EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0991

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/991 av den 13 maj 2020 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av ris med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam

C/2020/3005

OJ L 221, 10.7.2020, p. 64–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; upphävd genom 32021R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/991/oj

10.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/64


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/991

av den 13 maj 2020

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av ris med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 första stycket leden a–d, och

av följande skäl:

(1)

Frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (nedan kallat avtalet) godkändes genom rådets beslut (EU) 2020/753 (2). I artikel 2.7 i avtalet föreskrivs särskilt att tullar på varor med ursprung i den andra parten ska sättas ner eller avskaffas i enlighet med bindningslistorna i bilaga 2-A till avtalet.

(2)

I enlighet med avsnitt B underavsnitt 1 punkterna 5–10 i bilaga 2-A till avtalet ska unionen öppna tullkvoter för import av 80 000 ton ris med ursprung i Vietnam.

(3)

Tullkvoter för import av ris med ursprung i Vietnam bör därför öppnas. För att säkerställa korrekt förvaltning av dessa tullkvoter bör det krävas att importlicenser utfärdas för import, för vilka en säkerhet bör ställas. Kommissionen bör förvalta dessa tullkvoter enligt den metod som avses i artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013. Kommissionens förordningar (EG) nr 1301/2006 (3) och (EG) nr 1342/2003 (4) samt kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 (5) bör dessutom tillämpas, om inte annat föreskrivs i den här förordningen.

(4)

För att undvika att importen inom ramen för dessa tullkvoter stör den normala saluföringen av ris som odlas inom unionen, bör kvotperioden delas upp i delperioder för varje enskild kvot och importen bör fördelas över dessa delperioder så att den bättre kan tas upp av unionsmarknaden.

(5)

För att säkerställa att kvoterna förvaltas korrekt är det lämpligt att fastställa tidsfrister för inlämnande av importlicensansökningar samt vilka uppgifter som ska ingå i ansökningarna och i licenserna. Produktvikt bör anges separat för råris och slipat ris för att uppfylla kraven i avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater avseende metoden för beräkning av tullar för råris (6), som ingicks genom rådets beslut 2005/476/EG (7), och i avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas Gatt 1994 (8), som ingicks genom rådets beslut 2005/953/EG (9).

(6)

Ansökningar om importlicenser och medlemsstaternas anmälningar av de kvantiteter som omfattas av dessa ansökningar bör avse den faktiska produktvikten i kilogram. Kommissionen kommer därför att omvandla de anmälda kvantiteterna till den typ av ekvivalent som anges för varje kvot, vilket antingen är rårisekvivalent eller ekvivalent slipat ris, för att kontrollera om de överskrider kvoten och i så fall beräkna tilldelningskoefficienten.

(7)

I protokoll 1 till avtalet, som rör definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete, fastställs de regler som ska tillämpas när det gäller ursprungsbevis. Det är därför lämpligt att fastställa bestämmelser om uppvisande av ett ursprungsbevis i enlighet med bestämmelserna i protokollet.

(8)

För att effektivisera administrationen bör medlemsstaterna för sina anmälningar till kommissionen använda det informationssystem som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 (10).

(9)

Denna förordning bör tillämpas från och med dagen för avtalets ikraftträdande.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av tullkvoter

1.   Följande importtullkvoter för ris med ursprung i Vietnam ska vara öppna årligen från och med den 1 januari till och med den 31 december:

a)

20 000 ton ris, uttryckt i rårisekvivalent, som omfattas av HS-undernummer ex1006 10 eller 1006 20. Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4729.

b)

30 000 ton ris, uttryckt i ekvivalent slipat ris, som omfattas av HS-undernummer 1006 30. Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4730.

c)

30 000 ton ris, uttryckt i ekvivalent slipat ris, som omfattas av HS-undernummer ex1006 10, 1006 20 eller 1006 30 och som tillhör en av de sorter av doftande ris som anges i bilaga I. Löpnumret för denna kvot ska vara 09.4731.

Alla kvotvolymer som avses i första stycket ska fördelas över delperioder enligt bilaga I.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska kvotperioden för året för denna förordnings ikraftträdande vara öppen från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande till och med den 31 december samma år.

3.   För år 1 för varje importtullkvot som avses i punkt 1 ska tullkvotens volym beräknas genom att den volym som motsvarar perioden mellan den 1 januari och dagen för avtalets ikraftträdande dras av.

