EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0723

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/723 av den 2 maj 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller den standardiserade förlaga som ska användas i medlemsstaternas årliga rapporter (Text av betydelse för EES.)

C/2019/3190

OJ L 124, 13.5.2019, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/723/oj

13.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/723

av den 2 maj 2019

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller den standardiserade förlaga som ska användas i medlemsstaternas årliga rapporter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artiklarna 113.2 och 134 första stycket led f, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 113.1 i förordning (EU) 2017/625 ska varje medlemsstat senast den 31 augusti varje år till kommissionen överlämna en årlig rapport om sina offentliga kontroller, fall av bristande efterlevnad och genomförandet av sin fleråriga nationella kontrollplan. Den första rapporten ska lämnas in senast den 31 augusti 2021.

(2)

En standardiserad förlaga bör antas för att säkerställa en enhetlig utformning av medlemsstaternas årliga rapporter.

(3)

Den standardiserade förlaga som ska användas i medlemsstaternas årliga rapporter bör inkludera andra befintliga standardiserade förlagor som antagits av kommissionen för rapporter om offentlig kontroll som de behöriga myndigheterna är skyldiga att överlämna till kommissionen i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2017/625. Syftet med detta är att undvika flerfaldig rapportering och onödiga administrativa bördor.

(4)

Det bör vara obligatoriskt för medlemsstaterna att fylla i den standardiserade förlagan i elektronisk form, eftersom detta innebär att sammanställningen av information och data underlättas och att felskrivningar undviks.

(5)

För att möjliggöra användning av avancerad kommunikation och den mest effektiva användningen av de data och den information som ingår i de årliga rapporterna bör den standardiserade förlagan tillhandahållas i det datoriserade informationshanteringssystemet för offentlig kontroll (Imsoc) och medlemsstaterna bör översända de årliga rapporterna via Imsoc.

(6)

I den standardiserade förlagan anges viss information och vissa data som medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen, inklusive information och data om djurskydd för djur som hålls för animalieproduktion. I kommissionens beslut 2006/778/EG (2) fastställs för närvarande kraven på insamling av information från inspektioner vid produktionsanläggningar där vissa djur hålls för animalieproduktion och om rapportering av denna information till kommissionen. För att skapa enhetlighet och rättslig säkerhet bör beslut 2006/778/EG därför upphävas och ersättas med den här förordningen.

(7)

Den standardiserade förlagan innehåller också information och data om skydd av djur under transport som medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen. I kommissionens genomförandebeslut 2013/188/EU (3) fastställs för närvarande bestämmelser om de årliga rapporterna om djurskyddsinspektioner vid transport. För att skapa enhetlighet och rättslig säkerhet bör genomförandebeslut 2013/188/EU därför upphävas och ersättas med den här förordningen.

(8)

Eftersom förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas från och med den 14 december 2019 bör den här förordningen också tillämpas från och med det datumet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs den standardiserade förlagan för den information och de data som ska ingå i den årliga rapport som varje medlemsstat överlämnar i enlighet med artikel 113.1 i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Standardiserad förlaga

Medlemsstaterna ska lämna in den information och de data som avses i artikel 113.1 i förordning (EU) 2017/625 med hjälp av den standardiserade förlagan i bilagan till denna förordning. Detta ska göras med hjälp av den elektroniska versionen av den standardiserade förlagan i det datoriserade informationshanteringssystemet för offentlig kontroll (Imsoc).

Artikel 3

Upphävande

Beslut 2006/778/EG och genomförandebeslut 2013/188/EU ska upphöra att gälla med verkan från den 14 december 2019.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2006/778/EG av den 14 november 2006 om minimikrav på insamling av information från inspektioner vid produktionsanläggningar där vissa djur hålls för animalieproduktion (EUT L 314, 15.11.2006, s. 39).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2013/188/EU av den 18 april 2013 om årliga rapporter om icke-diskriminerande inspektioner som utförts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 111, 23.4.2013, s. 107).


BILAGA

Årlig rapport inlämnad av (medlemsstat) för perioden från 1.1.(xxxx) till 31.12.(xxxx)

DEL I

1.

