EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2072

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019

EUT L 319, 10.12.2019, p. 1–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2072

av den 28 november 2019

om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artiklarna 5.2, 32.2, 37.2, 37.4, 40.2, 41.2, 53.2, 54.2, 72.1, 73, 79.2 och 80.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) 2016/2031 ska tillämpas från och med den 14 december 2019. För att bestämmelserna i den förordningen ska ha full verkan kommer genomförandebestämmelser att antas avseende reglering av skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål samt därtill hörande krav som är nödvändiga för att skydda unionens territorium mot växtskyddsrisker.

(2)

Mot bakgrund av detta bör särskilda bestämmelser antas i syfte att upprätta förteckningar över EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och reglerade EU-icke-karantänskadegörare samt åtgärder för att förhindra förekomst av dessa i berörda territorier i unionen och på växter för plantering.

(3)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har gjort en förnyad bedömning av de skadegörare som är förtecknade i del A i bilaga I till rådets direktiv 2000/29/EG (2) och i avsnitt I i del A i bilaga II till samma direktiv, i syfte att upprätta en förteckning över EU-karantänskadegörare i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2016/2031. Den förnyade bedömningen var nödvändig för att uppdatera dessa skadegörares växtskyddsstatus i enlighet med den senaste tekniska och vetenskapliga utvecklingen samt för att bedöma deras överensstämmelse med kriterierna i artikel 3 i den förordningen med avseende på unionens territorium och med avsnitt 1 i bilaga I till samma förordning.

(4)

Till följd av den förnyade bedömningen bör vissa av de skadegörare som är förtecknade i bilagorna I och II till direktiv 2000/29/EG inte tas upp i förteckningen över EU-karantänskadegörare eftersom de inte uppfyller villkoren i artikel 3 i förordning (EU) 2016/2031 med avseende på unionens territorium.

(5)

Vissa andra skadegörare, av vilka några är förtecknade i bilagorna I och II till direktiv 2000/29/EG, har befunnits uppfylla villkoren i artikel 3 i förordning (EU) 2016/2031 med avseende på unionens territorium och bör därför tas upp i förteckningen över EU-karantänskadegörare.

(6)

Till följd av den förnyade bedömningen bör vissa av de skadegörare som är förtecknade som skadegörare som inte har påvisats på unionens territorium i bilagorna I och II till direktiv 2000/29/EG tas upp som skadegörare som har påvisats på unionens territorium i förteckningen över EU-karantänskadegörare eftersom deras förekomst har fastställts i vissa delar av territoriet.

(7)

Namnen på vissa skadegörare bör uppdateras så att de återspeglar den senaste utvecklingen av den internationella nomenklaturen. Dessa skadegörare ska förtecknas tillsammans med de respektive koder som de tilldelats av Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet (nedan kallad EPPO). Detta är nödvändigt för att säkerställa att dessa skadegörare kan identifieras även om deras namn skulle komma att ändras i framtiden.

(8)

De skyddade zoner som har erkänts i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 (3) och de skadegörare som är förtecknade i del B i bilaga I och del B i bilaga II till direktiv 2000/29/EG har blivit bedömda på nytt av kommissionen. Syftet med den förnyade bedömningen var att avgöra om de berörda skadegörarna motsvarar beskrivningen av karantänskadegörare för skyddad zon i artikel 32.1 i förordning (EU) 2016/2031.

(9)

Den förnyade bedömningen är utförd på grundval av medlemsstaternas ansökningar om att erkänna, ändra eller återkalla skyddade zoner, på regelbundna inventeringsrapporter från medlemsstaterna, på kommissionens egna inspektioner samt på flera andra vetenskapliga och tekniska uppgifter.

(10)

Vissa skadegörare, av vilka några är förtecknade i bilagorna I och II till direktiv 2000/29/EG, har befunnits uppfylla villkoren i artikel 32.1 i förordning (EU) 2016/2031 och bör därför tas upp i förteckningen över karantänskadegörare för skyddad zon. Dessa skadegörare bör förtecknas tillsammans med de respektive koder som de tilldelats av EPPO, för att säkerställa att skadegörarna kan identifieras även om deras namn skulle komma att ändras i framtiden.

(11)

Förordning (EG) nr 690/2008 bör upphävas för att undvika överlappning med förteckningen över skyddade zoner i den här förordningen.

(12)

EPPO har gjort en förnyad bedömning av de skadegörare som är förtecknade i avsnitt II i del A i bilaga II till direktiv 2000/29/EG, av grödorna i punkt 3 och skadegörarna i punkt 6 i bilaga I till direktiv 66/401/EEG (4), av skadegörarna i punkt 3 i bilaga II till rådets direktiv 66/402/EEG (5) och bilaga I till rådets direktiv 68/193/EEG (6), samt de skadegörare som är förtecknade i de akter som antagits i enlighet med artikel 5.5 i rådets direktiv 98/56/EG (7), bilaga II till rådets direktiv 2002/55/EG (8), bilaga I och punkt B i bilaga II till rådets direktiv 2002/56/EG (9) och de akter som antagits i enlighet med artikel 18c i det direktivet, punkt 4 i bilaga I och punkt 5 i del I i bilaga II till rådets direktiv 2002/57/EG (10), de akter som antagits i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 2008/72/EG (11) och de akter som antagits i enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 2008/90/EG (12).

(13)

Den förnyade bedömningen var nödvändig för att uppdatera dessa skadegörares växtskyddsstatus i enlighet med den senaste tekniska och vetenskapliga utvecklingen samt för att bedöma deras överensstämmelse med respektive kriterier i artikel 36 i förordning (EU) 2016/2031 med avseende på unionens territorium, och avsnitt 4 i bilaga I till samma förordning.

(14)

Vissa skadegörare, av vilka några är förtecknade i de direktiven, har befunnits uppfylla villkoren i artikel 36 i förordning (EU) 2016/2031 med avseende på unionens territorium och bör därför tas upp i förteckningen över reglerade EU-icke-karantänskadegörare. I enlighet med artikel 37.7 i den förordningen är syftet med förteckningen att fastställa de särskilda kategorier av växter för plantering som avses i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG.

(15)

I vissa fall bör de berörda växterna för plantering inte införas till eller förflyttas inom unionens territorium om förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på dem överskrider ett visst tröskelvärde, enligt vad som anges i artikel 37.8 i förordning (EU) 2016/2031. I enlighet med vad som anges i den artikeln bör detta tröskelvärde fastställas endast om det är möjligt för yrkesmässiga aktörer att säkerställa att incidensen av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på de berörda växterna för plantering inte överskrider det tröskelvärdet och om det är möjligt att kontrollera att tröskelvärdet inte överskrids i partier av dessa växter för plantering.

(16)

I enlighet med artikel 37.4 i förordning (EU) 2016/2031 ska tillämpningen av åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på de berörda växterna för plantering inte påverka de åtgärder som antagits i enlighet med direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 98/56/EEG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG. Därför bör denna förordning inte påverka de åtgärder som antagits i enlighet med de direktiven när det gäller inspektioner, provtagningar och testning av berörda växter för plantering eller de växter från vilka de har sitt ursprung; ursprung för växter för plantering från områden eller platser som är fria från eller fysiskt skyddade från berörda reglerade EU-icke-karantänskadegörare; behandlingar av berörda växter för plantering eller de växter från vilka de har sitt ursprung; eller produktionen av växter för plantering.

(17)

Bestämmelserna i denna förordning avseende reglerade EU-icke-karantänskadegörare bör inte heller påverka de undantag för växter för plantering som har antagits i enlighet med dessa direktiv, från de saluföringskrav som föreskrivs i de direktiven när det gäller leverans av utsäde till officiella provnings- och kontrollorgan, leverans av växter till producenter av vissa tjänster, förflyttning av växter som är avsedda för vetenskapliga ändamål, växtförädling, andra testnings- eller försöksändamål, utsäde som inte slutgiltigt certifierats, utsäde som omfattas av undantagen från bestämmelserna i genomförandebeslut (EU) 2017/478 (13) och växter som har visats vara avsedda för export.

(18)

Införsel till unionen av växter, växtprodukter och andra föremål från alla eller vissa tredjeländer enligt förteckningen i del A i bilaga III till direktiv 2000/29/EG är förbjuden.

(19)

En översyn har gjorts av dessa växter, växtprodukter och andra föremål på grundval av nya uppgifter och den risk för växtskadegörare som de innebär för unionens territorium samt den uppdaterade förteckningen över EU-karantänskadegörare.

(20)

På grundval av översynen ska vissa av dessa växter, växtprodukter och andra föremål förtecknas i enlighet med artikel 40.2 i förordning (EU) 2016/2031 tillsammans med de tredjeländer, grupper av tredjeländer eller särskilda områden i tredjeländer som omfattas av förbudet. Ett sådant förbud är nödvändigt eftersom växtskyddet i unionen inte kan garanteras genom tillämpning av mindre stränga bestämmelser i detta avseende.

