EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0660

Kommissionens beslut (EU) 2021/660 av den 19 april 2021 om ändring av beslut (EU) 2020/491 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 [delgivet med nr C(2021) 2693]

C/2021/2693

OJ L 140, 23.4.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/660/oj

23.4.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/10


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2021/660

av den 19 april 2021

om ändring av beslut (EU) 2020/491 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020

[delgivet med nr C(2021) 2693]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (1), särskilt artikel 53 första stycket,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (2), särskilt artikel 76 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut (EU) 2020/491 (3), senast ändrat genom beslut (EU) 2020/1573 (4), befrias import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet från importtullar och mervärdesskatt fram till och med den 30 april 2021.

(2)

Den 3 mars 2021 samrådde kommissionen med medlemsstaterna i enlighet med skäl 5 i beslut (EU) 2020/491 om huruvida en förlängning var nödvändig, varefter medlemsstaterna begärde en förlängning av befrielsen.

(3)

Medlemsstaternas import med stöd av beslut (EU) 2020/491 har varit till nytta genom att ge statliga organisationer eller organisationer som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillgång till nödvändiga läkemedel, medicinsk utrustning och personlig skyddsutrustning i fråga om vilka det råder brist. Handelsstatistiken för dessa varor visar att importen av dem minskar, men fortfarande är betydande. Trots att vaccineringen har kommit igång i alla medlemsstater och flera åtgärder vidtagits för att förhindra virusets spridning utgör antalet covid-19-smittade i medlemsstaterna fortfarande en risk för folkhälsan. Eftersom medlemsstaterna fortfarande rapporterar att det råder brist på varor som behövs för att bekämpa covid-19-pandemin är det nödvändigt att förlänga den tillämpningsperiod för befrielsen från importtullar och mervärdesskatt som föreskrivs i beslut (EU) 2020/491.

(4)

Som en följd av detta bör även tidsfristen för medlemsstaternas rapportering om fullgörandet av skyldigheterna enligt beslut (EU) 2020/491 förlängas.

(5)

Den 25 mars 2021 skedde samråd med medlemsstaterna om den begärda förlängningen i enlighet med artikel 76 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 och artikel 53 första stycket i direktiv 2009/132/EG.

(6)

Beslut (EU) 2020/491 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut (EU) 2020/491 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska senast den 30 april 2022 lämna följande uppgifter till kommissionen:”.

2.

I artikel 3 ska första stycket ersättas med följande:

”Artikel 1 ska tillämpas på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 december 2021.”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 april 2021.

På kommissionens vägnar

Paolo GENTILONI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 292, 10.11.2009, s. 5.

(2)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.

(3)  Kommissionens beslut (EU) 2020/491 av den 3 april 2020 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 (EUT L 103I, 3.4.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens beslut (EU) 2020/1573 av den 28 oktober 2020 om ändring av beslut (EU) 2020/491 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 (EUT L 359, 29.10.2020, s. 8).


Top