Inledning

 

 

 

2.

Åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av den fleråriga nationella kontrollplanen, inklusive efterlevnadssåtgärder och resultaten av dessa åtgärder

 

 

3.

Ändringar av den fleråriga nationella kontrollplanen

 

 

4.

Avgifter eller pålagor

 

DEL II

1.   Livsmedel och livsmedelssäkerhet, integritet och hälsosamhet i valfritt produktions-, bearbetnings- och distributionsled, inklusive bestämmelser för att säkerställa god handelssed, konsumentskydd och konsumentinformation, samt bestämmelser om tillverkning och användning av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

1.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 


1.2

Offentlig kontroll av aktörer/anläggningar

Godkända anläggningar

Antal anläggningar

Antal offentliga kontroller som utförts

Allmänna verksamhetsanläggningar (kyl- och fryshus, ompaketering och ompaketering av förpackningar, grossistmarknader, kylfartyg)

 

 

Kött från tama hov- och klövdjur

 

 

Kött från fjäderfä och hardjur

 

 

Kött av hägnat vilt

 

 

Kött av frilevande vilt

 

 

Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

 

 

Köttprodukter

 

 

Levande musslor

 

 

Fiskeriprodukter

 

 

Råmjölk, obehandlad mjölk, råmjölksbaserade produkter och mjölkprodukter

 

 

Ägg och äggprodukter

 

 

Grodlår och sniglar

 

 

Utsmält djurfett och fettgrevar

 

 

Behandlade magar, blåsor och tarmar

 

 

Gelatin

 

 

Kollagen

 

 

Högförädlat kondroitinsulfat, högförädlad hyaluronsyra, högförädlade andra hydrolyserade broskprodukter, högförädlat kitosan, glukosamin, löpe och husbloss samt högförädlade aminosyror (högförädlade produkter)

 

 

Honung

 

 

Groddar

 

 

Registrerade aktörer/anläggningar

Antal aktörer/anläggningar

Antal offentliga kontroller som utförts

Odling av grödor

 

 

Animalieproduktion

 

 

Blandat jordbruk

 

 

Jakt

 

 

Fiske

 

 

Vattenbruk

 

 

Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker

 

 

Utvinning av vegetabiliska oljor och fetter

 

 

Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse

 

 

Tillverkning av bageri- och mjölprodukter

 

 

Annan livsmedelsframställning

 

 

Framställning av drycker

 

 

Partihandel

 

 

Detaljhandel

 

 

Transport och lagring

 

 

Restaurang-, catering- och barverksamhet

 

 

Övriga

 

 

 

Antal anläggningar

Antal offentliga kontroller som utförts

Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel

 

 


1.3

Offentlig kontroll som kräver fortlöpande eller regelbunden närvaro av personal eller företrädare för behöriga myndigheter i aktörernas lokaler

Typer av lokaler

Antal anläggningar

Antal utförda offentliga kontroller (antal slaktkroppar eller vikt i ton)

Avvisade

Kött från tama hov- och klövdjur – slakterier

 

 

 

Kött från fjäderfä och hardjur – slakterier

 

 

 

Kött av hägnat vilt – slakterier

 

 

 

Viltkött – vilthanteringsanläggningar

 

 

 


1.4

Offentlig kontroll av produkter/varor enligt allmän bestämmelse och livsmedelskategori

Enligt allmän bestämmelse

Enligt livsmedelskategori

Mikrobiologiska kriterier

Bekämpningsmedel i livsmedel

Främmande ämnen i livsmedel

Restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel

Märkning, närings- och hälsopåståenden

Genetiskt modifierade organismer i livsmedel

Livsmedelsförbättrande medel (tillsatser, enzymer, aromer, processhjälpmedel)

Bestrålning

Kontaminering genom/migration från material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Övriga

1.

Mejeriprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mejeriersättningsprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fetter och oljor samt fett- och oljeemulsioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Glassvaror

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Frukt och grönsaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Konfektyrvaror

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Spannmål och spannmålsprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bageriprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Färskt kött

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tama hov- och klövdjur*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä och hardjur*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hägnat vilt*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilevande vilt*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malet kött*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köttberedningar*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinurbenat kött*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Köttprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlade magar, blåsor och tarmar*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelatin, kollagen och högförädlade produkter*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Fisk och fiskeriprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levande musslor*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriprodukter*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ägg och äggprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Socker, sirap, honung och bordssötningsmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Salt, kryddor, soppor, såser, sallader och proteinprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Livsmedel för särskilda näringsändamål enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Drycker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholfria drycker*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholhaltiga drycker, inklusive motsvarande produkter som är alkoholfria eller har låg alkoholhalt*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Konsumtionsfärdiga snacks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Kosttillskott enligt definitionen i artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (2), utom kosttillskott för spädbarn och småbarn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Bearbetade livsmedel som inte omfattas av kategorierna 1–17, utom livsmedel för spädbarn och småbarn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Övriga – livsmedel som inte omfattas av kategorierna 1 till 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material som kommer i kontakt med livsmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5

Kommentarsfält *

 

 


1.6

Bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

Bristande efterlevnad från aktörer/anläggningar

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

 

Upptäckts vid offentliga kontroller

Totalt antal kontrollerade aktörer/anläggningar*

Antal kontrollerade aktörer/anläggningar där bristande efterlevnad upptäcktes*

Godkända anläggningar

 

 

 

 

 

Allmänna verksamhetsanläggningar (kyl- och fryshus, ompaketering och ompaketering av förpackningar, grossistmarknader, kylfartyg)

 

 

 

 

 

Kött från tama hov- och klövdjur

 

 

 

 

Kött från fjäderfä och hardjur

 

 

 

 

Kött av hägnat vilt

 

 

 

 

Kött av frilevande vilt

 

 

 

 

Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

 

 

 

 

Köttprodukter

 

 

 

 

Levande musslor

 

 

 

 

Fiskeriprodukter

 

 

 

 

Råmjölk, obehandlad mjölk, råmjölksbaserade produkter och mjölkprodukter

 

 

 

 

Ägg och äggprodukter

 

 

 

 

Grodlår och sniglar

 

 

 

 

Utsmält djurfett och fettgrevar

 

 

 

 

Behandlade magar, blåsor och tarmar

 

 

 

 

Gelatin

 

 

 

 

Kollagen

 

 

 

 

Högförädlade produkter

 

 

 

 

Honung

 

 

 

 

Groddar

 

 

 

 

Registrerade aktörer/anläggningar

 

 

 

 

 

Odling av grödor

 

 

 

 

 

Animalieproduktion

 

 

 

 

Blandat jordbruk

 

 

 

 

Jakt

 

 

 

 

Fiske

 

 

 

 

Vattenbruk

 

 

 

 

Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker

 

 

 

 

Utvinning av vegetabiliska oljor och fetter

 

 

 

 

Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse

 

 

 

 

Tillverkning av bageri- och mjölprodukter

 

 

 

 

Annan livsmedelsframställning

 

 

 

 

Framställning av drycker

 

 

 

 

Partihandel

 

 

 

 

Detaljhandel

 

 

 

 

Transport och lagring

 

 

 

 

Restaurang-, catering- och barverksamhet

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningar som producerar material som kommer i kontakt med livsmedel

 

 

 

 

 

Bristande efterlevnad vad gäller bestämmelserna om livsmedel

Insatser/Åtgärder

 

Bristande efterlevnad som upptäckts vid offentliga kontroller

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Mikrobiologiska kriterier

Bekämpningsmedel i livsmedel

Främmande ämnen i livsmedel

Restmängder av veterinärmedicinska produkter i livsmedel

Märkning, närings- och hälsopåståenden

Livsmedelsförbättrande medel (tillsatser, enzymer, aromer, processhjälpmedel)

Övriga

1.

Mejeriprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mejeriersättningsprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fetter och oljor samt fett- och oljeemulsioner

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Glassvaror

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Frukt och grönsaker

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Konfektyrvaror

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Spannmål och spannmålsprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bageriprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Färskt kött

 

 

 

 

 

 

 

 

Tama hov- och klövdjur*

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä och hardjur*

 

 

 

 

 

 

 

 

Hägnat vilt*

 

 

 

 

 

 

 

 

Frilevande vilt*

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

 

 

 

 

 

 

 

 

Malet kött*

 

 

 

 

 

 

 

 

Köttberedningar*

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinurbenat kött*

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Köttprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlade magar, blåsor och tarmar*

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelatin, kollagen och högförädlade produkter*

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Fisk och fiskeriprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

Levande musslor*

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeriprodukter*

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ägg och äggprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Socker, sirap, honung och bordssötningsmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Salt, kryddor, soppor, såser, sallader och proteinprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Livsmedel för särskilda näringsändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Drycker

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholfria drycker*

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholhaltiga drycker, inklusive motsvarande produkter som är alkoholfria eller har låg alkoholhalt*

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Konsumtionsfärdiga snacks

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Desserter, utom produkter som omfattas av kategorierna 1, 3 och 4

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Kosttillskott enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv 2002/46/EG, utom kosttillskott för spädbarn och småbarn

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Bearbetade livsmedel som inte omfattas av kategorierna 1–17, utom livsmedel för spädbarn och småbarn

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Övriga – livsmedel som inte omfattas av kategorierna 1 till 21

 

 

 

 

 

 

 

 

Bristande efterlevnad av allmänna bestämmelser

Insatser/Åtgärder

 

Bristande efterlevnad som upptäckts vid offentliga kontroller

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Genetiskt modifierade organismer i livsmedel:

 

Otillåtna GMO

 

 

 

Märkning av GMO

 

 

Bestrålning

 

 

 

Nya livsmedel

 

 

 

Material som kommer i kontakt med livsmedel

 

 

 

Bedrägligt eller vilseledande agerande

 


1.7

Kommentarsfält *

 

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

2.   Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för livsmedels- och foderproduktion

2.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 

 


2.2

Offentlig kontroll

 

Antal offentliga kontroller som utförts

Kommersiell odling av genetiskt modifierade organismer för livsmedels- och foderproduktion (del C i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (3))

 

Experimentell utsättning av genetiskt modifierade organismer relaterade till livsmedel och foder (del B i direktiv 2001/18/EG)

 

Utsäde och vegetativt förökningsmaterial för livsmedels- och foderproduktion

 


2.3

Kommentarsfält*

 

 


2.4

Bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

 

Upptäckts vid offentliga kontroller

Totalt antal kontrollerade aktörer*

Antal kontrollerade aktörer där bristande efterlevnad upptäcktes *

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

1.

Kommersiell GMO-odling för livsmedels- och foderproduktion

 

 

 

 

 

2.

Experimentell utsättning av genetiskt modifierade organismer relaterade till livsmedel och foder

 

 

 

 

3.

Utsäde och vegetativt förökningsmaterial för livsmedels- och foderproduktion

 

 

 

 

3.1

Icke godkända genetiskt modifierade organismer i utsäde och vegetativt förökningsmaterial

 

 

 

 

3.2

Märkning av genetiskt modifierade organismer i utsäde och vegetativt förökningsmaterial

 

 

 

 

Bedrägligt eller vilseledande agerande

 


2.5

Kommentarsfält*

 

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

3.   Foder och fodersäkerhet, i alla produktions-, bearbetnings- och distributionsled, samt användning av foder, inklusive bestämmelser för att säkerställa god handelssed och skydda konsumenthälsa, konsumentskydd och konsumentinformation.

3.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 

 


3.2

Offentlig kontroll

Per anläggning

Antal anläggningar

Antal offentliga kontroller som utförts

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005(10) (4).

 

 

Primärproducenter som godkänts i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 183/2005*

 

 

Anläggningar som är registrerade i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005, med undantag för primärproduktion

 

 

Primärproducenter som registrerats i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 183/2005 och som uppfyller bestämmelserna i bilaga I till den förordningen*

 

 

Aktörer (jordbrukare) som använder foder

 

 

Aktörer som tillverkar och/eller handlar med foderläkemedel

 

 

Enligt allmän bestämmelse

Antal offentliga kontroller som utförts

Märkning av foder

 

Fodrets spårbarhet

 

Fodertillsatser (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (5))

 

Främmande ämnen och produkter i djurfoder (artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (6)).

