EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2227

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2227 av den 23 december 2020 om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

OJ L 437, 28.12.2020, p. 102–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2227/oj

28.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 437/102


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/2227

av den 23 december 2020

om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

(2)

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2) (utträdesavtalet) innehåller villkoren för tillämpningen av bestämmelserna i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket. Den gemensamma fiskeripolitiken är tillämplig på och i Förenade kungariket under övergångsperioden i enlighet med utträdesavtalet och kommer att upphöra att vara tillämplig den 31 december 2020.

(3)

När den gemensamma fiskeripolitiken upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket kommer Förenade kungarikets vatten (territorialhav och angränsande exklusiva ekonomiska zon) inte längre vara en del av unionens vatten. I avsaknad av ett avtal mellan unionen och Förenade kungariket som innehåller bestämmelser om fiske riskerar följaktligen unionsfiskefartyg och fiskefartyg från Förenade kungariket att inte ha möjlighet att fullt ut nyttja de fiskemöjligheter som kan komma att göras tillgängliga för 2021.

(4)

För att säkerställa hållbarheten i fisket, och mot bakgrund av fiskets betydelse för många samhällens ekonomiska försörjning i unionen och i Förenade kungariket, bör möjligheten till arrangemang för fortsatt ömsesidigt tillträde för unionsfiskefartyg och Förenade kungarikets fiskefartyg till varandras vatten efter den 31 december 2020 behållas. Syftet med denna förordning är att skapa en lämplig rättslig ram för ett sådant ömsesidigt tillträde.

(5)

Denna förordnings territoriella tillämpningsområde och alla hänvisningar i den till Förenade kungariket inbegriper inte Gibraltar.

(6)

Fiskemöjligheterna för 2021 ska fastställas av unionen och Förenade kungariket i fullständig överensstämmelse med kraven i artiklarna 61 och 62 i Förenta nationernas havsrättskonvention (3). För att säkerställa hållbart nyttjande av marina levande resurser och stabilitet i unionens vatten och Förenade kungarikets vatten bör medlemsstaternas och Förenade kungarikets kvottilldelningar och andelar fastställas i enlighet med tillämplig rätt i unionen respektive Förenade kungariket.

(7)

Mot bakgrund av Förenade kungarikets fiskefartygs långvariga fiskemönster i unionens vatten och vice versa, och för att uppnå ömsesidigt tillträde till varandras vatten, bör unionen föreskriva en mekanism för Förenade kungarikets fiskefartygs tillträde till unionens vatten genom tillstånd, så att de kan fiska de kvotandelar som kommer att tilldelas Förenade kungariket på samma villkor som gäller för unionsfiskefartyg. Sådana fisketillstånd bör beviljas endast om och i den utsträckning Förenade kungariket fortsätter att ge unionsfiskefartyg tillstånd att fortsätta fiska i Förenade kungarikets vatten.

(8)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (4) fastställs reglerna för utfärdande och förvaltning av fisketillstånd för fiskefartyg i vatten som står under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion och för tredjelands fiskefartyg som bedriver fiskeinsatser i unionens vatten

(9)

I förordning (EU) 2017/2403 fastställs regler för fiskeinsatser som unionsfiskefartyg bedriver i tredjelandsvatten utanför ramen för ett avtal och det föreskrivs att en flaggmedlemsstat får bevilja direkttillstånd och villkoren och förfarandena för beviljandet av sådana tillstånd fastställs. Med tanke på antalet unionsfiskefartyg som bedriver fiskeverksamhet i Förenade kungarikets vatten skulle dessa villkor och förfaranden leda till avsevärda förseningar och en ökad administrativ börda i avsaknad av ett avtal mellan unionen och Förenade kungariket som innehåller bestämmelser om fiske. Det är därför nödvändigt att fastställa specifika villkor och förfaranden för att underlätta Förenade kungarikets utfärdande av tillstånd till unionsfiskefartyg att bedriva fiskeverksamhet i Förenade kungarikets vatten.

(10)

Det är nödvändigt att göra undantag från de regler som gäller för tredjelands fiskefartyg och föreskriva särskilda villkor och förfaranden som gör det möjligt för unionen att utfärda tillstånd till Förenade kungarikets fiskefartyg att bedriva fiskeverksamhet i unionens vatten.

