EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1382

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1382 av den 19 augusti 2021 om fastställande, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Turkiet är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 (Text av betydelse för EES)

C/2021/6172

OJ L 297, 20.8.2021, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1382/oj

20.8.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/1382

av den 19 augusti 2021

om fastställande, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Turkiet är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2021/953 fastställs en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen ska också bidra till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Enligt förordning (EU) 2021/953 kan covid-19-intyg som utfärdas av tredjeländer för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar godtas om kommissionen anser att de utfärdas i enlighet med standarder som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i den förordningen. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 (2) ska medlemsstaterna dessutom tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) 2021/953 på tredjelandsmedborgare som inte omfattas av den förordningens tillämpningsområde men som lagligen vistas eller är bosatta på deras territorium och som har rätt att resa till andra medlemsstater i enlighet med unionsrätten. Ett konstaterande om likvärdighet i detta beslut bör därför gälla intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Turkiet för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar. På samma sätt ska på grundval av förordning (EU) 2021/954 ett sådant konstaterande om likvärdighet även gälla intyg om vaccination mot covid-19 som utfärdas av Turkiet för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorium på de villkor som fastställs i den förordningen.

(3)

Den 9 juli 2021 lämnade Turkiet utförlig information till kommissionen om utfärdandet av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 inom ramen för ”Health Pass”-systemet. Turkiet informerade kommissionen om sin uppfattning att landets covid-19-intyg utfärdas i enlighet med en standard och ett tekniskt system som är driftskompatibla med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. I detta sammanhang informerade Turkiet kommissionen om att covid-19-intyg som utfärdas av Turkiet enligt ”Health Pass”-systemet innehåller de uppgifter som anges i bilagan till förordning (EU) 2021/953.

(4)

Den 26 juli 2021 genomförde kommissionen på Turkiets begäran tekniska tester som visade att intygen om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 utfärdas av Turkiet enligt ett system – ”Health Pass”-systemet – som är driftskompatibelt med det tillitsramverk som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 och som möjliggör kontroll av intygens äkthet, giltighet och integritet. Kommissionen bekräftade också att de intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Turkiet enligt ”Health Pass”-systemet innehåller de nödvändiga uppgifterna.

(5)

Vidare informerade Turkiet kommissionen om att landet kommer att utfärda interoperabla vaccinationsintyg för covid-19-vacciner. Dessa är för närvarande Sinovac, Comirnaty och Sputnik V.

(6)

Turkiet informerade också kommissionen om att landet kommer att utfärda interoperabla testintyg endast för nukleinsyraamplifieringstester eller för antigentester i form av snabbtester som förtecknas i den gemensamma och uppdaterade förteckning över antigentester av covid-19 i form av snabbtester som godkänts av den hälsosäkerhetskommitté som inrättats genom artikel 17 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU (3), på grundval av rådets rekommendation av den 21 januari 2021 (4).

(7)

Dessutom informerade Turkiet kommissionen om att landet utfärdar interoperabla intyg om tillfrisknande tidigast 21 dagar efter ett positivt testresultat. Dessa intyg är giltiga i högst 180 dagar från dagen för det första positiva testresultatet.

(8)

Turkiet informerade kommissionen om att landet godtar intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av medlemsstaterna, EES-länderna och andra länder beträffande vilka ett genomförandebeslut har antagits i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953.

(9)

Vidare informerade Turkiet kommissionen om att när intyg kontrolleras i Turkiet kommer de personuppgifter som ingår i dem att behandlas endast för att verifiera och bekräfta innehavarens vaccination, testresultat eller tillfrisknande, och de kommer inte att lagras efteråt.

(10)

Således föreligger de nödvändiga förutsättningarna för att fastställa att covid-19-intyg som utfärdas av Turkiet enligt ”Health Pass”-systemet ska betraktas som likvärdiga med dem som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(11)

Covid-19-intyg som utfärdas av Turkiet enligt ”Health Pass”-systemet bör därför godtas på de villkor som anges i artiklarna 5.5, 6.5 och 7.8 i förordning (EU) 2021/953.

(12)

För att detta beslut ska träda i kraft bör Turkiet anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

(13)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, får kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva detta beslut om villkoren i artikel 8.2 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(14)

Mot bakgrund av behovet av att så snart som möjligt ansluta Turkiet till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953 bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EU) 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Turkiet enligt ”Health Pass”-systemet ska, för att underlätta den fria rörligheten inom unionen, betraktas som likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Turkiet ska anslutas till det tillitsramverk för EU:s digitala covidintyg som inrättats genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin (EUT L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Rådets rekommendation av den 21 januari 2021 om en gemensam ram för användning och validering av antigentester i form av snabbtester och ömsesidigt erkännande i EU av covid-19-testresultat (EUT C 24, 22.1.2021, s. 1).


Top