.

Fågelbona har hög proteinhalt och används nästan uteslutande för tillredning av soppor eller andra livsmedelsberedningar.

Nummer 0410 omfattar inte djurblod, ätbart eller inte, flytande eller torkat (nr 0511 eller 3002).”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

Alla.

Mjölk för foder omfattas av detta nummer, medan foder som innehåller mjölk omfattas av nr 2309 .

Mjölk för terapeutiskt/profylaktiskt bruk omfattas av nr 3001 .

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

Alla.

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Alla, omfattar grädde, smaksatt eller innehållande frukt, fryst och fermenterad mjölk, avsedda som livsmedel.

Glass omfattas av nr 2105 .

Drycker innehållande mjölk smaksatt med kakao eller andra ämnen omfattas av nr 2202 .

0404

Vassle, även koncentrerad eller med tillsats av socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Alla, omfattar mjölkprodukter för spädbarn.

Omfattar enligt KN-nr 0404 10 48 råmjölk från nötkreatur och andra oxdjur, i flytande form, fett- och kaseinfri, avsedd som livsmedel, och enligt KN-nr 0404 90 21 spraytorkat råmjölkspulver med sänkt fetthalt, med kasein, avsedd som livsmedel.

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter

Alla.

0406

Ost och ostmassa

Alla.

0407

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

Alla, omfattar kläckägg och specifikt patogenfria ägg (SPF), befruktade ägg för inkubering (0407 11 och 0407 19 ).

Omfattar färska ägg (0407 21 –0407 29 ) och andra ägg (0407 90 ), tjänliga eller otjänliga som livsmedel.

Omfattar ”tusenåriga ägg”.

Äggalbumin som är tjänligt eller otjänligt som livsmedel omfattas av nr 3502 .

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

Alla: Detta nummer omfattar äggprodukter, både värmebehandlade och inte värmebehandlade, och produkter som är otjänliga som livsmedel.

0409 00 00

Naturlig honung

Alla.

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Alla.

Detta nummer omfattar bidrottninggelé och propolis (som används vid framställning av farmaceutiska produkter och kosttillskott) och annat material av animaliskt ursprung avsett som livsmedel, utom ben (som omfattas av nr 0506 ).

Insekter eller insektsägg avsedda som livsmedel omfattas av detta KN-nr.

KAPITEL 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Allmänna anmärkningar

De särskilda kraven för vissa produkter i detta kapitel fastställs i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011:

 

Rad 7: svinborst

 

Rad 8: obehandlad ull och obehandlat hår framställt från andra djur än svin

 

Rad 9: behandlade fjädrar, delar av fjädrar och dun.

Anmärkningar till kapitel 5 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

ätbara produkter (andra än tarmar, blåsor och magar av djur, hela eller i bitar, samt djurblod, flytande eller torkat),

b)

hudar och skinn (inbegripet pälsskinn), andra än varor enligt nr 0505 samt avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn enligt nr 0511 (kapitlen 41 eller 43),

c)

animaliska textilmaterial, andra än tagel och tagelavfall (avdelning XI), eller

d)

bindlar för borsttillverkning (nr 9603).

3.

I hela tulltaxan anses elefant-, flodhäst-, valross-, narvals- och vildsvinsbetar, noshörningshorn samt tänder av alla djur som elfenben.

4.

Med tagel avses i hela tulltaxan hår från manar och svansar av hästdjur, nötkreatur och andra oxdjur. Nummer 0511 omfattar bland annat tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag.”

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”Nummer 0505 omfattar

1.

skinn och andra delar av fåglar (t.ex. huvuden, vingar), med kvarsittande fjädrar eller dun, och

2.

fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun,

förutsatt att de är antingen obearbetade, eller endast rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte, men inte bearbetade på något annat sätt eller monterade.

Nummer 0505 omfattar även mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar.”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

0502 10 00

Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår

Alla, behandlade och obehandlade.

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

Alla, omfattar magar, blåsor och inälvor, rengjorda, saltade, torkade eller värmebehandlade, av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, getter eller fjäderfä.

Ex05 05

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

Alla, inbegripet jakttroféer av fåglar, utom behandlade dekorationsfjädrar, behandlade fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller sändningar av behandlade fjädrar som sänts till privatpersoner för icke-industriella ändamål.

Enligt artikel 25.1 b i förordning (EU) nr 142/2011 är det förbjudet att importera obehandlade fjädrar och delar av fjädrar samt dun till unionen och transitera sådana genom unionen.

Fjädrar ska genomgå offentlig kontroll oavsett behandling enligt kapitel VII.C i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011.

Ytterligare särskilda krav för jakttroféer fastställs i kapitel II avsnitt 5 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Kapitel II avsnitt 6 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 omfattar fjädrar för stoppning, dun, orensade eller andra fjädrar.

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

Omfattar ben som används som tuggben och ben för framställning av gelatin eller kollagen, om det erhållits från slaktkroppar som slaktats för att användas som livsmedel.

Benmjöl avsett som livsmedel omfattas av nr 0410 .

Särskilda krav på sådana produkter som inte är avsedda som livsmedel fastställs på rad 6 (jakttroféer), rad 11 (ben och benprodukter [utom benmjöl], horn och hornprodukter [utom hornmjöl] samt hovar och hovprodukter [utom hovmjöl] för annan användning än som foderråvara, organiskt gödningsmedel eller jordförbättringsmedel) och på rad 12 (tuggben) i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

Omfattar behandlade jakttroféer från fåglar och hovdjur som endast består av ben, horn, hovar, klor och tänder.

Särskilda krav för jakttroféer fastställs på rad 6 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex05080000

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

Tomma skal till livsmedel och för användning som råvara för glukosamin.

Dessutom omfattas skal, inbegripet ryggskal av bläckfisk, innehållande mjuka vävnader och kött enligt artikel 10 k i i förordning (EG) nr 1069/2009.

Ex05100000

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

Ambra och spanska flugor omfattas inte.

Körtlar, andra animaliska produkter och galla omfattas av detta KN-nr.

Torkade körtlar och produkter omfattas av nr 3001 .

