EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1246

Kommissionens förordning (EU) 2018/1246 av den 18 september 2018 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av destillat av träsyra i unionsförteckningen över aromer (Text av betydelse för EES.)

C/2018/5505

EUT L 235, 19.9.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1246/oj

19.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 235/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1246

av den 18 september 2018

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av destillat av träsyra i unionsförteckningen över aromer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (1), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 fastställs en unionsförteckning över aromer och ursprungsmaterial som är godkända för användning i och på livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Genom kommissionen genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 (3) antogs en förteckning över aromämnen och förteckningen infördes i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008. Genom genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 infördes också del B (Aromberedningar), del C (Värmereaktionsaromer), del D (Aromprekursorer), del E (Andra aromer), del F (Ursprungsmaterial) i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008. Delarna B–F i bilaga I motsvarar de kategorier aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008. Delarna B–F innehåller inga poster.

(3)

I kommissionens förordning (EU) nr 873/2012 (4) fastställs övergångsbestämmelser avseende unionsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008.

(4)

I artikel 4 i förordning (EU) nr 873/2012 fastställs en övergångsperiod för livsmedel innehållande aromämnen som tillhör delarna B–F i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 och som har varit föremål för en ansökan före den 22 oktober 2015 i enlighet med artikel 3 i den förordningen. I artikel 4 anges att övergångsperioden för att släppa ut sådana livsmedel på marknaden upphör den 22 april 2018.

(5)

Bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan från en medlemsstat eller en berörd part.

(6)

Den 16 oktober 2012 lämnades en ansökan till kommissionen om godkännande av produkten destillat av träsyra (FL-nr 21.001) med beteckningen ”rometer” i kategorin ”andra aromer”. Sökande begärde att aromämnet skulle få användas i glassvaror, konfektyrvaror, tuggummi, spannmål och spannmålsprodukter, rötter och rotknölar, balj- och ärtväxter, bageriprodukter, kött och köttprodukter, salt, kryddor, soppor, såser, sallader, alkoholfria drycker samt alkoholhaltiga drycker upp till vissa nivåer.

(7)

Ansökan sändes till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) som ombads lämna ett yttrande. Ansökan gjordes också tillgänglig för medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 förordning (EG) nr 1331/2008.

(8)

Den 24 augusti 2017 antog myndigheten yttrandet Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether avseende utvärderingen av om destillat av träsyra (FL-nr 21.001) är säkert att användas som aromämne i kategorin ”andra aromer” (5). Denna produkt är en komplex blandning av över 80 enskilda beståndsdelar. Myndigheten konstaterade att förekomsten av genotoxiska ämnen som beståndsdelar i rometer utgör en hälsorisk enligt den övergripande strategin för riskbedömning av aromämnen. Den pekade på allvarliga hälsorisker med ett antal beståndsdelar såsom furaner och derivat och andra beståndsdelar som förknippas med genotoxicitet och cancerogenitet, och den tog också upp risken för att förekomsten av etanol kan bidra till uppkomst av cancer.

(9)

Tjeckien och Slovakien har underrättat kommissionen om att destillat av träsyra (FL-nr 21.001) används i de traditionella spritdryckerna tuzemák och tuzemský och har bett att få fortsätta använda det i dessa specifika spritdrycker.

(10)

Enligt skäl 7 i förordning (EG) nr 1334/2008 bör man vid godkännande av livsmedelstillsatser även ta hänsyn till andra faktorer av betydelse för det ärende som behandlas, däribland samhälls- och traditionsrelaterade faktorer. Eftersom detta aromämne i nuläget behövs för att bibehålla de specifika traditionella organoleptiska egenskaperna för spritdryckerna tuzemák och tuzemský i Tjeckien och Slovakien, bör ämnet godkännas med de användningsvillkor som anges i bilagan till den här förordningen.

(11)

Dessa spritdrycker, liksom alla andra spritdrycker och alkoholhaltiga drycker i allmänhet, är inte avsedda att konsumeras av barn eller andra känsliga befolkningsgrupper. Utöver de befintliga märkningskraven bör medlemsstaterna kräva att det lämnas information om de specifika riskerna med förekomsten av destillat av träsyra (FL-nr 21.001) i dessa traditionella alkoholhaltiga drycker.