(21)

Mot bakgrund av den förnyade bedömningen av EU-karantänskadegörare bör det antas nya bestämmelser avseende införsel till unionen av vissa växter, växtprodukter och andra föremål och deras respektive särskilda krav, samt bestämmelser för förflyttning inom unionen av vissa växter, växtprodukter och andra föremål och deras respektive särskilda krav, i enlighet med artikel 41.2 i förordning (EU) 2016/2031.

(22)

Angivande av KN-nummer bör inte vara obligatoriskt i förteckningen över de växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av särskilda krav avseende förflyttning inom unionens territorium. Detta skulle vara ett proportionerligt tillvägagångssätt eftersom KN-nummer endast är nödvändiga för identifiering av dessa växter, växtprodukter och andra föremål när de införs till unionen från ett tredjeland. Ett sådant tillvägagångssätt skulle också vara i linje med artikel 80 i förordning (EU) 2016/2031, enligt vilken inga sådana nummer behöver anges i förteckningen över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka det krävs ett växtpass.

(23)

Införsel av växter, växtprodukter och andra föremål är förbjuden till deras respektive skyddade zoner och, i förekommande fall, med beaktande av deras ursprungstredjeland enligt förteckningen i del B i bilaga III till direktiv 2000/29/EG. Dessutom får de växter, växtprodukter och andra föremål som är förtecknade i del B i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG endast införas till de berörda skyddade zonerna om de uppfyller respektive särskilda krav.

(24)

En översyn har gjorts av dessa växter, växtprodukter och andra föremål på grundval av nya uppgifter och den risk för växtskadegörare de innebär för de berörda skyddade zonerna samt den uppdaterade förteckningen över skyddade zoner och karantänskadegörare för skyddade zoner.

(25)

På grundval av översynen bör vissa av dessa växter, växtprodukter och andra föremål samt deras respektive skyddade zoner tas upp i förteckningen i den här förordningen i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) 2016/2031, tillsammans med de ursprungstredjeländer och grupper av ursprungstredjeländer för vilka detta förbud gäller.

(26)

Dessutom bör vissa av dessa växter, växtprodukter och andra föremål samt deras respektive skyddade zoner och särskilda krav tas upp i förteckningen i den här förordningen i enlighet med artikel 54.2 i förordning (EU) 2016/2031.

(27)

En förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka det krävs ett sundhetscertifikat för införsel till unionens territorium och deras respektive ursprungs- eller avsändartredjeland ska upprättas i enlighet med artikel 72.1 i förordning (EU) 2016/2031.

(28)

Enligt genomförandeförordning (EU) 2018/2019 krävs ett sundhetscertifikat för införsel till unionens territorium av andra växter än de som är upptagna i den förteckning som avses i artikel 72.1, i enlighet med artikel 73 första stycket i förordning (EU) 2016/2031. Vissa frukter har dock konstaterats uppfylla kraven i bilaga VI till förordning (EU) 2016/2031 och betraktas som växter som inte kräver ett sundhetscertifikat. Ett sundhetscertifikat bör därför inte krävas för införsel till unionen av de frukter som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2018/2019.

(29)

Av tydlighetsskäl bör artikel 2 och bilaga II till den förordningen utgå, för att undvika överlappningar med den här förordningen.

(30)

En förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka det krävs ett sundhetscertifikat för införsel till de berörda skyddade zonerna och deras respektive ursprungs- eller avsändartredjeländer, ska upprättas i enlighet med artikel 74.1 i förordning (EU) 2016/2031. En sådan förteckning kommer att bidra till att säkerställa tydligheten för yrkesmässiga aktörer, behöriga myndigheter och alla andra användare av dessa växter, växtprodukter och andra föremål.

(31)

En förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka det krävs ett växtpass för förflyttning inom unionens territorium ska upprättas i enlighet med artikel 79.1 i förordning (EU) 2016/2031. En sådan förteckning kommer att bidra till att säkerställa tydligheten för yrkesmässiga aktörer, behöriga myndigheter och alla andra användare av dessa växter, växtprodukter och andra föremål.

(32)

För att undvika att införa krav på yrkesmässiga aktörer bör växtpass inte krävas för förflyttning av utsäde som är föremål för undantag från kraven i respektive direktiv om saluföring av utsäde. Detta är lämpligt eftersom den här förordningen ska tillämpas utan att det påverkar de åtgärder som antagits i enlighet med de direktiven och eftersom den inte bör ålägga yrkesmässiga aktörer några ytterligare certifieringskrav utöver de skyldigheter som redan fastställs i de direktiven.

(33)

En förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka det krävs ett växtpass för införsel till, eller förflyttning inom, vissa skyddade zoner ska upprättas i enlighet med artikel 80.1 i förordning (EU) 2016/2031. Dessa växtpass bör ha beteckningen ”PZ” för att särskiljas från de växtpass som krävs för förflyttning inom hela unionens territorium. En sådan förteckning kommer att bidra till att säkerställa tydligheten för yrkesmässiga aktörer, behöriga myndigheter och alla andra användare av dessa växter, växtprodukter och andra föremål.

(34)

För att undvika avbrott i handeln på grund av ändringarna i kraven avseende reglerade EU-icke-karantänskadegörare bör en begränsad övergångsperiod medges för utsäde och andra växter för plantering som redan har producerats i unionen, införts till unionen eller förflyttats inom unionen i enlighet med de krav avseende förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare som gällde före den 14 december 2019, vilket är den dag då denna förordning började tillämpas. Sådant utsäde och sådana andra växter för plantering får, under en begränsad tidsperiod, fortsätta att införas till eller förflyttas inom unionen i enlighet med dessa krav. Det skulle också vara proportionerligt att kräva att växtpass för sådant utsäde och sådana andra växter för plantering endast intygar att de tillämpliga kraven är uppfyllda när det gäller EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) 2016/2031. Ett sådant tillvägagångssätt skulle vara nödvändigt med tanke på de stora volymer av utsäde och andra växter för plantering som är under produktion eller har producerats före den 14 december 2019 enligt bestämmelserna i de direktiv om saluföring av utsäde och annat förökningsmaterial som var tillämpliga före den dagen och då inga växtpass avseende förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare krävdes. Dessa växter för plantering har redan blivit certifierade, och det vore oproportionerligt att kräva att de skulle certifieras ytterligare enligt de nya bestämmelserna. En övergångsperiod på ett år skulle därför vara nödvändig för att säkerställa att dessa växter för plantering enkelt kan tas upp på marknaden och för att underlätta för behöriga myndigheter och yrkesmässiga aktörer att anpassa sig till de nya bestämmelserna.

(35)

Denna förordning bör träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, för att ge behöriga myndigheter och yrkesmässiga aktörer längsta möjliga tid att förbereda sig för dess tillämpning.

(36)

Av rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med samma dag som förordning (EU) 2016/2031, vilket är den 14 december 2019.

(37)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning genomförs förordning (EU) 2016/2031 med avseende på förteckningarna över EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och reglerade EU-icke-karantänskadegörare samt åtgärder för växter, växtprodukter och andra föremål för att minska riskerna med dessa skadegörare till en acceptabel nivå.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning ska de definitioner som fastställs i bilaga I gälla.

2.   Dessutom gäller följande definitioner:

a)

praktiskt taget fria från skadegörare: innebär att omfattningen av förekomsten av andra skadegörare än EU-karantänskadegörare eller karantänskadegörare för skyddad zon på växterna för plantering eller på fruktplantorna är tillräckligt låg för att säkerställa en acceptabel kvalitet och användbarhet för dessa växter.

b)

officiellt uttalande: ett sundhetscertifikat enligt bestämmelserna i artikel 71 i förordning (EU) 2016/2031, ett växtpass enligt bestämmelserna i artikel 78 i den förordningen, den märkning av träemballage, trä eller andra föremål som avses i artikel 96 i den förordningen, eller de officiella attesteringar som avses i artikel 99 i den förordningen.

c)

systematisk strategi: integrering av olika riskhanteringsåtgärder av vilka minst två verkar oberoende av varandra och som, när de tillämpas tillsammans, uppnår en lämplig skyddsnivå mot EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och skadegörare som är föremål för de åtgärder som har antagits i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) 2016/2031.

Artikel 3

Förteckning över EU-karantänskadegörare

Den förteckning över EU-karantänskadegörare som avses i artikel 5 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga II till den här förordningen.

Förteckningen över sådana EU-karantänskadegörare som inte har påvisats på unionens territorium finns i del A i bilaga II, och förteckningen över EU-karantänskadegörare som har påvisats på unionens territorium finns i del B i bilaga II.

Artikel 4

Förteckning över skyddade zoner och respektive karantänskadegörare för skyddad zon

Den förteckning över skyddade zoner och respektive karantänskadegörare för skyddad zon som avses i artikel 32.3 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 5

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare och särskilda växter för plantering, med kategorier och tröskelvärden

Den förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare och särskilda växter för plantering med kategorier och tröskelvärden som avses i artikel 37.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga IV till den här förordningen. Dessa växter för plantering får inte införas till eller förflyttas inom unionen om förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på dessa växter för plantering överskrider tröskelvärdena.

Förbudet mot införsel och förflyttning som föreskrivs i första stycket ska endast gälla för de kategorier av växter för plantering som anges i bilaga IV.