Särskilda krav fastställs på rad 14 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 för animaliska biprodukter för tillverkning av annat sällskapsdjursfoder än färskt sällskapsdjursfoder och av framställda produkter för användning utanför foderkedjan (för läkemedel och andra tekniska produkter).

Ex05 11

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitel 1 eller 3, otjänliga som livsmedel

Alla.

Omfattar genetiskt material (sperma och embryon av animaliskt ursprung såsom av nötkreatur, andra oxdjur, får, getter, hästdjur och svin) och animaliska biprodukter av kategori 1- och 2-material enligt artiklarna 8 och 9 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Följande är exempel på animaliska produkter som omfattas av undernr 0511 10 –0511 99 :

0511 10 00 (sperma av nötkreatur eller andra oxdjur).

0511 91 (produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur): Alla, omfattar fiskrom för kläckning, döda djur, animaliska biprodukter för tillverkning av sällskapsdjursfoder samt för läkemedel och andra tekniska produkter. Omfattar döda djur enligt kapitel 3, oätliga eller otjänliga som livsmedel, t.ex. dafnier (vattenloppor) och andra Ostracoda (musselkräftor) eller Phyllopoda (bladfotingar), torkade, som foder till akvariefiskar; omfattar fiskagn.

Ex05119910 (senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn).

Offentlig kontroll är nödvändig för hudar och skinn som inte är behandlade enligt punkt C.2 i kapitel V i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011 om de uppfyller bestämmelserna i punkt B.1 eller C.1 kapitel V i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex05119931 (rå naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung): Alla om avsedda som livsmedel; om inte avsedda som livsmedel, endast de som är avsedda som sällskapsdjursfoder. Särskilda krav för de som inte är avsedda som livsmedel fastställs på rad 12 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex05119939 (annan än rå naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung): Alla om avsedda som livsmedel; om inte avsedda som livsmedel, endast de som är avsedda som sällskapsdjursfoder. Särskilda krav för de som inte är avsedda som livsmedel fastställs på rad 12 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex05119985 (andra animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitel 1, otjänliga som livsmedel): Omfattar embryon, ägg, sperma och genetiskt material som inte omfattas av nr 0511 10 och av andra arter än nötkreatur eller andra oxdjur omfattas av detta nummer. Omfattar animaliska biprodukter för tillverkning av sällskapsdjursfoder eller andra tekniska produkter.

Omfattar obehandlat tagel, andra produkter från biodling än vaxer för biodling eller för tekniskt bruk, spermaceti (valrav) för tekniskt bruk, döda djur enligt kapitel 1 som är oätliga eller inte avsedda som livsmedel (t.ex. hundar, katter och insekter), animaliskt material vars väsentliga egenskaper inte ändrats, samt ätligt djurblod, utom från fisk, avsett som livsmedel.

KAPITEL 6

Levande träd och andra levande växter, lökar, rötter och dylikt samt snittblommor och snittgrönt

Allmänna anmärkningar

Detta kapitel omfattar svampmycelium i en kompost av steriliserad gödsel av animaliskt ursprung.

Utdrag ur de förklarande anmärkningarna till KN

”0602 90 10 Svampmycelium:

Svampmycelium är beteckningen för ett ofta underjordiskt nät av tunna trådar (thallus eller mycelium) som växer på ytan av ruttnande animaliskt eller vegetabiliskt stoff och utvecklas i själva vävnaderna, varvid svampar uppstår.

Detta undernummer omfattar också en produkt bestående av ännu inte utvecklat, mikroskopiskt urskiljbart svampmycelium på ett skikt av sädeskorn inbäddade i en kompost av steriliserad hästgödsel (en blandning av halm och hästspillning).”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex06029010

Svampmycelium

Endast om innehållande bearbetad naturgödsel av animaliskt ursprung och det fastställts särskilda krav på rad 1 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

KAPITEL 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, diverse andra frön och frukter, växter för industriellt eller medicinskt bruk samt halm och foderväxter

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex12129995

Andra vegetabiliska produkter av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Bipollen.

Ex12130000

Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelletar

Endast halm.

Ex12 14 90

Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar: andra än mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)

Endast hö.

KAPITEL 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor, beredda ätbara fetter samt animaliska och vegetabiliska vaxer

Allmänna anmärkningar

Alla fetter och oljor av animaliskt ursprung. Särskilda krav fastställs i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 för följande produkter:

1.

Utsmält fett och fiskolja på rad 3 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1.

2.

Utsmält fett från kategori 2-material för vissa ändamål utanför foderkedjan för produktionsdjur (t.ex. för oleokemiska ändamål) på rad 17 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1.

3.

Fettderivat på rad 18 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1.

Fettderivat omfattar rena produkter av fetter och oljor i första skedet framställda med en metod enligt kapitel XI punkt 1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011.

Derivat blandade med annat material ska vara föremål för offentlig kontroll.

Anmärkningar till kapitel 15 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

svinfett och fjäderfäfett enligt nr 0209,

b)

kakaosmör (fett eller olja) (nr 1804),

c)

ätbara beredningar som innehåller mer än 15 viktprocent av produkter enligt nr 0405 (i allmänhet kapitel 21),

d)

grevar (nr 2301) samt återstoder enligt nr 2304–2306,

3.

Nummer 1518 omfattar inte fetter och oljor eller fraktioner av sådana fetter och oljor som enbart denaturerats; sådana produkter ska klassificeras enligt samma nummer som motsvarande odenaturerade fetter och oljor samt fraktioner av dessa.

4.

’Soapstocks’, bottensatser och avslemningsåterstoder erhållna vid rening av oljor samt stearinbeck, glycerolbeck och ullfettbeck ska klassificeras enligt nr 1522.”

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”Nummer 1516 omfattar animaliska och vegetabiliska fetter och oljor som genomgått en sådan särskild kemisk omvandling som nämnts nedan, men inte vidare bearbetade.

Detta nummer omfattar även på liknande sätt behandlade fraktioner av animaliska och vegetabiliska fetter och oljor.