 

Förbjudna råvaror i foder (bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 (7))

 

Foderläkemedel (rådets direktiv 90/167/EEG (8))

 

Bekämpningsmedel i foder

 

Genetiskt modifierade organismer i foder

 


3.3

Kommentarsfält*

 

 


3.4

Bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

Per anläggning

Upptäckts vid offentliga kontroller

Totalt antal kontrollerade anläggningar*

Antal kontrollerade anläggningar där bristande efterlevnad upptäcktes *

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 183/2005

 

 

 

 

 

Primärproducenter som godkänts i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 183/2005*

 

 

 

 

Anläggningar som är registrerade i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005, med undantag för primärproduktion

 

 

 

 

Primärproducenter som registrerats i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 183/2005 och som uppfyller bestämmelserna i bilaga I till den förordningen*

 

 

 

 

Aktörer (jordbrukare) som använder foder

 

 

 

 

Aktörer som tillverkar och/eller handlar med foderläkemedel

 

 

 

 

Enligt allmän bestämmelse

Antal upptäckta fall av bristande efterlevnad

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Bristande produktöverensstämmelse

Märkning/spårbarhet gällande foder som har släppts ut eller ska släppas ut på marknaden

 

 

 

Bristande produktöverensstämmelse:

Fodersäkerheten gällande foder som har släppts ut eller ska släppas ut på marknaden

 

 

Fodertillsatser (förordning (EG) nr 1831/2003)

 

 

Främmande ämnen i foder (artikel 2 i direktiv 2002/32/EG)

 

 

Förbjudna råvaror i foder (bilaga III till förordning (EG) nr 767/2009)

 

 

Foderläkemedel (rådets direktiv 90/167/EEG)

 

 

Bekämpningsmedel i foder

 

 

Icke-godkända genetiskt modifierade organismer i foder

 

 

Märkning av GMO i foder

 

 

Bedrägligt eller vilseledande agerande

 


3.5

Kommentarsfält*

 

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

4.   Djurhälsokrav

4.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 

 


4.2

Offentlig kontroll

 

Antal gårdar/anläggningar

Antal offentliga kontroller som utförts

Antal registrerade djur

Antal kontrollerade djur

Identifiering och registrering av nötkreatur

 

 

(i början av rapporteringsperioden eller annat nationellt referensdatum för djurstatistik)

 

 

Identifiering och registrering av får och getter

 

 

(i början av året för rapporteringsperioden eller annat nationellt referensdatum för djurstatistik)

 

 

Godkända uppsamlingsplatser (nötkreatur, får, getter, svin, hästdjur)

 

 

 

Godkända handlare (nötkreatur, får, getter, svin, hästdjur)

 

 

Kontrollstationer (rådets förordning (EG) nr 1255/97 (9))

 

 

Godkända organ, institut och centrum (rådets direktiv 92/65/EEG (10))

 

 

Anläggningar som godkänts för handel med fjäderfä och kläckningsägg inom EU

 

 

Karantänanläggningar för fåglar

 

 

Godkända vattenbruksanläggningar:

 

 

Godkända vattenbruksanläggningar för fisk*

 

 

Godkända vattenbruksanläggningar för levande musslor*

 

 

Godkända vattenbruksanläggningar för kräftdjur*

 

 

Godkända bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur

 

 

Spermasamlingsstationer:

 

 

Nötkreatur*

 

 

Svin*

 

 

Får och getter*

 

 

Hästdjur*

 

 

Spermalagringsstationer:

 

 

Nötkreatur*

 

 

Får och getter*

 

 

Hästdjur*

 

 

Embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper:

 

 

Nötkreatur*

 

 

Svin*

 

 

Får och getter*

 

 

Hästdjur*

 

 


4.3

Kommentarsfält*

 

 


