EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1126

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1126 av den 8 juli 2021 om fastställande av likvärdigheten av covid-19-intyg som har utfärdats av Schweiz med de intyg som har utfärdats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 (Text av betydelse för EES)

C/2021/5155

OJ L 243, 9.7.2021, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1126/oj

9.7.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/1126

av den 8 juli 2021

om fastställande av likvärdigheten av covid-19-intyg som har utfärdats av Schweiz med de intyg som har utfärdats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN ANTAGIT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (1), särskilt artikel 3.10, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2021/953 fastställs en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) i syfte att underlätta för innehavarna att utöva sin rätt till fri rörlighet under covid-19-pandemin. Förordningen ska också bidra till att på ett samordnat sätt gradvis upphäva de inskränkningar i den fria rörligheten som i enlighet med unionsrätten har införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

(2)

Unionsmedborgare och schweiziska medborgare har ömsesidig rätt till inresa och vistelse på grundval av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer (2) (avtalet om fri rörlighet för personer). I artikel 5.1 i bilaga I till avtalet om fri rörlighet för personer föreskrivs visserligen en möjlighet att begränsa den fria rörligheten av folkhälsoskäl, men det innehåller ingen mekanism för införlivande av unionsakter. Schweiz omfattas således av befogenheten i artikel 3.10 i förordning (EU) 2021/953.

(3)

Den 4 juni 2021 antog Schweiz ett beslut om covid-19-intyg (3) (Schweiz beslut om covid-19-intyg), som utgör den rättsliga grunden för utfärdande av intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19.

(4)

Den 23 juni 2021 informerade Schweiz kommissionen om att landet utfärdar interoperabla vaccinationsintyg endast för covid-19-vacciner som är godkända i Schweiz. Dessa omfattar för närvarande covid-19-vaccinerna Comirnaty, Moderna och Janssen, som motsvarar de covid-19-vacciner som omfattas av artikel 5.5 första stycket i förordning (EU) 2021/953. Schweiz informerade vidare kommissionen om att landet utfärdar covid-19-vaccinationsintyg efter administrering av varje dos och anger tydligt om vaccinationskuren har slutförts eller inte.

(5)

Schweiz informerade också kommissionen om att landet kommer att utfärda interoperabla testintyg endast för nukleinsyraamplifieringstester eller för antigentest i form av snabbtest som förtecknas i den gemensamma och uppdaterade förteckning över antigentest i form av snabbtest för covid-19 som godkänts av hälsosäkerhetskommittén, inrättad genom artikel 17 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU (4), på grundval av rådets rekommendation av den 21 januari 2021 (5).

(6)

Dessutom informerade Schweiz kommissionen om att landet utfärdar interoperabla intyg om tillfrisknande tidigast 11 dagar efter ett positivt test, som är giltiga i högst 180 dagar.

(7)

Schweiz informerade också kommissionen om att landets system för utfärdande av covid-19-intyg i enlighet med Schweiz beslut om covid-19-intyg överensstämmer med de tekniska specifikationer som fastställs i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1073 (6).

(8)

Den 9 juni 2021 hade kommissionen genomfört tekniska tester som visade att de covid-19-intyg som utfärdas av Schweiz i enlighet med Schweiz beslut om covid-19-intyg tekniskt kan kontrolleras av medlemsstaterna med hjälp av det tillitsramverk som inrättats på grundval av förordning (EU) 2021/953.

(9)

Den 23 juni 2021 lämnade Schweiz också formella försäkringar om att landet kommer att godta intyg som utfärdats av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(10)

I synnerhet informerade Schweiz kommissionen om att när landet godtar bevis på vaccinering för att frångå de inskränkningar i den fria rörligheten som införts i enlighet med avtalet om fri rörlighet för personer för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2, kommer det också på samma villkor att godta vaccinationsintyg som utfärdats av unionens medlemsstater i enlighet med förordning (EU) 2021/953 för ett covid-19-vaccin som har beviljats godkännande för försäljning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (7). Schweiz får också, för samma ändamål, godta vaccinationsintyg som utfärdats av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2021/953 för ett covid-19-vaccin som har beviljats godkännande för försäljning av en medlemsstats behöriga myndighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (8), ett covid-19-vaccin vars distribution har godkänts tillfälligt enligt artikel 5.2 i det direktivet eller ett covid-19-vaccin som har genomgått WHO:s godkännandeförfarande för användning i nödsituationer. När Schweiz godtar vaccinationsintyg för ett sådant covid-19-vaccin kommer landet också att på samma villkor godta vaccinationsintyg som utfärdats av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2021/953 för samma covid-19-vaccin.