Hydrering, som fås genom att föra produkten i kontakt med rent väte vid lämplig temperatur och tryck i närvaro av en katalysator (vanligtvis finfördelad nickel), höjer smältpunkten för fetter och ökar oljornas konsistens genom att förvandla omättade glycerider (t.ex. oljesyra och linolsyra) till mättade glycerider med högre smältpunkt (t.ex. palmitinsyra och stearinsyra).

Nummer 1518 omfattar oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt kapitlet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans.

Denna del omfattar bland annat använd frityrolja, innehållande t.ex. rapsolja, sojaolja och en liten mängd animaliska fetter, som används vid beredning av djurfoder.

Detta nummer omfattar även hydrerade, omförestrade (även internt) eller elaidiniserade fetter och oljor eller fraktioner av sådana fetter och oljor, där modifieringen omfattar mer än ett fett eller en olja.”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503

Alla.

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

Alla.

1503 00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

Alla.

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Alla, fiskoljor och oljor av fiskeriprodukter och havsdäggdjur.

Diverse ätbara beredningar omfattas i allmänhet av nr 1517 eller kapitel 21.

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)

Alla, ullfett importerat som utsmält fett enligt bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 eller lanolin importerat som mellanprodukt.

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Alla.

Odelade fetter och oljor samt även ursprungliga fraktioner av dessa framställda med en metod enligt kapitel XI punkt 1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011.

1516 10

Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Alla animaliska fetter och oljor.

Vad gäller offentlig kontroll omfattar fettderivat rena produkter av animaliska fetter och oljor i första skedet framställda med en metod enligt kapitel XI punkt 1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex15 17

Margarin, ätbara blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter eller oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor enligt nr 1516

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex15180091

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516

Endast om innehållande animaliska fetter och oljor.

Fettderivat framställda med en metod enligt kapitel XI punkt 1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011.

Särskilda krav fastställs på rad 17 (utsmält fett) och rad 18 (fettderivat) i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex15180095

Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter och oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av dessa

Endast beredningar av fetter och oljor, utsmälta fetter och derivat av animaliskt ursprung; inklusive använd matolja, avsedd att användas inom tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1069/2009.

Fettderivat framställda med en metod enligt kapitel XI punkt 1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex15180099

Andra

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex15200000

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

Endast om innehållande animaliska produkter.

1521 90 91

Bivax och andra insektsvaxer, råa

Alla, omfattar vaxer i naturliga bikakor, rå bivax för biodling eller för tekniskt bruk.

Enligt artikel 25.1 c i förordning (EU) nr 142/2011 är det förbjudet att importera bivax i form av bikaka till unionen och transitera sådan genom unionen.

Särskilda krav för biprodukter från biodling fastställs på rad 10 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

1521 90 99

Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade, andra än råa

Alla, omfattar vaxer, bearbetade eller raffinerade, även blekta eller färgade, för biodling eller för tekniskt bruk.

Särskilda krav för biprodukter från biodling fastställs på rad 10 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Andra biprodukter från biodling än bivax ska genomgå offentlig kontroll enligt KN-nr 0511 99 85 ”Andra slag”.

Ex15 22 00

Degras; återstoder från bearbetning av fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

Endast om innehållande animaliska produkter.

Särskilda krav fastställs på rad 18 (fettderivat) i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

KAPITEL 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Anmärkningar till kapitel 16 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte kött, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur som är beredda eller konserverade på de sätt som sägs i kapitel 2 eller 3 eller nr 0504.

2.

Livsmedelsberedningar klassificeras enligt detta kapitel under förutsättning att de innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter. Då en beredning innehåller två eller flera av ovannämnda produkter, klassificeras den enligt det nummer i kapitel 16 som motsvarar den beståndsdel eller de beståndsdelar som dominerar viktmässigt. Dessa bestämmelser gäller dock inte för fyllda produkter enligt nr 1902 eller för beredningar enligt nr 2103 och 2104.

För beredningar innehållande lever ska bestämmelserna i andra meningen inte tillämpas vid fastställandet av nummer inom nr 1601 och 1602.

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter

Alla, omfattar konserverat kött i olika former.

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt

Alla, omfattar konserverat kött i olika former.

1603 00

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Alla, omfattar köttextrakt och köttkoncentrat, fiskprotein i gelform, kylt eller fryst, och även hajbrosk.

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

Alla, kokta eller förkokta matberedningar som innehåller eller är blandade med fisk eller fiskeriprodukter.

Omfattar surimiberedningar enligt KN-nr 1604 20 05 .

Omfattar konserverad fisk och konserverad kaviar i hermetiskt tillslutna förpackningar samt sushi (förutsatt att de inte ska klassificeras enligt ett KN-nummer i kapitel 19).

Fiskspett (rått fiskkött/råa räkor med grönsaker på ett träspett) klassificeras enligt KN-nr 1604 19 97 .

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller konserverade

Alla, omfattar helt eller delvis förbehandlade sniglar, konserverade kräftdjur eller andra ryggradslösa vattendjur samt pulver av mussla.

KAPITEL 17

Socker och sockerkonfektyrer

Anmärkningar till kapitel 17 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

sockerkonfektyrer innehållande kakao (nr 1806),

b)

kemiskt rena sockerarter (andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos) och andra produkter enligt nr 2940,

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex17 02

Andra sockerarter, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung.

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Sockerarter och konstgjord honung blandad med naturlig honung.

Ex17 04

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

KAPITEL 18

Kakao och kakaoberedningar

Anmärkningar till kapitel 18 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte beredningar enligt nr 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eller 3004.

2.

Nummer 1806 omfattar sockerkonfektyrer som innehåller kakao samt, om inte annat följer av anmärkning 1 till detta kapitel, andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao.

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex18 06

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

KAPITEL 19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk och bakverk

Anmärkningar till kapitel 19 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter (kapitel 16); denna bestämmelse gäller dock inte för fyllda produkter enligt nr 1902,

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex19 01

Livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401  – 0404 , som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Omfattar okokta livsmedel (t.ex. pizzor) som innehåller produkter av animaliskt ursprung.

Matberedningar omfattas av kapitlen 16 och 21.

