EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0260

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/260 av den 11 februari 2021 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och om upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU [delgivet med nr C(2021) 773] (Text av betydelse för EES)

C/2021/773

OJ L 59, 19.2.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/260/oj

19.2.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 59/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/260

av den 11 februari 2021

om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa effekterna av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 och om upphävande av kommissionens beslut 2010/221/EU

[delgivet med nr C(2021) 773]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artikel 226.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets direktiv 2006/88/EG (2) fastställs bland annat de djurhälsokrav som gäller för utsläppande på marknaden, införsel och transitering av djur och produkter från vattenbruk, förebyggande minimiåtgärder som syftar till att öka medvetenheten om vattenbruksdjurs sjukdomar samt minimiåtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas vid misstanke om förekomst av eller vid utbrott av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur. Det direktivet upphävs genom förordning (EU) 2016/429 med verkan från och med den 21 april 2021.

(2)

Artikel 9.1 d i förordning (EU) 2016/429 avser bestämmelser om bekämpning som ska tillämpas på förtecknade sjukdomar för vilka åtgärder är nödvändiga för att förhindra spridning antingen i samband med införsel till unionen eller vid förflyttning mellan medlemsstaterna.

(3)

Unionens vattenbruk är mycket varierande vad gäller de arter som odlas och de produktionssystem som används runt om i medlemsstaterna, och det är sannolikt att mångfalden kommer att öka med tiden. Till följd av detta kan vissa sjukdomar som inte är förtecknade enligt artikel 9.1 d i förordning (EU) 2016/429 ändå vara relevanta för vissa medlemsstater, antingen för att arterna finns i medlemsstaterna eller på grund av de metoder för vattenbruksproduktion som används i de medlemsstaterna. Om en annan sjukdom än en sådan förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 d i förordning (EU) 2016/429 utgör en betydande risk för vattenlevande djurs hälsa i en medlemsstat, får den medlemsstaten anta nationella åtgärder i enlighet med artikel 226.1 i den förordningen för att bekämpa spridning av sjukdomen, förutsatt att åtgärderna är lämpliga och nödvändiga i förhållande till de mål som ska uppnås.

(4)

För att säkerställa att de nationella åtgärder som föreslås av en medlemsstat är lämpliga och nödvändiga ska alla åtgärder som kan påverka förflyttningar av vattenlevande djur mellan medlemsstaterna anmälas till kommissionen i förväg, så att åtgärderna kan godkännas eller, vid behov, ändras.

(5)

Vissa medlemsstater har fått godkännande att anta nationella åtgärder i syfte att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur i enlighet med artikel 43 i direktiv 2006/88/EG. I kommissionens beslut 2010/221/EU (3) fastställs närmare uppgifter om dessa medlemsstater och de sjukdomar för vilka de har vidtagit nationella åtgärder.

(6)

Vissa medlemsstater har erhållit sjukdomsfri status för infektion med koiherpesvirus, eller genomför ett godkänt övervaknings- eller utrotningsprogram för den sjukdomen inom ramen för direktiv 2006/88/EG. Infektion med koiherpesvirus är för närvarande förtecknad som en sjukdom i kategori E enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 (4), vilket innebär att den är en förtecknad sjukdom för vilken det finns ett behov av övervakning inom unionen. Den kan därför beaktas för nationella åtgärder i enlighet med artikel 226 i förordning (EU) 2016/429.

(7)

För att säkerställa en smidig övergång till de nya bestämmelserna i förordning (EU) 2016/429 bör de berörda medlemsstaterna från och med den 21 april 2021 ansöka om godkännande av nationella åtgärder i enlighet med artikel 226.2 i förordning (EU) 2016/429.

(8)

Kommissionen har bedömt de åtgärder som föreslagits av de berörda medlemsstaterna, med beaktande av Världsorganisationen för djurhälsas (OIE) (5) standarder, samt hur sjukdomen i fråga och de föreslagna åtgärderna kommer att påverka unionen. Kommissionen anser att de berörda medlemsstaterna har visat på åtgärdernas lämplighet och nödvändighet för att motivera att de godkänns i syfte att förhindra att sjukdomen i fråga introduceras i deras territorier eller för att bekämpa spridning mellan medlemsstaterna. De berörda medlemsstaterna bör när så är lämpligt förtecknas i bilagorna till detta beslut.