(11)

Förordning (EU) 2017/2403 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Den övergångsperiod som föreskrivs i utträdesavtalet löper ut den 31 december 2020. Om ett avtal mellan unionen och Förenade kungariket som innehåller bestämmelser om fiske inte ingås bör denna förordning av brådskande skäl träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och bör tillämpas från och med dagen efter den dag då unionsrätten upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket enligt artiklarna 126 och 127 i utträdesavtalet. Som en beredskapsåtgärd bör den tillämpas till och med det tidigaste av följande datum: den 31 december 2021 eller den dag då ett avtal mellan unionen och Förenade kungariket som innehåller bestämmelser om fiske träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt.

(13)

Mot bakgrund av behovet av att anta denna förordning före den dag då unionsrätten upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket enligt artiklarna 126 och 127 i utträdesavtalet och behovet av att föreskriva förfaranden som tillåter hållbara fiskeinsatser i Förenade kungarikets och unionens vatten på grundval av ömsesidighet senast den dagen för att undvika ett abrupt avbrott i fiskeinsatserna, ansågs det lämpligt att föreskriva ett undantag från den tidsfrist på åtta veckor som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(14)

För att möjliggöra fortsatt fiske för aktörer både i unionen och i Förenade kungariket bör fisketillstånd för fiskeverksamhet i unionens vatten endast beviljas Förenade kungarikets fiskefartyg om och i den mån kommissionen försäkrar sig om att Förenade kungariket beviljar unionsfiskefartyg tillträdesrätt för att bedriva fiskeinsatser i Förenade kungarikets vatten på grundval av ömsesidighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) 2017/2403

Förordning (EU) 2017/2403 ska ändras på följande sätt:

1.

I avdelning II kapitel II ska följande avsnitt läggas till:

Avsnitt 4

Fiskeinsatser av unionsfiskefartyg i förenade kungarikets vatten

Artikel 18a

Tillämpningsområde

Genom undantag från avsnitt 3 ska detta avsnitt gälla för fiskeinsatser som bedrivs av unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten.

Artikel 18b

Definition

I detta avsnitt avses med Förenade kungarikets vatten de vatten som står under Förenade kungarikets överhöghet och jurisdiktion och som fastställts i enlighet med internationell rätt.

Artikel 18c

Förfarande för att erhålla ett fisketillstånd från Förenade kungariket

1.   En flaggmedlemsstat som har kontrollerat att villkoren i artikel 5 är uppfyllda ska till kommissionen översända motsvarande ansökan eller förteckning över ansökningar om ett fisketillstånd från Förenade kungariket.

2.   Varje ansökan eller förteckning över ansökningar ska innehålla den information som begärts av Förenade kungariket för utfärdandet av ett fisketillstånd, i det begärda format som Förenade kungariket har meddelat kommissionen.

3.   Kommissionen ska tillhandahålla medlemsstaterna den information och det format som avses i punkt 2. Kommissionen får skicka en begäran till flaggmedlemsstaten om eventuell kompletterande information som krävs för att kontrollera att villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda.

4.   Om kommissionen, när den har tagit emot ansökan eller eventuell kompletterande information som har begärts enligt punkt 3, konstaterar att villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda, ska den vidarebefordra ansökan till Förenade kungariket utan dröjsmål.

5.   Så snart Förenade kungariket meddelar kommissionen att det har beslutat att utfärda eller neka ett fisketillstånd för ett unionsfiskefartyg ska kommissionen omedelbart underrätta flaggmedlemsstaten om detta.

6.   En flaggmedlemsstat får endast utfärda ett fisketillstånd för fiskeinsatser i Förenade kungarikets vatten efter att ha fått information om att Förenade kungariket har beslutat att utfärda ett tillstånd för unionsfiskefartyget i fråga.

7.   Fiskeinsatser får inte påbörjas förrän både flaggmedlemsstaten och Förenade kungariket har utfärdat ett fisketillstånd.

8.   Om Förenade kungariket meddelar kommissionen att det har beslutat att tillfälligt återkalla eller dra in ett fisketillstånd för ett unionsfiskefartyg ska kommissionen omedelbart underrätta flaggmedlemsstaten om detta. Den medlemsstaten ska tillfälligt återkalla eller dra in sitt fisketillstånd för fiskeinsatser i Förenade kungarikets vatten i enlighet därmed.

