EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0207

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/207 av den 14 februari 2020 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller import av sällskapsdjursfoder från Saudiarabien (Text av betydelse för EES)

C/2020/785

OJ L 43, 17.2.2020, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/207/oj

17.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 43/69


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/207

av den 14 februari 2020

om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller import av sällskapsdjursfoder från Saudiarabien

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (1), särskilt artikel 41.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2) fastställs bestämmelser för genomförande av förordning (EG) nr 1069/2009, inbegripet villkor för människors och djurs hälsa vid import av sällskapsdjursfoder.

(2)

Kraven för import till och transitering genom unionen av sällskapsdjursfoder, inbegripet tuggben, anges i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011, inbegripet förteckningen över tredjeländer på rad 12 i tabell 2 i den förordningen.

(3)

De behöriga myndigheterna i Konungariket Saudiarabien har försäkrat kommissionen att Konungariket Saudiarabien kan uppfylla lämpliga hälsovillkor och lämna tillräckliga garantier för de kontroller myndigheterna genomför av tillverkningen av sällskapsdjursfoder som erhållits från fjäderfä. Det är därför motiverat att lägga till Saudiarabien till förteckningen över tredjeländer från vilka bearbetat sällskapsdjursfoder från fjäderfä får importeras till och transiteras genom unionen.

(4)

Tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras i enlighet med den text som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 februari 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).


BILAGA

Rad 12 i tabell 2 i kapitel II avsnitt 1 i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 ska ersättas med följande:

”12

Sällskapsdjursfoder, inbegripet tuggben

a)

Bearbetat sällskapsdjursfoder och tuggben: Material enligt artikel 35 a i och ii.

b)

Färskt sällskapsdjursfoder: Material enligt artikel 35 a iii.

Sällskapsdjursfodret och tuggbenen ska ha framställts i enlighet med kapitel II i bilaga XIII.

a)

Färskt sällskapsdjursfoder:

De tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 eller i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008, från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt kött från samma djurart och där endast kött med ben tillåts.

Fiskråvara: De tredjeländer som förtecknas i bilaga II till beslut 2006/766/EG.

b)

Tuggben och annat sällskapsdjursfoder än färskt sällskapsdjursfoder:

De tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 samt följande länder:

 

(JP) Japan

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Taiwan

 

(SA) Saudiarabien (endast bearbetat sällskapsdjursfoder från fjäderfä).

Bearbetat sällskapsdjursfoder från fiskmaterial: De tredjeländer som förtecknas i bilaga II till beslut 2006/766/EG.

a)

Helkonserverat sällskapsdjursfoder: Kapitel 3(A) i bilaga XV.

b)

Bearbetat sällskapsdjursfoder utom helkonserverat sällskapsdjursfoder: Kapitel 3(B) i bilaga XV.

c)

Tuggben: Kapitel 3(C) i bilaga XV.

d)

Färskt sällskapsdjursfoder: Kapitel 3(D) i bilaga XV.”


Top