Ex19021100

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda, innehållande ägg

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex19022010

Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda, innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex19022030

Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda, innehållande mer än 20 viktprocent korv eller dylikt, kött och slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett av alla slag, oavsett ursprung

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex19022091

Kokta, fyllda pastaprodukter

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex19022099

Andra [andra fyllda pastaprodukter, inte kokta]

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex19 02 30

Andra pastaprodukter än pastaprodukter enligt undernr 1902 11 , 1902 19 och 1902 20

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex19 02 40

Couscous

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex19041010

Beredda livsmedel erhållna genom svällning eller rostning av majs

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex19049010

Beredda livsmedel framställda av ris

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

T.ex. sushi (förutsatt att de inte ska klassificeras enligt kapitel 16).

Ex19 05

Kakor

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

KAPITEL 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

Anmärkningar till kapitel 20 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

b)

livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter (kapitel 16),

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex20 01

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex20 04

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex20 05

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

KAPITEL 21

Diverse ätbara beredningar

Anmärkningar till kapitel 21 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

e)

livsmedelsberedningar (andra än de produkter som är nämnda i nr 2103 och 2104) som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa produkter (kapitel 16),

3.

Med homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar enligt nr 2104 förstås beredningar som består av en fint homogeniserad blandning av två eller flera grundbeståndsdelar, såsom kött, fisk, grönsaker, frukt, bär eller nötter, och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning som livsmedel lämpligt för spädbarn eller småbarn eller för dietiskt ändamål. Vid tillämpning av denna definition ska ingen hänsyn tas till små mängder av sådana beståndsdelar som kan ha tillsatts blandningen för smaksättning, konservering eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla en liten mängd synliga bitar av ingående beståndsdelar.

Kompletterande anmärkningar

5.

Andra livsmedelsberedningar som är förpackade i avdelade doser, t.ex. kapslar, tabletter, pastiller och piller, och som är avsedda att användas som näringstillskott (kosttillskott) ska klassificeras enligt nr 2106, såvida de inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans.

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex21 01

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex21 03

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex21 04

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex21 05 00

Glassvaror, även innehållande kakao

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex21 06 10

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex21069051

Laktossirap

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex21069092

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller stärkelse, eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent glukos eller stärkelse

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex21069098

Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

KAPITEL 22

Drycker, sprit och ättika

Anmärkningar till kapitel 22 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”…

3.

Med alkoholfria drycker i nr 2202 förstås sådana drycker som har en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent. Alkoholhaltiga drycker klassificeras enligt nr 2203–2206 eller 2208, alltefter beskaffenheten.

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex22029991

Andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärjuice samt grönsaksjuice enligt nr 2009 , innehållande mindre än 0,2 viktprocent fett från produkter enligt nr 0401 –0404

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex22029995

Andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärjuice samt grönsaksjuice enligt nr 2009 , innehållande minst 0,2 men mindre än 2 viktprocent fett från produkter enligt nr 0401 –0404

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex22029999

Andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärjuice samt grönsaksjuice enligt nr 2009 , innehållande minst 2 viktprocent fett från produkter enligt nr 0401 –0404

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

Ex22 08 70

Likör

Endast om innehållande fett av animaliskt ursprung.

KAPITEL 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin samt beredda fodermedel

Anmärkningar till kapitel 23 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Som beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, enligt nr 2309, anses också produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, som erhållits genom behandling av vegetabiliska eller animaliska ämnen och som på grund av bearbetningen inte längre har det ursprungliga ämnets egenskaper. Som sådana beredningar anses dock inte vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter från en sådan behandling.

…”

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”Grevar, de membranvävnader som återstår efter att fett från svin eller andra djur har utsmälts. De används huvudsakligen vid beredning av djurfoder (t.ex. hundkex), men de kvarstår under nr 2301 även om de är lämpliga som livsmedel.”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

2301

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel; grevar

Alla, omfattar bearbetat animaliskt protein inte avsett som livsmedel, köttmjöl inte avsett som livsmedel, och grevar, även avsedda som livsmedel.

Fjädermjöl omfattas av nr 0505 .

Särskilda krav för bearbetat animaliskt protein fastställs på rad 1 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex23 09

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Alla, om innehållande animaliska produkter, utom undernr 2309 90 20 och 2309 90 91 .

Omfattar bl.a. hund- eller kattfoder i detaljhandelsuppläggningar (undernr 2309 10 ), innehållande animaliska produkter och limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur (KN-nr 2309 90 10 ). Animaliska produkter avsedda som foder, inbegripet mjölblandningar (t.ex. hovar och horn).

Detta nummer omfattar mjölk i flytande form, råmjölk och produkter innehållande mjölkprodukter, råmjölk eller kolhydrater, inte avsedda som livsmedel men som foder.

Omfattar sällskapsdjursfoder, tuggben och mjölblandningar; blandningar kan inbegripa döda insekter.

Särskilda krav för sällskapsdjursfoder, inbegripet tuggben, fastställs på rad 12 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Omfattar äggprodukter inte avsedda som livsmedel och andra bearbetade animaliska produkter, inte avsedda som livsmedel.

Särskilda krav för äggprodukter fastställs på rad 9 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

KAPITEL 28

Oorganiska kemikalier samt organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex28352500

Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)

Endast av animaliskt ursprung.

Särskilda krav för dikalciumfosfat fastställs på rad 6 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex28352600

Andra kalciumfosfater

Endast trikalciumfosfat av animaliskt ursprung.

Särskilda krav för trikalciumfosfat fastställs på rad 7 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

KAPITEL 29

Organiska kemikalier

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex29 22 41

Lysin och estrar av lysin; salter av sådana föreningar

Endast av animaliskt ursprung.

Ex29 22 42

Glutaminsyra och salter av glutaminsyra

Endast av animaliskt ursprung.

Ex29 22 43

Antranilsyra och salter av antranilsyra

Endast av animaliskt ursprung.

Ex29 22 49

Andra aminosyror än sådana som har mer än ett slags syrefunktion och estrar av sådana aminosyror; salter av sådana föreningar

Endast av animaliskt ursprung.