9.   Om Förenade kungariket meddelar flaggmedlemsstaten direkt att det har beslutat att utfärda, neka, tillfälligt återkalla eller dra in ett fisketillstånd för ett unionsfiskefartyg ska flaggmedlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen om detta. Den medlemsstaten ska tillfälligt återkalla eller dra in sitt fisketillstånd för fiskeinsatser i Förenade kungarikets vatten i enlighet därmed.

Artikel 18d

Övervakning

Kommissionen ska övervaka Förenade kungarikets utfärdande av fisketillstånd för fiskeinsatser som bedrivs av unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten.”

2.

Följande avdelning ska införas:

”AVDELNING IIIa

FISKEINSATSER SOM BEDRIVS AV FÖRENADE KUNGARIKETS FISKEFARTYG I UNIONENS VATTEN

Artikel 38a

Tillämpningsområde

Genom undantag från avdelning III ska denna avdelning gälla för fiskeinsatser som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten.

Artikel 38b

Fiskeinsatser som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg

Förenade kungarikets fiskefartyg får bedriva fiskeinsatser i unionens vatten, i enlighet med villkoren i tillämplig unionslagstiftning, förutsatt att unionsfartyg beviljas tillträde för att bedriva fiskeinsatser i Förenade kungarikets vatten på grundval av ömsesidighet.

Artikel 38c

Allmänna principer

1.   Ett fiskefartyg från Förenade kungariket får bedriva fiskeinsatser i unionens vatten endast om kommissionen har utfärdat ett fisketillstånd för fiskefartyget i fråga. Ett sådant tillstånd ska utfärdas för fiskefartyget endast om det uppfyller de kriterier för berättigande som fastställs i punkt 2.

2.   Kommissionen får utfärda ett fisketillstånd till ett fiskefartyg från Förenade kungariket på följande villkor:

a)

Fiskefartyget har en giltig fiskelicens som utfärdats av Förenade kungarikets behöriga myndighet.

b)

Fiskefartyget finns upptaget av Förenade kungariket i ett flottregister till vilket kommissionen har tillgång.

c)

Fiskefartyget och eventuella tillhörande stödfartyg tillämpar IMO:s relevanta system med identifieringsnummer för fartyg i den utsträckning som krävs enligt unionsrätten.

d)

Fiskefartyget finns inte upptaget i någon förteckning över IUU-fartyg som antagits av en regional fiskeriförvaltningsorganisation och/eller av unionen enligt IUU-förordningen.

e)

Förenade kungariket har inte förtecknats som ett icke-samarbetande land enligt IUU-förordningen eller som ett land som tillåter ohållbara fiskemöjligheter enligt förordning (EU) nr 1026/2012.

f)

Fiskemöjligheter finns tillgängliga för Förenade kungariket.

3.   Ett fiskefartyg från Förenade kungariket som har tillstånd att bedriva fiskeinsatser i unionens vatten ska följa de regler som gäller för unionsfiskefartygens fiskeinsatser i det fiskeområde där fartyget är verksamt.

Artikel 38d

Förfarande för att erhålla fisketillstånd

1.   Förenade kungariket ska till kommissionen översända ansökan eller förteckningen över ansökningar om tillstånd för dess fiskefartyg.

2.   Kommissionen får begära att Förenade kungariket inkommer med kompletterande information som är nödvändig för att kontrollera att villkoren i artikel 38c.2 är uppfyllda.

3.   När det har fastställts att de villkor som anges i artikel 38b och 38c.2 är uppfyllda får kommissionen utfärda ett fisketillstånd och ska underrätta Förenade kungariket och berörda medlemsstater om detta utan dröjsmål.

Artikel 38e

Förvaltning av fisketillstånd

1.   Om något villkor enligt artikel 38b och 38c.2 inte längre är uppfyllt ska kommissionen vidta lämpliga åtgärder, inbegripet att ändra eller dra in tillståndet, och underrätta Förenade kungariket och berörda medlemsstater om detta.