(9)

I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat utträdesavtalet), särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, är förordning (EU) 2016/429 och de kommissionsakter som grundar sig på den förordningen tillämpliga i och på Förenade kungariket med avseende på Nordirland efter utgången av den övergångsperiod som fastställs i utträdesavtalet. Förenade kungariket (Nordirland) bör därför när så är lämpligt förtecknas i bilagorna till detta beslut.

(10)

I syfte att skydda medlemsstaternas hälsostatus genom nationella åtgärder som godkänts för en särskild sjukdom i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429 måste sändningar av arter av vattenlevande djur som är mottagliga för sjukdomen i fråga härröra från en medlemsstat, eller del därav, som är fri från den sjukdomen. Ett officiellt intyg som styrker den sjukdomsfria statusen bör medfölja sådana sändningar.

(11)

Djurhälsointyg som intygar ursprungsorten för en sändning avsedd för en medlemsstat, eller del därav, som har nationella åtgärder som godkänts i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429, ingår i de relevanta förlagorna till officiella intyg för förflyttning av vattenlevande djur mellan medlemsstaterna som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2236 (6). Dessa djurhälsointyg ska användas när vattenlevande djur av förtecknade arter är avsedda för en medlemsstat, eller del därav, för vilken kommissionen har godkänt nationella åtgärder i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429.

(12)

De nationella åtgärder som godkänns genom detta beslut bör endast gälla så länge de är fortsatt lämpliga och nödvändiga för att förhindra att sjukdomen introduceras i den berörda medlemsstaten eller för att bekämpa spridning mellan medlemsstaterna. För att göra det möjligt för kommissionen att genomföra en regelbunden utvärdering av åtgärdernas lämplighet och nödvändighet, och för att göra det möjligt att vid behov ändra åtgärderna, bör medlemsstaterna skicka en årlig rapport till kommissionen med närmare uppgifter om hur åtgärderna har fungerat under föregående år. Sådana årliga rapporter och annan relevant rapportering bör innehålla viss information som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2002 (7).

(13)

De utrotningsprogram som godkänts i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429 bör leda till en förbättrad sjukdomssituation inom en rimlig tidsperiod. För konsekvensens skull bör denna tidsperiod inte vara längre än den period inom vilken ett utrotningsprogram för en sjukdom i kategori C ska vara slutfört. Tillämpningsperioden för ett utrotningsprogram som godkänts i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429 bör därför inte överstiga sex år från och med dagen för kommissionens ursprungliga godkännande. I vederbörligen motiverade fall, och på begäran av den berörda medlemsstaten, bör kommissionen ha möjlighet att förlänga tillämpningsperioden för utrotningsprogrammet med ytterligare sex år. Denna maximala tillämpningsperiod fastställs i syfte att ge tillräckligt med tid för att slutföra utrotningsprogrammet och samtidigt förhindra oproportionerliga och långvariga störningar av förflyttningar av vattenlevande djur inom unionen.

(14)

För att uppnå tydlighet i unionslagstiftningen bör beslut 2010/221/EU upphöra att gälla.

(15)

Eftersom förordning (EU) 2016/429 ska tillämpas från och med den 21 april 2021 bör även detta beslut tillämpas från och med det datumet.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

Genom detta beslut godkänns de nationella åtgärder som har antagits av de medlemsstater eller de delar av dessa vilka är förtecknade i bilagorna I och II för att begränsa konsekvenserna av vissa sjukdomar som drabbar vattenlevande djur i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429, och följande fastställs:

a)

Villkoren för det ursprungliga och fortsatta godkännandet av åtgärderna.

b)

Restriktioner för förflyttning av vattenlevande djur mellan medlemsstaterna.

c)

Medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter.