Ex29252900

Andra iminer och iminderivater än klordimeform (ISO); salter av sådana föreningar

Kreatin av animaliskt ursprung.

Ex29 30

Svavelorganiska föreningar

Aminosyror av animaliskt ursprung, såsom:

Ex29309013 cystein och cystin.

Ex29309016 derivat av cystein eller cystin.

Ex29329900

Andra heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er)

Endast av animaliskt ursprung, t.ex. glukosamin, glukosamin-6-fosfat och sulfater av glukosamin och glukosamin-6-fosfat.

Ex29420000

Andra organiska föreningar

Endast av animaliskt ursprung.

KAPITEL 30

Farmaceutiska produkter

Allmänna anmärkningar

Färdiga läkemedel som inte omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EU) nr 142/2011 undantas från förteckningen. Mellanprodukter ingår.

Under nr 3001 (körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torkade, även pulveriserade; extrakt av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; heparin och salter av heparin; andra ämnen och material från människor eller djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans) är endast produkter av animaliskt ursprung med undernr 3001 20 och 3001 90 relevanta för offentlig kontroll. Hänvisning till följande särskilda krav i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011:

1.

Rad 2 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 för blodprodukter, utom från hästdjur, för tekniska produkter.

2.

Rad 3 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 för blod och blodprodukter från hästdjur.

3.

Rad 14 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 för animaliska biprodukter för tillverkning av annat sällskapsdjursfoder än färskt sällskapsdjursfoder och av framställda produkter för användning utanför foderkedjan.

Under nr 3002 (människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera, andra fraktioner av blod och immunologiska produkter, även modifierade eller erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer [med undantag av jäst] och liknande produkter) är endast undernr 3002 12 och 3002 90 relevanta för offentlig kontroll. Människoblod enligt nr 3002 90 10 och vacciner enligt undernr 3002 20 och 3002 30 behöver inte vara föremål för offentlig kontroll.

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

3001 20 90

Extrakt av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, av andra slag än från människor

Alla, omfattar en produkt som ersätter modersmjölk och används som foder till kalvar.

Ex30019091

Material från djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk: heparin och salter av heparin

Alla animaliska produkter som är avsedda för vidare bearbetning i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1069/2009, för tillverkning av framställda produkter som avses i artikel 33 a–f i den förordningen.

3001 90 98

Andra material från djur än heparin och salter av heparin, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Alla.

Utöver körtlar och andra organ som anges i nr 3001 i de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet, omfattar detta undernummer hypofys, binjurekapslar och sköldkörtel; utom de produkter som anges i artikel 33 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Ex30021200

Immunsera och andra fraktioner av blod

Endast produkter av animaliskt ursprung.

Omfattar inte färdiga läkemedel för slutkonsumenten.

Omfattar inte antikroppar och DNA.

Under nr 3002 fastställs särskilda krav för animaliska biprodukter som omfattas av tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 och anges på följande rader:

Rad 2: Blodprodukter, utom från hästdjur.

Rad 3: Blod och blodprodukter från hästdjur

3002 90 30

Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk

Alla.

Ex30029050

Kulturer av mikroorganismer

Endast patogener och patogenkulturer avsedda för djur.

Ex30029090

Andra

Endast patogener och patogenkulturer avsedda för djur.

Ex30069200

Läkemedelsavfall

Endast produkter av animaliskt ursprung.

Läkemedelsavfall, farmaceutiska produkter som är otjänliga för sitt ursprungligen avsedda syfte.

KAPITEL 31

Gödselmedel

Anmärkningar till kapitel 31 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

djurblod enligt nr 0511,

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex31010000

Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel, även blandade med varandra eller kemiskt behandlade; gödselmedel framställda genom blandning eller kemisk behandling av animaliska eller vegetabiliska produkter

Endast produkter av animaliskt ursprung i ouppblandad form.

Omfattar guano utom mineraliserat guano.

Omfattar naturgödsel blandad med bearbetat animaliskt protein, om blandningen används som gödselmedel; utom blandningar av naturgödsel och kemikalier som används som gödselmedel (se nr 3105 , som endast omfattar mineraliska eller kemiska gödselmedel).

Särskilda krav för bearbetad naturgödsel, produkter som framställts av bearbetad naturgödsel och för guano från flädermöss fastställs på rad 1 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex31051000

Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg

Endast gödselmedel innehållande produkter av animaliskt ursprung.

Särskilda krav för bearbetad naturgödsel, produkter som framställts av bearbetad naturgödsel och för guano från flädermöss fastställs på rad 1 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

KAPITEL 32

Garvämnes- eller färgämnesextrakt, garvsyror och garvsyraderivat, pigment och andra färgämnen, lacker och andra målningsfärger, kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel samt tryckfärger, bläck och tusch

Anmärkningar till kapitel 32 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”…

3.

Nr 3203, 3204, 3205 och 3206 ska också tillämpas för preparat på basis av färgämnen (inbegripet, vad gäller nr 3206, pigment enligt nr 2530 eller kapitel 28 samt fjäll och pulver av metall), av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar. Dessa nummer ska emellertid inte tillämpas för pigment som är dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger (nr 3212), och inte heller för andra preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex32 03

Färgämnen av animaliskt ursprung (inbegripet färgämnesextrakt men inte djurkol), även kemiskt definierade; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av färgämnen av animaliskt ursprung

Endast färgdispersioner i mjölkfett, som används för livsmedels- eller foderproduktion.

Ex32 04

Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer, även kemiskt definierade

Endast färgdispersioner i mjölkfett, som används för livsmedels- eller foderproduktion.

KAPITEL 33

Eteriska oljor och resinoider samt parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex33 02

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker

Endast aromämnen i mjölkfett, som används för livsmedels- eller foderproduktion.

KAPITEL 35

Proteiner, modifierad stärkelse, lim och klister samt enzymer

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex35 01

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim

Kasein avsett som livsmedel, som foder eller för tekniskt bruk.

Särskilda krav för mjölk, mjölkbaserade produkter och råmjölk inte avsedda som livsmedel fastställs på rad 4 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex35 02

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat

Omfattar produkter av ägg och mjölk, både avsedda och inte avsedda som livsmedel (inbegripet som foder).