(11)

Schweiz informerade vidare kommissionen om att när landet kräver bevis på ett test för SARS-CoV-2-infektion för att frångå de inskränkningar i den fria rörligheten som, i enlighet med avtalet om fri rörlighet för personer och med beaktande av gränsregionernas särskilda situation, har införts för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2, kommer det också på samma villkor godta testintyg som indikerar ett negativt resultat som utfärdats av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(12)

Schweiz informerade också kommissionen om att när landet godtar bevis för tillfrisknande från SARS-CoV-2-infektion för att frångå de inskränkningar i den fria rörligheten som, i enlighet med avtalet om fri rörlighet för personer, har införts för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2, kommer det också på samma villkor godta intyg om tillfrisknande som utfärdats av medlemsstaterna i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(13)

Samtidigt visade ett tekniskt test den 9 juni 2021 att EU:s digitala covidintyg som utfärdas av medlemsstaterna tekniskt kan kontrolleras av Schweiz med hjälp av det tillitsramverk som inrättats på grundval av förordning (EU) 2021/953.

(14)

Det föreligger således nödvändiga uppgifter för att fastställa att covid-19-intyg som utfärdas av Schweiz i enlighet med Schweiz beslut om covid-19-intyg ska behandlas som likvärdiga med de som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

(15)

Covid-19-intyg som utfärdas av Schweiz i enlighet med Schweiz beslut om covid-19-intyg bör därför godtas på de villkor som avses i artiklarna 5.5, 6.5 och 7.8 i förordning (EU) 2021/953. Om medlemsstaterna godtar bevis på vaccinering, tillfrisknande från SARS-CoV-2-infektion eller ett test för SARS-CoV-2-infektion i syfte att frångå de inskränkningar i den fria rörligheten som införts för att begränsa spridningen av SARS-CoV-2, ska de följaktligen på samma villkor också godta vaccinationsintyg för ett covid-19-vaccin som har beviljats godkännande för försäljning enligt förordning (EG) nr 726/2004, intyg om tillfrisknande eller testintyg med negativt resultat som utfärdats av Schweiz i enlighet med Schweiz beslut om covid-19-intyg. Medlemsstaterna skulle också i samma syfte kunna godta vaccinationsintyg som utfärdas av Schweiz i enlighet med Schweiz beslut om covid-19-intyg för ett covid-19-vaccin som har beviljats godkännande för försäljning av den behöriga schweiziska myndigheten men inte har beviljats godkännande för försäljning i enlighet med förordning (EG) nr 726/2004.

(16)

För att skydda unionens intressen, särskilt på folkhälsoområdet, får kommissionen använda sina befogenheter för att tillfälligt upphäva eller upphäva detta beslut om villkoren i artikel 3.10 i förordning (EU) 2021/953 inte längre är uppfyllda.

(17)

För att detta beslut ska träda i kraft bör Schweiz anslutas till tillitsramverket för EU:s digitala covidintyg som infördes genom förordning (EU) 2021/953.

(18)

Mot bakgrund av behovet av att så snart som möjligt ansluta Schweiz till tillitsramverket för EU:s digitala covidintyg, som infördes genom förordning (EU) 2021/953, bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EU) nr 2021/953.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 som utfärdas av Schweiz i enlighet med Schweiz beslut om covid-19-intyg ska behandlas som likvärdiga med de som utfärdas i enlighet med förordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Schweiz ska anslutas till tillitsramverket för EU:s digitala covidintyg som infördes genom förordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 6.

(3)  Verordnung vom 4. Juni 2021 über Zertifikate zum Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid-19-Testergebnisses (Covid-19-Verordnung Zertifikate), AS 2021 325/ Ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats), RO 2021 325/Ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19), RU 2021 325.

(4)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

(5)  Rådets rekommendation av den 21 januari 2021 om en gemensam ram för användning och validering av antigentester i form av snabbtester och ömsesidigt erkännande i EU av covid-19-testresultat (EUT C 24, 22.1.2021, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1073 av den 28 juni 2021 om fastställande av tekniska specifikationer och regler för genomförandet av och tillitsramverket för EU:s digitala covidintyg som infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 (EUT L 230, 30.6.2021, s. 32).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av unionsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).


Top