Artikel 2

Godkännande av nationella åtgärder i sjukdomsfria områden

De medlemsstater, eller delar av dessa, vilka är förtecknade i kolumn 2 och kolumn 4 i tabellen i bilaga I, anses vara fria från de sjukdomar som förtecknas i kolumn 1 i den tabellen och får godkännande att anta nationella åtgärder i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 3

Godkännande av utrotningsprogram för sjukdomar som omfattas av nationella åtgärder

1.   De utrotningsprogram som antagits av de medlemsstater som förtecknas i kolumn 2 i tabellen i bilaga II för de sjukdomar som omfattas av nationella åtgärder och som är förtecknade i kolumn 1 i den tabellen är godkända i de områden som förtecknas i kolumn 4 i samma tabell.

2.   Tillämpningsperioden för ett utrotningsprogram får inte överstiga sex år från och med dagen för kommissionens ursprungliga godkännande. I vederbörligen motiverade fall får kommissionen på begäran av den berörda medlemsstaten förlänga utrotningsprogrammets tillämpningsperiod med ytterligare sex år.

Artikel 4

Förflyttningar mellan medlemsstaterna, eller delar av dessa, av vattenlevande djur av mottagliga arter som omfattas av nationella åtgärder inbegripet utrotningsprogram

Vattenlevande djur av de arter som är mottagliga för sjukdomar och som anges i kolumn 2 i bilaga III får endast förflyttas till medlemsstater, eller delar av dessa, vilka är förtecknade i kolumn 2 och kolumn 4 i tabellen i bilaga I eller II om de

a)

härrör från en medlemsstat, eller del av denna, som är förtecknad i kolumn 2 och kolumn 4 i tabellen i bilaga I och som anses vara fri från sjukdomen i fråga, och

b)

åtföljs av ett officiellt intyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten och som upprättats i enlighet med en lämplig förlaga till djurhälsointyg enligt kapitel 1, 2, 3 eller 5 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2020/2236, med uppgift om de garantier som är relevanta för den särskilda nationella åtgärden i fråga.

Artikel 5

Medlemsstaternas årliga rapportering

1.   Senast den 30 april varje år ska de medlemsstater som är förtecknade i kolumn 2 i tabellerna i bilagorna I och II lämna in en rapport till kommissionen om de godkända nationella åtgärder för sjukdomsfri status i dessa medlemsstater eller delar av dessa som avses i artikel 2 eller, i förkommande fall, de utrotningsprogram som avses i artikel 3.

2.   Den rapport som avses i punkt 1 ska innehålla

a)

information om de åtgärder som har vidtagits under föregående kalenderår för att upprätthålla den sjukdomsfria statusen, inbegripet minst den information som fastställs i bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2020/2002, eller

b)

information om hur utrotningsprogrammet utvecklas, inbegripet uppgifter om den testning som har genomförts under föregående kalenderår och minst den information som fastställs i avsnitt 4 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2020/2002.

3.   I den rapport som avses i punkt 1 ska skälen anges till varför den sjukdomsfria statusen eller i förekommande fall utrotningsprogrammet bör fortsätta att tillämpas i ytterligare ett kalenderår. Det ska i synnerhet hänvisas till tillgången till behandlingar, vacciner, sjukdomsresistenta stammar eller annan relevant utveckling, om ett eller flera av dem har blivit fungerande alternativ för att förebygga och bekämpa sjukdomen i fråga sedan den senaste rapporten lämnades in.

Artikel 6

Ändring av godkända nationella åtgärder

De nationella åtgärder som fastställs i bilagorna I och II kan ändras av kommissionen om den information som avses i artikel 5.3 eller annan liknande information som avser utvecklingen inom djurhälsa, antyder att införandet av restriktioner vad gäller förflyttning mellan medlemsstaterna inte längre är nödvändigt eller motiverat för att förhindra introduktion eller bekämpa spridning av en viss sjukdom.

Artikel 7

Upphävande

Kommissionens beslut 2010/221/EU ska upphöra att gälla med verkan från och med den 21 april 2021.

Artikel 8

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Artikel 9

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 februari 2021.

På kommissionens vägnar

Stella KYRIAKIDES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (EUT L 328, 24.11.2006, s. 14).

(3)  Kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (EUT L 98 20.4.2010, s. 7).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar (EUT L 308, 4.12.2018, s. 21).