Särskilda krav för mjölk, mjölkbaserade produkter och råmjölk inte avsedda som livsmedel fastställs på rad 4 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 och för äggprodukter inte avsedda som livsmedel på rad 9 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim enligt nr 3501

Omfattar gelatin avsett som livsmedel, foder eller för tekniskt bruk.

Gelatin som klassificeras enligt nr 3913 (härdade proteiner) och nr 9602 (bearbetat icke härdat gelatin och produkter av icke härdat gelatin), t.ex. tomma kapslar som inte är avsedda som livsmedel eller foder, omfattas inte av offentlig kontroll.

Särskilda krav för gelatin och hydrolyserat protein inte avsedda som livsmedel fastställs på rad 5 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 och för fotografiskt gelatin i kapitel II avsnitt 11 i bilaga XIV till den förordningen.

Ex35 04 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver, även behandlat med kromsalt

Omfattar kollagen och hydrolyserat protein avsett som livsmedel, foder eller för tekniskt bruk.

Omfattar proteinbaserade kollagenprodukter som framställts av hudar, skinn och senor från djur, inklusive ben från svin, fjäderfä och fisk.

Omfattar hydrolyserat protein bestående av polypeptider, peptider eller aminosyror samt blandningar av dessa som erhållits genom hydrolys av animaliska biprodukter. De omfattas inte av offentlig kontroll när de används som tillsatser i livsmedelsberedningar (nr 2106 ).

Omfattar alla biprodukter av mjölk avsedda som livsmedel om de inte omfattas av nr 0404 .

Särskilda krav för kollagen fastställs på rad 8 och för gelatin och hydrolyserat protein på rad 5 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex35071000

Löpe och koncentrat av löpe

Löpe och koncentrat avsedda som livsmedel, endast av animaliska produkter.

Ex35079090

Andra enzymer än löpe och koncentrat av löpe, lipoproteinlipas eller Aspergillus alkaliskt proteinas

Endast av animaliskt ursprung.

KAPITEL 38

Diverse kemiska produkter

Anmärkningar till kapitel 38 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”…

4.

Med kommunalt avfall förstås i hela tulltaxan avfall av det slag som samlas in från hushåll, hotell, restauranger, sjukhus, butiker, kontor o.d., avfall uppsopat från vägar och trottoarer samt bygg- och rivningsavfall. Kommunalt avfall innehåller vanligen material av många slag såsom plast, gummi, trä, papper, textil, glas, metaller, livsmedel, sönderbrutna möbler och andra skadade eller kasserade artiklar.

...”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex38220000

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006 ; certifierade referensmaterial

Endast produkter av animaliskt ursprung, utom medicintekniska produkter enligt definitionen i artikel 1.2 a i rådets direktiv 93/42/EEG (8) och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik enligt definitionen i artikel 1.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG (9).

Ex38251000

Kommunalt avfall

Endast matavfall innehållande animaliska produkter, om det omfattas av artikel 2.2 g i förordning (EG) nr 1069/2009, förutom matavfall från transportmedel i internationell trafik som omhändertas i enlighet med artikel 12 d i den förordningen.

Använd matolja avsedd att användas inom tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1069/2009, exempelvis som organiska gödselmedel eller biogas, kan omfattas av detta KN-nr.

KAPITEL 39

Plaster och plastvaror

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex39139000

Andra naturliga polymerer (utom alginsyra samt salter och estrar av alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

Endast produkter av animaliskt ursprung, t.ex. kondroitinsulfat, kitosan och härdat gelatin.

Ex39171010

Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast

Endast produkter av animaliskt ursprung.

Ex39269097

Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr 3901 –3914 framställda av andra material än duk

Tomma kapslar av härdat gelatin avsedda som livsmedel eller foder; särskilda krav fastställs på rad 5 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

KAPITEL 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder

Allmänna anmärkningar

Endast hudar och skinn från hovdjur som omfattas av nr 4101, 4102, 4103 ska vara föremål för offentlig kontroll.

Särskilda krav för hudar och skinn från hovdjur fastställs på raderna 4 och 5 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Anmärkningar till kapitel 41 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn (nr 0511),

b)

fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun, enligt nr 0505 och 6701, eller

c)

hudar och skinn med hårbeklädnad, oberedda, garvade eller på annat sätt beredda (kapitel 43); följande varor ska dock klassificeras enligt kapitel 41, nämligen oberedda, med hårbeklädnad försedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), av hästdjur, av får och lamm (med undantag av astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lammskinn samt skinn av indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt av tibetlamm), av get och killing (med undantag av yemenget, mongolget och tibetget eller -killing), av svin (inbegripet navelsvin) samt av stenget, gasell, kamel, dromedar, ren, älg, hjort, rådjur och hund.

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex41 01

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade

Endast färska, kylda eller behandlade hudar och skinn, inbegripet torkade, torrsaltade, våtsaltade, eller konserverade på annat sätt än genom garvning eller genom en likvärdig process.

Behandlade hudar och skinn enligt kapitel V.C.2 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011 kan importeras utan begränsningar om de uppfyller bestämmelserna i artikel 41.3 i förordning (EG) nr 1069/2009, gäller särskilt ex 4101 20 80 och ex 4101 50 90 .

Ex41 02

Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av detta kapitel

Endast färska, kylda eller behandlade hudar och skinn, inbegripet torkade, torrsaltade, våtsaltade, eller konserverade på annat sätt än genom garvning eller genom en likvärdig process.

Behandlade hudar och skinn enligt kapitel V.C.2 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011 kan importeras utan begränsningar om de uppfyller bestämmelserna i artikel 41.3 i förordning (EG) nr 1069/2009, gäller särskilt ex 4102 21 00 och ex 4102 29 00 .

Ex41 03

Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel

Endast färska, kylda eller behandlade hudar och skinn, inbegripet torkade, torrsaltade, våtsaltade, eller konserverade på annat sätt än genom garvning eller genom en likvärdig process.

Behandlade hudar och skinn enligt kapitel V.C.2 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011 kan importeras utan begränsningar om de uppfyller bestämmelserna i artikel 41.3 i förordning (EG) nr 1069/2009, gäller särskilt ex 4103 90 00 .