Artikel 6

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på särskilda växter för plantering

1.   De åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare vid förflyttning inom och införsel till unionen av särskilda växter för plantering som avses i artikel 37.4 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga V till den här förordningen.

2.   Den förteckning som finns i bilaga IV till den här förordningen och bilaga V till den här förordningen ska inte påverka de åtgärder som antagits i enlighet med direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG med avseende på:

a)

Inspektioner, provtagningar och testning av berörda växter för plantering eller de växter från vilka de har sitt ursprung.

b)

Ursprung för berörda växter för plantering från områden eller platser som är fria från eller fysiskt skyddade från berörda reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

c)

Behandlingar av berörda växter för plantering eller de växter från vilka de har sitt ursprung.

d)

Produktionen av växter för plantering.

3.   Den förteckning som finns i bilaga IV till den här förordningen och bilaga V till den här förordningen ska inte heller påverka de undantag för växter för plantering som antagits i enlighet med direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG när det gäller kraven för saluföring som fastställs i de direktiven, inklusive:

a)

Undantag för leverans av växter för plantering till officiella provnings- och kontrollorgan.

b)

Undantag för leverans av växter för plantering som råvara till tjänsteproducenter för bearbetning eller förpackning, under förutsättning att tjänsteproducenten inte förvärvar rätten till dessa växter och att växternas identitet är säkerställd.

c)

Undantag för leverans av växter för plantering, under vissa förutsättningar, till tjänsteproducenter för produktion av vissa jordbruksråvaror avsedda för industriella ändamål eller förökning av utsäde för detta ändamål.

d)

Undantag för växter för plantering avsedda för vetenskapliga ändamål, växtförädling eller andra testnings- eller försöksändamål.

e)

Undantag från saluföringskraven för växter för plantering som inte slutgiltigt certifierats.

f)

Undantag från saluföringskrav enligt bestämmelserna i genomförandebeslut (EU) 2017/478.

g)

Undantag från saluföringskrav för växter för plantering som påvisats vara avsedda för export till tredjeländer.

Artikel 7

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka införsel till unionen från vissa tredjeländer är förbjuden

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka införsel till unionens territorium är förbjuden, tillsammans med de tredjeländer, grupper av tredjeländer eller särskilda områden i tredjeländer som omfattas av förbudet, som avses i artikel 40.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 8

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i tredjeländer eller inom unionens territorium och motsvarande särskilda krav för deras införsel till eller förflyttning inom unionens territorium

1.   Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i tredjeländer och motsvarande särskilda krav för deras införsel till unionens territorium som avses i artikel 41.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga VII till den här förordningen.

2.   Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung inom unionens territorium och motsvarande särskilda krav för deras förflyttning inom unionens territorium som avses i artikel 41.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 9

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka införsel till vissa skyddade zoner är förbjuden

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i tredjeländer eller inom unionens territorium för vilka införsel till vissa skyddade zoner är förbjuden som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga IX till den här förordningen.

Artikel 10

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål avsedda att införas till eller förflyttas inom skyddade zoner och motsvarande särskilda krav för skyddade zoner

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål samt berörda skyddade zoner och motsvarande särskilda krav för skyddade zoner som avses i artikel 54.2 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga X till den här förordningen.

Artikel 11

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål och respektive ursprungs- eller avsändartredjeländer för vilka sundhetscertifikat krävs

1.   Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål och respektive ursprungs- eller avsändartredjeländer för vilka införsel till unionens territorium kräver ett sundhetscertifikat som avses i artikel 72.1 i förordning (EU) 2016/2031 finns i del A i bilaga XI till den här förordningen.

2.   Den förteckning över växter som omfattas av undantag från sundhetscertifikat enligt bestämmelserna i artikel 73 andra stycket i förordning (EU) 2016/2031 finns i del C i bilaga XI till den här förordningen.

3.   Alla växter, utom de växter som avses i punkterna 1 och 2, får endast införas till unionen om de åtföljs av ett sundhetscertifikat i enlighet med artikel 73 första stycket i förordning (EU) 2016/2031. De KN-nummer som är tillgängliga för dessa växter är förtecknade i del B i bilaga XI till den här förordningen.

Artikel 12

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett sundhetscertifikat krävs för införsel till en skyddad zon från vissa ursprungs- eller avsändartredjeländer

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka införsel till vissa skyddade zoner från vissa ursprungs- eller avsändartredjeländer kräver ett sundhetscertifikat som avses i artikel 74.1 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga XII till den här förordningen.

Artikel 13

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass krävs vid förflyttning inom unionens territorium

1.   Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass krävs för förflyttning inom unionens territorium som avses i artikel 79.1 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga XIII till den här förordningen.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska ett växtpass inte krävas för förflyttning inom unionen av utsäde som uppfyller båda följande villkor:

a)

De omfattas av de undantag som avses i artikel 6.3. och

b)

De omfattas inte av de särskilda krav som anges i bilaga VIII eller bilaga X.

Artikel 14

Förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass med beteckningen ”PZ” krävs för införsel till eller förflyttning inom vissa skyddade zoner

Den förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka ett växtpass krävs för införsel till eller förflyttning inom vissa skyddade zoner som avses i artikel 80.1 i förordning (EU) 2016/2031 finns i bilaga XIV till den här förordningen.

De växtpass som avses i första stycket ska vara försedda med beteckningen ”PZ”.

Artikel 15

Upphävande av förordning (EG) nr 690/2008

Förordning (EG) nr 690/2008 ska upphöra att gälla.

Artikel 16

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019

Genomförandeförordning (EU) 2018/2019 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska utgå.

2.

Bilaga II ska utgå.

Artikel 17

Övergångsbestämmelser

Utsäde och andra växter för plantering som har införts till unionens territorium, förflyttats inom unionens territorium eller producerats före den 14 december 2019 i enlighet med tillämpliga krav i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG avseende förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare före den dagen, får fram till den 14 december 2020 införas till eller förflyttas inom unionens territorium om de uppfyller de kraven. Från och med den 14 december 2020 ska artiklarna 5 och 6 tillämpas för alla växter för plantering som omfattas av denna förordning.

I de växtpass som krävs enligt den här förordningen vid förflyttning inom unionens territorium av utsäde och andra växter för plantering som omfattas av den övergångsperiod som anges i punkt 1 i denna artikel, krävs fram till den 14 december 2020 endast intyg om uppfyllande av bestämmelserna avseende EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) 2016/2031.

Artikel 18

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, 10.7.2000, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 av den 4 juli 2008 om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker inom gemenskapen (EUT L 193, 22.7.2008, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT 125, 11.7.1966, s. 2298).

(5)  Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309).

(6)  Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (EGT L 93, 17.4.1968, s. 15).

(7)  Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter (EGT L 226, 13.8.1998, s. 16).

(8)  Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)  Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (EGT L 193, 20.7.2002, s. 60).

(10)  Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Rådets direktiv 2008/72/EG av den 15 juli 2008 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (EUT L 205, 1.8.2008, s. 28).

(12)  Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s. 8).

(13)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/478 av den 16 mars 2017 om befrielse för vissa medlemsstater från kravet att på vissa arter tillämpa rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, skogsodlingsmaterial, betutsäde, utsäde av köksväxter respektive utsäde av olje- och spånadsväxter, och om upphävande av kommissionens beslut 2010/680/EU (EUT L 73, 18.3.2017, s. 29).


BILAGA I

Definitioner som avses i artikel 2.1

För denna förordning gäller att de termer som är förtecknade i del A har samma betydelser när de används i bilagorna till den här förordningen som de har i respektive direktiv enligt förteckningen i den andra kolumnen i del B.

DEL A

Lista över termer

Stamutsäde

Basutsäde

Certifikatutsäde

Standardutsäde

Vinstock

Ursprungligt förökningsmaterial

Utgångsmaterial

Elitmaterial

Certifierat material

Standardmaterial

Förökningsmaterial av prydnadsväxter

Skogsodlingsmaterial

Föröknings- och plantmaterial av grönsaker

Förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

Tänkbar moderplanta för utgångsmaterial

Moderplanta för utgångsmaterial

Moderplanta för elitmaterial

Moderplanta för certifierat material

CAC-material (Conformitas Agraria Communitatis)

Utsäde av foderväxter

Utsäde av stråsäd

Utsäde av köksväxter

Utsädespotatis

Utsäde av olje- och spånadsväxter

DEL B

Förteckning över direktiv och bilagor

1.

BILAGOR TILL DENNA FÖRORDNING

2.