4.4

Bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

 

Antal gårdar/anläggningar med bristande efterlevnad

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Begränsningar vad gäller förflyttning av enskilda djur

Begränsningar vad gäller förflyttning av alla djur

Destruktion av djur

Identifiering och registrering av nötkreatur

 

 

 

Berörda djur

Berörda jordbruksföretag

Berörda djur

Berörda jordbruksföretag

Berörda djur

Berörda jordbruksföretag

 

 

 

 

 

 

Identifiering och registrering av får och getter

 

 

 

Godkända uppsamlingsplatser (nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur)

 

 

Godkända handlare (nötkreatur, får, getter och svin)

 

 

Kontrollstationer (förordning (EG) nr 1255/97)

 

 

Godkända organ, institut och centrum (direktiv 92/65/EEG)

 

 

Anläggningar som godkänts för handel med fjäderfä och kläckningsägg inom EU

 

 

Karantänanläggningar för fåglar

 

 

Godkända vattenbruksanläggningar:

 

 

Godkända vattenbruksanläggningar för fisk*

 

 

Godkända vattenbruksanläggningar för levande musslor*

 

 

Godkända vattenbruksanläggningar för kräftdjur*

 

 

Godkända bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur

 

 

Spermasamlingsstationer:

 

 

Nötkreatur*

 

 

Svin*

 

 

Får och getter*

 

 

Hästdjur*

 

 

Spermalagringsstationer:

 

 

Nötkreatur*

 

 

Får och getter*

 

 

Hästdjur*

 

 

Embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper:

 

 

Nötkreatur*

 

 

Svin*

 

 

Får och getter*

 

 

Hästdjur*

 

 

Bedrägligt eller vilseledande agerande

 


4.5

Kommentarsfält*

 

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

5.   Förebyggande och minimering av risker som animaliska biprodukter och framställda produkter utgör för människors och djurs hälsa

5.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 

 


5.2

Offentlig kontroll

Per anläggning/fabrik

Antal anläggningar/fabriker

Antal offentliga kontroller som utförts

Anläggningar eller fabriker som är godkända i enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009(10) (11)

 

 

Anläggningar eller fabriker som godkänts i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 1069/2009

 

 

Enligt allmän bestämmelse

Antal offentliga kontroller som utförts

Animaliska biprodukters och/eller därav framställda produkters märkning och spårbarhet

 


5.3

Kommentarsfält*

 

 


5.4

Bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

Per anläggning/fabrik

Upptäckts vid offentliga kontroller

Totalt antal kontrollerade anläggningar/fabriker*

Antal kontrollerade anläggningar/fabriker där bristande efterlevnad upptäcktes *

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Anläggningar eller fabriker som godkänts i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 1069/2009

 

 

 

 

 

Anläggningar eller fabriker som godkänts i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 1069/2009

 

 

 

 

Enligt allmän bestämmelse

Antal upptäckta fall av bristande efterlevnad

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Bristande produktöverensstämmelse: Animaliska biprodukters/framställda produkters märkning och spårbarhet:

 

 

 

Kategorierna 1 och 2*

 

 

Kategori 3*

 

 

Bristande produktöverensstämmelse: Animaliska biprodukters/framställda produkters säkerhet:

 

 

Kategorierna 1 och 2*

 

 

Kategori 3*

 

 

Bedrägligt eller vilseledande agerande

 


5.5

Kommentarsfält*

 

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

6.   Djurskyddskrav

6.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 

 


6.2

Djurskydd på jordbruksföretag (rådets direktiv 98/58/EG  (12) )

Djur som hålls för animalieproduktion

(djurkategori)

Antal produktionsanläggningar

Antal offentliga kontroller som utförts

Bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

Totalt antal kontrollerade produktionsanläggningar*

Antal kontrollerade produktionsanläggningar där bristande efterlevnad upptäcktes

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Svin (enligt definitionen i rådets direktiv 2008/120/EG (13)).

