EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0714

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/714 av den 28 maj 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/466 vad gäller användning av elektronisk dokumentation för utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet samt tillämpningsperioden för tillfälliga åtgärder (Text av betydelse för EES)

C/2020/3557

OJ L 167, 29.5.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/714/oj

29.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/714

av den 28 maj 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/466 vad gäller användning av elektronisk dokumentation för utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet samt tillämpningsperioden för tillfälliga åtgärder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 141.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser bland annat om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Förordningen ger även kommissionen befogenhet att genom en genomförandeakt anta lämpliga tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd, om den har belägg för att det förekommer allvarliga störningar i en medlemsstats kontrollsystem.

(2)

För att hantera de särskilda omständigheter som beror på den pågående krisen som föranletts av sjukdomen covid-19 ger kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/466 (2) medlemsstaterna möjlighet att tillämpa tillfälliga åtgärder i samband med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Enligt den genomförandeförordningen får offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som gäller officiella intyg och officiella attesteringar utföras på en elektronisk kopia av sådana intyg eller attesteringar, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

(3)

För att säkerställa en smidig handel bör det klargöras att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet får utföras på en kopia av de originalintyg eller originalattesteringar som har utfärdats i elektronisk form. Dessutom bör det klargöras att skyldigheten att lämna in originalen av dessa dokument så fort det är tekniskt möjligt inte gäller när offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet utförs på grundval av elektroniska uppgifter som utfärdats och lämnats i Traces.

(4)

Några medlemsstater har meddelat kommissionen och övriga medlemsstater att de allvarliga störningarna i deras kontrollsystem på grund av den kris som föranletts av covid-19 och svårigheterna att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet kommer att kvarstå efter den 1 juni 2020. För att motverka dessa allvarliga störningar och underlätta planeringen och utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet under den kris som föranletts av covid-19 bör tillämpningsperioden för genomförandeförordning (EU) 2020/466 förlängas till och med den 1 augusti 2020.

(5)

Genomförandeförordning (EU) 2020/466 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2020/466 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

Artikel 4

1.   Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som gäller officiella intyg och officiella attesteringar får undantagsvis utföras

a)

på en kopia av originalet av sådana intyg eller attesteringar som görs tillgänglig i elektroniskt format, under förutsättning att den person som är skyldig att uppvisa det officiella intyget eller den officiella attesteringen företer den behöriga myndigheten en förklaring som bekräftar att det officiella intyget eller den officiella attesteringen kommer att lämnas in i original så fort det är tekniskt möjligt, eller

b)

på elektroniska uppgifter från sådana intyg eller attesteringar, när den behöriga myndigheten har utfärdat och lämnat in sådana uppgifter i Traces.

2.   Vid sådan offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i punkt 1 i denna artikel ska den behöriga myndigheten ta hänsyn till risken för bristande efterlevnad avseende de berörda djuren och varorna och till tidigare resultat vid offentlig kontroll som aktörerna varit föremål för och deras efterlevnad av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625.”

2.

I artikel 6 ska andra stycket ersättas med följande:

 

”Den ska tillämpas till och med den 1 augusti 2020.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 juni 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 maj 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/466 av den 30 mars 2020 om tillfälliga åtgärder för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd vid vissa allvarliga störningar i medlemsstaternas kontrollsystem på grund av sjukdomen covid-19 (EUT L 98, 31.3.2020, s. 30).


Top