DIREKTIV

BILAGA IV, del A

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av foderväxter)

BILAGA V, del A

(Åtgärder för utsäde av foderväxter)

Direktiv 66/401/EEG

BILAGA IV, del B

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av stråsäd)

BILAGA V, del B

(Åtgärder för utsäde av stråsäd)

Direktiv 66/402/EEG

Bilaga IV, del C

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av vinstockar)

Direktiv 68/193/EEG

BILAGA IV, del D

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av prydnadsväxter)

BILAGA V, del C

(Åtgärder för prydnadsväxter)

Direktiv 98/56/EG

BILAGA IV, del E

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende skogsodlingsmaterial utom utsäde)

BILAGA V, del D

(Åtgärder för skogsodlingsmaterial utom fröer)

Direktiv 1999/105/EG

BILAGA IV, del F

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av köksväxter)

BILAGA V, del E

(Åtgärder för utsäde av köksväxter)

Direktiv 2002/55/EG

BILAGA IV, del G

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsädespotatis)

BILAGA V, del F

(Åtgärder för utsädespotatis)

Direktiv 2002/56/EG

BILAGA IV, del H

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende olje- och spånadsväxter)

BILAGA V, del G

(Åtgärder för olje- och spånadsväxter)

Direktiv 2002/57/EG

BILAGA IV, del I

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende föröknings- och plantmaterial av grönsaker

BILAGA V, del H

(Åtgärder för föröknings- och plantmaterial av grönsaker)

Direktiv 2008/72/EG

BILAGA IV, del J

(Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion)

Direktiv 2008/90/EG

BILAGA XIII, punkt 4

Utsäde av stråsäd

Direktiv 66/402/EEG

Bilaga XIII, punkt 5

Utsäde av köksväxter

Direktiv 2002/55/EG

BILAGA XIII, punkt 6

Utsäde av olje- och spånadsväxter

Direktiv 2002/57/EG


BILAGA II

Förteckning över EU-karantänsskadegörare och deras respektive koder

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del A: Skadegörare som inte har påvisats inom unionens territorium

A.

Bakterier

B.

Svampar och algsvampar

C.

Insekter och kvalster

D.

Nematoder

E.

Parasiterande växter

F.

Virus, viroider och fytoplasma

Del B: Skadegörare som har påvisats inom unionens territorium

A.

Bakterier

B.

Svampar och algsvampar

C.

Insekter och kvalster

D.

Blötdjur

E.

Nematoder

F.

Virus, viroider och fytoplasma

DEL A

SKADEGÖRARE SOM INTE HAR PÅVISATS INOM UNIONENS TERRITORIUM

 

Karantänskadegörare och koderna de har tilldelats av EPPO

A. Bakterier

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Svampar och algsvampar

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], utom Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] och Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], utom:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (icke-EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Insekter och kvalster

1.

Acleris spp. (icke-europeiska) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) som har påvisats vara vektorer för virus [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (icke-europeiska) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (icke-europeiska) [1CICDF] kända som vektorer för Xylella fastidiosa), såsom:

a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, icke-europeiska arter [1MARGG], såsom:

a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (icke-europeiska populationer) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (icke-europeiska) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (icke-europeiska) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (icke-europeiska) [1TEPHF], såsom:

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR]

b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB]

d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU]

e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR]

g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS]

h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI]

j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA]

k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY]

l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU]

m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO]

n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA]

o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA]

p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN]

q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME]

r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI]

t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU]

u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU]

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematoder

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], utom:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] och Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale Khan & Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (icke-EU-populationer) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parasiterande växter

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], utom:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl och Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virus, viroider och fytoplasma

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (icke-EU-isolat) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

a)

CiLV-C [CILVC0],

b)

CiLV-C2 [CILVC2],

c)

HGSV-2 [HGSV20]

d)

Citrus strain of OFV [OFV00] (citrus-stam),

e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Potatisvirus, viroider och fytoplasma, såsom:

a)

Andean potato latent virus [APLV00],

b)

Andean potato mottle virus [APMOV0],

c)

Arracacha virus B, oca strain [AVBO00],

d)

Potato black ringspot virus [PBRSV0],

e)

Potatisvirus T [PVT000],

f)

Icke-europeiska isolat av potatisvirus A, M, S, V, X och Y (inklusive Yo, Yn och Yc) och Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (inklusive Yo, PVYN00, PVYC00)] och [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

12.

Virus, viroider och fytoplasma av Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. och Vitis L. såsom:

a)

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0],

b)

Cherry rasp leaf virus [CRLV00],

c)

Peach mosaic virus [PCMV00],

d)

Peach rosette mosaic virus [PRMV00],

e)

American plum line pattern virus [APLPV0],

f)

Raspberry leaf curl virus [RLCV00],

g)

Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00]

h)

Icke-europeiska virus, viroider och fytoplasma av Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. och Vitis L.

13.

Begomovirus, utom:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

DEL B

SKADEGÖRARE SOM HAR PÅVISATS INOM UNIONENS TERRITORIUM

 

Karantänskadegörare och de koder de har tilldelats av EPPO

A. Bakterier

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Svampar och algsvampar

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Insekter och kvalster

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Blötdjur

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematoder

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virus, viroider och fytoplasma

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND]


BILAGA III

Förteckning över skyddade zoner och berörda karantänskadegörare för skyddad zon och deras respektive koder

De skyddade zoner som är förtecknade i tredje kolumnen i följande tabell omfattar ett av följande:

a)

Hela den förtecknade medlemsstatens territorium.

b)

Den förtecknade medlemsstatens territorium med de undantag som specificeras inom parentes.

c)

Endast den del av medlemsstatens territorium som specificeras inom parentes.

Karantänskadegörare för skyddad zon

EPPO-kod

Skyddade zoner

a)   Bakterier

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Estland

b)

Spanien (utom de självstyrande regionerna Andalusien, Aragonien, Kastilien-La-Mancha, Kastilien-León, Extremadura, den självstyrande kommunen Madrid, Murcia, Navarra och Rioja, provinsen Guipuzcoa (Baskien), Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià och Urgell i provinsen Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) samt kommunerna Alborache och Turís i provinsen Valencia och Comarcas de L’Alt Vinalopó och El Vinalopó Mitjà i provinsen Alicante (Valencia)

c)

Frankrike (Korsika)

d)

Italien (Abruzzo, Basilicata, Kalabrien, Kampanien, Lazio, Ligurien, Marche, Molise, Piemonte (utom kommunerna Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca och Villafalleto i provinsen Cuneo), Sardinien, Sicilien (utom kommunerna Cesarò (provinsen Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provinsen Catania) och Centuripe, Regalbuto och Troina (provinsen Enna)), Toskana, Umbrien, Valle d’Aosta)

e)

Lettland

f)

Finland

g)

Förenade kungariket (Isle of Man, Kanalöarna)

h)

Till och med den 30 april 2020: Irland (utom staden Galway)

i)

Till och med den 30 april 2020: Italien (Apulien, Lombardiet (utom provinserna Milano, Mantua, Sondrio och Varese, och kommunerna Bovisio Maciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese och Varedo i provinsen Monza Brianza), Venetien (utom provinserna Rovigo och Venedig, kommunerna Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano och Vescovana i provinsen Padova samt området söder om motorväg A4 i provinsen Verona))

j)

Till och med den 30 april 2020: Litauen (utom kommunerna Babtai och Kėdainiai (regionen Kaunas))

k)

Till och med den 30 april 2020: Slovenien (utom regionerna Gorenjska, Koroška, Maribor och Notranjsk, samt kommunerna Lendava och Renče-Vogrsko (söder om motorväg H4)) och Velika Polana, och bosättningarna Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec och Znojile pri Krki i kommunen Ivančna Gorica)

l)

Till och med den 30 april 2020: Slovakien (utom distriktet Dunajská Streda, Hronovce och Hronské Kľačany (distriktet Levice), Dvory nad Žitavou (distriktet Nové Zámky), Málinec (distriktet Poltár), Hrhov (distriktet Rožňava), Veľké Ripňany (distriktet Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše och Zatín (distriktet Trebišov))

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

Till och med den 30 april 2020: Förenade kungariket

b)   Svampar och algsvampar

1.

Colletotrichum gossypii Southw.

GLOMGO

Grekland

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Tjeckien

b)

Irland

c)

Sverige

d)

Förenade kungariket

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)

Irland

b)

Förenade kungariket (Nordirland)

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irland

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (EU-isolat)

PHYTRA

Till och med den 30 april 2023: Frankrike (utom departementet Finistère (Bretagne))

c)   Insekter och kvalster

1.

Bemisia tabaci Genn. (europeiska populationer)

BEMITA

a)

Irland

b)

Sverige

c)

Förenade kungariket

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Irland

b)

Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Irland

b)

Grekland

c)

Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Irland

b)

Förenade kungariket

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Irland

b)

Grekland

c)

Förenade kungariket (Nordirland, Isle of Man och Jersey)

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Grekland

b)

Portugal (Azorerna)

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Irland

b)

Grekland

c)

Förenade kungariket

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Irland

b)

Grekland

c)

Förenade kungariket (Nordirland och Isle of Man)

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Irland

b)

Grekland

c)

Förenade kungariket

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Irland

b)

Cypern

c)

Förenade kungariket (Nordirland och Isle of Man)

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Irland

b)

Förenade kungariket

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Irland

b)

Spanien (Ibiza och Menorca)

c)

Cypern

d)

Malta

e)

Portugal (Azorerna och Madeira)

f)

Finland (distrikten Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa)

g)

Sverige (länen Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar och Skåne)

h)

Förenade kungariket

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Irland

b)

Förenade kungariket (Nordirland)

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

Till och med den 30 april 2020: Irland

b)

Till och med den 30 april 2020: Förenade kungariket (Nordirland)

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

Till och med den 30 april 2020: Irland

b)

Till och med den 30 april 2020: Förenade kungariket (Nordirland)

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Irland

b)

Malta

c)

Förenade kungariket

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Irland

b)

Portugal (Azorerna)

c)

Förenade kungariket

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Spanien (Granada och Málaga)

b)

Portugal (Alentejo, Algarve och Madeira)

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Förenade kungariket

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Irland

b)

Till och med den 30 april 2020: Förenade kungariket (utom kommunerna Barking och Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate och Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham och Wycombe)

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cypern

d)   Virus, viroider och fytoplasma

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

a)

Irland

b)

Frankrike (Bretagne)

c)

Portugal (Azorerna)

d)

Finland

e)

Förenade kungariket (Nordirland)

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Förenade kungariket

3.