 

 

 

 

 

 

Värphöns (enligt definitionen i rådets direktiv 1999/74/EG (14))

 

 

 

 

 

Kycklingar (enligt definitionen i rådets direktiv 2007/43/EG (15))

 

 

 

 

 

Kalvar (enligt definitionen i rådets direktiv 2008/119/EG (16))

 

 

 

 

 

Annat (specificera)

 

 

 

 

 


6.3

Plan med analys och åtgärder för djurskydd på jordbruksföretagen

 

 


6.4

Djurskydd under transport (rådets förordning (EG) nr 1/2005  (17) )

Skydd av djur under transport

(per art)

Antal offentliga kontroller som utförts

Antal och kategori av bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

1.

Djurens skick

2.

Transportmetoder, tillgängligt utrymme, höjd

3.

Transportmedel

4.

Vatten, foder, restider och viloperioder

5.

Handlingar

6.

Annat

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

Får och getter

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästdjur

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

Annat

 

 

 

 

 

 

 

 


6.5

Plan med analys och åtgärder för djurskydd under transport

 

 


6.6

Djurskydd vid tidpunkten för avlivning (rådets förordning (EG) nr 1099/2009  (18) )

 

 


6.7

Kommentarsfält*

 

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

7.   Skyddsåtgärder mot växtskadegörare

7.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 

 


7.2

Offentlig kontroll

 

Antal aktörer

Antal offentliga kontroller som utförts

Aktörer som har tillstånd att utfärda växtpass

 

 

Aktörer som får anbringa märkningen (träemballage, trä eller andra föremål)

 

 


7.3

Kommentarsfält*

 

 


7.4

Bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

 

Upptäckts vid offentliga kontroller

Totalt antal kontrollerade aktörer*

Antal kontrollerade aktörer där bristande efterlevnad upptäcktes *

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Aktörer som har tillstånd att utfärda växtpass

 

 

 

 

 

Aktörer som får anbringa märkningen (träemballage, trä eller andra föremål)

 

 

 

 

 

Bedrägligt eller vilseledande agerande

 


7.5

Kommentarsfält*

 

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

8.   Krav för utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel samt vad gäller hållbar användning av bekämpningsmedel, med undantag för utrustning för spridning av bekämpningsmedel

8.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 

 


8.2

Offentlig kontroll

Om saluföring av växtskyddsmedel

Antal aktörer

Antal offentliga kontroller som utförts

Införselställen

 

 

Tillverkare/formulerare

 

 

Förpackare/återförpackare/ommärkare

 

 

Distributörer/grossister/detaljister – växtskyddsmedel för yrkesmässig och privat användning

 

 

Lagerdepåer/transportföretag/logistikföretag

 

 

Innehavare av tillstånd/parallellhandelstillstånd

 

 

Övriga

 

 

Om användning av växtskyddsmedel och hållbar användning av bekämpningsmedel

Antal aktörer

Antal offentliga kontroller som utförts

Jordbruksanvändare

 

 

Sökande som omfattas av EU:s ordning för grundstöd eller landsbygdsutvecklingsprogram och som omfattas av tvärvillkorskontroller*

 

 

Jordbruksanvändare som inte omfattas av tvärvillkorskontrollerna *

 

 

Andra yrkesmässiga användare

 

 

Industriell användning, t.ex. järnvägar, vägar*

 

 

Betningsaktörer*

 

 

Besprutningsentreprenörer/tjänsteleverantörer *

 

 

Skogsbruk*

 

 

Andra områden än jordbruksmark (golfbanor/andra allmänna områden)*

 

 

Övriga

 

 


8.3

Kommentarsfält*

 

 


8.4

Bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

Om saluföring av växtskyddsmedel

Upptäckts vid offentliga kontroller

Totalt antal kontrollerade aktörer*

Antal kontrollerade aktörer där bristande efterlevnad upptäcktes *

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Införselställen

 

 

 

 

 

Tillverkare/formulerare

 

 

 

 

Förpackare/återförpackare/ommärkare

 

 

 

 

Distributörer/grossister/detaljister – växtskyddsmedel för yrkesmässig och privat användning

 

 

 

 

Lagerdepåer/transportföretag/logistikföretag

 

 

 

 