KAPITEL 42

Lädervaror, sadelmakeriarbeten, reseeffekter, handväskor och liknande artiklar samt varor av tarmar

Anmärkningar till kapitel 42 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”…

2.

Detta kapitel omfattar inte

a)

steril katgut och liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk (nr 3006),

ij)

strängar, skinn till trummor och liknande instrument samt andra delar till musikinstrument (nr 9209),

…”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex42050090

Andra varor av läder eller konstläder

Omfattar tuggben och material för framställning av tuggben.

Ex42060000

Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor

Omfattar tuggben och material för framställning av tuggben.

KAPITEL 43

Pälsskinn och konstgjord päls samt varor av dessa material

Anmärkningar till kapitel 43 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

Med pälsskinn förstås i hela tulltaxan, utom i fråga om oberedda pälsskinn enligt nr 4301, garvade eller på annat sätt beredda hudar och skinn med hårbeklädnad, av alla slags djur.

2.

Detta kapitel omfattar inte

a)

fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun (nr 0505 och 6701),

b)

oberedda hudar och skinn, med hårbeklädnad, av sådana slag som omfattas av kapitel 41 (se anmärkning 1 c till kapitel 41),

…”

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”Nummer 4301 omfattar följande: Pälsskinn betraktas som oberedda skinn och anses falla under detta nummer inte bara när de är i sitt naturliga tillstånd, utan även om de rengjorts och konserverats för att skyddas från att förstöras, t.ex. genom torkning eller saltning (torr- eller våt-). Pälsskinnen kan också vara ruppade eller klippta, dvs. de grövre håren kan vara utryckta eller avklippta, eller vara skavda på köttsidan.”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex43 01

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101 , 4102 eller 4103

Alla, utom pälsskinn som behandlats i enlighet med kapitel VIII i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011, om de uppfyller bestämmelserna i artikel 41.3 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Omfattar följande undernummer:

Ex43011000 (hela skinn av mink, med eller utan huvud, svans eller tassar): särskilda krav för framställda produkter för användning utanför foderkedjan (päls) fastställs på rad 14 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex43013000 (hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt tibetlamm, med eller utan huvud, svans eller tassar): särskilda krav för hudar och skinn från hovdjur fastställs på rad 5 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex43016000 (hela skinn av räv, med eller utan huvud, svans eller tassar): särskilda krav för framställda produkter för användning utanför foderkedjan (päls) fastställs på rad 14 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex43018000 (andra hela pälsskinn, med eller utan huvud, svans eller tassar): av andra än hovdjur, t.ex. murmeldjur, vilda kattdjur, sälar, nutria. Särskilda krav för framställda produkter för användning utanför foderkedjan (päls) fastställs på rad 14 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Ex43019000 (huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk): särskilda krav för framställda produkter för användning utanför foderkedjan (päls) fastställs på rad 14 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

KAPITEL 51

Ull samt fina eller grova djurhår samt garn och vävnader av tagel

Allmänna anmärkningar

För nr 5101–5103 fastställs särskilda krav för obehandlad ull och obehandlat hår på rad 8 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

Anmärkningar till kapitel 51 (utdrag ur anmärkningarna till detta kapitel i KN)

”1.

I hela tulltaxan förstås med

a)

ull: fibrer från får eller lamm,

b)

fina djurhår: hår från alpacka, lamadjur, vikunja, kamel, dromedar, jak, angoraget, tibetget, kashmirget och liknande getter (men inte vanlig get), kanin (inbegripet angorakanin), hare, bäver, nutria och bisamråtta,

c)

grova djurhår: hår från djur som inte är nämnda ovan, med undantag av hår eller borst för borsttillverkning (nr 0502) samt tagel (nr 0511).”

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”I hela tulltaxan förstås med grova djurhår alla andra djurhår än fina djurhår med undantag av ull (nr 5101), hår från manar och svansar av hästdjur, nötkreatur och andra oxdjur (klassificeras som tagel enligt nr 0511), borst och andra hår av svin, hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning (nr 0502) (se anmärkning 1 c).”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex51 01

Ull, okardad och okammad

Obehandlad ull.

Ex51 02

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

Obehandlat hår, inbegripet grova djurhår från sidorna av nötkreatur eller hästdjur.

Ex51 03

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och riven lump

Obehandlad ull eller obehandlat hår.

KAPITEL 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun, konstgjorda blommor samt varor av människohår

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”Nummer 6701 omfattar

A.

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och dun samt delar av fjädrar som, även om de ännu inte utgör några konfektionerade artiklar, har genomgått en annan process än en enkel rengöring, desinfektion eller konservering (se förklarande anmärkningar till nr 0505). Varorna enligt detta nummer kan t.ex. ha blekts, färgats, krusats eller lockats.

B.

Artiklar tillverkade av skinn eller av andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, artiklar tillverkade av fjädrar, av dun eller av delar av fjädrar, även om fjädrarna eller dunen osv. är obearbetade, eller endast rengjorda, men artiklar tillverkade av skaft och spolar omfattas inte. Numret omfattar således följande:

1.

Enstaka fjädrar vars spolar har virats om eller bundits ihop för användning t.ex. på hattar, och även enstaka sammansatta fjädrar bestående av olika beståndsdelar.

2.

Fjädrar som buntats ihop och fjädrar eller dun som limmats ihop eller fästs på textilvävnad eller annat underlag.

3.

Besättningar tillverkade av fåglar, delar av fåglar, fjädrar eller dun, för hattar, boor, kragar, caper eller andra kläder och tillbehör till kläder.

4.

Solfjädrar tillverkade av prydnadsfjädrar med stomme av vilket material som helst. Solfjädrar med stomme i ädelmetall klassificeras dock enligt nr 7113.”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex67010000

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor av dessa produkter (andra än varor enligt nr 0505 samt bearbetade spolar och skaft)

Endast skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och dun samt delar av fjädrar.

Artiklar av obearbetade eller endast rengjorda skinn, fjädrar eller dun och delar av fjädrar.