Citrus tristeza virus (EU-isolat)

CTV000

Malta


BILAGA IV

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare och särskilda växter för plantering, med de kategorier och tröskelvärden som avses i artikel 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del A:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av foderväxter

Del B:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av stråsäd

Del C:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av vinstockar

Del D:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Del E:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende skogsodlingsmaterial, annat än utsäde

Del F:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av köksväxter

Del G:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsädespotatis

Del H:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av olje- och spånadsväxter

Del I:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende föröknings- och plantmaterial av köksväxter, annat än utsäde

Del J:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av frukt och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

Del K:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av Solanum tuberosum

Del L:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende växter för plantering av Humulus lupulus, annat än utsäde

DEL A

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av foderväxter

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för stamutsäde

Tröskelvärden för basutsäde

Tröskelvärden för certifikatutsäde

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

DEL B

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av stråsäd

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för stamutsäde

Tröskelvärden för basutsäde

Tröskelvärden för certifikatutsäde

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Svampar

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

DEL C

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av vinstockar

Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering, annat än utsäde (släkte eller art)

Tröskelvärde för ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial, certifierat material

Tröskelvärde för standardmaterial

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering, annat än utsäde (släkte eller art)

Tröskelvärde för ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial, certifierat material

Tröskelvärde för standardmaterial

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Icke ympad Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. annan än icke ympad Vitis vinifera L.

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering, annat än utsäde. (släkte eller art)

Tröskelvärde för ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial, certifierat material

Tröskelvärde för standardmaterial

Arabis-mosaikvirus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Grundstammar av Vitis spp. och hybrider av dessa, utom Vitis vinifera L.

0 % för ursprungligt förökningsmaterial

Ej tillämpligt för förökningsmaterial av elitmaterial och certifierat material

Ej tillämpligt

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

DEL D

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Utsäde

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Chrysanthemum L.

0 %

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Palmae, med avseende på följande släkten och arter: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolat)

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa,

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Begonia x hiemalis

Fotsch, hybrider av Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]

Växter av följande arter av Prunus L. för plantering, annat än utsäde:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. och Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., andra arter av Prunus L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus)

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., hybrider av Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

0 %

DEL E

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende skogsodlingsmaterial, annat än utsäde

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört skogsodlingsmaterial

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

DEL F

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av köksväxter

Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört utsäde för köksväxter / grönsaker

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört utsäde för köksväxter

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört utsäde för köksväxter

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört utsäde för köksväxter

Pepinomosaikvirus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL G

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsädespotatis

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för den efterföljande generationen av stamutsäde av potatis

Tröskelvärde för den efterföljande generationen av basutsäde av potatis

Tröskelvärde för den efterföljande generationen av certifikatutsäde av potatis

PBTC

PB

Symtom på virusinfektion

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för växter för plantering av stamutsäde av potatis

Tröskelvärde för växter för plantering av basutsäde av potatis

Tröskelvärde för växter för plantering av certifikatutsäde av potatis

PBTC

PB

Stjälkbakterios (blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

Praktiskt taget fri

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Lackskorv orsakad av Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

5,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

5,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

Pulverskorv orsakad av Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

3,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

3,0 %

som angriper mer än 10 % av knölens yta

Mosaiksymtom orsakade av virus

och

symtom orsakade av leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DEL H

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av olje- och spånadsväxter

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för stamutsäde

Tröskelvärden för basutsäde

Tröskelvärden för certifikatutsäde

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - lin

1 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

1 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

1 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - linfrö

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

5 % angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr.

15 % för infektion med Phomopsis-komplex

15 % för infektion av Phomopsis-komplex

15 % för infektion av Phomopsis-komplex

Fusarium (anamorft släkte) Link [1FUSAG] utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium (anamorft släkte) Link utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium (anamorft släkte) Link utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

angripet av Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini och Fusarium (anamorft släkte) Link utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Högst tio sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst tio sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst tio sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

Högst fem sklerotier eller fragment av sklerotier får hittas vid laboratorieundersökning av ett representativt prov av varje utsädesparti av den storlek som anges i kolumn 4 i bilaga III till direktiv 2002/57/EG.

DEL I

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende föröknings- och plantmaterial av köksväxter, annat än utsäde

Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av köksväxter

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av köksväxter

Fusarium Link (anamorft släkte) [1FUSAG] utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] och Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av köksväxter

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av köksväxter

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL J

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende förökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E. Smith & E.H. Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, och Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för berört föröknings- och plantmaterial av fruktplantor

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Äpplemosaikvirus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. och Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis-mosaikvirus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent och blackcurrant yellows agent kombinerat

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolat)

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Fruktsjukdomar: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 och 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

För Prunus-hybrider där materialet ympas på grundstammar, andra arter av grundstammar av Prunus L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus).

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Växter för plantering, annat än utsäde.

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

DEL K

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende utsäde av Solanum tuberosum L.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Tröskelvärde för utsädet

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

DEL L

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare avseende växter för plantering av Humulus lupulus, annat än utsäde

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärde för växter för plantering

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


BILAGA V

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på specifika växter för plantering

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del A:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av foderväxter

1.

Inspektion av grödan

2.

Provtagning och testning av utsäde av foderväxter

3.

Ytterligare åtgärder för vissa växtarter

Del B:

Åtgärder för utsäde av stråsäd

1.

Inspektion av grödan

2.

Provtagning och testning av utsäde av stråsäd

3.

Ytterligare åtgärder för utsäde av Oryza sativa L.

Del C:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av prydnadsväxter och växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Del D:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på skogsodlingsmaterial, annat än utsäde

1.

Okulärbesiktningar

2.

Åtgärder för varje art och kategori

Del E:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av köksväxter

Del F:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsädespotatis

Del G:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av olje- och spånadsväxter

1.

Inspektion av grödan

2.

Provtagning och testning av plantor av olje- och spånadsväxter

3.

Ytterligare åtgärder för olje- och spånadsväxter

Del H:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på föröknings- och plantmaterial av köksväxter, annat än utsäde

Del I:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av Solanum tuberosum.

Del J:

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på växter för plantering av Humulus lupulus, annat än utsäde

DEL A

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av foderväxter

1.   Inspektion av grödan

1.

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra fältbesiktningar av den gröda som utsädet av foderväxter produceras, från med avseende på förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på grödan, för att säkerställa att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare inte överskrider de tröskelvärden som anges i följande tabell:

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för produktion av stamutsäde

Tröskelvärden för produktion av basutsäde

Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Den behöriga myndigheten får bemyndiga inspektörer, andra än de yrkesmässiga aktörerna, att genomföra fältbesiktningarna å myndighetens vägnar under myndighetens officiella övervakning.

2.

Dessa fältbesiktningar ska genomföras när grödan är i ett sådant skick och i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod inspektion är möjlig. Minst en fältbesiktning per år ska genomföras vid den lämpligaste tidpunkten för påvisande av de respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörarna.

3.

Fältavsnittens storlek, antal och fördelning på det fält som ska inspekteras ska fastställas av den behöriga myndigheten i enlighet med lämpliga metoder.

Andelen av den gröda som är avsedd för utsädesproduktion som ska genomgå officiell inspektion av den behöriga myndigheten är minst 5 %.

2.   Provtagning och testning av utsäde av foderväxter

(1)

Den behöriga myndigheten ska

a)

Ta officiella prover av utsäde från partier av utsäde av foderväxter.

b)

Bemyndiga provtagare som genomför provtagning å myndighetens vägnar och under myndighetens officiella övervakning.

c)

Jämföra utsädesprover som tagits av myndigheten själv med prover från samma utsädesparti som tagits av de provtagare under officiell övervakning som avses i punkt b.

d)

Övervaka provtagarnas arbete som avses i punkt 2.

(2)

Den behöriga myndigheten, eller en yrkesmässig aktör under officiell övervakning, ska genomföra provtagning och testning av utsädet av foderväxter i enlighet med gällande internationella metoder.

Med undantag för automatisk provtagning ska den behöriga myndigheten ta stickprover av minst 5 % av de utsädespartier som anmälts till officiell certifiering. Denna andel ska fördelas så jämnt som möjligt mellan de fysiska och juridiska personer som anmäler utsäde för certifiering och de arter som anmäls, men den får också inriktas på att undanröja särskilda tveksamheter.