(5)  OIE:s Aquatic Animal Health Code och OIE:s Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals.

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2236 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625 vad gäller förlagor till djurhälsointyg för införsel till unionen och förflyttningar inom unionen av sändningar av vattenlevande djur och av vissa produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur samt officiellt intygande avseende sådana intyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1251/2008 (EUT L 442, 30.12.2020, s. 410).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2002 av den 7 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller anmälan och rapportering av förtecknade sjukdomar inom unionen, vad gäller format och förfaranden för inlämnande och rapportering av unionsövervakningsprogram och av utrotningsprogram och för ansökan om erkännande av sjukdomsfri status, och vad gäller det elektroniska informationssystemet (EUT L 412, 8.12.2020, s. 1).


BILAGA I

Medlemsstater (1) och delar av dessa som anses vara fria från vissa sjukdomar som drabbar vattenlevande djur och vars nationella åtgärder godkänts i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429

Sjukdom

Medlemsstat

Kod

Geografisk avgränsning av det område som omfattas av godkända nationella åtgärder

Infektion med koiherpesvirus (KHV)

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Vårviremi hos karp (SVC)

Danmark

DK

Hela territoriet

Finland

FI

Hela territoriet

Ungern

HU

Hela territoriet

Irland

IE

Hela territoriet

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Renibakterios (BKD)

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Finland

FI

Inlandet

Sverige

SE

Inlandet

Infektion med Gyrodactylus salaris (GS)

Finland

FI

Avrinningsområdena för Tenojoki och Näätämöjoki. Avrinningsområdena för Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki ska betraktas som buffertzoner.

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Herpesvirus OsHV-1 μνar

Irland

IE

Anläggningskrets 1: Sheephaven Bay

Anläggningskrets 3: Killala Bay, Broadhaven Bay och Blacksod Bay

Anläggningskrets 4: Streamstown Bay Anläggningskrets 5: Bertraghboy Bay och Galway Bay

Anläggningskrets A: Tralee Bay Hatchery

Förenade kungariket (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland utom Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough och Strangford Lough

Infektion med salmonid alfavirus (SAV)

Finland

FI

Inlandet


(1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.


BILAGA II

Medlemsstater (1) och delar av dessa som har utrotningsprogram för vissa sjukdomar som drabbar vattenlevande djur och vars nationella åtgärder godkänts i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429

Sjukdom

Medlemsstat

Kod

Geografisk avgränsning av det område som omfattas av godkända nationella åtgärder

Renibakterios (BKD)

Sverige

SE

Inlandet

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Sverige

SE

Kustområden


(1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.


BILAGA III

Arter av vattenlevande djur som är mottagliga för sjukdomar för vilka vissa medlemsstater (1) har antagit nationella åtgärder i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429

Sjukdom

Mottagliga arter

Infektion med koiherpesvirus (KHV)

I enlighet med kolumn 3 i tabellen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/1882

Vårviremi hos karp (SVC)

Marmorkarp (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), ruda (Carassius carassius), gräskarp (Ctenopharyngodon idellus), vanlig karp och koikarp (Cyprinus carpio), silverkarp (Hypophthalmichthys molitrix), mal (Silurus glanis), sutare (Tinca tinca), id (Leuciscus idus)

Renibakterios (BKD)

Alla arter av laxfiskar (Salmonidae)

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Bäckröding (Salvelinus fontinalis), öring (Salmo trutta), atlantlax (Salmo salar), stillahavslaxar (Oncorhynchus spp.) älvsik (Coregonus lavaretus)

Infektion med Gyrodactylus salaris (GS)

Atlantlax (Salmo salar), regnbåge (Oncorhynchus mykiss), fjällröding (Salvelinus alpinus), bäckröding (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), kanadaöring (Salvelinus namaycush), öring (Salmo trutta) och alla arter som varit i kontakt med dessa arter

Herpesvirus OsHV-1 μνar

Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas)

Infektion med salmonid alfavirus (SAV)

Atlantlax (Salmo salar), regnbåge (Oncorhynchus mykiss), öring (Salmo trutta)


(1)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av den här bilagan omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.


Top