EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0753

Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/753 av den 6 maj 2021 om bemyndigande för Malta att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/279

ST/7743/2021/INIT

EUT L 163, 10.5.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/753/oj

10.5.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/753

av den 6 maj 2021

om bemyndigande för Malta att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/279

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) särskilt artikel 395.1 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 287.13 i direktiv 2006/112/EG får Malta tillämpa skattebefrielse från mervärdesskatt för tre kategorier av beskattningsbara personer: Sådana vars årsomsättning är högst 37 000 EUR om den ekonomiska verksamheten huvudsakligen består i leverans av varor. Sådana vars årsomsättning är högst 24 300 EUR om den ekonomiska verksamheten huvudsakligen består i tillhandahållande av tjänster med lågt mervärde (hög ingående skatt). Sådana vars årsomsättning är högst 14 600 EUR i övriga fall, nämligen tjänstetillhandahållanden med högt mervärde (låg ingående skatt).

(2)

Genom rådets genomförandebeslut (EU) 2018/279 (2) bemyndigades Malta att till och med den 31 december 2024 tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287.13 i direktiv 2006/112/EG för att befria beskattningsbara personer vars ekonomiska verksamhet huvudsakligen består i tillhandahållande av tjänster med högt mervärde (låg ingående skatt) och vars årsomsättning inte överstiger 20 000 EUR från mervärdesskatt.

(3)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 20 oktober 2020 ansökte Malta om bemyndigande att till och med den 31 december 2024 tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 287.13 i direktiv 2006/112/EG och som gör det möjligt för Malta att bevilja befrielse från mervärdesskatt för beskattningsbara personer vars ekonomiska verksamhet huvudsakligen består i tillhandahållande av tjänster med lågt mervärde (hög ingående skatt) eller tillhandahållande av tjänster med högt mervärde (låg ingående skatt) och vars årsomsättning inte överstiger 30 000 EUR (den avvikande åtgärden). Kommissionen begärde ytterligare upplysningar om denna ansökan, som lämnades genom en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 9 november 2020.

(4)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG översände kommissionen, genom en skrivelse av den 17 december 2020, Maltas ansökan till övriga medlemsstater. Genom en skrivelse av den 18 december 2020 underrättade kommissionen Malta om att den hade alla uppgifter som var nödvändiga för att behandla ansökan.

(5)

Med tanke på att det höjda tröskelvärdet förväntas minska mervärdesskatteskyldigheterna och den administrativa bördan och kostnaderna för regelefterlevnaden för små företag samt underlätta uppbörden av mervärdesskatt för skatteförvaltningarna, och att konsekvenserna för de samlade mervärdesskatteintäkterna är försumbara, bör Malta bemyndigas att fortsätta tillämpa den avvikande åtgärden.

(6)

Den avvikande åtgärden har ingen negativ inverkan på de av unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt, eftersom Malta kommer att genomföra en kompensationsberäkning i enlighet med artikel 6 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 (3).

(7)

Giltighetstiden för bemyndigandet att tillämpa den avvikande åtgärden bör begränsas genom en tidsfrist. Tidsfristen bör vara tillräcklig för att göra det möjligt att bedöma om tröskelvärdet är effektivt och ändamålsenligt. Dessutom har artikel 287 i direktiv 2006/112/EG strukits genom rådets direktiv (EU) 2020/285 (4), som föreskriver enklare mervärdesskatteregler för små företag, med verkan från och med den 1 januari 2025. Malta bör därför bemyndigas att tillämpa den avvikande åtgärden till och med den 31 december 2024.

(8)

Genomförandebeslut (EU) 2018/279 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 287.13 i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Malta att från mervärdesskatt befria beskattningsbara personer vars ekonomiska verksamhet huvudsakligen består i tillhandahållande av tjänster med lågt mervärde (hög ingående skatt) eller tillhandahållande av tjänster med högt mervärde (låg ingående skatt) och vars årliga omsättning inte överstiger 30 000 EUR.

Artikel 2

Genomförandebeslut (EU) 2018/279 ska härmed upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Det ska tillämpas till och med den 31 december 2024.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Malta.

Utfärdat i Bryssel den 6 maj 2021.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets genomförandebeslut (EU) 2018/279 av den 20 februari 2018 om bemyndigande för Malta att tillämpa en särskild åtgärd som avviker från artikel 287 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 54, 24.2.2018, s. 14).

(3)  Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2020/285 av den 18 februari 2020 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag och förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller det administrativa samarbetet och utbyte av information för kontrollen av att den särskilda ordningen för små företag tillämpas på ett korrekt sätt (EUT L 62, 2.3.2020, s. 13).


Top