(3)

När det gäller automatisk provtagning ska lämpliga förfaranden tillämpas och provtagningen ska vara officiellt övervakad.

För undersökningen vid certifiering av utsäde ska provtagning göras från homogena partier. När det gäller parti- och provtagningsvikter ska tabellen i bilaga III till direktiv 66/401/EEG tillämpas.

3.   Ytterligare åtgärder för vissa växtarter

De behöriga myndigheterna eller de yrkesmässiga aktörerna under officiell övervakning av de behöriga myndigheterna ska genomföra följande ytterligare inspektioner eller vidta andra åtgärder för vissa växtarter, avseende:

(1)

Stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde av Medicago sativa L. för att förhindra förekomst av Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, och för att säkerställa att

a)

utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Clavibacter michiganensis spp. insidiosus inte förekommer, eller

b)

grödan har vuxit på mark där ingen tidigare odling av Medicago sativa L. har förekommit under de senaste tre åren före sådd, och inga symtom på Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus har observerats vid fältbesiktning av grödan och inga symtom på Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus har observerats på någon gröda av Medicago sativa L. i närheten av fältet under den föregående odlingen, eller

c)

grödan tillhör en sort som är högresistent mot Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus och innehållet av inert material inte överskrider 0,1 viktprocent.

(2)

Stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde av Medicago sativa L. för att förhindra förekomst av Ditylenchus dipsaci, och för att säkerställa att

a)

inga symtom på Ditylenchus dipsaci har observerats i odlingen i den föregående grödan och ingen av de vanligaste värdväxterna har odlats på fältet under de två föregående åren och lämpliga hygienåtgärder har vidtagits för att förhindra infektion av produktionsplatsen, eller

b)

inga symtom på Ditylenchus dipsaci har observerats få fältet i den föregående grödan och ingen Ditylenchus dipsaci har påvisats vid laboratorieundersökning av ett representativt prov, eller

c)

utsädet har genomgått en lämplig fysisk eller kemisk behandling mot Ditylenchus dipsaci och har befunnits vara fri från denna skadegörare vid laboratorieundersökning av ett representativt prov.

DEL B

Åtgärder för utsäde av stråsäd

1.   Inspektion av grödan

1.

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra fältbesiktningar av den gröda som utsäde av stråsäd produceras från, för att bekräfta att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare inte överstiger de tröskelvärden som anges i följande tabell:

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för produktion av stamutsäde

Tröskelvärden för produktion av basutsäde

Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Högst två symtomatiska växter per 200 m2 får ha observerats vid fältbesiktningar som genomförts vid lämpliga tidpunkter av ett representativt urval av växterna i varje gröda.

Högst två symtomatiska växter per 200 m2 får ha observerats vid fältbesiktningar som genomförts vid lämpliga tidpunkter av ett representativt urval av växterna i varje gröda.

Certifikatutsäde av första generationen (C1):

Högst fyra symtomatiska växter per 200 m2 får ha observerats vid fältbesiktningar som genomförts vid lämpliga tidpunkter av ett representativt urval av växterna i varje gröda.

Certifikatutsäde av andra generationen (C2):

Högst åtta symtomatiska växter per 200 m2 får ha observerats vid fältbesiktningar som genomförts vid lämpliga tidpunkter av ett representativt urval av växterna i varje gröda.

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering (släkte eller art)

Tröskelvärden för produktion av stamutsäde

Tröskelvärden för produktion av basutsäde

Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Den behöriga myndigheten får bemyndiga inspektörer, andra än de yrkesmässiga aktörerna, att genomföra fältbesiktningarna å myndighetens vägnar under myndighetens officiella övervakning.

2.

Dessa fältbesiktningar ska genomföras när grödan är i ett sådant skick och i ett sådant utvecklingsstadium att fullgod inspektion är möjlig.

Minst en fältbesiktning per år ska genomföras vid den lämpligaste tidpunkten för påvisande av de respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörarna.

3.

Fältavsnittens storlek, antal och fördelning på det fält som ska inspekteras ska fastställas av den behöriga myndigheten i enlighet med lämpliga metoder.

Andelen av den gröda som är avsedd för utsädesproduktion som ska genomgå officiell inspektion av den behöriga myndigheten är minst 5 %.

2.   Provtagning och testning av utsäde av stråsäd

1.

Den behöriga myndigheten ska:

a)

Ta officiella prover av utsäde från partier av utsäde av stråsäd.

b)

Bemyndiga provtagare som genomför provtagning å myndighetens vägnar och under officiell övervakning.

c)

Jämföra utsädesprover som tagits av myndigheten själv med prover från samma utsädesparti som tagits av de provtagare under officiell övervakning som avses i punkt b.

d)

Övervaka arbetet som utförs av de provtagare som avses i punkt 2.

2.

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning, ska genomföra provtagning och testning av utsädet av stråsäd i enlighet med gällande internationella metoder.

Med undantag för automatisk provtagning ska den behöriga myndigheten ta stickprover av minst 5 % av de utsädespartier som anmälts till officiell certifiering. Denna andel ska fördelas så jämnt som möjligt mellan de fysiska och juridiska personer som anmäler utsäde för certifiering och de arter som anmäls, men den får också inriktas på att undanröja särskilda tveksamheter.

3.

När det gäller automatisk provtagning ska lämpliga förfaranden tillämpas och provtagningen ska vara officiellt övervakad.

För undersökningen vid certifiering av utsäde ska provtagning göras från homogena partier. När det gäller parti- och provtagningsvikter ska bestämmelserna i tabellen i bilaga III till direktiv 66/402/EEG tillämpas.

3.   Ytterligare åtgärder för fröer av Oryza sativa L.

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra följande ytterligare inspektioner eller vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att utsäde av Oryza sativa L. uppfyller ett av följande krav:

a)

Fröerna har sitt ursprung i ett område där det är känt att Aphelenchoides besseyi inte förekommer.

b)

Fröerna har genomgått officiell testning av behöriga myndigheter, med lämpliga nematologiska tester på ett representativt prov från varje parti, och har befunnits vara fria från Aphelenchoides besseyi.

c)

Fröerna har genomgått lämplig varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling mot Aphelenchoides besseyi.

DEL C

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Följande åtgärder ska vidtas för respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växterna för plantering:

Den behöriga myndigheten eller en yrkesmässig aktör under officiell övervakning av den behöriga myndigheten ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i följande tabell är uppfyllda.

Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Växter för plantering, annat än utsäde.

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)

Växterna har odlats i områden där det är känt att Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. inte förekommer.

eller

b)

Växterna har odlats i en produktionsanläggning som har genomgått okulärbesiktning vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen, och växter som uppvisat symtom på skadegöraren samt alla närliggande värdplantor har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)

Växterna har producerats i områden där det är känt att Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer.

eller

b)

Växterna har odlats i en produktionsanläggning som har påvisats vara fri från Pseudomonas syringaepv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

eller

c)

Högst 2 % av plantorna i partiet har uppvisat symtom vid okulärbesiktningar som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen, och dessa symtomatiska plantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Spiroplasma citri Saglio

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

Växterna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämpad för upptäckt av skadegöraren och befunnits vara fria från Spiroplasma citri Saglio.

a)

Plantorna har producerats i områden där det är känt att Spiroplasma citri Saglio inte förekommer.

b)

Produktionsanläggningen har befunnits vara fri från Spiroplasma citri Saglio under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning av plantorna vid den tidpunkt som är mest lämpad för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen. eller

c)

Högst 2 % av plantorna i partiet har uppvisat symtom vid en okulärbesiktning som utförts vid den tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen, och alla angripna plantor har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus L.

a)

Plantorna har producerats i ett område där det är känt att Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al inte förekommer. eller

b)

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som genom okulärbesiktning har befunnits vara fri från Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. under den senaste avslutade odlingssäsongen och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten samt närliggande plantor har omedelbart gallrats ut och destruerats, såvida de inte har genomgått tester på grundval av ett representativt urval av symtomatiska plantor och det har påvisats vid dessa tester att symtomen inte är orsakade av Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.. eller

c)

Högst 2 % av plantorna i partiet har uppvisat symtom vid okulärbesiktningar som utförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och dessa symtomatiska plantor och alla symtomatiska plantor i produktionsanläggningen och i dess omedelbara närhet samt de närliggande plantorna har omedelbart gallrats ut och destruerats, såvida de inte har genomgått tester på grundval av ett representativt urval av symtomatiska plantor och det har påvisats vid dessa tester att symtomen inte har orsakats av Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. eller

d)

När det gäller vintergröna arter har plantorna genomgått okulärbesiktning före förflyttning och befunnits vara fria från symtom på Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

För utsäde gäller följande:

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2.

För plantor utom utsäde gäller följande:

a)

Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i punkt 1 i denna post.

och

b)

Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

För utsäde gäller följande:

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2.

För plantor utom utsäde gäller följande:

a)

Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i punkt 1 i denna post.

och

b)

Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.

För utsäde gäller följande:

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas perforans Jones et al. inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas perforans Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas perforans Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas perforans Jones et al.

2.

För plantor utom utsäde gäller följande:

a)

Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i punkt 1 i denna post.

och

b)

De unga plantorna har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

1.

För utsäde gäller följande:

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2.