4.   Importtullen inom de tullkvoter som avses i punkt 1 ska vara 0 euro per ton.

5.   De omräkningstal mellan paddyris, råris, delvis slipat ris och helt slipat ris som avses i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1312/2008 (11) ska tillämpas.

6.   De tullkvoter som avses i punkt 1 ska förvaltas enligt den metod som avses i artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

7.   Förordningarna (EG) nr 1301/2006 och (EG) nr 1342/2003 samt delegerad förordning (EU) 2016/1237 ska tillämpas, om inte annat föreskrivs i artikel 2.4 i den här förordningen.

Artikel 2

Ansökningar om importlicenser

1.   Ansökningar om importlicenser ska lämnas in till medlemsstaternas behöriga myndigheter inom de sju första kalenderdagarna i varje månad under tullkvotperioden, med undantag av december då inga ansökningar ska lämnas in. Ansökningar om importlicenser med giltighet från och med den 1 januari ska lämnas in mellan den 23 och den 30 november föregående år. Varje ansökan om importlicens ska endast avse ett löpnummer och ett KN-nummer. Varubeskrivningen för produkterna och deras KN-nummer ska anges i fält 15 respektive 16 i licensansökan.

2.   I varje importlicensansökan ska det anges en kvantitet i produktvikt som anges för löpnumret enligt artikel 1.1 första stycket. Denna ska anges i kilogram avrundat nedåt till närmaste enhet för KN-numret.

3.   I importlicensansökan ska namnet ”Viet Nam”, ”Viet-Nam” eller ”Vietnam” anges i fält 8 och rutan ”ja” ska markeras med ett kryss. Licenserna ska endast vara giltiga för produkter med ursprung i Vietnam. Ett ursprungsbevis enligt definitionen i artikel 15.2 i protokoll 1 till avtalet ska uppvisas för övergång till fri omsättning.

4.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får sökande lämna in högst en importlicensansökan per månad för samma löpnummer.

5.   En säkerhet på 30 euro per ton ska ställas i samband med att ansökan om importlicens lämnas in.

Artikel 3

Tilldelningskoefficient och utfärdande av importlicens

1.   Importlicenser ska utfärdas för kvantiteten i produktvikt för varje löpnummer enligt artikel 1.1 första stycket, i enlighet med punkterna 2 och 3 i den här artikeln.

2.   Om den information som medlemsstaterna lämnar i enlighet med artikel 7 visar att de kvantiteter som omfattas av licensansökningar överstiger de kvantiteter som finns tillgängliga för delperioden för en importtullkvot, ska kommissionen i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 fastställa en tilldelningskoefficient. För detta ändamål ska kommissionen räkna om de kvantiteter i produktvikt som medlemsstaterna har anmält till kvantiteter i den typ av ekvivalent som anges för varje löpnummer enligt artikel 1.1 första stycket i denna förordning.

Tilldelningskoefficienten ska offentliggöras på lämpligt sätt på internet senast den 22:a dagen i varje månad. Kommissionen ska samtidigt offentliggöra de kvantiteter som finns tillgängliga för påföljande delperiod. Om ansökan har lämnats in mellan den 23 och den 30 november ska tilldelningskoefficienten offentliggöras senast den 14 december.

3.   Importlicenserna ska utfärdas för kvantiteterna i produktvikt för varje löpnummer enligt artikel 1.1 första stycket, beräknat genom multiplicering av kvantiteterna i importlicensansökningarna med tilldelningskoefficienten. Den kvantitet som blir resultatet av tillämpningen av tilldelningskoefficienten ska avrundas nedåt till närmaste enhet.

4.   Importlicenser ska utfärdas efter det att kommissionen har offentliggjort tilldelningskoefficienten och före månadens utgång.

5.   Importlicenser med giltighet från och med den 1 januari ska utfärdas mellan den 15 och den 31 december föregående år.

Artikel 4

Importlicensernas giltighet

1.   Importlicenserna ska vara giltiga

a)

från och med den första kalenderdagen i månaden efter den månad då ansökan lämnades in, för ansökningar som lämnas in under den pågående tullkvotperioden,

b)

från och med den 1 januari påföljande år, för ansökningar som lämnas in mellan den 23 och den 30 november föregående år.