2.   Kommissionen får neka att utfärda tillstånd eller tillfälligt återkalla eller dra in tillstånd som utfärdats till ett fiskefartyg från Förenade kungariket om något av följande fall föreligger:

a)

Vid en grundläggande förändring av omständigheterna, särskilt när det gäller ömsesidigt tillträde för unionsfiskefartyg till Förenade kungarikets vatten.

b)

Vid ett allvarligt hot mot hållbart nyttjande, förvaltning och bevarande av marina biologiska resurser.

c)

När det är avgörande för att förebygga eller bekämpa IUU-fiske.

d)

När kommissionen finner det lämpligt på grundval av iakttagelser till följd av dess övervakning enligt artikel 18d.

e)

Om Förenade kungariket på felaktig grund nekar, tillfälligt återkallar eller drar in ett unionsfiskefartygs tillstånd att bedriva fiskeinsatser i Förenade kungarikets vatten.

3.   Kommissionen ska omedelbart underrätta Förenade kungariket om den nekar, tillfälligt återkallar eller drar in tillståndet i enlighet med punkt 2.

Artikel 38f

Avbrytande av fiskeinsatserna

1.   Om de fiskemöjligheter som beviljats Förenade kungariket anses vara uttömda, ska kommissionen omedelbart underrätta Förenade kungariket och de behöriga tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna om detta. I syfte att säkerställa möjligheten till fortsatta fiskeinsatser som nyttjar icke uttömda fiskemöjligheter, vilka även kan påverka de uttömda fiskemöjligheterna, ska kommissionen begära att Förenade kungariket meddelar kommissionen tekniska åtgärder som förhindrar att de uttömda fiskemöjligheterna påverkas negativt.

2.   Från och med dagen för underrättelsen enligt punkt 1 ska de fisketillstånd som utfärdats för fiskefartyg som för Förenade kungarikets flagg anses vara tillfälligt återkallade med avseende på de berörda fiskeinsatserna, och fiskefartygen ska inte längre ha rätt att bedriva dessa fiskeinsatser.

3.   Fisketillstånd ska anses vara indragna om ett tillfälligt återkallande av fisketillstånd enligt punkt 2 berör alla de fiskeinsatser för vilka fisketillstånden beviljats.

Artikel 38g

Överskridande av kvoter i unionens vatten

När kommissionen fastställer att Förenade kungariket har överskridit de kvoter som det har tilldelats för ett bestånd eller en grupp av bestånd ska kommissionen göra avdrag från andra kvoter som Förenade kungariket har tilldelats. Kommissionen ska sträva efter att säkerställa att avdragets storlek motsvarar avdrag som åläggs medlemsstaterna under liknande förhållanden.

Artikel 38h

Kontroll och upprätthållande av efterlevnaden

1.   Ett fiskefartyg från Förenade kungariket som har tillstånd att bedriva fiskeinsatser i unionens vatten ska följa de kontrollregler som gäller för unionsfiskefartygens fiskeinsatser i det fiskeområde där fartyget är verksamt.

2.   Ett fiskefartyg från Förenade kungariket som har tillstånd att bedriva fiskeinsatser i unionens vatten ska förse kommissionen eller det organ som kommissionen utser och, i tillämpliga fall, kustmedlemsstaten, med de uppgifter som unionsfiskefartyg är skyldiga att skicka till flaggmedlemsstaten enligt kontrollförordningen.

3.   Kommissionen eller det organ som kommissionen utser ska skicka de uppgifter som mottagits i enlighet med punkt 2 till kustmedlemsstaten.

4.   Ett fiskefartyg från Förenade kungariket som har tillstånd att bedriva fiskeinsatser i unionens vatten ska på begäran förse kommissionen eller det organ som kommissionen utser med de observatörsrapporter som tagits fram inom ramen för tillämpliga observatörsprogram.

5.   Kustmedlemsstater ska registrera eventuella överträdelser som begås av Förenade kungarikets fiskefartyg samt därmed sammanhängande sanktioner, i det nationella register som föreskrivs i artikel 93 i kontrollförordningen.”

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då unionsrätten upphör att vara tillämplig på och i Förenade kungariket enligt artiklarna 126 och 127 i utträdesavtalet till och med det tidigaste av följande datum:

a)

Den 31 december 2021.

b)

Den dag då ett avtal mellan unionen och Förenade kungariket som innehåller bestämmelser om fiske träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt.

3.   Denna förordning ska dock inte tillämpas om det avtal som avses i punkt 2 b träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt senast den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2020.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 december 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 22 december 2020.

(2)  EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.

(3)  Förenta nationernas havsrättskonvention och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna (EGT L 179, 23.6.1998, s. 3).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).


Top