Med undantag av behandlade dekorationsfjädrar, behandlade fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller sändningar av behandlade fjädrar som sänts till privatpersoner för icke-industriella ändamål.

Särskilda krav för fjädrar fastställs på rad 9 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

KAPITEL 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter, oäkta smycken samt mynt

Klassificeringsuttalande 7101,21/1 för Harmoniserade systemet

”Ostron otjänliga som livsmedel, innehållande en eller flera odlade pärlor, konserverade i saltlake och förpackade i hermetiskt tillslutna metallbehållare.”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex71012100

Obearbetade odlade pärlor

Ostron otjänliga som livsmedel, innehållande en eller flera odlade pärlor, konserverade i saltlake eller enligt andra metoder och förpackade i hermetiskt tillslutna behållare.

Obearbetade odlade pärlor enligt kapitel IV avsnitt 2 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011, förutsatt att de inte undantas från tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1069/2009 enligt artikel 2.2 f i den förordningen.

KAPITEL 95

Leksaker, spel och sportartiklar samt delar och tillbehör till sådana artiklar

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”Utrustning för nöjesfält, ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier och ambulerande teatrar omfattas av nr 9508 förutsatt att de innefattar alla väsentliga delar som krävs för normal drift. Numret omfattar också extrautrustning förutsatt att denna extrautrustning visas upp med, och som en del av, dessa olika utrustningar, trots att extrautrustningen skulle omfattas av ett annat nummer i nomenklaturen om den visades upp separat (t.ex. tält, djur, musikinstrument, kraftverk, motorer, belysningsartiklar, sittmöbler samt vapen och ammunition).”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex95081000

Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier

Endast levande djur.

Ex95089000

Andra: Utrustning för nöjesfält, ambulerande teatrar

Endast levande djur.

KAPITEL 96

Diverse artiklar

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”Med bearbetad enligt detta nummer avses material som har genomgått processer som är mer avancerade än de enkla preparationer som är tillåtna enligt respektive råvaras nummer (se de förklarande anmärkningarna för nr 05.05–05.08). Numret omfattar därför elfenbensstycken, stavar etc. som har tillformats (inbegripet till kvadratisk eller rektangulär form), polerats eller på annat sätt bearbetats genom slipning, borrning, fräsning, svarvning etc. Dock undantas stycken som kan identifieras som delar av varor, om sådana delar omfattas av ett annat nummer i nomenklaturen. Därmed klassificeras pianotangenter och inläggning i kolvar på eldvapen enligt nr 92.09 respektive 93.05. Bearbetade material som inte kan identifieras som delar av varor klassificeras dock enligt detta nummer (t.ex. rondeller, plattor eller remsor för inläggning etc. eller för senare användning vid tillverkning av pianotangenter).

Nr 9602 inbegriper folier av icke härdat gelatin som formats till andra former än kvadratisk eller rektangulär. Folier som formats till kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade, klassificeras enligt nr 35.03 eller kapitel 49 (t.ex. vykort)(se förklarande anmärkning till nr 35.03). Varor av icke härdat gelatin omfattar till exempel

i)

små rondeller som fästs på toppen av en biljardkö,

ii)

kapslar för farmaceutiska produkter och för bränsle till tändare.”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex96020000

Bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nr 3503 ) samt varor av icke härdat gelatin

Tomma kapslar av icke härdat gelatin avsedda som livsmedel eller foder; särskilda krav fastställs på rad 5 i tabell 1 i kapitel I avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 för foder.

KAPITEL 97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

Utdrag ur förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet

”A.

Numret inbegriper samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt eller anatomiskt intresse, såsom följande:

(1)

Döda djur av alla arter, torkade eller bevarade i vätska; uppstoppade djur för samlingar.

(2)

Urblåsta eller utsugna ägg; insekter i askar, inramade insekter osv. (andra än infattade varor bestående av oäkta eller billiga smycken); tomma snäckskal, andra än sådana som passar för industriellt bruk.

(3)

Frön eller växter, torkade eller bevarade i vätska; herbarier.

(4)

Exemplar av mineraler (utom ädelstenar eller halvädelstenar enligt kapitel 71); förstenade föremål.

(5)

Osteologiska föremål (skelett, kranier, ben).

(6)

Anatomiska och patologiska föremål.”

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex97050000

Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

Endast produkter av animaliskt ursprung.

Omfattar inte jakttroféer och andra prepareringar av alla djurslag, vilka genomgått sådan fullständig taxidermi att det är möjligt att förvara dem i rumstemperatur.

Omfattar inte jakttroféer och andra prepareringar av andra arter än hovdjur och fåglar (behandlade eller obehandlade).

Särskilda krav för jakttroféer fastställs på rad 6 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011.

KAPITEL 99

Särskilda KN-nummer

Statistiska koder för vissa särskilda varurörelser

Allmänna anmärkningar

Detta kapitel omfattar varor som härrör från tredjeländer och som levereras till fartyg och luftfartyg inom Europeiska unionen under tulltransiteringsförfarande (T1).

KN-nummer

Varuslag

Beskrivning och förklaring

1.

2.

3.

Ex 9930 24 00

Varor enligt KN kapitel 1–24 som levereras till fartyg och flygplan

Produkter av animaliskt ursprung avsedda för leverans till fartyg i enlighet med artiklarna 21 och 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 (10).

Ex 9930 99 00

Varor klassificerade enligt ett annat nummer som levereras till fartyg och luftfartyg

Produkter av animaliskt ursprung avsedda för leverans till fartyg i enlighet med artiklarna 21 och 29 i delegerad förordning (EU) 2019/2124.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/630 av den 16 februari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG (EUT L 132, XX.2021, s. 17).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rådets beslut 87/369/EEG av den 7 april 1987 om ingående av den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering samt upprättandet av ändringsprotokollet till denna konvention (EGT L 198, 20.7.1987, s. 1).

(5)  Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 119, 29.3.2019, s. 1), med senare ändringar.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 1125/2006 av den 21 juli 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 200, 22.7.2006, s. 3).

(8)  Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (EGT L 331, 7.12.1998, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG (EUT L 321, 12.12.2019, s. 73).


Top