2.   Tullkvotsvolymerna är fördelade över delperioder, och licenser som utfärdats varje månad är giltiga i fyra månader men ska inte löpa ut senare än vid tullkvotperiodens utgång.

3.   Om giltighetstiden för en importlicens för de tullkvoter som avses i artikel 1.1 förlängs på grund av force majeure i enlighet med artikel 16 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 (12), får förlängningen inte löpa längre än till tullkvotperiodens utgång.

Artikel 5

Äkthetsintyg

1.   Det äkthetsintyg som utfärdas av ett behörigt organ i Vietnam förtecknat i bilaga II och som anger att riset tillhör en av de särskilda sorter av doftande ris som anges i bilaga I ska upprättas på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga III.

Formulären ska tryckas och fyllas i på engelska.

2.   Varje äkthetsintyg ska i det övre högra fältet ha ett löpnummer. Kopiorna ska ha samma nummer som originalet.

3.   Äkthetsintyget ska vara giltigt i 120 dagar från och med dagen för utfärdandet.

För att vara giltigt ska intyget vara korrekt ifyllt och undertecknat.

Äkthetsintygen ska anses vara vederbörligen undertecknade om de anger ort och datum för utfärdande och bär den utfärdande myndighetens stämpel samt underskrift av den eller dem som har befogenhet att underteckna intygen.

4.   Äkthetsintyget ska lämnas in till tullmyndigheterna för kontroll av att de villkor som krävs för att utnyttja tullkvoten med löpnummer 09.4731 är uppfyllda.

Det behöriga organ i Vietnam som förtecknas i bilaga II ska förse kommissionen med relevant information som kan vara till hjälp vid kontrollen av uppgifterna i äkthetsintygen, särskilt i fråga om vilka typer av stämplar det har använt.

Artikel 6

Ursprungsbevis

För produkternas övergång till fri omsättning i unionen krävs att ett ursprungsbevis enligt artikel 15.2 i protokoll 1 till avtalet uppvisas för unionens tullmyndigheter. Ursprungsbeviset ska vara ett ursprungsintyg eller en ursprungsdeklaration på en faktura, följesedel eller någon annan kommersiell handling som beskriver de berörda produkterna tillräckligt detaljerat för att de ska kunna identifieras.

Artikel 7

Anmälan av kvantiteter till kommissionen

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de sammanlagda kvantiteter för varje KN-nummer som omfattas av ansökningar om importlicens för varje tullkvot som avses i artikel 1.1

a)

före den 14:e i en månad, om licensansökningarna lämnas in under de sju första kalenderdagarna i en månad,

b)

före den 6 december, om licensansökningarna lämnas in mellan den 23 och den 30 november.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de kvantiteter för varje KN-nummer som omfattas av importlicenser som de har utfärdat för varje tullkvot som avses i artikel 1.1

a)

före den sista dagen i månaden, om licensansökningarna för en tullkvot lämnas in under de sju första kalenderdagarna i en månad,

b)

före den 31 december, om licensansökningarna för en tullkvot lämnas in mellan den 23 och den 30 november.

3.   Medlemsstaterna ska anmäla de outnyttjade kvantiteter som omfattas av de utfärdade importlicenserna till kommissionen inom fyra månader efter det att de berörda licensernas giltighetstid har löpt ut. De outnyttjade kvantiteterna ska stämma överens med skillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicenserna och de kvantiteter för vilka licenserna har utfärdats.

4.   Under den sista delperioden ska de outnyttjade kvantiteterna anmälas tillsammans med den anmälan som avses i punkt 1 a.

5.   Kvantiteterna ska anges i kilogram produktvikt och vara uppdelade efter löpnummer och, i förekommande fall, efter ursprung.

6.   Outnyttjade kvantiteter ska läggas till de kvantiteter som finns tillgängliga för nästa delperiod. Kvantiteter som är outnyttjade vid utgången av den årliga kvotperioden får inte föras över till nästa årliga kvotperiod.

7.   Artikel 3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1239 ska tillämpas på de perioder och tidsfrister som anges i denna artikel.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets beslut (EU) 2020/753 av den 30 mars 2020 om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (EUT L 186, 12.6.2020, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för tillämpning av systemet med import- och exportlicenser, om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller reglerna om frisläppande och förverkande av de säkerheter som ställs för import- och exportlicenser, om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 2336/2003, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 341/2007 och (EG) nr 382/2008 och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2390/98, (EG) nr 1345/2005, (EG) nr 376/2008 och (EG) nr 507/2008 (EUT L 206, 30.7.2016, s. 1).