För plantor utom utsäde gäller följande:

a)

Groddplantorna har odlats från utsäde som uppfyller de krav som anges i punkt 1 i denna post.

och

b)

Unga plantor har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

Svampar och algsvampar

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering, annat än utsäde.

Åtgärder

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

Plantorna har producerats i områden där det är känt att Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har observerats i produktionsanläggningen sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

eller

c)

Plantor som uppvisar symtom på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr har gallrats ut och de återstående plantorna har inspekterats varje vecka och inga symtom har observerats i produktionsanläggningen under minst tre veckor före förflyttningen.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

Plantorna har sitt ursprung i områden där det är känt att Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet och Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på rödbandssjuka (needle blight) orsakad av Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow har observerats i produktionsanläggningen eller dess omedelbara närhet sedan början av den senaste avslutade växtperioden.

eller

c)

Lämpliga behandlingar har genomförts mot rödbandssjuka (needle blight) orsakad av Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet eller Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow och växterna har inspekterats före förflyttning och befunnits vara fria från symtom på rödbandssjuka.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Utsäde av Helianthus annuus L.

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni har observerats i anläggningen för utsädesproduktion vid minst två inspektioner vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen.

eller

c)

i.

Anläggningen för utsädesproduktion har genomgått minst två inspektioner vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen.

och

ii.

Högst 5 % of plantorna har uppvisat symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni vid dessa besiktningar och alla plantor som uppvisat symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni har avlägsnats och destruerats omedelbart efter inspektionen.

och

iii.

Vid slutbesiktningen har inga plantor påträffats som uppvisar symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

eller

d)

i.

Anläggningen för utsädesproduktion har genomgått minst två inspektioner vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under odlingssäsongen.

och

ii.

Alla plantor som har uppvisat symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni har avlägsnats och destruerats omedelbart efter inspektionen.

och

iii.

Vid slutbesiktningen har inga plantor påträffats som uppvisar symtom på Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, och ett representativt urval av varje parti har blivit testade och befunnits vara fria från Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

eller

e)

Utsädet har genomgått en lämplig behandling som har visats vara effektiv mot alla kända stammar av Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

a)

Plantorna har producerats i områden där det är känt att Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley inte förekommer.

eller

b)

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley under den senaste avslutade odlingssäsongen genom minst två okulärbesiktningar som utförts vid lämpliga tidpunkter under den odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

eller

c)

Högst 2 % av plantorna i partiet uppvisade symtom vid minst två okulärbesiktningar som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under den senaste odlingssäsongen, och dessa symtomatiska plantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

Plantorna härstammar från moderplantor som har inspekterats minst en gång i månaden under de föregående tre månaderna och inga symtom har upptäckts i produktionsanläggningen.

eller

b)

Moderplantor som har uppvisat symtom har avlägsnats och destruerats tillsammans med andra plantor inom en radie på en meter, och en lämplig fysisk eller kemisk behandling har använts på plantorna som har inspekterats före förflyttning och befunnits vara fria från symtom.

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Aculops fuchsiae Keifer

Växter för plantering, utom fröer.

Fuchsia L.

a)

Plantorna har producerats i områden där det är känt att Aculops fuchsiae Keifer inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom har upptäckts på plantorna eller på de moderplantor från vilka plantorna härstammar vid okulärbesiktning av produktionsanläggningen under den föregående odlingssäsongen vid den tidpunkt som är mest lämplig för upptäckt av skadegöraren.

eller

c)

Lämplig kemisk eller fysisk behandling har använts på plantorna före förflyttning, varefter plantorna har inspekterats och inga symtom på skadegöraren har påträffats.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

Plantorna har producerats i områden där det är känt att Opogona sacchari Bojer inte förekommer.

eller

b)

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning där inga symtom eller tecken på Opogona sacchari Bojer har observerats vid okulärbesiktningar som utförts minst var tredje månad under en period på minst sex månader före förflyttning.

eller

c)

Ett program används i produktionsanläggningen i syfte att övervaka och bekämpa populationen av Opogona sacchari Bojer och för att avlägsna angripna plantor, och varje parti har före förflyttning genomgått en okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren och befunnits vara fritt från symtom på Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Växter för plantering av Palmae utom frukt och fröer, där stammens diameter vid basen är större än 5 cm, och som hör till följande släkten eller arter:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

Plantorna ska under hela sin livslängd ha vuxit i ett område som av det ansvariga officiella organet fastställts vara fritt från Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder.

b)

Plantorna ska under de två åren före förflyttning ha vuxit på en plats inom unionen som har varit fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), eller på en plats inom unionen där ändamålsenlig förebyggande behandling har använts med avseende på denna skadegörare.

c)

Plantorna ska ha genomgått okulärbesiktning minst var fjärde månad då det bekräftas att materialet är fritt från Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)

Plantorna eller de fröproducerande plantorna har inspekterats och inga symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev har observerats i partiet sedan början av den senaste avslutade växtperioden. eller

b)

Lökarna har befunnits vara fria från symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på grundval av okulärbesiktning som utförts vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, och har förpackats för försäljning till slutkonsumenten.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Växter för plantering, annat än utsäde

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

Plantorna har inspekterats och inga symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev har observerats i partiet sedan början av den senaste avslutade växtperioden. eller

b)

Lökarna har befunnits vara fria från symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev på grundval av okulärbesiktning som utförts vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, och har förpackats för försäljning till slutkonsumenten.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Växter för plantering, annat än utsäde.

Malus Mill.

a)

Plantorna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från symtom på Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; och

b)

i.

Plantorna har producerats i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider inte förekommer.

eller

ii.

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

eller

iii.

Högst 2 % av plantorna i produktionsanläggningen har uppvisat symtom vid okulärbesiktningar som utförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och dessa plantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, och ett representativt urval av de återstående plantorna utan symtom i de partier där de symtomatiska plantorna hittades har blivit testade och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Växter för plantering, annat än utsäde.

Prunus L.

a)

Plantorna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från symtom på Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

och

b)

i.

Plantorna har producerats i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider inte förekommer.

eller

ii.

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från CandidatusPhytoplasma prunorum Seemüller & Schneider under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

eller

iii.

Högst 1 % av plantorna i produktionsanläggningen har uppvisat symtom vid inspektioner som genomförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och dessa plantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, och ett representativt urval av de återstående plantorna utan symtom i de partier där de symtomatiska plantorna hittades har blivit testade och befunnits vara fria från Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Växter för plantering, annat än utsäde.

Pyrus L.

a)

Plantorna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från symtom på Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. och

b)

i.

Plantorna har producerats i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider inte förekommer. eller

ii.

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från skadegöraren under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktning, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats. eller

c)

Högst 2 % av plantorna i partiet har uppvisat symtom vid okulärbesiktningar som utförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och dessa symtomatiska plantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Växter för plantering, utom fröer.

Lavandula L.

a)

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

eller

b)

Inga symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har upptäckts vid okulärbesiktningar av partiet under den senaste avslutade växtperioden.

eller

c)

Plantor som har uppvisat symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har gallrats ut och destruerats, och partiet har blivit testat på grundval av ett representativt urval av de återstående plantorna och befunnits vara fritt från skadegöraren.

Chrysanthemum stunt viroid

Växter för plantering, annat än utsäde.

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Plantorna härstammar inom tre generationer från växtmaterial som genom testning har påvisats vara fria från Chrysanthemum stunt vioid.

Citrus exocortis viroid

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L.

a)

Plantorna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från Citrus exocortis viroid.

och

b)

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från skadegöraren under den senaste avslutade odlingssäsongen genom okulärbesiktningar av plantorna vid den tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren.

Citrus tristeza virus (EU-isolat)

Växter för plantering, annat än utsäde.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. och hybrider av dessa

a)

Plantorna härstammar från moderplantor som har blivit testade inom de föregående tre åren och som har befunnits vara fria från Citrus tristeza virus.

och

b)

i.

Plantorna har producerats i områden där det är känt att Citrus tristeza virus inte förekommer.

eller

ii.

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Citrus tristeza virus under den senaste avslutade odlingssäsongen genom testning av ett representativt urval av plantorna vid den tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren.

eller

iii.

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som är fysiskt skyddad från vektorer och som har befunnits vara fri från Citrus tristeza virus under den senaste avslutade odlingssäsongen genom stickprovskontroller av plantorna vid den tidpunkt som är mest lämplig för upptäckt av skadegöraren.

eller

iv.

I de fall där det finns ett positivt testresultat för förekomst av Citrus tristeza virus i ett parti har alla plantor blivit testade individuellt och högst 2 % av dessa plantor har befunnits vara positiva, och de plantor som har blivit testade och befunnits vara angripna av skadegöraren har omedelbart gallrats ut och destruerats.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Växter för plantering, annat än utsäde.

Begonia x hiemalis, Fotsch, hybrider av Impatiens L. New Guinea

a)

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har omfattats av ett program för övervakning av relevanta trips-vektorer (Frankliniella occidentalis Pergande) och vid upptäckt har lämpliga behandlingar tillämpats för att säkerställa en effektiv bekämpning av dessa populationer.

och

b)

i.

