EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2057

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2057 av den 24 november 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Singapore är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 (Text av betydelse för EES)

C/2021/8631

OJ L 420, 25.11.2021, p. 129–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2057/oj

25.11.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 420/129


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/2057

av den 24 november 2021

om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Singapore är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2021/953 fastställs en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (nedan kallat EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen ska också bidra till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Enligt förordning (EU) 2021/953 kan covid-19-intyg som utfärdas av tredjeländer för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar godtas om kommissionen anser att de utfärdas i enlighet med standarder som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i den förordningen. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 (2) ska medlemsstaterna dessutom tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 på tredjelandsmedborgare som inte omfattas av den förordningens tillämpningsområde men som lagligen vistas eller är bosatta på deras territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med unionsrätten. Ett konstaterande om likvärdighet i detta beslut bör därför gälla intyg om vaccination mot och testning för covid-19 som utfärdas av Republiken Singapore för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. På grundval av förordning (EU) 2021/954 bör ett sådant konstaterande om likvärdighet på samma sätt gälla även intyg om vaccination mot och testning för covid-19 som utfärdas av Republiken Singapore för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium på de villkor som fastställs i den förordningen.

(3)

Den 26 juli 2021 lämnade Republiken Singapore utförlig information till kommissionen om utfärdandet av interoperabla intyg om vaccination mot och testning för covid-19 inom ramen för ”HealthCerts”-systemet. Republiken Singapore informerade kommissionen om sin uppfattning att landets covid-19-intyg utfärdas i enlighet med en standard och ett tekniskt system som är interoperabla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. I detta sammanhang informerade Republiken Singapore kommissionen om att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Singapore enligt ”HealthCerts”-systemet innehåller de uppgifter som anges i bilagan till förordning (EU) 2021/953.

(4)

Republiken Singapore informerade även kommissionen om att den godtar intyg om vaccination och testning som utfärdas av medlemsstaterna och EES-länderna i enlighet med förordning (EU) 2021/953. Vidare informerade Republiken Singapore kommissionen om att landet kommer att behandla innehavare av EU:s digitala covidintyg om vaccination och testning på samma sätt som innehavare av intyg om vaccination och testning som utfärdats av Republiken Singapore. Republiken Singapore bekräftade särskilt att EU:s digitala covidintyg om testning kommer att godtas som giltigt bevis på test före avresa för resenärer. Republiken Singapore angav att innehavare av EU:s digitala covidintyg om vaccinering kommer att omfattas av vaccinationsdifferentierade säkerhetsåtgärder i Singapore i 30 dagar utan ytterligare vaccinationsintyg, som en följd av antagandet av det här beslutet.

(5)

Republiken Singapore informerade kommissionen särskilt om att landet erkänner alla vaccin som genomgått WHO:s godkännandeprocess för användning i nödsituationer och de vaccin som godkänts inom ramen för Singapores ”Pandemic Special Access Route” (PSAR). Singapore kommer även att godta PSAR-godkända vaccin. När det gäller tester informerade Republiken Singapore kommissionen om att landet godtar intyg om testning som bevis för resenärens smittstatus, eller brist därpå, men att detta i nuläget inte innebär några undantag från reserestriktionerna. Sådana undantag faller under Singapores hälsorelaterade gränspolicy. För närvarande lättar inte Singapore på kraven vid gränserna för tillfrisknade resenärer.

(6)

Den 30 september 2021 genomförde kommissionen på Republiken Singapores begäran tekniska tester som visade att intygen om vaccination mot och testning för covid-19 utfärdas av Republiken Singapore enligt ett system – ”HealthCerts” – som är interoperabelt med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Kommissionen bekräftade också att de intyg om vaccination mot och testning för covid-19 som utfärdas av Republiken Singapore enligt ”HealthCerts”-systemet innehåller de nödvändiga uppgifterna.

(7)

Vidare informerade Republiken Singapore kommissionen om att landet kommer att utfärda interoperabla vaccinationsintyg för covid-19-vacciner. Dessa omfattar för närvarande Comirnaty och Spikevax.

(8)

Republiken Singapore informerade också kommissionen om att landet kommer att utfärda interoperabla testintyg endast för nukleinsyraamplifieringstester och för antigensnabbtester som förtecknas i den gemensamma och uppdaterade förteckning över antigensnabbtester av covid-19 i form av snabbtester som godkänts av den hälsosäkerhetskommitté som inrättats genom artikel 17 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU (3), på grundval av rådets rekommendation av den 21 januari 2021 (4).

(9)

Vidare informerade Republiken Singapore kommissionen om att landet inte utfärdar interoperabla intyg om tillfrisknande.

(10)

Vidare informerade Republiken Singapore kommissionen om att när intyg kontrolleras i Singapore kommer de personuppgifter som ingår i dem att behandlas endast för att kontrollera och bekräfta innehavarens vaccination, testresultat eller tillfrisknande, och de kommer inte att lagras efteråt.

(11)

Således föreligger de nödvändiga förutsättningarna för att fastställa att intyg om vaccination mot och testning för covid-19 som utfärdas av Republiken Singapore enligt ”HealthCerts”-systemet kan betraktas som likvärdiga med dem som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(12)

Covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Singapore enligt ”HealthCerts”-systemet bör därför godtas på de villkor som anges i artiklarna 5.5 och 6.5 i förordning (EU) 2021/953.

(13)

För att detta beslut ska träda i kraft bör Republiken Singapore anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

(14)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, får kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva detta beslut om villkoren i artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(15)

För att så snart som möjligt ansluta Republiken Singapore till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EU) 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot och testning för covid-19 som utfärdas av Republiken Singapore enligt ”HealthCerts”-systemet ska, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, betraktas som likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Republiken Singapore ska anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 november 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (EUT L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Rådets rekommendation av den 21 januari 2021 om en gemensam ram för användning och validering av antigentester i form av snabbtester och ömsesidigt erkännande i EU av covid-19-testresultat (EUT C 24, 22.1.2021, s. 1).


Top