(6)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 67.

(7)  Rådets beslut 2005/476/EG av den 21 juni 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater avseende metoden för beräkning av tullar för råris samt om ändring av beslut 2004/617/EG, 2004/618/EG och 2004/619/EG (EUT L 170, 1.7.2005, s. 67).

(8)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 26.

(9)  Rådets beslut 2005/953/EG av den 20 december 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Thailand i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas Gatt 1994 (EUT L 346, 29.12.2005, s. 24).

(10)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100).

(11)  Kommissionens förordning (EG) nr 1312/2008 av den 19 december 2008 om fastställande av omräkningskurser, bearbetningskostnader och värdet av biprodukterna från de olika bearbetningsleden för ris (EUT L 344, 20.12.2008, s. 56).

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1239 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller systemet med import- och exportlicenser (EUT L 206, 30.7.2016, s. 44).


BILAGA I

a)

Importtullkvot på 20 000 ton uttryckt i rårisekvivalent enligt följande tullpositioner enligt artikel 1.1 a:

1006.10.30

1006.10.50

1006.10.71

1006.10.79

1006.20.11

1006.20.13

1006.20.15

1006.20.17

1006.20.92

1006.20.94

1006.20.96

1006.20.98

Denna kvot ska fördelas över följande delperioder:

Kvantitet

(ton)

Löpnummer

Delperioder (kvantitet i ton)

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

1 juli–30 september

1 oktober–31 december

20 000

09.4729

10 000

5 000

5 000

b)

Importtullkvot på 30 000 ton uttryckt i ekvivalent slipat ris enligt följande tullpositioner enligt artikel 1.1 b:

1006.30.21

1006.30.23

1006.30.25

1006.30.27

1006.30.42

1006.30.44

1006.30.46

1006.30.48

1006.30.61

1006.30.63

1006.30.65

1006.30.67

1006.30.92

1006.30.94

1006.30.96

1006.30.98

Denna kvot ska fördelas över följande delperioder:

Kvantitet

(ton)

Löpnummer

Delperioder (kvantitet i ton)

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

1 juli–31 september

1 oktober–31 december

30 000

09.4730

15 000

7 500

7 500

c)

Importtullkvot på 30 000 ton uttryckt i ekvivalent slipat ris enligt följande tullpositioner enligt artikel 1.1 c:

1006.10.30

1006.10.50

1006.10.71

1006.10.79

1006.20.11

1006.20.13

1006.20.15

1006.20.17

1006.20.92

1006.20.94

1006.20.96

1006.20.98

1006.30.21

1006.30.23

1006.30.25

1006.30.27

1006.30.42

1006.30.44

1006.30.46

1006.30.48

1006.30.61

1006.30.63

1006.30.65

1006.30.67

1006.30.92

1006.30.94

1006.30.96

1006.30.98

Sorter av doftande ris med ursprung i Vietnam som omfattas av den importtullkvot som avses i artikel 1.1 c:

Jasmine 85

ST 5

ST 20

Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)

VD 20

RVT

OM 4900

OM 5451

Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

Denna kvot ska fördelas över följande delperioder:

Kvantitet

(ton)

Löpnummer

Delperioder (kvantitet i ton)

1 januari–31 mars

1 april–30 juni

1 juli–30 september

1 oktober–31 december

30 000

09.4731

15 000

7 500

7 500


BILAGA II

Organ med befogenhet att utfärda de äkthetsintyg som avses i artikel 5.

Vietnams ministerium för jordbruk och landsbygdsutveckling.


BILAGA III

Förlaga till äkthetsintyg enligt artikel 5

1

Exporter (Name and full address)

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

for export to the European Union

2

Consignee (Name and full address)

No

ORIGINAL

issued by (Name and full address of issuing body)

 

3

country and place of cultivation

4

country of destination in EU

5

Packing 5 kg or less (number of packings)

6

Description of goods

7

Packing between 5 and 20 kg (number of packings

8

Net weight (kg)

Gross weight (kg)

9

DECLARATION BY EXPORTER

The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date:

Signature:

10

CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) 2020/991 and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date:

Signature:

Stamp:

11

FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION


Top