Inga symtom på Impatiens necrotic spot virus har observerats på plantor i produktionsanläggningen under den innevarande odlingsperioden. eller

ii.

Alla plantor i produktionsanläggningen som har uppvisat symtom på Impatiens necrotic spot tospovirus under den innevarande odlingsperioden har gallrats ut, och ett representativt urval av de plantor som ska förflyttas har blivit testade och befunnits vara fria från Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

a)

Inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på plantorna på produktionsplatsen under plantornas hela växtperiod. eller

b)

Plantorna har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fria från denna skadegörare.

Sjarkavirus (plum pox virus)

Växter av följande arter av Prunus L. för plantering, annat än utsäde:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,– Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,– Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. och Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus)

a)

Vegetativt förökade grundstammar av Prunus som härstammar från moderplantor som har provtagits och testats inom de föregående fem åren och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus). och

b)

i.

Förökningsmaterialet har producerats i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer. eller

ii.

Inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen vid den lämpligaste perioden av året med beaktande av klimatförhållandena och plantans odlingsbetingelser och sjarkavirusets biologi, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats. eller

iii.

Symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på högst 1 % av plantorna i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen vid den lämpligaste perioden av året med beaktande av klimatförhållandena och plantans odlingsbetingelser och sjarkavirusets biologi, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, och ett representativt urval av de återstående plantorna utan symtom i de partier där symtomatiska plantor har påträffats har blivit testade och befunnits vara fria från skadegöraren. Ett representativt urval av plantor som inte uppvisar några symtom på sjarkavirus (plum pox virus) vid okulärbesiktning kan genomgå provtagning och testning på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av den skadegöraren.

Tomato spotted wilt tospovirus

Växter för plantering, annat än utsäde.

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybrider av Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

a)

Plantorna har odlats i en produktionsanläggning som har omfattats av ett program för övervakning av relevanta trips-vektorer (Frankliniella occidentalis och Thrips tabaci) och vid upptäckt har lämpliga behandlingar tillämpats för att säkerställa en effektiv bekämpning av dessa populationer.

och

b)

Inga symtom på Tomato spotted wilt tospovirus har observerats på plantor i produktionsanläggningen under den innevarande odlingsperioden. eller

c)

Alla plantor i produktionsanläggningen som har uppvisat symtom på Tomato spotted wilt tospovirus under den innevarande odlingsperioden har gallrats ut och ett representativt urval av de plantor som ska förflyttas har blivit testade och befunnits vara fria från Tomato spotted wilt tospovirus.

DEL D

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på skogsodlingsmaterial, annat än utsäde

1.   Okulärbesiktningar

Den behöriga myndigheten eller en yrkesmässig aktör under officiell övervakning av den behöriga myndigheten ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering är uppfyllda:

a)

Skogsodlingsmaterial, annat än utsäde, av Castanea sativa Mill. har befunnits vara fritt från Cryphonectria parasitica vid okulärbesiktning i produktionsanläggningen eller på produktionsplatsen.

b)

Skogsodlingsmaterial, annat än utsäde, av Pinus spp. har befunnits vara fritt från Dothistroma pini, Dothistroma septosporum och Lecanosticta acicola vid okulärbesiktning i produktionsanläggningen eller på produktionsplatsen.

Okulärbesiktningarna ska ske en gång om året vid den period som är mest lämplig för att upptäcka dessa skadegörare, med beaktande av klimatförhållandena och plantans odlingsbetingelser och biologin för respektive skadegörare.

2.   Åtgärder för varje släkte eller art och kategori

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vidta alla andra åtgärder när det gäller följande släkter eller arter för att säkerställa att:

Castanea sativa Mill.

a)

Skogsodlingsmaterialet har sitt ursprung i områden där det är känt att Cryphonectria parasitica inte förekommer. eller

b)

Inga symtom på Cryphonectria parasitica har observerats i produktionsanläggningen eller på produktionsplatsen under den senaste avslutade odlingssäsongen. eller

c)

Skogsodlingsmaterial som uppvisar symtom på Cryphonectria parasitica i produktionsanläggningen eller på produktionsplatsen har gallrats ut och det återstående materialet har inspekterats varje vecka och inga symtom på den skadegöraren har observerats i produktionsanläggningen eller på produktionsplatsen under minst tre veckor före förflyttning av materialet.

Pinus spp.

a)

Skogsodlingsmaterialet har sitt ursprung i områden där det är känt att Dothistroma pini, Dothistroma septosporum och Lecanosticta acicola inte förekommer. eller

b)

Inga symtom på rödbandssjuka (needle blight) orsakad av Dothistroma pini, Dothistroma septosporum eller Lecanosticta acicola har observerats i produktionsanläggningen eller på produktionsplatsen under den senaste avslutade odlingssäsongen. eller

c)

Produktionsplatsen eller i produktionsanläggningen har genomgått lämpliga behandlingar mot rödbandssjuka (needle blight) orsakad av Dothistroma pini, Dothistroma septosporum och Lecanosticta acicola och skogsodlingsmaterialet har genomgått en okulärbesiktning före förflyttning och befunnits vara fritt från symtom på Dothistroma pini, Dothistroma septosporum och Lecanosticta acicola.

DEL E

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av köksväxter

Följande åtgärder ska vidtas för respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering: Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i den tredje kolumnen i följande tabell är uppfyllda.

Bakterier

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod eller annan likvärdig metod.

och

b)

i.

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. inte förekommer.

eller

ii.

Inga symtom på sjukdom orsakad av Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

iii.

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al med användande av lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fritt från denna skadegörare.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. inte förekommer.

eller

b)

Den gröda från vilken utsädet skördades genomgick okulärbesiktning vid lämpliga tidpunkter under odlingssäsongen och befanns vara fri från Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått testning och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. inte förekommer.

eller

b)

Den gröda från vilken utsädet skördades genomgick okulärbesiktning vid lämpliga tidpunkter under odlingssäsongen och befanns vara fri från Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått testning och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Capsicum annuum L.

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod. och

b)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. inte förekommer.

eller

c)

i.

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

ii.

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för upptäckt av skadegöraren under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testmning med avseende på Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt frånXanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al..

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod. och

b)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. inte förekommer.

eller

c)

i.

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

ii.

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas perforans Jones et al. inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas perforans Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas perforans Jones et al med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod. och

b)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas perforans Jones et al. inte förekommer.

eller

c)

i.

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas perforans Jones et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

ii.

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas perforans Jones et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L

a)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. inte förekommer.

eller

b)

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

c)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Solanum lycopersicum L.

a)

Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod. och

b)

Utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. inte förekommer.

eller

c)

i.

Inga symtom på sjukdom orsakad av Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. har observerats vid okulärbesiktningar vid lämpliga tidpunkter under plantornas hela växtperiod i produktionsanläggningen.

eller

ii.

Ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. med lämpliga metoder, oavsett föregående lämplig behandling eller ej, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insekter och kvalster

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, vilket kan vara efter en lämplig behandling, och

b)

utsädet har befunnits vara fritt från Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, vilket kan vara efter en lämplig behandling.

b)

Utsädet har befunnits vara fritt från Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

a)

Ett representativt prov av utsädet har genomgått okulärbesiktning vid den tidpunkt som är mest lämplig för att upptäcka skadegöraren, vilket kan vara efter en lämplig behandling, och

b)

utsädet har befunnits vara fritt från Bruchus rufimanus L..

Nematoder

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

Grödan har genomgått okulärbesiktning minst en gång vid en tidpunkt som är lämplig för upptäckt av skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev har observerats,

eller

b)

det skördade utsädet har befunnits vara fritt från Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev vid laboratorieundersökning av ett representativt prov,

eller

c)

växterna för plantering har genomgått en lämplig fysisk eller kemisk behandling mot Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev och har befunnits vara fritt från denna skadegörare vid laboratorieundersökning av ett representativt prov.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Åtgärder

Pepinomosaikvirus

Solanum lycopersicum L.

a)

Utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod eller annan likvärdig metod, och

b)

i.

utsädet har sitt ursprung i områden där det är känt att pepinomosaikvirus inte förekommer, eller

ii.

inga symtom på sjukdomar orsakade av pepinomosaikvirus har observerats på plantorna på produktionsplatsen under plantornas hela växtperiod, eller

iii.

ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på pepinomosaikvirus med lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fritt från denna skadegörare.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

i.

Utsädet har sitt ursprung i områden där förekomst av Potato spindle tuber viroid inte har påvisats, eller

ii.

inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på plantorna på produktionsplatsen under plantornas hela växtperiod, eller

iii.

ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder och har vid dessa tester befunnits vara fritt från dessa skadegörare.

DEL F

Åtgärder för att förhindra förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsädespotatis

Den behöriga myndigheten eller, om det behövs, den yrkesmässiga aktören under officiell övervakning av den behöriga myndigheten, ska genomföra kontroller och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa att de krav avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i följande tabell är uppfyllda.

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare

Växter för plantering

Krav

Stjälkbakterios (blackleg) (Dickeya Samson et al. spp. Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)

För stamutsäde av potatis

ska officiella inspektioner visa att de härstammar från moderplantor som är fria från Dickeya Samson et al. spp. och Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.