Innehavare av tillstånd/parallellhandelstillstånd

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

Om användning av växtskyddsmedel och hållbar användning av bekämpningsmedel

Upptäckts vid offentliga kontroller

Totalt antal kontrollerade aktörer*

Antal kontrollerade aktörer där bristande efterlevnad upptäcktes *

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Jordbruksanvändare

 

 

 

 

 

Sökande som omfattas av EU:s ordning för grundstöd eller landsbygdsutvecklingsprogram och som omfattas av tvärvillkorskontroller*

 

 

 

 

Jordbruksanvändare som inte omfattas av tvärvillkorskontrollerna *

 

 

 

 

Andra yrkesmässiga användare

 

 

 

 

Industriell användning, t.ex. järnvägar, vägar*

 

 

 

 

Betningsaktörer*

 

 

 

 

Besprutningsentreprenörer/tjänsteleverantörer *

 

 

 

 

Skogsbruk*

 

 

 

 

Andra områden än jordbruksmark (golfbanor/andra allmänna områden)*

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

 

Bedrägligt eller vilseledande agerande

 


8.5

Kommentarsfält*

 

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

9.   Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

9.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 

 

 

I enlighet med artikel 92f i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (19) (jämförd med den första jämförelsetabellen i bilaga V till förordning (EU) 2017/625 ska medlemsstaterna se till att deras fleråriga nationella kontrollplaner som avses i artikel 109.1 i förordning (EU) 2017/625 omfattar övervakning av kontroller av ekologisk produktion i enlighet med förordning (EG) nr 889/2008 och att inkludera de specifika uppgifterna om denna tillsyn, nedan kallade ekologiska uppgifter, i den årsrapport som avses i artikel 113.1 i förordning (EU) 2017/625. De ekologiska uppgifterna ska omfatta de områden som förtecknas i bilaga XIIIb till förordning (EG) nr 889/2008. De ekologiska uppgifterna måste bygga på information om de kontroller som genomförs av kontrollorganen och/eller kontrollmyndigheterna samt på granskningar som utförs av den behöriga myndigheten. Uppgifterna ska lämnas in enligt de respektive mallar som anges i bilaga XIIIb och bilaga XIIIc till förordning (EG) nr 889/2008.

 

9.3

Kommentarsfält*

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

10.   Användning och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter

10.1

Övergripande slutsats om graden av efterlevnad

 

 


10.2

Offentlig kontroll

 

Antal offentliga kontroller som utförts

Före utsläppande på marknaden

 

Konventionell marknad

 

Elektronisk handel

 


10.3

Kommentarsfält*

 

 


10.4

Bristande efterlevnad

Insatser/Åtgärder

 

Upptäckts vid offentliga kontroller

Totalt antal kontrollerade aktörer

Antal kontrollerade aktörer där bristande efterlevnad upptäcktes

Administrativa åtgärder

Rättsliga åtgärder

Före utsläppande på marknaden

 

 

 

 

 

Konventionell marknad

 

 

 

 

Elektronisk handel

 

 

 

 

Bedrägligt eller vilseledande agerande

 


10.5

Kommentarsfält*

 

 

*

De fält eller rutor som är markerade med en asterisk (*) kan medlemsstaterna välja att fylla i eller lämna tomma.

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1).

(8)  Rådets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars 1990 om fastställande av villkor för framställning, utsläppande på marknaden och användning av foderläkemedel inom gemenskapen (EGT L 92, 7.4.1990, s. 42).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 1255/97 av den 25 juni 1997 om gemenskapskriterier för kontrollstationer och om ändring av färdplanen i bilagan till direktiv 91/628/EEG (EGT L 174, 2.7.1997, s. 1).

(10)  Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23).

(13)  Rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning (EUT L 47, 18.2.2009, s. 5).

(14)  Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53).

(15)  Rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar (EUT L 182, 12.7.2007, s. 19).

(16)  Rådets direktiv 2008/119/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar (EUT L 10, 15.1.2009, s. 7)

(17)  Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

(18)  Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (EUT L 303, 18.11.2009, s. 1).

(19)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).


Top