(12)

Sådana spritdrycker som innehåller destillat av träsyra (FL-nr 21.001) bör inte användas vid framställning av andra livsmedel.

(13)

När det hänvisas till aromämnet i märkningen av spritdryckerna tuzemák och tuzemský bör namnet eller FL-numret användas.

(14)

Utöver kraven i artikel 15 i förordning (EG) nr 1334/2008 bör det, när destillat av träsyra (FL-nr 21.001) saluförs som sådant och inte är avsett att säljas till slutkonsumenter, anges i märkningen att detta aromämne endast får användas för tillverkning av spritdryckerna tuzemák och tuzemský.

(15)

För att säkerställa rättslig säkerhet bör denna förordning vara tillämplig från och med den 23 april 2018.

(16)

Denna förordning bör vara i kraft under en period på fem år för att det ska vara möjligt att utveckla alternativ till destillat av träsyra (FL-nr 21.001) för användning i de traditionella spritdryckerna tuzemák och tuzemský.

(17)

Del E i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del E i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Produkten destillat av träsyra (FL-nr 21.001) får användas i de traditionella spritdryckerna tuzemák och tuzemský med de begränsningar i fråga om användning som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 23 april 2018 till och med den 19 september 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 av den 1 oktober 2012 om antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 och kommissionens beslut 1999/217/EG (EUT L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 873/2012 av den 1 oktober 2012 om övergångsbestämmelser avseende unionsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 (EUT L 267, 2.10.2012, s. 162).

(5)  EFSA Journal, vol. 15(2017):8, artikelnr 4897.


BILAGA

I del E i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska följande post för destillat av träsyra (FL-nr 21.001) läggas till:

FL-nr

Namn

CAS-nr

JECFA-nr

CoE-nr

Renhet hos aromämnet i fråga

Begränsningar i fråga om användning

Fotnot

Hänvisning

”21.001

destillat av träsyra

Komplex blandning av ämnen som erhållits genom destillering av reaktionsprodukter av träsyra och etanol. Flytande med romliknande lukt och smak.

Beståndsdelar:

etanol (genom gaskromatografi/flamjonisationsdetektor): mer än 40 viktprocent

etylacetat: mindre än 25 viktprocent

etylformiat: mindre än 2 viktprocent

etylpropionat: mindre än 4 viktprocent

etylbutyrat: mindre än 1,5 viktprocent

metylacetat: mindre än 3,5 viktprocent

furanekvivalenter (furan och 2-metylfuran), uttryckt som furan: mindre än 8 mg/l

metanol och metanolderivat, uttryckt som metanolekvivalenter: mindre än 2 viktprocent

bensopyren: mindre än 1 μg/l

bens[a]antracen: mindre än 2 μg/l

syror (uttryckt som ättiksyra): mindre än 1,00 g/l

Endast i följande spritdrycker:

tuzemák och tuzemský som omfattas av förordning (EG) nr 110/2008 när de saluförs i den slutliga förpackningen som endast är avsedd för slutkonsumenten, 3 800  mg/l.

1.

När det hänvisas till aromämnet destillat av träsyra (FL-nr 21.001) i märkningen av spritdryckerna tuzemák och tuzemský ska namnet eller FL-numret användas.

2.

Tuzemák och tuzemský som innehåller destillat av träsyra (FL-nr 21.001) får inte användas vid framställning av andra livsmedel.

3.

Utöver kraven i artikel 15 i förordning (EG) nr 1334/2008 ska det, när detta aromämne saluförs som sådant, anges i märkningen att aromämnet endast får användas för tillverkning av spritdryckerna tuzemák och tuzemský.

Medlemsstaterna ska kräva kompletterande märkning med information till konsumenterna om de specifika riskerna med förekomsten av destillat av träsyra (FL-nr 21.001) i spritdryckerna tuzemák och tuzemský.

 

Efsa”


Top